HET DAGBLAD 141 bommenwerpers in één nacht vernietigd Nieuwe loonregeling in de landbouw VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Talrijke aanvallen van de bolsjewisten afgeslagen Weinig strijd in Italië Zondag Hongaarse regeringsverklaring Recordcijfers Weg naar Imphal afgesneden Stroom Britse vliegtuigen uit zijn koers gejaagd Duitse nachtjagers bleven als klitten aan de formaties hangen Badoglio in Moscou's vaarwater Belastingbezwaren Schriftelijke arbeids overeenkomst is verplicht Duilcbootactie ook in Indische Oceaan HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 31 Maart. Het opper- bevel der weermacht deelt mede: Tussen de benedenloop van de Oekrajlnse Boeg en de Dnjestr. als mede tussen Dnjestr en Proeth vie len de bolsjewisten de gehele dag aan Zij werden in hevige gevech ten met zware verliezen afgeslagen. In één sector zijn de gevechten met de opgedrongen bolsjewisten nog gaande. Roemeense troepen wierpen aan de Proeth de bolsjewisten terug, en heroverden verscheidene plaatsen Ten Zuidwesten van Proskoerow zijn nog steeds verbitterde aanvals- en afweergevechten gaande Daarbij heeft zich de Oostpruisische eerste divisie infanterie, onder bevel van generaal-majoor von Krosigk. bij zonder onderscheiden Oostelijk van Stanislau sloeg een gevechtsgroep een gemotoriseerde brigade van den vijand uiteen, en bracht talrijke gevangenen eD een omvangrijke buit binnen. Bij Tamopol verminderde de ge vechtsactiviteit. In het gebied van Brody sloeg een onzer pahtserformaties vrij. sterke bolsjewistische infanterie- en pant serstrijdkrachten met haar trossen uiteen j Het garnizoen van de stad Kowel sloeg verscheidene vijandelijke aan vallen af en vernielde daarbij 15 pantserwagens. In het gebied ten Noorden van de stad stortten hevige Sowjetaanvallen ineen Tussen de Dnjepr en Tsjaussy zett ende bolsjewisten hun door braakpogingen met vers aangevoer de strijdkrachten vergeefs voort. Ook Zuidoostelijk van Ostrow en Zuidelijk van Pskow ondernamen de bolsje wisten talrijke vruchteloze aan vallen Zuidwestelijk van Narwa werd in verscheidene dagen durende zware aanvalsgevechten in het onbegaan bare bos- en moerasgebied, met doeltreffende steun van artillerie, nevelwerpers pantserwagens en slag vliegtuigen. het gros van verschei dene Sow jetdivisies ingesloten en ver nietigd. Herhaalde vijandelijke ont- lastingsaanvallen mislukten. In deze gevechten verloor de vijand ruim zesduizend doden, verscheidene honderden gevangenen, 59 stukken geschut en talrijke andere wapenen en allerhande oorlogsmateriaal. In Italië heerste ook gisteren slechts plaatselijke gevechts&ctivi- teit Een vijandelijke gevechtsgroep, die sedert geruime "tijd ten Zuid westen van Cassmo was ingesloten en verbeten tegenstand bood. werd vernietigd De vijand verloor talrijke doden en een groot aantal gevan genen. Wapens en allerhande oor logsmateriaal werden buitgemaakt. Eigen stoottroepen namen in het Noorden van de plaats enige vijan delijke steunpunten bij verrassing. Bij andere geslaagde stoortroep- acties werden vier vijandelijke pant serwagens door strijdmiddelen voor de korte afstand vernietigd. In de afgelopen nacht behaal den onze luchtverdedigingsstrijd krachten bij de afweer van Britse terreuraanvallen op Neurenberg het grootste succes, tot dusverre door haar bevochten. Zij verhinderden een geconcen treerde aanval en vernielden 132 viermotorige bommenwerpers. In het stadsgebied van Neuren berg en in enige ander Zuid- duitse plaatsen ontstonden schade, BOEDAPEST. 1 April. Onder voorzitterschap van den premier is gisterochtend een vergadering van de ministerraad gehouden waar de tekst werd vastgelegd van de rege ringsverklaring. die Zondag zal wor den gepubliceerd. Voorts werd beslo ten na Pasen het parlement bijeen te roepen. De regering zal bij deze gelegenheid de beide, huizen op de hoogte brengen van haar program ma. Tenslotte behandelde de minis terraad de lopende aangelegenheden. (Speciale correspondentie). BERLIJN. 