HET DAGBLAD Duitse volk zal deze strijd doorstaan VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hardnekkige weerstand der Duitse troepen Heldengedenkdag 1944 In zijn eenheid is het onoverwinnelijk Rede van Dönitz Krans van den Führer Duitse weermachtsberichten Onderzeeërs brengen zestien duikboot jagers tot zinken Nieuwe actie in het Noorden Zware geallieerde verliezen strijd op Nieuw Guinea in Stalling Amsterdamse recherche niet actief genoeg? Feiten uit de dage lijkse praktijk BERLIJN. 12 Maart. De Helden- gedenkdag van het vijfde oorlogs jaar beheerst heden de voorpagi na's van de pers Alle bladen wijzen er op. dat de offers van de oorlog groot geworden zijn. doch dat met die offers steeds meer het Inzicht gegroeid Is, welke ernstige grote za ken in deze beslissende slagen op bet spel staan Groot-admiraai Dönita, de opper bevelhebber van de Duitse marine, heeft ln een plechtige herdenking van de Groot-Duitse radio het woord gevoerd. „Voor de vijfde maal. zo begon de groot-admiraal herdenken wij in deze oorlog onze doden, de gevallen helden aan alle fronten, te land. op alle zeeën en in de lucht. Wij her denken de vermoorde mannen, vrou wen en kinderen in ons vaderland die de luchtterreur ons ontnomen heeft Eerbiedig buigen wij het hoofd voor hun offer en dragen wij hun verlies met fiere rouw Thans weet elke Duitser, dat Duitsland staat in een meedogenloze strijd van de grootste hardheid en van de grootste ernst. De gebeurte nissen van deze oorlog en de bru tale doelstellingen van Duitslands vijanden hebben het Duitse volk aangetoond, waar het in deze oor log om gaat. Deze oorlog hebben onze tegen standers ons opgedwongen. In een onverbiddelijk en gewetenloos egoïs me. schijnheilig het belang der be scherming van de Poolse natie voor wendend. hebben zij willen verbie den. dat Duitsers zich met Duitse broeders verenigen Zonder erbarmen en onafwendbaar gaat het derhalve ln deze oorlog om het behoud of de uitroeiing van het Duitse volk. Het Duitse volk weet echter, dat het deze strijd, dank zij een voor treffelijke leiding, die de voorzienig heid het Duitse volk in deze gewel digste strijd der historie heeft ge schonken. zal doorstaan Met grote krachten aan mensen en materiaal heeft de vijand het laatste jaar geprobeerd op de leef ruimte van het Duitse volk en Duitslands bondgenoten los te stor men. Op geen enkele plek is het hem gelukt beslissend door te breken. Wat zou er thans van ons Duitse vaderland geworden zijn. hoe zou bet met ons Duitse volk staan, wan neer de Führer tien laar geleden niet de weermacht voor ons had gescha pen. die alleen bij machte is de stormloop van Europa's vijanden af te weren. De vloed der bolsjewisten, die voor de "eerste maal ln deze oorlog als gevolg van de stelselmatige techni sche voorbereiding van hun land op de oorlog bij hun mensenmassa's ook oorlogsmateriaal in grote omvang ter beschikking hebben, zou ons volk hebben uitgeroeid en de cultuur van Europa hebben overwoekerd Het Duitse volk zal deze strijd .Verkeer van Engeland naar Ierland is stilgelegd „Militaire redenen" STOCKHOLM, 13 Maart. Het Engelse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat met zekere uitzonderingen ieder reizigersverkeer tussen Groot-Brit- tannië en Noord-Ierland en Eire „om militaire redenen" opgeheven is. Volgens dit besluit zullen van 13 Maart af tot nader order geen ver dere vergunningen of visa voor het reizigersverkeer tussen de beide eilan den worden uitgegeven, uitgezonderd voor zakenreizen of voor werkzaam heden van dringend nationaal be lang, of om de meest dringende familieredenen. De Ierse arbeiders in Engeland zal geen verdere vergun ning voor terugkeer naar Eire gege ven worden. In de bekendmaking ■wordt beweerd, dat de „militaire" BERLIJN. 