HET DAGBLAD Af wee rst rijd tussen Dnjestr en Proeth VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermgchtsbericht Sterke formaties Duitse slagvliegers vernietigen vele Sowjettanks Zware aanval op Bristol Rommel aan de kust feeveridge bedenkt een nieuw plan Casgevaar! Een extra-rondje „slappe Catz" Luchtoffensief kan Duitse weerstand niet breken Cassino en het tweede front Verscheidene gevechtsgebieden aan Burmaanse grens Belastingbezwaren Vlijmen: dorp van de hop Grondstof voor ons bier HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 28 Maart. Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Bij Nikolajew zijn aanvallen der. Sowjets in. verbitterde gevechten op korte afstand afgeslagen. Ten noord westen daarvan hebben jageré en bergjagers in kordate tegenaanvallen een poging der bolgjewisten verijdeld om eèn bruggehoofd over de .-Boeg te verbreden. In het gebied van Balta 2tjn nog steeds zware gevechten aan de gang. Tussen Dnjestr en Proeth hebben sterke Duitse formaties slagvliegtui gen in de gevechten Ingegrepen. Zij verwoestten talrijke vijandelijke tanks en een groot aantal gemotori seerde pn bespannen voertuigen. Daarbij vernietigde majoor Rudel wederom negpn vijandelijke tanks Hij heeft daarmede in ruim 1800 vluchten alleen 202 vijandelijke tanks vernietigd. Ten Zuiden van Proskoerow, ten Noordwesten va"b Tsjernowitz, bij Tarnopol en in het gebied van Brody wordt de afweerslag met onvermin derde hevigheid voortgezet. Onze troepen bieden de Sowjetrussische aanvalskrachten verbitterde tegen stand. Het garnizoen van Kowel heeft op nieuw vijandelijke aanvallen afge slagen. Ten Noorden van Kowel heb ben onze divisies in de aanval verder terrein gewonnen en vijandelijke tegenaanvallen uiteengeslagen. Bij de gevechten in het gebied van Kowel heeft luitenant Klapperstück, groeps commandant van een brigade-storm- feschut, zich door bijzondere dapper- eid onderscheiden. Tussen Dnjepr en Tsjaussy hebben onze troepen tegenover de met steun van talrijke tanks en slagvliegers aanvallende bolsjewisten opnieuw een volledig afweersucces .behaald. De vijand verloor wederom verschei dene duizenden doden en talrijke zware en lichte wapens. In het gpbled ten Zuidoosten vgn Ostrow is het. tot wisselvallige plaat selijke gevechten gekomen. In de- Noordelijke sector van het Oostelijke front heeft het grena diers-regiment nr 162 zich onder leiding .van majoor Hase tezamen met de daaronder geplaatste een heden Infanterie en pioniers bjjzoik der onderschelden. In het hoge Noorden aan het Liza- front hebben Oostmarkse bergjagers verscheidene vijandelijke heuvelstel lingen genomen en gevechtsinstal laties met haar bemanningen ver nietigd. In Italië "is het gisteren niet tot gevechtshandelingen van betekenis gekomen. Duitse slagvliegtuigen heb ben vijandelijke scheepsdoelen voor Anzio met succes bestreden. Een vrachtschip werd tot zinken gé bracht. drie andere werden bescha digd. Bij de afweer van- vijandelijke luchtaanvallen op Duitse vliegvelden in Zuidwest-Frankrijk zijn gisteren 20 Amerikaanse vliegtuigen neerge schoten. Enige vijandelijke sfoor- vliegtuigen zijn in de afgelopen nacht het Rijnlands—Westfaalse in dustriegebied binnengedrongen. BERLIJN, 29 Maart. Generaal- veldmaarschalk Rommel heeft weder om talrijke steunpunten aan de Nederlands-Vlaamse kust bezocht en zich vooral overtuigd van de afweer kracht der nieuwste vestingwerken. Ook generaal-veldmaarschalk Sperrle heeft steunpunten eninrichtingen van de luchtmacht, aan de kust van het Kanaal bezocht. Hij heeft, daar bij het woord gevoerd tot de aange treden manschappen over hun hui dige en komende taak en reikle daar bij onderscheidingen uit aan man schappen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt. STOCKHOLM, 29 Maart. Sir Wil liam Beverldge heeft een nieuw echter niet officieel plan opgesteld voor het treffen van maatregelen ter handhaving van de „volledige bedrij vigheid" na de oorlog. De publicatie van dit plan zou echter nog enige weken op zich laten wachten. In het nieuwe plan zou Beverldge zich er toe beperken, toepassing aan te bevelen van reeds in de praktijk doorgevoerde maatregelen op een breder basis. HIJ zou er echter wel op i wijzen, dat een politiek der „volledige bedrijvigheid" een revolutie in de nationale financiën zou eisen, aange zien de regering de verantwoordelijk heid op zich zou moeten nemen voor de handhaving van het nationale in komen, terwijl de begroting zou moe ten worden vastgesteld, op