HET DAGBLAD Aanvallen der Sowjets zonder succes Neerlands bijdrage tot de oorlog VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Duitse tegenactie bij Brody, Stanislau en Tarnopol Luchtaanval op Boekarest Stabilisatie aan Oostelijk front Moscou lokt Roemenië met een gematigde verklaring Duitsers en Roemenen strijden tot het land definitief is bevrijd Van Dam wint van Lagrou Onderhoud met Von Ribbentrop Telefoonverkeer met Duitsland De weegschaal van den kruidenier Tekorten variëren van drie tot acht procent Leider richt zich tot ons volk Bedrijfssport in elk bedrijf! Sport een prachtig tegenwicht voor eenzijdige arbeid Eerst de massa, dan de prestatie Verhoging uitkering aan familieleden van vrijwilligers bij de Waffen-^ enz. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 5 April. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten oosten van de benedenloop van de Dnjestr ondernamen de Sow jets verscheidene vergeefse aanvallen. Om een penetratieplek wordt nog gestreden. Tussen Dnjestr en Proeth zijn hevige gevechten met aanval lende Sowjet-pantserformaties aan de gang. Ook van Duitse zijde wor den nieuwe troepen in de strijd geworpen. Ten noorden van Jassy namen Roemeense troepen een door den vijand sterk bezet heuvelterrein in bezit en brachten de bolsjewisten zware verliezen toe. In het gebied ten noorden van Tsjernowitz heeft een ten noorden van de Dnjestr staande Duitse gevechts groep zich al vechtende verder de weg tcruggebaand naar de bevolen doelen. Tussen Stanislau en Tarnopol, als mede in het gebied ten zuiden en noord-westen van Brody namen onze troepen in tegenaanvallen talrijke plaatsen in bezit en sloegen zij de bolsjewisten onder zware verliezen achteruit De verdedigers van Tarnopol hiel den ook gisteren weer stand tegen sterke vijandelijke aanvallen. Sterke Duitse formaties gevechts vliegtuigen vielen in de afgelopen nacht de vijandelijke aanvoerbasis Korosten aan. Er ontstonden in spoor weginstallaties en in het stadsgebied krachtige ontploffingen en uitge strekte branden. Onze aanvallen in het gebied van Kowel brachten, ondanks taaie vijan delijke tegenstand, bij de verdere op mars verscheidene hoogten en plaat sen in ons bezit. Een brigade storm- geschut heeft daarbij alleen 37 vijan delijke stukken geschut vernietigd. Ten Zuiden van Pskow zijn nieuwe, öe gehele dag voortdurende door braakpogingen van de Sowjets ineen gestort. De vijand leed wederom zware bloedige verliezen. In het hoge Noorden vielen de bolsjewisten in de sector Kanda- laksja verscheidene malen met overmachtige strijdkrachten een van onze vooruitgeschoven steunpunten aan Zij werden met doeltreffende ondersteuning door duikbommen werpers afgeslagen, waarbij zij zware verliezen leden. Uit Italië worden, behalve suc cesvolle eigen ondernemingen van stoottroepen, waarbij gevangenen BERLIJN. 6 April. De toestand aan het Oostelijk front "wordt van Duitse zijde als onveranderd geken merkt. In het Zuiden zijn de pogingen van het rode leger, verder zuidwaarts op te rukken, op toegenomen Duitse tegenstand gestuit. Dit is. naar mili taire kringen te Berlijn verklaren, ten dele een gevolg van de aankomst van nieuwe reserves, die. zo wordt hier uitdrukkelijk verklaard, niet aan de verdediging in West-Europa onttrok ken zijn. Daarbij komt, dat ook het weer de operaties, zowel aan Duitse als aan Sowjetrussische zijde, ernstig belem mert. Sedert enige dagen is het aan het gehele Oostelijke front bepaald slecht weer, mèt veel natte sneeuw en regen en temperaturen rondom het vriespunt Hoewel de situatie in het Zuiden zich volgens Duits oordeel gaandeweg in de richting ener stabilisatie ont-, wikkelt, wijzen de achter, het Sowjet russische front waargenomen her groeperingen, vooral ten Zuiden van Balt. waar nog steeds het zwaarte punt der Sowjetrussische krachtsin spanning ligt, op een komende inten sivering van de gevechten. Sedert eeh paar dagen hebben de bolsjewisten bij hun aanvallen in de richting van Kisjinew en Tiraspol geen terrein kunnen winnen, terwijl ook de pogingen der Sowjetrussische strijdkrachten op de rechterover van de Proeth, verder Roemenië binnen te dringen, gestrand zijn op de toe genomen tegenstand van DuAtsers en Roemenen. De Duitse strijdkrachten in de uit stulping van het front ten Noorden van Tsjernowits trekken zich thans al strijdend in Westelijke richting op nieuwe stellingen terug. Het be treft hier de Duitse troepen, die tot dusver de Noordelijke oevqr van de Dnjestr tussen het eerste en het tweede Sowjetrussische Oekrajine- leger bezet hielden. gemaakt werden, geen bijzondere gevechtshandelingen gemeld. Onze artillerie voor de lange af stand bestookte dag en nacht het havengebied van Anzio en Nettuno Bij de gevechten der afgelopen we ken op