12 Maart. Ter ge legenheid van de Heldengedenkdag 1944 heeft de opperbevelhebber der Duitse marine, groot-admiraal Dönitz bij het eregedenkteeken in de Rijks hoofdstad een krans van den Führer neergelegd. Vertegenwoordigers van de weermacht, van de Rijksregering van de Rijksleiding der N.S.D.A.P. en van de weermachtsonderdelen woonden de plechtigheid bij. doorstaan, dank zij de hardheid en de vastberadenheid van het Duitse vaderland. In de eenheid tussen leiding, strijdend front en vaderland ligt de geweldige kracht van het Duitse volk In deze eenheid is Duitsland on overwinnelijk. Door deze onwrikbare houding welke offers en beproevingen deze oorlog ook van het Duitse volk mag eisen, zal Duitsland een Duitse vrede veroveren, de vrede van een fier. door do nood aan eengesmeed volk met nieuwe grote toekomst, in een ware na tionale en socialistische gemeen schap Derhalve, zo besloot groot-ad- mlraal Dönitz. hunnen wil heden onze gevallen helden niet beter herdenken en hen niet beter eren dan doordat wij de eigen hoogste offervaardigheid willen geven tot aan de overwinning, ln onwrik bare trouw jegens volk en Führer Weer aanval op Rome MILAAN, 11 Maart Naar radio-Rome mededeelt, heeft de Anglo-Amerikaanse luchtmacht. Za terdag opnieuw een terreuraanval gedaan op Rome. Van Geelkerken bezocht Drente EMMEN, 13 Maart. Ter gelegen heid van het eergte officiële bezoek van den hoofdstormer van de Natio nale Jeugdstorm, C. van Geelkerken, aan Drente, werd in Concertzaal Groothuis te Emmen een druk be zochte bijeenkomst gehouden. In een korte rede waarschuwde Van Geel kerken er allereerst voor. dat men Drente niet tot een achterhoek moet maken. Ook de Drentenaren zelf moe ten daar voor waken. Men mag zich niet afsluiten of afzonderen. In de jeugdstorm, zo zeide spreker verder, worden de karakters gevormd en gestaald, omdat de jongeren van nu straks een taak te vervullen heb ben. Iedere jongen en ieder meisje moet het goede voorbeeld geven en anders moeten zij liever uit de Jeugd storm verdwijnen. De Jeugdstorm heeft reeds geschiedenis gemaakt, omdat vele stormers aan de fronten staan. De hoofdstormer waarschuwde voor de Oost-Aziatische jeugd, die ook fanatiek is. maar welk fanatisme wij haten, omdat zij het westerse ras wil uitroeien niet door vermoording, maar door overplanting naar Siberië en elders. Daarom is het een strijd van Europa en ook van ons volk. Kans voor jonge landarbeiders Zoals bekend, organiseert het Lan- gemarek-studium in de komende maanden een schiftingskamp voor jongelui tussen 16 en 24 jaar. die werkzaam zijn in het landbouw-, het veeteelt- of het kwekersbedrijf. Dit kamp duurt ongeveer vijf dagen en heeft het doel na te gaan. over welke vakkennis de deelnemers reeds be schikken en of ze de lust en de geschiktheid tot een verdere studie bezitten Als dit het geval is, kun nen ze een gratis-opleiding voor het door hen gewenste beroep ontvan gen. Het is de bedoeling, dat zoveel mogelijk een studierichting gekozen wordt, die in verband staat met de vroeger uitgeoefende werkzaamhe den. Een kwekersknecht kan op deze wordt peweera, aat ae immaire dus tot tuinbouwkundige, een overwegingen, die deze beperkingen j0^geman, die altijd in het land- bouwbedrijf heeft gewerkt, tot land- noodzakelijk" maken, op het ogen blik van de allergrootste betekenis rijn. Soortgelijke beperkingen rijn in gevoerd voor het verlof van het per soneel der weermachtsdelen. Poolse schaduwregering naar Egypte? 1ST AN BOEL. 13 Mrt. Naar het blad „Tasvirl Efklar" uit Brazzaville meldt, heeft de Engelse regering zich tot de Egyptische regering gewend en medegedeeld, dat zij voornemens ls de uitgeweken Poolse regering uit Londen naar Egypte over te brengen. De Egyptische regering heeft op dit verzoek een bevestigend antwoord ge geven. Turkse ambassadeur te Londen afgetreden ANKARA. 