HET DAGBLAD Onverminderde strijd in de Zuidelijke sector VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Aanvallende Sowjettroepen bij Oeman Kriwoi Rog en Tarnopol opgevangen Weinig actie aan front in Italië Economische druk op Ierland? Slowakije is vijf jaar zelfstandig Heldengedenkdag 1944 Korte plechtigheid op de Grebbeberg Gebit dief wees den aam Schoenherstellers en klantenbinding Nog geen oplossing van het reparatie-probleem Half werk leidt tot groter kwaad en Duits schip aangevallen in Spaanse wateren HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Maart. Het zwaarte punt van de grote Sowjetrussischc aanvallen ligt onveranderlijk in de Zuidelijke sector van het Oostelijke front. Onze troepen boden daar den met superieure strijdkrachten aan vallenden vijand hardnekkige tegen stand en sloegen ook gisteren talrijke aanvallen af ln zware gevechten. In de penetratiegebieden ten Zuid westen van Kriwoi Rog, ten Zuid westen van Oeman en in het gebied ten Oosten van Tarnopol werden oe spitsen van de aanvallende bolsje wistische troependelen, opgevangen nadat een groot aantal vijandelijke pantserwagens was stukgeschoten. Bij deze gevechten heeft een afge sneden gevechtsgroep onder bevel van kolonel Bregenzer het opdringen van den vele malen superieuren vijand verscheidene dagen tegen gehouden en zich vervolgens een weg terug ge vochten en daarbij nog 25 vijande lijke pantserwagens in gevechten op korte afstand vernietigd. In de zware afweergevechten van de laatste dagen hebben zich in het gebied ten Oosten van Tarnopol de pantserdivisies „Leibstandarte Adolf Hitler" onder het plaatsvervangende bevel van Obersturmbannführer Lehmann en de Thtiringsche zevende pantserdivisie onder kolonel dr. Mauss bizonder onderscheiden. In de middelste sector kwam het slechts tot gevechten van plaatse lijke betekenis In de verbitterde ge vechten aan de autoweg van Smo lensk heeft de Würtembergs—Baden- se 78ste storradivisie onder General- leutuant Traut bizondere afweersuc- cessen behaald De vijand verloor in dc sector van deze divisie in de tijd tussen 5 en 8 Maart meer dan 4000 doden. 43 pantserwagens. 45 stukken geschut, en talrijke andere wapens. Bij de voortzetting van hun vruch teloze aanvallen ten Noordwesten van Newel, in het gebied van Ostrow en aan hel lront bij Narwa leden de Sowjets wederom zware verliezen. Eigen tegenaanvallen ten Zuidwesten van Narwa leverden succes op. In de Finse Golf beschoten Duitse torpedojagers met goede uit werking stellingen en ravltaillerings- verbindingen van de Sowjets op het schiereiland Magerburg. In Italië kwam het bij weder zijdse levendige actie van verken- nings- en stoottroepen niet tot ge vechtshandelingen van betekenis. Het vuur van onze ver dragende artillerie bracht grote ontploffingen en uitgebreide branden tc weeg op de vijandelijke outschepingsplaatsen in het gebied van Anzio-Nettuno. BTïtSe bombardement^ en torpedo vliegtuigen hebben op 12 Maart in de Spaanse territoriale wateren voor de monding van de Ebro het Duitse stoomschip „Klissi" aangevallen. Het vaartuig raakte in brand en is ver loren gegaan Enkele Britse storingsvliegtuigen BERN. 13 Maart. Volgens een bericht van ..Exchange Telegraph" uit Washington verwacht men in di plomatieke kringen aldaar, dat de Verenigde Staten economische maat regelen zullen nemen tegen Eire. Maandag heeft de Australische minister-president verklaard, dat Australië geweigerd heeft op verzoek van Ierland te interveniëren ten ein de te bewerken, dat de Amerikaanse nota zou worden ingetrokken. Nieuwe maatregel STOCKHOLM. 14 Maart.— In niet- officiële kringen te Belfast, wint de mening veld. dat binnen enkele dagen de grens van Noord-Ierland en Eire gesloten zal worden. Hiervoor zouden de patrouilles die op het ogen blik alleen het smokkelen trachten te verhinderen aanzienlijk versterkt moeten worden Spanje onderhandelt met Engeland en V.S. MADRID, 14 Maart. - Het Spaan- se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de pers een verklaring van dc volgende inhoud overhandigd: „Persbureau's van verschillende landen speculeren in deze dagen her haaldelijk op het beweerde verloop van de onderhandelingen, die gevoerd worden tussen Spanje. Engeland en de Ver Staten De Spaanse regering ziet zich genoodzaakt, tegen deze propaganda, die uitsluitend ten doel moet hebben, de wenselijke helder heid van d^ atmosfeer waarin onder handeld wordt te vertroebelen, op te