HET DAGBLAD Finland weigert Nederlandse regiment „Generaal Seyffardt" onderscheidt zich VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zorgen op zee Duits weermachtsbericht Afweerstrijd in Zuiden Londen opnieuw gebombardeerd Vrouw en broer van Parijsen moordenaar aangehouden Aanval op Londen Vliegboot met twee verdiepingen li Tsjechische volk vastberaden aan Duitslands zijde De Führer prijst het Protectoraat V ij fling geboren Blokzijl bij de Jordaanse jeugd Kleurig weerzien met oom Max HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 15 Maart. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Oostelijke front prebeerden vrij sterke vijande lijke strijdkrachten, tevergeefs in ver scheidene sectoren onze distancië- ringsbewegingen te doorstoten. Aan de Ingoel, aan de middenloop van de Boeg in de Oekrajine, ten Zuidwesten van Pogrebisjtje en in het gebied ten Oosten van Tarnopol zijn hevige afweergevechten aan de gang, in welker verloop onze troepen altijd weer succesvolle tegenaanvallen on dernamen. Bij de gevechten in het gebied van Tarnopol hebben zich een bataljon fusiliers onder majoor Balzer en een pantsertrein onder den eersten luitenant Lorscheid bijzonder onder scheiden. Ten noordwesten van Newel is de kracht van de bolsjewistische aan vallen. die weer met zware vijande lijke verliezen mislukten, verminderd. In de gevechten der laatste dagen heeft zich in de Noorde lijke sector van het Oostelijke fro~t het Nederlandse (^-vrijwil- ligersregiment pantsergrenadiers „Generaal Seyffardt", onder bevel van den (f-Obersturmbannfiihrer Jörchel bijzonder onderscheiden. Aan het landingshoofd van Net- tuno heeft de vijand, na krachtige voorbereiding door de artillerie, ver scheidene door pantserwagens onder steunde aanvallen ondernomen, die met zware verliezen voor den vijand werden verijdeld. Er werden talrijke gevangenen gemaakt. Verdragend geschut bestookte het vijandelijke scheepvaartverkeer voor Anzio en Nettuno. trof een transportschip, en dwong verscheidene schepen de steven te wenden. Formaties Amerikaanse bommen werpers hebben opnieuw een terreur- aanval ondernomen op de stad Rome. In verscheidene stadswijken ontston den zware verwoestingen en verlie zen onder de bevolking. In de afgelopen 'nacht hebben Duitse gevechtseskaders met goede uitwerking de havenwerken van Napels, alsmede vijandelijke scheeps- doelen voor Napels aangevallen. Vier PARIJS. 15 Maart. De bladen mel den. dat de „vrouw en de broer van den voortvluchtlgen dr. Petlot gear resteerd zijn ln Auxerre, de geboorte plaats van Petlot. De vrouw kon aangehouden worden op het station, toen zij ln een trein wilde stappen om haar vlucht voort te zetten. Volgens haar verklaringen heeft haar man het huis ln de Rue Lesueur 21 jaar geleden gekocht zonder haar daar van tevoren ln kennis te stellen, Petlot had haar nooit Iets verteld over de omvang van zijn praktijk en slechts laten doorschemeren, dat hij vele rijke patiënten had. Da vrouw beweerde niets te weten van het komen en gaan van haar man tussen de Rue Caumar- tln en de Rue Lesueur. Haar man was Zaterdag tegen 19 uur thuis gekomen en even later op gebeld door de politie, die hem mede deelde. dat er brand was ln ziln huis. Hij was onmiddellijk weggegaan, doch kwam de gehele nacht niet terug. De vrouw vertelde de ochtend daar op tot de overtulglnlg te zijn gekomen, dat haar man gearresteerd was Daar op besloot zij naar haar zoon ln Auxerre te gaan. Er ging echter geen trein ln die richting. Pas Zondagavond las zij ln de bladen de misdaden ln de Rue Lesueur Uit vrees voor arrestatie bracht zij de nacht door ln het trappenhuis van een huls ln de Rue Reuilly, dat haar toebehoorde, ruchten over de politieke peilingen Maandagochtend ging zij naar Auxerre, transportschepen met een gezamen lijke inhoud van 18.000 brt. werden zwaar getroffen. In opslagplaatsen voor de aanvoer ontstonden verwoes tingen en uitgebreide branden. Enige Britse stoorvliegtuigen wier pen in de afgelopen nacht bommen op plaatsen in West-Duitsland. Sterke formaties van onze lucht macht vielen in de nacht van 14 op 15 Maart opnieuw Londen aan. Het massale uitwerpen van brisant- en brandbommen veroorzaakte omvang rijke verwoestingen en talrijke grote brander, in het stadsgebied. In het verloop van felle nachte lijke gevechten hebben Duitse escor testrijdkrachten in het Kanaal twee Britse motortorpedoboten ln de grond geboord en een andere motor torpedoboot zo zwaar beschadigd, dat zij als verloren beschouwd moet worden. Bovendien werden twee bo ten in brand geschoten. Een eigen vaartuig kreeg een torpedotreffer en zonk. STOCKHOLM. 