HET DAGBLAD Afweerstrijd bij Kowel, Brody en Stanislau VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Er is maar één weg Duits weermachtsbericht Slag tussen Dnjepr en Tsjaussy neemt in hevigheid toe Ontruiming van Tsjernowitz „Sowjet-Unie krijgt alles terugbetaald" Grote stakingsgolf in Engeland De Leider richt zich tot het Nederlandse volk hH Obergruppenführer Rauter bezoekt Arbeidsfront en Arbeiderspers Hoofdaanval van Nettuno uit? Nuthg werk, dat ons gehele lZ%leaiZÏ?n volk ten aoede komt verwet. wij geven !tSSeS« '"ten de jongens dan de Arnbfenaar van OM. voor Gerechtshof Boycot van ronde van Roermond verboden HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 30 Mrt. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Van de benedenloop van de Oekrajinse Boeg distanciëren zich onze troepeh volgens bevel, zonder door den vijand gehinderd tc wor den. .In de gevechten der laatste dagen hebben zich daar de Oost- markse 3de bergdivisie, onder bevel van generaal-majoor Wittmann, en de Frankische 17de divisie infante rie, onder bevel van kolonel Brücker, door bijzondere dapperheid onder scheiden. Ten Zuiden van Balta en-in het gebied tussen Dnjestr en Proeth. werden vrij krachtige vijandelijke aanvallen in zware gevechten opge- vangen. Ten Zuiden van Proskoerow duurt de Verbitterde worsteling met wisse lend succes voort. De stad Tsjerno witz werd ontruimd. In het gebied van Stanislau zijn hevige gevechten gaande met opge drongen vijandelijke gevechtsgroe pen. Het dappere garnizoen van Tarno- pol weerde opnieuw conoentrische sowjetaanvallen af. In het gebied van Brody verijdelden onze troepen heftige doorbraakpogingen in zware gevechten, en schoten van 27 aan vallende pantserwagens er zestien stuk. Krachtige aanvallen der bolsjewis ten op de stad Kowel strandden wèderom op" de standvastigheid dei- verdedigers. Noordelijk en Noord oostelijk van de stad namen onze divisies in de aanval tegen den zich hardnekkig verdedigenden vijand tal rijke plaatsen. Tussen de Dnjepr en Tsjaussy nam de afweerslag in hevigheid toe. De door talrijke pantserwagens en slag vliegtuigen ondersteunde Sowjet aanvallen werden in zware gevechten onder vernietiging van een wij gjroot aantal vijandelijke pantserwagens af geslagen, of reeds vóór het bereiken van onze stellingen door het gecon centreerde afweervuur uiteengeslagen. Aan de rest van het Oostelijk front kwam het alleen. Zuidwestelijk van Narwa tot gevechtshandelingen van betekenis. BewakingsVaaj-tuigen der marine schoten boven de Finse Golf opnieuw drie Sow jetbommenwerpers neer. Uit Italië worden geen gevechts handelingen van grotere omvang ge meld. Eigen stoottroepen onder bevel van Ritmeester Freiherr von Gie- nanth drongen noordwestelijk van Cassino de vijandelijke stellingen binnen en deden zes pantserwagens in de lucht vliegen. Voor Anzio eri aan de Noordafri- kaanse kust werden door slag- en torpedovliegtuigen drie vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamen lijke inhoud van 18 0Ö0 ton bescha digd. Boven Italië verloor de vijand door Duitse en Italiaanse jagers, alsmede door luchtdoeleeschut elf vliegtuigen. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers drong in de middag van 29 Maart onder krachtige jagerbe scherming tot Midden-Duitsland door en liet bommen vallen op het gebied van Brunswijk. De aangerichte schade .en de verliezen zijn gering. In heftige luchtgevechten werden onder ongunstige -afweersomstandig- heden 22 vijandelijke vliegtuigen, wadi-onder 12 viermotorige bommen werpers, vernietigd. In de afgelopen nacht lieten enige vijandelijke stoorvliegtuïgen bommen vallen op West- en Noord-Duitsland. De commodore van een jachteska- Churchill stelt kwestie van vertrouwen STOCKHOLM. 30 Maart. Of ne derlaag welke de Engelse regering in het Lagerhuis heeft geleden toen met 117 tegen 116 stemmen een motie werd aangenomen, welke ln ging te gen de regeringsvoorstellen inzake salariëring van onderwijzers beeft een antwoord van regeringszijde uitgelokt. Churchill neeit verklaard, dat de regering besloten heeft te verzoeken, het amendement in O trekken. Deze Intrekking, zo zelde Churchill, zou als een votum van vertrouwen worden opgevat, en wanneer de Britse rege ring geen voldoende meerderheid zou kunnen krLjgen. zou dit de gebruike lijke constitutionele gevolgen met zich meebrengen Reuter meldt, dat deze verklaring ln Westminster een ..gespannen - toe stand" teweeg heeft gebracht. Nie mand -verwacht echter, dat de rege ring enigerlei moeilijkheden Zal .heb ben bij het verkrijgen van een motie van vertrouwen Twee Nederlanders ter dood veroordeeld BERLIJN. 