HET DAGBLAD Succesrijke tegenactie in het Zuiden VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Wisselvallige gevechten bij Kremeniez en Kowel Zware verliezen Enige ontspanning der Sowjets Voortzetting van de strijd Japanners naderen Indische grens Nieuwe stappen in Ierse kwestie? Jeugd vierde lentefeest Extra keuringen voor de Waffen-SS enz. Hoe zit dat? De Britse arbeider wacht vergeefs op hervormingen Plan-Beveridge is definitief ter dood veroordeeld Onrecht blijft gehandhaafd Snel, doortastend en onverbiddelijk HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 21 Maart Het opper bevel der weermacht deelt mede: „Ten Noordoosten van Nikolajew hadden vrij zwakke vijandelijke aan vallen geen resultaat. Aan de be nedenloop van de Oekrajinse Boeg werden Sowjetbruggehoofden door tegenaanvallen opgeheven of ver kleind. In het penetratiegebied tussen de middenloop van de Oekrajinse Boeg en de Dnjestr kwam het alleen bij Smerinka tot hevige nog voortdurende gevechten. Onze luchtmacht bracht met sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen de naar de Dnjestr oprukkende bolsjewisten zware ver liezen aan mensen en materiaal toe. Tussen Proskoerow en Tarnopol drongen onze tegenaanvallen de vijandelijke stellingen binnen. Sow- jetstrijdkrachten werden uiteenge slagen. een leemte in het front ge sloten. In het gebied van Kremienlez en bij Kowel nam de hevigheid der vijandelijke aanvallen toe In zware, wisselvallige gevechten werden acht tien vijandelijke pantserwagens stuk geschoten of buitgemaakt, en een bolsjewistische gevechtsgroep, die in Kowel was binnengedrongen ver nietigd. Ten Zuiden van de Pripjet mis lukten tussen Styr en Goryn her haalde bolsjewistische aanvallen. Van de rest van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie ge meld. In de zware gevechten in de Noor delijke sector van het Oostelijke front heeft zien de tweede compagnie van de 502de zware pantserafdeling onder bevel van den eersten luitenant von Schiller bijzonder onderscheiden. Van het landingshoofd van Nettuno wordt slechts levendige verkennings- en stoottroepbedrijvigheid gemeld. In de stad Cassino bloedden ook gisteren weer alle vijandelijke, door sterke pantserstrijdkrachten gesteun de. aanvallen in het afweervuur der dappere verdedigers dood. Noordwes telijk van de plaats werd een vijande lijke gevechtsgroep ingesloten. De verliezen van den vijand bedragen een veelvoud van de onze. In de middaguren van 20 Maart vlogen formaties Amerikaanse bom menwerpers met. krachtige iagerbe- scherming Zuldwest-Duitsland bin nen en ondernamen terreuraanvallen op Mannheim. Ludwigshaven en voorsteden van Frankfort aan de Main. Hierbij, alsmede bij vluchten boven het bezette gebied in het Wes ten en aan het Italiaanse front wer den 24 vijandelijke vliegtuigen ver nield. Enige vijandelijke vliegtuigen ondernamen stoorvluchten boven het Roergebied en Zuid-Duitsland. Beschermingsstrijdkrachten van een Duits convoo* sloegen ln het i Oproep tot het Finse volk HELSINKI. 22 Maart. De Finse wapenbroedersbond heeft een oproep gericht tot het Finse volk onder het motto: ..Onze strijd om het leven zal met een overwinning eindigen", daarin wordt gezegd: De Sowjet-Unie heeft dc Finse vredeskwestie in een faze gebracht, die ons dwingt, ondanks onze op rechte vredeswil, slechts voortzetting van de strijd als onvermijdelijk voor ons te zien. Wij weten, dat deze weg zwaar is. Doch wij weten ook. dat wij slechts door een onwrikbare ver dediging van onze rechten een vrede bereiken, die ons het behoud van de fundamentele voorwaarden van ons leven garandeert. Opgeven van deze rechten zou ons leiden naar een nationale ramp, naar een hopeloze ondergang. De tijd is ernstig. Doch onze voorwaarden voor zelfverdediging zijn beter dan in menige vroegere faze. Ons leger staat in stevige stellin gen met betere uitiMisting en strijd vaardiger dan ooit tevoren Ons arbeidsfront is zich van zijn verant woordelijkheid bewust, en tegen zijn zware taak opgewassen. Wij hebben dus geen reden tot wanhoop doch kunnen met vertrouwen in de toe komst zien. overtuigd, dat onze strijd tot een gunstig resultaat zal leiden. Sowjetskoot+roepen In Karelië afgeslagen Fins weermachtsbericht HELSINKI. 21 Maart. Het Finse weermachtsbericht van heden luidt: In het Westelijk deel der Karelische landengte en in het centrale deel van het Oosteliike front hebben onze troe pen op vier plaatsen vijandelijke stoottroepacties afgeslagen. In de ove rige sectoren de gebruikelijke verken ningsactiviteit. Van de andere oor logstonelen Ls niets bijzonders te melden. Luchtalarm in Londen STOCKHOLM. 