16 Maart. Woens dagavond is in Londen weer lucht alarm gemaakt, zo meldt de Britse berichtendienst. Spoedig daarop kon fel afweervuur gehoord worden. Het D.N.B. deelt mede. dat Woens dagavond Duitse gevechtsvliegtuigen afzonderlijke doelen in Zuidoost- Engeland en in het gebied van Lon den hebben gebombardeerd. (Speciale correspondentie). BERLIJN. 16 Maart. De Duitse bladen publiceren foto's van de „BV 222", die de grootste vliegboot van het Duitse- luchtwapen genoemd wordt. De boot heeft twee verdie pingen en is een product van Blohm en Voss. Haar lengte is 37 meter, haar hoogte 5,6 meter en haar span wijdte 46 meter. Op verschillende fronten heeft het toestel zijn deug delijkheid bewezen. De „BV 222" is uitgerust met zes motoren BMW 323. In de onderste verdieping is plaats voor 100 volledig bewapende soldaten. In de bovenste verdieping zit de piloot. Nog meer maatregelen tegen Ierland STOCKHOLM. 16 Maart. Naar de Britse berichtendienst meldt, worden verdere en ingrijpender maatregelen ter isolering van Eire door de Britse regering overwogen. Alle telefoonverbindingen zouden worden afgesneden. Mogelijk zullen ook soortgelijke maatregelen geno men worden voor het telefoonverkeer tussen Noord-Ierland en Eire. De censuur op brieven tussen Noord- Ierland en Eire .zal waarschijnlijk nog deze week worden ingevoerd. Verschillende Ierse politieke lei ders. waaronder ook van de oppositie partij, hebben intussen hun instem ming met de regenngspolitiek in deze zaak betuigd, zodat de „Manchester Guardian" thans van een „ongewoon eensgezind Ierland" spreekt. Voorts heeft de Amerikaanse staatssecretaris, Huil, verklaard, dat „niet bewezen kan worden dat in formaties van Dublin uit aan de Spilmogendheden zijn verstrekt" Volgens Duitse mening komt de ge hele actie tegen Ierland daarmede op losse schroeven te staan. Men veronderstelt daarom in Berlijn dat gezocht wordt naar een verontschul diging voor het geval de invasie op een fiasco zou uitlopen, terwijl ook de mogelijkheid bestaat dat de ac tie tegen Ierland moet dienen om den ongeduldigen Sowjétrussischen bondgenoot te kalmeren. waar ook haar zwager was aangesomen. Na deze verklaringen kreeg de vrouw een zenuwinstorting, zodat zLi naar een ziekenhuis moest worden over gebracht. De broer, Maurice Petlot. werd op leugens betrapt. In zijn huls vond men een onopgemaakt bed. dat vol gens zijn verklaring was beslapen door een kennis uit de naburige stad Courson. BIJ onderzoek bleek even wel. dat deze kennis de laatste dagen zijn eigen huls niet had verlaten. Een verder verhoor van Maurice leidde tot de vrijwel volledige beves tiging van het vermoeden, dat hij medeplichtig was of althans op de hoogte was van de misdaden van zijn broer Zo ls komen vast te staan, dat hij op 19 Februari te Alsy ln het departement Yonne 400 kilo kalk heeft gekocht, die hij met twee vracht wagens naar Parijs Het brengen, waar zo ln zijn tegenwoordigheid werd ge lost ln de Rue Lesueur. Opvallend was ook. dat de broer zijn eigen woning Zondag had verlaten en pas Maandagochtend ls teruggekeerd. Men vraagt zich af. waar hij ln de tussentijd geweest ls. De politie 16 daarna overgegaan tot een stelselma tig „uitkammen" van het geheele de partement Yonne. Het verdere onderzoek tn de Rue Lesueur heeft een reeks nieuwe aan wijzingen opgeleverd. De opmerkelijk ste daarvan ls, dat Petlot uit zijn voorkamer door een kijkgat, dat gis teren ontdekt ls. het sterven van zijn slachtoffers gadesloeg. De politie gelooft, dat de moordenaar zijn slachtoffers ln de kalkput ln de tuin wierp en zo met een takel weer op haalde. als