HET DAGBLAD Vele Sowjetaanvallen afgeslagen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse vrouw toont een ware heldenmoed Duits weermachtsbericht Succesrijke Duitse tegenaanval ten Noorden van Kowel Ontruiming van Nikolajew Britse regering lijdt nederlaag „Sowjet-Unie krijgt alles terugbetaald" Hoofdaanval van Nettuno uit? Varen, dat is leven! Hongaarse partijen ontbonden Twintig toestellen neergeschoten Grote stakingsgolf in Engeland Ambtenaar van O.M. voor Gerechtshof Zij kent maar één wens: de oorlog doorzetten tot de zege „Thuisfront" is ongeschokt De weegschaal van den kruidenier Merkwaardige ontdekkingen bij nawegen van boodschappen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 29 Maart. Het opper bevel der weermacht deelt mede: Aaii de benedenloop van de Oekra: Jinische Boeg mislukten opnieuw vrij krachtige Sowjetaanvallen en pogin gen om de rivier over te steken. Verscheidene met geschut en infan terie geladen veerschepen werden door artillerie vernietigd, talrijke ge vangenen en buit gemaakt. De aan de Oostelijke oever van de Boeg gelegen stad Nikolajew werd na wekenlange vernieling van alle voor de oorlog belangrijke installa ties volgens bevel ontruimd. In de gevechten, der afgelopen dagen heeft zich daar kapitein Staude, bataljons commandant bij een grenadiersregi- mênt, bijzonder onderscheiden Tussen Boeg en Proeth sloegen Duitse *en Roemeense troepen krach- tlee Sowjetaanvallen. ten dele in de tegenaanval, af. Ten zuiden van Proskoerow. ten noorden van Tsjernowitz en aan de bovenloop van Dnjestr leveren onze troepen tezamen met Hongaarse for maties nog steeds wisselvallige aan- vals- en afweergevechten. Het garnizoen van Tarnopol sloeg krachtig door pantserwagens en laag- vliegende vliegtuigen gesteunde vijan delijke aanvallen af. Ook bij Brody werden met doeltreffende steun van nevelwerpers alle Sowjetaanvallen afgeweerd. Een onzer pantserformaties sloeg in een energieke aanval vrij sterke vijandelijke gevechtsgroepen uiteen. Bij de zware afweergevechten in het gebied ten Zuiden van Proskoerow heeft zich de Württembergs-Sudeten- duitse 101ste jagersdivisie onder be vel van luitenant-generaal Vogel bij zonder onderscheiden door buitenge wone dapperheid en standvastigheid. De bolsjewisten vielen ook gisteren weer de stad Kowel vergeefs aan. Noordelijk van de stad braken onze troepen krachtige vijandelijke tegen stand, en rukten verder naar het Oosten en Zuidoosten op. In deze ge- vechtèn heeft zich het 670ste bevei ligingsbataljon onder bevel van ka pitein Borgert bijzonder onderschei den. Tussen Dnjepr en Tsjaussy en ten Zuidoosten van Witebsk ondernamen de bolsjewisten met-vers aangevoerde strijdkrachten, gesteund door talrijke pantserwagens en slagvliegtuigen, kVachtige aanvallen. Onze dappere grenadiers en pantser-grenadiers ver ijdelden in voorbeeldige samenwer. king met artillerie, stormgeschut en formaties gevechtsvliegtuigen alle vijandelijke doorbraakpogingen en brachten de bolsjewisten wederom zware verliezen aan mensen en materiaal toe. Ook ten Zuidoosten van Ostrow en aan het Narwa-front werden heftige vijandelijke aanvallen in zvjare ge vechten uiteengeslagen door Duitse troepen en "Letlandse -vrijwilligers- formaties. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Finse Golf drie Sow jet-bommenwerpers neer. In Italië verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Een sterke formatie Duitse gevechtsvliegtuigen viel in de avonduren v^n 28 Maart opnieuw de vijandelijke eliandbasis Lissa aan. In havengebied en verde digingswerken werden ernstige ver nielingen aangericht. Vaartuigen der marine sloegen in de Golf van Genua aanvallen van Britse torpedomotorboten af en be schadigden een der boten zo zwaar, dat zij verloren geacht kan worden. Duitse en Italiaanse jagers schoten boven Noord-Italië twaalf Ameri kaanse vliegtuigen neer. In de afgelopen nacht werden in de Nederlandse wateren en voor de kust van West-Frankrijk in suc cesvolle afweergevechten van Duitse bewakingsstrijdkrachten twee Britse torpedomotorboten tot zinken ge bracht, en een derde zo zwaar bescha digd, dat haar ondergang waarschijn lijk is. Boven het bezette gebied in het Westen vernietigde luchtdoelgeschut der luchtmacht gisteren zeven vijan delijke vliegtuigen. Formaties luchtdoelgeschut van het Feldluftgaukommando België Noord-Frankrijk hebben zich bijzonder onderscheiden door de vernietiging van meer dan dui zend