komen. Zooals tot de diplomatieke gewoon ten behoort, kan en mag alleen aan officieuze mededelingen der aan de onderhandelingen deelnemende rege ringen geloof worden gehecht. Zolang de onderhandelingen evenwel nog aan de gang zijn en nog niet tot een over eenkomst hebben geleid, kan van óe regeringen niet verwacht worden, dat zij de sluier der vertrouwelijkheid op lichten. Alle berichten over een zo omvangrijk thema, ais waarover het bij de Spaans-Anglo-Amerikaanse be sprekingen gaat. moeten derhalve met de grootste voorzichtigheid wor den behandeld De laatste dagen is de achter volging der communistische benden op de Balkan voortgezel De bandieten verloren 212 doden. 85 gevangenen, talrijke gewonden en vele wapens Smuts lieert in het Zuidafrikaan- se parlement verklaard dat den Engel sen koning zal worden voorgesteld tot nieuwen gouverneur-generaal een bur ger van de Unie van Zuld-Afrlka te benoemen Tengevolge van de mijnwerkers- staking ln Wales zit Londen reeds sinds Donderdag zonder steenkolen. .De chef van de generale star van het y rtaliaanse leger, generaal Gam- bara is van zijn post ontheven De Du cc beeft nem zur dank betuigd voor de bewezen diensten Gambarn gaat met het oog op zUn gezondheid geruime tijd met verlof. hebben de afgelopen nacht bommen geworpen op plaatsen in West-Duits- land. Duitse gevechtsvliegtuigen hebben doelen aan de Zuidkust van Enge land aangevallen. Hef vergaan van de Klissi Omtrent het vergaan van het Duitse stoomschip ..Klissi". dat. met schending van de Spaanse territo riale wateren, werd aangevallen door Britse bommenwerpers, deelt het D.N.B. nog verder mede. dat de vliegtuigen van het type Bristol- Blenheim waren. Door de bomaanval kwamen tien leden van de Duitse bemanning om het leven Vijftien man werden gewond. De ..Klissi", welke 4000 ton groot was. werd aanvankelijk in 1934 voor Frankrijk gebouwd en later op grond van de overeenkomst met Laval aan Duitsland afgestaan. Het schip was voorzien van een speciale koelin stallatie. PRESBURG. 14 Maart. Vandaag herdenkt Slowakije de dag waarop het vijf jaar geleden zijn zelfstan digheid verkreeg. Gisteravond zijn. ter herdenking van dit feit, de leiders van de Hlinka-garde bijeen geweest in het regeringsgebouw. De president van de staat en de opperste bevel hebber van dc garde. dr. Tiso, waren aanwezig. Tijdens deze vergadering werd me degedeeld dat de Hlinka-garde is ge reorganiseerd. Ze is, zoals dr. Tiso in een rede zeide. in de eerste plaats een concentratie van krachten, en fungeert thans als uitvoerend orgaan ter bescherming van volk en staat. Dr. Tiso zeide verder dat de garde op de nationale feestdag al die eenheden van het nieuwe Europa groet, die vastbesloten zijn voor de idealen der vaderen en voor het nieuwe Europa te strijden. Verder heeft dr Tiso in een dag order tot het Slowaakse leger zijn vertrouwen uilgesproken in het zege vierende einde van de huidige strijd. Gistel-middag is een gezelschap Duitse journalisten in het land aan gekomen onder wie ook Neder landse die een rondreis zuilen ma ken na de officiële plechtigheden. De Duitse pers wijst er op hoe Slowakije, sinds het niet steun van liét Duitse Rijk en den Führer. dc langdurige strijd voor zijn zelfstan digheid won. zich in etonomisch en cultureel gebied op bewonderenswaar dige wijze heelt ontwikkeld, en hoe de Slowaakse soldaat zich heeft on derscheiden in de strijd tegen het bolsjewisme. Deze feiten zijn een ka rakteristiek voor het nieuwe Europa. Toulon opnieuw zwaar lqyteicterd TOULON. 13 Maart. De mate- riëïe schade veroorzaakt door de ter- reuraanval van Zaterdag op Toulon door het Angelsaksische luchtwapen is veel groter, dan die veroorzaakt door de vorige diie luchtaanvallen. Honderdtwintig gebouwen, verschei dene kerken en monumenten, en een moederhuis werden getroffen of ver nield door de bommen, die geen en kele wijk van de stad gespaard heb ben. De inwoners van Toulon hebben juist de tijd gehad om de schuil plaatsen te bereiken, zodat het aan tal slachtpffers gelukkig minder is dan aanvankelijk gevreesd werd. Tot nu toe is het zeer moeilijk hierover min of meer juiste cijfers te ver strekken, doch het schijnt ook thans in de honderden te lopen. Het aantal gewonden, dat in hos pitalen te Toulon werd opgenomen, bedraagt 200. Door dit nieuwe bombardement telt de stad Toulon 4 tot 5000 ge troffenen onder de bevolking. Berlijn verwacht spoedig oplossing van Finse kwestie BERLIJN. 