het landingshoofd van Net tuno heeft zich het bataljon val schermjagers onder bevel van ma joor Herrmann bijzonder onder scheiden. Een overdag ondernomen aanval van Amerikaanse formaties bommen werpers op het stadsgebied van Boe karest veroorzaakte schade en ver liezen onder de bevolking. Door Duit se. Roemeense en Bulgaarse strijd krachten der luchtverdediging werden 44 vijandelijke vliegtuigen vernie tigd. In dil resultaat hebben Roe meense Jachtvliegers een bijzónder aandeel gehad. Britse stoorvliegtuigen hebben in de afgelopen nacht bommen laten vallen op enige plaatsen in het Rijn- lands-Westfaalse gebied. Volgens nadere berichten is het gisteren gemelde aantal neergescho ten vijandelijke vliegtuigen bij de aanval op een marinesteunpunt in Noorwegen tot 16 gestegen. Daar mede werd ongeve^- de helft var de aanvallende toestellen vernietigd. Geallieerde luchtaanval op Ploesti BOEKAREST, 6 April. Het Roe- meense opperbevel meldt: Op de Krim. aan de Zwarte Zee en in Midden-Bessarabië geen bijzon dere gebeurtenissen. Een tegenaanval van Roemeense troepen ten noorden van Jassy maakt in weerwil van hardnekkige vijandelijke tegenstand vorderingen. Een taai verdedigd heu velterrein en verscheidene plaatsen werden den vijand, die zware ver liezen leed. weer ontnomen. Ten noorden van Tsjernowits ontwikkelt zich de Duitse aanval op de verbindingslijnen van den in de Noordelijke Boekowina en in Molda vië binnengedrongen vijand met suc ces. In de middag van 5 April vielen talrijke Engels-Amerikaanse bommen werpers in opeenvolgende golven Ploesti aan en veroorzaakten schade en verliezen onder de bevolking. Tal rijke vijandelijke vliegtuigen werden door Duitse en Roemeense jagers en door het luchtdoelgeschut neerge schoten. Terreuraanval op Ploesti Voorts wordt uit Belgrado bericht, dat Brits-Amerikaanse bommenwerpers Woensdagmiddag opnieuw een typische terreuraanval op de Servische stad Nlsj hebben gedaan. In hoofdzaak werden woonwijken getroffen. Zwaar beschadigd werden de Domkerk, een ziekenhuis en een regeringsgebouw, waarin verscheidene ambtenaren om het leven kwamen. Een groot aantal woonhuizen werd vernield. Het aantal doden en gewonden is aanzienlijk. Churchill stelt ontslag van Eden nog uit STOCKHOLM, 6 April. Naar de Britse berichtendienst meldt, heeft Churchill de beslissing over het ont slag van Eden als minister van Bui tenlandse Zaken, dat hem in staat zou moeten stellen zich krachtiger te concentreren op zijn taak als lei der van het Lagerhuis, uitgesteld. De kwestie zal later weer ter hand ge nomen worden ddch het is ook dan nog geenszins zeker, dat Churchill een anderen minister van Buiten landse Zaken zal kiezen. Slechts het vele werk, dat Eden de laatste tijd moest verzetten, heeft Churchill aanleiding gegeven de kwestie eens te overwegen. Sinaasappelen voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar DEN HAAG, 6 April. Voor kin deren van 4 tot en met 13 jaar wordt wederom 500 gram sinaasappelen be schikbaar gesteld. Men moet hiertoe bon reserve c 28 vóór of op 12 April a.s. bij zijn groentehandelaar inleve ren. De aflevering der sinaasappelen zal zo spoedig mogelijk geschieden. Ie JAARGANS No. 82 LD DONDERDAG 6 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Een Duitse pantsertrein gereed om in de strijd in te grijpen. Het vierlings- afweergeschut houdt do wacht tegen aanvallen uit de lucht. (P.K. foto Willerich/PBZ-R) De bladen van de Arbeiders pers zullen op GOEDE VRIJ DAG en TWEEDE PAASDAG niet verschijnen. Onze kantoren zijn op Goede Vrijdag en Paaszaterdag tot half twee geopend De boekwinkels zijn op Goede Vrijdag geopend tot half twee; Paaszaterdag normaal tot zes uur. DE DIRECTEUR SPORTNIEUWS BERLIJN, 6 April. De Rijks minister van Buitenlandse Zaken. Von Ribbentrop, heeft den Berlijnsen vertegenwoordiger van het Roemeen se persbureau, Rador. een interview toegestaan en enige vragen beant woord, die voor Duitsland en Roe menië van gemeenschappelijk belang zijn. De eerste vraag betrof het doel van recente Sowjetrussische verkla ringen aan Roemenië, waarin beweerd wordt, dat de in dat land binnen gedrongen Sowjet-troep§n zuiver mi litaire doelen voor ogen hebben, en dat de Sow jet-Unie geen wijziging beoogt van de orde in Roemenië en ook geen aanspraak maakt op een deel van het Roemeense grondgebied. Rijksminister von Ribbentrop ant woordde. dat deze verklaringen alles behalve een verrassing zijn. De politieke truc is steeds een deel van de Sowjetrussische oorlogsvoering ge weest. Opmerkelijk is slechts, dat de machthebbers van het Kremlin naar de politieke list plegen te grijpen, wanneer hun militaire krachtsont plooiing het hoogtepunt heeft over schreden. Naar onze mening is de ware reden voor deze huidige tactiek de wens van