HET DAGBLAD Geslaagde tegenaanval beoosten Tarnopol Margarine en braadvet VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Klare keuze Duits weermachtsbericht Sterke aanval afgeslagen bij Cassino Uonden opnieuw bestookt 10.000 Brillen in Burma ingesloten Augsburg en Ulm aangevallen Marcel Deal in de Franse regering Op bon 13 en 14 tabak en shag Prijsbeheersing deed inval in vooroorlogs luilekkerland een Fins besluit wekt grote voldoening in Berlijn Duits standpunt gerechtvaardigd „Mit meinen Augen" Duo Ligthart—Koole HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 16 Maart. Het opper bevel van de Duitse weermacht maakt bekend: Aan weerszijden van de Ingoel en ten Westen van Kirowograd verlopen onze distanciëringsbewegingen, in zware aanvals- en afweergevechten tegen den fel opdringenden vijand, volgens de plannen. Aan de middenloop van de Boeg ln de Oekrajine en ten Zuiden van Staro-Konstatinow werden aanval lende bolsjewistische gevechtsgroepen afgeslagen of opgevangen. Door te genaanvallen van onze troepen ten Oosten van Tarnopol werden vrij sterke vijandelijke strijdkrachten te ruggeworpen en verslagen. Ten Noorden van Doebno opende de vijand met verscheidene divisies infanteristen en pantserwagen-afde lingen de aanval. Hij werd afgesla gen enkele doorbraken zijn afge grendeld en 28 vijandelijke pantser wagens werden vernietigd. Aan de rest van het Oostelijke front zetten de bolsjewisten slechts ten Noordwesten van Newel en aan het front van Narwa hun. door pant serwagens en slagvliegtuigen ge steunde. maar vruchteloze aanvallen voort. Ten Zuidwesten van Narwa wonnen verscheidene tegenaanvallen terrein. In de gevechten ten Noordwesten van Newel heeft de Rijnlands-West- faalse 329ste divisie infanterie onder bevel van luitenant-generaal Mayer zich bizonder onderscheiden- In het landingshoofd van Nettuno deed de vijand verscheidene plaatse lijke aanvallen, die ten dele in tegen aanvallen werden afgeslagen. Ver dragende artillerie bestreed vijande lijke scheepsconcentraties in het havengebied van Anzio-Nettuno met waargenomen goede uitwerking. Aan het zuidelijke front viel de vijand na buitengewoon zware bom bardementen, door sterke artillerie en tanks gesteund, de stad Cassino aan. De aanvallen mislukten door de heldhalftige tegenstand van het hier in de strijd geworpen regiment val schermjagers 3. onder bevel van kolo nel Heilmann en met doeltreffende steun van het regiment granaatwer pers 71, onder bevel van luitenant- kolonel Andreae. Boven het gebied van Cassino wer den door lagers en luchtdoelartillerie zes vijandelijke vliegtuigen vernie tigd. In de middaguren van dc 15e Maart drong een Noordamerikaanse forma tie bommenwerpers, sterk beschermd door jagers het gebied "an Bruns- wljk binnen en wierp, bij een over wegend gesloten wolkendek bom men od verscheidene plaatsen. T)e aangerichte schade en verliezen zijn gering Britse terreurbommenwerpers vlo gen in de afgelopen nacht naar Zuid- West Duitsland en vielen het stede lijke gebied en verscheidene voor steden van Stuttgart aan. Bij deze aanvallen verloor de vijand 66 vlieg tuigen. waaronder 57 viermotorige bommenwerpers. Enkele Britse storingsvliegtuigen TOKIO. 17 Maart. Vernietigen de operaties tegen Brits-Indische troepen, die in een dal ter hoogte van Taoengwan zijn ingesloten, na deren hun hoogtepunt. Japanse een heden trekken de omsingelingsring om de 10.000 man sterke troepen steeds hechter aan. na door verras sende aanvallen hun terugweg te hebben afgesneden. In het berg land ten Oosten van Taoengwan hebben Japanse formaties de vijan delijke troepen die een wanhopig maar doelloos verzet bieden, op ver scheidene plaatsen zware slagen toe gebracht. Een Japanse formatie heeft op 14 Maart een hoogte ten Zuiden van Taoengwan ingenomen en daarmede voor den vijand de aftocht van Tid- dim en Taoengwan afgesneden. Door zware beschieting en het uitwerpen van bommen werden in de vijande lijke installaties van Taoengwan grote branden veroorzaakt. Een andere formatie heeft sinds 14 Maart felle slagen toegebracht aan een vijandelijke afdeling ln het ge bied ongeveer 2 km. ten Noordwesten van Taoengwan. Deze Britse afdeling was uitgerust met zware tanks en vrachtauto's. 100 vrachtauto's wer den buitgemaakt. Verbitterde gevechten op Los Negros TOKIO. 17 Maart. De gevech ten op de Admiraliteitseilanden spe len zich voor het ogenblik hoofd zakelijk af in de nabijheid van het vliegveld Aayne op het eiland Los Negros waar het Japanse garnizoen de vijandelijke strijdkrachten ter sterkte van ongev. 