13 Maart. In de Wil- helmstrasse is op desbetreffende vragen verklaard, dat geen nieuwe inlichtingen ontvangen zijn, welke het bepalen van een standpunt ten aanzien van de ontwikkeling van het Fins-Sowjetrussische probleem noodzakelijk zouden maken. In politieke kringen alhier schijnt men te verwachten, dat in de komen de dagen dit gehele complex van problemen wel zal .iin opgelost. Nog steeds kan in de Wil helmstrasse dë grootste reserve in de beoordeling van de verdere ontwikkeling worden waargenomen. Generaal Von Rundstedt inspecfeerf hef Westen PARIJS. 13 Mrt. Dc ..Parlser Zel- tung" deelt mede. dal generaal-veld- maarschalk Von Rundstedt. opper bevelhebber van de troepen ln het Westen, van 7 tot 10 Maart dc troepen heeft geïnspecteerd langs de Atlantik- wall. Hij heeft met de meeste aandacht de verdedigingsmogelijkheden bestu deerd. die ten doel hebben eiken vij and. die het zou wagen naar het hart van Europa op tc rukken, de neder laag te bezorgen Hij bezocht de pant serdivisie //-Adolf Hitler ln aanwezig heid van eeneraal Scpp Dietrich. Ober- gruDpenfiiher van de ff Grootscheepse manoeuvres geleid door generaal Witt, hebben hem in staat gesteld zich rekenschap te geven van de strijdgeest die deze troepen bezielt Tijdens zijn inspectiereis heeft gene- raal-veldtnaarschalk Von Rundstedt besprekingen gevoerd met de bevel hebbers van de weermacht ln Neder land en met generaal Von Falken- hausen. militair bevelhebber ln België en Noord-Frankrijk Generaal-vcldmaarschalk Von Rund stedt verklaarde in een korte toe spraak tot een pantserdivisie: ..Gij zult onmiddellijk eiken viiand. die zou lan den. terug ln zee werpen Uw onder vinding en uw strijdgeest bewijzen mij. dat gij dit doen zult." SMILDE. 13 Mrt. Zondagmorgen Hepen twee kleine meisjes aan de lin kerzijde van de straat Toen een ach teropkomende vrachtauto een waar- «rhuwiogsslgnaal gaf. trachtten do klei nen nog voor de auto langs dr straat over te steken De jongste, het vijf- iarlg dochtertje van den heer W Timmermans, alhier, werd door de auto overreden. Het kind was op slag dood. Ie JAARGANG No. 62 LD DINSDAG 14 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Ter gelegenheid van de Heldengedenkdag werd Zondev op de Grebbeberg een plechtige bijeenkomst gehouden. De Rijkscommissaris dr. Seyss- Inquart en de Leider bij de kranslegging. IFoto Stapf—Fritz) RHENEN. 14 Mrt. De Grebbe berg bij Rhenen, waar in Mei 1940 Duitse en Nederlandse soldaten tegenover elkaar stonden, en latei- een gemeenschappelijke rustplaats hebben gevonden, was ook dit jaar weer het centrale punt van de? hel denherdenking in Nederland. Zondagmorgen is hun een militair eresaluut gebracht tijdens een korte plechtigheid, welke o.a. werd bijge woond door den Rijkscommissaris en door Mussert Onder de nog kale takken dei- bomen. welke in de zomer aan deze plek zulk een koele rusf verzekeren, stonden ter weerszijden van het hoofdpad rond de Duitse oorlogsvlag de ereformaties opgesteld. Het waren een erecompagnie van een ff-Stan- darte met muziekcorps, een leiders- groep van de N.S.D.A.P., een depu tatie van de N.S.B., een groep W.A. en een van de Nationale Jeugdstorm. Op de rechtervleugel hadden verder officieren van dc marine, lucht macht en leger, benevens de voor man der Germaanse ff in Nederland, Feldmeyer. de commandant der W.A. Zondervan en de gemachtigde van den Leider voor Financiën Van Bil- derbeek een plaats ingenomen. Voor het centrale kruis was een spreekgestoelte opgericht, dat geflan keerd werd door hakenkruisvlaggen, de vlag der ff en die der N.S.B. Daarachtei stond een erewacht op gesteld Nadat een ff-grupenführer en luitenant-generaal der Waffen-ff dc li had geïnspecteerd, arri veerden 'om "hall ~ëli ae Kijxscórri- raissaris en Mussert met hun gevolg, waarop een muziekcorps de plechtig heid met treurmuziek inleidde. Ver volgens sprak de //-Gruppen führer en luitenant-generaal der Waffen-// de herdenkingsrede uit. Hij wees er op. dat de Duitse sol daten niet uitgetrokken zijn om de militaire macht van het huidige Duitsland te demonstreren, maar tot een heilige verdediging der nat.