grond van de industriële bedrijvigheid, en niet op grond van financiële overwegingen. Wat de buitenlandse valutapolitlek betreft, zou Beverldge. er in" zijn nieuwe plan op wijzen, dat geen enkel land het op zich zal kunnen nemen, handels- en valuta-overeenkomsten met een ander land te sluiten, zonder er aan te denken, dat een depressie er toe zou kunnen leiden,' een politiek toe te passen, welke zich ten nadele van de naburige landen zou uitwerken. Finse censuurbepalingen aangevuld HELSINKI, 29 Maart. De Rijks- dag is gisteren bijeengekomen in een. gewone zitting, tijdens welke een vrij langdurige discussie over de censuur en het toezicht op de pers werd ge houden. In de debatten werd vooral bezwaar gemaakt tegen de lacunes in de censuur en werd op grond van een regeringsvoorstel met 108 tegen 45 sternen en besloten, dat in het ver volg ter vermijding van misleidende geruchten in ieder geval deze lacunes moeten worden opalieven. 112 Voorlndlsche Journalisten hebben in een brief aan den onder koning vrijlating van Gandhi ge vraagd. i Anglb-Amerlkaanse bommenwer pers hebben Maandagmiddag een bui tenwijk van de Franse stad*Pau aan gevallen. Er vielen 150 bommen. Vier doden zijn tot nu toe geteld. President Roosevelt heeft aan den geëmigreerden koning Peter van Zuld-Slavië een boodschap gezonden, waarin hij „bewondering en vriend schap" voor het Zuidslavlsche volk uitspreekt. Sterke Duitse gevechtseskaders nebben in de nacht van 27 op 28 Maart een zware aanval op Bristol gericht. Door het neerwerpen van een groot aantal brisant- en brand bommen ontstonden reeds tijdens de geconcentreerde aanval omvangrijke vernielingen en grote brandep ih -het doelgebied. 104e aanval op Bristol Omtrent de grote aanval op Bristol verneemt het D.N.B.. dat dit een ge concentreerde. zeer zware «aanval Is geweest. De zeer vele zware Duitse gevechtsvliegtuigen opereerden teza men met snelle Duitse gevechtsfor maties. die verschillende aanvallen deden, ook op het stadsgebied van Londen. De omstandigheden waaronper de -aanval op Bristol geschiedde, waren zeer gunstig. Reeds tijdens de eerste minuten van de aanval werden ver scheidene grote branden veroorzaakt, nadat een grote massa brandbommen waren uitgeworpen. De bemanningen van snelle Duitse gevechtsvliegtuigen, die in het overige gebied van Zyid- west-Engeland en het Kanaal van Bristol opereerden, namen enige krachtige explosies te Bristol waar. waarna de vuurgloed feller werd. De belangrijke overlaadhaven Bristol is tot nu toe 104 maal door de Duitse luchtmacht met duizenden tonnen brisantbommen bestookt. Een onzichtbare sluipmoordenaar bedreigt het leven van allen, "die be roepshalve iets te maken hebben met gasgeneratoren, zoals die thans te land en te water algemene toe passing hebben gevonden. Het reuk loze koolmonoyde, dat somtijds ont snapt, kan, wanneer niet voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, acute gasvergiftiging veroorzaken en in ernstige gevallen zijn verstikken de werking laten gelden, tot de dood er op volgt. Niet alle gevallen van koolmo- noxyde-vergiftiging "komen .ter ken nis van de. Arbeidsinspectie. Maar in 1942 waren het er 358 en in 1943 nog 343 gevallen, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van één geval per dag. In het afgelopen jaar ver loor een chauffeur zijn leven tenge volge van koolmonoxyde-vergiftiging en een andere chauffeur werd ten gevolge van dit soort gasvergiftiging tijdelijk blind, zodat hij gedurende zes maanden niet in staat was. enige arbeid te verrichten. Doelmatige afvoer van de kool monoxyde door afzuiginrichtingen in de garages en door goede ventila tie van de autocabines kan deze on gelukken voorkomen. Ook het regelmatig inademen, van kleine hoeveelheden koolmonoxyde kan nadelige gevolgen hebben. Zorg voor góede ventilatie is één dringende 'eis. Radiopraatje Max Blobijl DEN HAAG, 29 Maart. Max Blok zijl spreekt ltt de serie brandende kwesties op Donderdag 30 Maart. Hil versum l. om 18.45 uur over „De ver- Joodslng der kerk". en Leeuwarder winkelier was in het rijke bezit van een goeden vriend, een kleine voorraad jenever en een vindingrijke echtgenote. Als klein geschenk, ter onderhouding van de vriendschap, beloofde de winkelier zijn vriend twee flessen jenever te gen een schappelijk prijsje. De echtgenote zag hier evenwél de kans schoon om den vriend er tussen. te nemen en zij Verwisselde de inhoud van een der flessen met waterdat ontegenzeggelijk een gezonder mid del 'tegen de dorst