Moscou de veldtocht na de ver schrikkelijke offers, der laatste jaren met zo gering mogelijke verdere ver liezen tot een einde te brengen. De Bolsjewisten kennen de onbestendig heid van het oorlogsgeluk. Zij her inneren zich. dat zij reeds eens dicht bij de overwinning waren, en ten slotte toch een zware nederlaag moesten incasseren. Zij zouden der halve het risico van verdere gevech ten zo veel mogelijk willen beperken. Vandaar de poging der Bolsjewis ten Finland door schijnbaar gema tigde eisen uit de oorlog te bluffen, het dingen naar Bulgarije, de dreige menten tegen Hongarije, en thans de verlokkingen voor Roemenië. Ik geloof echter, dat elke Roemeen weet, wat hij aan dergelijke verzeke ringen heeft. Het lot van uw land genoten in Bessarabië en in de Boe kowina enige jaren geleden is voor alle Roemenen een vreselijke les ge weest. De bolsjewistische methode blijft steeds dezelfde: eerst een plechtige toezegging van vrijheid en onafhan kelijkheid, dan het eisen van mili taire steunpunten, daarna bezetting door het Sowjetleger, vervolgens in tocht van Gepeoe en daarmede liqui datie van de „intelligentia", wegvoe ren van vrouwen en kinderen naar Siberië, het tot ellende brengen van de massa, en tenslotte inlijving van AMSTERDAM, 5 April. De Duitse Kanier van Koophandel in Amsterdam deelt ons mede: Van 1 Mei 1944 af is voor het telefoonverkeer niet Duits land een vergunning noodzakelijk, die door den „Sonderstab O.K.W." aan firma's en particulieren, die op econo misch gebied een vooraanstaande posi tie bekleden, zal worden verstrekt. Verzoeken om tot het telefoonverkeer met Duitsland te worden toegelaten, moeten worden Ingediend bij: 1. RUs- tungs-Inspektlon Niederiande voor flr- mas, wier belangen door deze instantie worden behartigd: 2. Hauptabteliung Gewerbllehe Wlrtsohaft, Den Haag, voor firma's, wier belangen door deze Instantie worden behartigd: 3. Deut sche Handelskanimer filr die Nieder iande, Amsterdam, voor alle overige Interessenten. De verzoeken moeten in de Duitse taal, uitvoerig gemotiveerd en met de schrijfmachine geschreven, worden In gediend cn mogen zo mogelijk niet meer dan één bladzijde beslaan. Be wijsstukken (eventueel fotocopieen) en een andere toelichting van het ver zoek zijn noodzakelijk. De aanvrager mag slechts één tele foonnummer opgeven, waarmede de gesprekken zullen worden gevoerd. Slechts zakelijke telefoonaansluitingen zijn toegestaan, niet echter prlvé-aan- slultlngen van de eigenaren, directeu ren, procuratiehouders enz. Voor de strikte inachtneming der bepalingen bU het voeren van ge sprekken is een biervoor verantwoor delijk persoon aan te stellen, onder opgave van diens volledige persona- iiën (voor- en achternaam, datum en plaats van geboorte, nationaliteit, woonplaats, straat en huisnummer). Verzoeken van firma's en particulie ren. die niet kunnen aantonen, dat zij om „Krlegs und Wehrwlrtschaft- liche" redenen regelmatig en dringend met aangeslotenen in Duitsland wen sen te spreken, worden niet la be handeling genomen. De huismoeder heeft recht op haar volle rantsoen en wanneer de kruidenier haar niet het volle ge wicht geeft, dan klopt er iets niet. In een vorig artikeltje, dat wij aan de onzuivere weegschaal wijdden, gaven wij de uitslag van eên steekproef. Dat wij met het aansnijden van deze kwestie geen spijkers op laag water zoeken, blijkt overduidelijk, wanneer wij onze controle nog even voortzet ten. Wij hebben enige huismoeders gemobiliseerd, die ons aan boodschap pen hielpen. Uit verschillende stads delen en van verschillende kruide niers. Mogen wij even een greep doen uit onze weegbriefjes? Een huismoeder die volgens de distributietoewijzingen recht heeft op 250 gram capucijners ontvangt van haar kruidenier netto 233 gram, het geen neerkomt op een onderwicht van 6.8 pet. Een half pond gortgries weegt netto 235 gram. het onderwicht be draagt precies zes procent. Een zakje met 125 gram gort bevat in werkelijkheid slechts 115 gram gort; een onderwicht van tien gram of acht procent De bonnen van een andere huis moeder gaven recht op 375 gram ge mengd meel. Haar kruidenier woog en leverde slechts 360 gram meel, hetgeen 15 gram of vier procent te weinig is Een kilo suiker blijkt netto slechts 971 gram te wegen, doordat de krui denier zich veroorloofde 3 pet. in te wegen. Dat wil zeggen: tot zijn voor deel. Ten aanzien van het artikel sui ker is deze wanprestatie des te schan daliger, omdat van overheidswege aan de kruideniers pas nog een extra- hoeveelheid suiker werd toegewezen als gevolg van een klacht uit hun bedrijfsgroep, dat zij met de suiker zo veel en zo vaak toX hun na deel zouden inwegen. Wij zijn met onze controle van de afgeleverde gewichten zo objectief mogelijk geweest. Tot onze vreugde wogen wij