5000 man in felle gevechten verwikkelt. Ofschoon het aantal der Japanse troepen door de verbtterde oorlogvoering sedert de landing van de vijandelijke formaties ineengeschrompeld is tot ongeveer de helft, behouden de Japanse soldaten toch het initiatief en brengen ze den vijand zware verliezen toe. Op 16 Maart tussen half twaalf en half drie is de Zwitserse neutra liteit geschonden door Anglo-Ameri- kaanse vliegtuigen Zwitserse jagers dwongen enkele toestellen te landen. In totaal zijn vier vliegtuigen geland en drie neergestort. Enkele der inzit tenden zijn niet gevonden. De Spaanse Cortes ls bijeenge weest en heeft verschillende maatrege len van binnenlands belang aangeno men. De Japanse vlce-admlraal Takeo Tada ls benoemd tot leider van het bureau voor algemene zaken ln het Japanse hoofdkwartier voor lucht vaart. Churchill heeft ln het Lagerhuis geweigerd een debat toe te staan over een voorstel aangaande het Atlanti sche Charter, dat de Indruk maakte van crltiek. De Gaullisten hebben Moscou ver zocht goedkeuring te hechten aan de benoeming van een vertegenwoordiger Ln Moscou. Men heeft hiervoor Pa- lewski. den vroegeren kabinetschef van Reynaud uitgezocht Sir Samuel Hoare. de Britse am bassadeur in Madrid zou naar Enge land terugkeren en weer zitting nemen in het Lagerhuis. wierpen bommen in het gebied van Rijn en Roer. Duitse gevechtsvliegtuigen hebben in de late avonduren van 15 Maart doelen in het gebied van Londen aangevallen. Beveiligingsstrijdkrachten van de marine kwamen gisteren in de avond uren opnieuw in het Kanaal in bot sing met een krachtige formatie Britse motortorpedoboten, brachten vier Britse boten tot zinken en keer den zelf voltallig op hun steunpunten terug. Cassino Een speciale correspondentie con stateert. dat de geallieerden ln Italië tot hel. reeds enkele dagen verwachte grote offensief overgegaan zlin. De Amerikanen probeerden bLi Cassino de Duitsers uit hun stellingen te jagen door middel van een verschrik kelijk luchtbombardement, dat onmid dellijk door een artllleristisch trom melvuur gevolgd werd Toen de Ameri kanen echter tot de aanval overgingen bleken de Duitsers nog in hun stel lingen te zitten en ln staat te zlin de aanval af te slaan. Te Berlijn maakt men zich vrolijk over de Engelse en Amerikaanse berichten, waarin de mis lukkingen van de aanval toegeschre ven worden aan de plotselinge hevige regenval. Valse berichten De militaire correspondent van het D.N.B. meldt, dat de tegenpartij evenals in het geval Kanef weer van omsingelingen van Duitse for maties spreekt, ditmaal in het gebied ten Noordoosten van Nikolajew. Daarvan kan in het geheel geen sprake zijn, want de door den tegen- shnder genoemde plaatsen liggen ver ten Oosten van de door de Duit sers bereikte sectoren. BERLIJN. 17 Maart. Ameri kaanse bommenwerpers hebben gis termiddag een aanval gedaan op Augsburg en Ulm, In beide steden vielen de uitgeworpen bommen mid den in dicht-bevolkte woonwijken, waardoor aanzienlijke verliezen on der de bevolking zijn ontstaan. We gens de slechte weersgesteldheid kon den slechts gedeelten der strijdkrach ten van de Duitse luchtverdediging optreden tegen de Amerikaanse bommenwerpers, die onder een bij zonder krachtige bescherming van jachtvliegtuigen stonden. Er zijn in verschillende gebieden luchtgevech ten geleverd. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten zijn de Duitse jagers erin geslaagd om ondanks de ongunstige weersomstandigheden door de gordel van vijandelijke jagers rond de bom menwerpers heen te breken en enkele viermotorige bommenwerpers neer te schieten. De luchtgevechten werden geleverd op zeer grote hoogten. De Ameri kaanse formaties wierpen hun bom men neer zonder zicht op de grond. Van Amerikaanse zijde in Londen wordt medegedeeld, dat de Ameri kaanse luchtmacht 35 vliegtuigen heeft verloren, waaronder 22 bom menwerpers. Naar te Berlijn verklaard wordt, hebben de Amerikanen zich bij hun luchtaanval van 15 Maart op Cen traal Duitsland van een nieuwe methode bediend. Het aantal bom menwerpers was veel geringer dan bij vroegere aanvallen, terwijl het aan tal jagers zeer groot was. De uitwer king van de op deze wijze onderno men bombardementen zijn uiteraard niet zo hevig. In de Wilhelmstrasse wordt verondersteld, dat het Ameri kaanse luchtwapen als gevolg van de ernstige verliezen der vorige week, tot deze nieuwe tactiek overgegaan is. VICHY, 17 Maart. De voorma lige minister en hoofdredacteur van de „Oeuvre", Marcel Déat, is be noemd tot minister van arbeid en tot staatssecretaris