1 April. Het jongste succes van de Duitse luchtverdediging tijdens de nachtelijke aanval van Britse bommenwerpers op Neuren berg en enkele andere Zuid-Duitse steden, vormt een record." Weliswaar werden tijdens de Amerikaanse aan val op Berlijn van 6 Maart 140 vlieg tuigen neergeschoten, doch het per centage der vernietigde toestellen is deze keer veel groter. Volgens nauw keurige Duitse waarnemingen werden in de nacht van Donderdag op Vrij dag 30 procent der aanvallende toe stellen neergeschoten. Voor het eerst hebben de Duitse luchtverdedigingsstrijdkrachten ge durende een maand meer dan 1000 Brlts-Amreikaanse toestellen neerge haald. Volgens de cijfers van de Duitse weermachtsberichten van de maand Maart zijn het er 1024 Dit betekent dat het Brits-Amerikaanse luchtwapen in een maand 8000 man verloren heeft. en verliezen onder de bevolking. De eerste luitenant. Becker, be stuurder bij een eskader nachtja gers, behaalde in deze nacht op nieuw 7 overwinningen In de lucht. Stooraanvallen van enige vijande lijke vliegtuigen waren gericht op West-Duitsland. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Londen en aan de Engelse Zuidkust aan. Escortevaartuigen van een Duits convooi. luchtdoelgeschut der marine en voor convooibescherming gebruikte jagers schoten voor de kust ."an West- Noorwegen van 18 vruchteloos aan vallende Britse torpedovliegtuigen er 7 neer. Onze duikboten hebben op de At lantische Oceaan en in de Indische Oceaan 4 schepen met een totale in houd van 23.000 ton en een bewa kingsvaartuig tot zinken gebracht. Bovendien schoten 2lj vijandelijke bommenwerpers neer In de torpede ringssuccessen van de laatste tijd heeft de duikboot onder bevel tan den eersten luitenant-ter-zee Eick een groot aandeel. Nog 9 toestellen Naar het D.N.B. verneemt, ls het aantal neergeschoten Britse bom menwerpers van 132 tot 141 geste gen. Een nauwkeurig onderzoek heeft opgeleverd, dat nog 9 bommenwer pers, die eerst als waarschijnlijk ver nield waren opgegeven, inderdaad vernield zijn. TOKIO, 1 ApriL Het hoofdkwar tier deelt mede, dat Japanse troepen tezamen met het Indische nationale leger op weg naar Imphal in de centrale Indisch-Burmaanse grens- sector in de nacht van 28 op 29 Maart een punt hebben bereikt op ongeveer 40 km. ten Noorden van Imphal, en dat ze de voornaamste ravitailleringsweg van den vijand, van Imphal naar Kohiina hebben afgesneden. In de Zuidelijke Indisch-Burmaan se grenssector zetten de Japanse Eden ambassadeur in Moscou? STOCKHOLM, 31 Maart. In Washington worden de geruchten over een aftreden van Eden en zijn vervanging door lord Cranborne ern stig opgevat. Men gelooft, dat Eden Brits ambassadeur te Moscou zal worden De opperbvelhebber van de Zweedse vloot. Thörnell. ls afgelost door generaal Jung De bevelhebber van het leger. Holmquis't ls vervangen door generaal Douglas De zeste straatcollecte in Duits land voor Wlnterhllfswerk heeft 57 mlllioen opgebracht, dat ls 29 procent meer dan ln 1943 BIJ Cassino hebben de Ameri kanen een duidelijk van Rode Kruis tekens voorziene Duitse hospltaalauto beschoten Op Java worden bij wijze van proef wegen bedekt met een mengsel van teer. hout en rubberafval. Tegen einde April verwacht het Deense kroonprinselijk paar een blijde gebeurtenis Eind Februari of begin Maart zou Stalln door een beroerde zijn getroffen, zo wil het gerucht ln Stockholm. Een paar dagen heeft hij niet kunnen spreken De voormalige raadzaal van de Volkenbond ln het Wllsonpaleis te Genéve ls door brand verwoest. De Turkse ambassadeur ln Ber lijn ls tijdens zijn verblijf ln Turkije ziek geworden en moet zijn terugreis een week uitstellen. Benzinegebrek heeft het gemeen tebestuur van Madrid gedwongen het autobusverkeer met Ingang van van daag stil te leggen Het Amerikaanse tijdschrift „Parade" betoogt, dat generaal Smuts de aangewezen opvolger voor Churchill Zou zijn. Ie JAARGANG No. 78 LD ZATERDAG I APRIL 1944 Uifgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Koortsachtig wordt er gewerkt op een Duitse duikbootwerf. Naast en achter elkaar staan de duikboten op stapel, die binnen weinige dagen gereed zullen zijn om te water gelaten te worden. (P.K. foto Vorlünder/PBZ-R BERLIJN. 