HET DAGBLAD Duitsers verbreken de ring om Kowel VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Terreinwinsten in het gebied van Tsjernowits en Brody Luchtaanval op Ploestl Japanners bezetten Kindat in Burma Jeugd op de „Drakenburg" bijeen Grootste gevaar in Zuiden is thans geweken Alleen bij Odessa nog beweging De parabel van het schaap en het lam Dan maar droog? Aanvulling van het vleesrantsoen Deskundige voorlichting aan konijnenhouders Stamppot van schillen en onkruid is een uitstekend krachtvoer Roofmoordenaar te Breda aan het werk Verhoging uitkering aan familieleden van vrijwilligers bij de Waffenenz. Een schip voer voorbij HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 April. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Bij KertsJ en op het landhoofd van Siwasj werden vijandelijke aanvallen afgeslagen of door geconcentreerd ar tillerievuur uiteengeslagen. Ten Oosten van de benedenloop van de Dnjestr maakten zich onze troepen zoals in het voornemen lag van den vijand los. Zij sloegen hier alsmede tussen Dnjestr en Proeth Sowjetrussische aanvallen af. De in het gebied van Tsjernowits ten Noorden van de Dnjestr strijden de Duitse gevechtsgroep won in de aanval ondanks verbeten vijandelijke tegenstand verder terrein en weerde hevige aanvallen der Sowjets af In de sector Stanislau—Tarnopol alsmede in het gebied ten Zuiden van Brody. werden dooT onze voortgang makende aanvallen SowletstrHd- krachten uiteengeslagen. Vijande lijke tegenaanvallen mislukten Het garnizoen van Tarnopol handhaafde zich tegen nieuwe door artillerie en slagvliegtuigen ondersteunde aanval len der bolslewisten. Het sedert 17 ^aart ingesloten gar nizoen van de stad Kowel heeft on der bevel van den #Gruppenführer en luitenant-generaal der Waffen-# Giile, tegenover de wekenlange storm loop van zeer overmachtige vijande lijke strijdkrachten, met weergaloze dapperheid standgehouden Forma ties van het leger en van de Waffen- ff hebben onder het opperbevel van Generaloberst Weiss en onder bevel van de generaals der Infanterie Hoss- bach en Mattenklott. na dagenlange harde aanvalsgevechten door de Pripjetmoerassen onder buitengewone terreinmoellijkheden de vijandelijke ring rond Kowel verbroken, en aldus hun kameraden uit de omsingeling bevrijd Formaties der luchtmacht, waar onder ook lastzeilvliegtuigen. ravitail leerden ondanks de zwaarste vijan delijke afweer oe verdedigers der stad en maakten daardoor hun stand vastig volharden mogelijk Ten Zuidoosten van Ostrow en ten Zuiden van Pleskau handhaafden onze troepen hun stellingen tegen de voortdurende doorbraakpogingen der bolsjewisten en schoten zij 48 vijan delijke pantserwagens stuk. Nieuwe gereedstaande troepen van den vijand werden door artillerie en granaat^ werpbatterijen uiteengeslagen In de t.ijd van 3 tot 5 ADril verloren de Sowjets m luchtgevechten en door TOKIO, 8 April. Van de Bur- maansIndische grens wordt ge meld. dat eenheden der Japanse troepen de met veel geschut en pantserwagens uitgeruste vijande lijke troepen ln Kindat de terugweg hebben afgesnede.i en energieke aanvallen begonnen zijn. Op 3 April dwongen zij in het gebied ten Zuiden van Kindat een afdeling van 400 man tot de strijd en vernietig den haar volkomen. Japanse voor uitgeschoven troepen drongen 5 April onder bescherming hunner artillerie Kindat binnen. Volgens de laatste berichten van het front neemt de insluiting en ver nietiging van de in Noord-Burma ge lande vijandelijke valschermtroepen een gunstig verloop. Met betrekking tot de Japanse luchtaanvallen op 3. 4 en 5 April op landingsplaatsen in Kalat en Nami. op 65 en 50 kilome ter ton Noordwesten van Katha. wordt gemeld, dat de Japanse infan terie tezamen met de troepen van het Indische nationale leger iedere concentratie van de gelande vijande lijke valschermjagers verhinderde en ze in talrijke' kleinere rimboegevech ten vernietigden. Wanneer de regentijd een aan vang neemt, wordt de kans voor den vijand op een succesvol optreden min der. omdat de ravitaillering door de lucht dubieus wordt door de bedrei ging van Imphal, en omdat alle be schikbare vliegtuigen daar in de frontsectoren nodig z|jn. luchtdoelartillerie 117 vliegtuigen. rn Italië werden tijdens levendige stoottroepactie gevangenen binnenge bracht. Tijdens een aanval overdag van Amerikaanse bommenwerpers ih het gebied van Ploesti brachten Duitse en Roemeense luchtverdedigings strijdkrachten 53 viermotorige vlieg tuigen ten val. Aldus werd op zijn minst een derde deel van de aanval lende vijandelijke formatie vernie tigd. Boven het gebied van het