HET DAGBLAD é9k\ Sterke Sowjet-aanvallen werden afgeslagen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberichten In Maart 29 koopvaardijschepen en 3 6 oorlogsbodems vernietigd Zeegevecht voor Terschelling Hongarije strijdt vastberaden aan Duitslands zijde Verklaring der nieuwe regering Imphal wordt ingesloten Amerikaanse bommen op de Zwitserse stad Schaffhausen Reeds 35 doden en 55 gewonden ET vit VREUGDEARBEID Duitslands kracht Pretti| Kinderen vieren Paasfeest; Hoe het in Hilversum was Groot aantal tanks vernietigd HOOFDKWARTIERVAN DEN FUHRER 2 April. Het opperbe- vel van de weermacht, maakt be kend: Tussen de benedenloop van de Oekrajinsche Boeg en de Dnjestr vielen de bolsjewisten ten Noordwes ten van Beresowka met sterke in fanterie- en pantserstrijdkracbten aan. Zij werden in verbitterde ge vechten. nadat 71 pantserwagens wa ren stukgeschoten afgeslagen. Tussen Dnjestr en Proeth sloegen Duitse en Roemeense troepen opge drongen vijandelijke gevechtstroepen terug De poging van den vijand om door herhaalde sterke aanvallen een weg te banen naar Jassy. werd ver ijdeld Vijandelijke strijdkrachten, die de Jijia-sector trachtten over te steken, werden in een tegenaanval terugge slagen. Ten Zuidwesten van Proskoerow en in het gebied van Stanislau leverden eigen "aanvallen terreinwinst op. Sterke vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. Daarbij heeft zich het regiment grenadiers 504. onder bevel van ko lonel Böhler. bijzonder onderschei den. De dappere bezetting van Tarno- pol. onder bevel van generaal-majoor Von Neindrof, sloeg oök. gisteren tal rijke aanvallen af. De verdedigers van Kowel hielden de stad ondanks nieuwe, sterke vijandelijke aanvallen Ten noorden van Kowel mislukten heftige aan vallen der bolsjewisten Ten Zuiden van Pleskau bleef de vijand, door pantserwagens en slag- vliegtuigen gesteund, aanvallen. In dp beide laatste dagen werden hier 90 vijandelijke pantserwagens stuk geschoten. De gevechten duren nog voort Uit Italië worden eeen bijzondere gebeurtenissen gemeld. Duitse ge- vechts- en torpedovliegtuigen vielen in het zeegebied voor de Noordafri- kaanse kust in de nacht van 31 Maart op 1 April een krachtig be schermd vijandelijk ravitaillerings- convooi aan Twee vrachtschepen met een totale inhoud van 18.000 brt. werden tot zinken gebracht. Tien andere koopvaardijschepen met een gezamenlijke inhoud van 63.000 brt,. a'smede een torpedojager werden deels zo zwaar getroffen, dat aange nomen kan worden dat verscheidene dezer schepen verloren zijn gegaan. In de middag van 1 April vloog een formatie Amerikaanse bommen werpers onder bescherming van ja gers boven ZUidwest-Duitsland. Bij cn n meestal gesloten wolkendek wierp de vijand op verschillende plaatsen lukraak bommen neer, die geringe schade en verliezen onder de bevolking veroorzaakten. Een deel der bommen viel op Zwitsers gebied. 21 Amerikaanse vliegtuigen, voor het merendeel viermotorige bommenwer pers. werden "neergeschoten Storings- vluchten van enkele Britse vliegtui gen waren in de afgelopen nacht ge richt op West- en Midden-Duitsland. Weermachtsbericht van Zaterdag Zaterdag maakte het opperbevel bekend De afweerslag in het Zuiden van het Oostelijk front tussen de bene denloop van de Oekrajinse Boeg en de Proeth. en ten Zuidwesten van Proskoerow. bij Stanislau. om Tar- nopol en in het gebied van Brody. duurt in hevige wisselvallige gevech ten voort. De bolsjewisten leden op nieuw zware verliezen en verloren 38 pantserwagens en 20 stukken ge schut. In de gevechten hebben zich de Silezisch-Saksisch-Oostmarkse 384e divisie infanterie onder bevel van luitenant-generaal De Salengre- Drabbe. en de brigade stormgeschut 278 bijzonder onderscheiden. Dc commandant van een regiment gre nadiers. kolonel Philippi. heeft zich Voor Duitsers ter kennisneming De Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid en Hogere ff en Politieleider maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het Bezette Nederlandse Gebied betreffende de registratie der Duitsers, zijn alle in Nederland woonachtige Duitsers ver plicht zich bij het voor hun woon plaats bevoegde registratiebureau aan te melden Het is gebleken, dat een aantal Rijksduitsers tengevolge van onbe kendheid met deze verordening in het