vijandelijke vliegtuigen. Aanval t>p Kortrijk Naar het DNB meldt hebben for maties Engels-Amerikaanse bom menwerpers Zondagavond zware schade toegebracht aan de oude stad Kortrijk. Talrijke brisant- en brand bommen veroorzaakten in bijna alle wijken aanzienlijke schade, terwijl de burgerbevolking zware verliezen leed. Volgens cfe „Soir" bedraagt het aan tal doden reeds meer dan 200. Tal rijke openbare gebouwen, ziekenhui zen en tehuizen voor ouden -van da gen werden verwoest of zwaar be schadigd. Het grote historische Marktplein is vol bomtreffers. Het middeleeuwse stadhuis heeft even eens te lijden gehad. Churchill tracht de situatie te redden STOCKHOLM, 28 Maart. De Britse regering heeft ln het Lagerhuis een nederlaag geleden bil de stemming over gelijke salariëring van vrouwelijke en mannelijke onderwijskrachten. Tij dens de behandeling van cfe onderwijs wet werd- gestemd over een amende ment. Ingediend door de conservatieve afgevaardigde mevrouw CazaletKeb on Inhoudende gelijke salariëring voor gelijk werk. 1 De minister van onderwijs, Richard Butler, protesteerde namens de rege ring tegen dit amendement. Het resul taat der stemming was 117 stemmen tegen en 116 stemmen voor de rege ring. Dit resultaat werd met gejuich begroet. De Jong-conservatleve hervormlngs- groep onder leiding van Qulntln Hogg heeft de nederlaag der regering beslist. Ook andere conservatieve afgevaardig den. hebben echter tegen de regering gestemd. Verwacht wordt, dat de con servatieve 'partij spoedig bijeen zal komen om over deze verdeeldheid te spreken. Butler heeft inmiddels een verzoek om Ontslag Ingediend, doch hem ls ge vraagd zijn besluit nog eens te over wegen. Churchill heeft verklaard, dat de regering besloten hééft te verzoeken, het amendement ln te trekken. Deze Intrekking, zo zelde Churchill, zou als een votum van vertrouwen worden opgevat, en wanneer de Britse rege ring geen voldoende meerderheid zou kunnen krijgen, zou dit de gebruike lijke constitutionele gevolgen met zich meebrengen. Reuter meldt, dat deze verklaring ln Westminster een „gespannen toe stand" teweeg heeft gebracht. Nie mand verwacht echter, dat de rege ring 'enigerlei moeilijkheden zal heb ben bij het verkrijgen van een motie van vertrouwen. Keuring Landwacht Neder land in de provincie Zuid-Holland Overal blijkt tijdons de patroullle- diensten van de Landwacht, dat het werk ter beveiliging van de orde, de goede gang van zaken en de regel matige voedselvoorziening, uitermate nuttig en noodzakelijk is. De onder wereld ln Nederland profiteert van de overbelasting van het bewakende personeel, doch loopt tegen de lamp. nu de Landwacht met vele duizenden de bewakings- en patrouillediensten voor een belangrijk deel aanvult. Doet ook gij, lid van één der for maties der Beweging, mede aan dit nuttige werk en meldt u voor de Landwacht. D kunt zich op Vrijdag 31 Maant van 9-—16 uur ln de kleine zaal van de Dierentuin in Den Haag melden voor het medisch onderzoek. U wordt verzocht lidmaatschaps kaart der N.S.B., W.A., ff of Jeugd storm mede te nemen. Duitse tegenmaatregelen aangekondigd (Speciale correspondentie.) BERLIJN, 30 Maart, Op een onlangs afgelegde verklaring van .den plaatsvervangenden Rijksperschef, Siindermann, dat binnen afzienbare tijd door het Duitse opperbevel aan het Oostelijk front een „tot zover en niet verder" uitgesproken zal worden, volgde een niets aan duidelijkheid te wensen overlatende uitspraak van dr. Frank, dat het uitwijden der Duitse legers in de Sowjeb-Uriie geen gevolg is van de zwakte der Duifse weer macht, maar van de algemene mili taire en strategische omstandigheden. De Duitse troepen zouden reeds thans in staat zijn om de Sowjets een pas send antwoord te geven. De opperste legerleiding heeft haar plannen zo samengesteld, dat op ze kere dag de uitwerking van de tegen maatregelen zeer duidelijk aan het licht zal komen. De Sowjet-Unie krijgt alles terugbetaald, en de Duitr sers zullen in het kleine stukje van het Gouvernement-Generaal wéér oogsten. In Berlijnse militaire en politieke kringen wordt aan deze verklaring van dr. Frank vooral daarom grote betekenis gehecht, omdat hij- het tijd stip der Duitse tegenoperaties nader bepaald heeft; Ie JAARGANG No. 76 LD DONDERDAG 30 MAART 1944 Uitgave: N.V. Do Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Posfgiro 184.120 - Postbus é5 9 Neerlands toekomst ligt -op de baren het zeegat uit we gaan weer