HET DACBLAD Succesrijke tegenstand in de O.-Boekowina VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Huil dreigt de neutralen Omsingeling verbroken bij Kamenets-Podolsk Duits weermachtsbericht Stellingen heroverd tussen de Dnjepr en Tsjaussy Ontruiming van de stad Odessa yoriqe weermachtsberichten Toegenomen gevechtsact titelt op het schiereiland de Krim Succes aan het Narwa-front Hoe zit dat? Weer Japanse successen in Voorindische grensgebied De stad Kohima ingenomen HOOFDKWARTIER VAN DEN FtJHRER, 10 April Het opper bevel van de weermacht maakt be kend Aan het lanüingshoofd van de Siwasj en op de landengte van Pcre- kop is de kracht der vijandelijke aanvallen toegenomen. Er worden zware gevechten geleverd met den in sommige sectoren gepenetreerden vijand. In het gebied van Odessa zijn onze troepen nog altijd in een zware af- weerstrijd gewikkeld De stad zelf werd na uitvoering van de weken lang voorbereide verwoesting van alle voor de oorlogvoering van be- ïanp. ziinde inrichtingen, en na vol tooiing der wegvoering van alle schepen voertuigen en ander oorlogs materiaal. in het kader der beraam de bewegingen ontruimd Aan weerskanten van Orhei zijn aanvallen der Sowjets mislukt Een penetratie werd in een tegenaanval gezuiverd In de oostelijke Boekowina hebben ook gisteren Duits-Roemeense troe pen over een breed front met succes weerstand geboden aan het optreden van den viiand De verdedigers van Tarnopol zijn in een zware afweerstrijd gewikkeld met den de stad birtnengedropgen vijand. Er worden verbitterde straat gevechten geleverd Formaties zware Duitse gevechts vliegtuigen vielen in de afgelopen nacht opnieuw het station Korosten met zichtbaar resultaat aan Tussen de Dnjepr en Tsjaussy werden verscheidene stellingssecto ren die ln de jongste grote gevechten verloren waren gegaan heroverd en werden gevangenen en buit gemaakt Vijandelijke tegenaanvallen stortten in het geconcentreerde artillerievuur ineen Ten Zuidoosten van Ostrow zetten de Sowjets hun doorbraakpogingen met vers In de strijd geworpen strijdkrachten tevergeefs voort. Te" Zuiden vah Pskow heeft de vijand zijn aanvallen als gevolg van de geleden zware verliezen gestaakt Aan het front van Narwa werden overgebleven delen der ingesloten bolsjewisten in verbitterde gevechten van man tegen man in de pan ge hakt In Italië Is de dag zonder bijzon dere gebeurtenissen verlopen Formaties Amerikaanse bommen werpers zijn gisteren naar Noord- en Oost-Duitsland gevlogen en hebben op enige plaatsen, vooral op het stadsgebied van Posen, hrisant- en brandbommen geworpen Onze strijd krachten der luchtverdediging ver nietigden bij deze aanvallen alsmede in de afgelopen nacht bij aanvallen van Britse vliegtuigen op het gebied van de Oostzee en op de bezette Westelijke geb:eden 71 vliegtuigen waaronder 62 viermotorige bommen werpers Aanvallen van vijandelijke stenrvlieetuigèl) waren gericht op West en Zuidwest-Duitsland Escort eva art ui een van de marine iiebbpn in de wateren van Noordelijk Noorwegen een Sow iet-Motortorpedo boot in de grond geboord. Nachtaanval op Parijs Naar het Franse persbureau Ofi meldt ziin de Zuidoostelijke wijken van de Franse hoofdstad in de af gelopen nacht door Britse vlieetu'gen aangevallen Tol dusver heeft men 152 doden eb 179 gewonden gevonden Voorts meldt Ofi. dat vannacht ook een vrij grote stad in Noord-Frank rijk door Britse bommenwerpers Is aangevallen Tengevolge van de Ansio-Amerlkaan- se terreuraanvallen op Frankrijk zij" sedert de wapenstilstand meer ian '20 000 mensen om het leven gekomen en meer dan 30 000 gewond, terwijl ongeveer een mlllioen mensen bom- schade hebben geleden Tien steden werden geheel of vrij wel geheel verwoest Meer dan 50 000 hulzen, waaronder 75 kerken. 