Duitse Rijk werden gisteren onder moeilijke omstandigheden voor de afweer tien vijandelijke jachtvliegtuigen neerge schoten. Weermachtsbericht van Vrijdag Vrijdag deelde het opperbevel der weermacht mede: In het gebied .ten Noorden van Odessa alsmede tussen Dnjestr en Proeth vielen de Sowjets zonder suc ces aan. Door tegenaanvallen van Duitse en Roemeense troepen werden in zware gevechtei vijandelijke ge vechtsgroepen uiteengeslagen en tal rijke pantserwagens, stukken geschut en zware wapens vernietigd. Ten Noorden van Tsjernowits won ook gisteren de aanval van onze divi sies verder terrein. In de sector Stanislau-Tamopol en ten Zuiden van Brody braken onze troepen in de aanval vijandelijke tegenstand en wierpen de boljewisten onder afweer van hevige tegenaan vallen verder terug. Hier heeft zich luitenant Klippel, compagniescom mandant bij een regiment grenadiers, door bijzondere dapperheid onder scheiden. Ten Noorden van Kowel mislukten vrij sterke aanvallen der bolsjewisten. Aan het Narwafront drongen onze troepen in krachtig versterkte vijan delijke stellingen binnen en sloegen zij tegenaanvallen der bolsjewisten af. In Italië vernielden eigen stoot troepen vijandelijke kazematten en vernietigden zij een steunpunt van den vijand en zijn bezetting. De vijand leed grote bloedige verliezen en verloor een atonal gevangenen. Vuurovervallen van onze artillerie veroorzaakten in materiaalopslag plaatsen explosies en langdurige branden. Batterijen verdragend geschut na men het havengebied van Anzio en Nettuno overdag en des nachts met goed gevolg onder vuur. Het regiment luchtdoelartillerie 135 (Mot) heeft sedert het begin van de gevechten in Italië zijn 500ste vliegtuig neergeschoten. Bewakingsvaartuigen der marine brachten in de Golf van Genua een vijandelijke artillerie-motortorpedo boot tot zinken en beschadigden een andere zo zwaar, dat te verwachten is, dat zij zal zijn gezonken. Tijdens aanvallen overdag van vijandelijke vliegtuigformaties in het Zuidoost Duitse grensgebied werden negen vliegtuigen omlaaggehaald. Bovendien verloor de vijand door onze luchtverdedrginesstrijdkrachten boven het Italiaanse gebied zes vlieg tuigen. Storingsaanvallen van vijandelijke vliegtuigen richtten zich in de afge lopen nacht op plaatsen in Noord en West-Duitsland. Ie JAARGANG No. 83 LD ZATERDAG 8 APRIL 1944 Uitgave: N.V, De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week. of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Lente... De natuur is nu definitief ken leven mag, onder de veilige hoede uit haar winterslaap ontwaakt, van de merrie, die w&t trots is op De eerste tekenen namen we al in haar kind. Januari waar, toen de aalscholvers Nieuw leven is altijd mooi. Een en de roeken hun nesten gingen re- jonge wereldburger, een jong veulen, pareren. En toen werden de eerste een jonge vogel, zij allen geven ons lijstermannetjes enthousiast en zon- even de ontroering van de eeuwig gen des avonds in de schemer hun heid in het leven op deze aarde. Zij liefdeslied. Maar nu wordt het Pasen, allen geven ons het besef dat het nu begint de herleving eerst goed. leven oneindig is. dat het zich steeds Wat is er mooier dan het jonge vee verder vertakt in generatie op gene- in de weilanden? Wat is er mooier ra tie, en dat al ons werken, al ons dan een huppelend veulen, een jong streven alleen daarop gericht kan en van het edelst dier dat de mens aan moet zijn. het voor de generaties, die zich heeft kunnen dienstbaar maken? na ons komen, beter en mooier te Dat is iets. waar je alleen al voor maken. naar buiten trekt. Dat is iets. om je Een paard is maar een paard. Maar een uur lang in te verlustigen: in wie een jong paard ziet dartelen in die dolle sprongen, die grappige ca- de weide, weet dat de natuur her- priolen van een jong veulen, dat in leefd en dat haar leven eeuwig is. de oneindigheid van weiden en wol- (Foto C.N.F.