HET DAGBLAD Harde afweergevechten bij Tsjernowits VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Veertien oorlogsbodems in de Noordelijke IJszee vernietigd Afweersucces in gebied van Pskow Luchtaanval op Boekarest De slag om Imphal is aanstaande Nieuwe grote operaties in de Zuidelijke Pacific verwacht Amerikanen wijzigen tactiek in de Stille Oceaan Controle in de Amersfoortse Centrale keuken liet te wensen over Hoeveelheden en prijzen vastgelegd K.o.-overwinning voor Roelandse Rietdekkers aan het werk in het Heusdense land UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 4 April. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Westen van Bercsowka zijn nieuwe aanvallen van ae Sowjets mislukt. In het gebied van Tsjernowits ten Noorden van de Dnjester zijn onze troepen onder moeilijke omstandig heden van weersgesteldheid en wegen nog steeds in zware gevechten ge wikkeld De stad Tarnopol werd in weerwil van nieuwe heftige aanvallen der boljswisten in bezit gehouden. Daar bij heef. zich het regiment grena diers 949 ondei bevel van kolonel Schönfeld bijzonder onderscheiden. In het gebied van Brodv vielen de Sowjets verscheidene plaatsen tever geefs aan. Tegenaanvallen van onze troepen sloegen vijandelijke strijd krachten' uiteen. Ten noorden van Kowel ontston den hevige plaatselijke gevechten. Kapitein Bolra en kapitein Reiche. bataljonscommandanten in een regi ment grenadiers, hebben zich in het gevechtsgebied van Kowel door voor beeldige dapperheid onderscheiden. Ten Zuiden van Pskow zetten de Sowjets hun doorbraakpogingen voort, na nieuwe strijdkrachten te hebben aangevoerd. Onze troepen behaalden in harde gevechten weer een volledig afweersucces. en ver nietigden 24 vijandelijke pantser wagens. Daarmede verloren de bols jewisten in deze sector de laatste drie dagen 172 pantserwagens. In Italië werden ten Noordwesten van Cassino sterke vijandelijke stoottroepafdelingen afgeslagen. Er werden gevangenen gemaakt. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers heeft in de ochtenduren van 3 April een terreuraanval onder nomen op Boedapest Een andere vrij zwakke formatie viel in de afgelopen nacht eveneens de Hongaarse hoofd stad aan. Er ontstond, schade in woon wijken. De bevolking leed verliezen. Door Duitse en Hongaarse luchtdoel artillerie, alsmede door Duitse en Hongaarse jagers werden 17 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In de Noordelijke IJszee vielen on ze duikboten de laatste dagen vijan delijke formaties oorlogsschepen aan en brachten 14 torpedojagers en cor- vctten tot zinken, waaronder ver scheidene grote torpedojagers van de „TribaP'-klasse. In verband met deze gevechtshan delingen probeerden gisteren Britse vliegtuigen, die van een vliegkamp- schip waren opgestegen, een Noors steunpunt der marine aan te vallen. De aanval werd door de eigen afweer uiteengeslagen en kwam niet tot vol ledige ontplooiing. Hierbij werden door hef slagschip „Tirpitz" vier, door een voorpostboot twee vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Voor de Karpathen Naar het DNB meldt heeft luite nant-generaal Dittmar, de bekende spreker van de Duitse omroep in een beschouwing over de strijd aan het Oostelijke front gezegd, dat het op het ogenblik nog niet bekend is waar de Duitse leiding het vijande lijke grote offensief definitief denkt te remmen. Zeker schijnt dat de mogelijkheden voor een succesaf- weer beter worden, naarmate de scheidende en versperrende werking van de Karpathenmuur merkbaar wordt. Het feit dat ten Noorden van Tsjernowits in een reeds be langrijk. meer geaccidenteerd ter rein nog sterke Duitse strijdkrach ten vechten, doet vermoeden, dat hier reeds bepaalde terreingesteld heden merkbaar worden, die een sterker evenwicht der wederzijdse gevechtskracht met zich hebben gebracht. Men zal bijzondere aandacht moe ten schenken aan de verdere ont wikkeling der gevechten in deze sector. De hier strijdende Duitse troepen plaatsen zich als een golf breker voor de pas in het militaire gezichtsveld gekomen Boekowina en het Hongaarse Zevenburgen, dat men intussen in militair opzicht veel bruikbaarder heeft kunnen ma ken. Ie JAARGANG No. 81 LD WOENSDAG 5 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 HET BRUGGEHOOFD BIJ NETTUNO Hier heelt Anglo-Amerikaanse scheepsartillerie huisgehouden. Vredige stadjes, icaarin geen enkel militair doel te bekennen ivas, werden vernietigd. Door de met puinhopen