HET DAGBLAD Zware gevechten bij de Proeth en de Dnjestr VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zwertbroek beantwoordt de vragenstellers Duits weermacfitsbericht Schitterend afweersucces tussen de Dnjepr en Tsjaussy Nieuwe aanvallen bij Pskow Japanners bedreigen Britse verbindingen Terreuraanval op Boedapest De Finse rijksdag weer bijeen De taak van het Arbeidsfront Een baan van verwoesting dwars door Schaffhausen Nog slachtoffers onder het puin Verhoging uitkering aan familieleden van vrijwilligers bij de Waffen-^ enz. Berg feest bij Arbeidsdienst HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 3 April. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend Ten Westen van Otsjakow werden pogingen van den vijand om over te steken verijdeld. Ten Westen van Beresowka werden vrij sterke aan vallen der bolsjewisten afgeslagen. In een penetratieplek zijn nog zware ge vechten aan de gang. Tussen Dnjestr en Proeth en ln het gebied van Tsjernowits, ten Noorden van de Dnjestr, duren de zware gevechten voort. Bij Sta- nislau wierpen Hongaarse troepen vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanval terug Het garnizoen van Tarnopol heeft verder stand gehouden tegenover uiterst zware vijandelijke aanvallen, en tien vijandelijke tanks vernield. Daarbij heeft zich luitenant Höpfl. batterijcommandant van een bri gade stormgeschut, onderscheiden door bijzondere dapperheid. Herhaalde aanvallen der bolsjewis ten op de stad Kowel mislukten door de vastberaden tegenstand der verdedigers In het gebied ten Noor den van de stad hebben onze troe pen verscheidene belangrijke heuvel- stellingen ingenomen In de gevechten der laatste dagen hebben zich hier de ff-Obersturm- fiihrer Nikolussilek. compagniescom mandant van een pantserregiment, en de Obergefreiter Pollack van de staf van eén regiment grenadiers, bijzonder onderscheiden. Tussen de Dnjepr en Tsjaussy hebben de onder bevel van generaal der infanterie von Tippelskirch en generaal der artillerie Martinek staande troepen in zware gevechten van zeven dagen doorbraakpogingen van 17 vijandelijke divisies infante rie, een gemotoriseerde en twee pant serbrigades verijdeld en (daarmede een schitterend afweersucces be haald. De bolsjewisten leden uiterst zware, bloedige verliezen. Bij deze gevechten heeft zich de Silezische 18de pantser-grenadiprsdivisie onder bevel van generaal-majoor Zutavern bijzonder onderscheiden. Ten Zuiden van Pskow hebben de bolsjewisten opnieuw aangevallen met vers aangevoerde divisies en met steun van talriik-e mnks en slagvlie gers. Zi] werden met zware oloediar verliezen afepc'®°pn en verloren 5/ tanks. Slagkruisers en gevecht-svlie- gers hebben met bijzonder succes de afweevgevechten van het leger ge steund. Alleen in dir gebied werden 32 vijandelijke vliegtuigen In luchtge vechten twee andere door afweerge schut vernield Bewakingsvaartuigen der marine hebben in de Finse Golf wederom zes bolslewistische bommenwerpers neer geschoten In Italië zijn ook gisteren geen gevechtshandelingen van betekenis voorgekomen Bij een aanval van Amerikaanse bommenwerpers op plaatsen in Zuid oost Duitsland werden bij felle lucht gevechten 54 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 50 viermotorige bommen werpers vernietigd In Steyr is schade ontstaan De opmars naar Imphal STOCKHOLM 4 April. De Japanse hoofdaanval van Burma uit schijnt Imphal voorbij te gaan en in Noordwestelijke richting voortgezet te worden, teneinde de belangrijke spoorlijn en de weg naar Imphal af te snijden langs welke de ravitail lering voor de troepen van generaal Stillwell wordt aangevoerd. Daaruit ontstaat de tot dusver ernstigste be dreiging der verbindingslijnen der geallieerden Weliswaar wordt er voortdurend langs de spoorlijn ge patrouilleerd. doch het is onmogelijk langs de gehele lengte de wacht te houden. Volgens in Rangoen ontvangen be richten hebben de Engelsen zich op grond van de dreigende toestand aan het Indische Oostelijke front opnieuw gedwongen gezien in grote omvang Indiërs te recruteren. De recruta- ringsgolf gaat over het gehele land. Vooral in de staten Rajpoetana en Pendsjaab zouden de recruteringen omvangrijk zijn Voorts verluidt, dat de Engelsen zich ernstig inspannen om de pro ductie van oorlogsmateriaal in Indië zelf verder te bevorderen en aldus onafhankelijk te maken van de in voer. Tot dit doel heeft men talrijke bedrijven veranderd in munitiefa brieken. BOEDAPEST. 