22 Maart. Naai de Britse berichtendienst meldt, is in Londen in de nacht van Dinsdag op Woensdag, luchtalarm gegeven. Twee dorpen door lava ove/s+roomd STOCKHOLM22 Maart Naai de Britse berichtendienst uit Napels meldt, zijn reeds twee dorpen door lavamassa's uit de Vesuvius bedol ven er zouden geen doden zijn ge vallen. Stakingen zonder einde in Engeland STOCKHOLM. 22 Maart. 7- In de mijnen van Zuid-Yorkshire is Dins dag een staking uitgebroken. 14.500 man hebben het werk neergelegd. (Speciale correspondentie). BERLIJN. 22 Maart. Op de zuidelijke vleugel is de gevechtsacti viteit gedurende de laatste 24 uren wat minder geworden. De situatie wordt op het ogenblik beheerst dooi de definitieve afsluiting van de Duitse distanciëringsbeweging op de oostelijke flank, door pogingen dei- bolsjewisten om het penetra tiegebied tussen de Boeg en de Dnjestr te ver breden. door succesvolle Duitse tegen aanvallen tussen Tarnopol en Pros koerow en door Sowjetaanvallen op de Duitse westelijke flank in het gebied van Kowel. Van Sowjetrussische zijde is men inmiddels overgegaan tot krachtige aanvallen op dè nieuwe Duitse stel lingen langs de benedenloop van de Boeg en het bruggehoofd Nikolajew. Deze aanvallen konden echter afge slagen worden. Enkele bruggehoof- den, die de Sowjets ten westen van de benedenloop van de Boeg hadden gevormd, konden geliquideerd wor den. In de sector tussen Boeg en Dnjestr. waar op het ogenblik het zwaartepunt van het Sowjet-offensief ligt. zijn de gevechten nog niet af gesloten. Het rode leger probeert het betrekkelijk smalle penetratiegebied te verbreden en onderneemt daarom aanvallen van Smerinka in westelijke richting. Kanaal een aanval van Britse tor- pedoboten af. schoten een boot in brand en beschadigden een andere zó zwaar, dat zij verloren geacht kan worden. Daarmede heeft de onder bevel van Kapitan-leutnant Behrens staande formatie binnen enkele dagen vijf vijandelijke torpedo motorboten tot zinken gebracht en twee zwaar beschadigd. Ver dragende batterijen der ma rine beschoten in de afgelopen nacht de Engelse kust, en vijandelijke schepen voor Dover. TOKIO, 21 Maart. Japanse strijdkrachten zijn in nauwe samen werking met afdelingen van het Nationale Voor-Indische leger op 15 Maart bij Homabin over de Tsjindwip getrokken en rukken op naar de Indisch-Burmaanse grens. Homabin ligt aan de samenvloeiing van Tsjindwin en Oejoe. Van hier leidt een smal bergpad in Noordwes telijke richting naar Indië. waar het uitkomt op een goede weg. die in zuidelijke richting naav Jiet belang rijke vijandelijke steunpunt Imphal voert. Imphal is een grote lucht basis, die sedert de herfst i.van het vorige jaar steeds weer door de Japanse luchtmacht is aangevallen. Het grensplaatsje Taungzon in Burma is door de Japanners inge nomen. De vijand trachtte vergeefs, de plaats te verdedigen van versterk te stellingen uit. die hij enkele kilo meters verder had aangelegd. De overgebleven delen van de vijande lijke 17de divisie trokken met. zware verliezen terug naar de rivier de Manipoer, De divisiestaf bereikte zwemmend de westelijke oever. Er vielen de Japanners talrijke gevan genen in handen. STOCKHOLM. 22 Maart. De Britse berichtendienst meldt uit Washington, dat de ministers van oorlog en marine, hun onderstaats secretarissen, de hoogste admiraals en generaals Dinsdag hebben deel genomen aan een ...tevoren niet aan gekondigde" bespreking met den mi nister van buitenlandse zaken. Huil. Ook de minister van financiën en de voorzitter van het Amerikaanse Rode Kruis, Norman Davis, hebben de con ferentie bijgewoond. Het bericht van deze conferentie heeft aanleiding ge geven tot speculaties ten aanzien van nieuwe maatregelen tegen Eire. Volgens den Londensen correspon dent van „Svenska Dagbla- d e t" zou De Valera in staat zijn belangrijke tegenmaatregelen te ne men tegen de geallieerden, indien deze Ierland zouden isoleren. Hij zou hun onder meer grote schade kunnen toebrengen door hun het gebruik van het transatlantische luchtvaartstation Foynes te verbieden. Zijn buurman vermoord KAATSHEUVEL 22 Maart. Zondagavond om ongeveer kwart voor elf. kwam zekere W. Maten bij zijn buurman A Zeebrechts in de Molenstraat alhier binnen, vermoe delijk om verder te praten over een woordenwisseling, die beiden een uur tevoren in cafe v. B. hadden gevoerd. Waarschijnlijk heeft M. ge durende de twist een daar op tafel liggend mes gegrepen en het Z, in de borst gestoten, tengevolge waar van Z. na enkele ogenblikken over leed. De in de nabijheid gestation- neerde marechaussees waren spoedig aanwezig en arresteerden M. die in verzekerde bewaring werd gesteld. Dr Hulst uit Leiden verrichtte sectie op het lijk en constateerde dood ten ge volge van een steek in de linkerlong en het hart-. Ie JAARGANG No. 69 LD WOENSDAG 22 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per Icwerfaal Posfgiro 184.120 - Posfbus 65 Imposante manifestatie in de hoofdstad AMSTERDAM. 