-Stevens.) (Van onzen specialen verslaggever) DRAKENBURG, 8 April. Hebt u al eens eerder van „zwarte debate ten" gehoord? Ongetwijfeld niet. De ongeveer veertig jongens en meisjes, die op het ogenblik in het vormings oord van het^Ned. Arbeidsfront „De Drakenburg" bijeen zijn, weten ech ter deksels goed, wat onder dit vreemde product van de clandestiene markt verstaan wordt. „Zwarte de batten" zijn nl. gesprekken, die op luide toon en strijdvaardige wijze gevoerd worden op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen in het fraaie gebouw: in de gangen, de wasinrich tingen, op de toiletten, ja waar al niet, echter buiten verantwoordelijk heid van de Nederlandse Omroep, die thans voor de twreede maal in de bossen tussen Hilversum en Baarn haar jeugdbijeenkomst belegt, waar bij jongens en meisjes zich kunnen uitspreken over de problemen en moeilijkheden, die hen op het ogen blik beroeren. Men zal zich herinneren, dat de Ned. Omroep omstreeks Kerstmis van het vorig jaar een soortgelijke bijeenkomst belegde. Het resultaat was "toen zo verheugend, dat de om roep er reeds dadelijk op zinde, een nieuwe bijeenkomst te houden. Zo werd nu de Drakenburg andèr- maal bezet door een gezelschap jon gens en meisjes, die hun monden weten te roeren en daarvan ook een dankbaar gebruik maken. Wij kunnen onze lezers de verze kering geven, dat het daar weieens „knettert" in het Arbeidsfrontge- BERLIJN. 6 April. De stabili sering in het Zuiden van het Ooste lijke front houdt, volgens het oordeel van bevoegde Duitse kringen, aan. De Duitsers verdedigen zich met toe nemend succes en ook hun tegenaan vallen hebben een verloop, dat mili taire kringen te Berlijn aanleiding geeft, de situatie met een zeker ge voel van opluchting te beoordelen Weliswaar zijn de aanvallen der Sowjet-Russen vooral ten Zuidoosten van Balti nog hevig, doch zij konden door de aanzienlijk krachtiger ge worden Duitse verdediging worden opgevangen. Slechts in het mondingsgebied van de Dnjestr hebben de gevechten nog TT et schaav was luist bevallen van een wélgeschapêh lam we gende omtrent twaalf - pond Het stond thans schaap ZIJ was weinig boterbloemen hebt in de wei grasjes te geïnteresseerd. Maar het ook nog niet gezien. Ze met al die warmgéle bloemetjes, zei ik. En het speenkruid, glim mend geel? En de jonge kauwen. Het keek be- interesseerde zich dachtsaam naar de "evt« v°°' m bleekblauwe horizon en een en tuurde, kopje jes jn z0 /n-5> de liet het lam. dat met omhoog, naar de hemel stekeltjes hebt u ook malle huppelpasjes om 0171 te zien, oj die kievit nop n\et eens door de moeder heen draalde. steeds verliefd was. giQQt zien schieten. Die rustig zuigen. En dat Het za9 echter alleen bouwen overigens al aan schaap had zulk een ge- een tureluurdie zenuw- u,n nestje, moedsrust dat het zidi achtig schreeuwend over Bèèèèh. zet het zelfs niet verroerde, toen ons fleen vl°°Q Ook al schaap, heel lauw. Maar ik over de sloot sprong een mannetje dat be- bet lam huppelde naar en recht op haar af zorgd was om zijn na- de slootkant en keek in stevende. komellngschap. Een tu- bet water en zag de Goelemorgezei ik. relu.ur die de nabijheid stekeltjes en het hoef- Al een beetje bekomen va:V- den kievitman had ^lad dat aan de sloot- van de vermoeienissen? uitgekozen voor zijn kant bloeide en blaatte Een mooi kind is het nest' omdat 9071 kievit kinderlijk verheugd, geworden ™ans. genoeg is om de - hébben nog wel geen knop, maar hun blaad- Bèèèèh. zei ma kraaien en andere eier- Even werd ik boos op moeder ooi Weet u, wat u is? Een doodgewone mate- schaan en het lam rovers van zijn territo- blaatte mei een octlat num te ia°m En ie hoger en in beider stem. rialiste. zei ik tegen geluid lag een innige te- °°k "aaT v kauu" maar m vredenhéid een vollediq nabuurschap uan de tu- herkauwt maar en ziet verzoend zijn met deze re'"ur ™a*' z°wfLdh'l tiiet» van het voorlaar uit weilanden en wolken oUijd direct op onraad om heen Gelukkig is bestaande wereld gealarmeerd Maar dat uw hind verstandiger. e£° ^bliikbaar voor kiem laminteresseerde zich Dat trekt er uit. en ziet ecu mwuutcHur hoe mooi het is. aan de man over ons heen Die «L ?„?Leen land vanhetwettani. had natuuriiik zijn han^e "elpen wilde, gaaike ergens op een U moet uw kop wat stadsmensen Die zitten paar bonte eieren zitten meer naar links draal- ook maar binnen en en was bang dat ik met en. daar vliegt de kieft, hebben niet in de gaten, lucullische bijbedoeliu zei ik. en hielp haar met hoe mooi het buiten is. gen het weiland betre- het draaien. Toen werd Gelukkig zijn de jónge nen had. ma schaap boos en zei ren 4Tli" Een afschuwelijke heel nadrukkelijk: drukte maken die kievi- Bèèèhl ten Maar het zijn toch U begrijpt ntets van schaap Het vond wel Jolige lui met al de schoonheid van het vervelend, hun verliefde zwaaien in voorjaar zei ik de blauwe lucht en hun Bêèèh, zei ze En uitdagend roepen, zei ik. het lam luisterde aan- want ik probeerde een dachtig. gesprek gaande te hou- Ik wed dat u nog ten, niet eens het klein hoef- kievitman Bèèèèh eet ma blad heeft zien bloeien vloog. V is precies als zo vele verstandiger. Die gaan naar buiten. Bèèèèh zei het mij Maar het lam snoof verrukt aan de speen kruidtuiltjes en sprong met alle vier zijn poten de lucht, toen die