4 April. Bij een terreuraanval. door formaties Ameri kaanse vliegtuigen op Boedapest on dernomen, werden verschillende wij ken getroffen. Reeds bij hun nade ring werden de in vier golven uit het Zuiden en Zuidwesten aanvallende vliegtuigen ontvangen met een hevig afweervuui van het Hongaarse en Duitse luchtdoelgeschut. Bij heldei weer lieten zij vooral in arbeiderswoonwijken hun bommen vallen. De bevolking leed verliezen. Van de ziekenhuizen werd het hos pitaal van St. Laszlo door meer dan 30 grote brisantbommen ernstig ge troffen. Een aantal zieke vrouwen en kinderen en leden van het verple gend personeel kwamen om het leven. De houding der bevolking was voorbeeldig. Boven Boedapest en het Zuidwes ten van Hongarije werden luchtge vechten gevoerd, waaraan behalve formaties Duitse, ook met succes Hongaarse jagers deelnamen. De aan val werd gedaan door 180 toestellen. Tot dusver zijn rapporten binnen gekomen over het neerschieten van 20 Amerikaanse vliegtuigen, in hoofd zaak viermotorige bommenwerpers, waarvan yeertien door de luchtafweer bij Boedapest. Tegen middernacht is wederom een geringer aantal vijandelijke vliegtui gen naar het gebied van de Hon gaarse hoofdstad gevlogen. Spoedig offensief bij Nettuno verwacht BEELIJN, 4 April. In het bruggehoofd van Nettuno heerst wederom hoogspanning. De geallieer de troepen ontvangen geduïende de laatste dagen ononderbroken reser ves en versterkingen in de vorm van manschappen wapens en munitie, zodat men aan Duitse zijde binnen zeer korte tijd op een nieuw offensief rekent Het spreekt vanzelf, dat ook van Duitse zijde maatregelen zijn getroffen. Situatie niet veranderd meent Berlijn BERLIJN, 4 April. Gisteravond zou. naar de „Völkischer Beobachter" mededeelt, de Finse Rijksdag opnieuw bijeenkomen in een buitengewone zitting. Een speciale correspondentie meldt verder, dat naar aanleiding van ge ruchten, dat tussen Finland en de Sowjet-ünie nieuwe onderhandelin gen zijn begonnen en dat daartoe Finse staatslieden naar Moscou zou den zijn gereisd, in de Wilhelm- strasse wordt verklaard, dat men geen enkele reden heeft om aan te nemen, dat de Fins-Sowjetrussische betrekkingen enige wijziging hebben ondergaan. Aan de betreffende berichten wordt in Duitse politieke kringen bijgevolg geen enkele betekenis gehecht, daar men van mening is, dat de te Berlijn bekende feiten en omstandigheden een geheel ander beeld van de situa tie geven dan de onderhavige mel dingen. De toentertijd in de Finse Rijksdag genomen besluiten, aldus de Wilhelmstrasse. zijn ook thans nog volledig van kracht. Volgens de „Völkischer Beobach ter" is de leider van het Finse in formatiedepartement, dr. Vikuna, op zijn verzoek eervol ontslagen. Hij werd vervangen door generaal-majoor Heikki Kekoni. die reeds jarenlang medewerker en persoonlijk adviseur van maarschalk Mannerheim is ge weest en de verbinding met de Finse regering voor den maarschalk onder hield. Voorts is, naar het D.N.B. mede deelt, binnen het bestek der binnen lands politieke concentratie heden een zitting aangekondigd van de grote partijraad der sociaal-democra tische partij in de zittingszaal der Rijksdagfractie. Deze beraadslaging, die parallel loopt- mee overeenkom stige der andere partijen, is. aange zien de partij de sterkste politieke groep is in Finland, vooral opmerke lijk in verband met haar extreme tendenties. In Boedapest zlln bij een enkele razzia dertig geheime zenders ontdekt, die voor Engeland werkten. De laatste jaren zlin ca. 2200 Esten van Zweedse afkomst naar Zwe den teruggekeerd. Men hoopt nog 5000 van zulke person ennaar Zweden terug te voeren. Alle Duitse mannen worden op geroepen voor schietoefeningen, die de S.A. in April in alle delen van net Rijk organiseert. Dc minisfer-president der Griek se emigrantenregering, Tsoederor. is afgetreden. Ie JAARGANS No. 80 LD DINSDAG 4 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 „Het Nederlandse Arbeidsfront voert zijn propaganda niet in de eerste plaats om ledenwinst te boe ken, doch om een verandering tot stand te brengen in de geestesge steldheid van de werkers, die het beste deel van ons Nederlandse volk vormen." Aldus sprak de heer G. J. Zwert broek, leider van het Arbeidsgebied Propaganda van het Nederlandse Arbeidsfront in een tjokvolle grote zaal van „Amicitia" in Den Haag. Het bijzondere van deze bijeenkomst was wel, dat het in feite de voort zetting was van een eerder in de Haagse Dierentuin gehouden verga dering, waar Zwertbroek had gespro ken over het onderwerp: „Waarheen gaat de Nederlandse werker?" In die eerste vergadering waren zóveel vragen gesteld, dat er voor de be antwoording niet voldoende" tijd overbleef. Daarom werd besloten, een tweede vergadering voor dat doel uit te schrijven. Dat deze twee de vergadering drie weken na dato ook zo goed en