HET DAGBLAD Talrijke aanvallen der Sowjets in het Zuiden VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bams der diplomaten Op erewoord Duits weermachtsbericht Tweede aanval op Berlijn kost Amerikanen 112 toestellen Terreinwinsten bij Narwa Derde aanval op Berlijn Sowjet-bases in Frans N.-Afrika? Steeds groter invloed der Duitse tegenaanvallen Grillig verloop van Zuidfront De radio in deze tijd Banden tussen front en vaderland Japanse tegenaanvallen op het eiland Bougainville Felle strijd op Los Negros Mislukte landingspoging op Visschersschiereiland HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 9 Maart. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Terwijl bij KertsJ verscheidene Sowjet-aanvallen mislukten, rukte de vijand ln het penetratiegebied ten Zuidwesten van Kriwoi Rog in zware, nog voortdurende gevechten verder op. In de wateren noord-westelijk van de Krim werd een bolsjewistische tor pedomotorboot door bewakingsvaar tuigen der marine vernietigd. Ten westen van Kirowograd bleven nieuwe aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het gebied van Swenlgorodka. ten Zuiden van Sjepetowka en ten Zuidwesten van Jampol bieden onze troepen de op talrijke punten met sterke strijdkrachten aanvallende bolsjewisten hardnekkige tegenstand. Daarbij werden alleen al in één corpssector 42 vijandelijke pantser wagens stukgeschoten. Ten Westen van Kritsjew gingen de bolsjewisten met verscheidene divi sies tot de aanval over. Na zuivering van plaatselijke penetraties werden zij met zware verliezen teruggeslagen. Aan de autoweg SmolenskOrsja zette de vijand zijn doorbraakpogin gen voort, die opnieuw in het afweer- vuur van alle - wapenen voor onze stellingen ineenstortten. Ten zuidoosten van Wltebsk leidde een eigen aanval, in weerwil van hardnekkige tegenstand en herhaalde tegenaanvallen der bolsjewisten, tot opheffing van een penetratie uit de gevechten van de voorgaande dagen. Tussen Newel en het meer van Pskow mislukten plaatselijke aanval len van den vijand. Zuidwestelijk van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnek kig vijandelijk verzet opnieuw ter rein. Zo sloeg de 20ste Estlandse //-brigade, onder bevel van den //-Oberführer Augsberger, in samen werking met Germaanse vrijwilligers van een //-pantsercorps, in aanvals- gevechten die verscheidene dagen duurden, de beide vijandelijke brug- gehoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vijand zware verliezen aan doden en gewonden toe. Her nieuwde Sowjet-aanvallen werden afgeslagen, nadat 14 vijandelijke pantserwagens waren stukgeschoten. In het hoge Noorden sloegen troe pen van leger en Waffen-// aanval len van overmachtige vijandelij tce strijdkrachten af. Een landingspo ging der bolsjewisten op het Vissers schiereiland werd verijdeld. Van de Italiaanse fronten wordt verkennlngs- en stoottroepbedrijvïg- heid aan weerszijden gemeld. Duitse torpedovliegtuipen hebben in de avonduren van gisteren voor de Algerijnse kust een vijandelijk ra- vitailleringsconvooi aangevallen. Vijf transportschepen met een gezamen lijke inhoud van 52.000 ton werden Bijna 100.000 stakers STOCKHOLM, 10 Maart. De staking in de kolenmijnen van Wales heeft nog groter afmetingen aange nomen. In 165 mijnen ligt het werk stil en 85.000 tot 90.000 van de 100.000 arbeiders zijn in staking. Het verlies aan steenkool wordt geraamd op 500.000 ton per week. De staking heeft zich Donderdag tot Schotland uitgebreid. 