varen. Aanmeldingen als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor lederen Nederlander van 17*5 Jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marlne- annahmestelle West fllr Germ. Frelwllllge. Plompetorengracht 24. Utrecht; de Marlnemeldestellen ln Groningen, Harllngen, Steenwljk, Ede. Breda en Bergen op Zoom; de Hafenkommandanturen ln Amsterdam, IJmulden. Rotter dam en Vllsslngen; de //-Meldestellen in Den Haag, Amsterdam. Alkmaar, Groningen, Enschede en Heerlen, zowel .als bij alle Weermachts- en Orts- kommandanturen ln Nederland. Geallieerde troepen veYplaatst (Speciale correspondentie) BERLIJN, 30 Maart. Uit Duitse waarnemingen is gebleken, dat de strijd in Italië weldra in een geheel nieuw stadium zal komen. Daar de Engelse en Amerikanen er ondanks <je concentratie van ontelbare zware wapenen niet in geslaagd zijn Cas- sino te forceren, zijn zij er toe over gegaan beproefde formaties aan het Zuidelijke front te onttrekken, en deze over ie brengen n&ar het bruggehoofd van Nettuno en Anzio. Momenteel ontschepen de geallieer den in Nettuno en Anzio zeer zeel troepen en grote hoeveelheden mate riaal. Daaruit kan de conclusie ge trokken worden, dat in de naaste toe komst niet meer Cassino, maar het bruggehoofd het voornaamste ge allieerde front wordt. In Duitse militaire kringen wordt rekening gehouden met zorgvuldige aanvalsvoorbereidingen van de ge allieerden met een overweldigende in zet van zware wapenen en vliegtui gen. Op grond der ervaringen in Italië kan. naar in de Wllhelmstrasse medegedeeld wordt, een krachtige 'Duitse weerstand verwacht worden. BOEDAPEST. 29 Mrt. Naar het Hongaarse telëgraaf-agentschap meldt, heeft de regering de onaf hankelijke partij van kleine boeren, de Hongaarse sociaal-democratische partij en .de boerenbond ontbonden. Het blad „E s 11 O e J s a g" publi ceert een onderhoud jnet den leider der Hongaarse vernfèuwlngspartlj, Imredy. Imredy verklaarde, dat noch de georganiseerde bescherming van de belangen der Honfeaarse arbeiders noch de door hen opgespaard^ gelden aan de liquidatie van het marxisme ten offer zullen vallen. Het geld der vakverenigingen zal nu pas ln de volle zin des woords eigen dom der arbeiders zijn en niet meer gebruikt worden voor onduidelijke internationale belangen. Imredy besloot met de woordep i.De Hongaarse arbeiders zullen inzien, dat de natlonaal-soclallstlsche levens beschouwing voor hen een nieuw en gelukkiger leven betekent Het gerecht vaardigde streven der arbeidende klasse zal ook ln de toekomst met alle kracht door ons gesteund- worden. Verder meldt' het D.N.B.. dat Szendv. de burgemeester van Boeda pest. heden is afgetreden. BERLIJN. 30 Maart. Formaties Amerikaanse bommenwerpers van middelmatige sterkte zijn Woensdag middag. krachtig door jagers be schermd, tot boven het Duitse Rijks gebied doorgedrongen. Zij werden reeds boven de bezette gebieden als mede na het passeren van de Duitse grens door sterke formaties een- en tweemotorige vliegtuigen der Duitse luchtverdediging in zware gevechten gewikkeld, die vooral boven het Teu- toburgerwoud zeer hevig Waren. Bij de luchtgevechten van de Ne derlandse kust tot in het gebied van Brunswijk en Maagdenburg, zijn, vol gens de tot dusver ontvangen berich ten ondanks de weerstoestand min stens 20 vijandelijke toestellen neer geschoten, waarvan meer dan de helft viermotorige bommenwerpers. De Duitse luchtverdediging dwong talrijke bommenwerpers hun hpm- menlast reeds op weg naar Midden- Duitsland uit te werpen, zodat een vijandelijk aanvalszwaartepunt slechts moeilijk te ontdekken viel. Behalve talrijke kleine plaatsen en landelijke gemeenten, werden in Brunswijk woonwijken "ln het cen trum der stad door bommen getrof fen. STOCKHOLM, 30 Maart. Ver tegenwoordigers vaji de mijnwerkers in het steenkoolbekken van Zuid- Wales hebben een door de Britse regering aanbevolen plan óm de lonen voor een tijd van vier Jaar te stabi liseren, verworpen. De definitieve be slissing valt Zondag na een stemming onder de 100.000 mijnwerkers van Wales. Woensdag is de staking nog ver scherpt. In het kolenbekken van Yorkshire zijn 50.000 mannen en 10.000 jongemannen meer in staking dan Dinsdag. In Schotland staken 2500 mijnwerkers. 