-soci alistische revolutie, waartoe pluto craten en bolsjewisten hen hebben gedwongen Wij beleven een historische botsing in wereldbeschouwend opzicht. Een geweldige worsteling, aan het eind waarvan slechts de totale overwin ning of de volkomen nederlaag en vernietiging staan. De Duitse soldaat strijdt daarin, om het leven en de toe komst van zijn volk voor immer te behouden Geen volk is zo doordrongen van de noodzaak van dit alles en zo vast besloten als het volk van Adolf Hit ler. Nog nooit heeft een volk zich zo gevoeld als het strijdende Duitsland thans. Trots is het zich bewust van zijn verplichtingen als strijdende partij, bereid alle offers te brengen, Keuringen Waffen-W enz. Keuringen voor de Warren-//, //-wachtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegs- marlne en de Germaanse ff ln Nederland. Alle inlichtingen, brochures, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar nu de Nehenstellen der Waffen- f)Amsterdam. Dam 4: Alk maar. Langestraat 58; Heerlen, öaroleastraat 25: Groningen. Heerstr. 46: Enschede, Hcngelo- sestraat 3U en het -Ersat/.kom- mando Nlederlanrle. Den Haag, Korte VUverberc 5. 15 Maart: 914.00 uur: Amers foort. Pol Durchgangslager. Leusderweg Sowjef-ambassadeur bij Badoglio benoemd NAPELS. 14 Maart. Maandag avond is hier officieel medegedeeld, dat de diplomatieke betrekkingen Lussen de Sowjet Unie en de rege- ring-Badoglio met een gelijktijdige uitwisseling van ambassadeurs zijn hersteld. Bij deze gelegenheid heeft Badoglio aan Stalin een dank- en felicitatietelegram gezonden. Sovjet-Rusland is het eerste land. dat dooi een ambassadeur bij de regering-Badoglio vertegenwoordigd is. Totdusver bestond de vertegen woordiging der geallieerden bij Badoglio in het lidmaatschap van de geallieerde adviserende commissie. De regering-Badoglio had tegelij kertijd bij de Sowjetrussische, de Engelse en de Amerikaanse regerin gen een verzoek ingediend tot herstel van de diplomatieke betrekkingen. Ministersfunctie voor Orbay? ISTANBOEL. 14 Maart. Het aftre den van den Turksen ambassadeur te Londen. Orbay, trekt Juist op dit ogenblik de aandacht. Waarschijnlijk gaat het echter te ver dit felt m onmiddellijk verband te brengen met de tegenwoordige kritieke betrekkingen van Turkije met Engeland. Orbay ver toeft namelijk reeds verscheidene weken in Turkije voor het uitbrengen van rapport. Zekere kringen in de Turkse hoofdstad spreken over de mogelijkheid, dat hij binnenkort een ministersfunctie zal krijgen Te An kara wordt Orbay een overtuigd aan hanger van de EngelsTurkse allian tie genoemd. die nodig zijn op een weg. die vol gens de zin van dit historisch en revolutionnair gebeuren slechts zal mogen leiden tot. de triomphantelijke overwinning. Spreker hield den man nen vervolgens voor ogen. dat de beste Duitsers hun zijn voorgegaan in de strijd voor het recht van hun volk en dat volk en front aangetre den staan in bereidheid tot eensge zinde inzet en lot het offer. Hier op de Grebbeberg rusten dap pere kameraden naast Nederlanders. Eens stonden zij als tegenstanders tegenover elkaar. Dit feit moet men aanvaarden als een op een weg vol offers, die het Germaanse ras heeft te gaan om tot de uiteindelijke over winning te geraken. Nadat sorekcr. woorden van Adolf Hitler aanhalend, de overtuiging had uitgesproken, dat het ijzeren front van de grauwe staalhelm een sym bool der onsterfelijkheid zal zijn, her dacht hij de hier gevallenen en zette het muziekkorps, terwijl de geweren gepresenteerd werden, het lied in van den trouwen kameraad, Vervolgens legden de Rijkscommis saris en Mussert de kransen neer, waarna dc plechtigheid met een be tuiging van onwaïkelbare trouw en gehoorzaamheid aan den Führer en het spelen der volksliederen werd be sloten. Er waren o.a. kransen van den Reichsführer ff, Himraler, den rijks commissaris. Mussert, den Höheren If- und Polizeiführer, fr-Gruppen- führer und General der Polizei Rau- ter. den Beaufjragte van den Rijks- commissaris' voor utrecht, partij en weermacht. Secretaris van de Apothekers- kamer veroordeeld DEN HAAG. 14 Maart. De 42-Jari- ge J. W. K.. die in de zomer van 1943 enkele weken algemeen secretaris van de Apothekerskamer is geweest en die zich op 29 Februari J.l. voor de Haagse rechtbank had te verantwoorden wegens verduistering van ruim zestien mille in deze dienstbetrekking, is heden deswege veroordeeld tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief door te brengen in een bijzondere straf gevangenis. De officier van Justitie had een Jaar en negen maanden met aftrek geëist. BEVERWIJK. 