gevulde straten rukken de Duitse grenadiers óp. Foto ff PK. Grönert-PBZ/R.) TOKIO, 5 April. Volgens het blad „As ah Shim boen" moet verwacht worden, dat de komende dagen in het gebied van de rivier de Manipoer vrij grote gevechten zullen ontbranden, die het lot van het be langrijke vijandelijke steunpunt Imphal eveneens zouden beslissen. Terwijl de Japanners en de Natio nale Indische troepen vanuit het noorden en zuiden steeds meer Im phal naderen, schijnt de vijand uit gebreide voorbereidingen te treffen voor de verdediging van deze basis. Men neemt aan. dat Mountbatten alles in het werk zal stellen, om in Imphal geconcentreerde strijd krachten nog meerite versterken. Tot dusver geschiedde de aanvoer over de flink verbrede landweg, die van Imphal uit in noordelijke rich ting naar de hoofdspoorlijn voert. Daar deze weg inmiddels echter dooi de Japanners is afgesneden, blijft geen andere mogelijkheid over, dan de drinsend vereiste versterkingen uit het ongeveer 60 mijl ten westen liggende Silchar te halen. Deze weg leidt evenwel door sterk bergachtig terrein, welks aiepe dalen tot "dusver ten dele slechts gebrekkig zijn overbrugd. Aanvoer te brengen uit Silchar is derhalve slechts in beperkte omvang mogelijk. De „New York Times" schrijft, dat de intlcht van het Nationale In dische leger een golf van politieke onrust kan doen ontstaan. De bezorgd heid ln Tsjoengking doet vermoeden, dat de stem van Soebhas Chandra Bose een zekere invloed heeft. Uit Indië, zo besluit het blad, komen slechts weinig bemoedigende berichten binnen Bekendmaking Landwacht Nederland Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik hebben ge maakt van politïcbcvocgdheid, z.g. in verband met de Landwacht, wijs ik cr nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de rode armband met het opschrift „Land wacht" en bovendien zich kan legiti meren door het rode legitimatiebewijs van de Landwacht Nederland. De burgerij is dus in generlei op zicht, verplicht gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als Landwachters uitgeven en die ge noemde kentekenen niet dragen of kunnen tonen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Land- wachtinstantics te melden, zodat daartegen onmiddellijk kan worden opgc'-den. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zeeland. Antonescoe richt zich tot Roemeense volk BOEKAREST, 5 April. Het op- perbevel van het Roemeense leger deelt mede: In Centraal-Bessarabië en in het Noorden van Moldavië geen belang rijke operaties. Maandag overdag viel een vrij groot aantal Anglo-Amerikaanse bommenwerpers de hoofdstad aan Er ontstonden schade en verliezen aan mensenlevens. Een groot aantal der vijandelijke vliegtuigen werd door de Duitse en Roemeense jagers en door het luchtdoelgeschut neerge schoten Proclamatie De leider van de Roemeense staat, maarschalk Antonescoe. heett na het bombardement van Boekarest een proclamatie tot het Roemeense volk gericht waarin hij zegt: In deze harde dagen, nu de heilige grenzen van ons volk opnieuw be dreigd worden en wij ze met ons bloed dienen, hebben wij, in plaats van be grip en in plaats van gerechtigheid van degenen die wij nooit hebben aangevallen en die wij wegens ons verleden dankbaar hebben weten te blijven, de wrede wraak ondervon den van een bombardement, dat on schuldige mensenlevens heeft weg gemaaid. Een volk dat naar niets anders dan naar behoud van zijn bestaan en naar verdediging van zijn rechten streeft wordt op deze wijze getrof fen uit naam der beschaving waar aan het dit volk niet ontbroken heeft. Voor deze daad, die in ons het ge loof aan fatsoen en rechten verzwakt voor het verlies van uw vaderland, vraag ik vergiffenis van u, Roeme nen. voor hen. dia u dit hebben aan gedaan. De beschaving der wereld, die thans hier is beledigd door de men sen, die wij nooit beledigd hebben, heeft thans meer dan ooit behoefte aan onze armen, onze harten, onze strijd en onze aaneensluiting. Aftreden van Eden is vrijwel zeker STOCKHOLM, 5 April. Naar de Britse berichtendienst meldt, is tot het aftreden van Eden als mi nister van buitenlandse zaken be sloten. De bekendmaking wordt echter enige dagen uitgesteld. Zijn opvolger is Lord Cranborne, thans minister van dominions. Eden blijft lid van het kabinet en leider van het Lagerhuis. Bovendien zal hij de functie van plaatsvervangend mi nister voor de verdediging krijgen. Cranborne heeft, alvorens hij zijn benoeming aannam, het