bijzonder bij verhuizing binnen Ne derland en naar het buitenland de bepalingen dezer verordening niet naleven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding gehouden personen, on der verwijzing naar de bij de veij ordening bedreigde straffen, op zich bij het bureau van den politie-offi- cier bij den Gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhuizing bin nen Nederland en bij vertrek naar het buitenland schriftelijk of mon de'ing aan te melden Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitse volk be horen. maar in het onzekere zijn be treffende him nationaliteit of als statenloos worden aangemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitsers uit het vroe gere Oostenrijk voor Sudetenduit- sers en voor Volksduitsers uit de O^stgebieden. De verplichting tot aanmelding be staat ook voor het geval, dat perso nen ter vervulling van hun dienst plicht voor de weermacht worden opeevvpen. Bij minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wanneer hij zelf geen Duitser is. voor de nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bii de hulpregistratiebureau's bij de „Ortsgruppen der N.S.D.A.P." ff -Obergruppenführer und ^General der Polizei. get. RAUTER. onderscheiden door bijzondere dap perheid. Bij en ten Noorden van Kowel zijn hevige vijandelijke aanvallen mis lukt. Tegenaanvallen van onze troe pen wonnen ondanks toenemend vijandelijk verzet terrein. Tussen de Dnjepr en Tsjaussy werden sterke plaatselijke aanval len van de Sowjets afgeslagen. In een tegenaanval werd een penetra- tieplek na hevige gevechten gezui verd. Ten Zuiden van Pskow gingen de Sowjets. met krachtige ondersteu ning van pantserwagens en slagvlie gers tot de aanval over. Hun "door braakpogingen werden in verbitterde gevechten verijdeld en plaatselijke penetraties werden afgegrendeld, waarbij 18 vijandelijke pantserwa gens werden stukgeschoten. In Italië mislukten verscheidene vijandelijke aanvallen op het Ooste lijke de-.T van Cassino Stoottroepen bliezen vijandelijke nesten van verzet en gevechtsstellingen op. Opslag plaatsen van munitie werden door onze artillerie in brand geschoten. Enige vijandelijke stoorvli eg tuigen vlogen in de late avonduren van 31 Maart boven WesteDuitsland. Escortevaartuigen der marine heb ben in de afgelopen nacht voor Ter schelling aanvallen van Britse tor pedomotorboten op een Duits con- vooi afgeslagen en daarbij van vier aanvallende boten dne zwaar be schadigd Andere escortevaartutgen schoten voor de mond van de Som- me twee vijandelijke torpedomotor boten in brand. In de strijd tegen dc Brits-Ameri kaanse aanvoervloot hebben marine en luchtmacht in de maand Maart 29 koopvaardijschepen met een geza menlijke inhoud van 156.000 b r t. tot zinken gebracht 31 andere schepen, met een gezamenlijke inhoud van 176.000 b.r.t., werden door treffers van bommen en torpedo's beschadigd. Velen van deze schepen moeten als verloren beschouwd worden. Aan vijandelijke oorlogsbodems werden 22 torpedojagers en escorte- vaartuigen, twee onderzeeboten en 12 torpedomotorboten tot zinken gc- hracht. Vier torpedojagers en 15 tor pedomotorboten werden ten dele zo zwaar beschadigd, dat ook zij als verloren beschouwd moeten worden. Ambassadeur der V.S. moet Argentinië verlaten GENfcVE. 3 April. Naar tic „News Chronicle" meldt, heeft de Ar gentijnse minister van binnenlandse zaken, generaal Perlinger. den^Ameri- kaansen ambassadeur te Buenos Aires. Norman Armour, verzocht het land te verlaten. Perlinger zeide: ..Het Is on mogelijk den ambassadeur van een land vriendelijk te behandelen, die geen betrekkingen onderhoudt met den hulsheer." Het. Hongaarse weekblad „Füg- getlyn Magyar Orszag" en het dagblad „Mal Nap" zijn verboden omdat ze mededelingen brachten, welke de be langen van het land ln gevaar brach ten. Ie JAARGANS No. 79 LD MAANDAG 3 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 De „Goliath", het nieuwste Duitse wapen ter bestrijding van tanks en bunkers. Het is een kleine tank, met springstoffen geladen, die langs radiografische weg wordt bestuurd onderste foto: een „Goliath" op weg naar zijn doel, een pantser wagen. Hiernaast: een pionier maakt het wapen gereed voor gebruik. P.K foto's Hartmann/ WB-CNF en Atl.-HJ BOEDAPEST. 