zo druk be zocht was. bewijst de grote belang stelling voor de door Zwertbroek aangeroerde problemen. Bij de beantwoording van de vra gen zeide spreker, dat tal van wen sen op sociaal en maatschappelijk gebied pas in vervulling kunnen gaan. nadat er een socialistische eenheid is gevormd, die alle werkers omvat. Zolang het Nederlandse volk nog verscheurd is en het belangrijk ste deel van dat volk zich blinde lings achter zijn vijand het libe rale kapitalisme schaart, kan van een in vervulling gaan van deze wensen voorlopig nog geen sprake zijn. Tot zo lang moet ook het Ne derlandse Arbeidsfront zijn construc tieve werk uitstellen en moeten zijn propagandisten dag in dag uit vech ten om tot een verandering in de geestesgesteldheid van dit volk te komen. De idealisten, die bewust lid zijn geworden van het Nederlandse Ar beidsfront zullen hun schouders op halen voor alle tegenstand en tegen werking, die gegrond zijn op onwil, verkeerd begripi of onverstand. Zelfs bij leden van de Nationaal-socialis- tische beweging bestaan ten aanzien van de doelstellingen van het Neder landse Arbeidsfront nog tal van misverstanden. Zwarte handel Hoe verdwaasd de massa is, blijkt wel heel duidelijk uit haar houding ten opzichte van de zwarte handel, die in zijn wezen een misdaad je gens de volksgemeeenschap is. Wan neer een landwachter een zwarte handelaar aanhoudt, kan men er staat op maken, dat het toestromen de publiek de zijde van den zwartc- handelaar kiest! Een betere verdeling van de le vensmiddelen en de beschikbare verbruiksgoederen zou alleen moge lijk zijn in een zuiver socialistische maatschappij, waarin het gemeen schapsbelang boven het persoonlijke of het groepsbelang wordt gesteld. Volgens mr. Schokker zeide spr. verdwijnt in Nederland minstens veertig procent van de productie Jn de zwarte handel. Misschien is dit cijfer nog aan de lage kant... Deze misdaad jegens de gemeen schap wordt veelal nog met valse vaderlandslievende motieven goed gepraat. maar dit kwaad tiert, door dat de grote massa van het Neder landse volk liberaal-kapitalistisch, BERN, 4 April. Het gemeentebe stuur van Schaffhausen heeft nadere bijzonderheden bekend gemaakt over de gevolgen van het Amerikaanse bombardefnent op deze Zwitserse stad. Nog altijd ls het mogelijk, dat er onder de puinhopen van ingestorte gebouwen doden bedolven liggen. In de ziekenhuizen zijn 46 zwaar- en lichtgewonden ter verpleging opgeno men. Volgens een voorlopige telling zijn 67 gebouwen beschadigd. Onder de verwoeste of zwaar be schadigde gebouwen zijn 49 woonhui zen en 18 huizen, waarin fabrieksbe- drijven, kantoren en musea waren ondergebracht. In 38 gebouwen zijn tezamen 108 woningen volkomen on bewoonbaar geworden Het museum „Zu Allerheiligen" werd zwaar beschadigd. De kunstafde ling is grotendeels vernietigd en een aantal kostbare, zeer bekende en on vervangbare schilderijen is verloren gegaan. Ook het pas nieuw ingerichte museum voor natuurlijke historie is zwaar geteisterd. Zondag is generaal Quisan, de opperbevelhebber van het Zwitserse leger, in Schaffhausen aangekomen. Hij sprak zijn deelneming uit jegens de autoriteiten van stad en kan ton en zeide bereid te zijn. stad en kanton met de middelen van het In de bollenstreek staan thans de crocussen in volle bloei. (Foto C.NS./.Kuiper.) leger naar behoefte te helpen. Een groot aantal Zwitserse steden heeft het gemeentebestuur van Schaff hausen telegrafisch uitingen van deelneming en ten dele ook bedragen in geld gezonden. Het bestuur van het kanton heeft aan de stad Schaff hausen voor de slachtoffers een be drag van 20.000 francs ter beschik king gesteld. De Berlijnse correspondent van het A N.P. meldt, dat het bombarde ment in de Duitse pers en in offi ciële kringen van de Rijkshoofdstad van uitvoerige commentaren wordt voorzien. De Wilhelmstrasse veroor deelt het optreden der Noord-Ameri kanen ten scherpste en stelt vast. dat zij noch grenzen noch cultuurmonu menten sparen. Zwitserland heeft thans aan den lijve ondervonden wat luchtterreur betekent. De Zwitsers kunnen zich thans enigszins voorstellen, wat het Duitse volk te verduren heeft. De bladen zijn eenstemmig dezelfde mening toegedaan. De correspondent van bet „12 Dhr B1 a 11" deelt mede, dat de bommen werpers onverwacht boven het stadje verschenen en na een signaal van de leidende machines hun bommen neer wierpen. ZU kwamen uit noordelijke richting en vlogen de Rijn langs. De „Völkischer Beooacü- t e r" meldt, dat onder de gesneuvel den ook dr Schoch, lid van de kan tonale regering, geïdentificeerd Is. D© Noordamerlkaanse machines hebben, aldus het blad, een „straat der