is. Blijkbaar had de vriend aan één fles genoeg, want hij deed de andere aan een huisvrouw over. De huis vrouw verkocht de fles met enige tientallen guldens winst aan een bak- Iccr. De.bakker verkocht haar'met. een zoet winstje aan een kok en de kok achtte het op zijn beurt voordeliger het begeerde artikel tegen een ge peperde prijs aan een glazenwasser over te doen. De glazenwasser ten slotte bracht dé lies naar zijn zoon en tezamen ging rrien de intussen zeer kostbaar geworden nectar .aan een eerste proeve onderwerpen. Vader en zoon hadden slechts één slokje nodig om tot de ontgoochelende ontdekking te komen, dat men de vloeistof in de fles even goed en aanmerkelijk goedkoper uit dewaterkraan had 'kunnen betrekkend Het gevolg was: hevige verontwaar diging en beschuldigingen van oplich ting door den glazenwasser aan het adres van den kok, door den kok aan den bakker, door den bakker aan de huisvrouio, enz Ds Prijsbeheer sing is thans bezig uit te puzzlen ïvaar grap en vrien dendienst ophielden en Jzettinghan- del tegen veel te hoge prijzen be gon Ie JAARGANG No. 75 LD WOENSDAG 29 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspcri Bureau* voor redactie en edministratie: Hooigracht 31? Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 et. per week of f 2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Verkoop 3 pet. grootboek- inschrijvingen DEN HAAG, 29 Mrt. Volgens een besluit in de Ned. Staatscourant van 28 Maart, van den Secretaris- Generaal van de Departement van Financiën, wordt om. bepaald: de Secretaris-Generaal van het Depar tement van Financiën is bevoegd, inschrijvingen in het grootboek der 3 pet. rentegevende nationale schuld te verkopen tot een nominaal bedrag van honderdmillioen gulden. De gelegenheid tot het kopen van Inschrijvingen in genoemd grootboek wórdt geopend op een nader te be palen dag. De lnschriivingen worden aangenomen ln bedragen van 50. of veelvouden daarvan. De koers wordt dagelijks bepaald. De rente van de krachtens dit besluit te verkrilgen in schrijvingen ls betaalbaar halfjaarlijks op 1 Maart en 1 September. De be taling van de gekochte inschrijving geschiedt op de dag der inschrijving, met bijbetaling van de rente sedert de laatste verschijndag der 3 pet. In geschreven schuld. Jaarlijks zal op de begroting der rijksuitgaven voor het eerst op die voor 1945 voor Inkoop Of aflossing van gevestigde schuld een som worden uitgetrokken ten belope van twee en een half ten honderd van het gehele bedrag der krachtens dit besluit op 30 Juni tevoren Ingeschreven schuld. De staat ls te allen tilde bevoegd meer af te lossen dan in het eerste lid ls bepaald. De gelegenheid tot aankoop wordt opengesteld met ingang van 3 April a.s. bij het agentschap van het Departement van Financiën te Am sterdam. Bovenste foto: een. Amerikaanse ter- reurbommenwerpsr van het type „Boeing Fortress 2", die doors een Duits jachttoestel in een luchtslag zwaar werd aangeschoten en op Ne derlands gebied een noodlanding moest maken, waarbij de bemanning voltallig in Icrijgsgevangenschap raakte. Onderste foto: een tr.effer van het Duitse luchtdpelgeschut op een Amerikaanse terreurbommenwer- per van het type .Jjïberatof', wélke eveneens een noodlandiJig moest maken. - P.K. foto Seuffert/Sch. CNF) (Speciale correspondentie.)' BERLIJN, 29 Maart. In Duitse beschouwingen over de slag om Cas sino wordt veel aandacht besteed aan een verklaring van de Britse be richtendienst, dat de Amerikaanse troepen thans definitief uit de voor ste linies teruggenomen zijn, omdat .slechts de beste troepen tegen de Duitsers in Cassino kunnen opere ren". Van Duitsè zijde wordt toege geven, dat de onlangs voor Cassino opgedoken .Nieuw Zeelandse troepen tot de beste van de geallieerde sol daten behoren. Het lijkt bijna een wonder, dat de verschrikkelijke bombardementen en het hevige artilleristische vuur, waar mede de derde slag om Cassino inge leid werd, de Duitse verdediging niet aan het wankelen gebracht heeft. In de Duitse berichten wordt gesproken van 500 geallieerde bommenwerpers, die met tussenpozen v^n 10 tot 15 minuten in totaal 3000 aanvallen op de Duitse stellingen deden. Boven dien vuurde de geallieerde artillerie ongeveer 15.000 granaten per dag op Cassino af. De militaire medewerker van de „New York Herald Tri- bune" schrijft dan ook, dat Cassi no de Anglo-Amerikanen de illusie heeft ontnomen, dat ze de overwin ning kunnen behalen met een mas saal gebruik van vliegtuigen. Deze ervaring