HET DAGBLAD Duitse troepen zijn in Hongarije aangekomen Talrijke aanvallen der Sowjets afgeslagen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Alle krachten in dienst van gemeenschappelijke strijd Een nieuwe regering Karpaten-passen bezet Sowjefvliegtuigen boven Hongarije Onjuiste geruchten over Bulgarije Duits weermachtsbericht Strijd bij Proskoerow-Tarnopol weer opgeleefd De stad Smerinka ontruimd Japanners over Indische grens Japanse rijk voor beslissende gevechten", zegt Tojo Organisatie van de luchtbescherming Hulp van c op pri|s Waar men zich kan melden. Extra-keuringen voor de Waffen-SS enz. jeugd wordt gesteld! BOEDAPEST, 23 Maart. Het Hongaarse persbureau M.TA heeft gistermiddag het volgende officiële communiqué gepubliceerd: Teneinde in het kader van de ge meenschappelijke oorlogvoering der in het Dricmogendhcdenpact verbon den Europese naties tegen den ge- mecnschappelijken vijand, Hongarije ter zijde te staan, vooral om de doel treffende bestrijding van het bolsje wisme door de mobilisatie van alle krachten en het tot stand brengen van uitgebreide beveiligingen te ver sterken, zijn op grond van wederzijds overleg Duitse troepen in Hongarije aangekomen. In plaats van de afgetreden tot dusver aan het bewind zijnde rege ring heeft Zijne Hoogheid de Heer Rijksbestuurder de vorming van de nieuwe regering opgedragen aan Stojay, tot dusver gezant in Berlijn. Ket kabinet is als volgt samenge steld: ministerpresident en minister van Buitenlandse zaken: Doeme Stojay: Minister zonder portefeuille, belast met de vervanging van den ministerpresident: Jenoe Racz; mi nister van Binnenlandse Zaken: An- dor Jaross; minister van Financiën: Lajos Rem enyiSchnellerminister van Nijverheid: Lajos Szass: minis ter van Handel en Verkeer: Antal Kunder: minister van Landbouw en voedselvoorziening; Bela Yourczek; ministei van justitie, voorlopig belast met de leiding van het ministerie van Eredienst en Onderwijs: Istvan Antal: minister van Oorlog: Lajos Csatay. De beide verbonden regeringen zijn het er over eens, dat de getroffen maatregelen er toe zullen bijdragen, in de zin van de oude vriendschap en wapenbroederschap tussenhet Hon gaarse en het Duitse volk, alle hulp middelen van Hongarije voor de eindoverwinning der gemeenschappe lijke zaak te gebruiken. Nationale concentratie De nieuwe Hongaarse premier en minister van buitenlandse zaken, Doeme Stojay, is In Boedapest geboren op 5 Januari 1883. Als officier heeft hij deelgenomen aan de wereldoorlog. Later werd hij Ingedeeld bij de gene rale staf. In 1924 werd Stojay benoemd tot militair attaché ln Berlijn en op 19 December 1935 tot gezant in de Duitse Rijkshoofdstad. Zijn werk stond ln dienst van de traditionele Duits-Hongaarse vriend schap. Lt.-veldmaarschalk b. d. Stojay Is een vertegenwoordiger van den Hongaarsen soldaat, die zlin wapen broederschap met de Duitsers reeds ln de wereldoorlog op de slagvelden heeft bewezen. De nieuwe regeling heeft het ka rakter van een sterke nationalisti sche concentratie. Zij zal haar tap-k ook in die zin opvatten. Zodoende is met een slag een einde gemaakt aan verschillende anti-Hongaarse en anti-Euröpese invloeden, welke reeds lang merkbaar waren, en waartegen het kabinet Von Kallay klaarblijke lijk niet vermocht op te treden. Thans is dit anders geworden. De in Hongarije zeer sterk vertegen woordigde joden het land telt er op veertien millioen inwoners onge veer een millioen, merendeels emi granten uit andere Europese staten en enige kleine Hongaarse groe pen, die ook als dragers van schade lijke invloeden beschouwd moeten worden, zijn geneutraliseerd. Met nadruk verzekert men in de Wilhelmstrasse, dat alle geruchten betreffende dwangmaatregelen, ge vangenneming van admiraal Von Horthy en hoge officieren, van Von Stojay en anderen, volkomen uit de lucht gegrepen zijn. Uit de feiten is gebleken, dat Von Horthy reeds de negentiende Maart in Boedapest is teruggekeerd. Volksduitsers uit Hongarije en leden van de Pijlkruiserspartij zijn niet in de regering opgenomen, het geen als een bewijs wordt gezien voor de vrijheid van handelen welke Stojay gehad heeft. Het merendeel der nieuwe regeringsleden maakte deel uit van de rechtsradicale partij