11 Maart. - Van offi ciële rijde wordt vernomen, dat de Turkse ambassadeur te Londen, Rauf Orbay. is afgetreden. In zijn Slaats zou de Turkse ambassadeur Italië. Oenaydin, benoemd wor den. Over het motief van Orbays af treden is niets naders bekend. Vriendschappelijke onderhande lingen tussen Japan en Portugal heb ben tot resultaat gehad, dat een Por tugees kapitein naar Timor zal reizen om zich daar van de toestand op de hoogte te stellen. De Spaanse geleerde en Jezuïeten pater Puld wil ln Argentinië een tocht naar de stratosfeer maken in een kabelballon, welke een hoogte van 30.000 meter zou moeten bereiken, dat is veel hoger dan professor Plccard be reikte, die kwam namelijk maar tot 14.500 meter De Italiaanse republikeins-fascis tische ministerraad is onder voorzit terschap van den Duce bijeengeweest en heeft maatregelen genomen met betrekking tot de opbouw van de weermacht, een economische politie, de reorganisatie van de academie van Italië en beëediging van leden der koopvaardij. bouwkundig ingenieur worden opge leid. De persoonlijke voorkeur heeft echter het laatste woord en daarom behoort b.v. ook de studie in de me dicijnen of in de rechten niet tot de onmogelijkheden. Jongelui, die aan dit kamp deel willen nemen, kunnen zich hiertoe aanmelden bij het Langemarck-stu- dium, Lange Vijverberg 8. Den Haag, alwaar ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn Ie JAARGANG No. 61 LD MAANDAG 13 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden, Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Te Amsterdam is Zondag op plechtige wijze de ,rHeldengedenkdag herdacht, loaarbij vertegenwoordigers van weermacht en partijx alsmede de gemachtigde van den Rijkscommissaris kransen op de graven der gesneuvelden legden. Tijdens de plechtigheid op het Melden friedhof' te Amsterdam. Foto Stapf) VAN DEN Het opper- maakt be- HOOFDK W ARTIER FÜHRER, 12 Maart. - bevel der weermacht kend: Tussen de benedenloop van de Dnjepr en Tarnopol duurt de zware strijd met sterke Sowjetrussische strijdkrachten voort. Talrijke vijan delijke aanvallen werden afgeslagen. Pogingen van bolsjewistische aan- valsspitsen om ten Zuidwesten van Oeman de Boeg over te trekken, werden verijdeld. Een ln Tarnopol binnengedrongen vijandelijk regiment werd in felle straatgevechten in de pan gehakt. Onder het bevel van den generaal der artillerie Heil hebben zich ln de verbitterde afweergevechten de Moe- zellandse 34e divisie infanterie onder commando van den luitenantrgene- raal Hochbaum, de Württemberes- Badense 198e divisie infanterie onder commando van den luitenant-gene raal Von Horn en de Württemberg- Badense 4e divisie berg Jagers onder commando van den generaal-majoor Braun bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Newel wier pen de Sowjets nieuwe formaties in de strijd en zetten hun door tanks ondersteunde doorbraakpogingen voort. Zij werden na het stukschie ten van 33 pantserwagens met zware bloedige verliezen afgeslagen. In deze gevechten heeft zich het Noordduitse regiment fuseliers 68 onder commando van den luitenant kolonel der reserve Ziegler bijzonder onderscheiden. Ook ten Noordoosten van Ostrow bij Pleskau en aan het front van Nanva handhaafden onze troepen hun stellingen tegen den op talrijke plaatsen verbeten aanvallenden vijand. Aan de Italiaanse fronten ver sterkte de vijand rijn activiteit van stoottroepen Ten Zuidwesten en Zuider van Cisterna alsmede in de sector ten Noorden van Cassino stortten plaatselijke, door sterke artillerie ondersteunde vijandelijke aanvallen, in ons afweervuur ineen Slagvliegtuigen plaatsten treffers op de havenwerken van Anrio en be schadigden een vijandelijk transport schip van 2000 brt. ernstig. Amerikaanse formaties bommen werpers vielen op 11 Maart de ste den Padua. Florence en Toulon aan In hevige luchtgevechten en door marineluchtdoelgeschut verloor de vijand bij deze aanvallen 30 vlieg tuigen. waarvaD 11 door Italiaanse jagers. Onder bescherming van gesloten bewolking wierpen Amerikaanse ter reur bom men werpers op de ochtend van 11 Maart bommen in het gebied van Munster De aangerichte schade is gering Enige vijandelijke storingsvlieg tuigen vielen in de afgelopen nacht plaatsen in West-Duitsland aan Luchtdoelartillerie vernietigde drie van deze vliegtuigen. TOKIO. 