13 Mrt. De befaamde „verstrooide profes sor" uit de moppenblaadjes heeft in Beverwijk een waar dige tegenhanger gevonden in een lid van het inbrekersgilde. Dezer dagen sloop namelijk een inbreker een Beverwijkse woiiing binnen. Hij zocht geld, maar vond slecfits... een stuk spek. De man was opportunis tisch genoeg om inplaats van het slijk der aarde, het vette der aarde te genieten. Hij leg de zijn gebitplaat met een gou den tand op het aanrecht en verorberde daarna het stuk spek. Toen de zware kost achter de knopen was, was de inbre ker echter zo doezelig gewor den. dat hij het huis verliet, zonder het gebit weer in de mond te doen! En toen de po litie de volgende morgen ge alarmeerd werd om het gebit ■met de ene blinkende gouden tand vond, wist zij genoeg. Een van haar goede kennissen had zulk een gebit. De man werd ingerekend en bleek een broer van den bestolene. Hij wist, dat er veel geld in huis was. Half millioen aan slachtoffers van de getroffen steden DEN HAAG, 14 Mrt. De Neder landse Volksdienst heeft besloten, het bedrag van twee ton, dat hij reeds eerder voor de slachtoffers van En schede, Arnhem en Nijmegen ter be schikking had gesteld, te verhogen tot een half millioen. Wederom wordt hierbij een beroep gedaan op alle volksgenoten, die gespaard zijn geble ven voor een ramp als thans onze oostelijke steden getroffen heeft, hun offer voor deze slachtoffers te bren gen. Dit kan geschieden door een bij drage te storten op het gironummer 174861 van de landelijke financl ële leiding van de Nederlandse Vólks- dienst met vermelding: voor de slachtoffers van Enschede, Arnhem en Nijmegen. In deze laatste plaats ls een comité opgericht, dat ten doel heeft, goede ren in tc zamelen voor de getroffe nen. Hierin werken samen het Deka- naal fonds (r.k.), de Ned. Hervormde Diaconie, de gemeente Nijmegen en de Nederlandse Volksdienst. Verwacht mag worden, dat deze samenwerking niet beperkt blijft tot deze ene plaats, doch dat alle volks genoten de handen Ineen zullen slaan voor hen. die dit thans zo bitter hard nodig hebben. Prof. dr. B. M. Taverne begraven NIJMEGEN, 13 Maart. Heden morgen werd te Nijmegen het stoffe- llik overschot van prof» mt. B. M. Taverne, vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden, op plechtige wijze aan de schoot der aarde toe vertrouwd. In de kerk van Maria's Geboorte, aan het Mariaplein, werd des morgens een plechtige mis van requiem opge dragen. Op het katholieke kerkhof aan de Daalseweg te Nijmegen was zeer grote belangstelling, vooral van de zijde van leden en oudleden van de Hoge' Raad der Nederlanden. Opgemerkt werden de president prof. dr. Van Loon. de griffier von de raad, mr. A. B. Somer. en Jhr. mr. Van Doorn, deken van de balie te Den Haag. mr, H. B. Tjeenk Willink, secrétaris van de Raad voor de Scheepvaart, en ver der vertegenwoordigers van het spoor wegscheidsgerecht en andere Instellin gen. Op het graf lagen tal van fraaie kransen. Met betrekking tot de poging om in het schoenreparatiebedrijf tot een klantenbinding te komen, schreven wij een somber gestemd ar tikel, dat blijkens de ter redactie ont vangen brieven niet ongelezen is ge bleven. In deze brieven wordt het vraagstuk van een andere zijde be licht en bekeken, want het zijn schoenmakers en schoenherstellers. die naar de pen grepen. Niet omdat zij verontwaardigd zijn over het feit dat wij de „zwarte" schoenherstellers in het zonnetje hebben gezet, maar wel omdat de poging tot klanten binding ook naar hun oordeel op een fiasco moet uitlopen. „Wat baat het al om bij een schoenmaker tc zijn ingeschreven? Daarmee zijn de kapotte schoenen nog niet hersteld! En een garantie, dat de ingeschrevene bimien afzien bare tijd aan de beurt zal komen, is er evenmin mee gegeven... Een briefschrijver uit Laren schrijft het zeer duidelijk: Er is geen oplossing te vinden om in de be hoefte te voorzien, want de schoen maker-schoenhersteller krijgt slechts een deel van het leer toegewezen op basis van zijn verbruik in de jaren 1937. '38 en '39 Wie te snel en te oppervlakkig oor deelt. zou uit deze mededeling de con clusie trekken dat de schoenherstel lers dus een evenredig deel hun ner klanten zouden kunnen hel pen.. Bij nadere beschouwing blijkt dit niet te kloppen, want een Zaandamse briefschrijver somt en kele factoren op. die bii de te haas tige en te oppervlakkige beoordeling over het hoofd werden gezien. „In de jaren 1937—39 zaten wij nog midden in de rommelproductie. Het kopen van een paar nieuwe schoenen kwam veel voordeliger uit dan het vakkundig laten herstellen van de oude. Het aantal reparatie-klanten was in die jaren dus aanzienlijk