advies van Eden gevraagd en diens volledige instemming gekregen Tot dusverre is niets bekend over verdere veran deringen in de samenstelling van het kabinet. Berichten uit Washington onder strepen dat deze regeling betekent dat Churchill zijn gunsteling uit stoot om de parlementaire positie van zijn kabinet te versterken. Iii Britse kringen neemt men aan dat Churchill bereid is deze prijs te betalen, omdat steeds meer gebleken is, dat niet de minister van buiten landse zaken, maar hij zelf de bui tenlandse politiek bepaald heeft. Tc Rome zijn door vijandelijke actie tot dusver meer dan 3000 men sen gedood en meer dan 11.000 ge wond. Ter beveiliging van de Franse Middellandse Zee-kust zijn maatrege len getroffen, die het nodig maken, dat 200.000 mensen dit gebied verla ten. Amerikaanse vloot bij Carolinen bestookt TOKIO. 5 April. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft in een extra be richt het volgende bekend gemaakt: Sterke vijandelijke vlootecnheden werden op 29 Maart ten Zuiden van de Carolinen waargenomen De Ja panse luchtmacht bond terstond de strijd aan en ondernam van 29 Maart tot 1 April verscheidene zware aan vallen. Daarbij werden twee kruisers en een vliegkampschip in de grond geboord, twee slagschepen en een an der groot oorlogsschip, alsmede ver scheidene andere schepen zwaar be schadigd of in brand geschoten. Tussen 30 Maart en 1 April pro beerde de vijandelijke luchtmadht herhaaldelijk Japanse stellingen op de Palau-eilanden aan te vallen. Bij deze operaties werden ongeveer 80 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Een vijandelijke luchtaanval op de Marshall-eilanden, de Oostelijke Ca rolinen en de Bismarck-archipel werd door de Japanse afweer verijdeld. 60 vijandelijke machines werden neerge schoten of vernield. Er wordt in militaire kringen tc Tokio de aandacht op gevestigd, dat de Amerikanen in het Zuidelijke deel van de Stille Oceaan opnieuw tot het offensief zijn overgegaan. De Amerikanen beschikken in dit ge bied. over meer dan tien zware een heden. zoals slagschepen en vlicg- kampschepen. dié door een sterke formatie, bestaande uit een groot aantal kruisers, torpedojagers en speciale schepen worden beschermd Hoewel de Amerikanen tot dusver reeds zware scheepsverliezen geleden hebben, leggen Japanse kringen er de nadruk op, dat. de Amerikanen nog over aanzienlijke strijdkrachten beschikken, waarmede de Japanse verdediging rekening moet houden. Derhalve moeten de botsingen ten Zuiden van de Carolinen en in het gebied van de Palau-eilanden slechts als begin van nieuwe operaties wor den besfchouwd. Het feit, dat de Ame rikanen vooral met hun luchtwapen optreden zal naar Japanse mening ertoe bijdragen, de komende beslis- Gjraud verliest zijn laatste functie STOCKHOLM. 5 April, Bij be- sluit van het dissidenten-comité te Algiers heeft De Gaulle het comman do op zich genomen van de afvallige Franse strijdkrachten. „Wat moet er nu van Giraud wor den?" vraagt de ..Petit Parisian". Het blad constateert, dat de Giraud thans de laatste functie, die hij nog be kleedde, heeft verloren. De meinedige, vroegere generaal is nog niet aan het einde van zijn teleurstellingen. Wel licht zal hij spoedig het lot delen van hen, die hij verraden heeft. Verder is gisteren het dissidenten- comité gereorganiseerd. Twee commu nistische Vertegenwoordigers. Grenier als commissaris voor luchtvaart, en Billoux, als commissaris zonder por tefeuille, die zich zal bezig houden met de organisatie van de dissidente jeugd, zijn in het comité opgenomen. Als commissaris voor de opvoeding is voorts de vroegere links-burgerlijke Corsicaanse senator Giacobbi toege treden. sende krijgshandelingen aanmerke lijk te bespoedigen. (De Palau-archipel bestaat uit ze venentwintig, heuvelachtige, smalle, door koraalriflen omgeven en zeer bosrijke eilanden, die, tezamen de West-Carolinen vormen De opper vlakte bedraagt 450 vierkante km. Het aantal bewoners bedroeg 6500 waaronder een groot aantal Japan ners. In 1899 verkocht Spanje de eilanden aan Duitsland. In 1914 wer den ze bezet door de Japanners, die ze na 1919 als mandaat behielden). Ambtenaren bezochten bijeen komst niet HENGELO. 4 April. Elf ambtena ren en ambtenaressen ter gemeente secretarie alhier zullen zich voor het Vredesgerechtshof te Den Haag moe ten verantwoorden, omdat zij geen gevolg hebben gegeven aan een schrif telijke lastgeving van den burgemees ter om een bijeenkomst te bezoeken, waarop de werkwijze van de Ned. Volksdienst zou worden uiteengezet. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 5 April. In de heden gehouden trekking zijn de volgende prijzen uitgekomen: ƒ5000- 1679; 2000: 22305; 1500 9661: f 1000: 8443. 21298: ƒ400: 1132. 15762. 25437: ƒ200: 25806; 100: 5785. 9652. 10723. 12106. 13029. 13514. 14326. 15234, 16473. 17147. Het Amerikaanse Congres heeft met algemene stemmen een resolutie aangenomen, waarin de regering ver zocht wordt het comité van De Gaulle te erkennen. Sir Noel Charles, vroeger Brits ambassadeur in Brazilië, zal Harold Mac Millan, den residerenden minis ter ln het geallieerde hoofdkwartier in het Middellandse Zee-gebied, opvol gen als lid van de adviserende com missie voor Italië. Geallieerde vliegtuigen hebben gisteren de Kroatische stad Brod aan de Save aangevallen. VOLKSCULTUUR EN KUNSJ Volmaakte kamermuziek Het Amsterdamse Ka mei muziek gezelschap. dat zich eerst kortelings te Amsterdam op het openbare podi um begaf, kwam met een welver zorgd kamermuziekprogramma naai de Stadsschouwburg. Het doet altijd goed de kennismaking met weinig ge speelde werken te hernieuwen. Zo waren er een Havdn en een Mozart. die aan beko vhjkheid nog steeds niets hebben ingeboet- ..Das Echo" van Havdn voor twee gelijke ensem bles in twee verschillende concert- ruimten gaf aanleiding tot demon stratie van nauwkeurig afgewogen samenspel en van oplettende, techni sche slagvaardigheid. Door de uit muntende voordracht vergeet men dat deze muziek voor het moderne oor wel eens te zoet en te onsensatio neel kan worden. Kadfüy's Serenade op. 12 voor twee violen en altviool be zit aansprekende hoekdelen met danskarakter. waaraan het ouwin- dende element niet vreemd is. Het tussen beide geplaatste Lento wordt beheerst door een onwezenlijk, visi- onnair beeldend viooltremolo op twee snaren, waartegen viool en alt viool. afwisselend in een hartstoch telijke kaatsing, wilde rhythmische melodiebrokken werpen. De obsede rende suggestie, welke van dit werk uitgaat, werd door de vertolking vol komen recht gedaan; in zulk een vol maakte weergave kan ook het moder ne repertoire voor elk oor aanvaard baar zijn Na Brahms' Quintet in G heeeft men den medewerkenden en in het bijzonder den primarius P Heeuwekemeyei de spontane hulde niet onthouden, WILL G. GILBERT Prijsvraag ,,Westfrieze Styk" De Jury ter beoordeling van de dooi de „Westfrlcze Styk" ultgcscnrcven prijsvraag voor gedichten in het West- fries heeft over 46 Ingekomen gedach ten tc beslissen gehad. Verschillende inzendingen waren van goed gehalte. Het taalgebruik was ln dc meeste gevallen goed en ook onder de niet bekroonde inzendingen bevon den zich enige veelbelovende gedich ten. De eerste prijs (Stykmcdallle) werd toegekend aan mejuffrouw Grc dc Reus te Hoorn met haar gedicht „Moldje", de tweede prijs (oorkonde) aan den heer N. J. de Groot te Bin- ncnwljzend met zijn gedicht ..Geluk gong lcrboi" en de derde prijs aan den heer C. Koeman te 's-Gravenhage met zijn gedicht ..Allien". Dc belangrijkste gedichten, uiter aard ook dc bekroonde, zullen gepu bliceerd worden in het orgaan „De Weslfries". In de Slotbcrg van Graz heeft men een Druipsteengrot ontdekt, waarin zich scherven van middel eeuws vaatwerk bevonden. Op het mo ment ls deze grot over ccn lengte van 28 meter toegankelijk. Van hel ge welf hangen prachtige, heldere druip steenkristallen af. De beeldhouwer Pctruccl te We nen heeft glaslichamen met plastisch werkende hdllc' vormen altgevonden. Door dit nieuwe procédé ls het moge lijk geworden, glas te gebruiken als g^ndstof voor het vervaardigen van monumenten, grafstenen en artistieke plastieken. DEN HAAG. 5 April. Krachtens be sluit van den Secretaris-Generaal van het Dep. van Sociale Zaken blijft op het bij de Duitse rljksposterijcn gede tacheerde personeel der Nederlandse posterijen gedurende de duur der de tachering de ongevallenwet 1921 van toepassing. „Eilandje-springen" te tijdrovend Admiraal Nimitz. de opperbevel hebber van de Amerikaanse strijdkrachten in de centrale sector van de Stille Oceaan, moet een man zijn, die voor stoutmoedige onderne mingen niet terug deinst. Dat blijkt reeds uit het door hem aan de orde gestelde plan tot het uitvoeren van landingen aan de Chinese kust om van daar uit de hoofdaanval op Japan te openen. Wanneer wij. zo was zijn redenering, ei niet in slagen om Tsjoengking via Burma van het nodige krijgsmateriaal