ver nietiging" dwars door de stad getrok ken. De „Herrenacker". waar Juist marktdag was. Is geheel vernield. Officieel wordt medegedeeld, dat de Zwitserse gezant te Washington Zaterdagavond op het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken een eerste onderhoud over het bom bardement heeft gehad. Een vertegen woordiger der Amerikaanse regering gaf uiting aan zijn grote ontsteltenis en zijn diep leedwezen over het bom bardement, dat, zoals hij zeide, slechts door een vergissing verklaard kan worden, Minister Huil heeft verklaard, dat de Verenigde Staten zorg zullen dra gen voor een „passende schadeloos stelling". Ook dorp getroffen Zaterdag is. naar eerst thans be kend is geworden, ook op het bij Schaffhausen gelegen Hallau een aantal brisant- en brandbommen terechtgekomen. Een bom kwam in een tuin neer en veroorzaakte in een huis brand. Op het gebied van de gemeente zijn ln totaal 14 bomtrech- ters gevonden, dus egoïstisch en niet socialistisch denkt. Was er bijvoorbeeld een socialisti sche mentaliteit bij de ambtenaren van de C.C.D. of bij de heren, die bij de knoeierijen met groenten zijn betrokken, dan zouden zij zich scha men om ten koste van onze volksge meenschap een bevoorrechte positie in te nemen Loonstop Ten aanzien van de loonstop zeide spr. dat deze overheidsmaatregel vóór alles bedoeld is, om hei Neder landse volk te beschermen tejën de nootlottige gevolgen van inflatie. Nnnmer is de Duitse arbeider zó arm geweest als ten tijde van de inflatie, toen hij een millioen mark per dag verdiende. Niet het lage loon, doch het gebrek aan goederen oorzaak van de noodtoestand, waarin sommige volksgenoten thans verkeren. De laagste lonen kunnen echter worden opgetrokken tot het sociale minimum. Zo beantwoordde de heer Zwert broek met grote openhartigheid tal van vragen en het gulle applaus aan het einde van deze bijeenkomst bewees hoezeer zijn toehoorders de wijze waardeerden waarop hij met hen de brandende problemen be handelde. I Afscheid van vrijwilligers DEN HAAG, 1 April. In de kleine zaal van de Dierentuin hebben Mussert. en #-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter Vrijdag middag wederom afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. Een deel hunner zal na de vooropleiding aan de strijd aan het Oostfront gaan deelnemen, een ander deel worden opgenomen in de landstorm om zono dig Europa's westgrens te helpen ver- deldigen. Mussert sprak de vertrekkenden op hartelijke wijze toe. en zpide d.ï' een jongeman op het ogenblik niets beters kan doen dan soldaat worden. Dit advies spruit niet voort uit een ze ker militarisme, doch uit de overtui ging dat dit de enige weg is waarop land en volk uit de put kunnen wor den geholpen. Velen beseffen dat nog niet, doch eens zal het Nederlandse volk de thans vertrekkende pioniers dankbaar zijn, omdat het met en door hen ls herrezen. Nadat een muziekcorps het Wilhel- muns had gespeeld, sprak ff-Ober- gruppenführer Rauter. Hij herinner de aan het voorbeeld, dat de ver moorde generaal Seyffardt heeft ge steld. Spr, wees erop, dat NederlahtTènigë generaties lang geen oorlog meer heeft gekend. Het militaire hand werk hebben de Nederlanders daar door verleerd. Spr. hoopte echter, dat het goede Germaanse bloed zich niet zou verloochenen, en de mannen in de zware recrutentijd, die hen wacht, het bewijs zouden leveren, dat zij zich zelf kunnen overwinnen. SPORTNIEUWE Dr. Euwe spreekt over „de beste zet" DEN HAAG. 3 April Na een kort herdenkingswoord, door den heer Sla- venkoorde. gewijd aan de enige dagen geleden overleden voorzitter van de afdeling Den Haag van de Nederlandse Schaakbond, ir. H. M. de Munck, opende de heer J. Beek, voorzitter van de Residentie-schaakclub ln de grote zaal van Pulchri Studio, de Residentie- öCDr. kMax Euwe. de nationale kam pioen. ex-wereldkamploen. voorzitter van de Nederlandse Schaakbond, hield hierna een geestige en onderhoudende voordracht over „de beste zet", die door honderden schaak-enthousiasten vol belangstelling werd gevolgd. Het bepalen van de beste zet ln een schaakstelling, aldus dr. Euwe, ls voor de wiskunde een in eindige tijd op te lossen probleem. Dit kost echter nogal veel tijd. Zouden alle bewoners van de wereld niets anders doen dan ln alle mogelijke stellingen de beste zet wiskundig bepalen, dan zou men hiermede toch nog mlllloenen Jaren bezig zijn. De schaker kan achter het bord zijn taak echter al enorm ver eenvoudigen, doordat in een stelling meestal slechts enkele zetten ln aan merking komen en hij ook niet alle varianten tot het einde der partij be hoeft te vervolgen, zo hij dit al zou kunnen. Ook