kleiner dan thans, in het vierde oor logsjaar nu men schoenen laat her stellen, tot er van het bovenwerk niets meer ovei is. De schoenhersteller moet met zijn zoveel kleinere toewijzing, berekend naar de Jaren dat hij weinig klanten had, een zoveel grotere kring van klanten proberen te bedienen. Is het dan te verwonderen, dat'1111 weigert nieuwe klanten in te schrijven?" De eigenaar van een leder- en fourniturenhandel in Zaandam noemt nog een andere factor, die bij de beoordeling der situatie verwaar loosd is. „Vroeger floreerde de ver koop van uitgesneden leer aan „zelf- reparateurs" aan mensen, die, meestal uit armoede gedreven, zo goed mogelijk probeerden, zélf hun schoenen te herstellen. De „brokken"- verkoop is enige jaren geleden ver dwenen en de categorie „zelf-repara- teurs" moet thans trachten, zich als klant te laten inschrijven. Wie zal deze mensen ooit kunnen helpen? Zij verlengen de klantenlijst, maar hun inschrijving brengt in de toewijzing van reparatieleder weinig of geen verandering omdat aan deze toewij zing het zoveel geringere verbruik ln de eerder genoemde jaren ten groad- slag wordt gelegd." Dat er aan de opzet en aan de voorbereiding van deze poging tot klantenbinding zo het een en ander ontbreekt is nu wel duidelijk. Wij herhalen, wat wij in ons eerste arti kel schreven: deze poging tot klan tenbinding brengt geen oplossing van het schoenreparatie-probleem. Het systeem der klantenbinding is naar uiterlijke schijn aanvaard, echter zonder radicaal te breken met eerder getroffen regelingen. Zulk een poging tot klantenbinding is tot mislukking gedoemd en van de chaotische toe standen. die daaruit zullen voort vloeien dreigt de Nederlandse volks gemeenschap de dupe te worden. Hier" dient iets te veranderen vóór het te laat is. Klantenbinding? Graag! Maar dan ook deugdelijk voorbereid, deugdelijk opgezet en deugdelijk ten uitvoer gebracht. Be slissend element in een deugdelijke klantenbinding is de mogelijkheid voor den klant, van leverancier te wisselen. Daardoor eerst krijgt die leverancier het onmiddellijk belang bij zijn afnemer, zonder hetwelk helaas niet alle winkeliers en repa rateurs hun beste beentje vóórzetten. Daardoor ook heeft de klant de over tuiging niet slechter dan zijn buur man te worden bediend. De „klanten binding" die thans ten aanzien van den schoenhersteller wordt ingevoerd, gaat aan dit beslissende element voorbij, ze verraadt reeds door dit ene feit haar ondoelmatigheid. Met half werk echter is niemand gebaat. Roosevelt heeft tegenover Ier land de ..hoop" uitgespro ken, dat dit kleine land de diplo matieke betrekkingen met Duits land zal verbreken. En nu die hoop niet in vervulling is gegaan, weet Exchange Telegraph uit Washington te berichten, dat de Verenigde Staten „economische maatregelen" zullen nemen tegen de Ierse vrijstaat. Engeland, dat in nederige onderhorigheid Ame- rika's diplomatieke gebaren ook ten aanzien van Argentinië reeds navolgde, heeft het verkeer met Ierland gestaakt. Geen sterveling kan inzien, waarmee Ierland de Duitse oor logvoering zou kunnen of willen steunen. Ierland is strikt neu traal en begeert niets anders te zijn dan dat. Het kent zijn „vrienden" overigens voldoende, om niet te weten dat zijn afwij zing aan het adres van Washing ton honger voor het eigen volk betekent. En het is op zichzelf geen aanwijzing voor het diplo matieke aanzien der Verenigde Staten, dat na Spanje en Turkije ook het kleine Eire openlijk weer stand durft te bieden aan de Angio-Amerikaanse intimidatie. Maar tegelijk is het Ierse geval opnieuw een leerzaam voorbeeld van de praktische toepassing, die Washington en Londen aan Roo sevelt's befaamde „vier vrijhe den" en aan het Atlantic Charter geven willen. Wat verstaat Washington onder de „politieke en economische vrijheid", die het in deze oorlog ook voor andere landen dan de ..grote drie" heet te bevechten? In het Amerikaanse tijdschrift „American Mercury" schreef de bekende lournalist Kingsbury Smith over het probleem der economische vrijheid een be schouwing. die het karakter van een program aanneemt. Ze kiest de toekomstige „ordening" van Italie's economie als uitgangs punt: „Italië zal een zonniger toekomst tegemoet gaan. Het land zal er zich echter vertrouwd mee moe ten maken, zijn productie en zijn export aan te passen aan de be slissingen van de opperste econo mische raad der Verenigde Sta ten. Het zal de pogingen dienen op te