13 Maart. Over de ge vechtshandelingen op Nieuw Guinea en de Admiraliteits-eilanden meldt het keizerlijke hoofdkwartier: Japanse eenheden die zich aan het eind van het vorig jaar van Finch- hafen uit in de richting van Kalasa bewogen, hebben zich in het begin van Maart via Kaap Goembi in het gebied van Madang geconcentreerd. De Japanse strijdkrachten bij Kaap Goembi en in de stellingen van Ma dang hebben de terugtrekkende een heden opgenomen en de overmach tige vijandelijke voorhoede uiteenge slagen. De gevechtshandelingen, die voor den vijand met grote verliezen gepaard gaan, worden voortgezet. De volgende militaire successen werden sedert het begin van dit jaar in dit gebied behaald: de vijand ver loor ongeveer 4000 man. waarvan 1800 gesneuvelden op het slagveld werden- achtergelaten. 381 vliegtuigen werden neergeschoten of zwaar beschadigd. Verder 12 torpedoboten tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. Aan Japanse zijde bedroeg het verlies 950 gesneuvelden of door ziekten overle denen en 88 neergeschoten vliegtui gen. Krachtige vijandelijke eenheden voerden de 29ste Februari landingen uit op het eiland Los Negros der Admiraliteits-eilanden. De Japanse grondtroepen en vliegtuigen zijn voortdrend in zware afweergevechten gewikkeld met de vijandelijke strijd krachten, die nieuwe versterkingen ontvangen. Bougainville Tijdens hevige gevechten in het bergachtige gebied Noordelijk van Torkina op Bougainville hebben Ja panse troepen een 600 meter hoge berg bezet, na de vijandelijke troepen ten Westen van de berg Kame een vernietigende nederlaag te hebben toegebracht. Een aantal stukken zwaar geschut werden buit gemaakt. Japanse afdelingen, die het heuvel achtige gebied ten Zuiden van het Aje-meer bezet hielden, hebben vijandelijke tegenaanvallen afgesla gen. Door de bezetting van de bergstel- ling hebben de Japanse strijdkrach ten de heerschappij in deze frontsec tor verkregen en de achterwaartse aanvoerlinie van den vijand afgesne den. Daarmede is het lot van de vijandelijke troepen in de sector van Tocchina reeds bezegeld. Weermadi+sbericht van Zaterdag Zaterdag luidde het weermachts- bericht als volgt: Van de Beneden-Dnjepr tot ln het gebied van Tarnopol woedt de ver bitterde afweerslag op de huidige brandpunten Ten Zuidwesten van Kriwoi Rog ln het gevechtsgebied van Kirowograo en ten Zuidwesten van Swenigorodka konden de bols jewisten. in weerwil van de hard nekkige tegenstand onzer troepen wederom terrein winnen In het gebied tussen Pogrebisjtsje en Tarnopol kwam het in aanval en afweer tot zware wisselvallige ge vechten. Vijandelijke troepen, die tijdelijk in Tarnopol waren binnen gedrongen. werden in een tegenaan val weer uit de stad geworpen. In de centrale .frontsector heerste ook gisteren slechts plaatselijke ge vechtsactie In het Noorden van het Oostelijke front vielen de bolsjewisten noord westelijk van Newel, in het gebied vah Osti-owr bïj Pskow en bij Narwa aan met sterke strijdkrachten, ge steund door pantserwagens en slag vliegtuigen. Hun doorbraakpogingen strandden op de hardnekkige tegen stand van de troepen van leger- en Waffen-//. alsmede van Letlandse en Estlandse ff - vrijwilligersformaties. Plaatselijke penetraties werden in onmiddellijke tegenaanvallen opgehe ven of afgegrendeld. De vijand ver loor 101 pantserwagens. In deze gevechten hebben zich de 6de compagnie van het 273ste gre- nadlersreglment onder bevel van, ka pitein Claus en de 1ste compagnie van het 272ste grenadiersregiment onder bevel van luitenant Kalepky bijzonder onderscheiden. Op het landingshoofd van Net- tuno ls een door pantserwagens on dersteunde vijandelijke aanval ten Zuiden van Aprilia afgeslagen Overigens verliep de dag aan de Italiaanse fronten bij levendige ver- kennings- en stoottroepactie aan weerszijden zonder bijzondere gebeur tenissen. Ver dragende batterijen hielden de ontschepingen van den vijand ln het havengebied van Nettu- no voortdurend onder vuur. bescha