22 Maart. Het was het Nederlands Arbeids front, dat het initiatief nam tot „De Week van de Werkende Jeugd", met het doel. alle werkers van Ne derland te doordringen van de zin der ontwaking van het nieuwe leven in de natuur. In het kader van dit initiatief is de Nederlandse Omroep op de gedachte gekomen, de Lente dag te verheffen tot „De Dag van de Jeugd", die in het jonge volk van Nederland de bewustwording moet wakker roepen van zijn taak in een ohtwakende wereld. Bij de eerste viering van deze „Dag van de Jeugd" heeft de Om roep de organisatie van deze jeugd- betoging in handen genomen. Het is echter de bedoeling, dat de jeugd dat voortaan zelf doet en bij de Om roep komt met een eigen gekozen en samengesteld programma, waarin zij tot uiting brengt, wat in de jon ge harten leeft en wat zij daarvan verwacht. Deze eerste „Dag van de Jeugd" vond zijn hoogtepunt ln een korte maar Indrukwekkende demonstratie in het Concertgebouw te Amsterdam, waar de Jeugd ln al haar geledingen vertegenwoordigd was en waar de Ne derlandse Omroep uiteraard nog de leiding had. welke de Jonge Neder landers straks in eigen hand zal ne men met de Omroep als spreekbuis naar de Jongens en meisjes in alle oorden van ons land. Als gasten wa ren verschenen de wnd. secr.-gen. van het Dep. v. V. en K. mr, S. M. de Ranitz, de leider van het Arbeids front. H. J. Woudenberg, het Hoofd der afd. Perswezen van het Dep. van V. en K. Max Blokzijl, de stafchef van de Arbeidsdienst opperarbeidslelder Almenklnders. de stafleidster van de A.D.M. mcj. Huigen. Generalarbeits- führer Bethmann en de staf leider van de Nat. Jeugdstorm Qul- spcl. Ook de directeur-generaal van dc Nederlandse Omroep ir. dr. Her- weyer bevond zich onder dc aanwezi gen. Dat. zoals de programma-directeur van de Ned. Omroep ir. Plate op merkte. ook de kunstenaar in deze wering van „De Dag van de Jeugd" een taak kan vinden, is deze eerste keer reeds gebleken, want het kern punt van dit hoogtij-uur was een door J. A. van Kersbergen gedichte en door P. Jakma getoonzette can tate met declamatie „Het Lied van de Jeugd", welke behalve dan de orkestpartij onder leiding van den componist geheel door de jeugd werd uitgevoerd, n.l. door een jeugdkoor van 350 medewerkenden en verder de spreekstemmen van een jonge vrouw, een meisje, een jongeman en een knaap als declamatorische leken. Te klokslag twaalf uur weerklonk van de galerij de fanfare, die de binnenkomst der vaandels begeleid de. waarop onmiddellijk in samen zang het krachtige lied „Wij zijn jong" van J. D. van Ramshorst werd aangeheven. Daarop droeg een hop- vrouw van de A.D.M. het gedicht „Het zaad kiemt" van G. Kettmann Jr. voor, waarop onmiddellijk de uit voering der cantate „Het lied van de Jeugd" aansloot. Deze cantate is eenvoudig van op zet. Het is een feestgedicht, ingeleid en besloten met een koorstrofe en in enkele onderdelen door het- koor her haald. De koren zijn unisono ge schreven: het harmonisch element, dat ook naar de eis eenvoudig is ge houden. ligt in de orkestpartij, die door den toondichter met kennis van zaken is behandeld cn onder zijn leiding uitnemend werd verklankt. Juist deze eenvoud van opzet heeft Moscou niet tevreden met uitstel der invasie (Speciale correspondentie.) BERLIJN. 22 Maart. Londen heeft een bericht ontkend volgens hetwelk dc Sowjetrussische generaal Watoetln was toegetreden tot het ge allieerde opperbevel voor het tweede front. Naar aanleiding hiervan wordt ln Berlijnse politieke kringen opgemerkt, dat dit gerucht rond Watoetln uit Sowjet-Russlsche bron stamt. In de Wilhelmstrasse wordt verondersteld, dat Moscou op deze wijze uitdrukking heeft willen geven aan zijn verbazing over het. feit. dat het tweede front ook in de tweede helft van Maart nog niet gevormd ls, Volgens de opinie van de Wilhelm strasse hebben verschillende feiten tot het uitstellen van de Invasie ge leld. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dc voorbereidingen nog niet voltooid. Het zou echter ook kunnen zijn dat de slechte ervaringen op het landings hoofd van Nettuno en de magere re sultaten van het diplomatieke offen sief tegen dc neutrale staten tot een verschuiving van de Invasiedatum geleld hebben. Het #-Krsat7kuminan<lo deelt mede: Wegen* de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring gehouden worden op Zaterdag 25 Maart, van fl tot 14 uur, ic Amsterdam. L>am 4. en up \luandas 27 Maart, van M tol 14 uur, te Uen llaag, ln een der zalen van \nilcitia. Westelnde 15. waar Iedere gezonde Nederlander zleli kan aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-#. ff -wacht hatalllon In Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaanse ff lu Nederland, Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tussen 19—30 Jaar, die aanmeldingsplichtig zUn voor de tewerk stelling, kunnen zlcb eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbinte nis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-// kan leder worden, die na minstens eeD jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn school opleiding ls niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie Gratis-reisbiljetten vuur de neen en terugreis zUn verkrijgbaar MJ de vol gende Nebenstelle der Warren-#: Amsterdam. Dam 4: Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, saroicastraat d5: Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30, en eveneens bU het Ersatzkommando. Korte Vijverberg 5, Den Haag. Een overzicht in het Amsterdamse Concertgebouw tijdens het lentefeest van de jeugd. (Foto C.N.T.-A.G. Sivart) dit feestgedicht. waarin de spreek stemmen zonder begeleiding, zo dat men hier niet van een declama- toriüm kan spreken de boventoon voeren, des te krachtiger doen ge tuigen van hetgeen de dichter be oogde te zeggen. Het kan niet ontkend worden, dat deze korte plechtigheid van nog geen uur, die het kernpunt van „De Dag van de Jeugd" is geworden en in „De Spiegel van de Dag" 's avonds ook nog eens afzonderlijk door de aether werd weerspiegeld, een diepe indruk heeft gemaakt: mede door de sreer. waarin zich dit alles voltrok en waar in naar de eis het jeugdelement de boventoon voerde, hetgeen werd on derstreept door de aanblik van zaal en podium, waar een grote, eenvou dige decoratie van een jeugdtafereel, die het orgel aan het oog onttrok, en de afzoming van de podiumrand met een in kolossale letters opgestel de spreuk „De jeugd vooraan!" deze sfeer onderstreepten. De plechtigheid werd besloten mei het gemeenschappelijk zingen van H. J. den Hertog's lied „Alle man van Neerlands stam". En na deze afloop was er maar één roep onder de jeugd, die men ook in de uitlating van menige oudere weerkaatst hoor de: een uitstekend geslaagde, doel treffende jeugdmanifestatie, die de jeugd tot richtsnoer kan dienen voor hetgeen zij zelf in het vervolg op Lentedag zal ondernemen. Dr. F. O. Bruyning overleden AMSTERDAM. 21 Maart. Op 51-jarige leeftijd is overleden dr. F. O. Bruyning, directeur-generaal, chef der afdeling Volksgezondheid bij het departement van Sociale Zaken. Dr.F. O. Bruyning. in 1893 geboren te Wagenlngetw-studeerde aan de ge meentelijke universLtelt te Amsterdam in de geneeskunde. In 1918 behaalde hij het arts-diploma en twee jaren later promoveerde hij. Het jaar 1924 bracht dr. Bruyning naar Italië, waar hij muziek studeerde en ook wel als concertzanger optrad. Toen hij het Jaar daarna in Nederland terug kwam, werd hij benoemd tot officier van gezondheid bij het Ned.-Indische leger In 1929 werd hij als zodanig gepen- sionneerd. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot hoofd der medische af deling van de inspectie van de ge neeskundige dienst der Landmacht. Dr. BruynLng was als dlstrictstuber- culose-arts te Dordrecht werkzaam, toen hij met Ingang van 1 Juni 1942 tot directeur-generaal werd benoemd. Hij was #-Unterscharführer. Het stof felijk overschot is hedenmiddag onder groto belangstelling op de Nieuwe Oos terbegraafplaats te Amsterdam ter aarde besteld. Nederlandse krijgsgevangenen in Japanse kampen Door gebrek aan plaatsruimte heb ben wij dc laatste weken de lijsten van Nederlandse krijgsgevangenen ln Japanse kampen en in Thailand en dc geïnterneerde burgerpersonen op Java. die het Informatiebureau van het Ned. Rode Kruis ons verstrekte, niet meer kunnen opnemen. Wij wijzen er daarom nog eens op, dat zij. die inlichtingen wensen of aan- wijzigingen kunnen verstrekken om trent deze krijgsgevangenen, zich on der opgave van zo volledig mogelijke gegevens, zoals volledige naam en voornamen, geboortedatum, rang, on derdeel of wapen, laatst bekende standplaats en burgerbetrekking in Indië enz. tot genoemd informatie bureau. Korte Voorhout 14. Den Haag, kunnen wenden. Belanghebbenden, die