M 26 APRIL BAKKERS BESCHUIT PITT0 IS BEST Een datum om niet te vergeten Antiquiteiten Curiositeiten Muusse, Hooigracht 59 Lugdunum I— D.O.CO S I DE HOEDENBEURS A.H. VANNOORT SPORTSCHOOL-KOOREMHN Zeilen leren 60.— „WARMTE' MIDDENSTANDS EXAMEN 1945 BEETHOVEN-CYCLUS GRAMMOFOON PLATEN GRAMMOFOONS JONEUTEBOOM Voor iedereen Frans Noest - „Interieurkunst" Hebt U nog een oude hoed? „HET LEIDSE KAASHUIS" GESLOTEN ZIJN Alex v. d. Lek's Salon „Antiseptic" LUXE BROODBAKKERIJ I HUWELIJK! Mangelmeisjes en strijksters CEBRS. VAN DPR LUIT TELEFOON 23087 2 STENO-TYPISTES ADVIESBUREAU VAN KOFFIE5URR0GAAT GESPROKEN VAN NELLE'S KOFFIE5URROGAAT HUWELIJK BUREAU „HILVERSUM" Zóó Is Mieke OOGSTEN! OUD PAPIER OP TE RUIMEN? 24021 v.d. Werfstraat 4 Cebr. Verhoeff SCHEEPSBEMANNINGEN VRACHTSCHEPEN TANKSCHEPEN ZEESLEEPBOTEN VOGEMAN'S TRANSPORT Co. ZAAIERS CONFERENTIES TWEEDE APRIL-BONTVEILING HOOGSTRATEN'S HANDELSSCHOOL Het leven is toch mooi met bloemen! OPLEIDING MIDDENSTANDSDIPLOMA HET RESIDENTIE-ORKEST ZATERDAG 8 APRIL 1944,— 4L Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter WILLY MARGARETHA. M. J. W. DE WETERING DE BOLSTER W. F. DE WETERING. Leiden, 5 April 1944. Pieterskerkgracht 24. Tijd. Academisch Zieken huis. Ondertrouw d CHRISTIAAN DE VINK en ADRIAN A SLOOS. De huwelijksvoltrekking vindt plaats 24 April a.s. 11.15 uur ten stadhuize. Driftstraat 47A. Ambonstraat 24. Toekomstig adres Rijnsburgerwcg 164. Lelden. Lelden. 8 April 1944 Geen ontvangdag. ZILVEREN JUBILEUM. A.s. Woensdag, de 12e April hoopt de Heer D. PELT de dag te herdenken, dat hij voor 25 jaar als melk bezorger in dienst trad bij de MelkinrichtinL „Dijk en Rhijn", Hoge Rijndijk 34 (Firma P. v. d. Kloot). Marnixstraat 29. De 16e April a.s. hopen onze lieve Ouders HENDRIK v. d. LINDEN en LENA v. d. LINDEN- ZWANENBURG de dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaar in de echt werden ver bonden. Dat zij nog lang in ons midden mogen blijven is de wens van hun dankbare Kinderen en Broer. JO en ENOCH. TIELEMAN en TINIE. COR. Leiden, 5 April 1944. Utrechtse Jaagpad 67. Op 23 April a.s. hopen onze geliefde Ouders H STAPHORST en A STAPHORST—HEYKOOP de dag te herdenken, waarop zij voor 25 Jaar in de echt zijn verbonden. Hun dankbare Kinderen KOOS en TRIEN. COR en RIE. HENK en TRIEN. ATIE Lelden, 8 April 1944. Zuldcrzlchtstraat 11. in 19 19-11 23 April a.s. hopen onze geliefde Ouders J. BREGMAN en J. BREGMAN—SCHIPPERS de dag te herdenken, dat zij 2.'» jaar geleden ln het huwe lijk traden. Hun dankbare Kinderen HANNA en UDO. JAAPS. BRAM. PAULA en ANNE. JEANINE. Oeg.stgeest. 