30 Maart. Twee Ne- derlandse staatsburgers, die bij Duitse, boeren tc werk waren gesteld, zijn ter dood veroordeeld, daar zij des nachts in de omgeving van Eus- kirchen koeien uit- de weide gestolen en ter plaatse geslacht hadden. De personen, aan.wie 2ii het vlees had den verkocht, zijn tot tuchthuis straffen veroordeeld. Naar Reuter uit Algiers meldt, ls de veertig Jaar oude kolonel Pierre CristoflnL een voormalig officier.van .v'trny. lc dood veroordeeld Keuring Landwacht Neder land in de provincie Zuid-Holland Overal blUkt tijdens de patrouille- diensten van de Landwacht, dat het werk ter beveiliging van de orde, de goede gang van zaken en de regel matige voedselvoorziening, uitermate nuttig en noodzakelijk is De onder wereld in Nederland profiteert van de overbelasting van het bewakende personeel, doch loopt tegcn*de lamp, nu de Landwacht met vele duizenden de bewakings- en patrouilledicnsten voor een belangrijk deel aanvult Doet ook gij, lid van één der for maties der Beweging, mede kan dit nuttige Werk en meldt u voor de Landwacht. U kunt zich op Vrijdag 31 Maart van 916 uur in de kleine zaal vrfn de Dierentuin in Den Haag melden voor het medisch onderzoek U wordt verzocht lidmaatschaps kaart der N S.B., W.A., ff of Jeugd storm mede te nemen. der, kolonel Wilke, die op grond van 155 overwinningen in de lucht door den Führer was onderscheiden met het eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis, heeft in een luchtgevecht de heldendood gevonden In hem ver liest de Duitse luchtmacht een harer voortreffelijkste jachtvlie'gers en for matiecommandanten. 300 doden in Korlrijk ïjaar het DNB meldt. Is het aan tal tengevolge van de Anglo-Ameri- kaanse luchtaanval op Kortrijk om- gekofnen Belgische burgers volgens de laatste berichten ongeveer 300. Duitse tegenmaatregelen aangekondigd (Speciale correspondentie.) BERLIJN, 30 Maart. Op een onlangs afgelegde verklaring van den plaatsvervangenden Rijksperschef. Sündermann. dat binnen afzienbare tijd door het Duitse opperbevel aan het Oostelijk front een „tot zover en niet verder" uitgesproken zal worden, volgde een niets aan duidelijkheid te wensen overlatende uitspraak van dr. Frank, dat he| uitwijken der Duitse legers in de Sowjet-Unie geen gevolg is van de zwakte der Duitse weer macht, maar van de algemene mili taire en strategische omstandigheden. De Duitse troepen zouden reeds thans in staat zijn om de Sowjets een pas send antwoord té geven. De opperste legerleiding heeft haar plannen zo samengesteld, dat op ze kere dag de uitwerking van de tegen- maatregelen zeer duidelijk aan het licht zal komen. De Sowjet-Unie krijgt alles terugbetaald, en de Duit sers zulleh in het kleine stukje van het Gouvernement-Generaal weer oogsten. In Berlijnse militaire en politieke kringen wordt aan deze verklaring van dr. Frank vooral daarom grote betekenis gehecht, omdat hij het tijd-' stip der Duitse tegenoperaties nader bepaald heeft. STOCKHOLM. 30 Maart. Ver tegenwoordigers van de mijnwerkers in het steenkóolbekken 'van Zuid- Wales hebben een door de Britse regering aanbevolen plan om de lonen voor een tijd van vier jaar te stabi liseren, verworpen. De "definitieve be slissing valt Zondag na een stemming onder de 100.000 mijnwerkers v^n Wales. Woensdag" is de staking nog ver scherpt. In het kolenbekken van Yorkshire zijn 50.000 mannen en 10.000 jongemannen meer in staking dan Dinsdag In Schotland staken 2500 mijnwerkers. 20.000 leerlingen van de Clydeside zijn ter ondersteu ning van 5000 leerlingen |ter Tyneside eveneens in staking gegaan. In Hud- dersfield hebben nog 1000 man het werk -neergelegd. De „Daily Telegraph" meldt, dat de arbeiders van een kolenmijn van Manchester Maandag in staking zijn .gegaan, terwijl in 'de vissershaven Grimsby de havenarbeiders staken. Ridderkruis aan Roemeensen generaal uitgereikt BOEKAREST, 30 Maart. Iri opdracht van den Führer ls aan den chef van de generale staf der Roemeense lucht macht, generaal Gheorghloe. het Rid derkruis van fiet. IJzeren Kruis uit gereikt Staatsleider maarschalk Anto- nescoe woonde de plechtige uitreiking bij. v Met deze onderscheiding vinden de dapperheid en de prestaties van de Roemeense vliegers ln de strlld tegen den gemeenschappelijken vijand de hoogste Duitse erkenning. Generaal Gheorghloe heeft als eerste bevel voerende geniaal de Roemeense for maties vliegtuigen aan het Oostelijke front aangevoerd. Ie JAARGANG No. 77 lx VRIJDAG 31 MAART 1944 AMSTERDAM. 