120 open bare gebouwen cn 135 scholen werden vernield. Ie JAARGANS No. 84 LD DINSDAG II APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER Zaterdag deelde net op perbevel van de weermacht mede: Op de Krim zijn plaatselijke aan vallen der bolsjewisten aan het bruggëhoofd van Siwasj en op de landengte van Perekop mislukt. Het in de afweergevechten van de laatste tijd menigmaal beproefde Roemeense regiment infanterie no. 33 neeft den doorgedrongen vijand in terstond on dernomen tegenaanval na harde ge vechten teruggeworpen Ten Noorden van Odessa zijn zware gevechten met de verder aan vallende bolsjewisten aan de gang. Ten Oosten van de beneden-Dnjestr en tussen Djnestr en Procth, zijn bolsjewistische aanvallen door Duitse en Roemeense troepen afgeweerd en door eigen tegenstoten vijandelijke groepen strijdkrachten uiteengesla gen. Tussen Tsjertiowits en Tarnopol hebben de aanvallen van formaties van het leger en de Waffen-// ook gisteren, ondanks zeer grote terrein moeilijkheden. goede vorderingen gemaakt De verdedigers van Tarno pol sloegen in de afgelopen nacht herhaalde krachtige aanvallen der bolsjewisten af. In het gebied ten Zuiden en Noor den van Brody hebben onze troepen op verscheidene plaatsen de bolsje wisten teruggeworpen en terugstro mende vijandelijke colonnes uiteen gedreven Tegenaanvallen der bols jewisten mislukten. Bij Kowel Is het tot verbitterde plaatselijke gevechten gekomen. Ten Noorden van de stad zijn herhaalde vijandelijke aanvallen ineengestort. Sterke eskaders gevechtsvliegers hebben in de afgelopen nacht een zware aanval ondernomen op het vijandelijke ravitailleringscentrum Kiew Zware ontploffingen en uitge breide branden werden waargeno men in de doelgebieden Ten Zuidoosten van Ostrow ten Zuiden van Pskow hebben de bolsje wisten hun doorbraakpogingen her vat met verscheidene divisies infan terie. gesteund door talrijke tanks en sterke formaties slagvliegers. Zij stortten na zware en wisselvallige gevechten ineen 62 tanks werden vernietied De opheffing van kleine, plaatselijke penetraties is aan de gang. Aan net front van de Narwa heeft de aan va J van onze troepen tegen over verbet-en vijandelijke tegen stand goede vorderingen gemaakt. Aan de Italiaanse fronten hebben onze stoottroepen 1en vijand zware, bloedige verliezen toegebracht Duit^ se en Italiaanse luchtstrijdkrachten hebber, boven het Italiaanse gebied 17 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten Op de Aegeïsche Zee heeft een beveiligingsvaartuig een vijande lijk motorzeilschip in de grond ge boord Zondag Het weermachtsbericht van Zon dag luidt als volgt: Op de Krim hébben de bolsjewis t-en gisteren op het Siwasj-brugge- hoofd en bij Perekop over een breed front, aangevallen Duitse en Roe meense troepen verijdelden alle doorbraakpogingen van den vijand en vernietigden een aantal tanks. Binnengedrongen vijandelijke strijd krachten werden in een tegenaanval teruggeworpen Ten Noordwesten van Odessa du ren de zware gevechten voort. In het Oosten van de Boekowina zijn Roemeense beveiligingstroepen in de strijd gewikkeld met den lang zaam opdringenden vijand In het gebied van Kamenets-Po dolsk heeft een vrij sterke groep Duitse strijdkrachten van formaties van het leger en de Waffen-//. onder opperbevel van den generaal der pantsertroepen Hube. in gevechten, die veertien dagen hebben geduurd, tegen een numeriek verre overmach- tigen vijand hun omsingeling ver ijdeld Na een verbitterde worsteling werden de taai tegenstand biedende vijandelijke formaties onder de voet gelopen en is de verbinding met de uit het Westen voor de ontzetting aanvallende troepen van het leger en de Waffen-// bevochten. Tegen de uit het Oosten. Noorden en Zuiden steeds weer aanstormende bolsjewisten hebben onze pantser- en infanterieformaties een verbeten af weerstrijd van achterhoedetroepen gevoerd. Naast zware verliezen aan doden en gewonden verloor de vijand in deze gevechten 352 tanks en stukken stormgeschut 190 kanonnen bene vens grote hoeveelheden oorlogsma teriaal van allerlei aard Het luchtwapen heeft ondanks on gunstige weersomstandigheden in opofferend optreden met formaties gevechtstoestellen en transportvlieg tuigen onder opperbevel van kol. ge neraal Dessloch de gevechten op de grond gesteund Het heeft daarmede op beslissende wijze bijgedragen tot het welslagen der operatie. Tussen Stanislau en Tarnopol heb ben Duitse en Hongaarse troepen de bolsjewisten verder naar het Oos ten teruggeworpen en talrijke plaat sen ingenomen Ten Zuiden en ten Noorden van Brody hebben onze aanvallen geleld tot het sluiten van vrij kleine front openingen. In de afgelopen nacht hebben ster ke formaties Duitse gevechtsvliegtui gen het station Fastow met groot succes aangevallen Ten Zuidoosten van Ostrow en ten Zuiden van Pskow hebben ook gis teren weer vergeefs storm lopende bolsjewieken uiterst zware verliezen geleden Aan het front van de Narwa heb ben onze aanvallen op den zich taai te weer stellenden vijand