de kalk tot de eerste ont bindingsverschijnselen had geleld Overigens heeft men ln een wand kast nog meer resten van menselijke lichamen gevonden en wel van een vrouw en drie mannen. Anglo-Amerlkaanse vliegtuigen hebben de afgelopen nacht weer een terreuraanval op Sofia gedaan. Er ls ernstige schade aangericht. Voor het eerst ls een communist tot minister van Cuba benoemd. Hij heeft geen portefeuille. Pierre Cot, ex-mlnlster van lucht vaart van Frankrijk, gaat binnenkort ln opdracht van De Gaulle naar Mos- cou om een vriendschapsverdrag te sluiten. Op IJsland ls een Sowjet-russlsche gezant aangekomen, die verklaard heeft ..vriendschappelijke betrekkin gen" tot stand te willen brengen. Vlrglnlo Gayda. oud-hoofdredac teur van de „Giornale d'Italia". ls bij een anglo-Amerikaanse luchtaanval op Rome om het leven gekomen. Leger marine en luchtmacht van de Italiaanse republikeinse garde om vatten thans verscheidene honderd duizenden man. Vijandelijke propaganda tegen Zuidoost Europa BERLIJN, 16 Maart. Inzake ge- der -vijandelijke mogendheden in Zuidoost-Europa wordtte Berlijn verklaard, dat. ongetwijfeld sedert enige dagen de vijand zijn zenuwen oorlog naar het Zuidoosten heeft verplaatst. Het is overbodig in te gaan op de verdachtmakingen en leugenachtige beweringen van de anglo-Amerikaanse pers over de Zuidoost-Europese bondgenoten van Duitsland, daar deze bondgenoten zelf reeds ter zake dienende verkla ringen hebben afgelegd. In de Wilhelmstrasse wordt ver wezen naar de ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Slo waakse onafhankelijkheid tot uit drukking gebrachte wil om de strijd aan de zijde van Duitsland voort te zetten, naar een tegenspraak van de vijandelijke verdachtmakingen door het officiële Roemeense persbureau en naar gisteren opnieuw afgelegde verklaringen van woordvoerders van het Bulgaarse volk. Wij zullen ons, zo verklaarde de woordvoerder der Wilhelmstrasse, op geen enkele wijze door een dergelijk dom geklets van de vijandelijke pro paganda laten beïnvloeden. Ie JAARGANG No. 64 LD DONDERDAG 16 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 VAREN, DAT IS LEVEN! Te land is er strijd, maar op de zee, Daar vecht er „de Geus" ook nu weer voor twee Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1715 jaar. Inlich tingen worden verstrekt door de Marineannahmstelle West für Germ. Frci- willige. Plompetorengracht 24, Utrecht: Het -Ersatzkommando Nieder- lande, Den Haag, Korte Vijverberg 5; Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Groningen, Heerestraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskomman- danturen in Nederland. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 16 Maart. Naar aanlei ding van de vijfde verjaardag van de hereniging van Bohemen en Moravë met het Duitse Rijk heeft de rijks hereniging van Bohemen en Moravië rijksminister dr. Frick, een bezoek gebracht aan den president van de staat, dr. Hacha, en hem een harte lijk eigenhandig schrijven van den Führer overhandigd. De Führer zegt daarin dat de eer ste vijf jaar welke zijn verstreken sinds de duizendjarige band tussen het Duitse Rijk en de landen Bohe men en Moravië konden worden her steld, doordat ze bijna geheel in het teken hebben gestaan van de Euro pese lotsstrijd een historische beproe ving vormen, aan het eind waarvan het den Führer oprechte voldoening schenkt te kunnen vaststellen dat de nieuwe staatsrechtelijke orde goed heeft voldaan. Door haar loyaliteiten haar arbeidsprestatie in het kader van de nieuwe ordening heeft de be volking van het Protectoraat doen zien dat ze zich bewust is van de toestand. De Führer eindigt met het uitspre ken van de hoop dat onder het Tsjechische volk de overtuiging steeds dieper zal worden dat het behoud van zijn geërfde levensvormen en van zijn Middeleuropese levenspeil alleen af hankelijk is van de overwinning van het Duitse Rijk. Wanneer het Tsjechische volk in die zin zijn plicht vervult, zal het ook deel hebben aan de vruchten van de overwinning. Dr. Hacha heeft op dit schrijven geantwoord met een brief waarin hij den Führer verzekert dat het hem