van Von IJmredy. Een aantal leden van het kabinet Von Kallay zijn eveneens in de nieuwe regering al of niet met behoud van hun portefeuille opgenomen. De nieuwe mannen De nieuwe plaatsvervangende mi nisterpresident. Jenoe Racz. was vroe ger chef van de Hongaarse generale staf en minister van oorlog. Hij ls lid van de Hongaarse vernieuwingspartij van Imredy. Andor Jaros. minister van binnen landse zaken der nieuwe regering, was ln het vroegere Tsjechoslowakije leider der Hongaarse minderheid. Ook hij ls lid van de partij van Imredy en staat bekend als groot tegenstander van het liberalisme en van de Joden. De minister van oorlog. Lajos Csa tay. was als zodanig reeds lid van de regering van Kallay. terwijl ook de minister van financiën, Lajos Re- menyl-Schneller deel uitmaakte van de regering von Kallay. Remenyi- Schneller ls een der bekendste econo mische en financiële deskundigen van Hongarije. De nieuwe minister van Justitie, Antal. was ln het oude kabinet mi nister van propaganda. Hij behoorde tot de naaste medewerkers van Goemboes en was lid van de anti semitische beweging tot bescherming van het ras. Bovendien maakte hij naam als nationale studentenleider na de wereldoorlog. Lajos Szasz. thans minister van nijverheid, was ln het oude kabinet minister voor de voedselvoorziening. Bela Yourczek. minister voor land bouw en voedselvoorziening, heeft zich buitengewoon verdienstelijk ge maakt voor de vergroting van de landbouwproductie. De nieuwe minister voor handel en verkeer. Antal Kunder. ls een nieuw lid van het Hongaarse kabinet. HIJ nam reeds deel aan de strild tegen het bolsjewisme van Bela Khun ln het kader van de Hongaarse jeugd. In vroegere kabinetten was hij eveneens minister voor handel en verkeer, en leider van het bureau voor de bui tenlandse handel. De diplomatieke correspondent van het D.NF., dr. Siegfried Horn, schrijft* Niemand, die vertrouwd is met de militaire noodzakelijkheden en die de nauwkeurigheid kent, waarmede de poli' ieke iodine van het Rijk met dergelijke noodzakelijkheden pleegt rekening te houden, zal verbaasd zijn over de trerroffen maatregelen. Verrast en zoals reeds in andere gevallen teleurgesteld, zouden hoogstens die kringen van het vijan- BERLIJN. 23 Maart, De Duitse troepen, die thans reeds enige dagen in Hongarije zijn binnengerukt, zul len tezamen met de Honved de gren zen van het land tegen de opdrin gende bolsjewisten verdedigen. Duitse troepen hebben onmiddel lijk na hun opmars de Karpaten- passen bezet, die voor de verdediging van het land uiterst belangrijk zijn. Ook deze maatregel is in vriend schappelijk overleg tussen Hitier en Von Horthy genomen. delijke en van het met hen sympa thiserende neutrale buitenland zijn, die ook in Hongarije een geschikt ob ject meenden te hebben gevonden voor hun zenuwoorlog en hun in fluisteringen. Uit de officiële communiqué's blijkt duidelijk, dat Hongarije en Duitsland ln hun eigen belang en in het belang van Europa, maatregelen genomen hebben, die in niets de zelfstandigheid van Hongarije af breuk doeü of zijn rechten beknotten, doch uitsluitend tot taak hebben, naar buiten en naar binnen alle krachten te verenigen voor de strijd van Europa tegen het gemeenschap pelijke gevaar, en elke penetratie mogelijkheid uit te schakelen. Hongarije neemt zijn plaats aan het strijdende front in, dat van de Oostzee tot de Middellandse Zee zich opmaakt voor de beslissende strijd. BOEDAPEST. 23 Maart. Naar M.T.I. meldt, hebben Sowjetrussische vliegtuigen in de avonduren van 21 Maart boven de Oostgrens van Hon garije gevlogen en het luchtruim weer verlaten na Oostelijke en Zui delijke gebieden te hebben gepas seerd. De terugtocht geschiedde in bijna dezelfde koers. Er wordt geen melding gemaakt van het uitwerpen van bommen. Nieuwe Duitse gezant in Hongarije BERLIJN, 23 Maart. De Pührer heeft op voorstel van den Rijks minister van buitenlandse zaken, von Ribbentrop, dr. Edmund Veeh- senmayer benoemd tot gezant en ge volmachtigde van het Groot-Duitse Rijk in Hongarije. Von Jagow, die tot dusver Duits gezant in Hongarije was, heeft een functie gekregen aan het ministerie van buitenlandse zaken. BERLIJN. 