HET DAGBLAD 112 terreurvliegtuigen neergeschoten VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberichten Afweerstrijd en tegenaanvallen in de Zuidelijke sector Zware aanval op Londen Brits verlies van 20 procent Japanners rukken op naar Imphal Churchill voorspelt een Jange en vreselijke mars" Rede voor het Ritterbusch sprak tot de jeugd binnenland Zomertijd 3 April Reeks bomaanslagen in vier Palestijnse steden Uitvoering sociale wetten Verzorgingsgedachte dient op de voorgrond te staan Twee pantsers rollen op mij af..." Maatregel Prijsbeheersing bereikte zijn doel niet „Radicaal" ingrijpen zonder succes Ontruiming van Balti en Proskoerow HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 26 Maart. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Aan de benedenloop van de Oekrajinsche Boeg werden verschei dene aanvallen en overzetpogingen van de Sowjets verijdeld. Aan het gehele front tussen Per- womaisk en ten Oosten van Brody zijn onze troepen in'hevige afweer- gevechten gewikkeld, in welker ver loop de steden Balti en Proskoerow ontruimd werden. Bij Tamopol ver nietigde een van onze pantserforma ties in een vastberaden aanval 25 vijandelijke stukken geschut In de succesvolle afweergevechten ten Zuiden van de Pripjet-moerassen heeft zich de majoor der reserve Strobel, commandant van een regi ment artillerie, door bijzondere dap perheid onderscheiden. Tussen Dnjepr en Tsjaussy vielen de bolsjewisten na hevige artillerie voorbereiding met verscheidene divi sies infanterie en pantserformaties aan. In felle gevechten behaalden onze troepen een volledig afweersuc- ces. Plaatselijke penetraties werden in kloekmoedige tegenaanvallen ge zuiverd de binnengedrongen vijand werd in een gevecht van man tegen man vernietigd. Ten Zuidoosten van Witebsk on dernamen de Sowjets als gevolg van de zware verliezen die zij de vorige dagen geleden hadden, slechts ver geefse plaatselijke aanvallen. In het hoge Noorden werden vij andelijke aanvallen in de sector Kandalaksja afgeslagen. In Italië werden bij Cassino sterke vijandelijke stoottroepafdelingen, die door artillerie werden gesteund met zware verliezen voor den vijand af geslagen. Van de rest van het front wordt slechts melding gemaakt van wederzijdse activiteit van verkenners en stoottroepen. Enige vijandelijke stoorvliegtuigen zijn in de afgelopen nacht, tot West- Duitsland en tot het gebied van Ber lijn doorgedrongen. Weermachtsbericht van Zaterdag Zaterdag maakte het. opperbevel van de weermacht bekend- Op het bruggehoofd Nlkolajew mislukten vrij krachtige vijandelijke aanvallen na zware gevechten. Pogingen van den vijand om de Oekrajinse Boeg in haar benedenloop over te steken werden verijdeld. De op enige plaatsen aan de Westelijke rivieroever gelande bolsjewisten, wer den in ten onmiddellijke tegenactie vernietigd of opeengedrongen Tussen de middenloop van de Oekrajinse Boeg en de Dniester, als mede Westelijk van de Dnjestr in het gebied ten Noorden van Balti. bieden Duitse en Roemeense troepen den op- dringenden vijand hardnekkig tegen stand. Tussen Proskoerow en Tarnopol drongen de bolsjewisten met over machtige strijdkrachten verder naar het Zuiden door. Aanvallen op beide steden werden in zware gevechten afgeslagen. Door een tegenaanval onzer troe pen in het gebied van Brody leden de bolsjewisten zware verliezen. Noordwestelijk van Kowel werden de bolsjewisten verder teruggeworpen. Ten zuidoosten van Witebsk hand haafden onze troepen hun stellingen tegen nieuwe vijandelijke doorbraak pogingen. zuiverden plaatselijke pene traties en brachten de bolsjewisten ook hier zware verliezen aan doden en gewonden toe. Aan de rest van het Oostelijke front heerste slechts plaatselijke ge vechtsbedrijvigheid. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraakpogingen bij Cassino. De aanvallen, die de gehele dag met sterke strijdkrachten op het Ooste lijke en het Noordelijke deel van de plaats worden ondernomen, strand den op de hardnekkige tegenstand der 1ste valschermjagersdivisie. die daar opereert onder bevel van luite nant-generaal Heidrich. De zware afweerstrijd dezer divi sie werd op voorbeeldige wijze ge steund door de onder bevel van lui tenant-kolonel Denzinger en kapitein Lydecke staande artilleriegroepen De vijand leed zware verliezen Van het overige front worden geen bijzondere gebeurtenissen gemeld BERLIJN. 