dan nog echter blijft het aantal te onderzoeken stellingen zo groot, dat het ln een normale partij met beperkte bedenktijd niet mogelijk is deze opgave uit te voeren. Op heldere wijze zette Euwe toen uiteen, ln welke richting de speler zijn onderzoekingen heeft te doen. Aan de hand van een op een demon stratiebord aangebrachte partij stel ling toonde Euwe aan, .dat men de typi sche kenmerken, die ln bijna elke partij aanwezig zijn. moet opzoeken. Euwe liet aan de hand van een andere stelling zien, hoe naast de strategie van het spel, die gebaseerd is op de algemene kenmerken van de stelling, vaak de tactiek er aan te pas komt om de in die stelling aanwezige voordelen uit te buiten. Wegens tijdnood van dr. Euwe vond, spoediger den de aanwezigen wel ge wild hadden, deze bijeenkomst haar einde. De schaakweek van de Residentie- Schaakclub zal verder opgeluisterd worden door een vierdaags tournool, dat Vrijdag a.s. begint ln „De Gouden Regen", waaraan alle leden van de Haagse schaakverenigingen kunnen deelnemen. Finale damclublcampioenschap van Nederland AMSTERDAM, 4 Apnl Het pro- gramma voor de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland luidt als volgt: 16 April Joseph Blankenaar —Het Oosten. Deze wedstrijd wordt gespeeld te Zwolle. 23 April Het Noor denConstant, eveneens te Zwolle. 30 April Joseph BlankenaarCon stant te Amsterdam. Caubergcriterium op 30 April VALKENBURG. 4 April. Naar wij vernemen, wordt het eerste Cau bergcriterium dit jaar gehouden op 30 April. Welke renners zullen deel nemen staat nog niet vast en even min welke houding de organisatoren zullen innemen ten aanzien van de startgelden. Jongens, wat zeggen Jullie van deze brief „De tijd, die ik daar ln het weersportkamp „Seeboden" door bracht, was zo rijk aan prettige gebeurtenissen, dat. als ik ze elle zou willen neerschrijven, ik beslist wel een dag nodig zou hebben. Een tijd, waarin dienst en ontspanning zich steeds af wisselden; daarbij prima eten en goede kameraadschap. Als het enigszins mogelijk is, ga Ik beslist nog eens terug naar deze prachtige bergstreek, waar ik de mooiste aagen van mijn leven doorgebracht heb." Dit is een van de vele brieven, die wij vén Jongens, die al eens in een weersportkamp geweest zijn, ontvangen. Meld ook JIJ je aan voor het volgende weersportkamp in een van de mooiste streken van Duitsland en komt voor de keu ring Woensdag 5 April. Plein 1813 No. 3 in Den Haag tussen 8 en 14 uur. Alle gezonde Nederlandse Jon gens van 1618 Jaar komen ln aanmerking. Beter spel baatte ASC niet Ondanks een beduidend veldover- wicht is ASC er op het terrein aan de Haagweg niet in neslaagd e*n overwinning op het een klasse lager spelende Docos te behalen. Vrijwel de gehele wedstrijd zijn de rood-zwarten in de aanval geweest, zo zelfs, dat nu en dan het gehele Docos-elftal actief aan de verdediging deelnam. Het eerste doelpunt ontstond na on geveer een half uur spelen door Van Lith (1—0). ASC liet zich hierdoor echter niet van de wijs brengen. Aan val op aanval werd opgebouwd, doch steeds weer stuitte men op een hech te Docos-defensie. De tweede helft vertoonde onge veer hetzelfde spelbeeld: een aanval lend ASC en een zich wanhopig ver werende thuisclub waarbij Docos het slechts aan Fortuna te danken had. dat de bezoekers hun achterstand in deze minuten niet in een klinkende overwinning konden omzetten. Bij een plotselinge uitval wist Ba- velaar de stand zelfs op 20 te bren gen. Eerst kort voor het einde scoor de Anika het enige tegenpunt. HOCKEY ZUIDWIJCK De uit slagen van de door de elftallen van de Hockeyvereniging Zuidwijck ge speelde wedstrijden zijn als volgt Heren: BHMC 3—Zuidwijck 1 2—3, Groen Geel 4—Zuidwijck 2 0—10. Zuidwijck 3—VCL 4 04. Dames: Zuidwijck 1—Strawberries 0—4. HDS 2—Zuidwijck 2 0—0. LSV 3—Zuidwijck 4 0—0, Zuidwijck a— Leonidas a 0—2. WATERPOLO. Het eerste zeven tal van De Zijl speelde voor de win tercompetitie Kring den Haag in de Overdekte alhier tegen het eerste ze vental van Poelmeer. Poelmeer won deze wedstrijd met 2—1 en had met rust een 1—0-voorsprong. VOLKSCULTUUR EN RUN SI De aanvulling, die Mountbat- de belangrijke aanvoerweg loopt, ten's ..amphlbische operaties" die het station Dimapoer aan de aan het westelijke Japanse front Assam-Bengalen-spoorweg met moesten geven op de Amerikaanse Imphal verbindt. Nu de Japan landingen in de oostelijke Pacific- ners de stad Imphal ook in het sector, hebben tot een vreemde westen afsnijden, kan het gehele ontwikkeling aanleiding gegeven gebied van Manipoer. met dc Allengs wordt duidelijk, dat de daarin aanwezige Brits-Indische Britten onverwachte slagen te divisies, als