23 Maart. In verband met de gebeurtenissen in Hongarije doen in het buitenland geruchten de ronde volgens welke in Bulgarije soortgelijke maatregelen getroffen zouden zijn of zouden worden. Deze geruchten worden in welingelichte kringen te Berlijn met nadruk ont kend. Ie JAARGANG No. 70 LD DONDERDAG 23 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 VAREN, DAT IS L E V E NI Een Hollandse jongen behoort op de zee. Pak op dus je bultzak en vaar met ons mee. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 Jaar. Inlichtin gen worden verstrekt door de Marlneannahmestelle West für Germ. Freiwllllge. Plompetorengracht 24, Utrecht, het ff -Ersatzkommando Nlederlande. Den Haag. Korte Vijverberg 5. NebenstellenAmsterdam: Dam. 4; Alkmaar: Langestraat 56, Groningen: Herestraat 46; Enschede: Hengelosestraat 30 en Heerlen: Sarolea- straat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen ln Nederland. STOCKHOLM. 23 Maart, Reu ter geeft in een bericht uit het hoofd kwartier van Lord Mountbatten toe, dat de Japanners de Brits-Indische grens overschreden hebben. De Ja panners zijn een groot offensief be gonnen in de richting van ImphaL Zij rukken ten Noorden van Tiddim op. en hebben de weg naar Imphal onder vuur genomen. Hevige werking van de Vesuvius BERN, 23 Maart. De uitbarsting van de Vesuvius is de ernstigste sinds een eeuw. Dinsdag om 17 uur be reikte zij haar hoogtepunt. Een geweldige massa lava beweegt zich naar het dorp Zeroli, met welks evacuatie onmiddellijk een aanvang is gemaakt. De gehele omgeving van Pompeï ligt onder een laag as van enkele centimeters, vermengd met gloeiende' stukken lava. De oogst gaat in vlam men op. De bevolking beschermt zich tegen de gloeiende stenen, die gere geld neerkomen door het hoofd met potten en pannen te bedekken. Cassino handhaaft zich HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Maart. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: Aan de benedenloop van de Oekra- jinse Boeg vielen de Sowjets op ver scheidene plaatsen vergeefs aan. Een vijandelijk bruggehoofd werd in een tegenaanval verder verkleind. Tussen de middenloop van de Oekrajinse Boeg en de Dnjestr duren de zware gevechten met over machtige Sowjetstrijdkrachten voort. Talrijke bolsjewistische aanvallen werden met zware verliezen voor de viiand afgeslagen. De stad Smerinka werd voigens bevel ontruimd. Tussen Proskoerow en Tamopol gingen de bolsjewisten met sterke infanterie- en pantserformaties op nieuw tot de aanval over. In zware gevechten werden 33 vijandelijke pantserwagens vernield. Ook in het gebied van Brody leve ren onze troepen zware afweerge- vechten met de opgerukte vijande lijke strijdkrachten. Het garnizoen van Kowel sloeg verscheidene vijan delijke aanvallen af. Ten Zuidoosten van Witebsk her vatten de bolsjewisten met verschei dene divisies infanterie en talrijke pantserwagens hun doorbraakpogin gen. De in verscheidene golven stormlopende bolsjewisten werden met afgrendeling van een penetratie afgeslagen. In het hoge Noorden sloeg de uit Hessische grenadiers bestaande be zetting van een steunpunt in de sector Kandalaksja aanvallen van twee bolsjewistische infanterieregi- menten met zware verliezen voor den vijand af en maakte gevangenen. Aan het Moermanfront namen Oost- markse bergjagers een vijandelijk steunpunt stormenderhand, en ver nietigden de bezetting Bij de zware gevechten in de Zui delijke sector van het Oostelijke front heefc. de Rijnlands-Westfaalse 6e pantserdivisie zich in aanval en afweer bijzonder onderscheiden. In Italië zette de vijand ook giste ren met de grootste verbetenheid zijn met zware verliezen gepaard gaande aanvallen op Cassino zonder succes voort. Bij de beschieting der havens Anzio en Nettuno door onze ver dra gende batterijen werden treffers ge plaatst op een vijandelijk vracht schip. Kustbatterljen der marine namen in de Adriatische Zee voor S. Giorgio twee vijandelijke torpedojagers onder vuur, dwongen hen de steven te wen den en schoten een der jagers in brand. TOKIO, 22 Maart. Minister president Tojo heeft zich ip het parlement in het kort beziggehouden met de binnenlands en buitenlandse toestand. Allereerst moet worden opgemerkt, zo zeide Tojo, dat de militaire situa tie gedurende de afgelopen zes we ken zeer ernstig