nadere inlich tingen wensen over op Java geïnter neerde burgerpersonen van Ned. na tionaliteit, gelleven zich ter verkrij ging van nadere inlichtingen te wen den tot de vijfde afdeling van het informatie-bureau van het Neder landse Rode Kruis. dr. Kuyperstraat 9, Den Haag. onder opgave van zo volledig mogelijke gegevens omtrent naam. voornamen, geboortedatum, beroep, werkgever en laatst bekende adres der geïnterneerden. Nieuwe regeling bijbetaling voor kunstgebitten Van 1 April a.s. af zullen verplicht- verzekerden. die ln het Jaar. vooraf gaande aan de dag. waarop zij met een aan hun ziekenfonds verbonden tandarts een afspraak maken voor dc levering of het overzetten van een kunstgebit, korter dan zes maanden verplicht- of vrijwillig verzekerd zijn geweest, een extra-bijbetaling zijn ver schuldig naast de reeds vastgestelde betaling. Deze extra-bijbetaling be draagt bij een verzekering gedurende korter dan drie maanden bij een verzekering gedurende drie maanden of langer, doch korter dan zes maan den. J van het bedrag, dat het zieken fonds ingevolge de geldende voor schriften aan den tandarts 1s verschul- dlgd. Voorts is bepaald, dat het zieken fonds, alvorens de tandarts met de behandeling een aanvang mag maken, een machtiging moet ai geven op een door den tandarts daartoe ln te vullen formulier. De verzekerde zal zich dus met dit formulier ten kantore van zijn ziekenfonds moeten vervoegen De voorlopige regeling, volgens welke ook degenen, die bij de aflevering van een kunstgebit wel, doch bij de bestel ling nog niet verplicht-verzekerd wa ren, recht hadden op de gebruikelijke bijdrage van het fonds, is thans ver vallen. In den vervolge zullen dus alleen zij gedeeltelijk voor fondsrekening een kunstgebit kunnen ontvangen, die bij de bestelling er van verplicht-verzekerd zijn. APOTHEKER-ADSISTENTSEXAMEN Amsterdam Geslaagd de dames M. J. G. van Houten. Haarlem; W. M. Campman. Tiel; G. C. v. d. Water, Tiel; G. J Bos. Boekelo, en J. J. Rel- ltnk, Den Helder. Verkoop van nuchter kalfsvlees Een slager schrijft ons: „Vorige week stond in de dagbladen de waarschuwing, dat de huisvrou wen en slagers strafbaar waren, wanneer zij op Vrijdag en Zater dag vlees kochten of verkoch ten. op die bonnen, die voor de komende week bestemd waren. Volmaakt in orde. Deze regeling heeft altijd bestaan, sedert het vlees op de bon is. Was het nu echter nodig, daarop nog eens nadrukkelijk te wijzen in een tijd, waarin meer dan ooit reden is, iets door de vingers te zien. Im mers. er wordt op het ogenblik veel nuchter kalfsvlees gedistri bueerd Dit vlees is minder goed houdbaar dan rundvlees Wan neer het nu. na reeds tijdens het vervoer geleden te hebbentegen het einde van de week bij den slager arriveert en dan nog moet blijven hangen tot Woensdag d.a.v. is het. nog wel niet hele maal bedorven, maar toch sterk in kwaliteit verminderd. Dat kan toch niet de bedoeling van de overheid zijn. Een soepeler hou ding ware in deze ivel gewenst." Wij hebben ons dievoaand met deze kwestie beziggehouden en ziin tot de slotsom gekomen, dat zowel voor het standpunt van den slager als voor dat van de overheid iets te zeggen valt. In derdaad wordt de laatste tijd veel nuchter kalfsvlees aange voerd. Het is echter niet moge lijk, dat alle plaatsen tegelijker tijd bevoorraad worden, reden waarom het noodzakelijk ivas de verkoop op Vrijdag en Zaterdag te verbieden. Het transportwaag- stuk brengt nu eenmaal zijn moei lijkheden met zich mede. In de beweringen van onzen slager schuilt echter ook veel waars, wanneer hij zegt, dat nuchter kalfsvlees veel meer aan bederf onderhevig is dan rundvlees On getwijfeld zou het daarom pret tig zijn, wanneer de overheid ertoe zou kunnen besluiten een uitzondering op de regel te ma ken en de verkoop van nuchter kalfsvlees aan het einde der week toe te staan. Het melkrantsoen in het vollemelkgebied DEN HAAG. 21 Mrt De hoe- veelheid volle melk, welke in het z.g. volle-melk-gebied op de taptcmelk- bon mag worden afgeleverd, is weder om gebracht op 13 liter, in plaats van 1 liter per bon. Handelaren in dit gebied moeten derhalve op de thans geldige bonnen taptemelk 13 en taptemelk 14 1£ liter volle melk per bon afleveren. Nieuwe rantsoenbonnen DEN KAAG* 22 Mrt. Met I: vmg' vau 20 Maart '44 reiken de criïnbu- tlcdlens'en rantsoenbonnen en raci- soenkaartjes uit. welke voorzien zijn van de opdruk ,.8-7-'44. Van die da tum af worden geen rantsoenbonnen en kaartjes met opdruk „15-4-'4-1'' meer afgegeven. De ln omloop zijnde rantsoenbonnen en kaartjes met de datum 15-4-"44 blijven evenwel geldig tot en met 15 April a.s. De wissel- bonnen „brood i/4 rantsoen", boter 1/50 rantsoen", „kaas 1/4 ran'.socn". „melk 1/7 rantsoen", „taptemelk 1/7 rantsoen" en „vlees 1/4 rantsoen", alsmede de rantsoenbonnen voor cacao en Industriële artikelen (brand stoffen enz.) blijven tot nader order geldig. In tegenstelling tot de vroe gere regeling kunnen de rantsoenbon nen ,.15-4-'44 niet worden Ingewisseld voor nieuwe rantsoenbonnen. DELDEN. 