8 April 1944. Brockweg 5. Zo de Here wil en zij leven hopen de 24ste April onze geliefde Ouders ANTHONIE JAN TREUR en MARIA THERESIA V. d. STARREN de dag te herdenken, dat zij voor 25 Jaar in de echt wer den verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven ls de wens van hun dankbare Kinderen en Kleinkind ALIE ANTON ADRIE HENNIE HENK DIK en WIGGERTJE. Gelegenheid tot feliciteren Maandag 24 April van 25 en 710 uur. Ter Aar, 8 April 1944. Kerkplein B 9. Woensdag 26 April zullen onze lieve Grootvader en Grootmoeder, de Heer en Mevrouw J. H. DIETRIQH DE ROOY de dag herdenken, waarop zij voor 35 jaar in het huwelijk traden. Nog vele gelukkige jaren. PAMELA, MADELON en DIANA VAN WAVEREN Leiden, 8 April 1944. i Heden overleed na een i geduldig gedragen lij den. voorzien van de H.H. Sacramenten der Sterven den. onze lieve Moeder. Dochter. Zuster. Behuwd zuster en Tante ELISABETH CAROLINA VAN STEENBERGEN Weduwe van Bevnardus Nleuwenhuizcn ln de leeftijd van 38 Jaar. JAN. BERT. Wed. C v. STEENBER GEN—VAN UFPELEN. en verdere Familie. Leiden. 7 April 1944 Oosterstraat 57. Rozenkransbldden ten sterfhuize 's avonds te 8 u. De H. Mis van Requiem zal gehouden worden ln de Kapel van het St Ell- sabethszlekenhuls Dinsdag 11 April a.s. te 8 uur v.m., waarna de begrafenis op de R.K. Begraafplaats a. de Zijlpoort te 10 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig, geduldig gedra gen lijden onze lieve, zorgzame Vrouw. Moeder. Behuwd- en Grootmoeder. Zuster. Behuwdzuster en Tante IIENDRIKA W'AGK.M KER geb VAN DEN HEUVEL, in de leeftijd van 54 jaren. H. WAGEMAKER. H. DE KRUIS— WAGEMAKER P. DE KRUIS H. KOOLEN— WAGEMAKER. J KOOLEN. ANNIE en Kleinkinderen. Lelden. 7 April 1944. v. d Helmstraat 13. Geen bezoek, geen bloemen. Dc begrafenis is bepaald op a.s. Dinsdag te 4 uur op de begraafpl. „Rhijn- hof'. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze Innig icllefde Man. Vader. Be huwd- en Grootvader JAN ERSTEEG in de ouderdom van 68 Jaar. Oegstgecst: L VERSTEEG v. d. ZWART. J. L, VERSTEEG. H A. VERSTEEG- TIBOUT. LYDIA. MARINA. Eelden: S. E. VERSTEEG. tgc-sl. 7 April 1944. Tauvltslaan 6 ">c begrafenis is bepaald op a.s Dinsdag 11 April te 2 u. op de begraafplaats a. h. Groene Kerkje te Oegst- geest. Heden overleed nog vrij onverwacht mijn lieve Vrouw en onze geliefde Zuster. Behuwdzuster en Tante JOHANNA v. LEEUWEN, geb. DEN OS. ln de leeftijd van 70 Jaren. Uit aller naam: G. VAN LEEUWEN. Leiden. 7 April 1944. Corr.adres Smldstceg 38. De begrafenis is bepaald op a.s.^ Woensdag te 2.30 uur op, de begraafplaats ..Rhljnhof". Voor de vele "bewijzen van deelneming, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen lieven Man en Vader, Behuwd- en Groot vader. Broeder, Behuwdbroe- der en Oom PIETER TAFFIJN betuigen wij onze hartelijke dank.; tevens onze dank aan de Begrafenis-associatie Gebr. v. d. Lult voor de correcte bediening. Wed. J. TAFFIJN—HOORN. Uit aller naam: Lelden. 