zakken suiker na, die op één of twee gram na inderdaad het juiste gewicht hadden, flulk een ge ring verschil willen wij rekening houdende met de practijk van het dagelijkse leven gaarne verwaar lozen. Maar tekorten, die variëren van drie tot acht procent, kunnen niet door de beugel. Daar dient iets aan te worden gedaan! Het verwijt, dat wij met onze publicaties over deze schandelijke gevallen van onderwicht de gehele kruideniersstand verdacht zouden maken, accepteren wij niet. Ongetwijfeld zullen er ook nog wel kruideniers zijn, die er naar streven, hun klanten het juiste gewicht te geven. Hoeveel dat er zijn, zou blij ken, wanneer de contröle op het af geleverde gewicht eens op heel grote schaal zou worden Ingesteld. Bij onze steekproef troffen wij niet één bood- schappenmandje aan waarop niets was aan te merken. De zakken in het eerste mandje wezen alle zes onder wicht uit. Het volgende mandje, dat acht boodschappen bevatte, gaf bij naweging als uitkomst slechts drie zakken, die het juiste gewicht had den. De overige zakken hadden een onderwicht van twee, drie, ruim vier. zes en acht procent. Weer een ander mandje: twee zakken met het juist gewicht, drie zakken met een onder wicht van 2,8, 2.9 en 3.6 pet. Het vier de mandje met negen boodschappen leverde vijf gevallen van onderwicht, een zak suiker en een zakje hagel slag die het juiste gewicht hadden en twee zakken, die eefi te verwaai lozen onderwicht hadden. Het vijfde mandje... Om met Multatuli te spreken: het verhaal begint eentonig te worden. Wij willen het besluiten met onze conclusie: alle kruideniers zijn van huis-uit dood-eerlijke en fatsoenlijke lieden, maar het is goed, dat men van tijd tot tijd zijn boodschappen eens naweegt en den betreffenden leverancier de uitslag laat weten, wanneer daar iets op valt aan te merken. Het is aan de kruideniers om hun stand hóóg en in aanzien te houden de betrokken staat in de Sowjet- Unie. Inderdaad hebben de Bolsje wisten deze gelijkschakeling en op zuiging der bevolking tot een systeem van weergaloze brutaliteit ontwik keld. Dat weet thans de gehele wereld. Derhalve lopen alleen nog maar de domsten erin bij deze goo cheltoeren der Bolsjewisten." Een volgende vraag had betrekking op het feit dat Churchill in het La gerhuis heeft gezegd zeer voldaan te zijn over de verklaring van Molotow en dat de Britse minister-president de bewondering van de Britse rege ring over deze verklaring van het Kremlin kenbaar heeft gemaakt. Von Ribbentrop achtte de verklaring voor dit feit zeer eenvoudig. Men ziet in Engeland dagelijks hel derder in, dat Churchill tegen Stalin in Europa eenvoudig niets meer kan uitrichten en men vreest, dat deze tóestand de een of andere dag cata strofale gevolgen voOr Engeland zou kunnen hebben. De ongerustheid van het Engelse volk is derhalve groot, en de oppositie tegen de politiek van Churchill neemt voortdurend toe. Wat doet de oude speler Churchill nadat Molotow nauwelijks zijn ver klaring heeft afgelegd? Hij verschijnt onmiddellijk in het parlement en doet nadat hij pas kort geleden de Atlantische Charta ter wille van de Bolsjewisten zonder met de ogen te knipperen over boord heeft gewor pen thans alsof hij aan deze ver klaring geloof hecht en stelt het voor alsof er van de zijde van Moscou geen gevaar meerkan komen voor de Engelse belangen. Ongetwijfeld zou hij graag de ongerustheid en bezorgd heid van het Engelse volk en parle ment over de Britse buitenlandse po litiek willen bezweren. Over het gevaar, dat1 het bolsjewis me voor Engeland vormt, zei von Ribbentrop, dat het Duitse leger de Engelse vitale belangen in het Nabije Oosten heeft beschermd, doordat het de gehele Sowjetrussische kracht aan het Oostelijke front in bedwang houdt. De Rijksminister gaf als zijn overtuiging te kennen, dat hij niet gelooft, dat, wanneer de bolsjewisten de Duitse legers zouden verslaan, de Anglo-Amerikanen in staat zouden zijn, hun het hoofd te bieden. Het zijn alleen de legers der verbonden Europese volken, die de bolsjewisten kunnen en zullen terugslaan. Tenslotte vroeg de vertegenwoordi ger van het Roemeense persbureau den Duitsen minister hoe deze de toe stand in Roemenië beoordeelt met het oog op de Sowjetrussische aanval len die op het ogenblik tot over de Roemeense grens worden onderno men. Volgens minister von Ribbentrop kan men deze gebeurtenissen slechts juist beoordelen in samenhang met de algemene toestand in Europa en in het kader van de wereldomvat tende totale oorlogvoering der lan den van het Driemogendhedenpact. Roemenië is in dit Europa en voor dit Europa een vast bestanddeel. De bedreiging van uw grenzen, aldus de minister, richt zich niet slechts tegen Roemenië alleen, doch tegen alle ver bonden Europese volken. Aan de Dnjestr