met bijzondere vreugde vervult dat het Protectoraat in de afgelopen vijf jaren goed heeft voldaan. „Daarin zien wij", aldus de brief, „tevens de verplichting ook verder onder de be scherming van de Duitse wapens on verstoorbaar alles te doen, wat het Duitse Rijk in zijn historische strijd tegen de bolsjewistische en Anglo- Amerikaanse vijanden van nut is. Wij zijn ons bewusts dat wij slechts langs die weg een echte sociale en nationale ordening van Europa kun nen dienen. Op onze onvoorwaarde lijke vastberadenheid zullen ook in de BERLIJN, 16 Maart In goedingelichte Finse kringen van de Rijkshoofdstad werd hedennacht medegedeeld, dat het Finse parlement met overgrote meerderheid besloten heeft, de Sowjetrussische wapenstilstandsvoorwaarden niet te accepte ren. Van de ongeveer tweehonderd parlementsleden stemden tijdens de laatste zeer dramatische zitting slechts zevenen dertig tegen de regering. De Finse regering heeft het besluit van de Finse volksvertegenwoordiging reeds via de Sowjetrussi sche ambassade te Stockholm aan de regering der Sowjet-Unie medegedeeld. Staatspresident Ryti zal heden nog een radiorede voor het Finse volk houden en het standpunt van parlement en regering uiteenzetten. Welke gevolgen deze ontwikkeling voor Finland en voor het verdere verloop van de oorlog zal hebben, kan op het ogenblik nog niet worden overzien. toekomst alle tegengestelde vijande lijke plannen mislukken." De Führer ontving in zijn hoofd kwartier in aanwezigheid van den Rijksminister en chef van de Rijks kanselarij, dr. Lammers, van den lei der der partijkanselarij, Reichsleiter Martin Bormann, en van den Duit sten staatsminister voor Bohemen en Moravië. ^-Obergruppenführer K. H. Frank, den voorzitter van de Protec toraatsregering, minister dr. Krejci. President, dr. Hacha heeft voorts een radiorede gericht tot het Slo waakse volk waarin hij vaststelt dat het menige klip heeft gepasseerd, echter als geheel nog leeft en zelfs aan innerlijke waarde toeneemt. Dat is het belangrijkste bewijs voor de juistheid van de tot dusver gevolgde weg. Uit naam van de Tsjechische rege ring heeft minister-president, dr. Krejci, een schrijven gericht tot dr. Hacha, waarin hij de verzekering geeft dat de regering en het gehele Tsjechische volk zich bewust zijn van hun plicht tegenover het Duitse Rijk en trachten aan die plicht te vol doen door hun oprechte bemoeiingen in het kader der tewerkstelling. Mislukte landingspoging op eiland Nauwei RABAUL, 16 Maart. Naar Do mei meldt, heeft een op het eiland Nauwei gestatlonneerde formatie Japanse mariniers in een gevecht een vijandelijke formatie vernietigd, die op de ochtend van 11 Maart op de Westkust van het eiland probeer de te landen. De vijandelijke forma tie omvatte een motortorpedoboot en een landingsvaartuig. (Het eiland Nauwei ligt ongeveer 1 km. ten Noorden van Lorengau aan de Oostelijke punt van het eiland Manus, in de groep der Admirali teitseilanden.) Japanse duikboot in Arabische Zee ANTAKYA, 15 Maart. Naar de Egyptische bladen melden heeft het Amerikaanse departement van ma rine bekend gemaakt, dat eind Januari een middelmatig groot Ame rikaans koopvaardijschip door een Japanse duikboot in de Arabische Zee tot zinken is gebracht. Twee doden door gasverstilclcing BERGEN OP ZOOM. 16 Maart. Tengevolge van gasverstikking zijn in haar woning aan de Weverskat 18 Dinsdagmiddag om het leven ge komen de weduwe Van der Berg en haar negenjarig pleegdochtertje. Buren deelden de politie mede, dat zij bij Van der Berg geen teken van leven zagen. Men verschafte zich toe gang tot dc woning, doch beide slachtoffers waren reeds overleden. Bij onderzoek bleek, dat de regula tor van de lamp niet in orde was. tengevolge waarvan gas de kamer instroomde. De vrouw van den in het Ar gentijnse plaatsje Belgrano wo nenden Italiaan Dilligenti heeft het leven geschonken aan vijf gezonde kinderen. De geboorte van de vijfling, drie meisjes en twee jongens, is qeschied in Januari. Dé vader had zich echter uit afkeer van dagblad- en filmreporters tot dusver verzet tegen bekendma king van de gebeurtenis. De moeder der