20.000 leerlingen -van de Clydeside zijn ter ondersteu ning van 5000 leerlingen der Tyneside eveneens in staking gegaan. In Hu<J- dersfield hebben nog 1000 man het werk neergelegd. De „Daily Telegraph"* meldt, dat de arbeiders van een kolenmijn van Manchester Maandag in staking zijn gegaan, terwijl in de vissershaven Grimsby de havenarbeiders staken. Twee Nederlanders ter dood veroordeeld BERLIJN, 30 Maart. Twee Ne derlandse staatsburgers, die bij Duitse boeren te werk waren gesteld, zijn ter dood verpordeeld, daaj- zij dea nachts in de omgeving van Eus- kirchen koeien uit de weide gestolen en ter plaatse geslacht hadden. De personen, aan wie zi1 het vlees had den verkocht, zijn tot tuchthuis straffen veroordeeld. Ridderkruis aan Roemeensen generaal uitgereikt BOEKAREST, 30 Maart. In opdracht van. deu Eührer ls aan den chef van de generale staf der Roemeense lucht macht, generaal Gheorghloe. het Rid derkruis van het IJzeren Kruis uit gereikt. Staatsleider maarschalk Anto- nescoe woonde sle plechtige ultrflking bij. Met deze onderscheiding vinden de dapperheid en de prestatiesvan de Roemeense vliegers ln de strild tegen den gemeenschappelijken vijand de hoogste Duitse erkenning. Generaal Gheorghloe heeft als eerste bevel voerende generaal de Roemeense for maties vliegtuigen aan het Oostelijke front aangevoerd. Geen foto's in correspondentie formulieren DEN HAAG, 30 Mrt. Het Neder landse Rode Kruis vestigt er de aan dacht van belanghebbenden op. dat geen foto's mogen worden Ingesloten ln de correspondentleformulleren (de z.g 25-woorden-brleven) van het Nederlandse Rode Kruis noch ln die van het correspondentiebureau (bur gers) noch ln die van het informatie bureau (militairen) Opcenten in Noord-Holland HAARLEM. 30 Mrt. De commis saris der provincie Noord-Holland heeft besloten ln het dienstjaar 1944 te heffen: zes en dertig opcenten op de hoofdsom der belasting op de ge bouwde en ongebouwde eigendommen en vliftlg opcenten op de hoofdsom der personele belasting. De zaak-Pastoor in hoger beroep AMSTERDAM 30 Maart. De Nederlandse rechterlijke macht ge niet een traditionele roem van on kreukbaarheid, die haar weerga niet vindt. Frauderende leden behoren gelukkig tot de grote zeldzaamheden. Dat maakt een zaak als die, 'welke vanmorgen in hoger beroep voor het Amsterdamse gerechtshof werd be handeld, dubbel triest. Daar ver scheen namelijk de 28-jarige mr. dr. C. H. Pastoor, laatstelijk ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij hrt; kantongerecht te Utrecht. Verdachte, thans in zijn functie geschorst, heeft zich in Juni ep Juli 1943 schuldig ge maakt aan verduistering van gelden ten nadele van de staat der Neder landen. Door de Utrechtse rechtbank is hij deswege tot anderhalf jaar ge vangenisstraf veroordeeld, met ont zetting uit de bevoegdheid om een functie bij de rechterlijke macht te bekleden voor de tijd van zes en half jaar. De Utrechtse officier had drie Jaar gevangenisstraf geëist; zowel officier als verdachte waren van het vonnis in hoger beroep-gékomen. In November 1942 werd mr. P. be noemd tot ambtenaar van het O.M. te Utrecht. In Juni 1943 zou hU ln die functie een aantal transacties hebben verricht, die hem bij elkaar 648 had den opgeleverd Hij liet personen, die Iets hadden misdreven, bij zich op het parket verschijnen en poogde dan een schikking te treffen. In plaats van do gelden van de schikking vl»de griffie te laten betalen, inde hij die echter zelf en stak dan een groot gedeelte daar van in zijn zak. Zo liet hij een dans- leraar uit Den Dolder f 130 afdragen, waarvan hij 30 aan de griffie zond en een groentenkweker uit Vleuten 400 betalen, waarvan hij er 260 ln eigen zak stak. Verdachte, die een zeer overspan nen indruk maakte, bekende de feiten doch bestreed, dat hij die gelden in zijn kwaliteit van ambtenaar bij het O.M. heeft ohtvangen. Hij zei, dat hij daarmee zijn bevoegdheid had overschreden. De gelden, die hij on rechtmatig verkregen heeft zijn op een spaarbankboekje gestort en ook wel in zijn huishouding gebruikt. Toen de president, mr. H. M. Fruin, verdachte vroeg, of hij tot zijn daad' gekomen is omdat hij op zwart zaad zat, antwoordde mr. P.: „Neen. Maar ik heb een moeilijke jeugd gehad en was bang voor de toekomst." Na de vraag van mr. Fruin, of kans op herhaling bestaat, zegt verdachte „Ja. Ik erken boven deze wereldlijke een bovenaardse macht en wanneer die mij opdracht geeft tot het ver duisteren van geld, dan doe ik dat. Zelfs wanneer deze bovenaardse macht mij opdroeg een moord te ple gen, zou ik dat doen." (De zitting duurt voort) Reichskarte für Urlauber DEN HAAG, 29 Maart. De bon nen van de Reichskarte