8 April 1944. Clarasteeg 33. DANKBETUIGING v <?t ln staat leder persoon- Hik te bedanken, betuigt on dergetekende ook namens zijn Vrouw en Kinderen zijn har telijke dank voor de vele blijken van belangstelling, die hij ln velerlei vorm van de gehele gemeente en het P.T.T personeel heeft mogen ontvan gen. waardoor de dag van zijn zilveren Jubileum tot een on vergetelijke is gemaakt. P J v. cl. BOSCH. Noordwljkcrhout. April 1944. Kerkstraat 29 B. Voor de deelneming ons be toond bij het overlijden van onzen lieven onvergetelijken Zoon cn Neef JAN MIDDERHAM betuigen wij onze hartelijke dank. A. MIDDERHAM. C. MIDDERHAM— EILANDER Leiden. April 1944. Ri.in en Schickade 67 Voor de vele bewijzen van deelneming en medeleven ont vangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen lieven Man en Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder en Oom ANTHONIUS JOHANNES LUCIE betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: C. LUCIE—TIMMERS. Leiden. April 1944. Utrechtse Veer 31. Voor dc vele bewijzen van deelneming ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze zeer geliefde zorg- ame Vrouw. Zuster, Behuwd zuster en Tante CHRISTINA FONTEIN geb. Van Vliet betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: J. FONTEIN. Leiden. April 1944. Lage Rijndijk 132. Ter voldoening van art 56e W. v. K wordt medegedeeld, dat de rekening en verant woording van de ontbonden Naamlooze Vennootschap „Boot Junior's Vaartulg-Verhuurde- rij N.V." in liquidatie, geves tigd te Alfen aan den Rijn. ter Inzage is gedeponeerd bij het Handelsregister te Lelden en ten huize van den Heer D. Boot Jr.. Prins Hendrik straat 11. Alfen aan den Rijn. DE LIQUIDATEUR Ter voldoening van art. 56e W. v. K. wordt medegedeeld, dat de rekening en verant woording van de ontbonden Naaml, Vennootschap „Verf- fabrlok voorheen Firma Ge broeders Klaverwelden „Che mische Fabriek „Alpha" N.V." ln liquidatie, gevestigd to Alfen aan den Rijn, ter in zage is gedeponeerd bij het Handelsregister te Leiden en ten kantore van de vennoot schap onder firma „Vcrffabrlck voorheen Firma Gebroeders Klaverweiden „Chemische Fa briek ..Alpha" te Alfen aan den Rijn, Willem de Zwijger laan 34. DE LIQUID ATEUR ELECTR. WASMACHINE, stofzuiger (liefst slede), wringer, pick-up-comb. of losse motor tegen goede prijs gevraagd. DE JONG. Zeemaniaan 12 a. Leiden. We geven de noogste waarde voor Uw oude etc. H. G. v. LUYKEN. Breestraat 97. tel. 20035 nu nog Nieuwe Rijn 4ÓB Zie annonce Donderdag Van Dinsdag 11 April af ontvangt Iedere koper van onze prima Meubehvns 1.10 (pot medebrengen) een genummerde bon. welke voor 15 Mei a.s. kan worden ingeleverd met naam en adres (duidelijk vermelden). Diegene, die ons dc geestigste reclame daarbij inzendt, hetzij een klein ge dichtje of anderszins, betrekking hebbende op onze prima nicubclwas, ontvangt uit onze zaak een nuttig geschenk of kunstvoorwerp (te bezichtigen ln onze etalage). Ook zullen er op enige nummers (welke worden gedeponeerd) nuttige geschenken worden gegeven. Verenig dus het nuttige met het aangename waarbij U dan ook tevens met onze prJina meubelwas kunt kennis maken. Eenmaal gebruikt ls altijd gevraagd, alleen kunnen wij. er U niet