2 April (D.N B De heden uitgegeven Hongaarse rege ringsverklaring zegt: Aan het Oostelijke front worden be slissende gevechten geleverd, waar van de afloop het lot van Europa en zodoende van Europa voor ecuwen zal bepalen. Het ls een levensbelang van de Hongaarse natie, dat deze strijd met cte overwinning op het bolsjewis me eindigt, omdat anders ons natio nale bestaan ln het uiterste gevaar zou komen te verkeren. De Hongaarse natie kan, tegenover dit dodelijke gevaar, alleen met eigen krachten niet standhouden Het bols jewisme te verslaan en zodoende de definitieve ondergang van Europa en van ons eigen land te voorkomen, daartoe is alleen onze machtige bond genoot de Führer van het Groot- Duitse Rijk. Adolf Hitler, ln staat, welks leger ook ln het verloop van de verstreken vijf oorlogsjaren het bewijs geleverd heeft bovenmenselijke en ln de geschiedenis nog nooit, voor gekomen prestaties te kunnen vol brengen. Op grond van oen overeenkomst, die tot stand gekomen ls in de geest van de lotsgemeenschap, die Honga rije en het Groot-Duitse Rijk ver bindt. nemen Duitse troepen deel aan de verdediging van het land. zoals dit ook in Finland en andere landen het geval ls. opdat wij. overeenkomstig de gemeenschappelijke belangen onze grenzen. Europa, en de culturele mens heid beschermen In deze historische gevechten moe ten alle krachten van het land gemo biliseerd worden ook wat betreft het binnenlandse front. Het waken over de standvastigheid en onwrikbaarheid van het binnenlandse front ln deze kritieke tijden ls een nationale plicht van de hoogste orde. te meer nu he laas ln de afgelopen tijd ln het land lieden de kop opstaken zij het ook niet in groten getale, doch wel met een krachtige activiteit dié het vre selijke gewicht en de nadering van het gevaar niet konden of wilden In zien. en Juist de huidige kritieke tij den geschikt achtten om het binnen landse weerstandsvermogen van ons land te ondermijnen en dc psychische eenheid der natie te verstoren. Zij ver wen der natie wakker te houden, haar morele en materiële krachten te or ganiseren en de oude traditionele mi litaire en manlijke deugden van het Hongarendom naar voren te brengen en om de geest van de strijd tot zelf verdediging tot het hoogste peil op te voeren. De regering zal de orde. de rust, de btnnenlandse vrede en alle voorwaar den voor het verrichten van Ingespan nen arbeid waarborgen. ZIJ wenst rechtvaardige sociale verhoudingen tot stand te brengen op allo gebieden van het maatschappelijke en econo mische leven en zij wil de niet te ver mijden lasten van de oorlog ln de geest van de vereffenende rechtvaar digheid verdelen. in vertrouwen op onze heldhaftige Honved en de offervaardigheid der natie, ziet de regering met een vol komen kalmte en vastberadenheid de toekomst tegemoet en gelooft zij on voorwaardelijk aan dc definitieve overwinning, die Hongarije een aan zijn groot cn glorierijk verleden waar dige plaats ln het nieuwe Europa waarborgt. TOKIO 2 April. Van een Japans steunpunt aan de Indisch-Bumiaansc grens wordt gemeld dat Japanse een heden zich snel concentreren rondom de vijandelijke sleutelstelling Imphal voor een algemene aanval op deze vijandelijke basis, die van drie zijden volkomen geïsoleerd is. Na dc strijd om dc weg van Imphal naar Kohima op 28 Maart begonnen Japanse eenheden op 29 Maart hun opmars naar Imphal, Door deze Japanse eenheden werd de weg Im phalKohima. een zeer belangrijke verbindingslinie van den vijand, vol komen afgesloten en Imphal in de rug bedreigd. Vlak achter de vliegende Japanse colonne, die in de nacht van 28 Maart de weg afsloot, volgt thans een an dere sterke Japanse eenheid, die op 29 Maart een belangrijke stelling spreidden de mening dal wij bulten 33 kilometer teil DOOl'dbn'van Imphal deze strijd konden blijven. Ja er bezette kwamen zelfs plannen aan het licht om met voorbedachten rade de af weerkrachten van de natie te verlam- mDe nieuwe regering neemt tegen dit SowjetS OVeT Jl|ia optreden, en deze plannen de strijd op. om met vernietiging van alle klc- men der ontbinding, het zelfsvertrou- I GlUy y 6WOrpSli BOEKAREST. 