geven, door verbouwen van eigen graan onafhankelijk te worden van het buitenland. Men zal van Italië eisen, zich toe te leggen op producten, die voor zijn economische structuur het beste passen. zoals speciaal-waren, kunstzijde en katoenen stoffen. Wat de zware industrie aangaat zullen de Italianen hun aandacht geheel moeten bepalen tot de bouw van luxe-passagierschepen, auto's en enige zeer bijzondere specialiteiten op het gebied van de machinebouw. Landbouw en vee- teelt mogen zich bezighouden met zuivelproducten, olijfolie en wijn bouw. De Italiaanse handels scheepvaart zal waarschijnlijk een plaats mogen behouden, maar slechts in de Middellandse Zee en op zeer weinige andere routes ter beoordeling aan de Verenigde Staten. Grondstoffen als ijzer, steenkool, katoen, rubber, olie en tin zal Italië uit een .pool" in de Verenigde Staten ontvangen en dat niet overeenkomstig zijn financiële draagkracht. doch overeenkomstig de behoeften van een vreedzame economie." Als aanvulling legt Kingsbury Smith vast. dat het Britse impe rium en de Verenigde Staten de noodzakelijke levensmiddelen zul len leveren, die Italië niet zelf meer produceren mag. Het klaar blijkelijk nauwkeurig uitgewerkte plan laat over zijn doelstellingen geen twijfel. De „vrije" volken mogen de luxe-artikelen voort brengen, Amerika echter regelt de toewijzing der grondstoffen en le vert de voedingswaren, onder het aantrekkelijke motto. „Voorzie niet in uw eigen brood, opdat ik u uw brood naar believen onthou den kan wanneer gij mij lastig wordt." Het is duidelijk, dat Kingsbury Smith hier méér dan een per soonlijk orodeel vertolkt Want deze regeling strookt volkomen met plannen, die op de geallieerde levensmiddelen-conferentie in Hot Springs behandeld werden en die voor heel Europa een afhanke lijkheid van overzeese monopolie- gebieden beoogden. Daarmee is echter tevens en bij voorbaat de uitspraak van „nuchtere" Neder landers beantwoord, die aanvoe ren dat Italië „ver van hun bed" en bovendien een overwonnen land is. Ierland is al aanmerkelijk minder ver van dat bed "en het is ook geen overwonnen land. Het heeft géén nationaal-socialistisch of fascistisch bewind en het deed of zei nimmer iets in het voordeel van Amerika's en Engeland's te genstanders. Thans zal het niet temin „economische sancties" te gen zich zien toegepast en zal het honger moeten lijden, omdat het neutraal wil zijn. Het kan geen kwaad er in dit verband aan te herinneren, dat Amerika en Engeland tegen Duits land oorlog voeren, omdat Duits land de vrijheid der volkeren zou bedreigen... VOLKSCULTUUR EN KUNST Toon Verheij gaat heen Het Residentie-Orkest heeft enige moeilijkheden op te lossen. Toon Verheij, die, evenals Frits Schuur man, eerste dirigent is van het orkest, heeft met ingang van 31 Mei ontslag gevraagd. Het werd hem inmiddels eervol verleend. Het con tact met het Residentie-Orkest zal niet geheel verloren gaan. want Toon Verheij heeft zich bereid verklaard van tijd tot tijd als gastdivigent op te treden. Thans vernemen wij. dat Flits Schuurman een maagaandoening heeft, gekregen en geruime tijd rust zal moeten nemen. Vooralsnog is Toon Verheij niet bij het orkest weg. Niettegenstaande dit, zullen de con certen op 22 en 26 Maart geleid wor den door Willem van Otterloo. De heer Verheij blijft in Den Haag werkzaam als directeur van de Rijks- orkestschool. Dr. H. W. van Loon overleden Op 62-Jarige leeftijd is te New Vork overleden de uit Rotterdam geboortige dr. Hendrik Willem van Loon. bekend geschiedkundige, schrijver, journalist en dagbladondernemer. Zijn onrustige geest dreef hem reeds op 19-Jarige leeftijd naar het buiten land. Hij studeerde aan de Harvard en de Cornell University te New York geschiedenis en behaalde ln 1901 daar zijn eerste academische graad om ln 1912 te Mtlnchen ..magna cum laude" tot doctor te promoveren. Intussen was hij reeds als correspondent van de Associated Press in Rusland en Po len werkzaam geweest. In Rusland maakte hij de revolutie mee. Daarna keerde hij naar Amerika terug, waar hij aan verschillende hoge scholen doceerde. Voor zijn persoon lijkheid had reeds getuigd, dat hli te München wel zijn doctorstitel wilde behalen, maar de daaraan verbonden bul niet ln ontvangst wilde nemen uit ontevredenheid over de geest, waarin de opvoeding der Jeugd in Europa zich voltrok. Hij wilde slechts bewijzen, dat zijn ontevredenheid niet voortsproot uit gebrek aan kennis en kunde. Tijdens