31 Maart Een spe ciale correspondent van een Duits persbureau heeft onmiddellijk na het verdwijnen der laatste Britse bommenwerpers, die in de nacht van Donderdag op Vrijdag boven West-, Midden- en Zuid-Duitsland vlogen, een onderhoud gehad met een offi cier van de generale staf der lucht macht ovei het zeer bewogen ver loop der operaties. De stroom van bommenwerpers zette aanvankelijk koers naar het mooi-weergebied Saksen en het ge bied van de Elbe. Terwijl de snelle voorhoede-vliegtuigen deze zone reeds bereikt hadden, vertoonde da stroom van bommenwerpers zelf tengevolge van de zeer felle aanval len van een aanzienlijk getal. Duitse nachtjagers de eerste ontbindings verschijnselen. Reeds boven het Westelijke deel van het Rijn-Maingebied lieten de toestellen in een vrij groot aantal gevallen hun bommen uit nood val len. Bovendien namen de berichten over het neerstorten van brandende vliegtuigen en het in de lucht ont ploffen van viermotorige bommen werpers in aantal toe, een bewijs voor hét doeltreffende werk dei- nacht jagers.- Onder de druk van deze aanval len verloor de stroom van bommen werpers niet alleen zijn grootste stootkracht, maar bovendien moest hij boven Thüringen tengevolge van de onverzwakte aanvallen der lucht verdediging naar het Zuiden zwen ken, om in de bescherming te ko men van het dichte wolkendek bo ven Zuid-Duitsland. Het gros der vijandelijke vliegtui gen slaagde er echter niet in de ja gers die tussen hun gelederen huis hielden, af te schudden. Zo bleef de bommenwerpers niet anders over dan zich meer en meer op een af zonderlijk vliegen te concentreren. Daarbij raakte de stroom steeds meer in ontbinding. De berichten over bommen in tal rijke plaatsen van West- en Zuid Duitsland werden in het Frankische gebied veelvoudlger. hetgeen doet vermoeden, dat de stroom bommen werpers na zijn vlucht in het ge- legerformaties de aanval op vijande lijke troepen voort. Zij bereikten daarbij een correctie van het ge vechtsfront. Sedert de 1ste Maart bleven onge veer 2700 vijandelijke gesneuvelden op het slagveld achter en werden 760 krijgsgevangenen gemaakt. Onder de oorlogsbuit en de vernielde wapens en munitie zijn 23 stukken geschut, ongeveer 150 tanks en pantserwa gens en een enorme hoeveelheid andere wapens en munitie. Aan Ja panse zijde vielen 357 doden. Vier dagen minister LISSABON. 1 April. De nieuwe regering van Iran heeft in haar eer ste bijeenkomst met het parlement krachtige tegenstand ontmoet en is nog voor over een motie van ver trouwen was gestemd afgetreden. Aan Mohammed Saad is de vorming van een nieuwe regering opgedragen. De vorming van de thans afgetre den regering was op 28 Maart be kend gemaakt. Bekendmaking Landwacht Nederland Aangezien reeds is ecbleken, dat onbevoegden misbruik hebben ge maakt van politiebevoegdheid. z.g. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de rode armband met het opschrift „Land wacht" en bovendien zich kan legiti meren door het rode legitimatiebewijs van de Landwacht Nederland De burgerij is dus in generlei op zicht verplicht gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als Landwachters uitgeven en die ge noemde kentekenen niet dragen of kunnen tonen. Integendeel, men wordt, verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Land wachtinstanties te melden, zodat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zeeland. LISSABON. 1 April. De diplo matieke correspondent van Reuter meldt, dat de Sow jetregering een week geleden stappen gedaan heeft bij de regeringen van Engeland en de Ver. Staten in zake 'uitbreiding der democratische basis van de rege- ring-Badoglio. Voorts bevestigt de correspondent, dat bij de Italiaanse communistische partij een neiging tot samenwerking met de regering-Badoglio valt waar te nemen. Dezo neiging wordt verduidelijkt door een artikel van de „I s w e s 11 a" waarin commentaar geleverd wordt op de houding van Engeland en de V S. ten aanzien van de erkenning door de Sowjet-Unte van het regime-Badog- llo. De „Iswestla" schrijft, dat de Sowjet-Unle vóór haar erkenning van het regiem-Badogllo, als enige van de geallieerde' mogendheden geen betrek kingen met