vijf spruiten had reeds eerder het leven geschon ken aan een drieling. Radiopraatje Max Blobijl DEN HAAG. 16 Maart. Max Blokzijl spreekt in de serie brandende kwesties, uit te zenden op Donderdag 16 Maart 1944 over Hilversum I. om 18.45 uur. Dé titel van dit praatje is: .Lelijk er langs gegooid". Weer verstrekking van vitamine-C-ta bietten DEN HAAG. 15 Mrt. Ook rilt jaar zal in het voorjaar overgegaan kunne*! worden tot gratis verstrek king van vitamine-C-tabletten. Daar slechts wordt. besch:kt over een be perkte hoeveelheid, zal de uitreiking der tabletten, evenals vorige Jaren, beperkt moeten blijven tot die cate gorieën personen, die aan vitamine er het meeste behoefte hebben. Voor de gratis-verstrekking zullen allereerst in aanmerking komen de leerlingen der scholen voor lager en voorbereidend lager onder wijs. De gemeentebesturen zullen hun onder schooltijd drie tabletten per week doen uitreiken. In de tweede helft van Maart zal met de voorzie ning van deze groep een aanvang worden gemaakt. Zij zal waarschijn lijk gedurende twaalf weken kunnen geschieden Dc tweede groep vormen de aan staande en jonge moeders. Al die vrouwen van wie in de periode tussen 20 Maart 1944 (eerste dag) en 8 April 1944 (laatste dag) kan worden vastgesteld, dat zij ten minste in de vijfde maand der zwangerschap zijn, zullen zich in deze periode van een betreffende verklaring van den be- handelenden arts of de behandelende vroedvrouw moeten voorzien. Bij de plaatselijke distributiediensten ont vangen zij in de periode 20 Maart— 8 April 1944 op vertoon van deze verklaring en de eigen stamkaart, tegen ontvangstbewijs gratis 72 ta bletjes vitamine-C, berekend op het gebruik van één tablet per dag. Voorts kunnen voor jonge moe ders. wier (jongste) kind is of wordt geboren tussen 1 December 1943 (eerste dag) en 8 April 1944 (laatste dag) op vertoon van de stamkaart van de moeder en die van den pas geborene bij dezelfde distributie- diensten en gedurende dezelfde pe riode, te weten tussen 20 Maart 1944 en 8 April 1944, eveneens gratis 72 tabletjes in ontvangst worden geno men. Verder zullen bepaalde groe pen arbeiders de tabletten ont vangen. Met de leiding van de daar voor in aanmerking komende bedrij ven zal worden overeengekomen, dat de tabletten gedurende een bepaald aantal weken op het bedrijf aan de arbeiders worden verstrekt en door hen genuttigd. Tenslotte zal de jeugdige bevol king van opvoedingsgestichten, in ternaten en weeshuizen in de ver strekking der tabletten delen. Mr. E. Jellinghaus overleden DEN HAAG, 16 Mrt. Op 72- jarige leeftijd is gisteren te Den Haag overleden mr. E. Jellinghaus, oud-president van het gerechtshof te Den Haag, oud-president van het Hoog militair gerechtshof. De teraardebestelling is vastgesteld op Zaterdag a.s. des middags half vier op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag. DEN HAAG. 16 Maart. Van 16 Maart tot en met 30 April geven de bonnen „brandstoffen één eenheid periode 9" een „een eenheid periode 10" recht op het kopen van één een heid vaste brandstoffen, uitgezonderd fabrieksturf. Deze zijn uitgereikt aan zgn. kleinere huisbrandverbruikers, geclassificeerd in de groepen b. c, d of rood. X tot en met XVI en „wonin gen CV". Grotere huisbrandverbrui kers worden binnenkort opgeroepen om hun toewijzing voor de 9e en iOe periode in te leveren. Achter de AUantikwal is een het verkeer in de duikbootbunkers tweede verdedigingsgordel aan de Atlantische kust persoon- van beton en staal bezig te verrij- lijk gade te slaan, weet dat de zen. Wat zich voor menigen opper- duikboot allerminst uit het bestek vlakkigen toeschouwer in het der krijgsvoering verdwenen is. „achterland" aftekende als een Méér: dat de uitbouw en verbete- grillige en onbegrijpelijke verbre- ring van dit wapen een levend on ding van de kustverdediging blijkt derdeel van de Duitse afweerstrijd thans op grond van een officieuze in het westen is. mededeling in Berlijn een element Opmerkelijk zijn in dit verband van deze tweede linie. Daarachter uiteenzettingen van schout-bij ligt. door velen vergeten maar nacht Brüninghaus. die