wordt Europa even zeer verdedigd als op welke andere plaats van ons continent dan ook. Wanneer de vijand thans geruchten rondstrooit die het Roemeense volk willen wijsmaken, dat de Duitse lei ding strategisch overweegt Roemenië op te geven dan kunnen wij daarover slechts lachen. Wij kunnen even goed Berlijn opgeven. U weet, dat wij Berlijn voor de zwaarste Anglo- Amerikaanse luchtaanvallen niet hebben opgegeven, doch verbitterd en met groot succes verdedigen. Net zo zullen wij Roemenië verdedigen. Onze volken hebben reeds in menig gevecht hun bloed gemeenschappelijk vergoten Zij zijn door de jongste stormloop der bolsjewisten nog nau wer aaneengesloten en de Duits- Roemeense wapenbroederschap toont thans haar grootste betekenis. Weest u ervan overtuigd, dat de Duitse soldaat de Roemeense grond juist zo zal verdedigen als zijn vader landse bodem. De Führer en Maar schalk Antonescoe kennen het ge vaar precies Zij zien het zonder vrees onder ogen en zullen met hun legers strijden tot Roemenië defini tief bevrijd en de bolsjewisten het Balkangebied eens en voor al ver sperd is." Goede boksavond van „Vreugde en Arbeid" AMSTERDAM. 0 April. Een uit- verkocht Concertgebouw en nog tal lozen buiten, die geen plaats hadden kunnen krijgen- voor het eerst weer na zeer lange tijd internationale bokswedstrijden en een Luc van Dam op zijn best. De gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Neder landse Arbeidsfront heeft eer gehad van haar werk. Velen zullen op deze avond nader gebracht zijn tot de bokssport. Eindelijk was er dus weer het zo lang begeerde contact met het bui tenland, eindelijk zag men weer eens andere gezichten in de ring. Laten we hopen, dat deze wedstrijd het begin is geweest van een nieuwe reeks ontmoetingen tussen onze bok sers en die uit het buitenland Deze avond waren zeker nog niet de beste Belgen gekomen, doch die mag men, nu het begin gemaakt is. stellig bin nen niet al te lange tijd, ook weer verwachten. Luc van Dam heeft opnieuw ge toond, dat hij nog steeds onze beste man is. Nu hij lichter geworden Is. heeft hij nog aan snelheid en soepel heid gewonnen. Hij woog slechts 69.1 kg. en hij kreeg het op te nemen tegen den bijna 10 kg. zwaarderen Vlaamsen kampioen Henri Lagrou, dien we al eens eerder in de ring zagen tegen Jo de Groot, van wien hij destijds in Rotterdam op pun ten verloor. Van Dam heeft geen tien ronden nodig gehad. Het had er zelfs veel van, dat de strijd reeds in een der eerste ronden beslist zou zijn. Van een der eerste stoten van de strijd, een flitsende linkse hoek, ging de Belg al neer en van dit ogenblik af beheerste Van Dam, die een hoofd kleiner was dan zijn t.egqnstandef, het gevecht. De boks- kennis van dèri Belg was niét" groot, maar des te groter waren zijn taai heid en hardheid. In de eerste drie ronden kreeg hij het zeer moeilijk. De fel en snel met beide handen, stotende Van Dam was agressiever dan ooit en aan het eind van de derde ronde, toen Lagrou hulpeloos in de touwen stond, leek het eind van de strijd te zijn gekomen. De eindstoot kwam echter niet, daar voor week de Belg steeds te snel terug, er voor zorgend, dat hij tel kens met de stoot meeging en Van Dam geen kans gevend om zijn be faamde counters te plaatsen. De zevende ronde werd echter fataal voor den Belg. Uit de touwen komend, werd hij door een dubbel- stoot van Van Dam opgevangen, die hem voor de zoveelste maal deed neergaan. Hard sloeg hij met het hoofd tegen de grond en hij was een geslagen man. Aan het eind van deze ronde ging hij van een zuivere opstoot opnieuw zwaar neer en hij zou stellig uitgeteld zijn, wanneer de gong hem niet gered had. Bij de hervatting bleek hij zich nog niet voldoende hersteld te hebben en zeer terecht staakte scheidsrechter Knol het gevecht Van Dam werd winnaar door technische knock out. De uitslagen der overige partijen luiden: Sprenkels (Den Haag) wint op punten van Latrol (België); Hoogstraten wint in de vierde ronde door technische k.o. van Fagardo (België); Klein (Amsterdam) wint op punten van Deventer (België). De wedstrijden werden bijgewoond door den Arbeidsfrontleider Wouden berg. UTREÖHT. 