illustreert hoe de tegenwoordige methode van de Brits- Amerikaanse legerleiding niet vol doet. Van Britse zijde wordt namelijk op het ogenblik beweerd, dat de in vasie reeds acht dagen aan de gang is. Weliswaar zijn de legers nog niet op elkaar gestoten, maar West-Euro pa wordt door slagen uit de lucht even krachtig aangevallen als wan neer grote tankformaties tegen de Duitse weermacht zouden vechten. In de Wilhelmstrasse wordt alleen zakelijk geconstateerd, dat het Brits- Amerikaanse luchtoffensief wat de aanvallen' overdag betreft, inderdaad intensiever is geworden. Maar een tweede front kan nooit worden ver vangen door luchtaanvallen. Het luchtoffensief kan hoogstens worden vergeleken met het artillerievuur, dat een groot offensief pleegt in te lei den. In dit geval heeft dit „artillerie vuur" zich niet tegen het front ge richt. maar tegen het achterland. Zo lang "echter een aanval van troepen ontbreekt, kan niet worden gesproken TOKIO, 29 Maart. Het Japanse hoofdkwartier heeft Dinsdagmiddag het volgende communiqué betreffen de de militaire toestand aan het Burmaanse front gepubliceerd: Onze strijdkrachten in Noord- Burma zijn in gevechten gewikkeld met twee Tsjoengkinese divisies en ongeveer twee brigades dér verenig de Anglo-Amerikaanse strijdkrach ten, die van het Hoekaung-gebied zijn opgerukt tot het gebied ten noorden van Myitkina. De ring om de vijandelijke troe pen, die door de lucht in het gebied van K^tha feijn gebracht, wordt steeds nauwer. Het gros van onze troepen in de centrale sector .van het Indisch-Bur- maanse grensgebied rukt op in het dal van Imphal. Tegelijkertijd zetten Japanse troepen hun aanvallen voort op het gros van de Brits-Indische 4e legercorps, dat is ingeslóten in het Tsjingebergte en het Kabaudal. Onze in de Zuidelijke sector van het Indisch-Burmaanse grensgebied opererende troepen, -die een vernie tigingsactie ondernemen tegen het gros van de Brits-Indische 7e divisie, zijn thans een tegenaanval begonnen op het Brits-Indische 15e legercorps, dat tot dit gebied is doorgedrongen. Onze troepen vallen bovendien de 81e West-Afrikaanse divisie in het Kaladandal aan. De toestand in dit gebied ontwikkelt zich over het al gemeen in ons voordeel. Japanners bij Silchar Thans hebben de Japanse troepen, die'kort geleden over de Tsjindtfin trokken en Voor-Indië binnendron gen. -reeds het gebied van Silchar be reikt. Hoewel de vijand was voor zien van alle mogelijke mechanische wapenen, 200 auto's, 70 tot 80 stuk ken geschut «n rüim honderd pant serwagens. werd hij door de Japanse verrassingstactiek overweldigd. De Japanse troepen zuiveren thans het gebied van verstrooide vijandelijke resten. (Silchar ligt ruim honderd kilo meter ten Wésten van de stad Im phal) van een invasie. Hoogstens kan men zeggen, dat een invasie wordt voor bereid. Het voorbeeld van Cassino leert, dat een geweldig geallieerd luchtof fensief, zelfs gesteund door een ver schrikkelijk artillerie-vuur de Duitse weerstand niet-layeft kunnen breken.' Burgemeesters ontslagen DEN HAAG. 29 Maart. Bij besluit van den commissaris-generaal voor bestuur en Justitie ls ontslagen als burgemeester .van Zuid- en Noord- Schermer J. DV Rtgbers; als burge meester van Duiven W. J. A. F. R. van den Clooster baron Sloet tot Everlo; als burgemeester van Voorst mr. G. W. J. barpn Van der Feltz; als burge meester van Breda B. W. T. van Slobbe; als burgemeester van Opmeer en Spanbroek H. J. M. Keyzer; als burgemeester van Ouderkerk a. d. IJsel mr. F. J. van Beeck Calkoen; als burgemeester van Steenwijkerwold F. M. van Panthaleon baron Van Eek. Gasvergiftiging door generator was de doodsoorzaak TILBURG. 28 Mrt. Betreffende het droevige ongeval te SprangCa- pelle vernemen wij. dat de beide slachtoffers, de 45-Jarlge gehuwde accountant en de 20-Jarlge mej. B. zijn overleden tengevolge van gasver giftiging door de generator. De wa gen, die al die tijd op de polderweg heeft gestaan, werd evenwel eerst Donderdag tegen de middag ontdekt. Dodelijke val uit tram DEN HAAG, 28 Maart. Hedenmid dag ongeveer half vier viel de 48-Jarlge mevr. A. M. van D. geb. O. uit de Noordpolderstraat op de hoek van de Lijnbaan en de Prinsegracht In de bocht van lijn 10 uit do tram. Zij was op slag dood. Het lijk ls naar de Zuidwal yervoerd. Vijf jaar voor doodslag ALMELO, 28 Maart. De Almelose rechtbank heeft den thans gedetineer den opperman T. F. N. uit Losser, die terecht heeft gestaan, omdat hij op de avond van 19 Augustus 1943 te Losser A. Lok zodanig