minder door de Duitse oorlogsleiding stel- spreken van vernietigde handels- lig niet verwaarloosd, reeds een tonnage dan van de vernietiging derde en vierde linie gereed: de van torpedojagers, de convooi- nu naar het westen gekeerde begeleiders bij uitstek. Hij bere- Maginotlijn en de nimmer aange- kent, dat van Januari tot Kerst- taste Siegfriedlijn. mis 1943 alleen door de Duitse Sensationeel klinkt het nieuws oorlogsmarine 45 Anglo-Ameri- van deze afweerlinies achter kaanse torpedojagers werden ver- de Atlantikwal uiteraard vooral nleld. Tussen 26 December 1943 in de oren van de bevolking der en 4 Januari 1944 volgde als bij— bezette gebieden in het westen. zonder succes nog de vernietiging Duidelijker dan het tot de mees- van 21 Amerikaanse torpedoja- ten nog doordrong, accentueert de gers door Duitse duikboten. Rond enorme verbreding van het ves- zestig torpedojagers in een jaar, tingstelsel de wetenschap, dat een da^ js veej meer dan in afzienba- Anglo-Amerikaanse invasie-po- ren tijd door nieuwbouw kan ging in het westen elke vierkante Worden aangevuld. Want een tor- kilometer tot gevechtsterrein zou pedojager is geheel iets anders maken. Gesteld dat de tegenstan- dan een ln serie bouwen der erm slagen zou. de eigenlijke vrachtschip kustverdediging te doorbreken, T1 dan begint zijn militaire opgave van SnSn dpirnn pprst* rpeht lende stijging juist van aanvallen ta het^kader der Duitse afweer- °P torpedojagers te noteren valt politiek komt de recente afwik- ^ar^eert dan ook een geheel keling geenszins als verrassing of n™ r»o»n, vernieuwing, wel als logische con- sequentie. Er ls van officiële zijde reeds op gewezen, dat het een va" 11 Maart vermeldde volstrekt averechtse gevolgtrek- Tecds zeatien ™rnle"fde, torpedo- king zou zijn, uit de verrijzende ^aar dae bedreiging van tweede linie de ondeugdelijkheid ®en scheepstype, dat voor het van de verrezen eerste af te leiden, beschermen van convoolen vol- De werkelijke situatie laat zich or)fnif,bafr is' stelt het kernachtigst weergeven met ravitailleringssysteem der een aphorlsme: het verleggen van invJsie °P losse schroeven, juist de betonnen linies landinwaarts °P het ogenblik dat daaraan door verschuift de Anglo-Amerikaanse nieu^f achterwaartse verdedi- problemen naar de zee. gingslinies op het continent be- Deze gedachte herbergt minder slissende voorwaarden worden op- tegenstrijdigheid dan op het eer- gelegd. Daarmee doemt voor den ste gezicht schijnt. Een plaatse- tegenstander het gevaar op dat lijke en tijdelijke doorbraak van a me, enorm Jnüif:jair de Atlantiklinie een ogenblik ver- overwicht ondernomen landing onderstellenderwijze onder het op de daarna noodzakelijke ravi- oog ziende kan zelfs de niet-des- taillering doodbloedt, kundige gemakkelijk vaststellen. De vijfendertig millioen ton dat tweede, derde en vierde linie handelsscheepsruimte, die in de betekenen: langdurig oponthoud afgelopen oorlogsjaren verloren, van den aanvaller ln het smalle gingen, doen hun invloed nog al- kustgebied en derhalve bijzondere tijd gelden, ook nu de maande- verzwaring van zijn ravitallle- lijkse verliescijfers voor Britten ringsprobleem. In het kader der en Amerikanen aanmerkelijk Anglo-Amerikaanse mogelijkheden gunstiger werden. Zowel de uit houdt dat vertienvoudiging van latingen uit Amerikaanse mond het vlootvraagstuk in. als de jongste ervaringen bij Net- Zulke overwegingen accentueren tuno onderstrepen dat van een op hun beurt een deel van de ruime tonnage-reserve allerminst oorlogvoering, dat in de laatste sprake is. De systematische aan maanden onevenredig op de ach- vallen op de convooi-begeleiders tergrond raakte: de duikboot- tezamen met de verdedigingslinies activiteit. Er valt niet aan te twij- in veelvoud verleggen het Anglo- felen, dat de Anglo-Amerikaanse Amerikaanse invasie-vraagstuk afweer ter zee mogelijkheden duidelijker dan ooit naar de ravl- heeft gevonden, die de tonnage- tallleringsmoeilijkheden. Ook hier verliezen belangrijk hebben terug- heeft men stellig een der facto- gedrongen. Maar wie de uitzon- ren te zien bij de neiging, de derlij ke