ls geworden. In de Stille Oceaan heeft de vijand uit alle macht aanvallen ondernomen op de Marshall-eilanden en de Ma- rianen. Al zijn de Japanse troepen er in geslaagd den vijand aan de voorste frontlinie terug te slaan, het spreekt vanzelf, dat de vijand met overmachtig oorlogsmateriaal zal blijven trachten, door offensieven een succes te behalen. Het Japanse Rijk staat dan ook voor beslissende gevechten, van wel ker afloop het lot van het land af hankelijk is. Er is thans geen ver schil meer tussen het voorste ge vechtsfront en het thuisfront. In deze eenheid ligt echter tegelijker tijd de sleutel voor de definitieve overwinning. De premier sprak vervolgens over de verschillende oorlogsmaatregelen van de laatste weken, die alle ten doel hebben de gehele kracht van het lancf voor deze totale oorlog te mo biliseren. Tojo zelde met bijzondere voldoe ning te kunnen constateren, dat de totale mobilisatie grote vorderingen heeft gemaakt. Vooral de luchtmacht wordt van dag tot dag versterkt. Met voldoening kon de minister er op wijzen, dat alle maatregelen veel be grip en steun bij het gehele volk hebben gevonden. Brits Indië Verder heeft Tojo een officiële verklaring afgelegd met betrekking tot de bevrijding van Brits-Indië, waarin hij zeide: Het Indische nationale leger is onder bevel van den leider der voor lopige Vrije Indische regering. Soeb- has Chandra Bose, in samenwerking met de Japanse strijdkrachten aan getreden voor de lang verwachte op mars in het Indische vaderland. Het feit. dat de troepen van het natio nale leger zo korte tijd. anderhalf jaar, na de vorming van de voor lopige regering van het vrije Indië overgaan tot krachtig optreden, geeft aanleiding tot hartelijke ge lukwensen. Alle gebieden van Indië, waarin het nationale leger oprukt, zullen on middellijk worden onderworpen aan het bestuur van de voorlopige rege ring van het Vrije Indië. Tevens herhaal Ik, dat Japan vast besloten is geen moeite te ontzien voor het verlenen van zo groot mo gelijke steun. van vijandelijke in de afgelopen het Weer slachtoffers van een projectiel LEEK, 22 Maart. Maandagmld- dag vonden vier bewoners van Tol- bert, gem. Leek. in het weiland enige brandbommen. Een der propectielen brachten zij tot ontbranding. De ge volgen waren verschrikkelijk. De veertigjarige J. v. d. Velde, vader van vier kinderen, de zestienjarige R. Wijnalda en zijn broertje, de veer tienjarige E. Wijnalda, allen uit Leek, werden zwaar gewond naar het aca demisch ziekenhuis te Groningen vervoerd. Men vreest voor hun leven. De vijftienjarige S. v. d. Veen uit Leek liep lichte brandwonden op. Na de ramp van Nijmegen meld den velen zich als bloedgever DEN HAAG 22 Maart. In het maandblad van het Ned. Rode Kruis wordt melding gemaakt van bloed transfusies, die noodzakelijk waren om slachtoffers van de bomaanval op Nijmegen op 22 februari j.l. van een wisse dood te redden. Het blad deelt mede. dat de middag van de ramp reeds 56 bloedtransfusies waren verricht. Toen er gebrek aan donores (bloedgevers) dreigde te ontstaan, liet men hieraan mondeling bekendheid geven. Een groot aantal mensen ver klaarde zich hierop bereid bloed af te staan en meldde zich aan het zieken huis. Dank zij maatregelen, waardoor het mogelijk was onmiddellijk te be palen ,tot welke bloedgroep de be trokkenen behoorden, heeft men van dit spontaan aanbod dankbaar ge bruik kunnen maken. Stooraanvallen vliegtuigen waren nacht gericht op plaatsen Rijnlands—Westfaalse gebied. Een nieuwe groote aanval van for maties zware Duitse gevechtsvlieg tuigen op Londen veroorzaakte door het massale neerwerpen van brisant- en brandbommen wederom uitge breide branden en verwoestingen. Britse artillerie beschoot zonder succes een Duits convooi in het Ka naal. Vèr-dragende batterijen van onze marine namen daarop Dover met waargenomen goed gevolg onder vuur. Gevechtspauze vóorbij Een speciale correspondentie meldt Van de korte pauze in het grote Sowjet-winteroffensief heeft het bol sjewistische opperbevel gebruik ge maakt om strijdkrachten te hergroe peren en te versterken. Thans zijn de Sowjets met verse troepen, die voor een groot deel gemotoriseerd zijn, tot hevige aanvallen overgegaan, die de Duitsers in