digden een eransportschip en dwon gen verscheidene schepen, uit te lopen. Italiaanse torpedovliegtulgen vielen scheepsdoelen voor Anrio aan en brachten zware schade toe aan een vijandelijk transportschip van 7000 ton. Amerikaanse bommenwerpers on dernamen ln de middaguren van 10 Maart opnieuw een terreuraanval op het stadsgebied van Rome. In ver scheidene wijken werd ernstige scha de aangericht. Zes vijandelijke vlieg- gen werden vernield. Bewakingsvaartuig der marine beschadigde ln de Egeïsche zee tus sen de eilanden Siml en Rhodes twee Britse torpedomotorboten die. na het Duitse vaartuig driemaal tevergeefs te hebben aangevallen. In de Turkse wateren vluchtten Britse stoorvliegtulgen lieten in de afgelopen nacht bommen valleD op plaatsen in het Rijnlands-Westfaalse industriegebied Gewillig heb ik altijd mijn stui ver of dubbeltje betaald, als er een man stond op de plek. waar ik mijn fiets neer wou zetten. Ik heb namelijk ook eens mijn fiets, keurig op slot overigens, ergens achterge laten. waar geen man stond en toen dezelve niet teruggevonden. Sindsdien heb ik pas een rustig ge voel, als ik mijn fiets heb omgeruild tegen een stukje vies karton en als de bewaker een corresponderend nummer op mijn achterspatbord heeft gezet. Maar in hoeverre is zo'n stukje karton nu een rechtsgeldig bewijs tot loeder verkrijging van verdwenen fiet sen? Ik moet zeggen, dat ik hard aan het twijfelen ben gegaan, sinds die geschiedenis met die stationsbewaar plaats, waar de chef aan de ene kant de fietsen aannam om ze aan de andere kant niet aan de rechtmatige eigenaars, maar aan „vertrouwde kennissen" uit te delen, die ze dan vervolgens naar zijn speciale rij- wiel-demonteer-en-verander-centrale brachten. Ook andere verhalen van leeggestolen stallingen maakten mij niet geruster. Was het geloof in bon netjes niet een soort bijgeloof? Sinds gisteren ben ik echter weer vrij van twijfel. Ik stalde mijn fiets om half tien bij het Binnengasthuis naast zes andere en kwam terug om twaalf uur, toen er tien stonden, maar... zonder enige bewaking. Ik nam mijn fiets uit de gleuf, riep een paar keer, maar kreeg geen ant woord. Er was niemand. Ik had dus best weg kunnen gaan, maar ik vreesde, dat het dan met de bonnetjes-administratie in de war zou lopen en bleef dus staan. Ein delijk, daar kwtLm hij! De goede man was een pannetje warm eten gaan halen. Ik overhandigde hem het dubbeltje en het kartonnetje, maar oogstte geen dank. „Waarom roept u zo, vroeg de man verontwaardigd. Had u het geld dan niet in de vensterbank kunnen leggen?" Ik zweeg beschaamd. Inderdaad, dat had ik kunnen doen. Blijkbaar zijn we weer even ver als voor de oorlog in Parijs, waar de krantenverkopers gewoon hun stapeltje op een stoeltje langs de boulevard legden en het dan aan de beleefdheid van de voorbijgangers overlieten, er een krant af te nemen en een muntstukje neer te leggen. De man, die zijn fiets in bewaring geeft, ls mogelijk bijgelovig en meent, dat hij veilig is, maar blijk baar zijn de fietsendieven even bij gelovig en wachten ze behoorlijk, als de fietsenbaas zijn warme hap gaat halen. TIJL. Sensationele achtervolging van inbrekers ROTTERDAM. 11 Mrt. In voor malig Hillegersberg riin enige dagen geleden een aantal inbrekers, die op heterdaad werden betrapt, na een sensationele achtervolging achter slot en grendel gebracht. Achter het Piaswijckpark bevindt zich een soort schuur, waar een grote voorraad waardevolle goederen is opgeslagen. Om deze goederen te gen inbraak te beschermen, liet de eigenaar een alarminstallatie aan brengen, die al verscheidene malen met succes heeft gewerkt. Ook op de bewuste avond ging de alarmschei over. In het gezelschap van een oberkellner en een grote hond snelde de eigenaar naar de schuur, maar toen hij de deur wilde openrukken, werd deze aan de binnenzijde vast gehouden. Met vereende krachten slaagde men er echter in, de deur open te krijgen. Twee mannen be vonden zich binnen, die gesommeerd