26 Maart. Op grond van de ervaring kan worden aan genomen. dat de totale vliegtuig- verliezen. Vrijdag door de Engelsen geleden bij de aanval op Berlijn, zeker wel 50 procent boven de in het weermachtsbericht genoemde 112 vliegtuigen liggen Daarbij is nog geen rekening gehouden met de toe stellen. die beschadigd of met ern stige personele verliezen op hun bases zijn teruggekeerd. Men kan zeggen, dat de vijand minstens 20 procent der opgestegen vliegtuigen heeft verloren: het grootste verlies, tot dusverre bij nachtelijke aanval len geleden Rcemëense verklaring over de toestand BOEKAREST. 26 Maart. - Alle bladen bevatten op een in het oog springende plaats van hun Zondag ochtendedities een uiteenzetting, waarin zich het officiële Roemeense standpunt weerspiegelt ten jfanzien van de toestand, die ontstaan is door dat het Roemeense grensgebied bij de militaire operaties is betrokken geraakt De uiteenzetting zegt: ..Wij verhelen de waarheid niet over de moeilijke tijden die wij be leven Doch sedert eeuwen kennen wn slechts ernstige levensomstandig heden Onze aai. gebeurtenissen zo rijke historie heeft ons daarmede vertrouwd gemaakt Zij gebiedt ons thans, het vertrouwen in onze kracht en in ons recht .liet te verliezen Het is het gebod van dit ogenblik, de ge varen onder de ogen te zien. zich nier voor hen te verbergen niet te ti achten hen te ontgaan doch hen tegemoet te treden met het vaste ge loot in de natie, in de staat, en in het leger Onze staatkundige organi satie vervult ongestoord haar plicht De natie is eensgezind, maar het lege» is de steun van ons oestaan als staat en natie Sowjetvliegfuigen naar Italië BERN. 27 Maart. Naar clc Britse berichtendienst meldt, zullen binnen kort Sowjetrussische vliegtuigen naar Italië gezonden worden om materiaal transporten voor het Zuldslavlsche ..bevrijdingsleger" van Tito ten uitvoer te leggen Tegelijkertijd zijn in Italië opleidingskampen gevormd door maar schalk Tito, tot wiens verbindingsstaf behalve Britse en AmeriKaanse ook Sowjetrussische officieren behoren. Boven Italië werden gisteren 12 vijan delijke vliectuieen neereeschoten. Formaties Amerikaanse bommen werpers vlosen op 24 Maart het Rijn- Mainsehipd binnen en lieten bom men vallen op verscheidene plaatsen vooral op Frankfort aan de Main Onder de moeilijkste afweeromstan- dieheden werden 9 vijandelijke vlieg tuigen vernietigd. Bij een nieuwe terrcuraanval op Berlijn in de nacht van 24 op 25 Maart leden de Britse terreurvlieg tuigen dc zwaarste verliezen: 112 viermotorige bommenwerpers werden vernietigd. In verschillende woonwijken van Berlijn ontstonden branden en ver woestingen De bevolking leed ver liezen. Sterke formaties zware Duitse ge vechtsvliegtuigen vielen in de afge lopen nacht Londen wederom aan Dc geconcentreerde aanval veroor zaakte hevige ontploffingen en tal rijke branden, die zich nog geduren de de aanval uitbreidden tot opper- vlaktebranden Enige Britse stoorvliegtuigen vlo gen over het grensgebied van West- Du itsland. In de vroege ochtenduren van de 24ste Maart brachten bewakingsvaar tuigen der marine in het Kanaal twee Britse torpedoboten tot zinken en beschadigden twee andere zo zwaar, dat die verloren geacht kunnen wor den. Tegelijkertijd sloegen zij ver scheidene vruchteloze aanvallen van jachtbommer werpers af. Duitse duikboten brachten ln zware strijd van convooien in het Noordelijke deel van de Atlanti sche Oceaan en in de Middel landse Zee 10 schepen met een gezamenlijke inhoud van 46 000 ton. alsmede 5 torpedojagers en eseortevaartuigen tot zinken. Bo vendien schoten zij 3 vijandelijke vliegtuigen neer. (De in het loeermachtsbericht van Zondap c/enoemde plaats Tsjaussy lipt onpeveer 50 kilometer ten Zuid oosten van Mopilew.) TOKIO. 27 Maart.De slag om Imphal, een belangrijke stelling in Iijdië, heeft door de opmars der Japanse formaties in het gebied ten Oosten van Imphal zijn hoogtepunt bereikt. Op 22 Maart hebben Indische en Japanse strijdkrachten de ver keersverbindingen naar een punt ten Noorden van Imphal afgesneden. Een andere formatie drong door de vierde en vijfde verdedigingslinie van den vijand in Assam heen en veroverde een voor de verdediging van den vijand belangrijke sleutelpositie. Japanse formaties, die haar opmars in Zuidelijke richting naar Tamoe voortzetten, hebben den vijand, die bij de heuvels ten Noorden van Moreh hevig verzet biedt, omsingeld en op 22 Maart vernietigd, De blik semsnelle opmars naar Sibong werd voortgezet en de aftochtweg van den vijand is daarmede afgesneden. De hevige gevechten in deze sector du ren voort. Een spoor van Petiot? PARIJS. 