5 April „De bol sjewisten staan halverwege Am sterdam" zo roept Mussert in het hoofdartikel van. „Volk en Vader land" van deze week ter kenschet sing van het gevaar uit het Oosten. „En wat het gevaar uit het Wes ten betreft, heeft de Italiaanse les wonderen verricht." Iedereen ziet thans wel ln. „dat de opmars van de bolsjewieken vanuit het Oosten en de Angelsaksische invasie vanuit het Westen dodelijke bedreigingen van Europa zijn. Europa, dat naar onze opvatting, moet worden een vast verbond van vrije volkeren waarin ieder volk naar eigen aard kan leven en zich ontploeien. Dit naar eigen aard le ven en zich ontplooien is om met den Rijkscommissaris dr. Sevss In- quart te spreken, de enige ware vrij heid. die niet ontaardt m losban digheid en ten slotte ln dictatuur. Maar hij. op wiens schouders nu rust de verantwoordelijkheid voor de verdediging van Europa, kan en mag bij de ordening van Europa na de vrede niet vergeten ln de weeg schaal te leggen het gewicht van de offers, die gebracht zijn voor het behoud van Europa. Ik heb generlei verantwoordelijk heid voor hetgeen In deze tijd door andere volkeren dan het Neder landse gedaan en gelaten wordt. Ik beoordeel noch veroordeel andere. Maar ln mijn teak zou ik te kort schieten als ik nu niet aan ons volk voorhield, dat het voor onze toe komst als natie van de grootste be tekenis is aan het einde van de oor log te kunnen zeggen: ook het Ne derlandse volk heeft zijn aandeel in de lasten van de oorlogvoering ge dragen". De Leider bespreekt dan de econo mische. militaire en arbeidsbljdrage van Nederland. Wat de eerstgenoemde betreft zegt hij. „Van alle volkeren van Europa heeft, naar mijn overtuiging, het Nederlandse volk. na het Duitse, op economisch gebied het meeste tot de oorlogvoering bijgedragen. Het doet er niet toe ln hoeverre dit vrijwillig of gedwongen geschiedde, op dit ge bied heerst koude zakelijkheid, spre ken de nuchtere cijfers." Militaire bijdrage Z-lcaarten in de voedsel- voorzieningsbedrijven DEN HAAG. 6 April. Van be- voegde zijde wordt nogmaals herinnerd aan de bekendmaking op Vrijdag 24 Maart J.I., betreffende de invoering van de z.g. Z-kaartenprocedure voor het gehele gebied van de voedselvoor ziening. Deze procedure valt onder de verordening van den Rijkscommissaris nr. 108/1942, waarbij elke ondernemer verplicht werd, desgevraagd Inlichtin gen te verstrekken omtrent in zijn bedrijf aanwezige arbeidskrachten. Aan deze kaartenprocedure behoeven op het ogenblik nog niet deel te nemen de eigenaren en werkkrachten van land- en tuinbouwbedrijven, dus boe ren, tuinders, vissers en de bij hen werkzame personen, waarvoor de uit gegeven gele vrljstelllngsbewljzen voor lopig van kracht blijven. Nadere inlichtingen omtrent de be drijven. welke hieronder vallen, enz. zijn opgenomen ln bovengenoemde bekendmaking. In zake de militaire bijdrage her innert Mussert aan de vele eervolle vermeldingen van Nederlandse helden aan het oostfront en constateert: „Onze militaire inzet als sterk en doelmatig geleld volk ls tot du%ver niet mogelijk geweest. Vóór Mei 1940 werd het verkeerd geleld en na Mei 1940 ls ons land bezet gebied zonder eigen regering. Een volk zonder rege ring kan niet als georganiseerde een heid te velde trekken en zou dit ook niet willen doen als het oorlogsdoel niet concreet voor ogen staat. Maar wat op dit gebied en onder de gegeven omstandigheden gedaan kon worden. Is gedaan. Vrijwilligers zijn gekomen, eerst met tientallen, toen met honderden en daarna met duizen den. zodat wij nu van tienduizenden kunnen spreken. O. zeker, gering tn kwantiteit ln vergelijking met de mlllloenen legers, die te velde staan. Maar ln kwaliteit gelijkwaardig en in moreel opzicht veelal bewonderens waardig. wanneer men bedenkt, dat zovelen gegaan zUn. die door hun daad hun naaste verwanten verloren en terugkomende van het oorlogs toneel de deur van de ouderlijke woning voor zich gesloten vonden Aan het einde van de oorlog zal een statistiek van de Nederlandse militaire vrijwilligers zeker geen slecht figuur maken te midden van de anderen Naast do economische en de mili taire deelneming aan de verdediging van Europa, staat als derde de arbeids plicht ln Duitsland", aldus de Leider. „Wanneer leder volk van Europa per mlllloen zielen evenveel soldaten aan do Europese fronten had staan als het Duitse, zou Duitsland geen enkel zede lijk recht hebben om één Nederlander of één Fransman als arbeider naar Duitsland te dirigeren Helaas doet zich het feit voor. dat ln militair op zicht de verdediging van Europa vcor 90 pet. rust op den Duitsen soldaat. Prnctlsch zal wel het gehele weerbare doel van het Duitse volk aan de fron ten staan, voor zover het niet onont beerlijk ls ln Duitsland zelf De fron ten vragen om wapens en munitie, de plaatsen ln de fabrieken en werkplaat sen. welke door het oproepen van sol daten leeg zouden komen, moeten In genomen worden. Als men denkt, dat zelfs In de Verenigde Staten de ar beidsplicht op het programma staat, moet het/ toch duidelijk zijn. dat aan Europese arbeidsplicht niet te ont komen viel Een harde oorlogsnood- zaak Deze oorlogsnoodzaak ls geen natio- naal-soclallsme. heeft met natlonnal- sociallsme alleen dit t© maken, dat het natlonaal-soclallsme de roeping heeft Europa te behoeden voor de ondergang ln communisme en ge dwongen ls daartoe leder middel te gebruiken, dat dienstig ls." Geen