werden, naar buiten te komen. „Als je eerst die hond weg doet", luidde het antwoord. Nauwelijks was dit ge beurd, of de indringers baanden zich met geweld een weg naar buiten en zetten het op een lopen, ieder in een andere richting. De eigenaar was hierop verdacht geweest en tezamen met de hond zette hij de achtervolging m van een inbreker. Maar deze zag kans. met een stuk ijzer eerst de hond buiten westen te slaan, waarna hij, tot tweemaal toe in het nauw gedreven, den dicht op zijn hielen zittenden achtervolger eveneens met de staaf enige slagen op het hoofd toebracht, waardoor de man echter niet het bewustzijn verloor, maar alleen zijn snelheid kwijtraakte. Zo scheen het, dat de inbreker toch kon Ontkomen. Maar het zou anders lo pen, want de kellner had intussen de politie gewaarschuwd, die in de buurt den dertigjarigen koopman C. D. S. aanhield. De aangehoudene probeerde niet eens te ontkennen, hij beweerde alleen, dat hij niet degeen was geweest, die geslagen had. Toen de politie echter bij hem thuis een onderzoek instelde, bevond zich daar ook nummer twee. de 17-jarige scha- renslijper J. D. V.. een zwerver, die het vorige jaar uit het Rijkskrank- Onze duikboten hebben In zware zinnigengesticht te Eindhoven ont- gevechten tegen vijandelijke con- u&Sr*ei? di®. vejjm°®deHjk de ,n rtnikhnnt- slaS™ >"*It toegediend. Deze vooibescherming en duikboot jachtgroepen in de Noordelijke IJszee, op de Atlantische Oceaan en in de Middellandse zee 16 con- vooitorpedojagers tot zinken ge bracht, en bovendien 3 bommen werpers neergeschoten. Generator-turfcokes DEN HAAG. 10 Maart. Houders van machtigingen van generator- turfcokes. waarop de afmeting 4 ver meld staat, kunnen deze van 1 Maart '44 af bij de distributiedien sten inleveren tegen bonnen voor generator-turfcokes. waarvan de strookjes 5/20 en 20 60 niet zijn ver wijderd. Deze beide strookjes dienen verticaal mét inkt of anilinepotlood te zijn doorgestreept. Extra-zeep voor vuile arbeid DEN HAAG. 13 Mrt. Personen, die z.g. vuile arbeid verrichten, komen voor een tijdvak van twee distributie- perioden, ln plaats van twee maan den. voor extra-rantsoenen zeep ln aanmerking. Zij zullen derhalve dit maal van 19 Maart tot 13 Me: '44 extra-rantsoenen zeep ontvangen ZIJ moeten hiertoe op een door de distri butiediensten te bepalen dag ln de week van 12 tot 19 Maart a.s een aanvraagformulier afhalen. Dit aan vraagformulier dienen zJj ln de week van 19 tot 24 Maart '44 wederom ln te leveren. zwer ver is weer op transport gesteld naar Eindhoven, terwijl S. zich voor den rechter te verantwoorden zal hebben. Voor de vijfde maal in deze hij deze bereidheld-ln-eenheid de oorlog heeft Duitsland zijn enige waarachtige hulde aan de helden herdacht, de gevallenen gevallenen noemde, aan aUe fronten: te land. ter Ongeveer terzelfdertijd heeft zee. In de lucht. Sinds de vorige aan gene zjjde van het Kanaal Heldengedenkdag is echter met gen generaal zijn soldaten toege- nadruk nog een vierde front naar sproken en hun een luidruchtig voren getreden, het front van de „Tot weerziens ten oosten van de burgerbevolking in de gebombar- Ryn!" toegeroepen. Het zwaaien deerde steden. het front der met deze zegepalmen-op-credlet weerloze vrouwen en kinderen, staat in opvallende tegenstelling die vielen als slachtoffers van de tot de sobere ernst van de jong- luchtterreur. En daarmee kreeg ste Heldengedenkdag Deze tegen- deze herdenkingsdag nieuwe ac- stelling houdt, naar het ons voor centen. Dat wil natuurlijk aller- komt. een les ln naar twee kan minst zeggen, dat de weermacht ten Vooreerst dat de beslissende hH H^hTciKcin^ worsteling, die gedurende de af- rto mirstoUn» v^hinlr gelopen maanden als ..Invasie" rtor rft 104 zoveel sensationele beschou- vingen aanleiding'gaf. geenszins ls afgeblazen. Het Nederlandse De scheiding tussen „front" en „huis" is echter weggevallen. Het volk blijft in de ernstigste crisis grootste offer, dat de mens bren- p-pn kan dat van 7iin leven kinderlijke reacties bij sommige wordt met meer ÏÏSluftendïn de °PPL"!?