voor de nationale solidariteit. De staatssecretaris van openbare gezondheid en gezinsleven, Grasset, is benoemd tot minister. Ie JAARGANS No. 65 LD VRIJDAG 17 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 DEN HAAG, 17 Maart. Voor het kopen van de gebruikelijke rantsoe nen brood, melk, taptemelk, vlees en aardappelen zijn voor de volgende met 19 Maart aanvangende veertien daagse periode de bonnen 13 en 14 aangewezen. Deze nummers gelden eveneens voor de met beschuit ge merkte bonnen, met dien verstande echter dat op bon 13 daarvan een rantsoen beschuit gekocht kan wor- denen op bon 14 een hoeveelheid van 62 i gram kindermeel, havermout, gort of voedingsuiker. Tenslotte zijn ook van de tabaks- kaart de bonnen 13 en 14 geldig ver klaard, maar hierop zal men in deze periode uitsluitend tabak (shagtabak, rooktabak of pruimtabak) kunnen kopen en dus geen sigaretten. Van de met „boter" aangeduide bonnen geeft 13a recht op een half rantsoen margarine en 13b op een half rantsoen bak- en braadvet. Op de versnaperingsbon 13 is 150 gram versnaperingen beschikbaar ge steld. Op bon d25 reserve (voor kinderen van 2 en 3 jaar) kan 250 gram gort gekocht worden en op bon e25 reserve (voor kinderen von 0 en 1 jaar) 250 gram gort of rijst. Voorts zijn van de bonnen alge meen aangewezen: 73 en 74 voor bloem; 75 voor 250 gram peulvruchten; 76 voor vermi celli; 77 voor magere of 20 plus kaas; 78 voor suiker; 79 voor jam; 80 voor eenheidstoiletzeep en 81 voor was- poeder. Kinderen beneden veertien jaar krijgen bovendien waspoeder op de resp. voor de verschillende groepen geldende reservebonnen c26, d26, en e26, terwijl voor de kinderen van nul en een jaar nog toiletzeep kan wor den gekocht op bon e27 reserve. Al deze bonnen voor wasmiddelen zijn geldig tot 15 April. De aandacht wordt er verder op gevestigd, dat de bonnen 13 voor aardappelen slechts geldig zijn tot 25 Maart. Van 19 Maart tot en mot 1 April zijn wederom twee bonnummers voor melk en twee bonnummers voor tapte melk aangewezen. Men houde er even wel rekening mede, dat voor het tijd vak van 2 tot en met 15 April weder om slechts één bonnummer voor deze artikelen zal worden bekend gemaakt, zodat men gedurende de vlerweekse periode van 19 Maart tot en met 15 April a.s. de beschikking heeft over drie bonnummers voor melk en tapte melk. In verband hiermede zal de gel digheidsduur der bonnen 13 en 14 voor melk en taptemelk verlengd wor den tot en met 15 April. Voor kinderen van 0 tot en met 3 Jaar zal voor de periode van 2 t.m. 15 April een bon worden bekend ge maakt voor 51 liter melk, teneinde hun rantsoen op 5i liter melk per week te handhaven. Men dient er rekening mede te hou den. dat alleen bij een gelijkmatige verdeling de kleinhandelaar aan de vraag naar melk kan voldoen. Het is niet zo, dat men mag verwachten, dat ln de eerste veertiendaagse periode de (tapte)melk op de twee thans aan gewezen bonnen en ln de tweede veertiendaagse periode op de derde, nog aan te wijzen bon wordt verstrekt. Het publiek zal zich ook nu weer er op moeten Instellen, de op de drie bonnen verkrijgbare melk te verdelen over de gehele periode van vier weken. Voor verbruikers ln het westen des lands geldt bovendien, dat do verstrek king van taptemelkpoeder voor een deel van het taptemelkrantsoen ook ln de komende vier weken gehand haafd blijft. De op bon „Boter 10b" beschikbaar gestelde kaas mag afgeleverd worden, zodra de detaillist deze kaas ontvangen heeft. Winkelier dronk zelf surrogaat MAASSLUIS, 17 Maart. Reeds lang bestond het gerechtvaardigde vermoeden, dat er achter de kleine, onooglijke etalage met goedkope Kitech aan de Haven no. 5, waar de firma J. Bergwerf een zaak dreef, iets met de prijzen niet in orde was. Vroeger werden er in dat winkeltje levensmiddelen en huishoudelijke artikelen verkocht, maar sinds de oorlogsjaren scheen er ook glas, por- celein en aardewerk ingeslagen te zijn. Van een normale verkoop kon evenwel niet gesproken worden, want wat te denken van een theeserviesje er lagen er honderden! van vijftien gulden, dat een gegadigde voor duizend gulden kreeg aangebo den? Met alle andere gerei en met de huishoudelijke artikelen ging het al niet beter. Hiervan lag een zeer grote voorraad opgestapeld. Een grote-stadsgrossier zou er eer mee hebben ingelegd. De bewoners kon den zich nauwelijks roeren in de kamertjes en gangen en hokjes. Alle denkbare ruimten, zelfs de woon- en slaapvertrekken, lagen vol. In een uit vele compartimenten en een schuur bestaand tweede pand aan dezelfde Haven was het