21 Maart. Mannen van de gemeentelijke reinigingsdienst alhier deden op de vuilnisbelt een lugubere ontdekking, toen zij temid den van het huisvuil het lijkje van een pasgeboren kind aantroffen. Bij het geneeskundig onderzoek van den polltiegeneeskundige dr. Hulst bleek, dat het kind doodgeboren was. Winkeldievegge veroordeeld ROTTERDAM. 21 Mrt. De 37- jarige bekende winkeldievegge A. v. d. H.. die in de Bijenkorf Sint-Nico- laassurprises stal. waarbij zij haar twaalfjarig zoontje het „vak" leerde, is door de rechtbank tot vijf maan den veroordeeld, met aftrek van voor-arrest. (Van onze Berlijnse correspondente.) Het plan-Beveridge, dat een van de beloften vormde, die men den Engelsen arbeider in het eerste jaar van de oorlog gaf. is nu eindelijk definitief ter dood veroordeeld. De teleurstelling over het feit in Enge land is groot. Hoewel het plan-Beve ridge nog lang niet de sociale maat regelen benaderde, die men in Duits land na 1933 in de werkelijkheid heeft kunnen omzetten, leek het er toch op. dat in de toekomst een zekere verbetering in de toestand van den werkenden mens in Engeland zou kunnen komen. Wij zeiden, dat dc teleurstelling hierover in Engeland groot is; dit konden wij constateren aan de manier waarop de Engelse kranten op het overlijden van het plan reageerden. Het gematigde socialistische En gelse weekblad „New Statesman and Nation" wijst cr steeds weer op, dat het doel ran het plan-Beveridge en van andere afleidingsmethoden is, het volk te beletten, al te diep over de vragen van de sociale hervormin gen in het rijk zijn van Zijne Majesteit den Britsen Koning na te denken. In de eerste jaren van de oorlog heeft men aan ..den Britsen ezel" altijd weer opnieuw de ..sap pige wortel der sociale hervorming" voorgehouden. Daarmede heeft men den ezel uit de grootste oorlogszorgen gehaald. Nu begint de ezel echte honger te krijgen en verlangt hij de beloofde „betere voeding". Daar om vindt men het in toonaangevende kringen beter voor een „kleine af wisseling" te zorgen. Men probeert daarom de aandacht van de menigte af te leiden door te vertellen wat men „na de overwinning" met de Duitsers zal doen. Vete Engelse dagbladen spreken over de Duitsers alleen nog maar met minachtende woorden en gebrui ken daarbij zo vaak mogelijk het woord „Hunnen". De Daily Mirror geeft hierbij de toon aan en wordt, alleen nog door de verschillende Beaverbrook-bladen overtroffen. New Statesman and Nation omschrijft het doel van deze campagne als volgt: „Wanneer men er de Britse openbare mening op deze wijze toe Wan brengen haar volle opmerkzaam heid te wijden aan de „behandeling" van de Duitsers, dan zal zij misschien het plan-Beveridge en andere reor ganisatie-plannen vergeten". Het blad besluit met de waarschuwing, dat Engeland op zijn hoede moet zijn voor de grote kapitalisten en daarom zijn kruit moet droog houden. Deze groot-kapitalisten echter zijn in de eerste plaats te vinden op de minister-zetels. Tegen deze macht hebbers keert zich de Daily Herald. Het blad verklaart, dat de regering geen „koene" sociale politiek kan voeren, wanneer Churchill voort durend weigert, een of andere vèr- reikende sociale en politieke verande ring in de Britse levensstructuur in te voeren. Churchill heeft daarbij dc.steun van dezelfde kringen, dia SPORTNIEUWS Van Dam tegen L.agrou te Amsterdam DEN HAAG. 21 Maart. Naar wij vernemen zal de Rotterdammer Luc van Dam op Woensdag 5 April as. in het Concertgebouw in Amster dam uitkomen tegen den Belgischen half zwaar gewicht Henri Lagrou. De organisatie berust bij de afdeling lichamelijke opvoeding van het N.A.F., dat er hiermede in geslaagd is het internationaal sportcontact ook voor wedstrijden in ons land te herstellen. zich vroeger ook altijd tegen de sociale vooruitgang weerden, zoals dc Anglikaanse Disschoppen, die de afschaffing van de slavernij en van de kinderarbeid i:i de mijnen lange jaren hebben tegengehouden. „In feite werd alles, wat in Engeland er toe bijdroeg om het lot van de me nigte te verbeteren, door deze krin gen gesaboteerd en dezelfde sabotage wordt tegenwoordig weer op