weer over een uitgesproken beweeglijk karak ter. Het middelpunt van de strijd ls de stad Odessa, die het doel vormt van drie Sowjetrussische colonnes, die uit het Noorden. Noordoosten en Oosten oprukken. Ten Noorden van Jassy ondervin den de bolsjewisten bij hun pogin gen. verder Roemenië binnen te drin gen. in toenemende mate de tegen druk der Duitse en Roemeense troe pen, die zelfs enig terrein hebben kunnen heroveren. Ten Noorden van Tsjernowits zijn de Duitse troepen, die zich nog in een kleine strook op de Noordelijke oever van de Dnjestr bevinden, jn verbitterde gevechten gewikkeld met de Sowjet.russen. De Westelijke vleugel staat ln het teken van Duitse tegenaanvallen in de loop waarvart op enkele punten terrein kon worden gewonnen, in het bijzonder op de flanken, in het ge bied tussen Stanislau en Tarnopol, en in het gebied van Kowel. Deze laatste stad, die door de Sow jet-rus sen was ingesloten, is thans weder door de Duitsers ontzet. Bevoegde militaire kringen ln de Duitse hoofdstad zijn geneigd, het grootste gevaar voor het Oostelijke front thans als geweken te beschou wen De reserves, die in het Zuiden in de strijd zijn geworpen en die. naar men mag aannemen, wel in de eerste plaats zullen deelnemen aan de verdediging van Roemenië alsmede de organisatie van de Roemeense en Hongaarse verdedigingskrachten, heb ben er in belangrijke mate toe bijge dragen, dat de Duitse legerleiding voorlopig een zeker evenwicht tot stand heeft kunnen brengen. In dit verband waarschuwt men er te Berlijn voor. de strijd in het ge bied van Odessa, waar de Duitsers zich al strijdende terugtrekken, als maatstaf te nemen voor de beoorde ling van de gehele situatie in het Zui den. De bedoeling is kennelijk op een nieuwe linie terug te trekken, waar men tegen verdere bolsjewistische aanvallen hoopt stand te kunnen houden. Göbbels „Stadpresident" van Berlijn BERLIJN .8 April. De Führer heeft, in afwijking van de desbetref fende bepalingen van de wet op de organisatie en het bestuur der Rijks hoofdstad. de leiding van het bestuur der Rijkshoofdstad ter concentratie van haar krachten, in het bijzonder voor oorlogsdoeleinden, opgedragen aan den gouwleider van Berlijn. Rijksminister dr. Göbbels. Rijksminister dr. Göbbels. wiens huidige functies van Reichsleiter en Gouwleider der partij alsmede van Rijksminister, door deze benoeming niet worden aangetast, voert in zijn nieuwe hoedanigheid de titel van „Stadtprasident" De positie der Rijkshoofdstad in haar verhouding tot de Rijks- en Pruisische landautoriteiten blijft ge handhaafd. bouw! Over en weer worden de me ningen uitgewisseld en de buiten staander. dïe onverwacht in de Dra kenburg komt binnenvallen, moet stellig tot de overtuiging komen, dat hier de felste vijanden tegenover elkaar staan. Maar hoe gemoedelijk gaat echter alles in zijn werk in deze kleine Drakenbürggemeenschap, die zich van de eerste dag af gevormd heeft. „Pro" en „anti" laten wij het nog maar eens zö noemen staan tegenover elkaar, zij slingeren de scherpste verwijten naar eikaars hoofd, maar plotseling maakt er één een gevatte opmerking, iemand doorkruist de ernstige gesprekken met een kwinkslag en plotseling is het ijs weer gebroken. Zij zijn het over talloze dingen niet eens, ergeren zich blauw aan allerlei toestanden, maar waar het om de belangen van de gehele Ne derlandse jeugd gaat, waar de drin gende éis gesteld is om onze jongens en meisjes zo ongehavend mogelijk door de beslommeringen van deze oorlogstijd te loodsen, daar slaan al len de handen broederlijk ineen en zijn zij plotseling vergeten, dat de één het uniforin van de nationaal- socialistische beweging draagt en de ander zijn revers versierd heeft met het insigne van de N.J.H.C. of, vol gens zijn zeggen, „helemaal niks" is. De toon van de D/akenburg is: „Wij willen één grotere eenheid, wij zijn het gekrakeel zat. bied ons de mogelijkheden". Er zijn H.B.S.