zware afweerge- vechten gewikkeld hebben. Hoewel de situatie gespannen is kan thans nog niet van een veranderde strate gische toestand gesproken worden. Langs de benedenloop van de Boeg probeerden de Sowjets de Duitse bruggehoofden te liquideren en hun eigen bruggehoofden op de Weste lijke oever te verbreden. De Duitsers slaagden er in het Sowjetbrugge- hoofd bij Nowaja Odessa te vernau wen. Het penetratiegebied tussen Dnjestr en Boeg is wederom het toneel van hevige strijd. Ook bij Tarnopol en Iroskoera zijn de Sowjets tot een krachtig offensief overgegaan. Bij Iroskoera boekten de Duitsers een volledig afweersucces, doch bij Tar nopol drongen de Sowjets de Duitse linies binnen. Duitse zomertijd begint 3 April BERLIJN. 23 Maart. De zomer tijd begint dit jaar in Duitsland op 3 April des ochtends om twee uur. Op dit tijdstip zullen- de wijzers van alle uurwerken een uur vooruit ge-, zet worden. Moscouse verklaring over Finse kwestie HELSINKI, 22 Maart. Radio Moscou heeft een mededeling ver spreid van het Inlichtingenbureau van het Moscouse commlssarLaat voor bui tenlandse zaken over de Sowjetrus- slsch-Flnse betrekkingen. Daarin wordt gezegd, dat het In lichtingenbureau van het commissa riaat van buitenlandse zaken de 1ste Maart de Sowjetrussische wapenstil standsvoorwaarden voor Finland heeft bekend gemaakt. De 8ste Maart heeft het Sowjetrus sische gezantschap te Stockholm het antwoord van de Finse regering ont vangen. Daaruit bleek, dat het de Finse regering moeilijk viel de voor waarden zonder voorafgaande bespre king te aanvaarden. De 10de Maart heeft de Sowj et- regering de Finse regering medege deeld, dat zij het Finse antwoord on voldoende achtte. Daarbij word de opmerkzaamheid der Finse regering erop gevestigd, dat de Sowjetrussische wapenstilstandsvoorwaarden de mini male en elementaire eisen vormden, en dat slechts na aanvaarding van deze voorwaarden door de Finse rege ring, Sowjetrusslsch-Flnse onderhande lingen over staking der oorlogshande lingen mogelijk waren. De Sowjet- regerlng heeft ook medegedeeld, dat zij tot 18 Maart op het antwoord der Finse regering zou wachten. Deze heeft echter de 17de Maart een „negatief antwoord" gegeven. De Sowjetrussische verklaring zegt tenslotte, dat de Fmse regering aldus de gehele verantwoordelijkheid voor de gevolgen op zich heeft genomen. Germanische Leistungs- runen uitgereikt DEN HAAG. 23 Mrt. Thans zUn wederom ln het -opleidingskamp Ave goor 32 mannen met de germanische Lelstungsrune onderschelden. Zij heD- ben met goed gevolg aan de veelzijdige eisen voldaan, die voor het verwerven van de Lelstungsrune zijn gesteld De kommandeur van het opleidingskamp. tf-Sturmbannführer dr. Brendel, zelde o.a. in zijn toespraak: „De germa nische Lelstungsrune ls het eerste In signe, dat bulten het eigenlijke Duitse gebied verworven kan worden door mannen van Duits en verwant bloed, die de natlonaal-soclallstischc wereld beschouwing. de nieuwe tild en de nieuwe orde ln het germaans levens gebied belijden en daarbij behorende lichamelijke voorwaarden en voorbe reiding meebrengen." BIJ deze 32 mannen bevonden zich twaalf leden van de lijfwacht van den Leider, die in Avegoor een korte mili taire opleiding gevolgd hebben. Jordaanse arbeider schrijft DEN IIAAG. 22 Maart. Max Blok zijl spreekt hedenavond ln de serie brandende kwesties over Hilversum 1 om 18.45 uur. De titel van dit praatje -ls: „Een Jordaans-ar bolder sohriJfV'. Een illegaal blad heeft zich beziggehouden met de Anglo- Amerikaanse bombardementen op Nijmegen, Arnhem en Enschede. Het blad heet „Dq Waarheid" en het artikel in kwestie heeft der mate de geestdrift van een ande re, even illegale supporterskring opgewekt, dat het nog in gecyclo- stileerde vorm aan een tweede druk toekwam. Niettemin blijven zulke illegale oplagen soms be treurenswaardig beperkt. Daarom is het goed, uit dit klaarblijkelijk richtinggevende opstel nog iets in ruimere kring te verspreiden. Het artikel dan. dat „Bommen op Nederland" heet, bespreekt vooreerst de omstandigheden, waaronder het bombardement van Nijmegen plaats zou hebben ge vonden. Daarbij zegt het natuur lijk heel veel lelijke dingen van de Duitsers. En vervolgens toont het zich weinig dankbaar