für Urlauber, weyce bhjkens het daarop gestolde opschrift geldig zijn tot 14 Novem ber 1943, moeten tot 1 Mei 1944 niet allean in hotels, restaurants enz., doch ook in winkels worden aangeno men, Aangezien het voor blijkt te ko men, dat detaillisten weigeren deze bonnen aan te nemen, wordt er met nadruk op gewezen, dat voor het niet leveren op deze bonnen geen veront schuldiging wordt aanvaard en de be trokken winkeliers zich bij weigering aan zeer ernstige moeilijkheden bloot stellen. De „Urlauber'-bonnen kunnen op geheel dezelfde wijze bij de distribu tiediensten voor toewijzingen worden omgewisseld als Hollandse consu mentenbonnen. Indien het aantal „Urlauber'-bonnen te klein is voor eer} toewijzing, reikt de distributie- dienst rantsoenbonnen uit De bonnen der Reichskarte für Ur lauber zijn uitgevoerd in groene kleur met als opdruk een geelwitte „U", welke op een schildje is ge plaatst. Zij dienen wel te worden on derscheiden van de „Reise und Gast- stattemarken", welke uitsluitend in hotels, restaurants enz. en niet ln winkels mogen worden aangeboden. Landelijke kampioenschappen van de Jeugdstorm DEN HAAG, 30 Maartf Zondag 2 April worden op de sportterreinen Birkhoven te Amersfoort de landelij ke handbal- en hockeykampioen- schappen van de Nationale Jeugd storm gehouden. Ieder gewest zal rijn vertegenwoordigd door een hand- balploeg .van stormers en een hockeyploeg van stormsters. Om 10 uur beginnen de voorwed strijden. waarna om 14 uur de fina les worden gespeeld. Rudolf Harbig gesneuveld BERLIJN, 30 Maart. De beken de Duitse athleet Rudolf Harbig is als Feldwebel aan het oostfronr ge sneuveld. Reeds meermalen was de bekende hardloper gewond geraakt, doch tot nu toe waren de verwondin gen van die aard, dat hij er steeds weer bovenop kwam. De naam van Harbig komt meer malen op de wereldrecordlljst voor. In Juli 1939 liep Harbig in Milaan de 800 meter in 1 min. 46.6, hetgeen een nieuw wereldrecord betekende. Een maand later vestigde hij ook op de 400 meter een nieuw wereld record, n.l. in Frankfurt a.d. Main, met 46 sec, In Mei 1941 tenslotte haalde hij ook het wereldrecord op de 1000 meter naar beneden. In Dresden bracht hij het oude record van den Fransman Ladoumègue van 2 min. 23.6 op 2 min. 21.5 sec. Zijn grootste concurrent -was de Italiaan Lanzi, in wien hij de laatste jaren meermalen zijn meerdere moest erkennen. Met Harbig is een {Ier beste lo pers op de mldderiafstand van het ogenblik heengegaan, die nog veel voor de toekomst beloofde. Wedstrijden achter motoren te Amsterdam AMSTERDAM, 30 Maart. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling ook dit jaar weer een aantal wed strijden achter grote motoren te doen verrijden Zeven daarvan zullen in het Amsterdamse Stadion verreden worden en als openingsdatum werd ons 21 Mei genoemd. Er is zeïfs sprake van. dat dit Jaar weer een kampioenschap van Nederland voor stayers gereden zal worden, maar te dien aanzien staat nog steeds niets vast. Op het Stadion-beton wordt echter reeds druk geoefend. Er zullen •dit jaar eveneens, wedstrijden voor racemotoren gehouden worden. (Van onze Berlijnse correspondente). Wij beleven hier ln Berlijn dage lijks het heldendom van het Duitse „thuisfroht"; Doch ditmaal willen wij het eens over dat gedeelte van het Duitse volk hebben, dat het meeste onder de terreuraanvallen te lijden heeft en zich er toch het hardst bij teweer stelt. De Duitse vrouw. Uit de Engelse berichtgeving voor het Engelse volk, maar ook uit de uitzendingen van de radio-omroep voor de overige wereld blijkt, dat men ln Engeland zeer teleurgesteld is over de houding der Duitse vrouw. Men was van mening, dat de Duitse vrouw er al heel gauw toe zou over gaan van de regering te eisen. dat. het met de oorlog afgelopen zou zijn, nu men in het vaderland zelf de kans liep en het dagelijks beleefde dat het eigen huis en het leven van diegenen die ons dierbaar zijn, ver nietigd werden. De Duitse vrouw heeft er anders op gereageerd. Zij kent geen andere wens. dan dat deze oorlog tot de overwinning doorgezet wordt. In de grond van de zaak hebben de Britten en Amerikanen het aan zichzelf te danken, wanneer de Duitse vrouw een steeds grotere weerstand en een heldhaftigheid tdont. die men haar vroeger nooit had toegedacht. Het is een natuurwet, dat zelfs het schuwste dier zich in doodsverachting weert, wanneer zijn nest of zijn hol met jongen aangevallen wordt. En zoüden vrouwen, wier