niets ontziende wijze uitgeoefend", aldus gaat het blad verder. Het wordt in Londen steeds duide lijker dat de conservatieve groot-ka pitalistische Britse kringen openlijk van hun tegenstand tegen het invoe ren van sociale hervormingen doen blijken, zoals die trouwens door de linkerzijde sedert het plan-Beveridge met zekerheid werd venvacht. „De kwestie van een sociale ver nieuwing van het leven in Engeland is voor de Britse conservatieven heus geen probleem! De oude firma „Bijna, Kan niet. Haast en Misschien" ver heugt zich in steeds grotere mate in de ondersteuning en achting van zijn klanten." „Wij bedoelen natuurlijk de Regeringsfirma onder deze naam. die behalve deze artikelen ook nog handelt in reactie, vertraging en ver hindering." Wie er zij bij spinnen Bijzonder levendige handel heerst er ln de afdeling voor grondbezitters en andere leden van de bezittende klasse, die er het grootste belang bij hebben, de aan het volk beloofde sociale verbeteringen na de oorlog te torpederen. De zwaarste verwijten krijgt Churchill te horen. Het Engelse volk zal nooit vergeten, dat hij openlijk in het Parlement verklaard heeft, dat hij zich nooit met een verreiken de sociale wetgeving bezig zou kun nen houden zonder een nieuw geko zen parlement. Inderdaad werkte deze uitlating van den Eersten Minister in het hele Rijk als een startschot om de las tige sociale verbeteringen zo lang mo gelijk van de baan te schuiven. Iedere poging tot verbetering der sociale toestanden wordt de laatste tijd ln Engeland gesaboteerd onder verwij zing naar de woorden van Churchill. Zo heeft eerst kortgeleden Sir Ernest Graham-Little, door de Londense Universiteit naar het parlement af gevaardigd, stappen genomen tegen de sedert maanden ijverig besproken reorganisatie van het Engelse ge zondheidswezen. om haar verdaging tot na de nieuwe verkiezingen te be reiken. Op deze manier wordt iedere verbetering op sociaal-politiek gebied ten val gebracht, aldus het lange en bittere verwijt van de „Daily Herald". „Wanneer niet een grondige veran dering in de regeringspolitiek met be trekking tot de sociale questies volgt", zo schriift de „Times", „lopen wij gevaar, dat vele mlllioenen Engelsen na de oorlog op straat zullen staan en zonder resultaat naar een werk- mogelljkheid zullen zoeken". De „Times" voegt er echter meteen aan toe. dat zij niet aan een verwerkelij king van het plan-Beveridge gelooft. Ondanks dit alles duiken er voort durend in de Engelse pers stemmen op, waaruit blijkt hoe sterk de open bare mening naar sociale verbeterin gen verlangt. Limburgse sta r+ge ld kwestie heeft gevolgen ROERMOND, 22 Maart, Naar wij vernemen heeft dc Limburgsche start-gelden kwestie verdere gevolgen. Zooals men weet heeft een comité ir. Limburg besloten dit jaar niet te voldoen aan de hoge startgeldeisen der wielrenners. Hoewel in de j.l. Zondag gehouden NWU-vergadering besloten werd. dat de NWU aich officieel buiten deze kwestie zal hou den. zijn de officials uit Limburg overeengekomen, dat zij hun mede werking aan wedstrijden, waar start- gelden gegeven worden, zullen wei geren. De Ronde van Maastricht, waarmee a.s. Zondag het wegseizoen geopend zou worden gaat niet door. Inmiddels blijkt men in Roermond voor de aandrang der renners ge zwicht te zijn, want de Ronde van Roermond, die dit Jaar de „Grote Ronde van Midden Limburg" zal heten, is vastgesteld op 21 Mei. Er zullen dan zowel profs als amateurs aan de start verschijnen. Koos v. Gelder speelt weer voor V.U.C. DEN HAAG, 22 Maart. Hoewel hij de voetbalschoenen al een paar keer „aan de wilgen." heeft gehan gen, is Koos van Gelder voor a.s. Zondag toch weer opgesteld in de thuiswedstrijd van VUC tegen Heracles. Hij vervangt Den Hoedt op de rechtsbinnenplaats. De opstelling is verder onveranderd. Bolcslcampioenschappen van Nederland in Den Haag DEN HAAG 21 Maart. De wed strijden om het bokskampioenschap van Nederland voor amateurs, welke aanvankelijk te Groningen zouden worden gehouden, zullen thans plaats hebben in Den Haag en wel op 8. 9 en 10 Mei, waarna de finale op 15 Mei volgt. Elftal van Heracles gewijzigd ALMELO. 