over de hulpverlening door „fascistische organisaties", al moet die hulp blijkens de ontstentenis van nauwkeurige critiek nog niet van de kwaadste zijn geweest. Dat alles is echter inleiding en slechts matig Interessant. Maar vervolgens ontwikkelt de schrijver de theorie, dat bombardementen als die van Nijmegen helemaal niet ongewenst zijn. omdat wij ons voor de „bevrijding" offers hebben te getroosten En hij spitst die voor de rouwenden van nu en morgen bijzonder aantrekkelijke stelling nog toe in de overweging, dat deze bombardementen op zichzelf geen „teveel", maar juist een „te weinig" betekenen. Het illegale blad vervolgt dan woordelijk: „De grief is veeleer, dat de Britten niets anders doen dan vliegen, evenals de Ameri kanen. Ons volk wacht met onge duld op beslissende acties van deze zijde, die tot de bevrijding der Lage Landen en tot de ver nietiging van de nazi-macht zul len leiden. Op de conferentie van Teheran hebben Churchill en Roosevelt zich tegenover de Sow- jet-Unie tot zulke daden ver plicht. In zijn jongste Lagerhuis rede heeft Churchill deze op zich genomen verplichtingen weliswaar onderstreept, maar tegelijkertijd al te hoog gespannen verwachtin gen de domper opgezet. Hij kon digde voorjaars- en zomerbom- bardementen aan „ter voorberei ding van de invasie". De Anglo- Amerikaanse invasie-propaganda is plotseling verstomd. De uitzen ding der adviezen ingeval van in vasie door Radio-Oranje is stop gezet. Het zijn bedenkelijke teke nen." Nederlands illegale pers heftig vertoornd over de daadloosheid der Britten! Dat is ln elk geval na vier oorlogsjaren althans één winst van het gezonde verstand der „nuchtere Nederlanders", al hebben sommige minder nuchtere Nederlanders soortgelijke gevolg trekkingen al in de Meidagen ge maakt, toen generaal Winkelman QP de beloofde Engelse vliegtui gen wachtte. Er schuilen echter nog andere leerzame opmerkingen in dit zelfde artikel van „De waarheid". In zijn boosheid over het uitblij ven van Anglo-Amerlkaanse da den waarschuwt het illegale blad zijn vriend Churchill voor de ge volgen van diens laksheid. Het schrijft: „De kortgeleden gehou den tussentijdse verkiezing in West Derbyshire heeft Churchill reeds het Mene-Tekel aan de wand geschreven. Hier werd de officiële candidaat van de vier regeringspartijen ondanks een ge weldige propaganda met ruim 4000 stemmen geslagen door den zoon van een bankwerker, can didaat der oppositionele, links georiënteerde Commonwealth- beweglng. Een duidelijk bewijs van de ontevredenheid van brede lagen van het Britse volk met de lamlendige regeringspolitiek." Dat is niet alleen een hartige conclusie, het is ook een onge zochte bevestiging van de toe nemende voosheid van Engelands interne structuur. „Als wij de oor log niet meer in dit Jaar winnen, zal er niet veel meer zijn dat waard is om gered te worden", constateerde het Londense tijd schrift „Sphere". Het geroep om de invasie is geen bewijs van groeiende Britse kracht. Het is een vertwijfeld vermaan, eer het te laat zal zijn. De onwettig in Nederland verschijnende „Waar heid" en de wettig in Engeland gedrukte „Sphere" belichten van twee zijden hetzelfde probleem: Engeland wordt steeds duidelijker uitgehold door dezelfde bolsjewis tische krachten, waartegen het de brave burgers der bezette gebie den in het westen beloofde te be schermen. Hier vervult zich het. woord van Hitler, dat bij het beantwoorden van vragen over de Finse kwestie aan den vertegenwoordiger van het Zweedse dagblad „Stockholms Tidningen" dezer dagen in het bijzonder de aandacht trok: „Ove rigens staan Engeland en Amerika zelf voor ernstige binnenlandse crises en de vraag is niet, of zij bij machte zijn het bolsjewisme voorschriften te stellen, doch hoe lang het hun zal gelukken, de bolsjewistische revolutie in hun eigen landen te verhinderen." VOLKSCULTUUR EN KUNS7 Maastricht geeft voorbeeld De gemeente Maastricht zal binnen kort ter verhoging van het pell van het lekentoneelspel een toneelcursus organiseren, waaraan als docenten verbonden zijn Henrl 't Sas, Kees Splerlngs en mevr. Vrijdag. De cursus .zal onderricht ln de be ginselen der spraakleer, declamatie, regie, grime en andere praktische onderdelen van het toneelspel