3 April. Het Roemeense opperbevel publiceert het volgende weermachtsbericht Van de Krim en de kust der Zwarte Zee wordt geen bijzondere ge beurtenis gemeld. In het centrale deel van Bessara- bië heeft de tegenaanval der Duitse troepen gisteren den vijand, die we derom aanviel op de spoorlijn Jassy—Kishinew teruggeslagen. Ten Noorden van Jassy is door een energieke actie onzer troepen bijna overal de vijand over de Jijia terug geworpen. In de sector Todireni-Noord Dorohoi-Storojinets hebben zich slechts acties van verkenningstroepen voorgedaan. Alle vijandelijke aanvallen op de stad Hotin zijn met grote verliezen voor den tegenstander door de Duitse troepen afgeslagen. 4»? BERN, 2 April. In ccn officieel Zwitsers communiqué wordt gezegd: Op 1 April 1944 van des ochtends 10.30 uur af, hebben Amerikaanse bommenwerpers in formaties tot 30 toestellen sterk, over dc kantons Thurgau en Schaffhausen gevlogen. Tegen 11 uur werden bommen ge worpen op de stad Schaffhausen. Volgens de voorlopige berichten zijn in de buurt van het station en in de stad verscheidene branden uitge broken. Het spoorwegverkeer over alle naar Schaffhausen lopende spoorlijnen ls voorlopig stopgezet. Velen stonden op straat naar de vliegtuigen te kijken. Plotseling werd een vreselijke ont ploffing gehoord Tegen 14 uur wer den branden gemeld in Flurlingen en Peuerphalen. In Schaffhausen ston den de kamgarenspinnerij, de leer fabriek. een lakenfabriek, een rijwiel- fabriek. de electrische centrale, de aardewerkfabriek en het rooms-ka- tholieke verenigingshuis in brand. Ook het hoofdbureau van politie werd ernstig getroffen. De chef der politie kwam om het leven. Ook het oude museum met zijn kostbaarheden raakte in brand Blijkbaar was ook ernstige schade aangericht door breu ken in de waterleiding. Zondagochtend bedroeg het aantal opgebaarde slachtoffers 35. Zeven daarvan waren nog niet geïdentifi ceerd. Bovendien werden 55 gewon den in het kantonale ziekenhuis op genomen Het voornemen bestaat de slacht offers Dinsdagmiddag op overheids kosten te begraven. Het aantal daklozen zal waarschijn lijk tussen de 200 en 300 liggen Door de vernieling van bedrijven zijn ongeveer 1000 werkkrachten voor korte of langere tijd werkloos ge worden. Officieel wordt medegedeeld, dat het politieke departement onmiddel lijk het Zwitserse gezantschap te Washington opdracht heeft gegeven bij de Amerikaanse regering de nodige stappen te doen Zaterdagmiddag heeft bondsraad PïletGolaz den gezant der Verenig de Staten te Bern. Harrison, ontvan gen. die. naar eveneens officieel ver luidt. zijn diep leedwezen te kennen heeft gegeven over de ramp. fn de N e u c BernerZeitung" schrijft Natlonalrat dr Feldmann: „Het Amerikaanse luchtwapen schijnt de Indruk te willen wekken, dat de bommen wegens slecht zicht „meer torloops" of „per abuis" neergeworpen zijn. Maar zelfs wanneer men deze voorstelling al Juist zou willen aan nemen. zou vastgesteld moeten wor den, dat. wie bij onduidelijk zicht een voudig min of meer op goed geluk uit een hoogte van 5000 meter de een of andere stad bombardeert, zich aan een waarlijk ontzaglijke lichtvaardig heid schuldig maakt Overigens doet het feit. dat het station en de fabrlekslnstaiiaties zwaar getroffen zijn. volstrekt de conclusie aan de hand. dat de bommen gericht afgewor pen zijn." Maatregelen tegen de Joden ln Hongarije BOEDAPEST, 31 Maart. Het Hon gaarse staatsblad publiceert drie ver ordeningen tot regeling van het Jodenvraagstuk Volgens de eerste mogen ln Joodse hulshoudingen of daar waar joden wonen, geen niet-Joden ln huishou delijke betrekking zijn Dienstverband, dat onder deze bepaling valt. moet uiterlijk 30 April geëindigd zijn. Volgens de tweede verordening moe ten Joodse werknemers ln staats- en gemeentedienst en andere openbare dienst worden ontslagen Joodse nota rissen, beëdigde translateurs en ge rechtelijke deskundigen moeten hun werkzaamheden staken. Op 31 Mei moeten alle Joodse advocaten uit de kamer van advocaten uitgesloten zijn De derde verordening bepaalt, dat op 30 April alle Joden uit de leden lijsten van de kamer voor pers, thea ter en film geschrapt moeten zijn. Het begrip „jood" wordt gedefi nieerd op grond van de wet tot be scherming van het ras van 1941. Als van de grootouders alleen de groot vader of grootmoeder tot de joodse ge loofsgemeenschap behoorde, wordt de personen ln kwestie als nlet-jood be schouwd. Communisten willen Victor Emanuel handhaven STOCKHOLM. 