HET DAGBLAD Zware afweerstrijd bij Boeg en Dnjestr VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bolsjewisten weigerden nader overleg Hoeveel weken nog? Duits weermachtsbericht Tegenaanvallen bezorgen de Sowjets zware verliezen De stad Win^'za is ontruimd Intensivering der krachten van Pact van Drie Japanse successen in Burma Officieel Fins communique Duitse verdediging neemt in kracht toe Het wapen van de „dode ruimte" Jutters Extra keuringen voor de Waffen SS enz. Bommen op Huil HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 20 Maart. Het opper bevel der weermacht deelt mede: Op het bruggehoofd Nikolajew. ln het gebied van Wosnessensk en ten noordoosten van Perwomaisk bleven nieuwe vijandelijke aanvallen zon der resultaat Een gevechtsgroep, onder bevel van kapitein Kalberlak. heeft zich bij deze gevechten bijzon der onderscheiden Tussen de middenloop van de Oekrajinse Boeg en de Dnjestr werd de vijandelijke druk sterker. De stad Winnitza werd na vernieling van alle voor de oorlog belangrijke in stallaties volgens bevel ontruimd. Ten Oosten van Proskoerow wcr- wen gedeelten van verscheidene bols jewistische infanteriedivisies door vastberaden aanvallen onzer pant serformaties uiteengeslagen. Hierbij heeft zich de zestiende gepantserde verkenningsafdeling onder bevel van kapitein Schiller bijzonder onder scheiden. Ook tussen Proskoerow en Tarno- pol werden de bolsjewisten door ge slaagde tegenaanvallen zware verlie zen toegebracht. In het gebied van Kremieniez en bij Kowel zijn onze troepen nog steeds in een zware af weerstrijd gewikkeld. In het gebied der Pripjetmoerassen en aan de Zui delijke oever van de Pripjet misluk ten talrijke Sowjetaanvallen. Ten Zuidoosten van Witebsk kwam het tot zware plaatselijke gevechten om een heuvelstelling, die meerma len van bezitter wisselde. In de Noordelijke sector van het Oostelijke front viel de vijand alleen aan het Narwa-front aan. Na vernie tiging van 10 pantserwagens werd hij afgeslagen. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand ten Zuidwesten van Aprilia verscheidene door krach tig artillerievuur gesteunde maar vergeefse aanvallen. De verdedigers van Cassino sloegen gisteren weder om alle vijandelijke aanvallen, die de eehele dag met. krachtige steun van artillerie werden ondernomen, af. In de avonduren van 19 Maart bracht een formatie Duitse torpedo- (Speciale correspondentie). BERLIJN. 21 Maart. In een atmosfeer, die buitengewoon rijk is aan politieke en militaire geruchten over Zuid-Oost-Europa vond de Wil- helmstrasse gisteren aanleiding te wijzen op het feit van een actief stre ven van de Duitse buitenlandse poli tiek naar de intensivering van de gemeenschappelijke strijd tegen het bolsjewisme. Onomwonden werd ver klaard dat de militaire gebeurtenis sen geleid hebben tot de noodzake lijkheid van een versterking van de strijd tegen den gemeenschappelijken vijand Met moet alle krachten van het Driemogendhedenpact mobilise ren intensiveren en opnieuw groepe ren om het behalen van de eindover winning mogelijk te maken. In dit opzicht zijn noch de Führer. noch de Duitse diplomatie, noch de Duitse buitenlandse politiek nalatig geweest De voornaamste bondgeno ten hebben oorlogslasten op hun schouders genomen, die ook anderen verplichten in dezlefde omvang offers te gaan brengen. De desbetreffende maatregelen zul len in het kader der oorlogsgebeurte nissen ongetwijfeld aan het licht ko men. De spreker der Wilhelmstrasse heeft op een desbetreffende vraag niet geaarzeld te antwoorden, dat de wereld zal zien hoe de opgave van een intensieve samenwerking, in de strijd tegen den gemeenschappelijken vijand ook tussen Duitsland en Hongarije verwezenlijkt zal wor den. Nanking ontslaat cor rupte Chinezen NANKING. 