geleid tot opheffing van een penetratieplek. af komstig uit de vorige gevechtsdagen. Vrij sterke strijdkrachten der bolsje wisten werden daarbij ingesloten en vernietigd. Dit Italië worden, behalve weder zijdse activiteit van verkennings- en stooltroepen geen bijzondere gebeur tenissen vermeld Duitse formaties gevechtsvliegers hebben gisteren overdag met waar genomen succes steunpunten van communistische benden in het Kroa tische gebied met bommen en boord- wapens aangevallen. Bij de vlucht van sterke Ameri kaanse groepen bommenwerpers naar Midden Duitsland zijn in de middag van 8 April felle luchtgevechten tot ontwikkeling gekomen Door Duitse jagers en door afweergeschut werden 87 Amerikaanse vliegtuigen, waar van 65 viermotorige bommenwerpers neergeschoten In enige plaatsen in West- en Midden-Duitsland. vooral ln het gebied van Brunswijk ont stond schade aan eebouwen en ver liezen van mensenlevens. Enige vijandelijke stonngsvliegtul- gen hebben in de afgelopen nacht over West Duits gebied gevlogen. Churchill waagt geen regeringswijziging STOCKHOLM. 10 April. Naar Reuter officieel verneemt, heeft Churchill voor de naaste toekomst niet het voornemen mutaties in de Britse regering tc brengen. In ieder geval zal Edén voorlopig minister van buitenlandse zaken blijven. Onzekerheid over de toekomst LISSABON 11 April Dc Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken. Cordell Huil. heeft een radio rede gehouden, waarin hij zich richt te tot de neutrale staten cn deze ..nadrukkelijk" verzocht, op te hou den met de ondersteuning van de Asmogendheden. Hull verklaarde woordelijk: „Wij kunnen het niet langer aanzien, dat de neutrale staten de hulpmiddelen der geallieerden gebruiken wanneer zii gelijktijdig bijdragen tot de dood der soldaten, wier offer evenzeer voor hun eigen als voor onze red ding dient." In dit verband beweerde Huil. dat de Ver Staten met pijnlijke zorg vuldigheid de souvereine rechten res pecteren van de neutrale staten en geen enkele natie gedwongen had den. zich aan te sluiten oij de strijd der eeallieerden. Over het Franse dissidentencomité te Algiers zeide hij. dat het comité niet de regering van Frankrijk is er. de V S hét als zodanig niet kunnen erkennen Huil zette uiteen, dat de politiek ten aanzien van Italië die indertijd in de Moscouse verklaring door de regeringen van Engeland, ae Sowjct- Unie en de Ver. Staten was vastge legd, tot dusver is uitgevoerd en ook thans wordt uitgevoerd. Alleen het deel dat de Invoering van democra- t ischer elementen in de Italiaanse regering eist is nog niet verwezen lijkt. Vervolgens besprak de minister de tussen de geallieerden gevoerde on derhandelingen over de behandeling van hun tegenstanders en het tot stand brengen van een toekomstige vrede en beweerde, dat er slechts van een blijvende vrede sprake kan zijn. wanneei de zware .belangen" van de Ver Stateri. van het Britse gemene best van d.- Sowjet-Unie en van Tsjoengking op elkaar zouden zijn afgestemd Dit overleg en deze ge meenschappelijkheid van handelen ondei de vier geallieerde naties noemde Huil de „grondslag voor elke georganiseerde internationale actie" Na het Atlantische Handvest, de Moscouse verklaring en de geallieer de conferenties van Cairo en Tehe ran te hebben aangeroerd zeide Huil. dat deze documenten geen formule bieden voor de oplossing van alle vraagstukKen of een ontwerp zijn voor de vorming van dc toekomst Het Atlantische Handvest brengt de „fundamentele doelstellingen" tot uitdrukking Het is geen wetboek en geeft geen oplossingen. Daarna verklaarde Huil. dat dc Ver Staten hun aanbod handhaven, tussen de Sowjet-Unie en de Poolse emigrantenregering te bemiddelen. Aan het slót van zijn redevoering hield de minister zich bezig met de geallieerde politiek tegenover Duits land en Japan en zeirdat ..ran geen- compromis met het fascisme en nazisme sprake' kan zijn. Duits commentaar Dr. Siegfried Horn, de diploma tieke correspondent van het D.N.B.. schrijft da' ook Huil geen positief of ook maar ten dele bevredigend antwoord op de vele brandende vraagstukken in het kader van de politiekp en militaire ontwikkeling heeft gegeven Pijnlijk verrast moeten de neutrale en dc kleine staten zijn. Aan eerstge- noemden wordt duidelijk gemaakt dat het begrip neutraliteit practisch is afgeschreven en aan laatstgenoem den wordt meegedeeld, dat bij de