altijd aan helpen. Voorziet U dus van een pot 1.10 (pot medebrengen) met genummerde bon. NIBUWSTBEG 17 LEIDEN. A.s. Maandag 2 uur Beker-wedstrijd vilt- of stro-hoed? Wij maken er een aardig model van. Verven en vervormen van stro- en vilt- hoeden. C. J. DE GROOT—VAN HAL. Haarlemmerstraat 61, t.o. Rex GEVRAAGD EEN AANKOMENDE OF GEVORDERDE INSTRUMENTMAKER (fijnbankwerker). ALGEMEEN KANTOORMACHINE-BEDRIJF STATIONSWEG 18 LEIDEN. Woensdag 12 April a.s. zal onze zaal HOGEWOERD 8, wegens herdenking van het 25- jarig bestaan de gehele dag Ook Uw adres voor artistiek haarknippen! 2e Paasdag van 8.30 tot 12 uur geopend, andere dagen van 7.30 Tot 7 uur. Wij garanderen U een vlotte 1ste klas bediening! SALON „ANTISEPTIC". Met Pasen naar Ritz Paasgebak Heerlijk ijs Diverse dranken Waarom zoudt U op een der beide Paasdagen niet eens bij ons eten? GQrtGÉTJC li a ««arcs WIJ BAKKEN DE ECHTE HEERLIJK BROS EN FIJN VAN SMAAK Haast U, wij bakken veel, maarde vraag is enorm! DOEZASTRAAT 2 - TELEF. 21407 De bakkerij, die zulke LEKKERE, LUXE BROODJES bakt. I VANDAAG nog eenzaam zijnde, kunt U reeds MORGEN Joor mijn bemiddeling op discrete en werkelijk serieuze wijze ln contact worden ge bracht met de Juiste levens gezel (lln). Vraag toch eens uitvoerige Inlichtingen over mijn voor U zeer aangename werkwijze. Ik bemiddel immers voor lederen rang. stand en leert, en heb spe ciale afdelingen voor leder geloof, voor Academici en voor den Boerenstand. Schrijf mij dus nog heden of bezoek mij spoedig BUREAU „EROS". Nlc. Maesstraat 107 boven, Amsterdain-Zuld. Geopend van 2 tot 8 uur, "s Zaterdags en 's Zondags van 2 tot 6 uur. Ik behartig Uw belangen ten volle! gevraagd. Wasserij v. 1 LOO, Haarl.weg 32. Begrafenissen Crematies - Rouwtransporten worden immer uitgevoerd met le klasse materialen door ervaren beschaafd personeel onder bekwame leiding. ROUW- EN FAMILIEKAMERS ln ons gebouw voor het opbaren van overledenen. LAGE TARIEVEN die ook in deze duurder wordende tijd weinig ver andering hebben ondergaan. BECRA FENIS-A SSOCI ATIE LEIDEN HAACWEC 31 Voor sterfgevallen telefonisch bereikbaar onder Rijksbureau vraagt voor spoedige indiensttreding in het bezit van diploma Steno-Duitsch. Brieven onder no. L 1128, bur. van dit blad. Wordt mij een plaats aangewezen? Wel neen. U maakt zelf Uw keuze. Wij beschikken over meerdere mogelijkheden voor: bakkers, schoenmakers, tramconducteurs, kleermakers, kappers, kantoorbedienden, metaalbewerkers, automonteurs, tand- technikers Wij verstrekken U volledige voorwaarden en geven gaarne alle gewenschte inlichtingen omtrent towerk- ln Duitschland. VOOR ARBEID IN HET BUITENLAND BREESTRAAT 177 LEIDEN 0/0 qëiïmae, Ooêton Onverschillig welk beroep U heeft, gezonde voeten zijn onmisbaar! De Supinatorsteun geeft ze UI Supinatorium JAC. DE MOOY, Med. Gedipl. Voet specialist, Herenweg 10e, Rijnsburg. ié» Dames en Heoren, die eon gelukkig harmomach huwelijk