20 Maart. De regering deelt mede: Hotasto Dlltomor van het bureau voor de levensmiddelenvoorzie ning der provincie Kiang Soe. en Hoe Sjien. directeur van het bureau voor de economische exploitatie van de waterkracht, zijn ontslagenwegens grove lichtzinnige vergrijpen ln func tie tegen de levensmiddelenvoorzlenlng van het Chinese leger tijdens de oor log. De minister van voedselvoorziening Koeo Pao Heng en de vice-minister van voedselvoorziening Tsjoen Ehwen zijn eveneens ontslagen, daar zij van mededaderschap verdacht worden Ook Tsjeng Wen Hsoean. de direc teur der staatsdrukkerij van Noord- China, is gearresteerd onder de be schuldiging bankbiljetten der centrale bank vervalst te hebben. Voorts is LLn Tsjeng Sen. de leider van het bureau voor de bestrijding van de oplumhandel in Noord-Chlna van zijn post ontheven Deze arrestaties zijn ln de Chinese hoofdstad het voornaamste onderwerp van gesprek Algemeen wordt een zui vering der regering en de arrestatie van corrupte ambtenaren geëist. Gezondheid van den Paus wekt ongerustheid ROME. 20 Maart In welinge- lichte Vaticaankringen verklaart men dat de gezondheidstoestand van den Paus zijn omgeving ernstie verontrust. Aan de zuidkust van Engeland wordt, binnen een zone van 15 kilo meter het gehele reizigersverkeer stil gelegd. De Amerikaanse torpedojager „Leopold" Is op de Atlantische Oceaan tot zinken gebracht. De Japanse Rijksdag zal een voorstel behandelen om de verkiezin gen uit te stellen tot 1945 De Poolse emigrantenregering ln Londen dreigt ln haar bladen met het verbreken van de betrekkingen met de Engelse regering Ingevolge een Frans regerings besluit worden Fransen ln de gelegen heid gesteld zich aan te melden voor de Duitse marine. vliegtuisen bij een aanval op een vijandelijk convooi voor de kust van Noord-Afrika schade toe aan vijf ge laden vrachtschepen met een geza menlijke inhoud van meer dan 30 000 ton. Vrij zwakke formaties Amerikaanse bommenwerpers vlogen gisteren over dag bij slecht zicht van het Zuiden uit Zuid-oost-Duitsland binnen en lieten op verscheidene plaatsen bri sant- en brandbommen vallen. Schade en verliezen zijn gering. 25 vijande lijke vliegtuigen, waarvan 24 vier motorige bommenwerpers, werden vernietigd. In de afgelopen nacht lieten enige Britse stoorvliegtuigen bommen val len op West-Duitsland en op het gebied van Berlijn. Formaties Duitse gevechtsvliegtui gen vielen de Britse haven Hull met t-alrijke brisant- en brandbommen aan. In de aangevallen doelen ont stonden uitgebreide branden en ern stige verwoestingen. Door vlootstrijdkrachten afweer geschut van koopvaardijschepen en luchtdoelgeschut der marine zijn in de periode van 11 tot 20 Maart 41 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten- TOKIO, 21 Maart. De militaire operaties in het voornaamste ge- vechtsgebied van thans aan de Indisch-Burmaanse grens, bij fort White, hebben volgens berichten van het front een zeker hoogtepunt be reikt. De vijandelijke strijdkrachten in de sector van Tiddin. ongeveer 30 km. ten Noord-Westen van fort White, zijn begonnen met een alge mene terugtocht naar Indisch ge bied. Andere vijandelijke strijdkrach ten in het gebied van Taungzon wor den in verbitterde junglegevechten systematisch in de pan gehakt. De Japanners hebben zich hier weer superieur getoond. In het gebied van fort White strij den naast de Japanners eenheden van het Indische nationale leger, die het ogenblik tegemoet zien. waarop zij hun vaderlandse bodem kunnen betreden. Reeds heeft de tegenstan der hergroeperingen ondernomen, aangezien Indische soldaten en offi cieren bij het gevechtscontact met eenheden van het, Indische Nationale Vrijheidsleger waren overgelopen. In de eerste linies zijn thans Engelsen geplaatst. Tweede nota aan Ierland? GENEVE. 20 Maart. Volgens diplomatieke kringen te Washington zou het departement van Buiten landse Zaken thans bezig zijn een nieuwe nota op te stellen, die voor Eire bestemd is. Naar verluidt zou de Amerikaanse regering het antwoord van De Valera op deze tweede nota afwachten alvorens drastische maat regelen te treffen. APOTHEKERS-ADSISTENTEN. Amsterdam. Geslaagd mej. P. Smaalcn, Ovcrvcen. Ie JAARGANG No. 68 LD DINSDAG 21 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 VAREN, DAT IS LEVEN. Jan Salie zit thuis bij moeder te kienen Een kerel vaart uit met de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1715 jaar. Inlich tingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Frei- willige, Plompetorengracht 24. Utrecht; het -Ersatz kom m a ndo Niederlan- den. Den Haag, Korte Vijverberg 5; Nebenstenen. Amsterdam: Dam 4; Alk maar: Langestraat 56; Groningen: Heerestraat 46: Enschede: Hengelosche-- straat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskom- mandanturen ln Nederland. HELSINKI. 