Badoglio nad Deze „onge lijkheid" ls opgeheven door het aan knopen van rechtstreekse betrekkin gen. Ten aanzien van verklaringen der Britse en Amerikaanse pers, dat het opvatten van betrekkingen tussen Badoglio en Moscou een versterking betekent van de anti-democratische elementen ln Italië, merkt het blad Ironisch op, dat de Sowjet-Unie ..met alle middelen zou willen bijdragen tot een zo spoedig mogelijke oplossing van deze kwestie". Tenslotte schrijft de „Iswcstla" dat de Sowjet-rege- rlng nadrukkelijke stappen heeft on dernomen bij de Britse en Ameri kaanse regeringen ..ln verband met de dringende noodzakelijkheid ener reorganisatie der Italiaanse regering". Siegfried Horn, de diplomatieke cor respondent van het DNB. schrijft: „Moscou tracht dus uit de positie, die het voor zichzelf geschapen heeft door de erkenning van het reglem- Badogllo. munt te slaan ten behoeve van de bolsjewlserlng van Zuld-Itallë en daarmede voor de versterking van zijn machtspolitieke invloed op de Middellandse Zee. Badoglio Ls, naar de mening van „Iswestla". de geschikte en gewillige gangmaker. w:en Moscou de rol van eén Kerenski heeft toebe dacht. Merkwaardig mét deze gebeurte nissen in overeenstemming is een be richt van de „New York Times". dat Roosevelt en Churchill in Tehe ran overeengekomen zijn afstand te doen van alle eigen Balkanplannen en zich te concentreren op de vor ming van een tweede front in West- Europa. De Balkan, zo wordt verder gezegd, zal als invloedssfeer aan de Sowjet-Unie overgelaten worden. Hierdoor zou ook een hele reeks van de in Italië en aan de Middellandse Zee ontstane gebeurtenissen ver klaard worden. bied van slecht weer toch nog een poging deed om ergens tot een ge concentreerde terreuraanval te ko men. Van minuut tot minuut waren de bommenwerpers op hun bizarre vlucht blootgesteld aan de onbarm hartige aanvallen der nachtjagers, terwijl zij meermalen door spervuur van het luchtdoelgeschut moesten vliegen Dit kostte wederom een aantal bommenwerpers. Van beslissende betekenis voor het mislukken van het Britse aanvals plan zal wel het feit zijn geweest, dat de Duitse luchtverdedigin|s- strijdkrachten, vooral de eskaders nachtjagers, met ongehoorde kracht de formaties bommenwerpers reeds bij hun nadering aanvielen en er als klitten aan bleven hangen. Reichskarte für Urlauber DEN HAAG. 29 Maart. De bon nen van de Reichskarte für Urlauber, welke blijkens het daarop gestelde opschrift geldig zijn tot 14 Novem ber 1943, moeten tot 1 Mei 1944 niet alleen in hotels, restaurants enz,, doch -ook-in winkels worden aamgencP men. Aangezien het voor blijkt te ke rnen. dat de detaillisten weigeren deze bonnen aan te nemen wordt er met nadruk op gewezen, dat voor het niet leveren op deze bonnen geen veront schuldiging wordt aanvaard en de be trokken winkeliers zich bij weigering aan zeer ernstige moeilijkheden bloot stellen. De „Urlauber'-bonnen kunnen op geheel dezelfde wijze bij de distribu tiediensten voor toewijzingen worden omgewisseld als Hollandse consu mentenbonnen. Indien het aantal „Urlauber'-bonnen te klein is voor een toewijzing, reikt de distributie- dienst rantsoenbonnen uit, De bonnen der Reichskarte für Ur lauber zijn uitgevoerd in groene kleur met als opdruk een geelwitte „U", welke op een schildje is ge plaatst. Zij dienen wel te worden on derscheiden van de „Reise und Gast- stattemarken" welke uitsluitend in hotels, restaurants enz. en niet in winkels mogen worden aangeboden. Een gemeentelijke ruilbeurs te Rotterdam ROTTERDAM. 