moederlijk be schermingsinstinct en drang tot zelf behoud nog zoveel duurzamer zijn, minder natuurlijk dan dieren rea geren? De zinloze vernietiging van alles wat deze vrouwen lief is en waaraan hun hart meer hangt dan dat van een man, heeft hen inder daad tot verdedigsters van hun „thuis" gemaakt, ook wanneer zij geen wapens bezitten, alleen maar emmers en handpompen en een on verstoorbare moed, waarmede ze, ondanks vlammen en instortings gevaar, doen wat gedaan moet wor den om het belangrijkste te bergen, en daarna ergens in een laatste kamer met vier muren, in een was keuken of kelder weer een nieuw tehuis op te bouwen. De Duitse vrouwen hebben ln helse uren'bewezen, dat zij ijiet voor een beproefd frontstrijder onderdoen. Dik wijls zijn hét juist de 'vrouwen, die er op staan, dat de blussingsploegen nog gedurende het alarm door 'het huis gaan, om brandbommen en phos- phorbussen zo snel mogelijk onscha delijk te maken. Hoe sterk dit gevoel voor het eigen huls Juist bij de vrouwen ln de ste den ontwikkeld ls, hebben de lucht aanvallen op huizenblokken duizend voudig bewezen. Talloze vrouwen, die even goed naar minder gevaarlijke gebieden hadden kunnen gaan. voe len zich als een wachtpost van haar eigen tehuis, zij trotseren alle ver schrikkingen. overwinnen de eigen angst, in de hoop op het beslissende ogenblik reddend te kunnen ingrij- pea Het heldhaftigst zijn die vrouwen, die zelf niets meer te verliezen heb ben. Nog zwart van de rook en van het kruipen door de vernielde mu ren van brandende kelders, verschij nen zij de volgend» dag precies op tijd in dienst, en grijpen daar even onverdroten naa'r hamer en bezem, ruimen scherven en kalk op( alsof het haar eigen huis gold. ,*.Onze mooie fabriek" dit Inner lijke meevoelen met het bestaan van de fabriek is heus geen zeldzaam heid. Of deze „uitgebomden" staan overdag in de verzorgingsbureau's, smeren boterhammen, scheppen soep op en doen 's nachts luchtbescher mingsdienst in hun bedrijf, waar zij misschien nog een brits vinden om op te slapen. Maar behalve deze doodsverachting ls het opmerkelijk dat er een zoveel groter diepte vant het Innerlijke ge voel is ontstaan, zoals dit vroeger al leen de frontsoldaat kende. Ieder goed ogenblik, al die vroeger nauwe lijks opgemerkte kleine vreugden en dingen van iegderen dag, worden nu meer bewust, dikwijls bijna* kinderlijk genoten. Een nieuwe humor bloeit op, dio uit vrolijkheid woede en Innerlijk overwicht is samengesteld. Wanneer een bloemenverkoopster, die van haar standplaats uit toeziet, hoe iedereen onverdroten probeert de verwoestingen meester te worden, uitroept; „De lieve God zou gek moeten zijn, wan neer Hij een dergelijk volk zou laten ondergaan en gek ls Hij niet", dan blijkt hieruit niet alleen duidelijk het grenzeloze vertrouwen in do onoverwinlijkheid van de morele weerstandskracht van het Duitse volk, maar tevens een onwankelbaar vertrouwen, dat ondanks de gruwe lijkste terreurmethoden van de vijan delijke oorlogsvoering, deze* Duitse strijd om het bestaan niet met bom men en luchtmijnen gewonnen zal worden, maar met de overtuigende kracht van de Duitse vrouwenharten. Vele soldaten, die gedurende hun verlof zware luchtaanvallen op hun stad meemaakten, kunnen ondanks alles met een diep vertrouwen naar het front terugkeren, omdat zij weten, dat zij op hun vrouwelijke kameraden aan het „thuisfront" vast kunnen vertrouwen. Goed bezet internationaal boksprogramma in Concertgebouw AMSTERDAM, 28 Maart. Thans staat definitief vast welke Belgische boksers op Woensdag 5 April in hét Concertgebouw te Amsterdam ip de ring zullén verschijnen. Het zijn de Belgen Henri Lagrou. Cyrlel Deven ter, John Letroi en Fagardo, die res pectievelijk zullen uitkomen tegen Luc van Dam, Nol Klein, Kees Spren kels en Harry Hoogstraten. Een uit stekend programma dus, dat alleen reeds Interessant ls door het feit, dat het lange tijd geleden is, dat Luc yan Dam ln eigen omgeving een interna tionale wedstrijd neef t gebokst. Aan de medewerking van den leider van de afdeling Lichamelijke Opvoeding van Vreugde en Arbeid, welke aeze wedstrijden organiseert, is het te dan ken, flat de Belgen wederom vergun ning hebben gekregen een bezoek te brengen aan ons land. De verduistering begint heden om 19.15 en eindigt om 6.15 uur. Maan op 10.03, onder 1.26 uur. 31 Maart E.K., 8 April V.M., 16 April LJt., 22 April N.M. SPORTNIEUWS Wielerkampioenschappen op 22, 24^en 