toe komstige organisatie van de wereld de vier „groten" het commando op zich willen nemen, terwijl alle ande ren naar hui. pijpen moeten dansen. Alles bijeen genomen is Hulls radiorede, waarin de zorg voor de toekomst en de teleurstelling over de loop dei militaire gebeurtenissen tot uiting komt. een bevestiging voor de tegennatuurlijkheid ener alliantie, die zich blijkbaar de demoralisatie van de wereld ten doel stelt, cn tevens een nieuwe rechtvaardiging van onze militaire en morele strijd om de vrijheid en het behoud van Europa. Uit het weermachtsbericht van 6 April 1944: „Het sedert 17 Maart ingesloten garnizoen van dc stad Kowel heeft, onder bèvel van dén //-gruppcnführcr en luitenant-generaal der Waffen-// Gillc. tegenover de wekenlange storm loop met overmachtige vijandelijke strijdkrachten met weergaloze dap perheid standgehouden. Formaties van het leger en van dc Waffen-// hebben, onder het opperbevel van Generalobcrst Weiss en onder bevel van dc generaals der infanterie Hoss- bach cn Mattenklott, na dagenlange harde aanvalsgcvcchten door de Pripjetmocrassen, onder buitenge wone terrcinmoeilijkhedcn dc vijan delijke ring om Kowel verbroken cn aldus bun kameraden uit de omsin geling bevrijd". Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitse kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft uw daad? Meldt u vrij willig voor'de Waffen-//. Alle inlich tingen //-Ersatzkommando Nicder- landc, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Ncbenstellen: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56: Groningen, Hccrenstraat 46; Ensche de. Hengeloscstraat 30; Heerlen, Saroleastraat 25. Felle Lichtsrijd boven Duitsland BERLIJN 11 April. Formaties Amerikaanse bommenwerpers zijn heden boven Noordwest- en Midden- Duitsland verschenen Een groot aan tal Duitse jagers en Jachtkruisers steeg op en er kwamen zeer félle luchtgevechten tol ontwikkeling De Amerikanen waren door jagers ge ëscorteerd Vooral in het gebied van Hannovev en Brunswijk werden de verder door gedrongen vijandelijke formaties zwaar aangevallen dooi de Duitse jagers Ook boven de Oostzeekust is het vanochtend tot luchtgevechten gekomen met Amerikaanse formaties vliegtuigen Grote verliezen in de strijd op Bougainvil'e TOKIO. 11 April. Het Japanse hoofdkwartier meldt: Sedert 8 Maart hebben onze for maties op Bougainville in dc sector Torokina den vijand die zich in zeer versterkte stellingen verschanst had, herhaaldelijk aaneevallen. Tot dusverre zijn bijna 4000 vijandelijke soldaten gesneuveld. Aan Japanse zijde zijn bijna 3000 man om het leven gekomen. Stettinius bij Churchill LISSABON. 11 April. De Londen vertoevende Amerikaanse vice-minister van Buitenlandse Za ken Stettinius en de Amerikaanse ambassadeur te Londen. John Wi- nant hebben Zondag langdurige besprekingen gevoerd met Chur chill. Kolenbonnen tot en met 14 April geldig DEN HAAG 6 April. - De brand- stoffenbon 23bv" van de bonkaart „t 116". de bonnen ,.kf 11" tot en met „kf 18" van de bonkaart „u 115" en de bonnen ..brandstoffen een een heid periode 10". die recht geven op bet kopen van een eenheid vaste brandstoffen, zijn slechts geldig tot en met 14 April 1944. De geldig heidsduur dezer bonnen wordt dus met zestien dagen ingekort. Voorts ls bepaald, dat de oude mo dellen van de rantsoenbonnen voor brandstoffen namelijk de grijsgroene rantsoeubon met opdruk „brandstoffen een eenheid" en de grijze rantsoen bon met horizontalen witte balk en opdruk .brandstoffen een eenheid" eveneens slechts tot en met 14 April a.s. geldig zullen zijn. De rantsoen bon, welke daarentegen voorlopig on beperkt geldig blijft, is de groenge- kleurde bon met opdruk „73 le brand stoffen" De geldigheidsduur van de toewijzingen, welke zijn uitgereikt aan de grotere huisbrandverbruikers in de groepen b. c en d wordt even eens teruggebracht tot en met 14 April 1944. ook al staat op deze toewijzin gen vermeld dat zij tot een na 14 April 1944 gelegen datum geldig zijn Alle betrokken verbruikers dienen daarom de nog in hun bezit zijnde of nog vóór die datum te ontvangen bon nen of toewijzingen vóór 15 April 1944 aan hun leverancier af te geven. De leverancier is ln clat geval ver plicht hierop eventueel ook na 14 Aprtl 1944 te leveren. Oude en nieuwe tubes ..Onlangs las ik in de krant, dat het een winkelier verboden is. bij verkoop van een tube lijm de