omsingeld gelden, incasseren krijgen en dat het aangezien dit gebied van dichte Britse offensief is uitgegroeid tot oerwouden e i horizontale berg- een gecompliceerd offensief der ketens op weinige toevocrwegen Japanners. is aangewezen. De berichtgeving is tamelijk Het derde gevechtsterrein werd verward. Ze steunt bovendien op actueel door een gecombineerde een gedetailleerde kennis van de aanval van Batten. Amerikanen aardrijkskundige situatie, die ook en chinezen. Het ligt in het noor bij den goed-onderlegden wester- den van Burma, waar gewerkt ling niet aanwezig kan worden Wordt aan een betrouwbare ver- geacht. Wie het geluk heeft, over bindingsweg tus,sen Brits-Indië en een zeer goede kaart van het Bur- Tsjoengking-China. Klaarblijke- mese gebied te beschikken, kan jjjk om die weg van Japanse be- echter een reeks uiterst belang- dreiging los te maken, begon een wekkende operaties volgen. tweevoudige aanval. Bij de boven- Drie gevechtsgebieden laten ioop van de Irawadi-rivier kwa- zich in Burma duidelijk van men uit westelijk China bij Myit- elkaar onderscheiden. Het eerst kyina de 22e en 38e divisies van aan bod kwam het zuidelijke bet gereorganiseerde élite-leger front: dat der schiereilanden Van Tsjang Kai Sjek. met Ameri- westelijk van Akyab, bij de In- kaanse wapens en onder Ameri- disch-Burmese grens. Aanvanke- kaanse officieren in zuidwestelijke lijk scheen dit front het belang- richting opdringen. De plaatse- rijkste, zo niet het enige. Maar üjke situatie is echter voor mili- sinds een Britse aanval in de taire operaties niet zeer gunstig richting van Akyab door het af- en daardoor konden vrij zwakke snijden van belangrijke troepen- Japanse groepen de aanvallers contingenten der Britten in een remmen. klagelijk fiasco eindigde, ver- inmiddels waren ongeveer vijf- plaatste zich het accent naar wat duizend Amerikaanse parachutis thans de „midden-sector" zou ^en onder aanvoering van gene- kunnen heten, naar Imphal en raal-majoor Wingate uit de lucht het Manipoer-dal. geland bij Katha. aan de voor- Het schijnt, dat de Japanners naamste spoorlijn van Rangoen op de weerlegging van de Britse <in het zuiden) naar Myitkyina aanval in het zuiden hebben ge- (in het uiterste noorden). Zij be- wacht om de verzwakte Britten gonnen koortsachtig met de aan- in de kust-zone met jonge Bur- teg van vliegvelden en beoogden mese recruten in bedwang te kun- stellig op den duur zowel een af- nen houden en hun hier niet snijden der Japanse groepen in overmatig-talrijke eigen troepen Burma's noordelijkste punt als samen te trekken op een drievou- een bedreiging der Japanse legers dige aanval tegen het Indische in de Manipoer-sector uit het oos- grencstaatje Manipoer. ten. Sinds Japanse verkenners de De eers' aanvalsgroep viel uit Amerikaanse parachutisten ont- het Tsjin-gebergte het dal van de dekten, heeft zich te land en uit Manipoer-rivier binnen, versloeg de lucht een tegenactie ontwik- de Britten bij Toengzan en dreef keld, die neerkomt op omsingeling de resten van dc I7e Brits-In- der Amerikanen bij Katha. dische divisie noordwaarts in de Aan de kust zijn thans de Ja- richting van de stad Imphal, de panse stellingen verder westelijk hoofdstad van Manipoer en zelf verschoven in de richting van ook wei Manipoer geheten. Tege- Tsjittagong. In het hoogste noor lij kertijd stak een tweede Japanse den van Burma bevinden Chinese aanvalsgroep oostelijk van Mani- en Amerikaanse aanvallers zich poer bij Sittong de Tsjindwin- in een hachelijke positie, die wel rivier ovpr. bamboevlotten als eens zou kunnen eindigen met het „stormboten" gebruikende. In het verlies, instede van met de bevei- Kabau- of Koebo-dal geraakte liging van de nieuwe Burma-weg. deze groep bij de stad Tammoe In Manipoer tenslotte zulten de slaags met de 20e Brits-Indische Japanners zich met de verovering divisie, waarbij zich naar het van Imphal een nieuwe voorpost schijnt de resten van de in het hebben verzekerd tegen Britse zuiden verslagen 17e divisie en offehsieven, een uitvalspost delen van een 23e divisie der Brit- tevens tegen het Ganges-dal. Aan ten bevinden. het eind van de binnen weinige De Japanse bedoeling is zicht- dagen beginnende regentijd (die baar, deze stoot uit het oosten voor grote militaire ondernemin- met die uit het zuiden te doen gen ongeschikt is) zal blijken, of samentreffen. Inmiddels drong de Japanners de nieuw-gewonnen nog verder naar het noorden een stellingen in offensieve of voor- derde Japanse aanvalsgroep naar eerst nog in defensieve zin gaan Kohima op, een plaats, waarlangs gebruiken. Edmund von Borck overleden Op 38-Jarige leeftijd