^L8:«a„!"™de„50™a_a."- voorste militaire linies gebracht. „„nvankeiük aan Zo komt het. dat het Duitse 100s ais net zien aanvankelijk aan volk od deze gedenkdag niet de tavasiekoorts heeft overgege- langer bewust of onbewust het ven> even lichtvaardig zegt het langer oewust 01 onDewust net se volken niet achter: even wil- heldenoffer ziet uit een gezlchts- hoek vanwaar zich als het ware „l i" JL ÏL 2 één strijdende en één bescherm- 1 Invasie de partij onderscheiden laten, schijnt moe-gepraat. De twee-heid heeft zich door Daarnaast echter is er de de oorlogvoering van den tegen- tegenstelling tussen de grote par- stander opgelost in een strijdende tijen, wier oorlogsapparaat voor éénheid. Daardoor steeg tegelijk de botsing in deze gebieden ge- de herdenking nog uit boven het reedstaat. Ook dr. Göbbels heeft indrukwekkende huldebetoon aan er in zÜn laatste artikel in de gevallenen. Zij werd tot een "Das Reich" mee beziggehouden, herdenking uit het midden der spreekt van een „aan recla- strijdenden zélf en kreeg voor men herinnerende opdrlngerig- alles het karakter van een getui- held' die even dwaas is wanneer genis der eigen bereidheid tot het ze ontijdig uiting geeft aan mili- zijn geloof in de rechtstreekse be- hoogste offer. Wellicht is het aldus te ver klaren, dat deze Heldengedenk taire voornemens als wanneer ze door zinledigheid het vertrou wen ondermijnt. Daarbij oppert dag een dag van opvallend weinig htf de veronderstelling, dat de woorden was. Een rede of bood- tegenstander op politieke en psy- schap van den Führer kwam dit- chologische gronden wel gedwon- maal niet in de openbaarheid, sen is, veel lawaai te maken. En ip Duitsland was het alleen de De achtergrond van Anglo- toespraak van groot-admiraal -Amerikaans marktrumoer geeft Dönitz. waarin met een kort aan de opvallende ingetogenheid woord het officiële accent der van de jongste Heldengedenkdag jaarlijkse gebeurtenis werd be- ln elk geval nog bijzonder reliëf, paald. Ook Dönitz legde daarbij „Niet hij bezit het beste krijgs- de nadruk op de eenheid van lei- plan, die het op alle markten ding. front en volk. zoals die door uitschreeuwt. Wie minder spreekt, de ontwikkeling der krijgvoering maar meer handelt is altijd ln en de doelstellingen van den het voordeel". aldus Göbbels* tegenstander onvermijdelijk werd kleurige stelling. Ze is de ondub- bepaald. En hij was voor heel het belzinnige karakteristiek van de Duitse volk verstaanbaar, toen huidige oorlogssituatie. lammer meneer, maar niet veel aan te doen. Er wordt zoveel gestolen AMSTERDAM. 13 Maart. Ergens in de stad is ingebroken. Terwijl de bewoners van het huis in kwestie in de achterkamer sliepen, kwamen dieven in de voorkamer binnen en verdwenen met een Per zisch tapijt, de distributiebescheiden, twee costuums en een persoonsbe wijs. Alledaags geval, nietwaar, er gebeuren er zo tientallen per dag. De schrik van den gedupeerde bij het ontwaken is er echter door de wetenschap, dat zulk een inbraak heel veel voorkomt, niet minder om. Hij rent naar de dichtstbijzijnde tele foon, belt de politie op. Inbraak meneer? Juist meneer, geeft u maar even naam en adres op. Ik zal een mannetje sturan, zegt de stem aan de andere kant vin de lijn. Komt er gauw iemand? vraagt de bestolene. Ach meneer, gauw, gauw, dat kan ik niet beloven. We hebben het zo enorm druk tegenwoordig Tegen de middag wordt er aan het huis gebeld. Politie! Een levensgrote rechercheur verschijnt, neemt bijzon derheden op. accepteert gracielljk een sigaret betuigt zijn medeleven met het beroerde geval. Ik zal doen, wat ik doen kan, zegt hij Maar meneer, er gebeuren tientallen van deze dingen vandaag de dag. moet niet vergeten, dat alles waarde heeft. Ieder gezin heeft eigendommen die voor anderen be geerlijk rijn. Vroeger waren alleen de mensen met een hoop geld in huis een dankbare prooi. Baar op heden kunnen we allemaal een