gelegenheid heeft gehad, invasie-datum te verschuiven. Kruiden en schriftelijke geneescursus HAARLEM, 15 Maart. Aan de grens van Haarlem, vlak bij O ver veen, is een instituut gevestigd van de Gebr. Van der Graaf, die kruiden verkopen. Vroeger maakten zij veel reclame in dagbladen en boden hulp aan in allerlei ziekten en de laatste tijd verzonden zij veel drukwerk. Als iemand zich tot het instituut wendde, moest hij in een vragenlijst mede delen, waaraan hij leed. Dan kreeg hij kort daarop bericht, dat na een onderzoek van een commissie geble ken was, dat de patiënt al of niet geholpen kon worden door het insti tuut en als er een bedrag gestort werd dan ontving hij kruiden, be nevens een schriftelijke cursus. Het was voor de politie te Haarlem niet gemakkelijk proces-verbaal op te ma ken. omdat zich bij het instituut nooit patiënten persoonlijk vervoeg den en alles schriftelijk geschiedde. Toch is het haar gelukt, aan adres sen van patiënten te komen. Daar door stonden de Gebr. Van de Graaf hedenmiddag voor den Haarlemsen kantonrechter terecht wegens het onbevoegd uitoefenen der genees kunst. Het bleek, dat zij geen genees kundigen waren en dat zij zelf ae leden der commissie van onderzoek waren. Ook bepaalden zij, welke kruiden gezonden moesten worden. De ambtenaar van het O.M. merkte op. dat de praktijken van verdach ten een grote omvang hebben ge nomen. In den lande wonen vele AMSTERDAM. 15 Maart, ..Daar is Max Blokzijl", riep de jeugd, toen zij in dé duisternis de lichten van twee autolampen zag opdagen en als op bevel renden tientallen Jongens en meisjes de auto tegemoet. De Jon gen. die het eerst op de treeplank sprong, tuimelde er haast van schrik weer af. toen plotseling op het dak van de wagen een daverende mars werd ingezet. Want het was niet de wagen van Max Blokzijl, die daar de straat kwam binnenrijden, maar een geluidswagen, die in de Jordaan de jeugdbijeenkomst in café De Valk in de Nieuwe Leliestraat had aange kondigd. De meesten hadden name lijk niet opgemerkt, dat Max Blokzijl reeds enige tijd te voren was aange komen en nu binnen in het knusse café-zaaltje met aan de wanden de glinsterende tropheeën van enkele accordeonverenigingen en een man- nenzangclub op een smal bankje onder de nog niet verwijderde ver siering „Leve het bruidspaar", rustig zat te wachten totdat hij straks zijn genoeglijk praatje zou kunnen hou den. Van zijn vele herinneringen tijdens zijn omzwervingen door Nederland, waarbij Max Blokzijl vele malen in de week over en met de jeugd spreekt gisteren vierde hij zijn zilveren jubileum, want toen stond hij voor de vijf-en-twintigste maal voor zijn jeugdige schare be waart hij ongetwijfeld de prettigste aan de bijeenkomsten, die hij verle den jaar in de intieme zaaltjes van de Jordaan belegde. In dezelfde Jor daan, die hij ongeveer veertig jaar geleden Max Blokzijl moet het even in gedachten narekenen, of dit cijfer wel juist is als jong verslag gever zo goed leerde kennen, toen hij nog brandjes moest blussen en moor den en berovingen moest oplossen. En deze herinneringen schijnen wederzijds te zijn, want ook de Jeugd wilde Oom Max (deze benaming is nog van verleden Jaar) graag terug zien, wat wel uit haar grote belang stelling voor deze avond bleek. De Jordaner staat bekend als een gevat te kerel, die niet bepaald op" zijn mondje is gevallen. Zijn humor is spreekwoordelijk. Maar niet minder bekend is zijn luidruchtigheid. En daar Jongens en meisjes aardjes naar hun vaartjes en moertjes hebben, was het wel begrijpelijk, dat het in het zaaltje in De Valk nu niet be paald muisstil was. Voeg daarbij, dat er nog wel wat „onderdeurtjes" op de eerste rijen zaten, die elkaar plotse ling op de hoofden meenden te moe ten slaan, wanneer Max Blokzijl stilte had verzocht, dan begrijpt men wel, dat de spreker het af en toe niet zo heel gemakkelijk had om zich ver staanbaar te maken. Vragen Toen de Jongsten echter om half negen naar bed waren gezonden en de ouderen overbleven, was er voor hen nog altijd tijd genoeg om hun vragen aan Max Blokzijl voor te leggen. Voornamelijk waren het vra gen. die