30 Mrt, //-Ober gruppenführer und General der Po lizei Rauter heeft heden in gezel schap van mr. M. M. Rost van Ton ningen en van den Obmann der Deutschen Arbeitsfront Kretschmar een bezoek gebracht aan enige in stellingen van het Nederlandse Ar beidsfront. Te elf ure werden de gasten dooi den Arbeidsfrontlcider 'ontvangen in het gebouw van de Landelijke Lei ding van het Arbeidsfront in de P. C. Hooftstraat alhier, waar //- Obergruppenführer Rauter zich aan de Arbeidsgebiedsleiders liet voor stellen. In een korte toespraak belichtte Woudenberg de verschillende aspec ten van het werk. dat het Arbeids front binnen en buiten onze grenzen verricht. Daarbij wijdde spreker bij zondere aandacht aan de grote plaats, die de verzorging van dé be langen van onze arbeiders in het buitenland en van de achtergebleven gezinnen gaandeweg heeft ingeno men. Tot slot van het bezoek aan het gebouw van de Landelijke Leiding werd het filmpje „Het Arbeidsfront op mars" vertoond, dat het veel zijdige werk van het Arbeidsfront en van de - werkgemeenschap Vreugde en Arbeid dul- lijk deed uitkomen. Hierna werd een be zoek gebracht aan het gebouw van de Arbei derspersop het Hekel- veld, waar de directeur, de heer H. J. Kerk meester. de bezoekers verwelkomde en hen rondgeleidde. Aan de hand van grafieken werd een overzicht ge geven van de gestage ontwikkeling van alle delen van het bedrijf. Een bezoek aan de technische afdelingen vormde het slot van de rondgang door het ge bouw van de Arbeid'ers- Het gezelschap op de'daktuin van de Arbeiderspérs. Pers- Op de voorgrond de ff-Obergruppenführer und Hierna begaf het ge- General der Polizei Rauter tussen den Arbeids- zeischap zich .op weg frontleider H J. Woudenberg en den^directeur der naar het vormingsoord Arbeiderspers H. J: Kerkmeester (geheel rechts), van het Arbeidsfront (Foto A.P.) „Drakenburg". Geallieerde troepen verplaatst (Speciale correspondentie). BERLIJN, 30 Maart. Uit Duitse waarnemingen is gebleken, dat de strijd in Italië weldra in een geheel nieuw stadium zal komen. Daar de Engelse en Amerikanen er ondanks de concentratie van ontelbare zware wapenen niet in geslaagd zijn Cas sino te forceren, ziin zij er toe over gegaan beproefde formaties aan het Zuidelijke front te onttrekken, en deze over te brengen naar het bruggehoofd van Nettuno en Anzio. Momenteel ontschepen de geallieer den in Nettuno en Anzio zeer veel troepen en grote hoeveelheden mate riaal. Daaruit kan de conclusie ge trokken v/orden. dat in de naaste toa komst niet meer Cassino, maar hel bruggehoofd het voornaamste ge allieerde front wordt, In Duitse militaire kringen wordt rekening gehouden met zorgvuldige aanvalsvoorbereidingen van de ge allieerden mdt een overweldigende In zet van zware wapenen en yliegtui- gen. Op grond der ervaringen in Italië kan, naalr in de Wilhelmstrasse medegedeeld wordt, een krachtige Duitse weerstand verwacht worden. Bi( achteruitrijden driejarig meisje overreden ALMELO. 29 Mrt. De Almelose chauffeur H. J. S. heeft destijds bij het achteruitrijden een driejarig meisje met zijn auto overreden, ten gevolge waarvan het kind spoedig daarop overleed. Hij moest thans voor de rechtbank alhlet terechtstaan, waarbij hem te laste was gelegd, dat hij niet voldoen de voorzichtigheid had betracht en geen signalen had gegeven. In aanmerking nemend, dat ver dachte een bekwaam chauffeur en een hoogstaand mens was. wilde de officier consideratie gebruiken en eiste slechts een geldboete van 25 guldens suos. 25*dagen hechtenis. De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. I. i i er af geslepen en hun de II lit bracht, komen zij op het hun een overzicht van 'het werk, verklaren, wat an gnzen s^pecialen gaan met een schop, er jjiqq beogen en verslaggever.) denk nu niet, dat dit zo eerste steek in de grond Het werlcobject van eenvoudig is. - doen Hct gaat onbehol- de afdeling Ampscn Nu nog. nadat wij pen maar naarmate de van de Nederlandse Ar- ongeveer drie maanden vorderen gaat de beidsdienst bestaat uit de bezig zijn, moeten wij arbeid de jongens al ontginning van een cr nog steeds met onze VQel gemakkelijker af heide-oppervlakte en de »cus boven op staan, ij,gjnnen de resul- egalisering van een dat zij de schop wel m taten te zien onderken bouwland. Elke morgen de goede greep houden. Jlen ook dai zij waar. na het ontbijt gaan de Wij wandelen met den devolle arbeid voor -de Arbeidsmannen gewa- Hoofdopzichter langs de vejugstelling van onze pend met de schop-np ..putten waarin de Ar- voedselvoorziening ver- weg om hun dagtaak te beidsmannen werken. Tickten en beginnen een vervullen. Na een fikse Ms iemand, die zo ter- zeker be)iaQeTU in hun mars van ongeveer drie loops eens een kijkje werk te steuen. Dat wil kwartier, een uur, die komt nemen, zult u 109. niet zeg q en, dat zij er door de mooie bosrijke misschien niet aan de elke av0'nd weer op vlas omgeving van Lochem voert, bereiken zij hun werk. Dan gaan de groene overjassen uit, de kaderleden gpven hun aanwijzingenhet werk wordtuitgezet cn vol goede moed gaan de- jongens aan het werk. Weerzien na drie maanden III sen om de volgende dag aan het werk te gaan. Dat kan men niet ver wachten. Maar wel le ren zij begrijpen dat de vijf-en-een-halve maand, die zij in de Nederlandse Arbeidsdienst moeten indruk kunnen ontko- doorbrengen weldegelijk In een gestadig teinpo. men!', zo merkt onzege- zin heeft. 