27 Maart. Naar verluidt heeft in de omgeving van Nantes. Zaterdag in het plaatsje La Haye Foussière een man met eer. fiets uit voerige inlichtingen gevraagd omtrent de vertrektijden der treinen in de richting van Nantes. Het door de politie verspreide signalement van Petlot zou op hem van toepassing kunnen zijn. Daar de persoon, tot wlen dc vragen gericht werden, niet onmid dellijk het naastbijzljnde politiebureau van een en ander in kennis heeft gesteld, moet het spoor van Petlot op nieuw worden gezocht. Ie JAARGANG No. 73 LD MAANDAG 27 MAART 1944 Aan een hevig omstreden spoordijk bij Aprilia werd het drijfwerk van deze vijandelijke tank met enkele schoten totaal vernietigd. De bemanning zag zich gedwongen de pantserwagen te verlaten. (P.K. foto Micheljek Dv-R.) Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Teletoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. Ver week ot ƒ2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Nieuwe leden van H.J. en B.D.M. geïnstalleerd MAASTRICHT. 26 Maart. Tel- kenjare worden de Duitse veertien jarigen. die tot dan toe in de organi saties van Jungvolk en Jungmadel ziin geweest, plechfig opgenomen in Hitlerjugend en Bund Deutscher Madel. De belangrijkste van de installatie bijeenkomsten. die in verschillende plaatsen werden gehouden, was dit jaar die te Maastricht. Zondagmorgen trokken daar de zingende groepen jongens en meisjes naar de Stadsschouwburg, waar de leider van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P.. Oberdienstleiter W Rit terbusch. hen heeft toegesproken. Onder de genodigden en belang stellenden bevonden zich de Beauf- tragtc van den Rijkscommissaris voor Limburg Schmidt, de commis saris voor Limburg en vertegen woordiger van den Leider Graaf de Mai chant et d'Ansembourg. Ober- bannführer Voss der H.J.. de B D M.- führerin in Nederland Fr. Hage- mense. vertegenwoordigers van Partij Weermacht en Duitse politie, en verder de verwanten der kinderen Oberdienstleiter Ritterbusch maak te zijn jeugdige toehoorders in een voudige bewoordingen duidelijk, dat zij zich verplichten voortaan in de voorste linies te staan in de strijd voor hun volk en hun vaderland. Zij moeten ook buitén de organi satie een voorbeeld zijn van flink heid. ijver, eerlijkheid, gehoorzaam heid fatsoen en properheid en hun goede wil tonen en al hun krachten inspannen. Vervolgens legde spreker ln ver band met het feit dat velen hunner eens leidende functies zullen bekle den er de nadruk op dat ieder, die van binnen niet zuiver is en met zichzelf in het reine, het recht mist anderen te leiden Deze ziele-ontwikkeling. dit stre ven naar beter, houdt nooit op in het leven, want het is een kenmerk van den Germaansen mens. dat hij steeds naar hoger streeft Men moet voorts zijn volk lief hebben: dat wil zeggen: dat volk met zijn deugden cn met zen gebre ken. Men heëft ons. Dirtsers. a'dus Oberdienstleiter Ritterbusch. wel eens een volk van denkers en dichters ge noemd. en daarmee tevens willen uitdrukken dat wij dikwijls warm lopen voor goede dingen, maar zel den erin slaagden onze strijd zake lijk uit te buiten Laten wij thans dan tonen, dat we niet alleen een volk van denkers en dichters zijn. maar ook van strijders, die arbeiden aan de vormgeving van hun volk en een taak te vervullen hebben in het belang der Europese volkerenfamilie Nadat Oberdienstleiter Ritterbusch den Führer ten voorbeeld had ge steld nam Bannführer Merten de jongens en meisjes over Vervelgens zeiden zij hem de formulé der ge lofte na. en las hij een boodschap van den Reichsjugendführer voor Doodvonnis voltrokken DEN HAAG. 27 Mrt. Officieel wordt medegedeeld: De Nederlandse onderdaan Peter Johannes Maria Vloei, die door het Duitse Obergericht in de bezette Ne- deiiandsche gebieden wegens verbo den bezit van wapens en poging tot moord op Duitse politie-ambtenarcn als saboteur ter dood veroordeeld was. is. nadat de kwestie van gratie verlening was onderzocht, terecht gesteld. STOCKHOLM, 27 Maart. Churchill heeft gisteren voor de Britse omroep tot het Britse volk gesproken. Ter inleiding zeide hij. dat de geallieerden ..een lange en vreselijke mars" moeten afleggen. In het verder verloop zijner rede sprak Churchill over de verhouding van de strijd in Oostazië en die in Europa. Hij verklaarde, dat men er rekening mede mag houden, dat de ..Amerikaanse broeders" met de laatste vezel van hun kracht tot het einde zullen strijden. Voorts prees Churchill Stalin, wiens „volmachten hem in staat stel len millioenen in beweging te bren gen en de leiding van de