1 April. Rotter dam krijgt de primeur van een ruil beurs als gemeentelijke instantie. In de loop van de maand April kan de opening daarvan aan de Nieuwe Bin nenweg worden tegemoet gezien. Men hoopt, dat deze ruilbeurs dwaze overvraging zal tegengaan, want deskundigen zullen de waarde van de aangeboden voorwerpen be palen. Daarbij wordt een nieuw systeem toegepast, dat der dubbele waarde ring. In de eerste plaats wordt n.l. de waarde in geld bepaald (de wette lijk toegestane prijs), maar boven dien wordt ook in punten gewaar deerd. omdat bijvoorbeeld de kost- waarde van een paar schoenen niet zonder meer afgewogen kan worden tegen de kostwaarde van enig speel goed. Zijn de waarden over en weer niet gelijk, dan kan het verschil in geld worden bijgepast, of ook wel met andere goederen. „Tabalc naar keuze" DEN HAAG. 30 Maart. De vak groep detailhandel ln tabak en tabaks fabrikaten vestigt de aandacht op het volgendeln de regel worden elke veertien dagen twee bonnen bekend gemaakt voor het kopen van sigaret ten, sigaren of tabak naar keuze. Dit wil echter niet zeggen, dat het voor iedereen mogelijk zal zijn. datgene op zijn bonnen te krijgen wat hij wenst. De winkelier ls verplicht zijn produc ten ln een telkens opnieuw vastgestel de verhouding van zijn leverancier te accepteren, zodat het voor hem on mogelijk ls. lederen koper steeds te kunnen leveren, hetgeen nij wenst Evenals de winkelier dit moet doen, zal ook het publiek tn voorkomende gevallen genoegen moeten nemen met hetgeen op dat moment tn vporraad ls. Het blijft de winkeliers echter ver boden. de verkoo van sigaretten af- baiikelijk te stellen van een gelijk tijdige aankoop van tabak ol sigaren Ook ls het halveren van pakjes tabak of shag verboden De wachtgelders Eerder bespraken wij reeds de regeling, die getroffen was voor de wachtgelders, welke tijdelijk ln dienst bij een anderen werk gever zijn. Deze hield in. dat deze werknemers, die ln feite rwee werkgevers hebben, alleen loonbe-' lasting behoeven te betalen over het wachtgeld en loon samen. Zij kan door den werkgever, waarbij zij hun arbeid verrichten, worden ingehouden of door deD werkge ver. die het wachtgeld uitbetaalt Door deze regeling werden een aantal onbillijkheden, die voor deze werknemers uit de wet ont staan waren, opgeheven De Advies-Commissie voor Per soneel fondsen heeft daarop gewe zen op het veelvuldig voorkomen de verschijnsel, dat een gewezen werknemer pensioen geniet uit een aan de onderneming verbon den. rechtspersoonlijkheid bezit tend Pensioenfonds en daarnaast van zijn voormaflgen werkgever een toeslag op dit pensioen ont vangt Zij heeft den Secr Gene raal verzocht om. indien ln zoda nig geval, hetzij het pensioen fonds. hetzij de gewezen werkge ver het gezamenlijk bedrag van pensioen en toeslag aan een werk nemer ter hand stelt en op dit gezamenlijk bedrag de loonbelas ting Inhoudt, goed te keuren, dat ook In dat geval wordt aangeno men. dat het loon slechts uit één dienstbetrekking wordt genoten De Secr.-Generaal heeft aanlei ding gevonden, op dit verzoek gunstig te beschikken Degene, die dit gezamenlijk be drag uitbetaalt, geve hiervan ech ter kennis aan den Inspecteur, onder wlen hij ressorteert Extra-rantsoenbonnen ..groente" voor zieken DEN HAAG. 31 Maart. Om te bereiken, dat zieken, die ln aanmer king komen voor extra-rantsoenen groente, ook voorzien worden van speciale groente of fruit, zullen de distributiediensten ln den vervolge alleen aan zieken die op bedoelde extra-rantsoenen recht hebben, de normale rantsoenbonnen uitreiken. Aan allo andere categorieën, die ln aanmerking komen voor rantsoenbon nen groente, reiken de distributie diensten Ln den vervolge rantsoen bonnen groente uit, waarvan aan de rechterkant een strook ls afgeknipt. De bonnen worden hiertoe doorgeknipt tussen de ,.N" en de „T" van groente en tussen de .1" en de „R" Derhalve staan op bedoelde rantsoen bonnen voor zieken de woorden „Groente" en de letters „1R". terwijl oo de rant soen bonnen voor dc andere categorieën slechts het woord „Groen" en het cijfer „1" voorkomen. Generator-anthraciet, turf en blokjes DEN HAAG. 31 Maart. Van 1 April tot en met 30 April '44 geeft elk der met de woorden „generatoranthraclet acht en twintigste periode" gemerkte bonnen recht op het kopen van een hectoliter t'max. T5 kg:i anthraciet- nootjes 4 of 5. terwijl gedurende het zelfde tijdvak elk der met de woorden, „generator-turf acht en twintigste période" gemerkte bonnen recht geeft op het kopen van vijftig stuks bagger- turf. Van 1 April tot en met 30 Juni 1944 geven de met „H" gemerkte bonnen als bedoeld ln artikel 2 van de gene- ratorblokjesbeschlkklng 1942 no. 1 recht op het kopen van 50 kg. gene ratorblokjes Pefroleum