3 April. De Britse berichtendienst meldt uit Napels, dat de leider der Italiaanse communisti sche partij. Ercoli. een oproep heeft gericht tot alle linkse partijen in Italië met het verzoek niet langer vast te houden aan de troonafstand van ex- koning Victor Emanuel, en zich aan een te sluiten voor de democratisering van de regering-Badoglio. alsmede om alle definitieve hervormingen uit te stellen tot na de oorlog Roemeens minister afgetreden BOEKAREST. 2 April. De Roe meense minister van financiën, Nca- goe, ls afgetreden. Professor Geron Nctta, die jaren lang leider is geweest van het Roemeense economisch-weten- schappelljke instituut, ls tot zijn op volger benoemd. Arbeidsvoorwaarden bouwwerken voor Duitse instanties DEN HAAG. 31 Mrt - Ten be hoeve van werknemers op bouwwer ken voor Duitse instanties heeft de gemachtigde voor de arbeid na over leg met hel Nederlandse Arbeids front, een nieuwe regeling van ar beidsvoorwaarden vastgesteld, die uitsluitend bij slecht weer gedurende de wintermaanden '15 October—31 Maart) zal worden toegepast. Deze regeling moet worden beschouwd als een aanvulling van de voor de be trokken arbeiders geldende algemene regeling van lonen en andere arbeids voorwaarden. ,,De leeuw of de struisvogel?" DEN HAAG. 1 April Maandag avond om 18.45 uur houdt Max Blokzijl via Hilversum 1 zijn politiek weekpraatje over „De leeuw of de struisvogel?" 1'-' - - W HEI NEOERLANOSCHE AMIlOSfRONT MEOIRIAMDSCHC VOIKSDIEHST Rede Oberdienstlei+er Ritterbusch te Arnhem ARNHEM. 2 April. In een bij eenkomst hedenmorgen in het Rem- brandttheater te Arnhem heeft de leider van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland het, woord gevoerd voor leden van de partij, de weermacht en genodigden uit de be weging. Na een levendige schildering van het werk van de revolutionnaire wederopbouw, kwam hij dan tot het parool voor deze tijd: niet het mate rieel, doch de wil beslist. Oberdienstleiter Ritterbusch ving zijn rede aan met erop te wijzen, dat Engeland sedert eeuwen dc opvatting verbreid heeft, dat Duitsland de rust verstoorder zou zijn in Europa. Deze opvatting vindt men terug in het verwijt, dat hier te lande den Duitsers dikwijls tegenklinkt: waar om zijt gij hier gekomen? Deze politieke gedachte van de ..Duitse onrust" spruit voort uit het feit. dat in iederen Duitser de drang leeft, scheppend werkzaam te zijn. Wij, Duitsers, aldus spreker, ver weren ons tegen het verwijt, dat wij de oorlog uit een zeker soort wellust zouden zijn begonnen. Integendeel, wij klagen aan. dat men onze vreed zame opbouw uit kapitalistische over wegingen heeft trachten te verhinde ren. Spreker schilderde dan. hoe het Duitse volk al vijftig jaar lang geen rust meer gekend heeft. Die jaren vormden een ononderbroken inspan ning. Vervolgens schetste hij in welk een gevaar het zich in 1918 bevond. In de jaren daarna dacht men de zaak op de been te kunnen brengen, wan neer men er slechts in slaagde, za kenleven cn handel weer op orde te brengen. De Führer begreep echter, dat allereerst de mensen weer geeste lijk gezond moesten worden gemaakt, Immei-s. zij zijn de dragers van alle scheppende arbeid Daarom gaf hij hun dc idee mee van „Volkstum" en ..Rasse" en plaatste een mens we derom in het kader, dat hem door God en de natuur is gegeven; met die opdracht heeft hij het Duitse volk uitgestuurd. De Führer zag in. dat het leven van een volk geen mechanisch iets is. dat elk lidmaat slechts doel en zin heeft, zo lang het deel uitmaakt van het gehele organisme. Uit deze geest groeiden in het Duitse volk enorme krachten. Men kan thans dan ook zeggen, dat de kracht van het Duitse volk niet zo zeer ligt in zijn lichamelijke kwali teiten, in robuste lichamen cn dikke spieren, maar in het hart van den Duitsen mens. Tot besluit vroeg spreker zich af wat thans, nu de ononderbroken krachtsinspanning van het Duitse volk haar hoogtepunt bereikt heeft, wel het allerbelangrijkste is. Ober dienstleiter Ritterbusch was van me ning, dat dit de wil moet zijn om te overwinnen. Met de wil verzet men bergen. Ook al zou de vijand mate rieel de meerdere zijn. Over het le ven van volkeren is nog nooit be slist door materiële factoren. Beslissend is alleen, dat ieder bereid is, de noodzakelijke offers te