wonochen to oluilon, schrijven vol vertrouwon naar hot: HELMERSLAAN 13. TEL.70S1. HILVERSUM Ons kantoor heeft zeer veel goede en beschaafde relatios door geheel Nederland. Hoeren zonder positie of inkomon verleenon wij onze bemiddeling nleL Schrijf ons vol vortrouwen Uw wen- schen en wij zullen bewijzen, «jat ona kantoor U van dienst kan zijn. Ons Bureau olaat ondervrouwelijko Dir. on la hot kantoor met de MEEST bealiste ZEKERHEID van slagen. Inlichtingen kunt U kosteloos in blanco couvert ontvangen, ondor otrflctc geheimhouding. I utciujuu ui- Steej naast No 145 SPREEKUREN DAGEL/KS 2-4 ,n7-J>UUR Alle soorten machines koopt Naaimachinehuis D E R N E E Eigen reparatie-atelier HAVEN 7 dobbel welkom! Voder's volkstuin Is eon j dubbele gezondheidsbron i, voor de peuters: ze ge- nieten dóór ven de vrge neluur en smullen thuis ven de versche groenten. Zorgt ook U voor bet welziin ven Uw gezin en trecht nog v.nd.og «en volkstuin!,» te buren. 'I ls een genot. zomers lederen deg een andere groentesoort eris winterseen kast vol weckol inmaak. Heu.cb, Uw moei te wordt beloond, want VUE ZAAIT ZAL Tagen storting van 25 ct. OP po,„lama, ""300 l.n.v. d. Rm-Uiig—tf oalvaae' U lalar.»» Voadlajsgevra»» Verloren lieren polshorloge op 3 April ln tram H.R.-Statlon, in voor trein Leiden-Dordrecht v. 7.20 of tussen tram en trein. Tegen grote bel. terug te bezorgen Beukman, De Goejestraat 62. Verloren Donderdagmiddag 4 uur ln de winkel van de Fa. Bleslot aan de Doezastraat een armband van zilveren stuivers. Daar dit stuk een gedachtenis is. wordt de vinder of vindster beleefd verzocht deze armband tegen hoge of stoffelijke beloning' terug te bezorgen bij Meyer. Drie Octoberstraat 41a, te Lelden Bel op telefoonnummer Briefkosten worden ver goed. Vernietiging van Archieven. F P KLUIVERS ZOON. RIJNSBURG. Maandag 10 April 2e Paasdag hoopt voor te gaan in Gebouw „Ontspanning" Ds.HOOIJ KAAS. Aanvang 8 uur. Aangeboden fototoestel 13x8 voor platen cn fllmpak, met grote Zeiss lens Tenar 1:41 ln lederen étui met statief, ontwikke- llngsbakken, Eastmantank. chemicaliën enz. 200. Tevens een stereoscoopcamera voor films 100. VAN BOCHEL, Rijnsburgerweg 81. Leiden. Letop tl Veel meer ruimte op Uw slaap kamer. Laten wij van Uw spl- raalbcd een opklanbed maken! Smederij. Moriaanslmat 6 bij de Hooglandse Kerk. IÏÏTO1 12 dagen op de Kaag en 3 theorielessen geeft de HOLLANDSE ZEILSCHOOL. Spoedige opgave ge wenst. Nieuwe Schoolstraat 28, Den Haag. BUR VOOK AANLEG VAN TECHN. INSTALLATIES (Maatschappij met bultenl. belangen) AMSTERDAM. HERENGRACHT 504 kan geregeld plaateen: BEKWAME VERWARMINGSMONTEURS ELECTRICIËNS - BANKWERKERS AUTO- EN MOTORMONTEURS Leeftijd 20 tot en met 49 Jaar. Goed loon en goede arbeidsvoorwaarden verzekerd. Persoonlijke aanmel ding elke dag van 912 en 25 uur, met mede neming van getuigschr. of schriftelijk onder vermel ding van motto „Personeel". Reiskosten 3j» klasse worden vergoed. gevraagd voor: Nadere inlichtingen verstrekt: Burgemeester Meineszlaan I 10, Rotterdam Laat Uw hond Trimmen, knippen, wassen, toiletteren. ,De Hondenvriend" Willem de Zwijgerlaan 1, Voorschoten. Te bereiken met BI. tram, halte Dorp. Alle hondensportartikelen verkrijgbaar. PRIMA GRAMMOFOON- VERSTERKER ln kast met motor-pick-up- combin. 