voor kookdoeleinden DEN HAAG. 1 April. Van 2 tot en met 2 April 1944 geeft elk der met „21" en „22" genummerde bon nen van de bonkaart u 403 voor kook doeleinden. recht op het kopen van één liter petroleum. Groentebon Inleveren DEN HAAG, 1 April. Inwoners van gemeenten, waar klantenbinding voor groente geldt, dienen bon „groente 5e periode 1944" van 2 tot 8 April a.s. in te leveren bij den handelaar, van wien zij van 16 April tot en met 13 Mei a.s. groente en fruit wensen te betrekken. Afschuwelijke vondst in sloot DEN HAAG 31 Maart. Donder dagavond omstreeks zes uur werd tn een sloot aan de Noord-West-Bui tensingel in Den Haag. ter hoogte van de coöperatie „De Hoop" het bovenste gedeelte van een romp van een vrouwenlijk gevonden, waarvan het hoofd, de armen en het onder ste gedeelte waren afgezaagd. Het gevondene was gewikkeld in een groten papieren kolenzak. waarom heen een groot stuk donkerrode voeringstof en touw De commissaris der Staatsrecher- che verzoekt een ieder die inlich tingen hieromtrent kan geven, zich te vervoegen aan zijn bureau Alexanderplein 16. Den Haag. Drie-en-een half jaar voor doodslag op controleur DEN BOSCH, 31 Mrt. Op 3 Sep tember van het vorig jaar was de con troleur P Hendriks van de C C.D bezig toezicht re houden bij het dor- schen op de boerderij van de familie Van den Berg te Cuyk Plotseling ge lastte de controleur den landbouwer de molen stil te zetten, daar hij ge merkt had. dat er met het koren was geknoeid De 31-jarlge landbouwer W. van den Berg wond zich daarover zo op. dar hij een riek naar den controleur gooi de en dezen daarmede ln de borst trof. Hendriks deed nog enige stappen en viel toen dood neer Op 16 Maart werd deze zaak voor de Bosse rechtbank behandeld en de offi cier van justitie eiste toen. rekening houdend met het over verdachte uit gebrachte psychiatrisch rapport, waar in tot verminderde toerekeningsvat baarheid werd geconcludeerd. 31 Jaar gevangenisstraf De rechtbank neeft Van den Berg thans tot de geëiste straf veroordeeld DEN HAAG, 31 Maart. De werkingsduur van dc landelijke re geling van lonen en andere ar beidsvoorwaarden in de landbouw 1943 strekte zich uit tot 31 Maart 1944. Daar de regeling zelf op ver schillende punten in de practijk tot bezwaren aanleiding gaf, zodat het niet wenselijk was, haar werkings duur te verlengen, heeft de Gemach tigde voor de arbeid, in afwachting van een algehele herziening, een nieuwe regeling eveneens met be perkte werkingsduur uitgevaardigd, waarin aan de voornaamste bezwa ren wordt tegemoet gekomen. Deze beschikking is opgenomen in de Nederlandse Staatscourant van 30 dezer. De voornaamste wijzigingen be treffen allereerst de bepalingen in zake de werkingssfeer In het ver volg vallen alle bedrijven, die zich met landbouwwerkzaamheden bezig houden, onder de regeling (b.v. een boerderij op een landgoed). Het be grip „onderneming of bedrijf" moet zo^ruim mogelijk genomen worden Het is daarom in deze nieuwe rege ling gekoppeld aan het begrip „Be- trieb" in de zin van artikel 1 der verordening tot ordening van de arbeid. Ook inwonende arbeiders Als landbouwwerkzaamheden wor den thans beschouwd alle bezighe den ten behoeve van de voortbren ging van landbouwgewassen dus ook: greppelen. draineren, weide- spitten, enz Onder de bepalingen van de landbouw-regeling ressor teren voortaan ook de inwonende mannelijke arbeiders. Deze genieten dezelfde voorrechten (vacantie en feestdagen, sociale zorg, enz.) als de ovrige vaste arbeiders Slechts de arbeidstijd dient in onderling over leg tussen werkgever en arbeider naar de aard van het bedrijf gere geld te worden. Er zijn grenzen ge steld voor het bedrag dat voor kost en inwoning mag worden afgetrok ken. Voor de arbeiders, werkzaam in de bedrijven, die onder leiding of toezicht staan van, of gesubsidieerd worden door de overheid, komen in de nieuwe regeling geen bepalingen voor. Ten behoeve van deze catego rie van arbeiders wordt in de rege ling van de cultuurtechnische dienst, welke momenteel in voorbe reiding is, een clausule .opgenomen. Tot zodanig blijven de voorwaarden, welke deze dienst zelf