bren gen. en men nimmer twijfelt aan de toekomst van zijn volk. In een mo ment van zwakte zal hij altijd kun nen opzien naar het Duitse front en naar den Führer, die eens de verzeke ring gaf. dat zijn wil altijd vijf minu ten langer zal volhouden dan die van zijn tegenstander. Dc paus zal met Pasen geen radioboodschap tot de wereld richten. In Spanje worden 4473 politieke gevangenen uit de burgeroorlog voor waardelijk vrijgelaten. Het kraakt in de Britse oor logsregering. Ook Churchill's motie van vertrouwen, die het wonderlijke verschijnsel te zien gaf van tegen eigen voorstel stemmende parlementsleden, heeft dat feit eerder beklem toond dan weerlegd. Het is im mers een symptoom van me ningsverschillen en onzekerhe den, dat zulk een motie nod's was. Wanneer men het de ..echte" Nederlanders vraagt, be staat er op dit ogenblik seen enkele twijfel aan de doelbewust heid en het zegevierende over wicht aan gene zijde van het Kanaal. Maar waartoe werd dan eigenlijk die motie van vertrou wen aan de orde gesteld? Waar om is er terzelfdertijd zoveel te doen over de positie van Anthony Eden? Een regering met een hel der inzicht in de oorlogskansen en een zwaarwichtig sociaal pro gram als die van Churchill na de laatste rede van den premier voorgeeft te zijn. heeft aan de vooravond van de oorlogsbeslis- sing geen afzonderlijke vertrou wens-certificaten nodig, wanneer ze dan al een parlementaire ne derlaag lijdt op het hoofdstuk vrouwen-salarissen. Wat minder scherp omlijnd, maar desondanks nog opvallen der is het rumoer om Eden Tot dusver gold ..de best geklede po liticus" als de natuurlijke opvol ger en vervanger van den slechtst gekleden. van Churchill Anthony Eden is verantwoordelijk voor de Britse diplomatie der laatste jaren En met name in de zeven maanden, die op het verraad van Badoglio gevolgd zijn, heeft hij de militaire wind rijkelijk in de diplomatieke zeilen gehad Des ondanks blijken vlak vóór de grote Anglo-Amerlkaanse sprong naar het continent de namen Turkije. Soanje. Ierland, Argen tinië en Finland evenzoveel aan wijzingen voor een lange rij di plomatieke mislukkingen. Op het ogenblik heeft Eden ontdekt, dat hij oud bogint te worden en dat een politicus van heengaan moet weten. Zal hij werkelijk uit de Britse regeering verdwijnen en. naar één der vele geruchten wil. als ambassadeur naar Moscou gaan? Na de scherpe critiek, die de Sowjetrussische ..Iswestia" met betrekking tot de Italiaanse politiek juist op Eden uitgebracht heeft, schijnt zulk een ontwikkeling niet heel waar schijnlijk Zelfs moet men de hele discussie over een aftreden met het nodige zout genieten. Het is vaker gebeurd, dat politici over heengaan spraken om daar door hun onmisbaarheid van de daken te doen schreeuwen. Maar het is zonder twijfel kenmerkend dat in de geallieerde pers thans andere namen dan die van Eden worden genoemd voor de opvol ging van Churchill, zo die tijdens deze oorlog vervangen zou moe ten worden. Het Amerikaanse tijdschrift „Parade" heeft maarschalk Smuts, premier van Zuid-Afrika. thans ais aangewezen opvolger van Churchill naar voren geschoven. Dat opent aantrekkelijke pers pectieven. Want zelfs al is die opvolging waarschijnlijk nog min der actueel dan het heengaan van Eden. dan betekenen namen hier toch een program. Het is nog niet zó heel lang geleden, dat Smuts zijn gerucht makende theorie lanceerde over het kleine en verarmde Engeland, dat na een geallieerde overwin ning tussen twee kolossen ge klemd zou zitten. Smuts' candi- datüu'r voor de hoogste politieke leiding in Londen komt neer op een accepteren van die structuur als toekomstig wereldbeeld. En men weet, dat daarbij het Euro pese vasteland „de voorpoot" van de bolsjewistische beer zou zijn. Smuts heeft, als om de laatste twijfel over deze zienswijze weg te vagen, zojuist in een rede voor de Senaat zijn aanvullingen op vroe gere leerstellingen gegeven. „Na de geallieerde eindoverwinning zal de wereld zich in een toestand van desorganisatie bevinden, die grenst aan een chaos. De nauw ste samenwerking der geallieer den is dan noodzakelijk, om de beschaving op gang te houden", aldus Smuts volgens de Britse berichtendienst. Het ls een prettig vooruitzicht voor allen, die hun verwachtin gen op een Brits-Amerikaanse overwinning