de wereldoorlog vertoefde hij echter als Journalist weer ln Europa, waar zUn berichtgeving over de be legering van Antwerpen hem de uit- VAREN, DAT IS LEVEN! Wij gingen u voor, zijn reeds aan boord Bestrijden den vijand van Zuid tot Noord Strijdt met ons mee, maar doet 't snel Want Neerlands toekomst staat op 't spell Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 Jaar. Inlich tingen worden verstrekt door de Marlneannahmestelle West für Germ. Frelwilllge, Plompetorengracht 24. Utrecht: het //-Ersatzkommando Nle- derlande. Den Haag. Korte Vijverberg 5; Nebenstellen Amsterdam. Dam 4: Alkmaar: Langestraat 56; Groningen: Herestraat 46: Enschede: Hengelose- straat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Haf en- en Ort-skomman- danturen ln Nederland. banning door Duitsland bezorgde. Daarom ging hij ln 1915 weer naar Amerika terug als hoogleraar om m 1920 nogmaals naar Europa te komen, waar hij zich In Veere vestigde. Zijn geschriften, die zich met de Nederlandse, de Amerikaanse en de wereldgeschiedenis bezlghielen. waren zeer bevattelijk gesteld en bezorgden hem uitgaven ln zeventien vertalin gen. „The fall of the Dutch Republic", „The rise of the Dutch Kingdom". ..The story of mankind". The story of the Bible". ..The freedom of thought". ..Life and times of Rembrandt van Rijn" en het bij Ullstein verschenen „Du und die Erde". zijn dc voornaam ste. HU--was hoofdredacteur van d®~ „Baltimore Sun". SPORTNIEUWS Strijd om Noordhollandse amateur bolcstitels AMSTERDAM. 13 Maart. Dc eerst® avond van de strijd om de Noord hollandse amateurbokstitel heeft in „Kras" spanning en teleurstelling ge bracht. Spannende strijd, toen extra ronden ln twee partilen moesten aan wijzen. wie winnaar werd. teleurstel ling. omdat de middengewicht Smal- lenburg (v Oosten» in zijn partij tegen Wlerlng (DOS), ln do tweede ronde de strijd op medisch advies moest staken, zoals het ook voor Van Erp (DAB), in het halfz.waargewicht, teleurstellend geweest moest zlln. toen hij hoorde, dat Ruljzendaal (v Helle mond tot winnaar werd verklaard. Overigens heeft deze avond weinig interessants opgeleverd. De beste par tij was die tussen de lichtgewichten uit „Corbett". P. Seur en J. J. Kabalt. De kamp eindigde na een extra-ronde van 2 min. in een kleine overwinning voor P. Seur. Dc stljlprljs voor deze avond kwam ln handen van den ban tam A. Damen (Olympia). Voorts kunnen we nog vermelden, dat dc finales van deze kampioen schappen op Maandag 27 Maart in „Kras" gehouden zullen worden. Don derdagavond a.s. om 7 uur wordt de strijd voortgezet. De uitslagen waren als volgt: Vlleggewicht: P. Seur (Sorbett) w.o.p. van J, J. Kabalt (Corbett). na een extra-ronde van 2 min.: A. Damen (Olympia) w.o.p. van W. Hendriks (Corbett). Bantamgewicht: W. Kabalt (Cor bett) w.o.p. van W. Bootsma (DOS). Vedergewicht: F. dc Jong (DOS) w.o.p., na een cxtra-rondc. van B. Brummer (Corbett): KI. Brugman (Groothuls) w.o.p van TJcpkema (DOS) Weltergewleht: J. Brouwer (Haar lem) w.o.p van C. Tatenhove (DAB). Middengewicht: Wicring (DOSiC. Smallenburg (v. Oosten i ln dc 2o ronde op medisch advies gestaakt Wierlng winnaar; Peppels (DOS) w.o.p. van Nederlof (Groothuis). Halfzwaargewicht: J. Ruljzendaal iv. Hellemoni w.o.p. van J. van Erp (DAB). Van Hellemon (v. Hellemond» wint door techn. k.o. van \V. Jansen (De Ring, H'lem) ln dc le ronde. Promotie uit de afdelingen naar de N.V.B. AMSTERDAM. 14 Maart. De NVB heeft beslist, dat dit jaar pro motie uit de afdelingen naar de NVB mogelijk zal zijn. Daarvoor gel den dezelfde promotiebepalingen als in de N.V.B. Clubs, die zowel het vorige als dit seizoen kampioen zijn. promo veren automatisch naar de NVB. In het andere geval moeten twee beslis singswedstrijden gespeeld worden tus sen de kampioen van dit jaar en die van het vorige seizoen. Het aantal leden van de betreffende vereniging moet in het seizoen 1943—44 echter ten minste 50 hebben bedragen en men moet de competities \an het lo pende seizoen met ten minste drie elftallen beëindigen. Speelveld en ^leodgelegenheid moeteai voldoen aan de voorschriften van de NVB en men moet kunnen aantonen, dat men gedurende het gehele eerstvolgende speelseizoen dc vrije beschikking heeft of zal houden over terrein en kleedgelegenheid. De verduistering begint heden om 18.45 en eindigt 6.45 uur. Maan op 23.33, onder 9.02. 17 Maart L.K., 24 Maart N3L, 31 Maart E K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1