21 Maart, Het slechte debuut, dat Heracles in de kampioens competitie heeft gemaakt ln de wed strijd tegen De VolewUckers. heeft de elftal-commissie van de oostelijke kampioenen er toe gebracht enige in- grijpende wijzigingen te brengen in de ploeg, welke Zondag a.s. ln Den Haag tegen VUC zal uitkomen. In de mld- denllnie ls een Jongere speler opge steld, terwijl de bezetting van de voor hoede eveneens een belangrijke wijzi ging heeft ondergaan. De opstelling is thans: doel: Fr. Dekkers; achter: A. Dekkers en Siek- man; midden: Lledcnbaum. Lassche en Even: voor: Krabshuls. Schipper, Willcmink, Jaarsma en Wanningen. Voetbalprogramma voor Zondag De Landwacht in actie Fr waart een schrik door de ge lederen van de handelaren in dis tributiebonnen en zwart verkregen levensmiddelen! Tot nu toe behoef den deze duisterllngen alleen maar op hun „qui vive" te zijn voor een politieman of een crisis-ambtenaar en in vele gevallen konden zij zich dan vrijwaren voor moeilijkheden door te doen, alsof hun neus bloedde, of door vlug een straatje-óm te lopen. Maar thans krijgen deze profiteurs van de oorlogsomstandigheden met de Landwacht-Nederland van doen! Wij ziin in de trein naar het Noor den en elders in de provincie getuige geweest van haar eerste optreden en hebben daarbij kunnen vaststellen, dat de geoefende controle inderdaad controle mocht worden geheten. De Landwacht-Nederland heeft haar reputatie reeds gevestigd en in de kringen van de zwart-handelaren ver breidt zich thans reeds de mare, dat er met die Landwachters niet te spotten valt. In een grote provinciestad omsin gelde de Landwacht-Nederland een berucht centrum van bonnenhandel. Het commando ging daarbij snel, overrompelend en vrij geruisloos te werk. Binnen drie tellen stonden de verbouwereerde bonnenhandelaren netjes met hun handen op de rug in het gelid, klaar om in versnelde pas naar de in een school ingerichte Landwacht-kazerne te marcheren. Onderweg zagen wij een opgescho ten Jongen, die de neiging vertoonde, er een relletje van te maken. Hij wilde achter de troep aanlopen, maar meteen voelde hij een revolver in zijn rug en nog voor hij goed en wel van die schrik bekomen was. liep hij al binnen het cordon met zijn handen op de rug om het lot van de zwarte handelaars ii. eerste instantie te delen Het publiek moge uit dit voorval lering trekken I De Landwacht-Nederland treedt snel en doortastend op. Zij doet zulks in het belang van de volksgemeen schap, in het belang van alle orde lievende burgers. Belangstelling van Bublieke zijde heeft de Landwacht- 'ederland daarbij niet van node. Wie al te nieuwsgierig of wat graag op een relletpe belust i6. kan op on- pleizierige wijze met de Landwacht- Nederland kennis maken. Dat men zich daar voor hoedel Kampioenschap van Nederland: VUCHeracles. De Volowijckera Heerenveen. District I: 2e klasse B: DOS—Vrien denschaar. WatergraafsmeerDe Spar taan. Promotie 3c klasse: ZWHelder. District II: Kampioenschap: Nep- tunusUnltas. District III: le klasse: Wagenlngen PEC District IV: Beslissingswedstrijd: PSVLonga (terrein Eindhoven. 2 u.). Promotie 2e klasse: Sittardse Boys VVV. TSC—Goes. 2e klasse A: KolonlaBleijerhelde. BeslissingswedstrijdLimburgiaWau- Bachse Boys. VOLKSCULTUUR EN KUNST Gasten bij het Duits Theater De tenor Peter Anders, die sedert vele Jaren aan de Staatsopera te Berlijn ls verbonden en ln Duits land algemene bekendheid geniet, zal bij het Deutsches Theater ln den Nlederlanden enige gastvoorstelllngen geven. Hij zal ln de eerste helft van April optreden als Cavaradossl ln „Tosca" en als Belmonte ln „Die Ent- führung aus dem Serail". Na zijn Jongste gastvoorstelllngen aan ditzelfde theater zal Kammer- s£nger Karl SchmittWalter nog maals als gast optreden als graaf Luna in Verdi's ..Troubadour" en bui tendien twee licderenavonden geven met een nieuw programma. 0. D. Gratama zeventig jaar HAARLEM. 22 Maart. De direc teur van het Haarlemse Frans Hals museum, de heer G. D. Gratama, is vandaag zeventig Jaar geworden. De heer Gratama. ln Groningen ge boren. begon zijn levenstaak in 1912 als Inrichter en bestuurder van het bekende Frans Hals-museum. Door tal van Interne veranderingen heeft hij ln het museum een sfeer gescha pen, die de tijdens zijn directeurschap bijna verdubbelde verzameling kunst voorwerpen ten volle tot haar recht doet komen. In 1917 ging hij over tot schoonmaak van de schilderijen van Frans Hals. wat veel verzet uitlokte. Vrij algemeen is thans echter het oor deel. dat de schilderijen erdoor ge wonnen hebben. Als schilder is Gratama vooral be kend door zijn portretten. Van zijn hand verschenen o.a. „Het Frans Hals museum der gemeente Haarlem" cn het onlangs uitgekomen werk „Frans Hals". Tot leider (directeur) van de Stads schouwburg te Groningen ls benoemd de heer Th. Sterenberg, Gronin gen. De verduistering begint heden om 19.00 en eindigt om 6.30 uur. Maan op 6.07, onder 16.09. 24 Maart N.M., 31 Maart E.K., 8 April V.M., 16 April L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1