-ers op de Drakenburg, studenten, typisten, er zijn jeugdleiders van het Arbeids front en van de Jeugdstorm, er zijn meisjes uit de Arbeidsdienst, en jeug dige personen van het platteland, kortom, er is een mengelmoesje uit onze jeugd vijf dagen in dit gebouw verenigd. Zij hadden elkaar voor dien nimmer gezien, kenden eikaars instelling en opvattingen niet. maar zijn het er nu in ieder geval hart grondig over eens, dat de tijd van afwachten voorbij is, dat nu eindelijk eens met daden bewezen moet wor den. wat met woorden reeds zo vaak uitgebazuind is. De Ned. Omroep liet de debatten van deze Drakenburg-II op grammo foonplaten vastleggen en zal over enkele weken het Nederlandse volk in de huiskamers de stem van de Nederlandse jeugd laten horen. - Staatssecretaris Backe wordt Rijksminister BERLIJN 6 April De Führer heeft den staatssecretaris van het Rijksministerie voor Voedselvoorzie ning en Landbouw. Herbert Backe, tot Rijksminister benoemd. Rijks minister Backe blijft belast met de leiding der zaken van den Rijks- en Pruisischen minister voor Voedsel voorziening en Landbouw en van den Rijksboerenleider Waarom wordt er toch nog maar steeds ca. 30 pet alcoholica toegewezen aan vergunninghouders, schrijft mij een lezer, ofschoon het publiek, waarvoor dit percentage van het gewone gebruik bestemd is. er niet van profiteert en zich gelukkig mag achten als het 3 pet. bemach tigt tegen normale prijzen? Dat wekt slechts ergernis op, om dat de gebruikers weten, dat deze toewijzing in de practijk slechts een douceurtje oplevert voor het café houders-gilde. Wordt het nu, vooral nu belang rijke teelt-centra door inundatie aan de voedselvoorziening worden ont trokken, niet de hóógste tijd de ge hele productie en distributie van alcoholica stop te zetten? U zult er mij natuurlijk van ver denken, dat ik overtuigd geheelont houderben, doch u bent er dan ..glad naast", want normaal was ik een liefhebber van een goede borrel't en degradeer (misschien zegt u pro- moveer) slechts noodgedwongen tot „a1 schalier". Immers, wanneer men de moed heeft een borrel te bestellen, dan hoort men ,dat de kastelein toch bijna niets toegewezen krijgt, want zijn toewijzing is zó gering, omdat hij vroeger bijna geen omzet had." Het publiek evenwel dat bereid en ln staat is f 60 a 170 neer te tellen voor één liter, ontvangt wat het be geert van het rantsoen dat dezelfde kastelein „immers toch ook zelf zwart heeft moeten kopen" liefst nog on der mededeling „dat het toch wel vreselijk is, die hoge prijzen f" Zulk een kastelein vormt geen uit zondering het is op het gehele plat teland zó en niet anders. Contróle? Och waarom zou de kastelein zich bevreesd maken, als hij steeds zorgt, dat er in een kastje een afgepast dagrantsoen gereed staat en hij er voor waakt dater niets of niet teveel afgaat, om de rest vlug weg te werken" Verdunnen is altijd wat gevaarlijker „daar moet je mee uitkijken", want als een ambtenaar dit ontdekt, ben je nog niet jarig." Het is mogelijk dat in de stad. waar men veelal én cliënteele niet kent. met contróle iets te bereiken is, maar op het platteland lijkt dit prac- tisch onmogelijk. Wanneer er nu een eind gemaakt werd aan de distributiezou con tróle nog wel nodig zijn, maar in ieder geval sterk vereenvoudigd wor den en door die „drooglegging" zou men zeker het publiek niet treffen! Integendeel, me-> zou het publiek slechts ergernis besparen. P.S, Zojuist werd mij uw blad met „Borrel op de bon" bezorgd, 't Is niet onaardig gevonden van den burge meester van Schaesbergen maar waarschijnlijk niet afdoende." Tot zover de lezer. De nood moet wel hoog zijn gestegen, dat iemand die niets voor drooglegging voélt, het voorstel doet Nederland maar offi cieel droog te leggen, omdat de kaste leins er al clandestien mee bezig zijn behalve dan voor de kapi taalkrachtige zwarte broeders Zou onze abonné .zich. niet eerst eens in Schaesbergen willen vertijen en willen onderzoeken of misschien in de ge meente van den enigen man. die wat doet om zijn drankvergunningen ook tot drankverstrekkingen te maken, het beter borrelen is? „Vestigt u in Schaesbergen, lieflijk gelegen, lage belastingen, vijl borrels per week." Wie biedt er tegen op? TIJL. (Van onzen specialen verslaggever.) BEEKBERGEN. 7 April. F venals ln de Jaren 19141918 zien wij thans weer het ver schijnsel. dat een leder, die daartoe in de gelegenheid ls. er naar streeft, het als veevoeder nog waardevolle keukenafval f-en voordele van zijn ge zin in vlee* en vet om te zetten. Overal zowel ln de stad als op het "platteland worden thans meer dan ooit konijnen „voor de slacht" opgefokt en het is Jammer voor de vele moeite en voor het verloren gaande voer. dat de uitkomsten van deze liefhebberij niet altijd ln over eenstemming met de gestelde ver wachtingen zijn. De oorzaak van deze teleurstellin gen? Onkundigheid en ondoelmatige verzorging Ook de huisvesting van de konijnen laat vaak te wensen over en voorts zijn de nieuwbakken konij nenhouders maar al te vaak geneigd elk koniin een koniln te noemen Tijdens een bezoek aan het Rijks instituut voor de Pluimveeteelt te Beekbergen heeft de heer G H Corneihsen de Beer aan een eezelschaD lournalisten een deskun dige uiteenzetting gegeven over ko nijnen en konljnènrassen