heeft vastge steld, van kracht. Dc nieuwe rege ling is wel van toepassing op alle arbeiders, die in loondienst land bouwwerkzaamheden verrichten in het commissionnairsbedrijf. De bepalingen voor de tuin bouw. zoals deze zijn opgenomen in de landelijke regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden dd. 1 September 1942, worden ge handhaafd voor de provincies Friesland en Noord- en Zuid- Holland. Ook de bepalingen voor het bloembollenbedrijf in de pro vincies Noord-Holland en Zuid- Hölland' ondergaan 'géén wijzi ging. Een belangrijke nieuwe bepaling vormt het artikel over de verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst. Daarin moeten worden opgenomen de duur van de overeenkomst, de be gindatum en eventuele afloopdatum van de dienstbetrekking, alsmede het loon, dat den arbeider betaald zal worden. Een schriftelijk bewijs van de gesloten overeenkomst is van niet te onderschatten belang voor de werkgever, zowel als voor den ar beider. Gelijk bekend, reikt de werkgever aan een vertrek kenden arbeider een ontslagbewijs uit. Hiervoor heeft de gemachtigde voor de arbeid formulie ren beschikbaar gesteld, die te ver- NEËRLANDS TOEKOMST LIGT OP OE BAREN! OE KRIEGSHARINE 8IE0T U HIERTOE OE GELEGENHEID Klokken één uur vooruit! i /en denke er aan dat Zon- 1VI dagavond, voor men naar bed gaat, alle uurwerken één uur vooruit gezet moeten worden, daar in de nacht van Zondag op Maandag de zomertijd ingaat. Wanneer moeten de winkels open zijn? DEN HAAG, 1 April. Van de zijde der huisvrouwen komt dikwijls de klacht, dat winkels niet geopend zijn op de tijdstippen, dat men dit redelijkerwijze mag verwachten. Ten einde zowel de klanten als de winkeliers nog eens omtrent deze kwestie ln te lichten, laten wij hier onder de voor het zomerseizoen gel dende regeling inzake de verplichting tot openstelling van winkels nog maals volgen. In het zomerseizoen, d.w.z. van 1 Maart tot 1 November geldt het vol gende: a. levensmiddelenzaken moeten op alle werkdagen van 9 tot 18 uur open zijn; b. alle overige winkels moeten op Maandag van 13 tot 18 uur en op andere werkdagen van' 9 tot 18 uur open zijn. Ondanks de hierboven omschreven verplichting tot openstelling kan het toch voorkomen, dat het geoorloofd is. dat een winkel is gesloten. Dit kan, indien aan den winkelier ont heffing van de verplichting tot open stelling is verleend of indien een ver plichte sluiting is voorgeschreven. Lagere land- en tuinbouwscholen DEN HAAG 30 Maart - De Ned. Staatscourant van 29 Maart bevat een beschikking var. de directie van de landbouw, waarbij wordt bepaald, dat Rijks lagere landbouwscholen zullen worden gevestigd te Bergum en Abcoude en Rijks lagere tuinbouw scholen te Zwolle. Berkel en Kapelle (Z.). DEN HAAG, 31 Mrt. De Voor schriften betreffende een systematisch rationele tandheelkundige be handeling der Ingevolge het Zieken- fontlsbeslult direct en indirect ver plicht-verzekerden zullen niet met In gang van 1 April, doen eerst met 1 Juli a.s. ln werking treden. Er bestaat echter niet het minste bezwaar tegen dat de fondsen er desondanks reeds thans naar streven, voor zover dit niet reeds het geval is. de tandheelkundige hulp aan verplichtverzekerden te doen geschieden volgens systematisch ratio nele beginselen. krijgen zijn bij do plaatselijke V.V.O.- bureauhouders. De nieuws regeling bepaalt echter, dat aan los-vaste ar beiders bij een onderbreking van het dienstverband gedurende vorst- of sneeuwperlode. géén ontslagbewijs zal worden uitgereikt, doch een verklaring van den werkgever, dat hij geen be zwaar heeft tegen de tijdelijke onder breking van het dienstverband en evenmin tegen het elders verrichten van werkzaamheden door den arbei der De arbeider ls verplicht, na de vorst- of sneeuwperlode bij den eigen lijken werkgever terug te keren, ook al omdat hij geen officieel ontslag bewijs heeft ontvangen en dus niet door een nieuwen werkgever ln dienst genomen mag worden. Tijdelijke onderbreking Verschillende bepalingen ln de regeling voornamelijk die. welke handelen over de sociale verplichtin gen gaan uit van een onafgebro ken dienstverband van