heeft aan het Italiaanse front het leven gelaten de Duitse toondichter Edmund van Borck. wiens vijf orkeststukken op het ln 1933 te Amsterdam gehouden inter nationaal muziekfeest sterk de aan dacht trokken en wiens Concert voor saxofoon en orkest ln 1935 op een volksconcert te Amsterdam tot uit voering kwam, waarna in 1937 Eduard van Beinum zijn Konzert ftlr Orche- ster Op. 14 ln onze hoofdstad introdu ceerde. Ook Eduard Fllpse heeft met zijn Rotterdams Philharmonisch Or kest meermalen een pleidooi voor dezen componist gehouden. Van Borck was geboortig uit Breslau en een leerling o.a van Max Reger. Hij schreef muziek voor een opera „Napo leon". concerten voor verschillende in strumenten en instrumentencombina ties. kamermuziek, een liederencyclus met obligaat-altviool, een ouverture, een cyclus naar liederen van Knut Hamsun en een instrumentaal werk. geïnspireerd op tekeningen van Hans WUdermann. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG, 3 April. Bij de heden gehouden trekking voor de Staatsloterij zijn de volgende hoofd prijzen gevallen: 25.000: 21036; 1.500: 13581: 1000: 12847, 20216, 20868; ƒ400: 14171. 23513; ƒ200: 4259. 16759, 17983 21479; 100 3030, 12437. 14572. 21093, 25738. -- -l Het (/-Ersatz-Kommando Niederlan- de. Korte Vijverberg 6. Den Haag. deelt mede: De uitkeringen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bovengenoemde formaties zijn bclang- lljk verhoogd. Aan echtgenoten van gehuwden, die een Inkomen hebben tot een bedrag van 1200 per maand, wordt voor on derhoud f80 per maand uitgekeerd Bovendien voor leder kind tot 16 Jaar 28 per maand. Verder vergoeding van huishuur voor het volle huurbe drag. De uitkering wordt bij een aantal van bijv drlo kinderen benedeD 16 Jaar dan ais volgt: echtgenote per maand 80: 3 kinderen 128 p. m 84; huur geschat per maand I 25 of eventueel hoger; per maand t 189. Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor het volle te betalen pre miebedrag. De uit te keren totale ver goeding mag echter niet meer bedra gen dan maal de vroegere netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 Jaar, buitens huls verblijvend, wordt een vergoe ding verstrekt vaD t 42 per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 laar, voor zover hun opvoeding nog niet vol tooid ls. wordt een uitkering verstrekt van J 35 per maand per kind. Bovendien genieten do gezinsleden der vrijwilligers extra-levcnsmldde- len-toeslag, kolentoeslag. enz. BIJ grotere inkomens worden naar verhouding grotere bedragen voor komen en de Arbeids mannen voelen zich niet weinig trots, dat zij het waren, die hier zulke Wanneer de dienst- „recrutentijd" er zo'.n nuttige arbeid voor de tijd van de man- beetje opzit en hij na gemeehschap leverden, nen van de Nederlandse drie, vier weken voor Na de plechtigheid Arbeidsdienst er voor de een werkelijken Arbeids- werden er sportwedstrij- helft opzit, dan breekt man begint door te den gehouden en 's mid- de dag aan, dat het gaan en hij beweglngs- dags zitten de mannen Berg/eest gevierd wordt, vrijheid buiten het bij een feestdis aan, Wij maken ons sterk, kamp heeft gekregen, waarbij de kampkok en dat men het woord dan valt de dienst hem zijn helpers voor de zo- Berg feest in geen enkel toch al veel lichter. Nog veelste maal roem en Nederlands woorden- zijn er vele haken en eer genieten, boek zal vinden. Het ogen, nog kan hij wel Maar de kroon wordt hoort dan ook geheel eens heerlijk en hart- op het werk gezet door thuis in de terminologie grondig kankeren, maar een gemeenschapsavond van de Arbeidsdienst. in ieder geval begint hij die in het kamp of in Vergelijken wij de eer- zelf te beseffen, dat die het nabij gelegen dorp ste drie maanden, die de harde leerschool in de wordt gehouden. Wij Arbeidsman indeN.A.D. doorbrengt, met het moeizaam beklimmen van een berg. Nadat hij op een gegeven dag op geroepen is om zijn ar beidsplicht te vervuilen, meldt hij zich ln het Weerzien na drie maanden (slot) maakten de avond mee in de schouwburg te Lochem, waar de Ar beidsmannen en -meis jes. die een kasteel in de omgeving van dit plaatsje bevolken, een programma opvoerden, kamp om daar het Jck Arbeidsdienst wel dege- dat klonk als een klok. dien" metterdaad te lijk zin heeft. Vooraf had de afde- gaan beleven. Hij staat Na drie maanden lingsleider. Onderhop- volkomen onwennig te- heelt hij de berg be- man Ariëns, de belang- genover het harde, maar klommen. Nu kan hij de stellenden verzocht niet gezonde leven in de Ar- dagen weer gaan aftel- de critische maatstaven beidsdienst. AUes valt len en het is of de aan te leggen, omdat hem zwaar. De strenge dienst