hebben gesteld. „Aan chaos grenzende desorganisatie" en een beschaving, die niet op gang zal worden gehouden, aan gezien de geallieerden het im mers tot dusverre nog altijd on eens zijn geweest. Daarbovenuit rijst echter andermaal het waar schuwende woord van den Füh rer; „De vraag is niet. of Enge land en Amerika bij machte zijn het bolsjewisme voorschriften te stellen, doch hoe lang het hun zal gelukken, de bolsjewistische omwenteling in eigen landen te verhinderen." Want dat de „aan chaos gren zende desorganisatie" de voe dingsbodem bij uitstek voor het bolsjewisme is. daarover laten noch Stalin's eigen leerstellingen over de wereldrevolutie, noch de inzichten in het westen heel veel twijfel. Waar is Elly Petersen? AMSTERDAM. 2 April. Elly Petersen, elf jaar. lichtblond kort geknipt haar. litteken op brug van de neus. waarschijnlijk beige man tel met capuchon is Zaterdag 1 April met de trein van 7.18 uur uit Heythuyzen (Limburg) vertrokken. Zij reisde samen met een vriendin netje. dat haar kwijt raakte bij het overstappen in Eindhoven. Het hoofdbureau van politie te Amster dam verzoekt inlichtingen. Aanmelding bij bedrijfsgroep assurantie tussenpersonen De secretaris-generaal voor bijzon dere economische zaken heeft beslo ten, de aanmelding bij de bedrijfs groep „makelaars ln assurantiën, assu rantiebezorgers en assurantie-agenten", die oorspronkelijk slechts tot 24 Dcc. '43 openstond, opnieuw open te stel len gedurende dc maand April. Ter toelichting dient het volgende: Krachtens het ln Dcc. J.L gepubli ceerde besluit is het bedrijf op ge noemde datum gesloten verklaard en werd bepaald, dat slechts zij. die zich bij genoemde bedrijfsgroep zouden hebben aangemeld, tot nader order met bemiddelen van assurantiën door zouden kunnen gaan De aandacht zij er op gevestigd, dat de aanmelding op zlchzelve geen recht op het lidmaat schap der bedrijfsgroep schept. Nieuw-aangemelden komen op ge lijke voet tc staan, met hen. die voor 24 Dec. 1943 aan hun verplichtingen voldeden. Mede ln verband daarmede ls de reeds verleende algemene ont heffing van de verboden tot bemidde len, provisie geven en ontvangen van 1 April tot 1 Juli 1944 verlengd. Zij. die anders dan uitsluitend. In dien zich daartoe voor hen een ge legenheid voordoet, assurantie be middelen. moeten er zich van bewust zijn. dat deze hernieuwde openstelling thans de laatste gelegenheid tot aan melding biedt. Voor het overige gelieven de betrok kenen nu dus rustig te wachten, wat voor hen de gevolgen zullen zlln van de materiële sanering van het assu- rantle-bemlddelingsbcdrljf. waarover overleg tussen de drie bedrijfsgroepen en de verzekeringsraad gaande ls. In elk geval lope men op deze na dere mededelingen niet vooruit, door thans reeds vèr/.ekcrlngsportefeuilles over te dragen. Dit heeft geen enkele zin en schept slechts onrust. HILVERSUM, 3 April. In het bos dansen de kabouters, de feeën en de paiashaac rondom den sneeuwman, die nog niet gesmolten is. Men verwacht de komst van de lieve fee. maar de boze toverheks probeert haar komst te verhinde ren Er is spanning in de honderden kinderhartjes, wie zal het winnen, de toverheks of de lieve fee? In het Casinotheater in Hilversum is vanochtend het eerste paasfeest gehouden van een reeks, georgani seerd door de gemeenschap „Vreug de en Arbeid" van het N.A.F.. in samenwerking met de N.V.D. De deelnemers aan deze feesten zijn kinderen, wier vader in het buiten land werkt. Deze kinderen hebben recht op een extraatje en daarom is het verheugend, dat thans bij de nadering van de paasvacantie alom in den lande juist voor deze kinde ren deze paasfeesten worden gehou den. De samenwerkende organisaties hopen ook dit jaar weer ruim 20.000 kinderen in deze feestviering te be trekken. Het aardige van het pro gramma is wel, dat dit geheel ver zorgd wordt door kinderen, die de cursussen volgen van de actie „Door het kind Voor het kind", een ac tie ontketend door de eerdergenoem de organisaties, ten einde de kin deren, wier vader in het buitenland werkt, na schooltijd prettig bezig te houden. Zo hebben zich in verschillende plaatsen toneel- en dansgroepjes ge vormd en hier in Hilversum, op liet eerste feest, dat ook door een aantel autoriteiten werd bijgewoond, zagen wij de Amsterdammertjes