Er ziln in ons land oneeveer veertig konlinen- rassen. maar daarvan worden er slechts zeven tot de nutrassen gere kend, Van die zeven nutrassen wor den er vijf voor het vlees, één voor de wol en één voor d» pels in stand gehouden. De meeste belangstelling al thans van de gelegenheidskontjnen- houders gaat in deze tijd uit naar de rassen, die een zo groot mogelijk aanvullend vleesrantsóen opleveren Dat zijn de Franse langoren, de grote Chinchilla's, de grote Zilverkontihen de Blauwe Weners en de Witte Weners De Franse langoren leveren een stevige en smakelijke bout. Waar bij voorbeeld Vlaamse Reuzen de eerste vijf, zes maanden voornamelijk in de botten groeien, groeit de Franse langoor snel en evenredig in vlees en De Franse Langooi ts een prima vleeskonijn. (Foto Rijksinstituut) been. De gewichtstoename kan bij doelmatige voeding tot drie ons per week bedragen en zodoende zijn de vertegenwoordigers van dit ras dat zich kenmerkt door een bijzonder brede rug eerder slachtrijp Alvorens tot het houden van ko nijnen over te gaan. dient men er zeker van te zijn dat men de dieren goed zal kunnen huisvesten, zal kun nen voeden en verzorgen Het is niet waar. dat een konijn alleen maar vet wordt in een nauw hok: integendeel: het konijn moet zich vrij kunnen bewegen Zijn tierigheid draagt bij tot zijn groei Een goed hok voor een middelmatig groot konijn moet 80 cm diep. 80 cm. breeo en 55 cm hoog zijn. Het front dient op het zuid-oosten to staan. Het konijn houdt van licht en lucht, terwijl tocht en vocht nadelig voor hem zijn Van nature is het konijn zindelijk Daarom heeft hij gaarne regelmatig vers stro: turf molm Ls alleen goéd in de mesthoek. Wil men een konijn goed verzor gen dan dient men hét driemaal per dag op regelmatige tijden te voe den Muf beschimmeld of bevroren voedsel is nadelig en veel verandering in het menu leidt tot maagkwalen. Belangrijk is een bakje met fris water en een kleine binnenrulf. waar- In het koniji elke avond een handvol hooi krijgt toebedeeld Het dagrantsoen voor een konijn? Honderd gram stamppot honderd gram groenvoer 250 eram knolrapen én 75 gram hooi Konijnen ziln bladeters en eten dus alles wat groen is Ook onkruid! Slechts vlei soorten onkruid die aan de slootkant groeien, zijn schadelijk. Maar dat weten de konijnen zélf ook, dus vreten zij die niet wanneer zij toevallig in de ruif zouden komen. De onkruiden laten zich heel goed hooien en gehooid onkruid dat veel eiwitten bevat is voor de konijnen nog betej dan gehooid gras De stamopot. bestaande uit ge kookte aardapnelschillen en flink wat onkruid, vormt in deze tijd een goed krachtvoer dat luist door de toe voeging van onkruid brandnetels! zeer waardevol is. Het Rijksinstituut te Beekbergen heeft ten behoeve v?n de konijnen houders gehele series vlugschriften verspreid, die veel goede raadgevin gen bevatten Bovendien worden al om in den lande voorlichtingsbijeen komsten gehouden, die zeer veel be langstellender trekken Konijnenhouden is goed. maar goed konijnenhouden is beter, dat dient iedere amateur wel te beden ken Plaatsen Volewijckers- Heerenveen ongeldig AMSTERDAM. 8 April. Het be- stuur van De Volewijckers heeft be sloten de plaatsbewijzen van de ge staakte wedstrijd De Volewijckers Heerenveen ongeldig te verklaren. Dit in verband met het feit, dat alle kampioenswedstrijden in het Olym pisch Stadion gespeeld zullen worden en het technisch ondoenlijk is de biljetten om te rullèn. Van de netto-recetic" van de wed strijd komt. na aftrek van de on kosten van Heerenveen. 75 pet. ten goede van de Medische Sportkeuring en 25 pet. van het Amsterdamse school voetbal. De toestemming van de NVB, welke inmiddels is aange vraagd, voor dit ongetwijfeld spor tieve besluit, zal zeker verkregen worden. Arbeider doodgeschoten politieman zwaar gewond BREDA, 8 April. In de Boei- meerpolder, in de omgeving van de Noord Rondweg te Breda, heeft zich in de nacht van Dinsdag op Woens dag omstreeks half twee een gecom pliceerd drama afgespeeld, waarbij de 32-jarige arbeider Van Son, vader van twee kinderen, door een tot nu toe onbekend gebleven persoon werd doodgeschoten en de 52-jarige ge- pensionneerde opperwachtmeester Kroes zodanig aan het hoofd werd gewond, dat hij in zorgwekkende toestand in het St. Ignatiuszieken- huis moest worden opgenomen. Omstreeks de reeds genoemde tijd vervoegde zich een persoon aan de voordeur van de boerderij van den landbouwer Verschuren aan de Wil lem van Oranjelaan. Toen de land bouwer, die door het lawaai was ge wekt, vroeg wat er aan de hand was. gelastte hij hern de deur open te