inlevering van meer dan één lege tube te verlangen. Op 28 Maart kivam ik echter bij een winkelier in mijn buurt en vroeg daar een tube Velpon-lijm. Toen kreeg ik ten antwoord, dat men mij wel helpen kon, doch dat ik dan eerst twee lege tubes moest inleveren. Ik was zeer veront waardigd, doch de winkelier liet mij een brief zien van een grote lijmfabriek. waarin duidelijk te lezen stond, dat de klant ter ver krijging van één tube lijm twee oude tubes moet inleveren. Waar moet het op deze wijze naar toe? Ik kocht in normale tijden steeds één tube lijm. Voor een nieuwe tube kan ik den, ook slechts één oude inleveren." Wij hebben dr door dezen lezer geuite klachten aan grondig on derzoek onderworpen en kwamen daarbij tot de volgende conclu sie. InderdaGd is door de bedoelde tabriek een circulaire verzonden aan de •■erkopers ran haar lijm waarin deze opdracht kregen voor één nieuwe tube twee oude, lege tubes te verlangen. Deze in Januari gegeven ojidracht is ui- middels echter allang ingetrok ken en alle verkopers zijn hier van in kennis gesteld. Wanneer desondanks een winkelier toch nog twee oude tubes verlangt, is hij in overtreding. Onze lezer kan den winkelier dus verwijzen naar de bedchdde tabriek. waar hij zal vernemen dat zijn handelwijze onjuist was. Wii nemen aan dat het misver stand nu wel opgehelderd is en qren krachtige maatregelen no dig zullen zijn om den winkelier van zijn vergissing te overtuigen. Magere leaas op „10 B boter" DEIN HAAG, 8 April. ZIJ. die ver zuimd hebben de bon „10 b boter" vóór 12 Maart J.l. bij den winkelier ln te leveren, ten einde hierop magere kaas te ontvangen, worden alsnog ln de gelegenheid gesteld, van 10 tot en met 14 April a.s. bedoelde bon bij den detaillist ln te leveren Detaillisten dienen ln verband hiermede de ont vangen bonnen „10 b boter" van 17 tot en met 21 April bij de distributie diensten ln te leveren ter verkrijging van toewijzingen. Regenmoesson begint TOKIO. 10 April. Het keizer lijke hoofdkwartier meldt, dat Ja panse troepen in samenwerkmg met het Indische nationale leger Kohima hebben bezet, een belangrijk vijan delijk steunpunt aan de weg Im- phal—Dimapoer Een apdere Japanse formatie rukt thans, na de verovering van een ver sterkte stelling in achtervolging van den tegenstander naar het Noorden op Een andere Japanse eenheid, die langs de weg Kohima—Dimapoer naar het Noorden oprukte, heeft een sleutelstelling aan dezelfde weg bestormd en den tegenstander de terugtocht ook in deze richting af gesneden. Tengevolge van deze verrassende aanvallen zijn de formaties van den tegenstander volkomen in wan orde geraakt. Zij stellen thans wan hopige pogingen in het werk om een terugtochtsweg in Noordwestelijke richting te zoeken. Tengevolge van de Japanse omsingelingsring echter Ls het lot van de verscheidene dui zenden manschappen sterke vijande lijke formaties bezegeld. De val van Kohima heeft ten ge volge gehad, dat Mingapoer, in de buurt van Kohima thans zeer be dreigd wordt Mingapoer is een van de belangrijkste verkeersknooppun ten aan dé spoorweg Assam—Benga len. zodat de val van deze stad on vermijdelijk het uitblijven van de ravitaillering van Bengalen tenge volge heeft. Sterke formaties van het Japanse leger rukken zonder opgehouden te worden, overal op. Zij konden de omsingelingsring rond om het vierde leger in de buurt van Imphal voltooien en halen deze- rine thans steeds meer toe Ook de opmars der Japanse en nationale Indische troepen naar de Indische stad Parel, blijft goede vorderingen maken. Anglo-Indische troepen ter sterkte van 2000 man die hoofdzakelijk 15 km. ten Zuid oosten van Parel en 10 km. ten Oosten van deze plaats geconcen treerd zijn leveren hevige afweerge vechten. Nieuwe Britse strijdkrachten ter sterkte van ongeveer 12.000 man met veel artillerie en vliegtuigen uitge rust. zijn opgesteld om voor de om singelde troepen een terugweg vrij te maken. De thans reeds beginnende regen periode. die van het Noorden naar het Zuiden over het gehele gebied van het Burmaanse front heentrekt, bemoeilijkt de operaties aanzienlijk. De vlakte van Manipoer wordt in deze regenperiode een reusachtige moeras De hoeveelheid neerslag be draact daar jaarlijks 2 meter Te vens stijft de temperatuur tot tro pische hitte. Bijwagen van tram reed helli ng af ARNHEM. 