01 dacht men onder het deskundige leider op, „dat het ar- soms, dat de jongens oog van hun leiders ste- beidstempo aan de lage zich niet trots gevoelen, ken zij de plaggen af kant ligt. Bij een beoór- wanneer zij zien, dat op en verplaatsen de aarde deling van ons werk de woeste grond, die zij met behulp van krui- dient men echter niet ontgonnen, na verloop en kiepwdgens uit het oog verliezen, van maanden de eerste „Wij verwachten niet dat hier jongens de rogge opkomt? Dat is van onze Arbeidsman- bodem bewerken, die het mooie in de Arbeids- nen, dat zij dezelfde voor hun opkomst, dj net dienstgedachte; de ion- arbeidsprestaties leveren van school kwamen, of gens worden niet in een als grondwerkers", ver- reeds in de meest uit- vijftig of zestig kampen trouwt een hoofdopzich- eenlopende beroepen wa- bijeen gebracht, om ze ter ons toe. „Per slot ren te werk gesteld. Zo nu' eens een half jaar van rekening hébben hadden zij er totaal ov min of meer prettige wij met jongens-te doen, geen idee van, hoe wijze bezig te houden, die voor drie maanden zij in ons werk Inge- maar zij verrichten in zelden of nooit een schakeld zouden worden gemeenschap werkdat schop in de hand had- Hoogstens lazen zij et aan het gehele Neder- den Misschien bouwden eens iets over in de landse vólk ten goed zij wel eens een vesting krant of vernamen er komt. Boerenzoon naast op het strand of spitten het een en ander over gymnasiast, zij staan zij een paar vierkante van hun vrienden. Na schouder aan schouder meter in het tuintje van een opleiding van enige bij hun gezamenlijke ar- hun ouders, mdar het weken binnen het kamp beid in dienst van het werkelijk vakkundig om- waar de scherpe kant jes volk". De zaak-Pastoor in hoger beroep AMSTERDAM. 30 Maart. D? Nederlandse rechterlijke macht' .ge niet een traditionele roein van on kreukbaarheid. die haar weerga niet vindt. Frauderende leden behoren gelukkig tot de grote zeldzaamheden. Dat maakt een zaak als die, welke vanmorgen in hoger beroep voor het Amsterdamse gerechtshof werd be handeld, dubbel triest. Daar ver scheen namelijk de 28-jarige mr. dr. C. H. Pastoor, laatstelijk ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongerecht te Utrècht. Verdachte, thans in zijn functie geschorst, heeft zich in Juni en Juli 1943 schuldig ge maakt aan verduistering van gelden ten nadele van de staat der Neder landen. Door de Utrechtse rechtbank is hij deswege tot anderhalf jaar ge vangenisstraf veroordeeld, met ont-~ zetting uit de bevoegdheid om een functie bij de rechterlijke macht te bekleden voor de tijd van zes en half jaar. De Utrechtse officier had drie jaar gevangenisstraf geëist; zowel officier als verdachte waren van het vonnis in hoger beroep gekomen. In November 1942 werd mr. P. be noemd tot ambtenaar van het O M. te Utrecht. In Juni 1943 zou hij ln die functie een aantal transacties hebben verricht, die hem bij elkaar 648 had den opgeleverd HIJ liet personen, die tets hadden misdreven, bij zich op het parket verschijnen en poogde dan een schlkk.lng te treffen. In plaats van de gelden' van de schikking via de griffie te laten betalen. Inde hij die echter zelf en stak dan een groot gedeelte daar van ln zijn zak. Zo liet bij een dans- leraar uit Den Dolder 130 afdragen, waarvan hij J 30 aan de griffie zond en een groentenkweker uit Vleuten 400 betalen, waarvan hij er 260 in eigen zak stak. Verdachte, die* een zeer overspan nen indruk maakte, bekende de feiten doch bestreed, dat hij die gelden in zijn kwaliteit van ambtenaar, bij het O.M. heeft ontvangen. Hij zei, dat hij daarmee zijn bevoegdheid had overschreden. De gelden, die hij on rechtmatig verkregen heeft zijn op een spaarbankboekje gestort en ook wel in zijn huishouding gebruikt Toen de president, mr. H. M. Fruln, verdachte vroeg, of hij tot zijn daad gekomen is omdat hij op zwart zaad zat, antwoordde mr. P.: „Neen. Maar ik heb een moeilijke jeugd gehad en was bang voor de toekomst," Na de vraag van mr. Fruin of kans op herhaling bestaat, zegt verdachte: „Ja. Ik erken boven deze wereldlijke een bovenaardse macht en wanneer die mij opdracht geeft tot het ver duisteren van geld, dan doe ik dat Zelfs wanneer deze bovenaardse macht mij opdroeg een moord te ple gen, zou ik dat doen." Als gctulge-dcskundlgen werden ge hoord de psychiater dr. Kemp