te voorzien, dan moeten wij een andere weg nemen Het is jammer voor de Ame rikanen. dat deze weg voorlopig nog evenzeer versperd is als dc weg over Burma en him minister van Marine, Knox, heeft het plan van Nimitz dan ook on ui ri'oerbaar genoemd, maar het valt niet te ontkennen, dat Nimitz zijn operatieterrein steeds verder in westelijke richting ver schuift. Blijkbaar zoeken de Amerikanen het de laatste tijd niet. meer in het stap voor stap van eiland tot eiland, terugdringen van hun tegenstander, maar is hun tactiek meer gericht op het bezetten der voornaamste steun punten om 'aldus de Japanse verbin dingslijnen af te snijden. Op kleine schaal passen zij deze tactiek toe in de strijd oip het sterke Japanse steunpunt Rabaul op net eiland Nieuw Brittannië. Zij trachten Ra baul af te snijden door gecombineer de operaties onder leiding van gene raal MacArthur op Nieuw Guinea en onder leiding van Halsey ter zee van de Salomonseilanden uit tegen de Admiraliteitseilanden. Op veel groter schaal, over een gebied, dat zich van de twee maan den geleden veroverde bases op de Gilbert- en Marshall-eilanden tot de Marianen en de gehele lengte van de groep der Carolinen uitstrekt, wordt een soortgelijke tactiek thans door Nimitz in toepassing gebracht. In dit licht moet men de aanvallen van enige lijd geleden op de zeer versterkte Japanse vlootbasis Truk en de Marianen en thans die op de meest westelijk gelegen groep van de Carolinen. de Palau-eilanden, zien. Deze actie is rechtstreeks ge richt tegen de buitenste Japanse verdedigingslijn, die van Jaluit. in de groep der Marshall-eilanden Vetdieven staan terecht Boter en suiker voor den banketbakker Dc nieuwe bonnen staan ln -de krant! De hulsmoeders reppen zich naar kruidenier en melkhandelaar om hun rantsoentjes in ontvangst te nemen. En dan? Dan gingen er. althans in het verleden, heel veel hulsvrouwen naar den banketbakker en leverden daar hoeveelheden boter en suiker in. waarvan je eenvoudig versteld stond Dan werden er schuimpjes en taarten, ouderwetse boterkoekjes en allerhande besteld, bij ponden tegelijk. Natuurlijk, dat waren, naar wij aannemen, de huisvrouwen die. als de boterpot leeg is. gemakkelijk idem zoveel rijksdaalders voor een clandestien pakje kunnen neertel len. of die de suikerpot kunnen vul len met suiker van vele guldens het kilo. Iemand, die alleen zijn rant soenen verbruikt, kon aan boter koekjes en speculaas, op vooroor logse wijze gebakken, om nog maar te zwijgen van heerlijkheden als crème de beurre, niet toekomen. En ook de banketbakkers voeren er in vele gevallen wel bij. Er wa ren immers geen voorschriften be treffende die inlevering van boter en suiker? Iedere bakker vroeg wat hem lustte en het gebeurde heus wel eens, dat de bakker meer lustte, dan hij nodig had... Thans ls er een regeling gekomen die dc banketbakkers, en dus ook het publiek, vastlegt. Voortaan moet in iedere bakkerswinkel een lijst hangen van de maximale hoeveel heden boter, suiker en broodbonnen, die mogen worden ingenomen voor een bepaalde hoeveelheid en soort koekjes. Een paar voorbeelden. Voor honderd gram boterkoekjes, allerhande, speculaas, zandhoekjes enz. mag voortaan niet meer wor den aangenomen dan 25 gr. suiker, 25 gram boter en een rantsoen bloem Ook de prijzen zijn vastge steld: voor de genoemde soort koek jes 20 cent per 100 gram, waarbij de waarde van de ingeleverde grondstoffen door den bakker niet behoeft te worden afgetrokken. Voor schuimpjes en borstplaat mag per 100 gram niet meer ian een ons suiker worden ingeleverd. Prijzen resp. 25 en 20 cent per 100 gram, zonder aftrek voor de suiker. Voor groot gebak mag per 500 gram niet meer dan een ons suiker en twee rantsoenen bloem worden inge leverd. Prijs per 500 gram 1.70, zonder aftrek. De fijnproever, die een taart met crème de beurre wil, mag hoogstens 100 gram boter in leveren, maar daar hiervoor de prijs van het gebak niet mag stijgen, zul len vele banketbakkers minder hap pig op crème de beurreklanten zijn dan voorheen. Een gezonde maatregel! Volgens deskundiger, is het met deze hoe veel immers zeer goed mogelijk, een vooroorlogs koekje te bakken. Dat de bakkers hun best doen! UTRECHT, 5 April. Niet- minder dan acht personen, die of in dienst van de Centrale keuken te Amers foort of er ten nauwste bij betrokken waren, stonden voor de Utrechtse rechtbank terecht wegens diefstal in vereniging van hoeveelheden vet ten nadele van de