bijkans op alle bijeenkom sten gesteld worden: hoe denkt u over de afloop van de oorlog, waar om krijgen wij zo weinig eten, waar zijn de fietsen, de radio's, de koperen vazen? Maar ook vragen als „Mag een kringleider van de N.S.B. zwart handelen?" ..Waarachtig niet", zei Max Blokzijl." „Als Je zo'n geval weet. mag je het onmiddellijk aan mij voorleggen, maar... met de feiten natuurlijk!" Of „Waarom mogen wij niet naar de Engelse zender luiste ren?" „Ik persoonlijk heb dit verbod altijd foutief gevonden", antwoordde Max Blokzijl, „want ik weet wel zeker, dat de Nederlanders niet zou den luisteren, wanneer zij toestem ming hadden om het te doen. Maar ik kan het volkomen billijken, dat de Duitse autoriteiten een andere zienswijze hebben." In deze geest waren er vele vragen en Max Blokzijl schroomde niet, er een duidelijk en eerlijk antwoord op te geven. De rust was reeds lang weergekeerd in de smalle straten, toen hij de Jordaan verliet, ongetwij feld gesterkt in de mening, dat het niet tot zijn onaangenaamste werk zaamheden behoort om in deze arbeidersbuurt te kunnen spreken. patiënten die kruiden ontvangen. Zij zeggen te ijveren voor het vestigen van een leerstoel aan een hogeschool, doch dat doel is fantastisch. Spr. eiste twee geldboeten van f 150 subs, tweemaal een maand hechtenis. De kantonrechter veroordeelde beiden tot twee geldboeten van 50 subs, tweemaal twintig dagen hechtenis. De ramp te Nijmegen NIJMEGEN, 15 Mrt, Nog iedere dag worden uit de puinhopen over blijfselen van slachtoffers van de Anglo-Amerikaanse terreuraanval van 22 Februari te voorschijn gebracht. De korpscommandant van politie te Nijmegen verzoekt voor nadere controle van de identificatie der slachtoffers ieder, die inlichtingen kan verschaffen, deze zo spoedig mo gelijk aan de politie alhier mede te delen. Het gaat hier voornamelijk om mededelingen omtrent personen, die nog vermist worden alsook om me dedelingen over huizen, waarin nog slachtoffers zouden kunnen liggen. DEN HAAG. 14 Mrt. Zij, die zich wensen te onderwerpen aan het examen, bedoeld in artikel 3 van het K. B. van 27 December 1934, Staatsblad no. 678 (examen tot het verkrijgen van bevoegdheid om exa mens af te leggen voor de middel bare schoolakten) of aan de examens vermeld in artikel 55, 2e lid der M. O.-wet (staatsexamen H.B.S.a en H.B.S.b) moeten zich vóór 1 April aanmelden bij dr. B. K. v. d. Berg, Goolkatenweg 190 te Enschede. De examens zullen worden gehouden te Utrecht. VOLKSCULTUUR EN KUNST AMSTERDAM, 16 Maart. Enige weken geleden werd bekend gemaakt, dat volgens een bericht uit het neutrale buitenland de wereld kampioene ln het kunstrijden op de schaats. Son Ja Hen le, bij een filmopname dodelijk verongelukt zou zijn. Thans melden Zwitserse bladen, dat volgens een bericht uit Amerika Sonja Henie nog in leven ls. Het Deutschcs Theater zal op Maandag 20 Maart ln de Stadsschouw burg als 12e ahonn.-voorstelling niet zoals aangekondigd „Die Verschwörung des Flcsco zu Genua", maar het nieuwe blijspel „M 11 mei n en Aug en" van Curt Johannes Braun opvoeren. Enscenering dr. Hannes Razum, décor Ernst Rufer. Aanvang 19 uur. SPORTNIEUWS Wielerwedstrijden in het komend seizoen DEN HAAG. 16 Maart. De sport- commissie van de N.W.U. heeft toe stemming verleend voor het laten verrijden van de navolgende wed strijden: 19 Maart: Pelotonwedstrijd van D.T.S. 26 Maart: Criterium van Maas tricht (bergklimmers) <P. en O.). 2 April: baanwedstrijd te Wierin- gen. 9 April: baanwedstrijd te Wage- ningen; baanwedstrijd te Utrecht. 10 April: ronde van Stein (A. en N.); Laakcriterium te Den Haag (Hollandia; A en N.)baanwed strijd te Nijmegen «Goffert); baan wedstrijd te Bergen op Zoom (Raay- berg). 16 April: criterium te Venlo (p.o. en a.)baanwedstrijd te Wieringen. 23 April: Veemarktcriteriura (r. t. c. Groenewoud) (a. en n.); ten aan zien van de overige aangevraagde wedstrijden zal alsnog een beslissing worden genomen. De verduistering begint heden om 18.45 en eindigt 6.45 uur. Maan op 0.43, onder 9.57. 17 Maart L.K., 24 Maart NJV1., 31 Maart EK.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1