drie of zes maanden bij denzelfden werkgever. Het kan evenwel voorkomen, dat de werkgever voor zijn arbeider door weers- of andere omstandigheden tijdelijk geen werk heeft, terwij] de arbeider werk kan vinden, b.v bij objecten, welke vanwege de werk verruiming of de cultuurtechnische dienst worden uitgevoerd. Een dergelijke tijdelijke onderbre king mag men niet als een afbreken van het dienstverband met den werk gever beschouwen. Zij tcM door bij de berekening van het aantal maanden, dat de arbeider bij één werkgever in dienstbetrekking is geweest. De sociale rechten ontgaan hem in deze geval len dus niet. In het artikel, waarbij het tijdloon wordt vastgesteld, wordt niet meer gesproken van de mannelijke arbeiders van 16 Jaar Slechts ls sprake van 19-, 18- en 17-jarlge personen Het spreekt vanzelf, dat dit niet inhoudt, dat voor de 16-jarlge arbeiders géén loongrens ln acht behoeft te worden genomen. Het loon van de 16-jarlge mannelijke arbeiders moet. met inachtneming van een behoorlijke evenredigheid, beneden het peil van de 17-jarlgen blijven. Voorts hebben de Jeugdlonen enige wijzigingen ondergaan. Ten aanzien van de bijzondere toe slagen voor het verrichten van werk zaamheden, waarvoor speciale vakken nis vereist Is. zU opgemerkt, dat thans deze toeslag slechts mag "worden ge geven. wanneer de arbeider werkzaam heden verricht, waarhij hij Inderdaad die vakkennis In praktijk brengt. In het bedrag van de toeslag is enige wijziging gebracht. Arbeidsduur De arbeidsduur gedurende de ver schillende jaar-tijdvakken wordt voor allerlei categorieën van arbeiders nauwkeurig geregeld. Daartoe noemt artikel 14 maximum-uren, waarin de arbeider tegen vastgesteld loon- moet arbeiden. Wordt langer gewerkt, dan gelden die arbeidsuren als overuren. Kon er gewerkt mag er slechts wor den, wanneer de werkgever daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming ver leent. In dat geval blijven de week lonen onverminderd gehandhaafd, terwijl de uurlonen naar evenredig heid van het aantal gewerkte uren worden uitbetaald. Volkomen nieuw zijn enige bepa lingen voor arbeiders, die buiten hun woonplaats arbeid verrichten en niet elke dag daarheen kunnen terug keren. Ten slotte brengt de regeling c-en reeks bijzondere bepalingen betref fende de lonen to de verschillende provincies. De regeling is aan de streekbenamingen aangepast, zodat vele misverstanden thans zullen uit blijven. Bij de indeling der cate gorieën arbeiders is nauwkeurig reke ning gehouden met de practijk ln de provincies, tengevolge waarvan enige groepen van arbeiders, die in de oude regeling genoemd werden, thans niet vermeld zijn. De beschikking treedt ln werking met ingang van 1 April 1944 en blijft van kracht tot en met 31 Maart 1945, tenzij tussentijds anders zal worden bepaald. Bovenstaande regeling ls uitge vaardigd door den Gemachtigde voor de Arbeid, na overleg met het Ned. Arbeidsfront en de Ned. Landstand. De regeling zal binnenkort bij alle plaatselijke kantoren van het Neder landse Arbeidsfront ter inzage liggen. Een hotel-schip is wel een zeldzaam heid. In een der Haagse wateren ligt een drijvend pension, dat bij het publiek in de smaak valt. (Foto: „V.N.F./Meijer") De stem der Luisteri op Zondag 2 April van 11.30 tot 11.45 uur op golflengte 415 m. naar de stem der if Onderwerp: Ger maanse vrijwilligers. BIJ Samsom te Alphen a. d. Rijn verscheen de Provinciale Alma nak voor Zuid-Holland 1944. Als altijd zullen de verschillende belanghebben den speciaal de gemeente-, polder- en waterschapsbesturen en verschillende ambtenaren met dankbaarheid de nieuwe Jaargang, die er keurig ver zorgd uitziet, begroeten. SCHEEPS WERKTUIGKUNDIGEN. Den Haag Geslaagd voor het voorlopig diploma: A. N. Kuit te Den Haag, P. Kortekaas te Middelburg. J. P. van Roo te Middelburg, J. C. Assendorp te Zutphen; en voor het diploma A: J Houtzager te Velsen (N.). De verduistering begint heden en Zondag om 19.15 en eindigt om 6.15 uur. Maan op 11.39 (Zondag 12.36), on der 3.17 (Zondag 3,57). 8 April V.M.. 16 April L.K., 22 April N.M., 30 April E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1