750 Inl. Techn. bur. „ELRA". Verhuur ge luidsversterkers. Radlo-repara- tie-inrichting. De Kempe- nacrstraat 90, Oegstgeest. POSTZEGELS tbtj voork. Ncd en Kol.) BOEKEN te koop gevraagd. Ook aan huls te ontbieden. J. VOLDER Passage 11 Den Haag Telef. 11.07.13. Hulp i.d. huishouding gevraagd ln gezin met 4 kin deren. met huiselijk verkeer, goed loon, hulp van een werk ster aanwezig. Mevr. v. d Bosch, Rijnzichtweg 9. Oegst geest. telefoon 22135. Aangeboden 25 a 40 ROE LAND om de helft te telen, omtrek Leiden. Zaad en Poters heb ik zelf. J. A. RUIGROK, Coornhertstr. 48, Leiden. NETTE VRIENDEN zoe ken vrije gemeub. zit- en slaapkam. zonder pension. Br. no. 884 v. d. blad. VERLOREN op Zaterdag 25 Maart ongev. 6 u. linker br. bontwant van Aoadem. Zieken huis naar Langebrug. Teg. bel. ter. te bez. Langebrug 57. VERLOREN Woensdagmor gen op postkantoor afd. postz. d. portemonnaie lnh, briefje v. tien gld. en enig kleingeld Ter. te bez. teg bel. Hoge Rijndijk 184a. VERLOREN rood-zw hand schoen (want) j.l. Maandag middag- Ter. te bez. s.v.p. teg. vergoeding. Plantage 7. hoek Lcvendaal. VERLOREN Zondagav. pl.m. half elf linker li. glacé hand schoen. m. wit bont gevoerd. Teg. bel. ter. te bez. Spek, v. Galenstraat 24. PRIMA H. H. SCHOEN, m 3940 ter ruil. voor h. schoen m. 42 ook l.g.st.z. De Groot. Vliet 49 SCHAPENWOL!... SLIPOVER te koop 30. bobspel met 4 queuen 25 De Groot. Vliet 49 MAAR WIESJE, heb je aan mijn naaimachine zitten peu teren? Och Mamma, het ls niet zo erg. Meerpoel van de Bree straat maakt ze wel weer 1 MeerpoeJ. Breestraat 171. VOOR NIET-KATHOLIEKEN In de St. Petruskerk aan de Kamerlingh Onneslaan te Leiden. Spreker is de Franciscaner pater WIJNAND SLUIJS. Op de volgende Donderdagen 's avonds te 8 uur: 27 April: Jezus is de mens geworden Zoons Gods. 4 Mei: Jezus heeft de Katholieke kerk gesticht. 11 Mei: Verhouding tussen Kerk en Bijbel. 18 Mei: Het wezen van het Christelijk leven. TOEGANG VRIJ VOOR ALLEN. Boeiend Stichtend Leerzaam. DE AMSTERDAMSE BONTVEILING 1 Dir. P. F. KREMERS. Eerste en grootste Bontveiling in Nederland. In KRASNAPOLSKY, Maandag 17 April a.s., 10.30 uur. Bijvoegingen van le klas bontwerken, ook door particulieren, dagelijks van 9—5 uur (Zater dag 1 uur), tot uiterlijk Dinsdag li April, uitsluitend Rokin 34. Alle bontwerken onmiddellijk verzekerd. mmÊm Amsterdam, telefoon 36110. Begin April aanvang van de nieuwe cursus ter verkrijging van het MIDDENSTANDSDIPLOMA HANDELSKENNIS. Boeken ln bruikleen "Kosten der cursus ƒ45.— PLANTSOEN 1 TEL. 25754 COLLECTIE A. 50 snijbloemen ln 5 prachtige soorten voor 7.Halve collectie 4.