met een mes in de hals heeft gestoken, dat Lok kort daarop is overleden, veroordeeld tot vijf Jaar gevangenisstraf met af trek van voorarrest. DEN HAAG, 29 Mrt. De aandacht wordt' er op gevestigd. dat hoofden van Nederlandse gezinnen, die voor het stookseizoen '43/'44 behalve ae brandstöffenkaart „t 116" extra bonnen voor het betrekken van vaste brandstoffen van de N.S.D.A.P. heb ber* ontvangen, voor het stookseizoen 1944/'45 evenals de overige Neder landse gezinnen in het bezit worden gesteld van een brandstöffenkaart „t 405" voor verwarmingsdoelelnden. De plaatselijke distributiediensten zullen de tijdstippen bekend maken, wanneer zij zich hier kunnen- vervoe gen met medenemllng van de stam kaart met de aanduiding .hoofd", het Ingevulde aanvraagformulier md 323- 06. en de oude brandstöffenkaart „t 116". PEN HAAG, 29 Maart.Evenals, in vöüge Jaren zijn in verband melf de naWer^nde Paas- en Pinksterdagen, afwijkingen toegestaan van de bij de Arbeidswet voorgeschreven werktijden voor broodbakkerijen. Dezo afwijkin gen zijn ln hoofdzaak gelijk aan die van het vorig Jaar. APOTHEKER-ADSISTENTSEXAMEN. Geslaagd de dames E. de Lange. Voorburg; C. L. I. de Groen, Voor burg; M. J. van der Staaij, Leiden; F. L. H. van den Berg, Den Bosch, en C. M. van der Meer, Noordwljk. C. M. van der Meer. Noordwljk. SCHEEPSWERKTUIGXÜNDIGEN. Geslaagd voor het voorlopig diploma: K. C. Klaver te Den Helder; G. L. J. Netténbreijers te Bergen op ^oom; C. W. van Trierum te Den Haag; Gr Tuk ker te Hardinxveld. Thuiswerkers en de loonbelasting Men wordt beschouwd thuis werker te zUn. wanneer als regel voor niet meer dan twee werkgevers arbeid verricht wordt en men zich door niet meer dan twee hulpen laat bijstaan. De arbeid moet persoonlijk bulten de werkplaats van den werk gever worden verricht en de arbeid moet verband houden met het ln des werkgevers on derneming uitgeoefend bedrijf. Verder wordt ln de hlerbe- doelde uitvoeringsbeschikking uitvoerig geregeld, hoe de be lasting moet worden berekend, ook wat betreft de hulpen. Zij noemde oorspronkelijk zestien bedrijven op. waar thuiswerkers bU werkzaam zijn. Thans is deze opsomming ook uitgebreid tot degenen, die thuiswerker zUn ln het kunstntjverheldsbedrijf. Deze zeventien bedrijven cljn: 1. het bedrijf van vervaardigen, herstellen en/of afwerken van onder- en/of bovenkleding; 2. het behangers- en/of stoffeer- dersbedrijf; 3. het mattenma kers- en/of stoeléhmakersbedrijf; 4. het meubelmakers- en/of bil- JartmakersbedrlJf; 5. het riet- meubelmakersbedrljf; 6. het stoelenmakershedrljf; 7. het mandenmakersbedrljf; 8. het hoepelmakersbcdrljf; 9. het klompenmakersbedrljf; 10. het vlasserU bedrijf; 11. het lederbe- drijf; 12. het tassenmakersbe- drljf; 13. het slgarenmakersbe- drijf; 14. het bedrijf van ver duurzamen van levensmiddelen; 15. het bedrijf van schoonmaken van groenten en fruit; 16. het bedrijf van pellen 'van garnalen en van fileren van vis; 17. het kunstnljverheldsbedrijf (hetver vaardigen van speelgoederen, sieraden enz.). LE1DS NIEUWS Ondanks bekentenis vrijgesproken Voor het kantongerecht te Leiden moesten terecht staan G. J. van Am sterdam Sr. en G. J. van Amsterdam Jr. uit Leiden, wegens ernstige over treding van de Jachtwet. Op 24 De cember 1943 hadden zij met „lange" honden in de Achthovenpolder te Leiderdorp op hazen gejaagd. Een hond had daarbij een haas gevangen en doodgebeten. De heer R. Hendriks uit Zoeterwoude had op 24 Dec. 1943 verdachte G, J. v. Am sterdam Jr. met een „lange" smalle hond in de Achthovenpolder te Lei derdorp zien lopen, de hond snuf felde en zocht een spoor, omdat dit op het land van zijn vader was, had hij hiervan onmiddellijk aangifte bij de politie gedaan. Het O.M. achtte de overtreding der Jachtwet bewezen. Gezien de ernstige overtreding der Jachtwet, eiste het O.M. tegen lederen verdach te 3 weken hechtenis. Mr. Overbeek wees 'n /en uitvoe rig pleidooi er op. dat G. J. v. Am sterdam Sr. niet bij de jachtpartij aanwezig was geweest', daar de ge tuige Hendriks alleen maar G. J. v. Amsterdam Jr. met een hond in de polder gezien had, bovendien had niemand verdachten aien jagen, en was v. Amsterdam Sr. niet de eige naar van de hond. De kantonrech ter achtte nietegénstaand beken tenis van verdachten de overtre ding dei1 Jachtwet niet bewezen en sprak verdachten vrij. AGENDA BIOSCOPEN: Casino: Rosen ln Tirol. Dag. 2 en 7.30 uur. Zondag 1.30, 3.45, 6 en 8.15 uur. boven 18 J. Lirlo: Nacht zonder afscheid. Dag. 2 cn 7.30 uur. boven 