oorlog zo te voeren, dat zij voor Sowjet-Rusland en zijn bondgenoten van groot voor deel is." In dit verband verklaarde de Britse premier, dat Sowjet-Rus land de moeilijkheden van amphibi- sche operaties van grote omvang „niet volledig kon begrijpen" De Britse en Amerikaanse taak is. zo zeide hij. moeilijk en geheel verschil lend van die der bolsjewisten, onge acht de bewondering voor de mili taire successen van het sowjetrussi sche volk. Wat de gevechten van het Indi sche nationale leger en de hen steun verlenende Japanners betreft, moest Churchill toegeven, dat zij reeds ln de rug van ons front gekomen zijn cn dat ,.op verschillende plaatsen de zwaavste gevechten geleverd wor den." Churchill trachtte dit-feit te verbloemen door te zeggen: „Het zou te vroeg zijn thans resultaten van dc strijd in deze reusachtige gebieden van bergen en rimboe bekend te maken." Voorts trachtte Churchill dc op zijn regering geoefende critiek een andere richting te geven. Hii sprak van een „groot aantal fatsoenlijke, ja zelfs prominente lieden, die er op recht van overtuigd zijn, dat zij me' hun critiek nuttig werk kunnen doen." Churchill zeide verder, da' ongetwijfeld thans reeds zekere mi nisters opdracht hebben tot het ont werpen van plannen voor de tijd na de oorlog, hij kon echter „niet garanderen, dat alles volmaakt zal zijn." Aan het slot van zijn radiorede sprak Churchill over ..het uur der steeds dichter bij komende gevechts handelingen". weshalve niet over een demobilisatie gesproken kan worden. Ook hierbij wees hij op ..het schit terende leger der Ver Staten", dat gereed staat, of binnenstroomt. Hii beweerde, dat behalve dit leger, ook Britse troepen in overeenkornstigen getale gereed staan. Tenslotte verdedigde Churchill zich tegen het verwijt vaak loos alarm te hebben geslagen. In dit verband gaf hij de mógelijkheid toe. dat Engeland zelf „het voorwerp zou kunnen worden van een nieuwe vorm van aanvallen van de kant van den vijand." Duits commentaar Siegfried Horn, de diplomatieke cor respondent van liet D.N B merkt op. dat terwijl eerst de indruk was ge vestigd, dat Churchill rapport zou uit brengen over de militaire toestand, na bestudering van zijn rede niets anders over blijrt dan te constateren, dat de mogendheden, die beweren ter bevrij ding te zijn aangetreden, nog een lange en vreselijke mars zullen moe ten afleggen. Opmerkelijk ls. dat Churchill twee maal opmerkte, dat de Amerikanen een bijzondere aderlating zullen moe ten ondergaan, niet alleen in Europa, maar ook ln het Verre Oosten. De schoonklinkende formulering dat „het prachtige leger der VS. blijft binnenstromen" kan volgens Berlijnse opvatting niets anders betekenen, dan dat de V.S. worden uitgenodigd in tc springen, waar Engeland ook thans nog tracht werkelijke offers aan de fronten te ontkomen. Overigens heeft Churchill veel on besproken gelaten, zoals het Atlan tische Charter, de Finse kwestie, de Middellandse Zee-polltiek van Moscou. de betrekkingen van Engeland met de Verenigde Staten, terwijl hei eigenlijk verwachte thema, de Invasie, zo vaag ter sprake gebracht werd. dat er in het geheel geen propagandistische kracht van uitging. Men ziet ln deze rede in Duitsland veel minder een opheldering dan een poging om dc eigen openbare mening te kalmeren. Naar de Britse berichten dienst uit Washington meldt. Is men daar 1n politieke, doch vooral In perskringen ook teleurgesteld over de rede. Men had verwacht, dat de Britse premier zijn standpunt zou bepalen ten aan zien van de actuele politieke en stra tegische kwesties, en dat hii de eerste zou zijn, die belangrijke gebeurtenis sen zou mededelen. Vesuvius iets gekalmeerd MADRID, 21 Maart. Naar uit Zuid-Italië wordt gemeld, is het tem po van de uitbarstingen van de Vesuvius langzamer geworden. Ei- hebben echter nog steeds nieuwe erupties plaats. De gevaarlijke as- regen is wat verminderd, doch de rookwolken, die boven het gehele gebied hangen en een hoogte van 3000 meter bereiken, zijn dichter ge worden. De top van de vulkaan is bedekt met een dikke sneeuwlaag. Radropraalje Max Blokzijl DEN HAAG. 25 Maart Max Blokzijl spreekt Maandag 27 Maart, in zijn politiek weekpraatje. over Hil versum 1 cm 18.45 uur. over „Het eenheidsfront der anderen." DEN HAAG, 27 Mrt. In dc bezette Nederlandse gebieden zal, evenals in het Groot-Duitse Rijk, op 3 April ,des morgens om twee uur, de zomertijd worden inge voerd. Op dit tijdstip worden dc officiële klokken een uur voor- uitgezet, d.w.z. van 2 tot 3 uur. ADANA. 