- COLLECTIE B. 5 witte lelies, 6 anjers, 5 pracht margrieten, 2 pioenen 5 dahlia's. 5 struikrozen, 2 klimrozen. Hele' collectie ƒ7.—. Halve collectie ƒ4. COLLECTIE C. 50 enkele anemonen, 50 dubbele anemonen. 25 mon- bretla's, 25 gladiolen, 2 sneeuwballen, 2 klimrozen, 2 struikrozen. Hele coUectle 6.—. Halve collectie ƒ3.50. Tabaksplanten ƒ2.50 per 100. Aardbeienplanten ƒ4.50 p. 100. Alles 100 pet. gegarandeerd. C. BEEN - MEERLAAN 190 - HILLECOM CURSUS: ALC. ONTWIKKELING Speciale cursus voor volwassenen. Kleine clubs. Aanvang der lessen half April. Inlichtingen: JOH. W. HARTINC - J.CHR. BARTELSMAN MELCHIOR TREUBLAAN 31, LEIDEN. Voor direct gevraagd: OFFSETDRUKKER. Aanmelden: Rijswijkseweg 512, Den Haag. STADSGEHOORZAAL - LEIDEN' Dirigenten: Frits Schuurman, Toon Verhey, Yvon Baarspul Solisten: Willem Andriessen, Theo v. d. Pas, piano; Jan Dahmen, viool. Vocaal Kwartet: Corry Bijster, Suze Luger, Louis van Tulder, Willem Ravelli. Koor: Het Koor der Mij. Tot Bevordering der Toonkunst, Afd. Den Haag. Data: 27 April, 2, 4, 15 Mei 1944. Abonnementen ad 6 (r. 1.) verkrijgbaar bij firma C. C. BENDÊR. Hogewoerd 90. Boek handel A. M. VAN ZWICHT, Breestraat 126. Plaatsbespreking voor de gehele serie bij de Firma BENDER van Dinsdag 11 April af, dagelijks van 10—12.30 en van 2—4 uur. LEIDS DRANKWEER-COMITÉ (Secr. OUDE VEST 11) Lezing met lichtbeelden over ZWITSERLAND door den Heer J A. CHRISTIAANSE op Donderdag J3 April 's avonds 8 uur in het Fedcratlehuis, Gerecht 10 TOEGANG VRIJ. LEIDSCHE SCHOUWBURG Dinsdag 11 April as, half acht. Kunstavond NOSKE - VOGEL - ZIRKZEE Toegangsprijzen 2 en 1. Kaarten ƒ1.50 uitverkocht. LEIDSE SCHOUWBURG Op veelvuldig verzoek nog 1 voorstelling 2e PAASDAG. AANVANG HALF ACHT „WILLEM GOOSSENS' VOLKSTONEEL" presenteert het Hollandse succes-stuk DE VERLOREN ZOON Mededspelendcn o.a. Christine van Meeleren, Willem Gonssens, Rika Hopper. Verder: Greta Goossens. TÏreo van Duyn, Bram Boelé, Ada Dillewaard, Anton Muus, Frans Kokshoorn. HET SUCCESSTUK UIT HET ZEEMANSLEVEN! Spannend en boelend van het begin tot het eind! HET WEERGALOZE SUCCES VAN DIT SEIZOEN'! PRIJZEN VAN 1.— TOT 2.50. Overal uitverkochte zalen. Dus bespreekt vooral van Dinsdagmorgen 10 uur af bij Firma A. M. van Zwicht, Breestraat 126 en op de speeldag van 111 uur aan de Schouwburg. LEIDSE SCHOUWBURG TWEEDE PAASDAG. AANVANG HALF DRIE GROOT KINDERFEEST!! „Goossen's Volkstoneel" brengt ten tonele het beroemde en meest boelende sprookje voor groot cn klein HANS EN GRIETJE Ieder kind zal medeleven met de lotgevallen van Hans en Grietje en hoe de heks in de oven wordt verbrand. Uitbundige vrolijkheid::: Prijzen ƒ0.50. ƒ0.70. ƒ0.90. ƒ1.25. ƒ150. rechten lnbegr Plaatsbespr. van Dinsdag 10 uur af bij boekhandel A. M. van Zwicht. Breestraat 126 en op de speeldag van 111 uur aan de Schouwburg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 4