21 Maart. Het of ficiële inlichtingenbureau heeft he: denochtend een officieel communique uitgegeven, waarin de Sowjetrussische wapenstilstandsvoorwaarden onaan vaardbaar worden genoemd. De Fmse regering heeft, zo wordt in het officiële communiqué gezegd, op 29 Februari de Rijksdag medede ling kunnen doen van de wapenstil standsvoorwaarden. die staatsraad Paasikivi van de Sowjetgezante in Stockholm had ontvangen en die reeds eerder gepubliceerd zijn. Toen de aanvaarding dezer vooi- (Speciale correspondentie). BERLIJN, 21 Maart. In Duitse militaire kringen meent met te kun nen verklaren dat de Duitse afweer op de Zuidelijke vleugel van het Oos telijke front steviger wordt. Vooral op de twee flanken is het Duitse ver zet zo krachtig geworden, dat de Sowjet Russen geen terreinwinsten meer kunnen boeken. Maar ook in de middelste sector, tussen Boeg en Dnjcstcr waar het zwaartepunt van de strijd ligt. kunnen symptomen worden waargenomen, die wijzen op een versteviging der Duitse linies. Intussen is Zondag in dit gebied een nieuwe troepenmacht van het rode leger aangekomen die niet mag worden onderschat. Op verscheidene plaatsen hebben de bolsjewisten de Dnjester bereikt en ze trachten die in de middenloop te forceren. Voor al bij Jampol is deze strijd hevig. Weliswaar hebben de Duitsers de eerste stoten met succes kunnen op- OOSTLAND ROEPT! Ja. ook jou. Europa heeft boeren nodig, veel boeren, om de uitgestrekte gebieden in het oosten te bewerken. Germaan se boeren moeten het zijn. Kerels, die weten van aanpakken en die als het nodig mocht zijn hun grond kun nen verdedigen Ook jij kunt boer worden In de Germaanse Landdienst worden longens en meisjes van 14— 16 jaai opgenomen, die later in hel oosten willen kolomseren. Meld Je daarom aan bij de Germaanse Land dienst. Koningslaan 9, Utrecht. vangen, maar de ontwikkeling der komende dagen zal moeten aantonen of de Dnjester-linie houdbaar is. Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB, schrijft, dat achtei de grote Duitse distan- ciëringsbewegingen in het Zuiden van het front dagelijks de leidende ge dachten van de Duitse bevelvoering duidelijker zichtbaar worden. Bij de bewegingen, die de Duitsers sedert weken in de Zuidelijke sector en tevoren in de Noordelijke sector van het Oostelijk front ten uitvoer hebben gelegd, en ongetwijfeld nog verder zullen uitvoeren, gaat het om meer dan alleen maar correcties van het front. De Duitsers maken daarbij als wapen gebruik van het door hen veroverde gebied, waarbij zij den numeriek overmachtigen tegenstan der hebben gedwongen tot een ver moeiende. verliezen opleverende mars. met aanbod van een kans op de mogelijkheid van een vernietiging van aanzienlijke delen van het Duitse veldleger. De bolsjewisten staan nu in de „dode ruimte" zonder één enkele ver nietigingsslag te kunnen toebrengen aan de Duitsers. Weliswaar kan nog geenszins worden gezegd, dat zij moe gestreden zijn, maar het feit, dat zij militair geen enkele maal gekomen zijn tot het effectieve succes in de zin van ten minste een omsingelende gedeeltelijke beslissing, na zoveel moeite, ontberingen in het binnen land en uiterst, zware offers aan goed en bloed aan de telkens veran derende fronten, heeft voor hen noodzakelijkerwijze de betekenis van een aankondiging der beslissing. De Duitsers trachten en dat ls klaarblijkelijk de betekenis van hun huidige onderneming in de Zuidelijke sector het platform in het leven te roepen voor een even verrassende als energieke oplossing van alle mi