maken. Hij werd echter aangevallen Set o-Ersatz-Kommanao Nlederlan- rekening gestort krijgen, naar keuze Deze bijdrage ln het onderhoud ol ter eigen beschikking wordt ln alle gevallen toegestaan In plaats van deze bijdrage ln net onderhoud wordt voor zover de vrij williger voor het grootste gedeelte ln het onderhoud van zijn ouders bad te voorzien, kostwinnersvergoeding uitge keerd en wel bij een ouder tot 170 per maand, bij belde ouders tot 115 per maand Bovendien kan ln bijzon dere gevallen een buurtoeslag worden verleend Bulten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeringen ontvangt de vrlj- wllleger zIJd soldU. vrUe voeding, kle ding. enz. Alle verdere inlichtingen zijn ver krijgbaar en aanmeldingen kunnen ge schieden bU bet Ersatz-Kommando Nlederlande, Korte Vijverberg 5. Den Haag en Nebenstelle Amsterdam. Dam 4: Nebenstelle Heerlen. Sarnleastraat 25: Nebenstelle Groningen Heren straat 46. Nebenstelle Enschede. Hen- gelosestraat 30; Nebenstelle Alkmaar Langestraat 56, alwaar voor de eerst daags te houden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de been- eD terugreis verkrijgbaar zijn Korte VUverberg 5. Den Haag deelt mede: De uitkeringen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bi) bovengenoemde formaties zijn belang rijk verhoogd Aan echtgenoten van genuwaen. die een inkomen hebben tot een bedrag van 200 per maand, wordt voor on derhoud fi80 per maand uitgekeerd Bovendien voor leder kina tot 16 jaar f 28 per maand. Verder vergoeding van huishuur voor bet volle huurbe drag De uitkering' wordt bU een aantal van bijv drie kinderen benedeD 16 jaar dan als volgt; echtgenote per maand 80: 3 kinderen 28 p. m f 84; huur geschat per maand 125 of eventueel hoger; per maand 189 Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor het volle te betalen pre miebedrag De uit te keren totale ver goeding mag echter niet meer bedra gen dan 14 maal de vroegere netto- verdiensten Voor kinderen tot 16 jaar. oultens- huis verblijvend, wordt een vergoe ding verstrekt vaD 1 42 Der maand oer kind Voor klndereD Doven ae 16 laar. voor zover bun opvoeding nog niet vol tooid ls, wordt een uitkering verstrekt van 1 35 per maand per kind Bovendien genieten de gezlnsleaeD der vrijwilligers extra-levensmldde- len-toeslag, kolentoeslag. enz. BIJ grotere inkomens worden naar verhouding grotere bedragen voor familie-onderhoud uitgekeerd In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra- ultkerlng worden toegestaan (geboorte, sterfgeval ziekte enz.) Ongenuwden «unnen ontvangen (eventueel vooi ae ouders) een bij drage Id bet onderbouo ten oearage van t 45 per maand Indien geen an dere uitkering plaats vindt De onge huwde vrijwilligers kunnen over dit be drag persoonlijk vrijelijk beschikken. Zij kunnen het dus doen uitbetalen als onderstand aan bun ouders kunnen het echter ook bijv. op een eigeD bank op minnacht wordt er op gevestigd dat 7.IJ, die oni bijzondere reden ln Nederland moeten blijven, dienst kun nen nemen hij het ff -warhtbatalllon Amersfoort, of bij de Landstorm Ne derland. waarvoor alle bovengenoem de uitkeringen, levensmiddelen-toeslag en alle andpre voordelen eveneens gel den. ZIJ, die tussen de leeftijd van 18 35 zijn en aanmeldinespllchtig zijn voor de arbeidsinzet, kunnen zich eveneens aan bovengenoemde adressen persoonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij bovengenoemde onderdelen vrijgesteld van de arbeidsinzet. Officier ln de Warfen# kan leder worden, die na ten minste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen: zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend door de waakhond, waarop hij een schot loste, dat het dier in de lies trof. Hij begaf zich hierop naar het dichtbijgelegen Plaswijck, een voor malige kinderspeeltuin, vlak bij de Rondweg gelegen. In dit i- ~>d. dat door twee gezinnen wordt be\ '«ond, vervoegde de onbekende, onder uitin gen van bedreigingen, zich aan de deur van de familie Van Son, Er werd echter niet opengedaan en door middel van een schutting, die de beide tuinen scheiden, klom hij op het dak van het huis en wist zich toegang te verschaffen door een raam, dat hij intrapte. Op de slaap kamer trof hij toen den 32-jarigen arbeider Van Son, wiens vrouw in middels door de achterdeur om hulp was gesneld en vroeg hem, het aan wezige geld te willen geven. Beiden gingen hierop naar beneden, waar een kinderspaarpot werd leegge maakt. Terug op de slaapkamer, waar inmiddels de beide kinderen van zeven en negen jaar stonden, heeft de onbekende rover Van Son, 'die op het overloopje stond, een schot