staat. Zij waren, op een na belast met het eten koken voor hen, die vanwege de staat extra voeding krijgen in de vorm van een maal per dag een warme stamppot maaltijd. Zij hadden met elkaar een complot gevormd, om uit een kast, waar pot ten stonden, vet weg te nemen en onder elkaar te verdelen. Dat ging altijd vrij gemakkelijk, want zoals uit het verhoor ter terechtzitting bleek, was de controle in de Amers foortse Centrale keuken niet al te goed, ja van tijd tot tijd bepaald slecht. Er werd meestal door een van hen een flinke hoeveelheid vet weggeno men. mee naar buiten gedragen en aldaar gelijkelijk verdeeld. De ver dachten legden allen min of meer een bekentenis af. al probeerden zij ter zitting wel elkaar de schuld te geven. Scherp requisitoir In zijn requisitoir wees de officier van justitie mr. Quintus op de grote nood. welke er heden heerst onder hen, die niet of nauwelijks geld ge noeg hebben om hun levensmidde len op de bonnen te kopen. Daarom zijn instellingen als Centrale keukens in het leven geroepen om vanwege de staat deze mensen de helpende hand te bieden. En wanneer men dan de immoraliteit bezit om van het eten van de allerarmsten vet en andere levensmiddelen ^eg te nemen dan kan zulk een misdaad niet streng genoeg gestraft worden. Het is buitengewoon gemeen, van han, die. omdat-zij zware arbeid ver richten. extra-voedsel krijgen, ljet vet, dat daarvoor beschikbaar gesteld wordt, weg te nemen. Extra-bon voor Oekraine- sigaretten DEN HAAG. 5 April. De cJJcnst perszaken van het Ned. Oost Instituut deelt mede: Als extra bonaanwijzing voor Oekraïnaslgaretten zijn bon nr. 10 van de blauwe kaart en nr. 18 van de rode kaart geldig verklaard voor de aankoop van een pakje Oékraine- sigaretten. Radiopraatje Max Blokzijl DEN HAAG, 4 April. De titel van het radiopraatje, dat Max Blokzijl Donderdag 6 April in de serie bran dende kwesties om 18.15 uur zal hou den. luidt: De brieven zijn weer eens niet echt. Trouwens, aldus spr., het is helaas langzamerhand een publick geheim geworden, dat er in de meeste cen trale keukens in ons land reusachtig wordt geknoeid. En dc keuken in Amersfoort staat al in ccn bijzonder slechte reuk. Wat daar gebeurd is, gaat alle perken tc buiten. Alle verdachten op een na, kregen zelf van deze keuken te eten. Er was dus geen enkele aanleiding voor hen, uit eigen gebrek te gaan stelen. Dit hebben zij dan ook gedaan uit winst bejag en dat maakte de zaak zoveel te ernstiger. De belangen vén den enkeling staan hier ver achter bij die van de gedupeerden en daarom eiste spreker straffen variërend van een jaar .en zes maanden tot vier maanden gevangenisstraf De verdedigers bepleitten clemen tie. Uitspraak over veertien dagen. over Ponapc. Truk, Guam, Saipan en de Bonineilanden loopt. Indirect is het blijkbaar de bedoeling de Ja panse verbindingslijnen met de ver overde gebieden in het zuiden, de Philippijnen en de Indische archipel, te bedreigen om daardoor Japan in zijn grondstoffenaanvoer te kunnen treffen. Voorlopig echter beheerst Japan deze verbindingslijnen nog. Boven dien, hoe verder de Amerikanen in westelijke richting doordringen, hoe langer en dus hoe kwetsbaarder hun eigen verbindingen worden. Een directe aanval op de Philippijnen. waarvan het bezit voor Japan van doorslaggevende betekenis voor de weg naar Indië is. lijkt van het wes ten uit vooralsnog een te gewaagde onderneming. Aangezien ook Mac Arthur van het zuiden uit slechts zeer langzaam vorderingen maakt, ziet het er niet naar uit. dat de Amerikanen op korte termijn op dit krijgstoneel een beslissend succes zullen kunnen afdwingen. Nu de winter verstreken is, wordt een ander gedeelte van de Stille Oceaan weer van betekenis. Het ijs in de wateren ten westen van Alaska zal weldra verdwenen zijn en de nevels, die in dit noordelijk gebied gedurende de wintermaanden krijgs operaties op groie schaal vrijwel on mogelijk maken, beginnen minder dicht te worden. De Amerikanen hebben zich in de afgelopen maan den onledig gehouden met het ver sterken van hun strijdkrachten in Alaska, die op 130.000 man zijn ge bracht en aangevuld met berg- en valschermtroepen en gemotoriseerde eenheden. De vloot is met een groot aantal landingsboten uitgebreid en in Japan houdt men aan ook ten volle rekening met de waarschijn lijkheid, dat de Amerikanen ook van deze kant hun pogingen om de Ja panse hoofdeilanden te naderen zul len hervatten en waarschijnlijk op groter schaal