26 Maart. Volgens de radiozenders van het Nabije Oosten zijn in de nacht van Donderdag op Vrijdag in vier Palestijnse steden zware bomaanslagen gepleegd. Een Britse officier van politie en vijf po- litie-aeenten kwamen om het leven vier andere officieren en politie-agen- ten werden zwaar en twaalf licht ge wond. De aanslagen zijn gepleegd door joodse benden Bij een bomontploffing ln het ge bouw van de criminele politie te Hai fa werden drie Britse politiebeamb ten gedood en drie andere zwaar ge wond. In Haifa werd de staat- van be leg afgekondigd. Van officiële zijde wordt meege deeld, dat enkele personen, gekleed in de uniform van de Britse politie getracht hebben met behulp van een ladder het gebouw binnen te dringen. Een commissaris der Britse politie greep in. waarop de bende onmiddel lijk het vuur opende. De commissaris werd zvfraar gewond. In de buurt werd een jood gearres teerd. die ontplofbare stoffen bij zich had Bij een razzia in andere joodse huizen werden grote opslagplaatsen van munitie en dynamiet gevonden. Voorts werden tijdbommen ontdekt ln een barak van de luchtdoelartil lerie alsmede in het depot van de luchtdoelartillerie te Jaffa. De batte rij werd onmiddellijk geëvacueerd. Door de ontploffing kwamen echter toch nog talrijke soldaten om het leven. Radio-Bagdad voegt aan dit bericht nog toe. dat de joodse terreurbenden klaarblijkelijk volgens een bepaald plan en op een vastgestelde tijd in de vier Palestijnse steden zijn opge treden. Alle aanslagen zijn gepleegd tussen 11.30 en 11.40 uur. In Tel Aviv en in de jodenwijk van Haifa is van 17 tot 5 uur een uit gaansverbod afgekondigd. Een soort gelijk uitgaansverbod is reeds Vrij dag in de jodenwijk van Jeruzalem afgekondigd. Er is weinig overgebleven van der. doelende op minister De de glans der koningen, die Geer. ..Hij werd vervangen door zich door de ontwikkeling der den fanatieken calvinistischen historische gebeurtenissen gaan- professor in de rechten Gerbran- deweg in Londen verzamelden, dy, als hoofd van een minder- Wie hoorde in het internationale waardige groep van beroepspoli- spel nog ooit van Haakon van tici en ambtenaren, die door de Noorwegen? De jonge Peter van Britse regering tot op de. hui- Zuidslavië werd in Londen als dige dag wordt erkend als ver een held vereerd, toen hij zijn tegenwoordiging van Nederland, troon offerde door een politiek, In feite vertegenwoordigt hij Ne- die zijn domein in vele stukken derland evenmin als Chamber- uiteen deed vallen. Thans heeft lain de weerstandskracht van de communist Tito hem ook in het Britse volk", de Britse politiek reeds lang ver- Wat zeggen de „echte" Neder- vangen. En met den jongen Pc- landers er eigenlijk van. dat aan ter houdt Reuter zich slechts de vooravond van grote oorlogs- bezig, nu hij zich in het huwelijk beslissingen een gezaghebbend, ging begeven. Een publiciteits- ernstig Engels blad in het kader buitenkansje tegelijkertijd voor van zijn politieke beschouwingen een anderen koning. George van ruimte geeft aan zulk een oor- Griekenland, die nu althans als deel over de Nederlanse emi- schoonvader vermelding kreeg, granten-regerlng? sinds de geallieerde politiek de die tot op de huidige dag rechtstreekse Anglo-Amerikaan- wordt erkend...", dat is geen se belangstelling voor het Griekse formule van duurzaamheid. Ze volk al evenzeer der bolsjewistische heeft opgenomen. De Nederlander ziet natuurlijk, het kader brengt andermaal in herinnering, verlangens dat ook koning George cn koning Peter tot. op een „huidige dag" werden erkend. Maar die dag is als zoveelste weerlegging van zijn verstreken en de erkenning is befaamde werkelijkheidszin, al- ginds overgeheveld op de bolsje- leen voor zichzelf de dingen bij wistische groepen, waarvan En- uitzondering anders dan de alge- geland zich voor zijn politiek meen gedemonstreerde werkelijk- méér voorstelt of die het onder heid. Hij gelooft, dat „zijn" re- druk van Moscou moet aan- gering in het Anglo-Amerikaanse vaarden. kamp een aanzien en een invloed Inderdaad bevat ditzelfde arti- heeft, die straks geluidloos de kei van ir. W van Leer in de goede oude tijd kan helpen te rugbrengen. .New Statesman and Nation" een element, dat de ontwikkeling van In dit opzicht is intussen een Griekenland en Zuidslavië voor artikel symptomatisch, dat de Nederland grote actualiteit sinds 1937 in Engeland woonach- geeft. Want de aanval op de tige ingenieur W. van Leer on- regering-Gerbrandy blijkt merk- langs in de „New Statesman and waardig genoeg tevens een