25 Juni DEN HAAG. 30 Maart. De wie lerkampioenschappen van Nederland zullen dit Jaar op de volgende data worden gehouden: Op de baan: Donderdag 22, Zaterdag 24 en Zondag 25 Juni* ver moedelijk in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Op de weg: voor profs, on^fhankelijken en amateurs op Zondag 20 Augustus te Valken burg; clubkampioenschap op de weg en de wedstrijd om de erebeker voor veteranen der.N.W.U. op. Zondag 17 September, vermoedelijk in-de Haar lemmermeer. Jongens, wat zeggen Jullie van deze brief...? „De tijd, die ik daar in het weersportkamp „Seeboden" door bracht. was zo rijk aan prettige gebeurtenissen, dat. als-ik ze «alle zou willen neerschrijven. Ik be slist wel een dag nodig zou heb ben. Een tijd, waarin dienst en ontspanning zich steeds afwissel den; daarbij prima eten en goede kameraadschap. Als het enigszins mogelijk ls. ga lk beslist nog eens terug naar deze prachtige berg streek, waar lk de mooiste dagen van mijn leven doorgebracht heb." Dit is een van de vele brieven, die wij van Jongèns, die al eens ln een weersportkamp geweest zijn. ontvangen. Meld ook JIJ Je aan voor het volgende weersportkamp Jn een van de mooiste 6treken van Duits land en kom voor de keuring Woensdag 5 April, Plein 1813 No. 3 ln Den Haag tussen 814 uur. Alle gezonde Nederlandse Jon gens van 1618 Jaar komen in aanmerking. VOLKSCULTUUR EN KUNST Schoolmuziekonderwijs niet langer stiefkind? Reeds geruime tijd werd het in bevoegde kringen als een leemte ge voeld. dat tot nu toe geen speciale opleiding bestond voor musici, die aan onderwijs-instellingen belast zijn met het geven van algemeen vor mend muziekonderwijs. Alles wijst erop, dat ln de naaste toekomst aan de muziek als leervak bij verschillende takken van het on derwijs eea grotere plaats zal worden ingeruimd. Met bet oog hierop ls ln beginselbesloten. dat bij het Rijks- conservatorium te Den Haag en het Amsterdamse Conservatorium een speciale opleiding voor het muziek onderwijs ter hand zal worden geno men en dat een diploma „leraar schoolmuziek" zal worden inge-» voerd. Aan beide Instellingen zijn over deze studie nadere Inlichtingen te verkrijgen. „Mannen dienen zich niet met het huishouden te bemoeien", heeft onze betere helft gezegd, maar met dui zend lezers van „Het Volk" fö zij het eens. dat het toch voor een keer wel eens nuttig kan zijn. wanneer de man belangstelling toont voor de inhoud van de boodschappenmand. De last van een huishouding in oor logstijd drukt het zwaarst op de schouders van de vrouw en alleen daarom reed$ verdient zij behalve bewondering veel waardering voor de wijze waarop zij zich van haar moei lijke taak kwijt. En bovendien, wan neer het maar even kan. wat manne lijke belangstellende steun. Het probleem waarmede de huls vrouw ln deze tijd tc kampen heeft, is in de eerste plaats het probleem van de ledige voorraadbussen. On danks al haar rekenen kan het voor komen, dat de suikerpot een dag of een paar dagen te vroeg zijn bodem laat zien en zo als het met de suiker gaat. gaat net met vele artikelen. Met smart verbeidt de huisvrouw dén Vrijdag, waarop de nieuwe bon nen worden bekend gemaakt. En dan kan het 's Zaterdagsmid dags gebeuren, dat een belangstellen de echtgenoot zijn hoofd om de keukendeur steekt om te vragen, of hij de boodschappenmand eens een beetje van nabij mag bekijken. In de meeste gevallen zal moeder de vrouw iets mompelen van „Waar be moei je Je mee", maar wanneer vader dan doorzet en op zijn manier kruideniertje gaat spelen, dan ver andert er al ras iets in haar touding en komt zij tot het besef, aat het zijn nut kan hebben, wanneer man nen zich met haar zaken gaan be- mbelen. Vader heeft van zijn bureau een nauwkeurig werkende brievenweger meegebracht, die hij ten overvloede nog getoetst heeft met een ste! ge ijkte gewichten. Hij heeft het plan opgevat, de bij mondjesmaat toe gewezen levensmiddelen eens na te wegen en kijk. daarbij doet hij ver rassende ervaringen op. Wanneer zijn huisvrouw een half jond koffiesurrogaat koopt, komt zij nderdaad met netto 250 gram koop waar thuis, maar een half pond sui ker van den kruidenier is niet meer dan 243 gram suiker op de weeg schaal van vader. Zeven gram sui ker op een half pond vormen bijna 30 grammen suiker, die bij den win kelier op een kilo aan de strijkstok zijn blijven hangen. Een onderwicht van ongeveer drie procent! Anderhalf ons hagelslag weegt met zak en al bijna 150 gram De