litaire problemen, zoals die door de oorlog opgegeven worden. Weer ontmoeting tussen Roosevelt en Churchill? LISSABON, 21 Maart. Gewoon- lijk goed ingelichte kringen in de Amerikaanse hoofdstad laten door schemeren. dat Roosevelt en Churchill elkander eerlang opnieuw zullen ont moeten. Deze ontmoeting zou volgen op het aanstaande bezoek aan Lon den van Stettinius, den plaacsvervan- genden minister van buitenlandse zaken. Tijdens dit onderhoud, voegen de zelfde kringen er aan toe, zullen Roosevelt en Churchill trachten nog maals, en duidelijk, de plannen van de Anglo-Amerikanen voor na de oorlog te bepalen. Deze verklaring is des te meer gewenst, daar het Atlan tic Charter de laatste tijd zowel in de V.S. als in Groot-Brittannië tot scherpe critiek heeft aanleiding ge geven. waaiden in de voorgelegde vorm niet in aanmerking was gekomen, had de Finse regering toch niet de mogelijkheid van verdere onderhan delingen van de hand willen wijzen. Derhalve heeft zij de Rijksdag voor gesteld het contact voort te zetten. De meerderheid van de Rijksdag heeft de opvatting der regering goed gekeurd. Aan -Sowjetrussische regering- werd medegedeeld, dat de wapenstil standsvoorwaarden nauwkeurig wa ren bestudeerd, en werd voorgesteld, dat de Finse regering de mogelijk heid zou worden gegeven haar eigen mening tot uitdrukking te brengen omtrent alle met de voorwaarden in verband staande problemen. De Sowjetregering heeft echter het antwoord der Finse legering vol komen onbevredigend genoemd. In haar antwoord deelde zij mede, dat de overhandigde wapenstilstands voorwaarden beschouwd moesten worden als minimale en elementaire voorwaarden, en dat eerst na de aan vaarding daarvan de mogelijkheid bestond om te onderhandelen om-, trent het staken der vijandelijkhe den. Voorts eiste zij een positief ant woord binnen een bepaalde termijn. Daarop heeft minister-president Linkomies in de geheime Rijksdag zitting van 14 Maart, waarin hij het Finse voorstel, benevens het uit Rotterdam heeft de primeur. De treurige primeur. Lees de krant, die haar dagelijkse lijst van schel merijen. bedriegerijen, oplichterijen de Godin van de arme Nieuwtjes- jagers zij gezegend! weer met een nieuwe variatie van menselijke slecht heid kan aanintllen. Ja, de krant heeft er een soort plezier in. Proef slechts de optimisti sche bijklank in de term „het eerste qeval". Het lijkt wel. of het het eer ste sneeuwklokje is. een vrolijke bode van de lente. „Het eerste geval" er zullen er meer komen, lieve lezers, dit is pas een begin Waarvan! Van de beroving van evacué's, die met luttele kilo's bagage zich weg moeten pakken. Lees: „Voor den politierechter te Rotterdam heeft thans het eerste geval van beroving van evacué's gediend." Om u te dienen. Dit is het verhaal van een trieste tocht door de stad van wat geredde spullen en van een ontrouwen voer man, die niet direct doorreed naar het opgegeven adres, maar die onder weg stopte, eerst een fles wijn leeg dronk en toen blikjes melk. bonen en textiel in de wacht sleepte, zodat de evacué die avond nog armer was dan de dag tevoren, dank zij den vriendelijken landgenoot, die voor het transport zorgde. De lieve landgenoot kreeg vier maanden en stamelde, dat hij niet wist, hoe hij er toe gekomen was en dat hij misleid teas. Het laatste is een beetje sterk, aangezien ik me moeilijk voor kan stellen, dat er een actie tot uitplundering van evacué's door voerlieden aan de gang is, waar door deze zich moed indrinkende voerman zou zijn meegesleept. Maar het eerste: dat hij niet wist, hoe hij er toe kwam daar zit wat in! Deze brave voerman doet me den ken aan die wakkere voorvaderen langs de kusten, vayi wie het school liedje getuigt „die het rappe lijf durft wagen in het woedend golfge klots. die gevaren vreest noch dood, als gij redden kunt uit nood." Wel. deze voorvaderen zwoegden hele nachten in de branding om schip breukelingen te redden. Maar als zij dan eenmaal de arme overlevenden veilig in de duinen hadden liggen, dan sloegen zij ze dood en beroofden