dito. Nikkel- werk lag eenvoudig te verweren. Levensmiddelen bedierven Toen de politie Ingreep, kon een grote voorraad levensmiddelen nog bijtijds van een totale ondergang gered worden. Krenten en rozijnen, waar menigeen naar snakte, bevon den zich in een vergevorderd sta dium van bederf. Potten jam zaten dik onder de schimmel. Gelukkig was er genoeg onbedorven gebleven om er stadgenoten een plezier mee te doen, zoals ernstige zieken, ouden van dagen in rusthuizen, weeskinde ren, enz. Den doktoren werd om adressen verzocht. Ongeveer honderd pakketten met havermout, pudding poeder, bessensap, jam, pruimen of abrikozen, thee, vanillesuiker, zeep, lucifers, tomatenpuree en wat dies meer zij, konden worden uitgereikt! BERLIJN, 17 Maart. Een oor logsepisode, welke de hele wereld met grote spanning gevolgd heeft, is thans afgesloten. De Finse volksver tegenwoordiging heeft na rijp be raad besloten de Sowjetrussische wapenstilstandsvoorwaarden .van de hand te wijzen en aan de zijde van Duitsland de oorlog voort te zetten. Begrijpelijkerwijze heeft het een drachtige besluit van de Finse Rijks dag in Berlijn grote indruk gemaakt. Zowel in politieke als in militaire kringen uit men zijn voldoening over de ontwikkeling, welke weliswaar door velen niet anders verwacht werd, maar die toch ook een ander verloop had kunnen nemen. In ieder geval is het zakelijke en kalme standpunt, dat Berlijn de laatste weken heeft ingenomen, thans meer dan gerechtvaardigd gebleken. Men heeft te Berlijn natuurlijk met alle mogelijkheden rekening willen houden en willen vermijden, dat een voorbarig oordeel naderhand herroepen zou moeten worden. Te vens en dat was eigenlijk het voornaamste doel der Duitse politiek in de Fins—Russische controverse heeft men onder geen enkele voor waarde druk op Finland willen uit oefenen. Dat het Finse communiqué in En geland, de V. S. en de Sowjet-Unie, mitsgaders in Zweden, waar men het tegendeel verwacht had, ontgooche lend heeft gewekt, spreekt van zelf. De houding van het Amerikaanse departement van buitenlandse za ken noemde een spreker van de Wil helmstrasse een camouflage der ware Amerikaanse bedoelingen. De Ame rikanen hadden helemaal niet het plan het Finse volk voor erger te behouden of om het van verdere oorlogsellende te bevrijden. Men weet in de V. S. heel goed, dat een Finse capitulatie de ondergang van land en volk betekend zou hebben. Dit blijkt onder meer uit een voor stel van een senator om Alaska aan de Finnen ter beschikking te stellen. Waarom deze volksverhuizing als de Finnen geen gevaar zou dreigen? Finse stem Het Finse blad „Uusi Suomi" schrijft dat met bijzondere vreugde kan worden geconstaeerd, dat de Rijksdag met algemene stemmen het overgaan tot de orde van de dag heeft goedgekeurd. Het Finse volk staat aaneengesloten achter deze be sluiten. Van oudsher, zo verklaart het blad, is eensgezindheid de grootste kracht van het Finse volk geweest, welke des te meer naar voren kwam hoe groter de moellijkneden werden. Wederom is bewezen, dat Finland bij besluiten van beslissende betekenis voor zijn levenspositie zonder uiter lijke dwang als één front optreedt. Washington In een commentaar op de laatste berichten uit Finland heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken te Washington Woensdagavond ver klaard: „Wij hebben helder en duide lijk onze hoop tot uitdrukking ge bracht, dat Finland afziet van de oorlog en van zijn bondgenootschap met Duitsland. Het bericht, dat het Finse parlement de Sowjetrussi sche voorwaarden van de hand heeft gewezen, zal wanneer het waar is een teleurstelling vormen. Naar de Engelse nieuwsdienst uit Washington meldt, heeft president Roosevelt nogmaals geprobeerd druk uit te oefenen op Finland en wel in die zin. dat Finland zijn betrekkin gen met Duitsland diende te verbre ken en uit de oorlog moest treden. Wie echter denkt, dat de eigenaar met zijn twee inwonende zusters het er goed van namen, heeft het mis. Zelf roerden ze de levensmiddelen nauwelijks aan en, naar men zegt. dronken ze, ondanks de 140 onsjes thee, die gevonden werden, zelf sur rogaat. Bovendien was er van com fort geen sprake en de woorden vegen en dweilen schenen in het woordenboek van het drietal niet voor te komen. De twee gezusters zaten in een grote ruimte, waar sta pels winkelgoederen in chaotische wanorde door elkaar lagen. Ruimte om te bewegen was er nauwelijks overgebleven. Ergerlijke vervuiling Ergens op een zolderruimte bevon den zich de slaapkamers. De toe stand daar tartte iedere' beschrij ving. En dan waren de bedden van de gezusters reeds op last van den burgemeester gereinigd. Eiders in een berghok, in een soort bedstede, bevond zich het slaapoord van den eigenaar. Het had niets gemeen met een bed, dat voor een menselijk wezen bestemd is. Er zal grondig ge reinigd, ontsmet en vernieuwd moe ten worden. 