zak weegt 2J gram, zodat wij hier ook al een onderwicht vaststellen van bijna twee procent. Een half pond gortgries, nagewo gen zonder zak. weegt niet meer dan 235 gram, zodat de huismoeder op dat halve pond vijftien gram gries te weinig heeft ontvangen dan de hoeveelheid waarop zij volgens de distributie recht heeft. Een onder wicht van zes procent! Met de in een papieren zakje en een aardig gedecoreerd carton ver pakte carameldrankpoeder is het ook al mis. Het pakje weegt bruto 142 gram, de verpakking weegt 9 gram en de inhoud, die voor 15Ó gram verkocht wordt, weegt netto niet meer dan 133 gram. Een onder wicht van ruim elf procent! Merkwaardig: een minder waarde- vol, doch soortgelijk product als taptemelkpoeder blijkt met een royaal overwicht te worden ver kocht. Het zakje van twee ons bevat 221 gram taptemelkpoeder. Derhalve een doorslag van ruim tien procent! Maar helemaal mis is het met de maizena. Om het rantsoen te kun nen verkopen, waarop zijn klant recht heeft, brak de kruidenier een pakje aan. Hij schepte er een hoe veelheid uit, plaatste het pakje even op zijn weegschaal... en leverde in- plaats van 150 gram netto 129 gram af. Een onderwicht van veertien procent! Een verpakt pond havermout en een half pond geslepen gort in fa- brieksverpakking, doorstaan de toets. In belde gevallen ontving de huis vrouw precies het gewicht waarop zij recht had. Maar de winkelier had deze artikelen dan ook alleen maar over te reiken. Alvorens onze conclusie te trekken, willen wij nog eens wat meer aan dacht schenken aan een mandje vol gewogen kruidenierswaren. Het 11 ons voorkomen, dat het hóóg tijd het probleem van het onderwicht aan de orde te stellen. Prijs voor boerenliteratuur uitgereikt BERLIJN. 29 Maart. (CD) De prijs voor boerenliteratuur. gesticht door den Duitsen rijksboerenleider, is dezer dagen te Goslar voor de eerste maal uitgereikt en wel aan den Mecklenburgsen dichter Friedrlch Griese. Een boek over de tijd van da „rariteytencabinetten" Het ls soms moeilijk, de middenweg te vinden tussen een roman en een wetenschappelijk werk. Mevr. J. Stul- dreherNlenhuls heeft gepoogd, die middenweg te bewandelen ln haar werk „Verborcen paradijzen", versche nen bij Van Loghem Slatorus ln Arn hem. En bij allo lof. die men voor dit boek kan hebben, dient toch te worden opgemerkt, dat dc schrijfster die middenweg -niet gevonden* heeft. ZIJ heeft, om de gang van het verhaal Siefc te zeer te verbrokkelen, na ieder oofdstuk en bovendien aan het eind van het boek nog eens lange lijsten van aantekeningen opgenomen, die ln hun minutieusheid het werk het karakter van een dissertatie geven en er Inderdaad een standaardwerk op dit gebied van maken. Maar ln het verhaal ls krampachtig vastgehouden aan de poging, een romanachtig werk te leveren. En dat ls mislukt. Dat is Jammer, want het onderwerp ls buitengewoon interessant. Mevr. Stuldreher behandelt leven en werken van Maria Sybllla Mcrlan. een dier amateur-biologen, wier werk ln de tweede helft van de zeventiende en In de achttiende eeuw voor de ontwik keling der biologie zo belangrllk la geweest. In die 'tijd van „rariteyten cabinetten". zijnde vrij ongeordende maar vaak ongelooflijk uitgebreide verzamelingen van koralen, exotische vlinders, schelpen enz., die practlsch iedere patriciër ln die tijd bezat, waren er ook mensen die niet alleen verzamelden, maar ook waarnamen cn daarna tekenden, schilderden en be schreven wat zij hadden gezien van het leven der insecten. Legio ls het aantal prachtLg gekleur de natuurboeken, dat wij uit die periode bezitten. Een dier kunstzin nige amateur-biologen waa ook de Duitse Maria Sybllla Merian (1647 1717), die zeer veel ln Suriname en Amsterdam gewerkt heeft. Over haar werk. zowel het biologische als het kunstzirtnlge, schrijft mevr-. Stuldreher en zij doet dit. zoals gezegd, uiterst consciëntieus en verantwoord. Lijsten van werken cn boeken van M. S. Me rian en de plaateen waar zij zich bevinden, zowel ;n als bulten Neder land, zijn er zelfs ln opgenomen. Jan> mer dat het werk niet wat onderhou dender geschreven is. Men moet even wel bewondering hebben voor dit degelijke stuk werk, waarachter een zeer uitgebreide studie staat. 'Van Loghem Slaterus gaf het boek zeer goed uit. Bewonderenswaardig zijn de vele mooie kleurenreproducties naar werken van MerIfin, die In het werk opgenomen zijn ANTON VAN DER VET. v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1