ze van alles. Sneden hun de vingers af, om maar snel aan de gouden ringen te komen. Vandaar de „dooie- mansduimen, die nu nog in de dui nen te vinden zijn Zo is het ook met de voerlieden van de evacué's, 'tZijn natuurlijk beste mensen en ik acht hen in staat, hun leven te wagen om iets van de have te redden, als die in gevaar is, maar zodra ze op de bok zitten, dan worden ze plotseling weer jutter en ze „weten niet, wat ze doen". Wat het oudste en nog altijd het meest geldige excuus van de ivereld is TIJL. Pakjes voor onze arbeiders in Berlijn en omgeving OTRECHT, 18 Maart Met het oog op bet grote aantal pakjes, dat dagelijks alse xpressegoed per spoor naar Nederlandse arbeiders, ln Berlijn of omgeving werkzaam, wordt gezon den. raden de Nederlandse Spoorwegen om een zo snel mogelijke overkomst der pakjes te verzekeren aan. dat degenen, die dergelijke pakjes verzen den. eerst aan den geadresseerde vra gen, naar welk station zij het beste de pakketten kunnen sturen. Als dit Q.l niet wordt vermeld, worden de pakketten naar een centraal punt ge zonden, vanwaar zU de geadresseerden slechts met veel vertraging bereiken. Eeü overeenkomstig advies ls inmid dels reeds ln twee te Berlijn verschij nende Nederlandse bladen gepubll- dels reeds ln twee te Berlijn verschij nende Nederlandse bladen gepubli ceerd. Wanneer men van zijn verwanten opgave van net station heeft ontvan gen. vermelde men dus uitsluitend de opgegeven stationsnaam op de adres kaart Men vuile de expressgoedkaart dui delijk ln. bU voorkeur met machine- of anders met blokschrift Tevens ver melde men op deze kaart de woorden: ..Falls unbestellbar an Absender zu- rück" zulks om te voorkomen, dat het pakje verloren gaat, doordat de ge adresseerde verhuisd, vertrokken of j u^i.„ j door andere oorzaken niet bereiken ls Moscou ontv angen antvt ooi d bekend voorts sture men ln geen geval maakte, vastgesteld, dat er onder hetgeen nog altijd veel voorkomt deze omstandigheden geen andere licht bederfelijke of breekbare waren, mogelijkheid bestond dan een afwij- flesjes, glazen potjes e.d. zend antwoord op de eisen der Sow- jet-unie te geven. In het antwoord aan de Sowjet- unie heeft de Finse regering er op nieuw op gewezen, hoe noodzakelijk het voor dc Finse Rijksdag geweest zou zijn nauwkeuriger te worden in gelicht omtrent dc formele interpre tatie der verschillende punten, als ook omtrent dc feitelijke inhoud der voorwaarden. Ondanks haar streven tot herstel van dc vreedzame betrek kingen, heeft de regering het echter niet mogelijk geacht dc voorwaarden, die het bestaan der natie diep zou den beïnvloeden, van tevoren aan te nemen, zonder eerst zekerheid te hebben omtrent hun inhoud cn hun interpretatie. Repatriëring van Duitsers uit Zwarte Zee-gebied (Specials correspondentie). BERLIJN, 21 Maart. Gedurende de laatste weken hebben Duitse in stanties een grote repatriëringsactie ondernomen, ln het verloop waarvan een groot deel der Duitsers, die langs de Zwarte Zee woonden, naar hun oude vaderland terugkeerden. Niet minder dan 160.000 mensen van Duitse afkomst, die in het gebied ten noorden van de Zwarte Zee woonden, zijn ln de gebieden van de nieuwe Duitse Oostgouw aangekomen. Evenals bij vroegere repatriëringsacties was Lltz- mannstadt ook thans weer het grote centrüin. Het zijn grotendeels Duitsers, die langs Don. Koeben. Dnjepr, Dnjestr en ten zuiden van de Boeg gewoond hebben. Vooral uit de omgeving van Halbstadt tussen de Dnjepr en de Zee van Azow en uit het gebied van SJlto- mir zijn vele Duitsers in Lltzmann stadt aangekomen. Het zijn ln hoofd zaak afstammelingen van NederlaD ders. Oldenburgers en Ncdersaksers cle gedurende de laatste eeuwen naa het Dnjeprgebied geëmigreerd waren Het feit, dat de gezinnen over het algemeen klein zijn (gemiddeld 3.8 man) wordt toegeschreven aan de bolsjewistische terreur, die bijna alle i mannen tussen 20 en 40 jaar geliqui deerd heeft. De heer Klaren 92 jaar ARNHEM, 21 Mrt. Vandaag viert de heer M. J. Klaren, de grondlegger van het speeltuinwerk