18 J. Luxor: Als mannen liegen (toneel). Dag. 2 en 7.30 uur. Re\: Vrouwen zijn geen engelen. Dag. 2 en 7.30 uur. Zondag doorl. voorst. Trianon: Een witte droom, dag. 2 en 7.30 uur. Zondag 1.15, 3.15, 5.30 en 8 uur. Alle leeftijden. Woensdag: Stadsgehoorzaal, 7 uur: Chr. Gymn. Ver. D.O.S., jaarlijkse uit voering. Donderdag: Stadsgehoorzaal 7 uur: Chr. Gymn. Ver. D.O.S., Jaarlijkss uit voering. Kleine Zaal, 7.30 uur: plano- avondavond Jan Coqvee. Churchill's jongste rede is ook door de eigen medestanders genoten als een glas ongewoon verdunde limonade. Het is niet nodig, de Britse^ Amerikaanse en Zweedse pers te citeren om dui delijk te maken, hoezeer men ginds over de nietszeggende woor den teleurgesteld blijkt. Dat zal ook de illegale Nederlandse pers waarschijnlijk met enige vertra ging wel doen. Uit het illegale blaadje „De Waarheid" is op deze plaats nog maar weinige dagen geleden een vernietigend oordeel aangehaald jover de voorlaatste toespraak van den Britsen pre mier. De bezwaren van Churchill's medestrijders berustten toen op een volstrekt gemis aan Engelse daden. Deze laatste toespraak neemt van alles wat op daden gelijkt nog nadrukkelijker af stand. Daarmee is het illegale vonnis geveld. In de poljtieke -terminologie heet de jongste rede van Öhurch- ill „voor binnenjands gebruik". Vandaar dat een goed stuk van de (overigens niet al te zeen ge spannen) aandacht zich concen treert rondom het sociale vier jarenplan, dat Churchill zegt te willen verwezenlijken. Berlijn ■heeft deh Britsen premier nskr aanleiding van dit plan „een goed parlementariër, maar een slecht nationaal-socialist" ge noemd en. hem daarom weinig succes met zijn plan voorspeld. Aldus is op geestige wijze het plagiaat van Churchill's sociale plannen uitgedrukt. Niet helemaal overbodig. Want terwijl Engeland poseert voor het bij uitstek idealistische land, dat strijdt voor een wereld die „vrij van nood en vrees" zal zijn, is.het in werkelijkheid een land van de schreeuwendste sociale tegen stellingen en het grootste sociale onrecht. De actueeiste voorbeel den voor die stelling laten zich putten uit Engelse krantenberich ten over de „verzorging"' van ge wonden uit de huidige oorlog. De „Daily Herald" heeft over de Engelse invaliden en hun ge zinnen met een toespeling op de voor-oorlogse problemen in oos telijk Europa reeds tamelijk kras gesproken als over „onderdrukte minderhedenIn het algemeen staat inderdaad vast, dat de on dersteuning voor Britse zwaarge wonden in deze oorlog in geld uitgedrukt gemiddeld nog vijf tot zeven procent lager is dan in de vorige wereldoorlog, hoewel de kosten van' het levensonderhoud tot een veelvoud stegen. Dat wijst niet bepaalt op een kwart eeuw sociale vooruitgang. Officiële beschikkingen kennen aan een Britsen soldaat die bij voorbeeld beide benen of beide De verduistering begint heden om 19.15 en eindigt om 6.15 uur. Maan op 9.21, onder 0.18 uur. 31 Maart E.K., 8 April V.M., 16 April L.K., 22 April N.M. ogen verliest 37.5 shilling per week toe. ongeveer vijftien gul den. De „Daily Herald" echter berekent, dat het Engelse leven thans bij de allerbescheidenste eisen aan voeding, kleding en be huizing minimaal twee pond per week vraagt. Dat is ...veertig shil ling. Zo ziet de sociale basis er uit, waarmee het Britse kapitalis me de soldaten beloont, die in de strijd voor de Britse geldbuidel invalide werden. Maar wellicht nog kenmerken der zijn de gevallen, waarin de Britse overheid m^t typisch kapi talistische methoden zich zelfs aan verregaand onvoldoende steunbedragen probeert te ont trekken. De „Daily Sketch" van 16 Januari 1943 verhaalt van een oorlogsweduwe met twee kinde ren, die generlei steun ontving. Motief: de betreffende soldaat was aan buikvliesontsteking ge storven en niet op het slagveld! Dat hij deze buikvliesontsteking in (en waarschijnlijk-ook dóór) de militaire dienst gekregen had, scheen de ondersteuningsbureau craten van geen betekenis. De Britse staat onttrok zich aan een ondubbelzinnige sociale plicht als een chicanerende verzekerings firma. Zulk een bijna ongelooflijk ge val staat in Engeland echter waarlijk niet alleen. De „Daily Herald" van 16 Juni 1943 bewees het, door uit een groot aantal ge vallen er drie te beschrijven, waarin nagelaten betrekkingen van in de oorlog gevallen officfe- ren en manschappen zonder de allergeringste ondersteuning ble ven. De ..Daily Sketch" van 10 April 1942 signaleerde reeds, hoe invalide officieren en soldaten uit de huidige