aan- Nation" deed verschijnen. val op diens plannen voor een „De Nederlandse regering, die militaire dictatuur. En die mili- in 1940 in Groot-Brittannië be- taire dictatuur op haar beurt is scherming vond. was een onbe- in illegale Nederlandse blaadjes kwame regering, die bij de poging juist door de communistische om zich door de lucratieve koord dans der neutraliteit te hand groeperingen het hevigst veroor deeld, omdat het bolsjewisme haven, heeft gefaald. Reeds bij voor zijn ontplooiing nu eenmaal haar aankomst was haar morele de chaos behoeft. ineenstorting duidelijk", aldus dit artikel. „Zij beweren, dat de illegale beweging in Nederland van com- Dat klinkt niet vriendelijk uit munisme doortrokken is", aldus een Nederlandse mond. in een lr. Van Leer in het Engelse blad. blad. dat waarlijk niet het eerste „Dat kan best het geval zijn, het beste is en dat bijzonder ge- want het communisme pleegt im zag geniet in hetzelfde Engeland, waar deze „onbekwame regerin; mer de gistJn ondergrondse be wegingen te zijn. Dit zou echter de officiële vertegenwoordigster geenszins de voorgenomen uitzon van Nederland heet. De auteur aeringstoestand rechtvaardigen." analyseert de gebeurtenissen bij De ..fanatieke calvinistische de vlucht, vindt waarderende professor" heeft gelegenheid, zich woorden voor de koningin, maar met dit materiaal ln de hand laat het vorstenhuis verder aller- over het gezag der geëmigreerde minst ongemoeid door vast te Nederlandse regering ln het stellen, dat „prins Bemhard zich kamp der Anglo-Amerikaanse aan een manie voor renwagens vrienden te bezinnen. Hij heeft er overgaf op het ogenblik, dat het zich tevens op te bezinnen, of Britse volk zijn krachten ver zamelde tegen een dreigende in vasie". „De eerste premier onttrok zich spoedig door de vlucht naar Ne niet thans reeds die Anglo-Ame rikaanse vrienden bezig zijn, door het bevorderen van sommige „stemmen" in de lijn van hun door Moscou opgedrongen Bal- derland aan de geallieerde zaak", kan-politiek andermaal voor het aldus gaat het artikel dan ver- bolsjewisme ruimbaan te maken. Onlangs werd aan een arbeider, die tijdens zijn werk een lichte ver wonding opliep en die. op weg naar den op het werk aanwezigen genees heer struikelde en zijn knie bezeerde, uitkering krachtens de Ongevallen wet geweigerd, hoewel hij daardoor geruime tijd arbeidsongeschikt werd. Dc Centrale Raad stelde zich op het standpunt, dat het ongeval, waarbij hij zijn knie verwondde, hem niet was overkomen in verband met zijn dienstbetrekking. Het betrof hier dus geen ongeval in de zin der wet. Dc gang naar den geneesheer werd als een persoonlijke aangelegenheid be schouwd, ook al ontkende de Cen trale Raad niet, dat deze gang ver band hield met de lichte verwonding, waarvan werd vastgesteld, dat de arbeider deze in diensbetrekking had opgelopen Eveneens werd geen uitkering toe gekend aan een arbeider, die, toen hij. daartoe opgeroepen, zich op het werk naar een keet van de Eerste Hulp bij Ongelukken begaf om zich daar door den controlerend genees heer te laten verbinden, in verband met een hem reeds eerder overkomen ongeval, onderweg struikelde en daar bij enige ribben kneusde. Ook hier werd geen verband met de dienstbe trekking aangenomen, hoewel de werkgever verplicht bleek, de bij het werk betrokken arbeiders zo nodig in bedoelde keet geneeskundige be handeling te laten verlenen. Het lijdt geen twijfel, dat derge lijke uitspraken hoewel naar de let ter van de wet juist, zeer onbevre digend aandoen. Zij druisen lijnrecht in tegen de sociale opvattingen, welke ten grondslag dienen te liggen aan een wet. die len doel heeft den arbei der schadeloos te stellen, wanneer hij buiten zijn schuld tijdelijk zijn loon derft. Een bespreking tussen het Neder landse Arbeidsfront en de Rijksver zekeringsbank heeft reeds tot resul taat gehad, dat ten aanzien van een aantal met name genoemde gevallen", waarin voorheen een verzoek om uit kering werd afgewezen, ornaat for meel gezien niet aan de letter van Volgens de Brtse berichtendienst vinden deze aanslagen hun oorzaak in het feit. dat het Britse witboek over de joden-emigratie nog maar een week van kracht is. De joden hebben besloten verzet te bieden tegen de be paling. dat na 31 Maart geen joden de wet was voldaan, een meer soepel zonder toestemming der Arabieren standpunt wordt ingenomen Door het land zullen kunnen binnenkomen het aanleggen van een meer sociale Er zijn drie illegale joodse gewapen- maatstaf zal worden voorkomen, dat de