8 April Vrijdagmor gen omstreeks 12 uur is te Obster- beek een losse bijwagen van dc Arn hemse Gemeentetram onbemand achteruit de berg afgereden en met grote vaart op een andere tram ge botst. waarbij écn persoon werd ge dood en verscheidene anderen ern stig werden gewond. Bij hotel „Schoonoord", het eind punt van de Arnhemse tram. wordt de bijwagen altijd losgekoppeld, om op het andere spoor weer achter de motorwagen mee terug genomen te kunnen worden. Dit gebeurde Vrij dagmiddag ook met een van de twee grote groene bijwagens, die sedert kort in gebruik zijn. Na het loskop pelen bleef de wagen echter niet staan, maar begon plotseling achter uit tc rijden. De wa£en, die dcor zijn zwaarte, ondanks de te» plaatse slechts flauwe helling, tot grote ontsteltenis der voorbijgangers steeds grotere vaart begon te krijgen joeg de richting uit van Oosterbéek. Alles vluchtte opzij en ieder hield zijn hart vast voor wat volgen zou want ieder ogenblik kon op hetzelfde spoor de tram uit de andere richting verwacht worden. Ongeveer ter hoogte van de Schelmseweg wordt- de helling van de weg vrij steil de bijwagen kreeg daar dus een zeer grote snelheid. Op de hoek van dc Mariënberg greep dc wagen in crote vaart een boerenkar niet paard, daa-- de voerman de razende wagen niet meer kon ont wijken De wagen nam het paard en de kar. die in he' voorbalcon gedrukt werd, mee bergafwaarts De voerman zag geen kans eraf te springen en inmiddels naderde van de andere kant de tram uit Arnhem. De be stuurder hiervan zag kans zijn wagen tot stilstand te brengen Toch werd er door de botsing een grote vernieling aangericht. Het paard werd platgedrukt tussen de twee wagens, de voerman van de boeren kar werd gewond en ook vijf inzit tenden van de tram liepen ernstige kwetsuren oo. Een van hen. de heer Spee uit Oostcrbcek. is inmiddels overleden. De trams werden bescha digd. Uitreiking vitamine-C-tabletten DEN HAAG. 11 April. De uit reiking van de gratis-vitamine-C- tabletten, die ook dit voorjaar door de plaatselijke distributiediensten aan de categorie van de jonge en aanstaande moeders geschiedt, zou op 8 April '44 eind;gen. Besloten is evenwel, de termijn van uitreiking te verlengen tot 30 April 1944. Toekenning gratificaties in 1944 DEN HAAG. 11 April. De Ge machtigde voor de Arbeid heeft een regeling uitgevaardigd betreffende het toekennen van gratificaties in het jaar 1944. Deze beschikking is grotendeels eensluidend met de gra tificatiebeschikking 1943. Ook in 1944 wordt aan lederen werk gever toegestaan een gratificatie uit te keren van één week loon in geval van uurloon berekenc naar een 48-urlge werkweek of een kwart maand salaris. De keuze van het tijd stip van uitkering van de gratificatie eventueel ineens of ln gedeelten wordt aan den werkgever overgelaten HIJ is evenwel verplicht, binnen acht dagen, mldat de gratificatie Is uit gekeerd. daarvan mededeling te doen aan een gemachtigde voor de arbeid De nieuwe beschikking schrijft voor dat deze opgave ln tweevouü moet geschieden. Voor gratificaties, die één week loon of een kwart maand salaris te 'ooven gaan. moet de werkgever evenals voor \alle andere gratificaties toestemming van den Gemachtigde voor de Arbeid vragen Dit verzoek zal. als regel, zes weken vóói de datum, waarop de werkgever zich voorstelt, de gratificatie uit te keren, moeten wor den ingediend: Werkgevers, die voornemens zijn, hun personeel een Kerstgratificatie te geven, zullen daarvoor de bij de gra tificatiebeschikking toegestane uitke ring van één week loon of een kwart maand salaris moeten reserveren, daar Kerstmis niet wordt beschouwd als een bijzondere reden voor het ver lenen van toestemming tot het uit keren van gratificaties. Dat Nederland vóór deze oorlog een onverkwikkelijk schouw spel van maatschappelijke ver deeldheid te zien gaf, weten wij langzamerhand allemaal. Zulk een inzicht zou op zichzelf reeds met historische noodzakelijkheid tot revolutionnaire veranderingen aanleiding moeten geven. Een kleine, maar groeiende groep is over die revolutionnaire verande ringen allang niet meer in het onzekere. Een andere groep ech ter werkt, als wij dat zo noemen mogen, met „de illusie der nega tieve eenheid" Zij tracht de in druk te wekken, dat door de hef tigheid van haar „anti"-gezind- heid alle oude (en maar èl te principiële) tegenstellingen in het maatschappelijk bestek voor eeuwig werden weggevaagd. Juist de eenvoudige