30.000 boete, plus ƒ2000 kosten legde de inspecteur voor de prijsbe heersing als straf op. Verder wordt de gehele voorraad geïnventariseerd en daarna zal „Pietje", zoals de eige naar genoemd wordt, een bordje voor zijn raam moeten hangen: „Uitverkoop op last van de prijsbe heersing". Onder toezicht van de politie kunnen de gedupeerden bij de bomaanval op Maassluis fian tegen vooroorlogse prijzen hun gerei aanvullen. Wat er eventueel over blijft, komt ter beschikking van de andere inwoners. VOLKSCULTUUR EN KUNS7 De vruchtbare en ln ons land niet onbekende toneelschrijver Curt Joh. Braun, auteur o.a. van „Die Sonntags- frau", heeft met zijn nieuwe blijspel „Mit meinen Augen" het moderne to- neelrepetolre op gelukkige wijze ver rijkt. Het stuk speelt ln een havenstad aan de Middellandse zee, ln een strandhotel, waar de voormalige dan seres Carola Weber, die door een on geval ontijdig haar artistieke loop baan heeft beëindigd, aan een oud vriend verhaalt van een ontmoeting met een anderen man ln haar leven. In een reeks van vislonnalre beelden wordt dan het liefdesavontuur ge schetst van de danseres met een scheepsdokter en opnieuw tot leven gewekt, één en ander doorkruist met de avonturen van een ander paar. den scheepskapitein Kal Brodcrsen. met een vlinderachtig meisje. Brlgit- ta, die op belde mannen tegelijk ver liefd ls geweest. Op waarlijk spannende wijze heeft de schrijver deze intrige uitgewerkt tot een boelend spel met veel verwik kelingen en verrassende momenten. De vertolking, welke het Deutsches Theater van dit stuk gegeven heeft Utrecht genoot Donderdagavond de première mag terecht geloofd wor den. Niet ln het minst dc keurige de- tallverzorging, waarvan vooral de re gisseur dr. Hannes Razum de ver diensten draagt, maar ook wegens de fraaie decors. Vooral de vrouwelijke hoofdrollen, de danseres Carola Weber (Joli Hol- sten), haar tante Frau Dingeldy (Ger- trud Burg) en het hupse Jonge meisje Brigitte Voss (Brigitte Neufe) geno ten een markante weergave. Het gees tig spel van den Itallaansen waard Ralmondo (Kurz Groszkurt) bracht menige vrolijke noot. De ontvangst van dit stuk was zeer enthousiast. Zowel na de bedrijven als aan het slot werden de spelers hartelijk toe gejuicht. J. DOUWES. Veertig jaar in dienst van Brouwers-aardewerkfabriek Dinsdag 21 Maart a.s. zal het 40- jaar geleden zijn. dat de heer L. W. v. d. Blij, werkmeester bij Brouwers Aardewerkfabrieken te Leiderdorp, bij genoemde firma in dienst trad. De jubilaris heeft gedurende zijnij loop baan vele belangrijke werken uitge voerd o.a. ook het boetseren van de beide zwemfiguren aan de ingang van de Overdekte Zweminrichting alhier. Het zal den heer v. d. Blij die de 21ste Maart van 4 tot 6 uur in zijn woning. Utrechtse Jaagpad, gelegen heid tót feliciteerèn geeft, zeker niet aan belangstelling ontbreken. De zang- en piano-avond, welke Manny Ligthart (sopraan) en Arend Kool (piano) in de kleine zaal van de Stadsgehoorzaal gaven, was vrij matig bezocht. Zij. die thuis bleven, hadden in menig opzicht ongelijk, want deze jonge kunstenaars pres teerden een en ander, dat tot de podiumrijpe kunstuitingen kan wor den gerekend. De enigszins kleine, maar goed geschoolde stem van Manny Ligthart wist met een aria van d' Astorga, „Morir voglio", sterke interpretatieve krachten te ontkete nen, daarbij ook materieel door voorbeeldige dictie en andere eigen schappen gesteund. Brahms' „Von ewiger Liebe" kreeg in haar weer gave bijzonder belangwekkende ac centen, waardoor men kon vergeten, dat dit lied al te vaak op de pro gramma's verschijnt. Voor het pia nissimo was de zangeres deze avond kennelijk tengevolge van ademha lingsmoeilijkheden weinig gedispo neerd, reden waarom zij bij de ver tolking van een reeks liederen van Wolf minder gelukkig was. De gave indrukken van het begin werden hier in elk geval niet gehandhaafd. Koole, die op intelligente en zorg zame wijze begeleidde, gaf zich als solist aan de vertolking van Handels Suite in d, welke stylistisch op een te forse aanslag na heel goed was. Beethovens „Pathetique", qua tref zekerheid niet vlekkeloos, kon bogen op prachtige hoekdelen, maar het Adagio cantabile getuigde van een wel wat erg koele zangerigheid. Een pianistisch hoogtepunt