omvat ten. maar zich tevens richten op theo retische- onderdelen. WIJ weten, hoe de Duitse jeugd bij luchtaanvallen op niet ge noeg te waarderen wijze haar steun en medewerking verleent bij het be strijden van branden, het ruimen van Suin, het vervoeren van gewonden, et bewaken van getroffen bezittin gen, het verdelen van voedsel, het af zetten van straten enz., enz. Dank zij het feit, dat de Duitse jongens en meisjes ln één Jeugdverband georga niseerd zijn, bestaat bij onze oostelijke buren de mogelijkheid, de Jeugd ten volle op haar belangrijke taak bij de bescherming van huizen gebouwen en cultuurgoederen voor te bereiden. In Nederland zijn wij echter niet tot een dergelijke opleiding in staat om de eenvoudige reden, dat bij ons de Jeugdorganisatie ontbreekt, die de ge hele Nederlandse jeugd omvat- Slechts de Nationale Jeugdstorm tellen wij nog in ons land en zijn jongens en meisjes hebben reeds her haaldelijk bewezen, bij rampen nut tig werk te kunnen verrichten. Van de zijde echter van de niet nationaal- sociallstische Jeugd, die evenzeer als de Jeugdstorm genegen ls. bij gevaar de handen uit de mouwen te steken, hebben wij vernomen, dat zij toch ook wel graag Ingeschakeld zou wil len worden, om haar krachten ten nutte der gemeenschap te maken In Nijmegen is het bijvoorbeeld ge beurd, dat vele flinke jongens en meisjes, die na de luchtaanval hun diensten kwamen aanbieden, om op enigerlei wijze Ingeschakeld te worden bij de hulpverlening, geweerd werden, omdat zij niet ln georganiseerd ver band verenigd waren. Dit ls zeer be grijpelijk. In principe aanvaardt de luchtbeschermingsdienst geen hulp van personen, waarvoor men niet kan Instaan, en die maar eens te hooi en te gras korhen opdagen. Slechts wanneer men weet. met ver trouwde en geoefende Heden te doen te hebben, die kunnen aantonen, dat zij bij een of andere hulporganisatie zijn ingedeeld, kan men hulp aan vaarden. Zoals wij reeds eerder be toogden. heeft een burger zich in de eerste en voornaamste plaats tot de gezinshulp te bepalen. Dat neemt niet Het fl-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring gehouden worden op Zaterdag 25 Maart, van 9 tot 14 uur. te Amsterdam. Dam 4, en op Maandag 27 Maart, van 9 tot 14 uur, te Den Haag. ln een der zalen van Amicltia, Westelnde 15, waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-d. wacht ba tall ion in Amersfoort. Landstorm Nederland, Krtegsmarlne en de Germaanse ff ln Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc Personen tussen 1930 Jaar, die aaumeldlngspllchtig zUn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hon verbinte nis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-# kan leder worden die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn school opleiding Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie Gratls-relsblIJetten voor de heen- en terugreis zUn verkrijgbaar hU de vol gende Nebenstelle der Waffen-#: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange9traat 66; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30, en eveneens bU hef F.rsatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. weg, dat vooral jongere personen uit stekend werk kunnen verrichten bijvoorbeeld ordonnance-diensten te verrichten. Ordonnance-diensten Met de vraag of de mogelijkheid bestaat, de Jeugd op actieve wijze bij luchtaanvallen in te schakelen, hebben wij ons dan ook dezer dagen tot den hoofd-lnspecteur van de Luchtbeschermingsdienst, overste Van Batenburg, gewend. De hoofd-lnspec teur zag deze mogelijkheid zeer goed ln en zeide zelfs verheugd te zijn. wanneer hij ln elke stad van enige grootte een aantal ordonnansen ter beschikking zou hebben, die in staat zijn, berichten over te brengen. Deze ordonnance-diensten zijn uitermate belangrijk, omdat na de luchtaanval len veelal de telefoons uitgeschakeld zijn. Goedwillende Jongens, die be reid zijn, hun diensten aan te bie den, zouden zo had de hoofd inspecteur zich er een voorstelling Van gemaakt naar het voorbeeld van de luchtbeschermingsdienst, waaronder zij dan komen te ressor teren. ingedeeld kunnen worden ln ploegen van ongeveer twintig jon gens. Aan het hoofd van zo'n ploeg moet dan een jongen komen te staan, die