organisaties, waaronder de ..Ster- de arbeider in de betreffende gpval- groep" die verantwoordelijk gesteld I len zijn recht op uitkering ziet ver moet worden voor de aanslagen, I loren gaan. Wil de arbeider zich in eigen volk geborgen weten, dan zal echter bij de uitvoering der sociale wetten de verzorgingsgedachte zoveel mogelijk op de voorgrond dienen te worden geplaatst Niet slechts in beperkte mate en in enige met name genoemde geval len. doch over de gehele linie zal zich deze verzorgingsgedachte, niet het minst bij degenen die met de uit voering der wetten zijn belast, moe ten baanbreken. fl-PK. Reeds dagen woedt de grote aanval, zuidelijk van Oranien- baum. reeds dagen vechten, temidden van- botsen m asser* enkelen-cgi- mentcn der ..Luftwaffe" en afdelingen van een germaanse ff-dlvisie tegen een tienmaal sterkeren tegenstander. Dat het de Sowjets. ondanks een overmacht van vier lnfantcrlc-divlsics cn twee pantser-brigades, niet gelukt, het dunne elastische front te doorbreken ls aan dc verbeten, tot offerende zelf vernietiging gaande Duitse. Noorse. Deense en Nederlandse 6oldatcn te danken. Sedert dc vroeger morgenuren trom melt de vijandelijke artillerie. Achter een gigantische vuurwals rollen bolsje wistische pantser- en infantnrle-forma- tles naar de Duitse linies. In de stel lingen achter de bunkers verzamelen zich de resten van compagnieën en bataljons, om zich opnieuw tegen de Sowjet-Russische overmacht schrap te zetten. Vele telefoonleidmgcn zijn door het dreunende vijandelijk artil lerievuur uiteengereten. Tot de weinige kabels, dlc nog intact zijn. behoort de telefoonleldlng van een batterij. Het gezicht van den batterij-chef, die dc laatste berichten van zijn vooruitgeschoven waarnemer op de kaart invult, is ernstig. Twee waar nemers. zijn beste onderofficieren, zijn uitgevallen, dc derde een korpo raal ls zoeven zwaar gewond En de vijand valt aan. steeds weer op nieuw en tracht met zijn overmacht een doorbraak te forceren. Binnen en kele uren zal reserve komen, maar tot dan moet de vijand op de een of andere manier opgehouden worden. Een goed liggend artUlerie-vuur kan daarbij van doorslaggevende betekenis zijn. De officier richt zich op en zet zijn stalen helm vast op het hoofd. ..Lui tenant Z., u neemt het bevel. Ik ga naar voren!" De aangesprokene roept temidden van het lawaai terug: „Maar dat gaat niet. Obcrleutnant. Dc eigen infanterie heelt zich al 'eruggetrok- kcn." Zonder te antwoorden, dc kaart onder dc arm geklemd, verlaat de eerste luitenant de batterij. Hij moet zich over een open sneeuw vlakte met sprongen naar voren wer ken. om de vooruitgeschoven waar- nemlngs-post te kunnen bereiken. Eigen infanterie ls nergens te zien. AMSTERDAM. 25 Maart. „In beslag genomen door de Prijs beheersing" staat op de grote, witte plakkaten, die prijken voor de eta lageruiten van een aantal Amster damse galanterie-winkels. „Verkoop tegen verlaagde prijzen" zeggen andere even opzichtige plakkaten, die enige dagen daarna dezelfde etalageruiten sieren. Ongetwijfeld hebben de biljetten hun uitwerking niet gemist 'Honderden op koopjes belustte huisvrouwen togen naar de binnenstad. verwachtende. thans voor weinig geld dat te kunnen kopen, waartoe hun beurs tot op heden niet toereikend was. Wat zijn ze echter bedrogen uit gekomen! De vakken der betrokken winkels bevatten slechts weinig arti kelen en wat nog te koop aangebo den werd. bestond uit onnutte arti kelen tegen meestal schreeuwend hoge prijzen. Want wat is er ge beurd. Van de in beslag genomen, in prijs verlaagde en later weer vrijge geven artikelen is door een aantal winkeliers een deel aan dc verkoop onttrokken en naar hun zolders of die van het personeel verhuisd. Het publiek heeft van de genomen maat regel maar weinig voordeel gehad. Het is in vele zaken zelfs zo. dat de eigenaar van de strafmaatregel hoe genaamd geen schade heeft onder vonden. Immers, slechts een gedeel te van de winkelvoorraad was dooi de Prijsbeheersing in beslag geno men. Dat gedeelte van de voorraad, dat niet in prijs verlaagd werd. kwam als voorheen op de gebruike lijke wijze aan den man. Bovendien trachten andere winke liers de verkoopverplichting te ont duiken. door op de meest begeerde artikelen het bordje „Verkocht" aan te brengen. Daardoor is het publiek nog geen stap verder dan voordat de Prijsbeheersing op „radicale wijze ingreep. Het betreedt, aange lokt door de laag geprijsde artike len, de winkels. De lokkende koop jes zijn echter reeds „verkocht". Maar de winkelier