in het onderlichaam gegeven. Toen de dokter ter plaatse kwam, was Van Son reeds overleden. Na ln de woning daarnaast, waar Van Gils woont, in de achterkamer een bed in brand te hebben gesto ken, begaf de onverlaat zich naar het huis van den vader van Van Gils, dat op enige afstand is gele gen. Hij werd hier echter ook weer houden door de waakhond en, na rustig een sigaret te hebben opge stoken, vertrok hij per fiets in de richting van Dc Roskam, waar hij afstapte in de dr. Batenburglaan bij het café van den heer Nous. Deze deed, na het gebons op de deur. open en keek recht in de loop van de revolver van zijn aanvaller, die weer om geld vroeg. Nous gaf hem 10, doch hiermede nam hij geen genoegen. De caféhouder gaf er nog 50 bij en zeide verder niets meer te hebben. Toen vervoegde de man zich aan de villa van den heer Kroes even eens aan de dr. Batenburglaan. In den 52-jarigen heer Kroes trof hij geen gemakkelijk tegenstander, want deze verdedigde zich taai en bracht zijn aanvaller enkele slagen met een kachelpook toe. Hij kon tenslotte niet voorkomen, dat zijn aanvaller hem vier of vijf slagen met. de kolf van de revolver op het hoofd gaf. waardoor hij uitgeput raakte door bloedverlies. Terwijl de heer Kroes het gevraagde geld op de keuken tafel uittelde, verdween zijn aanval ler plotseling, zonder het geld mede te nemen. De dader is nog voortvluchtig. De politie verzoekt hun, die inlichtingen kunnen geven, zich direct te vervoe gen aan het hoofdbureau van politie te Breda. „Wij en de andere n" DEN HAAG. 10 April. Het poli tiek weekpraatje, dat Max Blokzijl Maandag 10 April om 18.45 via Hil versum 1 zal uitspreken, draagt tot titel: „Wij en de anderen". Onze buurvrouw, die als vele buurvrouwen bij de pinken is. zag op de Amstel een beurt schip varen, dat sinaasappel schillen vervoerde en zij dreef ons in een hoek, figuurlijk ge lukkig. met de vraag„Wat doen ze daar nou mee?" Wij gedra gen ons serieus tegenóver vrou wen in het algemeen en ten op zichte van buurvrouwen in het bijzonder en togen ter onderzoek. Sinaasappelen zijn schaars, maar zeer geliefd en uiterst gezond. De consultatiebureaux van de Gem. Geneeskundige en Gezond heidsdienst verstrekken ten be hoeve van zuigelingen sinaas appelsap, terwijl door tussen komst van de Duitse Handels kamer sinaasappelen konden worden ingevoerd, die ter be schikking zijn gesteld voor schoolkinderen van één tot veer tien jaar. De vrucht heeft waar de, maar de schil niet minder Uit de schillen trekt men name lijk de olie, waaruit men de zo zeer begeerde essence bereidt, die op haar beurt weer zo'n be langrijke rol speelt bij de fabri catie van suikerwerk, limonade, banket enz. Te Zaandam bestaat er tussen de gemeente en een be kende essencefabriek een rege ling waarbij in de fabriek de sinaasappelen eerst vakkundig van de schil ontdaan worden. Resultaat: schillen voor de es sence-bereiding en minder last op school. Te Amsterdam bestaat een dergelijke overeenkomst niet. Er zijn scholen, die de schillen aan de kinderen mee geven. Anderen werpen ze weg. Het laatste is natuurlijk vol maakt nutteloos, maar ook de eerste methode zal niet veel ef fect sorteren, omdat zelfs de meest vakkundige huisvrouw met één of slechts enkele schillen geen grootse dingen kan doen. En toch hebben ze. vooral heden, grote waarde. Daarom lijkt het ons van be lang dat ook in Amsterdam en overal elders een regeling ont staat waarbij deze belangrijke grondstof voor de essence industrie niet verloren gaat. maar integendeel zo volledig mo gelijk ter beschikking komt, waarmee én de genoemde in dustrie én het algemeen belang gediend zouden zijn. Bekendmaking Landwacht Nederland Aangezien reeds ls gebleken, dat onbevoegden misbruik hebben ge maakt van politicbevoegdhcid, z.g. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de rode armband met het opschrift „Land wacht" en bovendien zich kan legiti meren door het rode legitimatiebewijs van de Landwacht Nederland. De burgerij is dus in generlei op zicht verplicht gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als I.andwachters uitgeven <*n die ge noemde kentekenen niet dragen of kunnen tonen Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Land- wachtinstantics te melden, zodat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zeeland. De verduistering begint heden om 20.30 en eindigt om 7 uur. Zondag en Maandag zijn deze tijden resp. 20.45 en 6.45 uur. Maan op 20.04 (Zondag 21.14, Maandag 22.24); onder 7.27 (Zondag 16 April L.K., 22 April N.M., 30 April L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1