oorlog (gedeelte lijk zelfs in uniform!) voor een werklozenbureau in de rij moch ten staan. Zonder werk, te ont vangen. Welke scrupules' zal èen land, waar deze dingen ln volle oorlogstijd mogelijk zijn, strak6 met gezonde arbeiders, hebben? Volgens de „Daily Herald" wacht ten alleen in het afgelopen jaar rond twintigduizend zonder on dersteuning uit de militaire' dienst ontslagen Britse soldaten op afwikkeling van hun verzoek schrift bij het betreffende minis terie... Dergelijke voorbeelden, die met vele andere te vermeerderen zijn, doen duistere vermoedens rijzen over de verwezenlijking der socia le Idealen, waarvan het Britse imperium zich de voorvechter noemt. Voorlopig is de Engelse arbeider zelf nog allesbehalve „vrij van nood en vrees". Het is voor Churchill te hopen, dat die arbeider zich daarvan niet nog tijdens deze oorlog bewust wordt. SPORTNIEUWS Van Dam bokst te Brussel BRUSSEL. 29 Maart, Het h^eft er nu' toch alle schijn van, dat hier weer bokswedstrijden tussen Neder landse en Belgische boksers gehouden zullen wpr.d<".i. n>oor 4e ziekte van Sijs heeft een eerste poging jammer genoeg schipbreuk geleden. Naar thans bekend wordt, zal de Neder landse llchtge wichtkampioen Jan Nicolaas op 9 April te. Brussel in het strijdperk komen tegen den bekenden Pelg De Winter. Die zelfde middag bokst van Loon in de plaats van De Boer die aanvankelijk gecon tracteerd was. tegen Van Deurn. Nog belangrijker wordt de ontmoe ting, die op Zondag 23 April in het Sportpaleis te Brussel in het kader van een grote sportdag, georganiseerd wordt. Voor die middag is n.l. de Hollandse middengewichtkampiöen Luc Van Dam gecontracteerd. Het staat nog niet vast wie zijn tegen stander zal zijn. Men noemt de oud- kampioen van Europa, Felix Wou ters. Kan de strijd tegen Wouters eventueel niet door gaan. dan zal Van Dam uitkomen tegen* Goffau of tegen Gustav Roth. Voetbalprogramma voor Zondag Kampioenschap van Nederland: Longa—VUC, Heracjes—Heerenveen. District I: kampioenschap 2e klas se: KFCOSV2e klasse B: HVC— Vriendenschaar. Promotie-competitie 3e klasse: Helder—Zaandijk, TOG— Rapiditas. Promotie-competitie 4e klasse; Zilvermeeuwen—Zaanlandia. RODI—Allen Weerbaar. District 3, le klasse: Quick—PEC; 2e klasse A: beslissingswedstrijd Borne—Hengelo; u Een echt Vlijmense boer heeft een rieten dak boven zijn hoofd, ver zakte muren om zich heen en een paar hectaren grond, die in deze tijd een allermerkwaardigst gezicht op leveren. Een Vlijmens stuk land is namelijk een samenstel van ijzer- draad, touw en groene ranken, die langs touw en draad omhoog streven. Die groene ranken zijn hopplanten, Vlijmen is het enige dorp in ons land, waar men overwegend hop vetbouwt. Ook in de omgeving van Vlijmen, in Drunen en apdere plaatsen van de Langstraat, 'is enige hopverbouw, maar in Vlijmen, waar de boeren per man zelden meer dan 5 h.a. grond bezitten, overweegt de hopverbouw zeer sterk. Waartoe dient de hop? Vroeger wist bijna niemand het, tegenwoordig weet njen, dat dit product in sigaren ver werkt wordt. Maar de sigarenmakerij is niet de voornaamste afnemer van Vlijmen, gelukkig maar, want ieder een hoopt toch, dat de hop maar tijdelijk in onze rokertjes voor zal komen. De belangrijkste afnemers van de hop zijn de bierbrouwerijen. Bier wordt gemaakt uit mout en hop. -Wanneer het aftreksel van de mout in de koperen ketel te borrelen staat, wordt in het kokende gerstenat een hoeveelheid hopbellen gestrooid. Die hopbellen, die in Augustus te voorschijn komen, zitten aan de vrou welijke plant en zijn de onbevruchte bloemen. Zij bevatten een geel. bitter poeder; lupuline, dat aan het bier de bittere smaak geeft en het tevens lan ger houdbaar maakt. De hopbellen mogen niet bevrucht worden, want dan verdwijnt de lupu line. Daarom is het te Vlijmen bij gemeentelijke verordening verboden, mannelijke hopplanten te bezitten of in het wild te laten groeien. Een allermerkwaardigste verordening, die echter zeer nodig is, want wie zal een insect beletten ook hopplanten te be zoeken? Vroeger v/ijnbouwers Volgens overlevering is de cultuur van hop hier in de streek reeds zeer oud. Men zegt zelfs, dat omstreeks 1350 de bewoners van Heusden en omstreken, die toén vooral wijnbou wers geweest moeten zijn, zoveel voor deel in de hop zagen, dat zij die plant aanvankelijk naast de wijnstok, later als hoofdgewas gingen telen. Hoe het zij, in 1872 was er in ons land nog 264 ha. bebouwd met hop, maar daar na is de cultuur snel uitgestorven. In 