arbeider heeft aanleiding, hier op zijn hoede te zijn. Men waarschuwt hem vaak uit het negativisten kamp. van al die „nieuwe orde" toch vooral niets te vertrouwen, omdat het slechts verkapt kapi talisme zou zijn. Tegelijk echter blijkt juist de gelegenheids-een heid der negatieven op onbe waakte ogenblikken onveranderd het oude complex van liberalis- tisch-kapitalistische en anti socialistische tegenstellingen te zijn. met een dun laagje vader lands vernis. Een typisch bewijs voor dit feit kon men vinden in een brief, die Max Blokzijl in een van zijn laat ste radiopraatjes voorlas. Blokzijl gaf zich de moeite, enkele lieden van repliek te dienen, die de echt heid der door hem behandelde brieven ondanks de immer aan wezige gelegenheid vepi „persoon lijk onderzoek te onzen kantore" blijven ontkennen. Een vermeend detective heeft met name ontdekt, dat de door Blokzijl geciteerde Jordaanse arbeider niet echt kan ziin. omdat... uit zijn brief ont wikkeling spreekt en er zelfp goed-gebruikte vreemde woorden in voorkomen. Blokzijl antwoordde dezen speurder en verwante scherpzin- nigen: „De anonieme briefschrij vers voelen blijkbaar niet. dat zij niet mij. maar den Jordaansen havenarbeider beledigen door zonder meer aan te nemen, dat een arbeider in onze eeuw zou zijn blijven teren op het beetje school kennis uit zijn jeugdjaren, dat hij zich niet door zelfstudie, door lezen, door nadenken, heeft kun nen ontwikkelen. dat hij niet minstens even-intelligent zou kun nen zijn als de met een ver nisje van uiterlijke beschaving besmeerde zogenaamde intellec tuelen. die vandaag nog de treu rige moed hebben op een arbei der neer te zien, en hem te be schuldigen, zelf geen behoorlijke zinnen te kunnen opstellen, vreemde woorden niet te kunnen begrijpen, en voor de beoordeling van de huidige situatie hulp nodig te hebben. Nu, ik kan deze soort luiste raars verzekeren, dat zeker drie kwart van de brieven van wer kelijke betekenis, die ik mocht ontvangen, van arbeiders en boeren afkomstig waren, en dat de beschouwingen, die daarin desnoods met de nodige taalfou ten, maar wat doet dat ter zake ten beste werden gegeven, torenhoog plachten uit te kompn boven het intellectueel ged?~s van de pseudo-ontwikkelden. d'9 niet zelden maar napapcnaiid~o wat Radio-Londen of een of ander illegaal pamflet hun hed voorgezegd, zonder dat ze zich de moeite gaven om ook maar een oorspronkelijke gedachte er in te vlechten. Het handschrift was wat beter, de taalfouten ontbra ken, maar de inhoud was armoe dig en bedroevend. Uitzonderin gen niet te na gesproken. Het is zielig, dat in een tijd. waarin genieën als Adolf Hitler, en zo veel grote talenten, die in ar moede zijn opgegroeid, de wereld het bewijs leveren, dat standsin beelding verdient met ijzeren bezem te worden weggeveegd, bij ons altijd nog ingebeelde dwazen rondlopen, die menen, op een volksgenoot te mogen neerzien, omdat men zelf een paar school- jaartjes meer heeft afgelopen, niet om meer verstand te krij gen want dat is met geen goud te kopen en met geen dure hulplessen aan te vullen maar om wat geheugenspijs naar bin nen te krijgen, die in het gun stigste geval bruikbaar is om ont wikkeling en verstand te huiche len en op eenvoudigen van ziel tijdelijk enige indruk te maken. Terwijl deze pseudo-intellec- tuelen op het tennisveld of aan de bittertafel hun ingepompte kennis langzaam maar zeker voor de gemakkelijke routine van het bereikte baantje inruil den, zaten de leergierige talen ten onder de arbeiders tot na middernacht hun gebrekkige schoolkennis aan te vullen, tot zij de werkelijke intelligentie van de volksgemeenschap geworden waren. Ons socialisme van morgen wil voor deze maatschappelijk-mis- deelden. die zelden of nooit aan bod zijn gekomen, de toekomst zijn." Het antwoord is afdoende. Niet alleen omdat het recht doet aan een waarlijk niet als propagan distische leuze ln de laatste ja ren uitgevonden streven der ar beiders zélf naar kulturele ver heffing. Maar bovenal omdat het de schamelheid en arbeiders- vijandigheid blootlegt van krin gen, die (zouden zij ooit het heft in handen krijgen) een arbeider opnieuw wensen te zien als een man, die geen ontwikkeling heeft noch wenst en die geen vreemde woorden begrijpt noch ooit zal leren begrijpen. Tegenov?r pseudo-arbeiaerskenners van deze soort maakt de belevenis van het komende socialisme