smeert het „domme" publiek al iets anders aan en de koper is nog verder van huis. Het zal een ieder duidelijk zijn. dat op deze wijze het ingrijpen van de Prijsbeheersing zijn doel niet bereikt. Wanneer zij wil ingrijpen, dan moet zij ook in staat zijn een stipt naleven van de voorschriften te waarborgen. Desnoods moet de in beslag genomen inventaris onder toezicht van of door de Prijsbeheer sing verkocht worden, In ieder ge val dient men te voorkomen, dat zij. die voor hun a-sociale optreden „ge straft" worden, hierover een home risch gelach niet kunnen onderdruk ken en de door de Prijsbeheersing ondernomen actie als de beste recla mestunt beschouwen, die cr ooit met medewerking van de overheid voor hun zaak gemaakt is. van rechts en links slaan sissend cn gonzend geweerkogels voorbij Dan staat hij voor dc bunker van zijn waarnemer Een voItVeffer heeft hem half ingedrukt. De belde onder officieren en de korporaal liggen met glazige ogen voor de verkoolde balken van de ingang. Alleen het telefoon apparaat ligt Jéts opzij en is onbescha digd. Is het angst temidden van de eenzaamheid, afschuw voor dc dood, die hem van alle kanten schijnt te besluipen? HIJ wil iets zeggen, om zichzelf gerust tc stellen, maar zijn stem klinkt vreemd en hees. Daar valt zijn blik op dc rand van hot bos. Vlakbij trekt de bolsjewisti sche infanterie in dichte drommen op. daartussen rollen pantsers en storm- geschut. Hij peemt de telefoon, de vuurlei ding van zijn batterij zijn eigen batterij meldt zich. Opgewonden klinkt de stem van lultcnent Z.: „De vijand ligt vlak voor ons. Zullen wij van stelling verwisselen?" Duidelijk cn rustig antwoordt de batterij-chef: ..Hier wordt niet van stelling verwis seld Wc blijven!" Dan geeft hij vuurbevelen en cor recties door. Niets In zijn stem ver raadt. dat de vijandelijke infanterie zijn standplaats reeds ontdekt heeft en aan alle kanten opdringt. Niets, dat hij ln de tussenpozen naar zijn machine-pistool moet grijpen, om zich te verdedigen. Alleen bij ce inslagen klinkt, zijn stem iets losser- „Voltref fer midden ln een infantcrlccompag- nie. Voltreffer tussen een bespande batterij. Inslag naast een T 34 pantser uitgevallen." Nog meer correc ties cn vuurcommando's volgen, de stem klinkt opgewonden. Bij de batterij hoort rnen door de telefoon tussen de meldingen het geratel van machinegeweren en het gedreun van granaten. De Inslagen schijnen, vlakbij te liggen Plots breekt de stem af. angstige minuten verstrijken voor 'de mannen aan het apparaat, die de hoorn vast aan het- oor drukken. Dan. duidelijk cn vast: „Luitenant Z U neemt het bevel over de batterij. Twee pantsers draaien op mij afveel geluk en. groet dc kameraden." Als later de eerste reserve-troepen aankomen en zich ln het bos versprei den. stoten zij op dc eerste vijande lijke infanteristen, die langzaam en aarzelend naar voren komen, nog onder de indruk van de hoge, bloedige verliezen. d:e hun door her gocd-lig- gende Duitse artillerie-vuur waren berokkend. ^-oorlogsverslaggever WALTER KALWEIT. Directeur var\zuivelfabriek» veroorc Iteeld ARNHEM, 25 Maart. Het econo misch gerechtshof heeft vanochtend arrest gewezen ln dc geruchtmakende strafzaak tegen den 61-Jarigen direc teur en eigenaar der Rljssense zuivel fabriek D. Eerdmans. die wegens een reeks zulvelknoeierijen door cien Al- melosen economischen rechter was veroordeeld tot acht maanden gevan genisstraf met aftrek van het voor arrest. tot 80 COO boete subs, /cs maanden hechtenis, terwijl de econo mische rechter verder de sluiting van de fabriek gelastte voor de tijd van drie Jaar en aan Eerdmans de be voegdheid ontzegde, gedurende vijf Jaren in de zuivelindustrie werkzaam te zijn. Tenslotte werd openbaar making van dit vonnis bevolen. Het Hof heeft de straf veranderd ln een Jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis, de boete bepaald op 60 000. subs zes maanden hechtenis cn verder als enige bljstraf het ontzeggen van de bevoegdheid voor de tijd van drie Jaar voor E. om ln de zuivelindustrie werkzaam te zijn. De bedrijfssluiting werd dus on gedaan gemaakt, evenals de verplichte openbaarmaking van dit vonnis Naar aanleiding van een vraav, van den verdachte deelde de procureur-gene raal mede. dat thans noch E. noch diens zoon het weer opengestelde be drijf mogen lelden. De verduistering begint heden om 19.15 en eindigt om 6.15 uur. Maan op 8.18, onder 23 04 uur. 31 Maart E.K., 8 April V.M., 16 April L.K., 22 April N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1