uit Utrecht en dr. Van der Sterren uit Amsterdam. De eerste meende, dat verdachte aanvankelijk niet gesimu leerd heeft, maar daartoe 'enigszins ls overgegaan, toen voor de rechtbank wat reer nadruk op de psychiatrische kant van het geval werd gelegd: Hij noemde den man een fantast met wel iswaar grote geestelijke kwaliteiten, doch aan de andere kant psychische tekorten, die door een moeilijke Jeugd geaccentueerd zijn. Hoewel de man bij het begaan van zijn misdrijven aan ziekelijke stoornissen heelt geleden, acht dr. Kemp hem wel aansprakelijk, omdat hij al' zijn daden rustig heeft overwogen. Dr. Van der Sterren was het hier ln grote trekken mee eens, doch beschouwde verdachte als een lijder aan schizophrenic. Hij zou een hernieuwd onderzoek op prijs stellen. Mr. Baron van Deden, een collega van verdachte, verklaarde, dat het nimmer de gewoonte ls geweest, dat ambtenaren geld voor schikkingen aannamen. Het verhoor van de overige getuigen leverde na de eerste behan deling geen nieuwe gezichtspunten meer op In zijn requisitoir eiste de procu reur-generaal tegen .verdachte ten slotte een 4 gevangenisstraf voor de tijd van twee jaar met aftrek van preventief, ontzetting uit de bevoegd heid om bij de rechterlijke macht een functie- te bekleden voor dé tijd van zeven Jaar en inbeslagneming van de rest van het verduisterde geld. Arrest over 14 dagen. Jongens, wat zeggen Jullie tan deze brief...? „De tijd. die lk daar ln het weersportkamp „Secboden" door bracht. was zo rijk aan prettige' gebeurtenissen, dat. als lk ze aile zou willen neerschrijven, lk be slist wel sen dag nodig zou beb- ben. Een 'tijd, waarin dienst en ontspanning zich steeds afwissel den; daarbij prima eten en goede kameraadschap Als het enigszins mogelijk ls. ga lk beslist nog eens terug naar deze prachtige berg streek, waar lk de mooiste dagen van mijn leven doorgebracht heb Dit ls een van de véle brieven, die wij van Jongens, die al eens in een weersportkamp geweest zijn. ontvangen. Meld ook Jij je aan voor het volgende weersportkamp ln een van de mooiste streken van D.ylts- land en kom voor de keuring Woensdag 5 April. Plein 1813 No 3 ln Den Haag tussen 814 uur. Alle gezonde Nederlandse Jon gens van 1618 Jaar komen ln aanmerking. Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. utrecht 30 Mrt Volk en Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week ot ƒ2.73 per kwartaal. Postgiro 184.120 - Postbus 65 vaderland" van deze week brengt als hoofdartikel een woord van den Lei der tot het Nederlandse volk. met name tot 5de „zeer waardevolle ele menten. die vurige strijders kunnen worden voor de herrijzenis van volk en vatierland, als zij overtuigd zijn. I dat er een weg 'leidt uit het moeras van het heden". Uit een reeks feiten trekt de Leider de volgende coh- clusie: „Wanneer Duitsland verslagen wordt, is er geen macht ter wereld, die kan beletten, dat, zoals de Zuid- Afrikaans-Britse veldmaarschalk Smuts dit heeft uitgedrukt het com munisme zal schrijden over'Europa. Niemand kan ontkennen, dat Sow jet-Rusland onmiddellijk vergroot zou worden met Oost-Europa, n.l. Est land. Letland. Litauen. Oost-Polen. Bessarabië. Niemand kan ontkennen, dat een nieuw Tsjecho-Slowakije onder Bë- nesj in Sowjetgeest en in Sowjet- verband gevormd zou worden en dat een nieuw communistisch Joeeo-Sln- vië onder Tito als vertegenwoordi ger van Stalin zou ontstaan Niemand kan ontkpnnen. dat Tur kije de Dardanellen zou moeten ope nen om de Sow jet-Middellandse Zee- vloot in verbinding te brengen met Sowjet-Rusland. Geheimé activiteit der Hongaarse partijen BOEKAREST. 30 Maart. In de motivering van de verordeningen van den minister van binnenlandse zaken betreffende de ontbinding van de So ciaal Democratische Partij, de Partij der Kleine Boeren en de Boerenbond, wordt gezegd, dat de ontbinding der sociaal-democratische partij nodig ls geworden uit'overwegingen van staats veiligheid. daar de partij of haar leden een geheime activiteit ontplooiden, waardoor de binnenlandse orde. de buitenlands-politieke positie en het belang der oorlogvoering in gevaar werden gebracht. De partij der kleine boeren ls ont bonden. omdat "door haar activiteit een rustig verloop van de landbouw productie. en de binnenlandse orde ln gevaar bfeken te worden gebracht. De vermogens van belde partijen worden overgedragen aan het fonds voor oor- logs wezen De boerenbond ls ontbonden, omdat hij een ongeoorloofde politieke acti viteit ontplooide, die ln strijd was met zijn statuten. Kunst in de Hoofdstad A.s. Zaterdag om half zes en Zondag om half twee geeft Toonkunst een uit voering van de Matthüus-Passlon. Zon dagavond ls ér in de Kleine Zaal een viool-recital van Willem