goddank geen kwade kans. Keuringeri Waffen- IHi -wachtbataillon en Landstorm Het //-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd tc worden voor dc Waffen-//, //-Wacht bataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en dc Ger maanse in Nederland. Personen tussen 19 cn 30 jaar. die aanmcldintrs- plichlig zijn voor dc tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende liun verbintenis van dc tewerkstelling vrijgesteld. Officier in dc Waffen-// kan ieder worden, die na ten minste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijns karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis dc volgende Nebenstellen der Waffen-//: Amsterdam, Dam 4: Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Herenstraat 46: Enschede. Hengclosestraat 30, en het //-Ersatzkommando. Den Haag. Korte Vijverberg 5. 16 April 914 uur: Rotterdam. Deutsche Obersehule, WestcrJaan 2; 17 April 912 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45: 1518 uur: Vcnlo, Dcutsehcs Haus, Egmondstraat 16: 18 April 912 uur: Arn hem, Café Royal; 1518 uur: Zwolle, Hotel Gijtenbeek; 19 April 912 uur: Groningen, Herestraat 46; 1518 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Bre«*d- straat; 20 April 914 uur: Amsterdam, Dam 4; 21 April 914 uur: Utrecht, N.V.-Huis, Oudcgraeht 245 22 April 914 uur: Amersfoort, Pol. Durcta- gangslager, Leusderweg. Diamanten echtpaar UITGEEST. 8 April. Zondag 23 \pril herdenkt het echtpaar H Bour- gonjeVan Wetering zijn 60-jarige echtvereniging Bruid en bruidegom zijn resp 83 en 82 iaai ouri en genie ten nog een goede gezondheid. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Niettegenstaande de dagelijkse storm lopen der Soiojettroepen, houden onze mannen de spoorliin'. (Foto ff-P K. IIoppc O Hl Geldigheidsduur rantsoenbonnen DEN HAAG. 8 April. Zoals reeds ls bekend gemaakt, reiken de distri butiediensten sedert 20 Maart J.l. rant soenbonnen en rantsoenkaarten uit. welke voorzien zijn de opdruk „8-7-'44". Van 20 Maart J.l at worden geen rantsoenbonncn en rantsoen- kaartjes met opdruk „15-4-'44" meer afgegeven, al blijven de thans ln om loop zijnde met die opdruk geldig tot 15 April a.s. Na die datum zijn deze bonnen evenwel onherroepelijk ongel dig Tot vergoeding van verlopen rant soenbonnen kan niet worden overge gaan Nieuwe burgemeesters DEN HAAG 8 April. Het Rijks commissariaat maakt bekend: De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft tot burgemeester be noemd: een burgemeester der ge meente Hennaardcradeel K. van der Vlis met gelijktijdig eervol ontslag uit zijn tol dusver beklede tunctie tot burgemeester van Franeker. den ge meente-ambtenaar H. Bouwens in Den Haag tot burgemeester in Wihe en den heer Ch. Kole in Nijmegen tot burgemeester in Heinkenszand. Commissariaat niet-commerciële verenigingen De commissaris voor nlet-commer- clële verenigingen en stichtingen brengt ter algemene kennis, dat zijn kantoren zijn verplaatst naar Dieren (Spankeren. Zutphcnsestraatweg 13. telefoon 4241. Tc Den Haag Amallastraat 13) niijft de hoofdinspectie gevestigd Dc telefoon aldaar blijft onveranderd 183570. lnterlocaal lettei F. Twee kinderen verdronken GIESSENDAM. 10 April. Zon dagmiddag werd hici de driejarige J. W. Rover vermist. Na geruime nid overal gezocht te hebben zonder het kind te kunnen vinden is men gaan dreggen in de Giessen achter de wo ning, daar een buurman een roei spaan uit zijn boot miste. Spoedig daarna had men het lijkje van het kind opgehaald. Te Rotterdam is Zondagmid dag de driejarige J. D Aalsloot, wo nende aan het Struweel, aan de aan dacht van haar ouders ontsnapt en in het water van de Kromme Krom hout gelopenr Het lijkje is later n-> rr het Zuiderziekenhuis overgebracht. Driftige jongeman steekt dienstbode neer NIJMEGEN. 7 Aprl. Hedenmid dag heeft de twintigjarige A K. in de St. Amiastraat in het ouderlijk huis met een mes de ruim twintig jarige dienstbode C. G. gestoken. Hij heeft haar enige messteken toege bracht, voornamelijk in de hals. De jonge vrouw is aan de gevolgen over leden. De dader is gearresteerd. Hij heeft een volledige bekentenis afgelegd. Men heeft hier vermoedelijk met een liefdesdrama te doen Dc verduistering ucgmt heden om 20.45 en eindigt om 6 45 uur Maan op 23.35: under 8.30 uur 16 April K \pril N.M., 30 April L.K., 8 Mei V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1