1914 waren het nog maar 14 ha. En toch, heeft ons land heel wat hop nodig, want voor vier hl. bier ge bruikt men 1 kilo hopbellen en in ons land wordt per jaar ongeveer 1.800.000 hl. bier gebrouwen, waarvoor dus bijna een half millioen kilo hop hodig is. Die hoeveelheid werd voor de oorlog geheel ingevoerd, vooral uit Duitsland en het vroegere Tsjecho- Slowakije, waar ook de gerst voor de brouwerijen vandaan kwam. Tegen woordig levert ook onze eigen land bouw vrij veel biergerst, die meer be werking vraagt dan de gewone, maar betere prijzen maakt. Trouwens, ook de hop vraagt veel bewerking. Daar om heeft men in Vlijmen, dat thans ongeveer twee procent van de Nederland benodigde hop levert, 1936 een proefschool v\or de hop ge opend, waar voorlichting gegeven wordt. Op het ogenblik heeft men de han den vol met de hopverbouw. De plan ten schieten langs hun ijzerdraden flink omhoog en over een paar weken, in April, zullen zij de lerïgte van een meter bereikt hebben. Dan worden zij afgesneden, wat het product ten goede komt. Het groeien gaat buitengewoon hard: in de zomer zijn de planten weer drie, vier meter hoog en in Augustus kan men de bellen plukken. Daarna wordt het product, gedroogd, ook al een zeer secuur werk, en dan kan het naar de brouwerijen, waar men een goede prijs bétaalt voor dit met zorg behandelde gewas. kampioenschap Rhoda—Vitesse. Dis trict 4: promotie-competlti% 2e klas se: WV—TSC, Limburgia—Sittarctse Boys. m Bplcskampioenschappen toch in Groningen GRONINGEN,' 29 Maart, Naar wij vernemen, zullen de amateurs- bokskampioenschappen van Neder land, die aanvankelijk in Groningen gehouden zouden worden, doch later aan Den Haag waren toegewezen, toch in Groningen gehouden worden. Als data zijn vastgesteld 22 en 23 April. De finales worden gebokst op 6 én 7 Mei. Goed voorbeeld van Leiden LEIDEN, 29 Maart. Het ligt in de bedoeling van het gemeentebe stuur van Leiden om, ter bevorde ring van de sportbeoefening, de jeugd in de'gelegenheid te stellen, met ver schillende takken van sport kennis te maken. Voorlopig zullen cursussen van drie maanden georganiseerd worden ter beoefening van korfbal en athletiek, waaraan de Leidse Jeugd van 12 tot 19 jaar gratis kan deelnemen en wel gedurende één uur per week onder leiding van een gymnastiekleraar. B«lcercompetitie en de Paasdagen DEN HAAG, 28 Maart. De be kerwedstrijden, vastgesteld voor Zon dag 9 April, zijn nader vastgesteld op Maandag 10 April, tweede Paas dag. De verenigingen kunnen echter in onderling overleg overeenkomen op Zondag 9 April, eerste Paasdag te spelen. VOLKSCULTUUR EN KUNST Nieuwe films in Nederland Omstreeks Pasen zijn volgens aanJ kondiging van Ufa/Tobis verschil lende interessante nieuwe films te verwachten. Daar is in de eerste plaats „Johan" naar het gelijknami ge toneelstuk van Theo Lingen, die onder regie van R. A. Stemmle de titelrol van den huisknecht speelt en daarbij Fita Benkhoff, Irene von Mayendorff en Hermann Thimig naast zich vindt. Verder krijgt men eerlahg een drie tal der aangekondigde Franse films te zien, n.l. „Het eerste ren dezvous" (Le premier rendezvous) onder regie van /Henri Decoin en met Fernand. Ledoux Jean Tissier en Louis Jourdan ala mannelijke part ners van Danielle Darrieux, die de hoofdrol vervult. Ook twee films van Pierre Fresnay staan op het pro gramma: „De laatste der zes" (Le dernier des six), een detective geschiedenis onder regie van Georges Lecombe met Michèle Alfa, Jean Tis sier, Anaré Luguet en Suzy Delair tegenover Fresnay in de hoofdrol en voorts de mysterieuze film ,.D e hand van Satan" (La main du dlable) onder regie van Maurice Tourneur met Palau in zijn svm'oo-. lische duivelsrol van „de kleine man" j en.Josseline Gael. Dan wacht ons de nieuwste Rüh- mann-film „De Belhamel" (Die "reuerzangenbowle) onder regie van Helmut Weiss en met Karin Him- boldt, Hllde Sessak, Erich Ponto, Paul Henckels en Hans Leibelt in de verderë" rollen. Paul Verhoeven regisseert „Een g e 1 u kk i g m e n s" Ein glücklicher Mensch), de geschiedenis van een professor-levenskunstenaar metEwald i Balser. Viktor de Kowa, Maria Land-' rock en Gustav Knuth; Karl Anton! regisseert „De Avonturierster"! (Die Hochstaplerin) met SyblUe Schmitz en Karl Ludwig Diehl „Minnebrieven" (Li besbriefe) wordt geregisseerd door Hans H. Zer- e" v°ert Hermann Thimig, Kathe Haac-k, Suse Graf, Paul Hub- schmld en Bruni Löbel in hun rolien op het linnen yenster. -VVMWSt:-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1