normaal mens kan of wil ontkennen, dat de arbeldsverolich- ting tot werken van honderdduizen den ln Duitsland een groot leed en een groot offer is voor diegenen, die dit treft en voor hun gezinnen Voor ons volk valt hieraan niet te ont komen. evenmin als aan de inun daties. Daartegenover zijn twee houdin gen mogelijk. De een is die van lijdelijk verzet, van onderduiking, van cabotage. Veel beter is het de onvermijde lijkheid fier en zelfbewust te aan vaarden en rustig onaandoenlijk het opgedragen werk te verrichten. Er is maar één houding, die in het belang is van ons volk: rustig gaan en u zelf blijven, en voorts door het leveren van behoorlijk werk de duur van deze vervloekte oorlog hel pen bekorten. De vlag hoog houden'. Naast de economische offers, die gebracht zijn. naast de militaire inzet van onze vrijwilligers, staat dan aan het einde van de oorlog de arbeid van honderdduizenden als Nederlands bijdrage aan de verdedi ging van Europa en dus Nederlands recht op een eervolle plaats in het nieuwe Europa." AMSTERDAM, 6 April. „Tien procent van het personeel van de grote bedrijven ls slechts lid van een sportvereniging", zo vertelde ons de heer W. Leloux, leider van de afde ling Lichamelijke Opvoeding van de gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandse Arbeidsfront, op een persconferentie. „Van de andere negentig procent is niets be kend, maar dat er nog veel ernstige sportbeoefenaren bij zullen zijn, is niet aan te nemen." Het cijfer ls beschamend en het behoeft nauwelijks verwondering te wekken, dat Vreugde en Arbeid is begonnen de bedrijfssport aan te moedigen en in betere banen te lei den. De bedrijfssport was in ons land niets nieuws, doch de organi satie er van dreigde tot een chaos te leiden, omdat voortdurend wegen bewandeld werden, die tot de com petentie van de sportbonden te- hoorden. Het belang van de bedrijfssport wordt thans vrijwel overal ingezien. Juist in het bedrijfsleven, met zijn steeds voortschrijdende rationalisa tie, die gepaard gaat met eenzijdige arbeid en dus storing van de har monie van het menselijk lichaam ten gevolge kan hebben, is de sport een prachtig tegenwicht. Dit is voor al belangrijk, omdat onder de arbei dende klasse de Jeugd nog altijd een voorname plaats inneemt. Aan de Het f/-Ersatz-Kommando Niederian de, Korte Vijverberg 6. Den Haag deelt mede: De uitkeringen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bovengenoemde formaties zIJd belang rijk verhoogd. Aan echtgenoten van gehuwden, die een inkomen hebben tot een bedrag van 1200 per maand, wordt voor on derhoud 180 per maand uitgekeerd Bovendien voor leder kind tot 10 Jaar 28 per maand. Verder vergoeding van huishuur voor het volle huurbe drag De uitkering wordt bij een aantal van bijv drie kinderen beneden 16 Jaar dan als volgt: echtgenote per maand 80: 3 kinderen 128 p. m t 84. huur geschat per maand 1 2S of eventueel hoger; per maand 189 Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor net volle te betalen pre miebedrag De uit te keren totale ver goeding mag echter niet meer bedra gen dan li maal de vroegere netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 Jaar. buitens huis verblijvend, wordt een vergoe ding verstrekt van t 42 per maand per kind Voor kinderen Doven de 16 laar, voor zover hun opvoeding nog niet vol tooid ls. wordt een uitkering verstrekt van f35 per maand per kind Bovendien genieten de gezinsleden dor vrijwilligers extra-levensmldde- len-toeslag. kolentoeslag. enz. BIJ grotere inkomens worden naar verhouding grotere bedragen voor familie-onderhoud uitgekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra- uitkering worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte enz.) Ongehuwden kunnen ontvangen (eventueel voor de ouders) een bij drage Id bet onderhoud ten hedrage van 45 per maand, Indien geen an dere uitkering plaats vindt. De onge huwde vrijwilligers kunnen over dit be drag persoonlijk vrijelijk beschikken. Zij kunnen het dus doen uitbetalen als orderstand aan hun ouders kunnen net echter ook bijv. op een eigen bank rekening gestort krijgen, naar keuze Deze bijdrage ln het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle gevallen toegestaan Ln plaats van deze bijdrage ln het onderhoud wordt voor zover de vrij williger voor het grootste gedeelte ln het onderhoud van zijn ouders had te voorzien, kostwinnersvergoeding uitge keerd en wel bij een ouder tot f 70 per maand, bij belde ouders tot 115 per maand Bovendien kan ln bijzon dere gevallen een buurtneslag worden verleend Bulten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeringen ontvangt de vrij- wiiieger zIJd soldij, vrije voeding, kle ding. enz. Alle verdere inlichtingen zijn ver krijgbaar en aanmeldingen kunnen ge schieden