voldoende leiderscapaci teiten bezit, en die bovendien spe ciaal geschoold ls. Hij kan dan weer zijn kennis overdragen aan de Jon gens. waarvoor hij verantwoordelijk ls gesteld. Mede gelet op het verant woordelijkheidsbesef van de Jongens, zou de - leeftijdsgrens niet onder zeventien Jaar moeten liggen. De hoofd-lnspecteur was van me ning. dat hij voor een stad als Den Haag ongeveerd honderd en voor Utrecht ten minste vijftig jongens zou kunnen gebruiken. Doch niet alleen als ordonnansen behoeven de jongens op te treden, doch zij zouden bij voorbeeld ook actieve hulp aan de blokploegen kun nen verlenen. In hoeverre dit plan te verwerke lijken is, ls natuurlijk afhankelijk van de houding van de jeugd. Is zij er enthousiast voor gestemd en ziet zij hierin een mogelijkheid, zich voor het vaderland verdienstelijk te ma ken. dan verdient het aanbeveling, dc zaak zo gauw mogelijk aan te pakken. Wij moeten op het oogen- blik met alles rekening houden en dienen snel beslissingen te nemen. Van de zijde van de luchtbescher ming heeft men reeds een stap ge daan om het plan te verwerkelij ken. Dezer dagen zond de hoofd inspecteur aan alle hoofden van de luchtbeschermingsdienst in Neder land een rondschrijven waarin hij hun aanwijzingen geeft voor een mogelijke inschakeling van de Jeugd bij de luchtbeschermingsdiensten IJlt ons gesprek hebben wij ervaren, dat overste Van Batenburg bereid ls, de jeugd op daadwerkelijke wijze in te schakelen en dat hij zijnerzijds niets zal nalaten, zo snel mogelijk tot goede resultaten te komen. Daarom roept hij de Jeugd op. zich ln zo groot mogelijken getale bij den plaatselijken luchtbeschermingsleider narer gemeente aan te melden. Het komt ons voor, dat hiermede de eerste stap ls gezet op een goede weg. Te zeer lijdt ons lekentoneel onder tekort aan theretischo kennis en tech nische kunde. Hier wordt een voor beeld gegeven, dat ln andere plaatsen van ons land stellig navolging ver dient; temeer daar de overheid zich terecht geroepen voelde, zich met deze taak te belasten. De Vereniging ter Veredeling van het Ambacht zal ook dit Jaar weer ge legenheid geven tot het afleggen van de exameRs „geze 1" of „meeste r" ln do verschillende ambachten. De examens zullen worden gehouden van 31 Juli t.m. 5 Aug. a.s. te Utrecht. Aanmelding moet geschieden vóór 15 April 1944, Formulieren zijn verkrijg baar bij het secretariaat, kamer 198, Raadhuis, Amsterdam. De muziek-avond van „Muslca Dlvlna", die vanavond ln DUlgentla zou worden gegeven, ls tot nadere datum uitgesteld. SPORTNIEUWS Utrechfse Stadion-baan opent Eerste Paasdag AMSTERDAM, 23 Maart. Zondag 9 April (eerste Paasdag) opent het Utrechtse Stadion haar poorten voor de wielersport. Voor deze eerste wed strijden zijn tal van bekende renners geëngageerd. Het hoofdnummer zal bestaan uit een 60 km. koppelwed strijd met o.a. de volgende ploegen: SchulteBoeljen, PellenaarsVan der Voort, BraspennlnxVan Amsterdam, JoossenVerschuren, Van Swelm Steenbakkers, Dc BestWIJ denes, SmitsTacken, MotkéVan Gent, FrankenLakeman. Ronde van Alphen a.d. Rijn op Hemelvaartsdag AMSTERDAM, 23 Maart. In Alphen a. d. Rijn ls men druk bezig met de voorbereidingen voor een wie lerronde. welke op Hemelvaartsdag zou plaats vinden. Voor de 100 km. wedstrijd voor profs en onafhanke- lljken zal een goede bezetting komen. Men spreekt reeds over Theo Middel kamp, Van Amsterdam, Braspennlnx, Pauwels, Joossen, Lakeman. De Kor- ver, Lambrlchs. WIJdcnes, Verschuren, De Best, Motké. De amateurs komen voor een 60 km. 6trljd aan de start. De verduistering begint heden om 19.00 en eindigt om 6.30 uur. Maan op 6.38, onder 17.35. 24 Maart N.M., 31 Maart E.K., 8 April V.M., 16 April L.K. OOSTLAND ROEPT! De Ger manen zijn een boerenvolk en hierin schuilt Immer hun kracht. Door ge brek aan ruimte moesten velen de 5rond ontrouw worden. In het Oosten i thans echter weer ruimte ln over vloed. Ruimte voor Germaanso boeren. Jongens en meisjes van 14 tot. 16 Jaar kunnen zich thans weer aanmelden om opgeleid te worden tot boer cn boerin. Aarzelt niet langer: wordt weer boer ln het Oosten door Je aan te melden bij de Germaanse Landdlenst, Koningslaan 9, Utrecht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1