Noske. Maan dag concerteert in de KI. Z de Veren, voor Hedendaagse Muziek Dinsdag zingt het Rotterdams Kamerkoor o.l.v. Plet Ketting in de KI. Z. Zat. 8 April komt het cabaretgezelschap van Wlm Sonneveld in de KI. Z. weer met een voorstelling van „Alleen voor dames" In het Muzieklyceum geelt „Semprc Crescendo" Zondagmiddag een concert In Bellevue voert „Jong Apollo" Zon dagmiddag de klnder-operette „De Toverring" op. In de Stadsschouwburg gaat a.s. Zaterdag .Maria Stuart"; Zondagmid dag „Lolfengrin"; Zondagavond ..De grote wereld", blijspel van Fr. Mich.vd en Dinsdag „Tosca". Maandag, Donder dag en Zaterdag 8 April speelt het Duitse Theater en Woensdag en Vrij dag is de schouwburg gesloten. Het Centraal-Tonecl komt a.s. Zater dagavond met een nieuw stuk in net Centraal-Theater en wel met „Bar bara", blijspel van Michel Duran. Regie en vertaling van Joan Remmelts. Ook het Leldsepleintheater heeft van 1 April af een nieuw programma: het Cabaret Ko van den Bosch brengt een cabaretrevue van Willy van Hemert, „Tussen twee haakjes" Carré vertoont' nog steeds ..De Ker misklanten";- het Hort^Theater geeft „Wie ls de vader?", met Anton Verhey; Royal brengt van 1 April af nieuw "variété; Metropool prolongeert zijn variété-programma en in Asta komt een revue „Paasklokkon". Communisme fen prooi Niemand kan ontkennen, dat een ver slagen nationaal-socialistisch Duits land met verwoeste steden de natuur lijke prooi zou zijn van het commu nisme Ook al zou Sowjet-Rusland niet binnen marcheren, dan zou Stalin toch in ieder geval zorg dra gen. dat een communistische Duitse regering, gevormd in Moskou, het bewind in handen zou nemen. Een verbond van Sowjet-Rusland met Sowjet-Duitsland en de Sowjet-Oost^ Europese landen zou daarmede ge paard gaan. Dan is ontstaan een Europees- Aziatisch- Sowjet-vérbond. omvatten de 300 400 millioen mensen. De kracht van dit blok is veel groter dan de kracht van het huidige Sow jet-Rusland. Dat is nog het minst erge. 'dat ons te'wachten staat.. Gezien de kracht van het huidige Sowjet-Rusland, wetende dat een deel van de kracht van het huidige Duitsland zo groot is voor Engeland en Amerika, dat een invasie hv Europa ook nu nog voor de Angel saksen zeer riskant lijkt, is het dui delijk. dat zelfs, al zouden de Angel saksen \tfest-Europa tegen het com munisme willen beschermen, zij de mogelijkheid daartoe eenvoudig niet hebben. Zij zullen dan waarlijk al erg blij.zijn. als zij het .communisme in eigen land de baas kunnen blijven. Een Engels-Amerikaanse be zetting van West-Europa kan nimmer stand houden. Zij kan ten hoogste tijdelijk zijn, zoals na 1918 ook tijdelijk delen van Rusland bezet zijn. Maar na korte of lange tijd zouden deze troepen moeten worden terugge- trokken en SowjeWEuropa zou worden voltooid. Die bezettingstijd zouden onze geldmagnaten en daarmede verbon den intellectuelen gebruiken om de koffers te pakken, de dominees ver trokken naar Zuid-Afrika en Cana da. de pastoors werden te werk ge steld in Amerika. Hoeveel zouden er nog kunnen vertrekken? Tiendui zend. honderdduizend? Dat ls moge lijk. Maar het volk. de nullioepen mensen van Nederlands stam zij zouden onvoorwaardelijk ten prooi vallen aan het communisme en daar in te gronde gaan. Het einde van het Nederlandse volk; de oplossing in hét communistisch volkerenmengsel van Centraal-Azië en Europa. Ik hoor nog deze tegenwerping: de Amerikaans-Engelse luchtvloot zou de Sowjets in toom houden. De vrees voor luchtbombardementen zou vol doende zijn om Stalin af te houden van West-Europa.' Maar gij. die zó dbnkt. moet inzien, dat de vernieti ging van. Europese steden en Euro pese cultuurmonumenten in de ogen van Stalin een zegen des hemels is. Het communisme eist de verbreking met banden van het verteden. Het uitwissen van het verleden is de voorwaarde voor de bloei van com munisme en Amerikanisme. Niemand die de dom van Keulen heeft aan schouwd, vindt een Amerikaanse wolkenkrabber mooi. Niemand, die Neurenberg heeft gezien, bewondert de communistische bouwstijl. Ook op dit punt reiken Roosevelt- en Stalin elkander de nand. Stalin, beschik kende over onmetelijke ruimten voor zijn oorlogsindustrie en vijand van de Europese cultuur, lacht om dreiging met luchtbombardementen. Zo is dc conclusie uit de harde nuchtere feiten, met terzljdelating van elk gevoelselement. Het doods uur van het huidige nationaal-socia- listischc Duitsland zou levens zijn het doodsuur van het Europese vol- kercnlcvcn, dc Europese cultuur en de Europese godsdiensten. Het zou het geboorte-uur zijn van het com munistische Europees-Aziatische con tinent met als hoofdstad Moscou en met Stalin als den modernen Djencis Khan. Er zijn slechts twee mogelijkheden: met Duitsland vóór Europa en daar mede vóór eigen vaderland, of togen Duitsland, maar dan ook automatisch en zonder dat u' dit gevraagd wordt vóór een communistisch Europa onder opper-leiding van Stalln. Een andere keuze is er niet. Die keuze is door ons gedaan: vóór Europa en dus met Duitsland, ver bonden op leven en dood. Zo gebiedt ons onze liefde voor volk en vader land. En gij, volksgenoot?" SPORTNIEUWS Wedstrijden achter motoren AMSTERDAM. 