bereikte hij met Ravels Sonatine (1905), waarin een maximum aan kleurwerking en gezonde uitdrukkingskracht werd bereikt. Het was jammer, dat den kunstenaar hiervoor slechts een on verzorgd instrument ten dienste stond, waarvan verschillende snaren storende bijgeluiden voortbrachten. WILL G. GILBERT. Kunst in Leiden Vrijdagavond 17 Maart houdt Henk Berghout ln de Muziekschool van de Mij. voor Toonkunst een lezing met muzikale toelichting over „De ont wikkeling van de Sonate". Willem Andriessen zal onder auspi ciën van de Leldse Kunstkring ..Voor Allen" Zondagmiddag a.s. in de Stads gehoorzaal een piano-matlnée geven. Hij zal werken van Bach. Mozart, Franck (Prélude. Choral et Fuguei Debussy ((Children's Corner) en Cho pin ten gehore brengen. Maandag komt het Amsterdams To neel ln de Schouwburg een voorstel ling geven van „Afscheid", toneelspel van Guldo Cantlnl. Annie van der Lugt Melsertvan Ees vervult hierin de hoofdrol. Bij de uitvoering van de Math&us- Passlon van J. S. Bach, door de Chris telijke zangvereniging „Ex Animo", die dit Jaar op 23 en 24 Maart ln de Stadsgehoorzaal zullen worden go geven, werken mede: Ankle van Wiclie- voort Crommelln, sopraan; Roos Boelsma. alt; Jan Schipper, tenor; Willem Ravelll, bas; Laurens Bogtman, bas; Hans Schouwman, clavecimbel en Heimie Schouten, orgel. Voor de muzi kale begeleiding zorgt het Rotterdams Phllharmonisch Orkest. De kaarten voor Delde avonden waren reeds wexen geléaen uitverkocht. SPORTNIEUWS De kampioenscompetitie der korfballers AMSTERDAM, 17 Maart. Het rooster der kampioenwedstrijden luidt: 23 AprilWesterkwartier—Overijsel, Zuid-Holland—Zuid; 30 April: Over ijsel—Westerkwartier, Gelderland— Zuid-Holland: 7 Mei: Noord—Wester- kwartier, Zuid—Zuid-Holland; 14 Mei: Overijsel—Noord, Zuid—Gel derland; 21 Mei: Westerkwartier— Noord. Zuid-Holland—Gelderland: 29 Mei: Noord—Overijsel, Gelderland —Zuid. Eerste wedstrijd van de finale 4 Juni. Tweede wedstrijd van de finale 11 Juni. Eventuele beslissingswed strijd. Bijzondere wedstrijden. Voorzover de afdelingen de data accepteren, kunnen gespeeld worden: 16 April om de A.K.B.-beker, 7 Mei: GelderlandOverijsel, 14 Mei: Rot terdam—Amsterdam. Noord—Zuid en WestOost vinden op 18 Mei plaats. Het Zuiden-Deetos om de titel DEN HAAG, 16 Maart. In Zuid- Holland resten voor de eerste klas nog elf wedstrijden, waarvan er a.s. Zaterdag twee gespeeld moeten worden. Eén daarvan is buitenge woon belangrijk, daar hij beslissen kan over het kampioenschap. Het is de partij tussen Het Zuiden en Dee- tos. Als we de verrichtingen van beide ploegen nagaan, dan kunnen we constateren, dat beider positie aan de kop van de ranglijst, niet Finland heeft gekozen. En het heeft bij de keuze niet aan duidelijkheid ontbroken. Die dui delijkheid ligt niet uitsluitend in de stemmen-verhouding bij de beslissende parlementszittlng in Helsinki: een verhouding van ongeveer tweehonderd tegen zevenendertig en een met alge mene stemmen aanvaard, af sluitend oordeel om „over te gaan tot de orde van de dag". Zelden werd door enige regering, door enig volk een besluit zó on miskenbaar op onmiddellijke en bijna lijfelijke ervaring gegrond vest, zelden stond een parle mentsbesluit zó vrij van interne politieke verwikkelingen en nevenmotieven. Hier ging het om bestaan of ondergang. Geen Fin, die daar aan twijfelde. Dit éne feit be heerste de laatste dramatische debatten van vijftien Maart. Dit éne feit ook noopte met overwel digende meerderheid tot de conclusie: het Finse volk wil dit accoord met Moscou niet, al ziet het helder de beproevingen voor ogen, die zonder twijfel op zijn afwijzing nog volgen zullen. Door de geallieerde landen is dit besluit van het Finse parle ment gegaan als een heftige aardschok. Niet alleen hadden Londen en Washington op een Finse capitulatie volkomen ge rekend, niet alleen baseerden zij er in hun radio-berichtgeving en in boven Europa uitgeworpen pamfletten hun propaganda op. Er hing ook alles van af voor hun politieke offensief, dat meer en meer de onmisbare voorwaarde voor een militaire onderneming in het westen blijkt. Zo werd de Finse beslissing, op zichzelf een bescheiden onderdeel in de ge weldige worsteling van vijandige werelden, tegelijk tot een vonnis en een nederlaag voor de „grote drie". Het is duidelijk, dat de Finse afwijzing van een door Moscou met uiterste zelfbeheersing ge formuleerd en door de Verenig de Staten met alle gespeelde wel willendheid ondersteund voorstel de geallieerden op twee punten dodelijk treft. Vooreerst in het gezag, dat zij behoefden