hem nu eigenlijk hier uitsluitend dilet- tucht, het uiterst ge- veel gemakkelijker valt. tanten van hun kunnen disciplineerd optreden, Hij kan marcheren als blijk kouden geven, hij moet er terdege aan de beste soldaat, zingt maar achteraf bekeken wennen. Hij betwijfelt een groot aantal liede- waren zijn woorden niet het nut om elk bevel in ren, verstaat zijn werk nodig geweest, want looppas uit te voeren en op het werkobiect. kort- zelden zagen wij een ziet niet in waarom hij om, hij heeft zich in de publiek, dat zich een dagen achtereen en on- Arbeidsdienst ingeleefd avond zo kostelijk amu- onderbroken over het en vaart er wel bij. Dat seerde. exercitieveld moet mar- is het moment om het Maar het voornaamste zheren. De onverflauwde Berg feest te vieren. Op resultaat van deze avond „ijver", waarmede de die dag verzamelt de was wel, dat de Ar- kaderleden hem vervol- afdeling zich rondom beidsmannen duidelijker gen en die hem wel eens het stuk grond, dat zij dan ooit gevoelden, dat 'het klamme zweet op ontgonnen heeft en is de tijd, die zij in de het voorhoofd doet ko- er getuige van, hoe aan Arbeidsdienst doorbren- men vindt hij hinder- dit stuk vaderlandse gen, een harde, maar lijk en onprettig. Neen, bodem het eerste zaad niettemin een prettige m die eerste weken, dat wordt toevertrouwd. Hei leerschool is. Toen zif hij ..afgeknepen" wordt is een feestdag. Et s avonds de lange weg kan hij de Arbeidsdienst heerst grote belangstel- naar hun kamp terug- bezwaarlijk een sympa- ling van de .bewoners marcheerden, klonken thieke instelling vinden, uit de omgeving, de hun liederen vrolijker Maar ziet, wanneer zijn autoriteiten zijn ook ge- op dan ooit tevoren. familie-onderhoud uitgekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extras uitkering worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte, enz.). Ongehuwden kunnen ontvangen (eventueel voor de ouders) een bij drage ln bet onderhoud ten bedrage van 45 per maand De ongenuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrijelijk beschikken ZIJ kunnen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders kunnen net eenter ook bijv. op een eigen bank rekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage ln bet onderhoud of ter eigen beschikking wordt ln allo gevallen toegestaan. In plaats van deze bijdrage ln het onderhoud wordt voor zover de vrij williger voor het grootste gedeelte ln het onderhoud van zijn ouders had t® voorzien, kostwinnersvergoeding uitge keerd en wel bij een ouder tot 70 per maand, bij belde ouders tot 115 per maand Bovendien kan ln bijzon dere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Bulten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeringen ontvangt de vrij- willeger zijn soldij, vrije voeding, kle ding, enz. Alle verdere inlichtingen zijn ver krijgbaar en aanmeldingen kunnen ge schieden bU het Ersatz-Kommando Nlederlande, Korte Vijverberg 5. Den Haag en Nebenstelie Amsterdam. Dam 4; Nebenstelie Heerlen, Saroleastraat 25: Nebenstelie Groningen. Heren straat 46; Nebenstelie Enschede, Hen- gelosestraat 30: Nebenstelie Alkmaar, Langestraat 66. alwaar voor de eerst daags te houden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij. die om bijzondere reden ln Nederland moeten blijven, dienst kun nen nemen bU het (f -wachtbataillnn Amersfoort, of bij de Landstorm Ne derland, waarvoor alle bovengenoem de uitkeringen, levensmiddelen-toeslag en alle andere voordelen eveneens gel den. Zij. die tussen do leeftijd van 18 35 zijn en aanmeldlngsplichtlg zijn voor de arbeidsinzet, kunnen zich eveneens aan bovengenoemde adressen persoonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij bovengenoemde onderdelen vrijgesteld van de arbeidsinzet. Officier in de Waffen// kan leder worden, die na ten minste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen: zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Uitkering kinderbijslag DEN HAAG. 3 April. Krachtens besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en van Financiën, zal de tijdelijke verhoging van de uit keringen ingevolge de Kinderbijslag wet ook gedurende 1944 gehandhaafd blijven. De bladen van de Arbeiders pers zullen op GOEDE VRIJ DAG en TWEEDE PAASDAG n i e f verschijnen. Onze kantoren zijn op Goede Vrijdag en Paaszaterdag tot half twee geopend De boekwinkels zijn op Goede Vrijdag geopend tot half twee; Paaszaterdag normaal tot zes uur. DE DIRECTEUR De verduistering begint heden om 20.30 en eindigt om 7 uur. iVIaan op 15.41, onder 6.04. 8 April V.M., 16 April L.K., 21 April NJVL, 30 April LJL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1