30 Maart. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling ook dit jaar weer een aantal wed strijden achter grote motoren te doen verrijden Zeven daarvan zullen in het Amsterdamse Stadion verreden worden en als openingsdatum werd ons 21 Mei genoenld. Er is zelfs sprake van, dat dit Jaar weer een kampioenschap van Nederland voor stayers gereden zal worden, maar te dien aanzien staat nog steeds niets vast. Op het Stadion-beton wordt echter reeds druk geoefend. Er zullen dit jaar eveneens wedstrijden voor racemotoren gehouden worden. Goed bezet internationaal bolcsprogramma in Concertgebouw AMSTERDAM. ,28 Maart, Thans staat definitief vast welke Belgische boksers op Woensdag 5 April in het Concertgebouw te Amsterdam in de ring zullen verschijnen. Het zijn dc Belgen Henri Lagrou, Cyriel Deven ter, John Letroi en Fagardo, die res pectievelijk zullen uitkomen tegen Luc van Dam, Nol Klein, Kees Spren kels en Harry Hoogstraten. Een uit stekend programma dus. dat alleen reeds interessant is door het feit. dat het lange tijd geleden ls. dat Luc van Dam in eigen omgeving een interna tionale wedstrijd heeft gebokst. Aqn de medewerking van den leider van de afdeling Lichamelijke Opvoeding van Vreugde en* Arbeid, welke deze wedstrijden organiseert, is het te dan ken. dat de Belgen wederom vergun ning, hebben gekregen een bezoek te brengen aan ons land. Rudolf Harbig gesneuveld BERLIJN 30 Maart De beken de Duitse athleet Rudolf Harbig is als Feldwebel aan het oostfront ge sneuveld. Reeds meermalen was de bekende hardloper gewond geraakt, doch tot nu toe waj-en de verwondin gen van die aard dat hij er steeds weer bovenop kwam. De naam van Harbig komt meer malen op dq wereldrècordlijst voor. In Juli 1939 liep Harbig ln Milaan de 800 meter in 1 min. 46.6. hetgeen een nieuw wereldrecord betekende. Een maand later vestigde hij ook op de 400 meter een nieuw wereld record. n.l. in Frankfurt a.d. Main, met 46' sec. In Mei 1941 tenslotte haalde hij ook het wereldrecord op de 1000 meter naar beneden. In Dresden bracht hij het oude record van den Fransman Ladoumègue van 2 min. 23.6 op 2 min. 21.5 sec. Zijn grootste concurrent was de Italiaan Lanzi. in wien hij de laatste jaren meermalen zijn meerdere moest erkennen. Met Harbig ls een der beste lo pers op de middenafstand van het ogenblik heengegaan, die nog veel voor de toekomst beloofde. Wielerkampioenschappen op 22, 24 en 25 Juni DEN HAAG 30 Maart. De wie- lerkamploenschappen van Nederland zullen dit jaar op de volgende data worden gehouden: Op de baan: Donderdag 22. Zaterdag 24 eii Zondag 25 Juni, ver moedelijk ln het Olyriipisch Stadion te Amsterdam Op de weg: voor profs, onafhankelijken en amateurs op Zondag 20 Augustus te Valken burg: clubkampioenschap op de weg en de wedstrijd om de erebeker voor veteranen der N.W.U. op Zondag 17 September, vermoedelijk in de Haar lemmermeer. DEN HAAG. 30 Mrt. Het Neder- landee Rode Kruis vestigt er de aan dacht van belanghebbenden op. dat geen foto's* mogen worden Ingesloten ln de correspondentleformulieren (de z.g. 25-woorden-brleven) van het Nederlandse Rode Kruis noch ln die van het correspondentiebureau (bur gers) noch ln dle van het Informatie bureau (militairen). De Sportcommissie waarschuwt DEN HAAG, 30 Mrt. Dc Sport- commissie van de N.W.U. heeft een waarschuwing gericht tot het „Comité ter behartiging der belan gen der Limburgse Wielersporti- organisatoren" in verband met '3e inhoud van eèn circulaire door dit corrrtté gericht aan alle Nederlandse beroepsrenners en onafhankelijken. Zoals bekend, zijn de organisatoren van de ronde van Roermond wel in gegaan op de voorstellen van de ren ners. daarbij dus een ander stand punt innemend dan de overige ronde-organisatoren. Deze meenden nu gerechtigd te zijn de ronde van Roermond te boycotten Aangezien de sportcommissie van de N W.U. toestemming heeft gegeven voor het houden van de ronde van Roermond, kon de2e commissie natuurlijk niet dulden, dat van andere zijde, tegen het bestuursbeleid in. het doorgaan van de ronde van Roermond even tueel zou worden verhinderd Daarom werd de volgende waar schuwing bekend gemaakt: Door het Comité ter behartiging der belangen der Limburgse Wieler sport-organisatoren is aan alle Neder