om de druk op zoveel andere landen politiek vruchtbaar te doen zijn, de druk op Spanje, Turkije, Argentinië, Ierland en wat het Anglo-Amerikaanse verlanglijstje nog méér aan neutrale namen vermeldt. In de tweede plaats in de met zorg uitgewerkte politieke maskerade der Sowjet-Unie, die voortaan immers braaf en chris telijk, betrouwbaar en democra tisch, nationaal en zonder terri toriale begeerten heten moet. Dat Finland zich niet naar de geest met Badoglio verwant zou tonen, kan nergens ter wereld een. ogenblik in twijfel getrokken zijn. Wie zijn hoogste goederen in zo pure zelfverloochening verdedigt als Finland's soldaten het binnen een kwart eeuw in drie bloedige oorlogen deden, die is niet rijp voor verraad. Zonder twijfel is reeds dé&rom het eerste punt der Sowjetrussische wapenstilstands condities een psychologische mis rekening geweest. Want dit punt vroeg aan Finland niet slechts verbreking der betrekkingen met Duitsland, maar ook een uitleve ring van Duitse troepen en Duits oorlogsmateriaal binnen Fins be reik. Tegelijkertijd echter was dit eerste punt der voorwaarden een démasqué van het als „braaf en betrouwbaar" ten vredesdans ge togen Moscou. De Sowjet-Unie toch verklaarde zich „bereid", om op het punt van internering der in Finland aanwezige Duitse divi sies „door troepen en luchtstrijd krachten de nodige bijstand te verlenen." Het was onmiskenbaar, dat dit betekende: een verleggen van het gevechtsterrein naar het hart van Finland. Bovenal echter verraadde het de sedert de winter van 19391940 onverminderde Sowjetrussische verlangens, om over Finland met geweld te be schikken, gelijk reeds eerder over de Baltische landen door Moscou werd beschikt. Finland is een klein, moegestre den land, dat zijn beste bloed reeds offerde. Het is echter ook een land, dat niet door propagan distische dogma's maar door lijfe lijke ervaring tot de ondubbelzin nige wetenschap kwam dat „vriendschap" met Moscou de ondergang, en „steun'! van Wash ington een ij dele frase betekent. De jongste keuze van het Finse volk drukt uit: wij hebben het ondragelijke gedragen en zien thans het schrikbeeld van nieuwe ellende voor ogen, maar levens kansen zijn er slechts aan de zijde die wij in 1941 uit zelfverdediging kozen. In de verwarring der ideologieën, in het bedwelmende misbruik van vrijheidsparolen en vlotte belof ten, zal juist de wereld van Duitsland's tegenstanders zich met bijzondere nadruk voor ogen hebben te stellen, dat het geen „fascistisch" of in enigerlei an dere wijze autoritair bestuurd volk is, dat zich hier in een beslissing over dood of leven tegen de vrij heidsleuzen van Moscou èn tegen die van Washington keerde, maar een bij uitstek democratisch land met een actief parlement en een grote, in het politieke leven door slaggevende sociaaldemocratische partij. door gedecideerde overwinningen is verkregen. Driemaal wonnen de Rot terdammers fortuinlijk met oneven goal en Deetos moest menigmaal een verkregen achtaratand qioeitevol in lopen en verloor van H.S.V. We willen hiermee vastleggen, dat, wie ook kampioen zal worden, het geen groot vertegenwoordiger van het district zal zijn. Van de pretendenten is de positie der Rotterdammers door de nederlaag van Deetos zeer gunstig. Eén punt- is voldoende, maar we ver trouwen, dat Bol cs. het zo krap niet zullen nemen en door een fikse zege de kampioenstitel zullen bemachti gen. Voor den liefhebber van een goede partij korfbal zal er aan oe Smeetlandse dijk wat te genieten zijn- Ons Eibernest heeft zich wel boven DKC uitgewerkt, maar safe zijn de Hagenaars nog niet. Achilles zal dus opu zijn qui vive moeten zijn, want de Eibers toonden tegen Gymnasias ten, dat ze momenteel niet voor de poes zijn TWEEDE KLAS. In IIA kan Zondag de kampioen bekend worden als Vicus Orientis zijn stadgenoot Fluks een nederlaag toebrengt. En dat het zulks doen zal, laat geen twijfel na. Vic. Orien tis 2 verliest op eigen veld van Ready. De Eiber-reserve zullen bet tegen Achilles 2 niet tot succes kun nen brengen. Fluks 2, de hekkesluiter van IIIA, zien we Zondag weer verliezen van Het Zuiden 3. waar door de rood- wittcn definitief op de laatste plaats zullen komen. Gymnasiasten 2 rekent met Ready 2 af. Hou Stand, de kampioen van B, zal Algemene 2 wel slaan. H.S.V. 2 heeft nog een kans op de tweede Dlaats, maar dan moet o «nte- beginnen van Ready 3 gewonnen worden. Die Haghe 2 achten we iets sterker dan H.K.V. 2. Voetbalprogramma afdeling Leiden De afdeling Lelden van de NVB gaat Zaterdag en Zondag een aanvang maken met de