ln Nederland, zijn 92ste verjaardag. Vader Klaren is niet alleen de op richter van de eerste Amsterdamse speeltuin geweest, maar door zijn on vermoeid streven zijn ln alle delen van ons land speeltuinen opgericht. In verband hiermede werd door de N.U.S.O. hem het ere-lldmaatschap aangeboden. De heer Klaren, die thans Obrccht- straat 4 te Arnhem woont, zal van daag zeker vele blijken van mede leven hebben ontvangen. Op gezette tijden ontwaakt in hield. En bij het bespreken van den vermeend-nuchteren Ne- het aandeel van Australië in de derlander de overtuiging, dat het strijd om Oost-Azië had hij het „binnen veertien dagen" of „over ook over een „Nederlands-Indi- drie weken" afgelopen is. In dit sche regering", die ln Australië opzicht verschilde het najaar van gastvrijheid, hulp en steun zou 1943 nauwelijks van het najaar genieten. 1940. En er is niet de geringste De verklaring van Curtin heeft reden om aan te nemen, waarom een verklaring van dr. Van Mook, op hetzelfde punt de zomer van den minister van koloniën in de 1944 van (laat ons zeggen) de Nederlandse emigrantenregering zomer van 1941 verschillen zou. te Londen losgeweekt. Men mag Zulke vlagen van „optimisme" aannemen, dat het Nederlandse schijnen ongeneeslijk. Ze zouden emigranten-college over een zaak. met een Ironische glimlach kun- die de goedkope geestdrift voor de nen worden afgedaan, wanneer ze „bevrijding" bij de Nederlandse niet vraten aan de toch reeds bevolking niet bepaald vergroten zwaar geteisterde Nederlandse zal. gaarne nog even het zwijgen werkelijkheidszin. En aan die had bewaard. Nu Curtin met ont- werkelijkheidszin zullen wij in de hullingen begon, kon de Neder- maanden die vóór ons liggen nog landse emigranten-regering in ernstig behoefte hebben. Een enkele maal hebben stem men uit Londen van onvermoede zijde een flank-aanval gedaan op Londen met verklaringen echter niet achterblijven. Zo heeft dr. Van Mook. die ge lijk men weet tijdens de catastrofe de profetie van „nog een paar op Java luitenant-gouverneur- weken". In die zin namelijk, dat generaal was, uiteengezet, dat er den weerbaren Nederlander y?ai?s nog ^eei?, -.Nederlands-In op een taak werd gezinspeeld bij dische regering" is, maar dat er de herovering van Insulinde. Het een komen zal. Die rege ï-i n «r 7 o I üqii Tfti'mölrt n; i i *71 ,ti T-i nr ïr-ii is duidelijk, dat het ginds waar schijnlijk om iets méér dan „een ring zal een formele wijziging van het bestaande Indische emigran- paar weken" zou gaan. Niet alieen der Pla^i Z!u\* Gn zou de overtocht alleen er reeds a*hankelijk blijven van de Neder landse emigranten-regering in Londen. Dat alles is slechts matig inte- minimaal tweemaal vier vragen. Maar de weken ter plaatse zijn naar menselijke berekening der- mate van risico's vervuld, dat ze Belangwekkender is het op de optimisten-uit-beginsel ,<!aL<?e slechts een kingskracht oefenen. schamele aantrek- Mamheid van die Indische rege- vermogen uit te Van Mook in de meest officiële vorm in verband is gebracht met de herovering van Het is ln zulke gevallen te doen insuiinde. die de regering in Lon- gebrulkelijk. dat men de onaan- den nlet van plan is 0*er te la gename waarheden op rekenin_ van „Duitse propaganda" schuift. Zo iets is ook in het geval van de herovering van Insulinde stil zwijgend geschied. Misschien is ten aan de geallieerden". Daar toe, aldus nog altijd minister Van Mook, moet „dadelijk na de be vrijding van Nederland een zeer sterke troepenmacht worden ge- het Inderdaad wat vreemd van mobllLseerd". Die troepenmacht de Amerikanen te verwachten, zal dan moeten doeili w£t lr) 1942 dat zij ons Indie op een presen- onmogelijk is gebleken: Insulinde teerblaadje terug zullen komen betwisten aan de Japanners, brengen. Hoe het echter w 1 zal Men spreekt ln van een gaan. dat ls een zaak waar men mobilisatie, die 400.000 tot 500.000 het beste maar niet over na- man zaj omvatten, wat voor „een denkt. Dan krijgt men ook geen zeer sterke troepenmacht" ook al- onaangename bijsmaak in de leszins