inbraak ver wachten Tja meneer, een beroerde tijd. Ik vrees, dat ik niet veel voor u bereiken zal De buitendeur slaat dicht. Het be stolen gezin blijft ontdaan achter. Maar in ieder geval, de recherche heeft het opgenomen, er zal nu wel iets gebeuren. Tweede geval. Een melkboer, die dag in, dag uit met zijn wagen over de straat trekt, heeft ergens een Za- terdagsen klant, die driehoog woont. Voor dat huis pleegt hij zijn kar neer te zetten en den klant te bezoe ken. Hij komt terug... pakje boter gestolen. De volgende Zaterdag, bij het bezoek aan denzelfden klant, ge beurt precies hetzelfde. Dit herhaalt zich nog een paar malen. Dan belt de man de politie op. Zou u niet eens Zaterdagavond, als ik bij dien klant ben, een man netje in de buurt van mijn wagen willen zetten? U kunt in eén hand omdraaien een dief vangen, zegt de melkboer. Zaterdagavond? Beslist onmo gelijk meneer. Dan hebben we geen rechercheurs tot onze beschikking. Spijt me wel. daar kunnen we niets aan doen. Let u beter op uw wagen! zegt de stem door de telefoon. Derde geval. In een straat in do binnenstad is enige malen in een winkel ingebroken. De recherche kan geen spoor vinden. Op een nacht wordt een der omwonenden wakker, hoort gerucht, spoedt zich naar de winkel en ontmoet twee kerels met een breekijzer. Wat moet dat? vraagt hij. Ah, meester! We komen hier wonen, grinnikt een van de kerels. En zij slungelen weg. Die ene man, net uit zijn bed, kan het tweetal niet inrekenen, maar hij belt de politie. De volgende middag komt er... zowaar een rechercheur. Maar meneer is niet thuis, is naar zijn werk. Vanavond is mijn man thuis, zegt mevrouw. Die avond verschijnt, de recher cheur niet. En als de oplettende buurman de volgende middag naar het politiebureau gaat. is de betrok ken rechercheur de stad in. En ver der wordt er niets meer van ge hoord... Dit rijn drie feiten uit de prak tijk. Drie feiten, zoals er dagelijks in Amsterdam gebeuren. Zij bewij zen. dat niet alle leden van de recherche in de hoofdstad hun ar beid naar behoren verrichten. Zij be wijzen, dat de veiligheid van have en goed, van al onze eigendommen die met de toch al ontstellend gestegen criminaliteit en de zich vooral op „handzame" goederen richtende in brekers. zo enorm in waarde geste gen rijn, niet afdoende verzekerd is. Iedereen is kwetsbaar tegenwoordig, ieder huis kan met een bezoek van inbrekers vereerd worden. En wat doet daartegen de recherche? Te weinig. Dat staat vast. Het blijkt uit deze voorbeelden, die ad libitum met series zouden kunnen worden aangevuld, van mensen die al eens bestolen zijn en van de re cherche te horen kregen: „Jammer, meneer Maar niets aan te doen. Er wordt zo veel gestolen tegenwoordig. En bovendien, wij hebben in deze tijd onze moeilijkheden Over die moeilijkheden een ander maaL Havitaillenng in de Prtpietm oerossen. de moerassige wegen bieden de mannen van de oanvoercollonnes geweldige moeüijkhe den. Dank zij hun voortdurende inspanning krijgt de strijdende soldaat elke dag en élk uur, munitie, leeftocht en wat hij verder zo dringend nodig heeft. (P-K. foto Finke/Wb-CNF) Nederlandse boksers naar Hamburg en Berlijn HAMBURG, 10 Maart. Het pro gramma voor de boksdag in Ham burg op Zondag 19 Maart is thans definitief vastgesteld. De hoofdpartij over 10 ronden gaat tussen Jean Kreitz uit Aken en den Nederlander Harry Staal. Voorts zullen o.a onze landgenoten Luc Lucas en Daaf Baan elkander ontmoeten in een par tij over 10 ronden. Zondag 19 Maart zal ln het theater des Völkes te Berlijn de Nederlander J Elvers in een partij over 10 ron den uitkomen tegen Richard Vogt (Hamburg). Jac. Nolle zal 8 ronden boksen tegen Heinz Sendel (Berlijn) en onze landgenoot Krijger komt uit tegen den Fransman Renucci, even eens in een partij van 8 ronden. De verduistering begint heden om 18.45 en eindigt 6.45 uur. Maan op 21.14, onder 8.21. 17 Maart L.K, 24 Maart NJVL 31 Maart E K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1