dan tot heden het ge val was. „Wij zijn driehonderd mijlen ge vorderd, maar wij moeten nog drie duizend afleggen voor wij het einde bereikt hebben," zei de Amerikaan se admiraal Blarney onlangs. Zijn collega Nimitz moge het tempo iets versneld hebben, hij heeft daarbij echter, om zo te zeggen, stukken overgeslagen en de toekomst zal leren of deze tactiek tot het doel voert of dat de Amerikanen uitein delijk er zich zelf mee in een ge vaarlijke positie brengen. SPORTNIEUWS Stuiver bokste een fraaie partij Met de amateur-bokswedstrijden, welke gisteren tussen boksers uit Amsterdam, Den Haag en Leiden in de Stadsgehoorzaal werden ge houden, heeft de Leidse boksvere niging een productief winterseizoen afgesloten, in welk seizoen de Lei- denaars vele malen in de gelegen heid werden gesteld van goede bokssport te genieten Ook de wed strijden van gisteren stonden op behoorlijk peil. al kwam de weinige wedstrijdroutine bij enkele jongere boksers nog duidelijk aan het licht. Doch ook bij hen hebben wij enkele veelbelovende krachten kunnen ont dekken. zoals de Jeugdige Leidenaar J. v. d. Steen, die tegen de Haagse bokser Dittmar het een „onbe slist" debuteerde, v. d. Steen is nog niet doortastend genoeg, profiteer de niet altijd van de hem geboden kansen, terwijl hij aan zijn stoten niet voldoende kracht kon bijzetten. Hij bokste echter een moedige partij. De Leidenaar Roelandse was de enige, die een k.o.-overwinning be haalde. In zijn wedstrijd tegen den Amsterdammer H. Brummer zette hij direct met een hoog tempo in. waarbij hij zijn tegenstander met tal van zijn harde stoten liet ken nis maken. Zijn kracht was dan ook vrijwel zijn enigste wapen. Zijn optreden was verder nogal onbe suisd. terwijl hij zijn dekking vol komen verwaarloosde. In de twee de ronde wist hij zijn tegenstander met een harde stoot in de maag streek tc treffen, waardoor hij deze partij door k.o. in zijn voordeel wist te beslissen. Een der fraaiste partijen van de avond was die tussen de Hagenaars Nas en Stuiver. Vooral in de laatste herkende men de geroutineerde bok ser. die tol de laatste seconde door kalm overlegd optreden meester in de ring bleef. Nas. die geheel in het defensief werd gedrukt, toonde zich evenwel een moedig tegenstander. Te laat eerst in de derde ronde verkreeg hij het nodige zelfvertrou wen, niet tijdig genoeg om een neder laag op punten te voorkomen. De Amsterdammer Kleinhout won in een voortreffelijke partij tegen de Hagenaar De Wit de door Ritz uit- Dakreparaties in schoonmaaktijd HEUSDEN, 31 Maart. Practische geesten zijn er in deze tijd toe overgegaan, dc wallen van het oude Brabantse stadje Heus- den te „scheuren". Waar vroeger de vijand storm liep tegen de lieden van Heusden, die achter hun wallen met haakbussen en pekkransen de aanval pöogden af te slaan, groeien nu boontjes en aardappelen, andijvie en sla. En als men thans Heusden na dert. dat daar midden in het over dadig groene polderland van de Maas ligt dan waant men zich even in Zuid-Limburg, want ook daar lopen de voren der akkers zo tegen de hel lingen op... Maar voor het overige zie je al gauw genoeg dat het hier werkelijk het land van de grote rivieren is. Want het oude stadje Heusden, de Brabantse grensvesting die zovele be legeringen doormaakte, gaat uit de verte gans en al verborgen achter stapels wilge tenen en bergen gesne den riet. En de droge grachten rond om Heusden, een paar maanden gele den nog vol bruingeel riet, zijn nu helemaal kaalgesneden, want de riet- snijders hebben er hun ladders over de sompen geschoven en zijn met stramme knieën behoedzaam naar voren gegaan om het riet te snij den, de wuivende pluimen neer te halen en grote bossen te binden, waarvan nu weer rietmatten kunnen worden gemaakt en waarmee het dak dekkersvolk de boerderijen af gaat. om te zien of nog hier en daar een stukje rieten dak reparatie behoeft En op de grlcndgronden, die vrucht bare stukken buitendijkse grond langs de rivieren, waar het water iedere winter weer i-en laa/je slib overheen-'" legt. hebben de mannen weken en weken in de koude ge staan om de lange, taaie wilgentenen te snijden en deze staan nu gewoon uit te lopen tegen de huizen en de schuren, zo levenskrachtig is dat af gesneden hout. Waar het op de griendgronden nog zit. in die pijnlijk regelmatige lage wilgebossen, daar kan men zijn hart ophalen aan de wollige katjes. Het stuifmeel wolkt er compleet omheen De mandenmakers en dakdekkers