bij het Ersatz-Kommando Niederiande. Korte Vijverberg 5. Den Haag en Nebenstelie Amsterdam, Dam 4; Nebenstelie Heerlen. Saroieastraat 26; Nebenstelie Groningen. Heren straat 46. Nebenstelie Enschede. Hen- gelosestraat 30; Nebenstelie Alkmaar Langestraat 66. alwaar voor de eerst daags te nouden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de been- en terugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij. die om bijzondere reden ln Nederland moeten blijven, dienst kun nen nenien bij het -wachtbatalllon Amersfoort, of bU de Landstorm Ne derland, waarvoor alle bovengenoem de uitkeringen, levensmiddelen-toeslag en alle andere voordelen eveneens gel den. ZIJ, die tussen de leeftijd van 18 35 zijn en aanmeldingspllchtlg zijn voor de arbeidsinzet, kunnen zich eveneens aan bovengenoemde adressen persoonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij bovengenoemde onderdelen vrijgesteld van de arbeidsinzet. Officier ln de Wallen# kan leder worden, die na ten minste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen; zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend lichamelijke opvoeding van dit deel van ons volk zal de grootste zorg besteed moeten worden. De heer Leloux zag zich aanvanke lijk voor een moeilijke taak gesteld, omdat het nu eenmaal een typische karaktertrek van ons volk ls. dat het alles wat nieuw ls. vooral ln deze tijd. heel moeilijk aanneemt en nog meer, als het zo maar voor het grijpen ligt. Bovendien moest men rekening hou den met het feit, dat ln do meeste be drijven van bedrijfssport nog geen sprake was. Et waren bedrijven, waar men op eigen initiatief reeds tot een behoorlijke bedrijfssportorganlsatle was gekomen zonder enige medewer king van den bedrijfsvoerder en waar dus alles door het personeel zelf ten koste van veel vdlje tijd en veel offers bijeengebracht moest worden. Boven dien bestond meestal het gevaar, dat men zich meer specialiseerde op llef- hebberljsport. dan op die takken van sport, welke om de preventieve of cor rigerende werking voor bepaalde be- drljven noodzakelijk waren. Verscheidenheid diende er te zijn om leder personeelslid ln het gezond- heldsproces te betrekken. Daarom vraagt men zich bij de afdeling licha melijke opvoeding van het N.A.F bij leder bedrijf nauwkeurig af. welke takken van sport het geschiktst zijn om de euvels, ontstaan bij het perso neel als gevolg van zijn werk te kun nen corrigeren. Met de propaganda van de lichame lijke opvoeding en ln het bijzonder de sportbeoefening in de bedritven zo veel mogelijk ook ln de bedrijfstijd tracht de gemeenschap Vreugde Arbeid de werkers dichter bijeen te brengen ter vorming van een hechte kameraad schap gebaseerd op een gezonde ge meenschapszin. De sportorganisatie» kunnen hiertoe de stoot geven. Sportappèl In de bedrijven Nu dus de gelegenheid aan lederen arbeider geboden wordt om zijn lichamelijke conditie door middel van een Juiste sportbeoefening aanmerke lijk te verbeteren, komt het er op aan. dat hij zelf eveneens meewerkt om gunstige resultaten te bereiken. Tot dat doel heeft de afdeling L.O een sportappèl uitgeschreven voor de be drijven. Dit sportappèl ln de bedrij ven heeft In de eerste plaats tot doel zoveel mogelijk werknemers er toe te brengen kennis te maken met de be drijfssport. Het gaat hier dus hoofd zakelijk om de grote massa, de presta tie komt pas ln de tweede plaats. Pas wanneer de massa tot de sport ge bracht ls. komt de prestatie aan de orde. In het tijdvak van 15 April tot 15 Juni wordt ln leder bedrijf een voor- Jaarsloop gehouden, en van 16 Juli tot 1 October zal een wandelmars worden uitgeschreven De eisen voor belde verrichtingen zijn zo laag gesteld, dat leder zonder enig bezwaar kan deel nemen. Men verwacht dat de bedrijven on derling hard zullen wedijveren om zo goed mogelijk, dus met het grootste aantal deelnemers, (natuurlijk pro- centsgewijs). aan de start te verschij nen. Voetbalprogramma In aansluiting aan het programma, dat wil gisteren reeds publiceerden, zijn voor Paae-Maandag nog de vol gende wedstrijden vastgesteld: District I promotie derde klasse: Zaandijk ZW (Zondag). RapiditasZwaluwen Vooruit. Promotic vierde klas: MFC ADO 1920, ZaanlandlaZilvermeeu wen, APGS—Rlpperda Vierde klasse A (kampioenschap) Wtermgerwaard LSVV. District II promotie derde klasse WassenaarVOC, FortunaLaakkwar tier District IV beslissingswedstrijd derde klasse: Armada—Geleen. Zee land la—Internos (1 15. terr. Alliance). District V beslissingswedstrijd kam pioenschap tweede klasse B: Emma— Bato. De verduistering begint heden en morgen om 20.30 en eindigt om 7 uur Maan op 17.51 (Vrijdag 20.04), onder 6.49 (7.27). 8 April V.M.. 16 April L.K- 2S April N.M., 30 April L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1