waarschijnlijk is. Dat be- mo tekent met andere woorden: een Helaas heeft een paar officiële groter leger dan in de Meidagen verklaringen aan gene zijde van van 1940 gemobiliseerd was. Nóg de wijde wateren sommige on- anders gezegd: wie zich toen on aangename bijgedachten heel erg der de wapenen bevond, kan zich nabij gebracht Ze komen neer alvast met de gedachte van een op..., nu ja: op nog heel veel reeks koloniale amphlbische ope- weken. En ze doen dat met het raties en jungle-gevechten ver- gezag van de hoogste mannen, trouwd maken. Daarbij sluiten die de „echte" vaderlander maar zich dan uiteraard de verzuimde kan wensen te erkennen. lich' Daar is vooreerst de Austra- aan, lische premier Curtin. Hij bracht Hoeveel weken duurt de oorlog het balletje aan het rollen in nog? Het schijnt, dat hij na de een rede, die hij de vorige week „bevrijding" eerst goed moet be- in Canberra voor het parlement ginnen! lichtingen der laatste vier jaren Voorlopige hechtenis en in verzekeringstelling DEN HAAG 18 Maart. Op het dezer dagen afgekondigde besluit be treffende Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis ontvingen wij nog de volgende toelichting: Onder de huidige omstandigheden is de taak van de politie aanmerke lijk verzwaard. In verband hiermede wordt er sinds gèruunè tijd naar ge streefd. de organen van de politie zo veel mogelijk te ontlasten van werk zaamheden. welke niet tot de eigen lijke politietaak behoren. Zo zijn reeds parketwachters ingesteld. Het thans afgekondigde besluit be treffende Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis beoogt de neven werkzaamheden van de politie nog verder in te krimpen en tevens ver schillende justjtlële autoriteiten van tijdrovende arbeid te bevrijden. Tot dusver moesten gedetineerde ver dachten met korte tussenpozen tel kens weer voor den rechter worden geleid ten einde te worden gehoord over hun voorlopige hechtenis, hoe wel deze verhoren in de meeste ge vallen weinig meer zijn dan een for maliteit. die nu eenmaal door de wet is voorgeschreven. Volgens de nieuwe regeling kun nen de justitiële autoriteite n vol staan met eenmaal horen van den verdachte omtrent de voorlopige hechtenis Het gaat hier om wijzi gingen van tijdelijke aard. Examen corporatie voor het huisschildersambacht DEN HAAG. 20 Maart. Men schrijft ons: Het examen ter verkrij ging van het diploma van vakbe kwaamheid in het schildersbedrijf Ingevolge de vestigingswet kleinbedrijf 1937 zal bij genoegzame deelneming deze zomer ln de week van 24 tot en met 29 Juli a.s. ln de bekende vier examenplaatsen Groningen, Haarlem, Tilburg en Utrecht worden gehouden. Canaldaten kunnen zich reeds thans tot en met 5 April a.s. voorlopig bij het bureau der corporotle, Maurlts- kade 33b te Den Haag, aanmelden uitsluitend per briefkaart met nauw keurige vermelding van volledige naam. woonplaats (ook provincie I, geboorte datum en examenplaats. Het voorge schreven lnschrljvlngsblljet tezamen met het examenprogramma zal hoogst waarschijnlijk midden Apr.l a.s. ver krijgbaar zijn. Het #-Ersat7.kommando deelt mede: Wegen9 de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring gehouden worden op Zaterdag 25 Maart, van 9 tot 14 uur, te Amsterdam, Dam 4, eu op Maandag 27 Maart, van 9 tot 14 uur, te Den Haag, in een der zalen van Amicltla, Westelnde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-#, ff wachthataillon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaanse ff ln Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met hel rekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc Personen tussen 1930 Jaar, die annmeldlngspllehtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbinte nis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-# kan leder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn school opleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nehcnstelle der Waffen-#: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen. Herenstraat 46; Enschede. Hengelosestraat 30. en eveneens bij het Ersatzkommando. Korte Vijverberg 6. Den Haag. De verduistering begint hedcr 19.00 en eindigt om 6.30 uur. Maan op 5.31, onder 14.46 24 Maart N.M., 31 Maari K 8 April V.ML. 16 April L.K. Arbeidsdienst voor meisjes bestond drie jaar BOXTEL. 