het Paas spel „Toch werd het lente" opvoeren. Elders worden „Kobüs de Paashaas" en andere toepasselijke stukjes opge voerd. De kinderen hebben zich bij dit Paasspel uitstekend geamuseerd.. Na dat tractaties waren rondgedeeld, zijn de feestvierenden onder het zingen van vrolijke liederen nog geruime tijd in beste stemming bijeen geble ven. Het feest werd geopend door den leidei van het Provinciaal bureau Noord-Holland van het N.A.F.. den heer Piersma Onder de genodigden, die door hun aanwezigheid blijk gaven van hun belangstelling m dit werk. zagen wij den arbeidsfront- leider H J. Woudenberg, het hoofd van de afdeling Perswezen van het Dep. van V. en K Max Blokzijl, bur gemeester Fijn en enige wethouders van de gemeente Hilversum, den heer Stampe leider van de Hauptabtei- lung P. en P. van het Rijkscommis sariaat en den leider van de gemeen schap „Vreugde en Arbeid", v. d. Werken, die in de organisatie van deze Paasfeesten persoonlijk zulk een belangrijk aandeel heeft gehad. Het feest werd muzikaal opgeluis terd door een orkest, onder leiding van Jac. der Kinderen. Wat is de „Kampbrief"? Dc „Kampbrief' ls een tijd schrift. dat gratis uitgegeven wordt aan Jongens, die al eens ln een weersportkamp geweest zijn. Wat de Jongens ervan zeg gen „Tot mijn grote vreugde ont ving ik zojuist het eerste num mer van de ..Kampbrief". De opzet hiervan lijkt mij prach tig. vooral daar wij ln de gele genheid gesteld worden, hieraan mede te werken. Indertijd heb Ik een dagboek bijgehouden van dat kamp tn Oostenrijk. Is het mogelijk, dat u dit als vervolgvcrha.il in de ..Kampbrief" plaatst? Dan las ik ook. dat lk door middel van dc ..Kampbrief' kameraden uit het kamp kan groeten. Hieronder laat lk een paar namen volgen, wilt u die cr dan ln opnemen? Als ik zo die Toto's op de voor pagina bekijk, beleel lx ln ge dachten nog eens die heerlijke maand, die lk ln het weersport kamp doorgebracht heh. Want heerlijk was het. Prima eten, echte kameraadschap, en dan de leiders, die er waren, ln één woord prachtkerels! Het ls nu al bijna een Jaar geleden, dat lk daar was. ik heb het er ech ter zo naar mijn zin genad. dat als 'net enigszins mogelijk was. Ik direct weer terug zou gaan. Ik heb er dan ook zo vaak aan terug gedacht, zowel thuis als bij mijn werk, en lk zou lede ren Jongen, die zo'n kamp nog niet meegemaakt heeft, willen aanraden, er roch beslist heen te gaan De laatste dag. dat ik in het kamp vertoefde, heb ik mijn ogen dikwijls eer het prachtige panorama lar.cn gaan cn over de besneeuwde bergen, en lk moet eerlijk bekennen, dat het mij Vreselijk speet, dat dit alles weer voorbij was. En zo was het bij alle Jongens. Op de terugreis hoorde Je alleen nog maar: „hè. wat Jammer, dat het nu al voorbij ls". Ik verheug me nu al op de volgende „kamp brief" en ben ook erg benieuwd, of mijn verhaal geplaatst kan worden." Dit was een van de vele brieven, die wij van onze Jon gens op de eerste „kampbrief" ontvingen. Wil Jil ook tot de Jongens behoren, die de „kamp brief" regelmatig toegezonden krijgen en eraan meewerken? Meld Je dan ook voor het vol gend weersportkamp ln een van dc mooiste streken van Duits land cn kom voor de keuring Woensdag 5 April, Plein 1813 nr 3 ln Den Haag tussen 8 en 14 uur. Alle gezonde Nederlandse Jon gens van 1618 jaar komen ln aanmerking. Bekendmaking Landwacht Nederland Aangezien reeds Is «rehlcken. dat onbevoegden misbruik hebben ge maakt van politiehevocgdheid. z.g in verband met de Landwaeht. wijs Ik er nogmaals op. dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de rode armband met het opschrift „Land wacht" en bovendien zich kan legiti meren door het rode legitimatiebewijs van de Landwaeht Nederland Dc burgerij is dus in generlei op zicht verplicht gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als Landwachters uitgeven en die ge noemde kentekenen niet dragen of kunnen tonen Integendeel, men wordt verzocht dereelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Land- waehtinstanties te melden, zodat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zeeland. De verduistering begint heden om 20.30 en eindigt om 7 uur. Maan op 14.38. onder 5.34. 8 April V.M., 16 April L.K., 22 April N.M., 30 April L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1