landse beroepsrenners en onafhan-- kelijken een circulaire gericht, waar in wordt aangeboden deel te nemen aan een serie wedstrijden, in Lim burg te houden, onder voorwaarde, dat de betrokken renners zich ver plichten niet te zullen starten in de ronde van Roermond. De betref fende zinsnede in de circulaire luidt: „Wij maken. Indien wij tot een accoord komen, sléchts deze con ditie. dat do renners, die bij ons voor al deze wedstrijden contrac teren. ntet deelnemen aan de ron de van Roermond, daar deze orga nisatoren wel willen voldoen ann de eisen der grote renners en daar zij bovendien geen bijdrage leve ren voor het totaal klassement." De Sportcommissie acht het strij dig met de' belangen van de sport dat een .aantal organisatoren eigen machtig trachten het doen verrijden van een andere wedstrijd onhiogelijk te maken of tegen te werken, of een .andere wedstrijd te boycotten, door renners bij voorbaat contractueel te verplichten aan een bepaalde wed strijd niet deel te nemen. Op grond van deze overwegingen heelt de sportcommissie bepaald, dat de in de circulaire van de Limburgse organisatoren bedoelde conditie niet mag* worden gesteld. Renners, die zich intussen tegenover het comité reeds verplicht hebben niet te zullen star ten in de ronde van Roermond of elders, worden hierbij door de Sport commissie van deze verplichting ont heven. Hqn is derhalve toegestaan ook deel te nemen aan de ronde van Roermond. Toch nog een ronde van Maastricht op 2 April AMSTERDAM, 30 Maart. Men wist het reeds: de startgeldkwestie mét onze wegrenners deed de Lim burgse organisatoren besluiten dit jaar geen ronden en criteria voor be roepsrenners te houden. Maar de Limburgers hebben hun hart aan dè wielersport verpand en nu blijkt, dat na de Roermondse organisatoren nog meer „schapen over de dam ko men". Vorige week werd door de NWU-Sportcommissie toestemming tot het houden van een ronde in Maastricht geweigerd aan een co mité aldaar en toegestaan aan de Limburgse wielerclub „De Bergklim- mers" welke hiervan echter geen ge bruik maakte en na een nieuw 'ver zoek van het Maastrichtse comité kreeg zij sanctie deze ronde Zondag a.s. door te laten gaan, wat met zich medebracht, dat met kunst- en vliegwerk een „veld" renners bij een- getrommeld moest worden Dezer da gen kregen de wegrenners allen een circulaire waarin hen verzocht werd... hun startgeldeisen kenbaar te maken, waarmede dan gelijk het hek van de dam is, hoewel men er de kopstukken als een Schulte. Pelle- naars etc, buiten wjl houden en dit gemis nu denkt te ondervangen door „goedkopere" Belgische i;enners over* de grens te haleh. Inmiddels is met o.a. Jan Lambrichs reeds gecontrac teerd. Het circuit waarover, gereden zal worden, verschilt enigszins met dit van het vorige jaar. doordat het Hoog-Frankri.ik. waarnaar indertijd deze ronde genoemd werd. er uit ge wipt'is. Als wederom normale tijden zijn aangebroken, zal ongetwijfeld deze koppige bergstraat wederom in het parcours worden opgenomen. Het nieuwe circuit zal een lengte hebben van 1638 M De amateurs zullen om I uur starten en 25 ron den rijden en de profs en onafhan kelijken zullen om 2.30 uur starten en 75 ronden rijden. Het parcours is behoudens goed keuring van de N.WU. als volgt: Start Statensingel. vervolgens Boschstraat, Achter de Barakken", Maagdendries. Lindenkruis, Capucij- nenstraat ^n fihish Statensingel. Een andere aantrekkelijkheid zal Maastricht als primeur hebben* n.l. de eerste wedstrijd waaraan een al gemeen klassement is verbonden. Dit is een nieuwtje waartoe de samenwerkende Limburgse wedstrijd- organisatoren Zondag J.l. besloten hebben. Zo zal met. Maastricht als begin aan iedere wedstrijd in Limburg een klassement verbonden worden én krij gen we dus aan het eind van het seizoen een totaal klassement. Een groot bedrag aan prilzen is reeds hiervoor beschikbaar. Ongetwijfeld zal dit nieuwe evene ment in het wielerseizoen de span ning houden in iedere wedstrijd, want het gaat niet alleen om die ene wedstrijd, doch straks om de afslui ting van de totale rekening. Landelijke kampioenschappen van de Jeugdstorm DEN HAAG. 30 Maart. - Zondag 2 April worden op de sportterreinen Birkhoven te Amersfoort de landelij ke' handbal- en hockey kampioen schappen van de Nationale Jeugd storm gehouden Ieder gewest zal zijn vertegenwoordigd door een hand- balploeg van stormers en een hoc key ploeg van stormsters. Om 10 uur beginnen de voörwed- stcijden. waarna om 14 uur de fina les worden gespeeld. De verduistering begint heden om 19 15 en eindigt om 6.15 uur. Maan op 10.49. onder 2.25 uur. 31 Maart E K.. 8 April V.M. 16 April L.K., 22 April N.IVL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1