20 Maart, Zaterdag werd ln de kampen van dc Arbeids dienst voor molsjes het driejarig be staan herdacht, tegelijk met de viering van het lentefeest. Een der hoogte punten van deze viering was die in het A.D.M. XI Boxtel, waar o.m. de staf leidster A. C. W. Huigen cn de Stabführerln Hollend Letz aanwe/ig waren. De kampleldstcr. Hopvrouwe Bran derhorst herinnerde er in een toe spraak aan. hoe op 20 Maart 1941 de eerste vrijwilligsters voor de A.D.M. aantraden. Deze pioniersters stonden voor een moeilijke taak Zij moesten alle moeilijkheden van een beginnende organisatie overwinnen, doen voor namelijk de moeilijkheid om ons volk to winnen, dat vreemd stond tegen over deze nieuwe gedachten. Ook thans moet hiervoor nog gewerkt worden, doch langzamerhand begint er waar dering te komen voor de arbeid van de A.D.M. Te Boxtel komen bijvoor beeld meer aanvragen binnen dan waaraan kan worden voldaan. Op het ogenblik zijn zeventien kam pen In ons land gevestigd. In dc middag werd een leest gegeven voor de kinderen uit de omgeving. De dag werd besloten met een gemeen schappelijke feestmaaltijd. Zwarte prijzen voor witlof DEN HAAG, 20 Maart. Her haalde klachten, welke de C.C.D. bereikten omtrent de prijs, welke de consument voor witlof dient te be talen, Indien hij zo nu en dan in de gelegenheid is, beslag op deze groente te leggen, hebben ër aanleiding toe gegeven een uitgebreide contróls in een der productiecentra te organi seren. Hierbij werd aan het licht gebracht, dat in totaal ongeveer 50.000 kg. witlof door een groot aan tal telers tegen een prijs werd af gezet. welke ongeveer honderd pro cent boven de vastgestelde maxlmum- yeilingprijs lag. Het gevolg hiervan is geweest, dat de kleinhandelaar dit lof eveneens tegen veel te hoge prijs van den grossier kocht en dat zodoende uiteindelijk de consument het gelag 'betaalde. Een aanzienlijk aantal processen-verbaal werd opge maakt. DEN HAAG. 20 Maart. In de eerste week van deze maand ls. bulten alle collectes om, voor onze minder bedeelde volksgenoten een bedrag van bijna 46 mille 45.677.891 bijeenge bracht. Het gironummer van W.HN. Is 5553. Te Haren en Hoogezand ls dezer dagen wederom een hulppost ..Moeder en kind" geopend en ln de stad Gro ningen een stationsdienst. VOLKSCULTUUR EN KUNST ,,De weg door het veld" Deze roman van Gertrud von Stol- zingen. ln Nederlandse vertaling ver schenen bij „Opbouw" te Amsterdam, speelt zich af ln de periode van Napoleons veldtocht' naar het Oosten, toen de Franse legers ook het gebied van handeling, de zuidelijke grens streek tussen Duitsland en Oostenrijk, doortrokken. Deze Napoleontische oor log speelt slechts een ondergeschikte rol ln dit boek. dat het leven van drie vrouwen uit een adellijke familie ln die streek beschrijft Het verhaal bezit spanning door verschillende verrassende wendingen, die allerminst gezocht zijn en door de karakters der hoofdpersonen volkomen worden verklaard. Het boek ls vlot ge schreven en door drs J. W. van Cit- tert goed vertaald. Slechts ln kleinig heden het handhaven van het overigens niet on-Nederlandse. maar ln onze taal minder gebruikelijke woord „stift" voor gesticht be speurt men de afkomst van het oor spronkelijke werk. G. K. KROP. Onze vrijwuiigers bestuderen voor de aanval op de kaart het terrein. (Foto ff-PK. Merz O/H) Volledigheidshalve vermelden wij naar aanleiding van onze recensie over de uitvoering der „J o h a n n e s-P a s- s f °w no? even- dat door een tcch- n sche fout een zinsnede onbegrijpe lijk overkwam. In de kopy stond de betrokken zinsnede, welke men naar aanleiding van deze rectificatie gemak kelijk kan terugvinden, aangegeven als volgt: De partituur ontbeert de dub- belkorige en -orkestrale bezetting van de M.P."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1