van de rivierstreek hebben het druk, Van de winter is er materiaal in over vloed gesneden, en nu komt het erop aan, dat te verwerken. Menig rieten dak in deze contreien wordt nu ste ving opgeknapt en het is er nu juist een goed moment voor. want iedere rechtgeaarde boerenhuismoe- der draagt hier thans met schoon weer heel haar hebben en houden naar buiten om onder uitbundig wa- tergeplas. begeleid door het spottend gefluit der spreeuwen, schoonmaak te vieren. En het is een prettig idee voor een huismoeder uit het land van Heusden en Altena, schoonmaak te houden, terwijl op het rieten dak de dekker bezig is met kalefateren. Dan gaat het er tenminste een beetje knapjes uitzien! En in de reeds lang droge, ja zelfs reeds lang verlande grachten van de eens zo geduchte vesting Heusden, groeit het riet alweer, komt het nieuwe gewas alweer op met kleine, felgroene spruiten. Volgend jaar zul len de rietsnijders weer voldoende werk hebben. geloofde stijlprijs voor de avond. Goed werk dc.ed ook dc D.T.S.er La- keman, die een puntenoverwinning wist te boeken. De volledige uitslagen luiden: K. Alewijn. Den Haag, w.o.p. van Trin- sel, Amsterdam; Kleinhout, Amster dam, w.o.p. van De Wit. Den Haag; J. v. d. Steen, Leiden—Dittmar. Den Haag onbeslist; Toet. Den Haag. w, o.p. van Huber. Leiden; Spiegel, Den Haag—Klaversteln. Amsterdam, on beslist; Braxhoofden, Den Haag Kabal, Amsterdam, onbeslist; Stui ver, Den Haag. w.o.p. van Nas. Den Haag; T. v. d. Berg. Den Haag w.o.p. van B. Brummer, Amsterdam; Roe landse, Leiden, wint door k.o. van H. Brummer. Amsterdam; BreugeL Den HaagMarljt, Leiden, onbeslist! Lakeman, Leiden, w.o.p. van Stri^ Den Haag. Voetbalprogramma AMSTERDAM, 4 April Het voe* balprogramma voor tweede Paasdag luidt: Kampioenschap van Neder land: Heerenveen—Longa (scheidsr. K. L. v. d. Meer); Volewijckers Heracles (scheidsr. P. Olöenburger). District II: prom.-comp.HVV—Nep- tunus (terr. VUC). District. III: kamp. wedstr.: Vitesse—Rheden, be- sliss. wedstr. kamp. afd. 2A: Henge loBorne (terr. Ensch. Boys); comp.: PECAGOVV, District IV: prom.- comp.: Goes—Llmburgia. Districtskeurtumwedstrijden AMSTERDAM. 5 April. De volgen de data zijn voor de districtskeurtum wedstrijden van het N.G.V. vastge steld: 23 April te Leeuwarden (geor ganiseerd door Quick, Huizum. voor Groningen. Friesland en Drente). 7 Mei te Bergen op Zoom georganiseerd door de Zeeuwsch-Brab. Turnkring voor Zeeland en N. Brabant). 14 Mei te Amsterdam (georganiseerd door de A.T.B. voor Noord-Holland. 21 Mei te Rotterdam (georganiseerd door de R.T.B. voor Zuid-Holland). Deze wed strijden zijn tg beschouwen als voor wedstrijden voor de persoonlijke gym- nastiekkamploenschappen van Neder land, welke t.z.t. ln Den Haag (georga niseerd door DONAR) zullen worden gehouden. Iedere turner (ster) die 70 pet. van het maximum aantal tc beha len punten bereikt, kan aan de Ned. kampioenschappen deelnemen. Zaterdagmiddag-elftal oefent Op Zaterdag 16 April a.s. speelt het Zaterdagmiddagelftal van de afd. Leiden een wedstrijd tegen het dito elftal van Den Haag. Op Zaterdag 22 April ontmoeten de afd.-Zaterdagmiddagelftallen van Lei den en Rotterdam elkaar. Beide wed strijden worden gespeeld op het ter rein aan de Zoeterwoudse Singel. Gestolen persoonsbewijs van dr. Euwe teruggebracht AMSTERDAM, 4 April. Enice weken geleden werd, zoals wij meld den, ingebroken in de woning van onzen schaakmeester dr. Max Euwe in de Joh. Verhulststraat. Terwijl de familie m de achterkamer zat. kwa men de dieven de vestibule binnen en stalen er o.a een paar mantels, waarin de persoonsbewijzen van het echtpaar Euwe. Nu is dr. Max Euwe een zo be kende figuur, dat de dief geen kans zag. met het persoonsbewijs van den schaker iets te beginnen. Groot was de verrassing van dr. Euwe, toen hij dezer dagen ln het portiek van zijn woning de persoonsbewijzen van hem en zijn vrouw terugvond De jas van den schaakmeester paste echter blijkbaar oko een ander, want die kwam niet terug... In Syrië heerst een malaria-epi demie. 132 dorpen zijn geheel aange tast, terwijl 400.000 mensen ziek lig gen. Het sinds Jaren tussen Japan en de Sowjet-Unle bestaande verdrag over de visserij en de kolenmijnen op Sachalln, is weer verlengd, naar ,,Volk en Staat" meldt. De verduistering begin: n om 20.30 en eindigt om 7 uut Maan op 16 46. onder 6.28. 8 April V M 16 April L.K., 22 April N.M., 30 April L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1