Beker- en Sleutelswed- 6trijden. Het volgende programma la vastge steld: Zaterdag 18 Maart, eerste ron de: Quick B. 2—ASC 3. Lelden 1— Keuringen Het ft-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een e xt r a-k e u r 1 n g gehou den worden op Zaterdag 25 Maart, van 9 tot 14 uur, te Amsterdam, Dam 4, en op Maandag 27 Maart, van 9 tot 14 uur, te Den Haag, in een der zalen van Ami cl t ia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, teneinde gekeurd to wor den voor de Waffen-fl, #-wachtbatall- lon ln Amersfoort. Landstorm Neder land, Kriegsmarlne en de Germaanse ff ln Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmlddc- len etc. Personen tussen 1930 Jaar. die aanmeldlngspllchtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens Onze vrijwilligers bestuderen voor de aanval op de kaart het terrein. (Foto ff-PK. Merz O/H) aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-# kan ieder worden, die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn school-opleidlng ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis-reisbiljetten voor de heen- en turugrels zijn verkrijgbaar bil de volgende Nebenstelle der Waffen- ff Amsterdam. Dam 4: Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede. Hengelose straat 30, en eveneens bij het Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. CNV; le fel.: GWS—ASV 1. RCL Rijnsb. B. 2: 2e kl.: Alphla—ASV 2: Jun.: RCLAlphla. NoordwijkQuick B. (A). Ter Leede—Rijnsb. B. (A), Rijnsb. B. (B)—Quick B (B). Zondag 19 Maart. Beker 1 ronde: ASC 4Llsse 2, 12 u. Sleutels 1 ron de: DSB 1—Leldse B, 1, Kagla—WSB 2; le kl. A: Meerburg 1Alphen 3, LFC 3Alph. Boys 1; B: Morschkw. DOCOS 2; 2c kl A: Lugd. 4—Meer burg 2. UVS 5Beresteyn. VVSB 3 AZL 1; B: DOCOS 1 -ASC 6. Tcylln- gen 2—Alph. Boys, ZLC 2—LFC 4; 3o kl.: ASC 7Llsse 4, Foreholte 2 Leldse B. 2. DSB 2Roodenburg 4; Jun. A le kl. ASC (A)Roodenburg (A); 2e kl. Lugd.—Roodenburg (B), LFC fB)—ASC (C). VVSB—UVS (B); Jun. B le kl.: Llsse—Leldse B.; 2e kl.: Roodenburg b)LFC (B). Joustra-Paré, beste partij van de avond AMSTERDAM, 16 Maart. Don- derdagavond: tweede bedrijf van de Noord-Hollandse amateurbokskam- pioenschappen, waarvoor talrijke toe schouwers de zaal van „Kras" vul den. Zij hebben van een vlot afge werkt programma met partijen van goed gehalte kunnen genieten! Hierin zagen we den Noord-Hollandsen kam pioen Jan Joustra (DOS) aan het werk. Na een felle kamp tegen den B-kampioen. Paré (Corbett), die zich zeer verdienstelijk heeft geweerd, opende deze voor hem nieuwe kan sen. hoewel hij het de volgende avon den niet gemakkelijk zal krijgen, want ook Klijssen (Groothuis), die enige weken geleden welterkampioen der B-ldassers werd, liet nu bij de lichtgewichten weer goede dingen zien, in zijn strijd tegen A. J. Allard (DAB), waarvan hij op punten won. Met zijn lange armen gaf hij Allard weinig kans. Allard liep enige malen op zijn linkse stopstoten, welke door harde rechte hoeken gevolgd werden en die hem, na een hevige slagwis seling, voor acht tellen op de knieën deden gaan. In de slotrond kwam Klijssen in gevaar toen hij zich liet verleiden tot een gevecht op korte afstand. Bij de welters ging Hofstede (Groothuis) op vinnige wijze, hem eigen, van start en dwong Klein- houdt) (Corbett) reeds in de le ron de tot opgeven. Leen Walraven (DAB) woli na een weinig fraai ge vecht van psd. „Corbet" (Corbett) op punten in de andere welter-partij. Dieprink (DAB) won bij de veder- gewichten van L. J. Brummer (Cor bett) en veroverde tevens een uitge loofde stijlprijs voor deze avond. De overige uitslagen waren als volgt: Vlieggewicht: A. Damen (Olympia) w.o.p. van P. Seur (Cor bett), J. M. Schneider (Corbett) wint door techn. k.o. van H. A. Vogel (DAB) in de le ronde; Vedergewicht: F. de Jong (DOS) wint door techn. k.o. van K. Brugman in de 2e ronde* C. v. d. Buske (Krleger) w.o.p. van H. Brummer (Corbett); Lichtgewicht: J. Arends (Groothuis) w.o.p. van Dirkzwager (DAB); Middengewicht: Weissenborn (Den Helder) won door k.o. van H. Schut (Groothuis) in ae 2e ronde. Maandagavond om zeven uur wor den de wedstrijden voortgezet. APOTHEKER S-ADSISTE NT. Am- Sterdam: Geslaagd de dames A van den Bossche, Baarn en B G Martens. Amsterdam. EXAMENS. Paed. M.O. A Ge slaagd de heren M. Holl en G Nie- meijer. APOTHEKERS-ADSISTENT. Am- Sterdam: geslaagd mej. L. M. P. Knlbbelcr, Den Haag. De verduistering begint heden om 18.45 en eindigt 6.45 uur. Maan op 1.51, onder 10.33 uur. 17 Maart L.K, 24 Maart N.M., 31 Maart E.K,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1