7000 mijn werkers van negen Schotse mijnen hebben eveneens het werk neerge legd, ook hier om een loongeschil. Doodstraf geëist tegeri oud-minister Pucheu STOCKHOLM, 10 Maart. Naar de Brit-se berichtendienst uit Algiers ineldt, heeft de openbare aanklager, generaal Weiss, in het proces tegen den voormallgen Fransen minister van binnenlandse zaken, Pucheu, de dood straf geëist. zwaar beschadigd, terwijl boven het convool twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. In de Egeïsche zee sloegen bewa kingsvaartuigen der marine bij het eiland Kos ëen van de Turkse terri toriale wateren uit ondernomen aan val van drie Britse torpedomotorbo ten af en beschadigden een dier boten zo ernstig, dat zij verloren geacht kan worden. Bij een nieuwe aanval van forma ties Amerikaanse bommenwerpers en jagers, in de middaguren van giste ren op Berlijn ondernomen, leed de vijand door onze luchtverdedigings strijdkrachten wederom zware ver liezen. In hevige luchtgevechten en door luchtdoelgeschut werden 112 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 66 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Door neergeworpen bommen ontstonden in enige delen der stad schade en geringe verliezen onder de bevolking. Duitse vliegtuigen hebben in de afgelopen nacht doelen in Zuld- Engeland aangevallen. BERLIJN, 10 Maart. Formaties Amerikaanse bommenwerpers, die gisteren in de middaguren Duits ge bied waren binnengevlogen, hebben gebruik gemaakt van de aaneenge sloten laag nevel om opnieuw een terreuraanval op Berlijn te richten. De Duitse luchtafweer bestreed de Amerikaanse bommenwerpers on danks de zware belemmering door de ongunstige weerstoestand op krach tige wijze en vernielde een aantal viermotorige bommenwerpers en hen beschermende jagers. Ook op de vlucht terug werden de vijandelijke formaties door strijdkrachten der Duitse luchtverdediging onafgebro ken verder bestreden. Het afweervuur werd in sommige fazen van de gevechten bijna trom melvuur. Waargenomen werd hoe verscheidene bommenwerpers fel brandend als fakkels uit de melk achtige nevel stortten en de volgende seconden reeds op de begane grond te pletter vielen. Te Berlijn hebben de formaties Amerikaanse bommenwerpers het Rittberg-ziekenhuis, het Hubertus- ziekenhuis en het Hindenburg-hospi taal. alsmede een barak van het Rode Kruis zwaar getroffen. Begrijpelijker wijze viel hierdoor een vrij groot aantal slachtoffers te betreuren. Daarenboven vielen de bommen in zuivere woonwijken van de Rijks hoofdstad. Op hun vlucht naar Berlijn hebben formaties Amerikaanse bommenwer pers een vrij groot aantal brisant bommen neergeworpen op woonkolo- nies .van._d.e stad Hanmvcr. Dank zij de uitstekende luchtbeschermings maatregelen was de schade naar verhouding gering. Donderdagmiddag heeft een Ameri kaans „vliegend fort" een noodlan ding gemaakt in Bleklnge ln Zweden. Het toestel was volkomen onbescha digd. De bemanning werd door de militaire autoriteiten ln verzekerde bewaring gesteld. STOCKHOLM. 10 Mrt. Churchill heeft Donderdag in het Lager huis een verklaring afgelegd over de uitlevering van een deel der Italiaan se vloot aan de Sowjet-Unie. Churchill bevestigde de verklaringen van Roosevelt, volgens welke het toekom stige gebruik der Italiaanse vloot het onderwerp is geweest van enige dis cussies tussen de geallieerden. Voor al is de aandacht gewijd aan de „onmiddellijke versterking der Sow- jetvloot" uit Anglo-Amerikaanse of Italiaanse middelen." Voorts verklaarde Churchill, dat „op het ogenblik een wijziging in de overeenkomst met Badoglio", volgens welke de Italiaanse schepen en be manningen aan de gemeenschappe lijke strijd deelnemen, onder ogen wordt gezien. „Men zal wellicht vin den", zo zeide Churchill woordelijk, dat „men de algemene kwestie der beschikking over de vloot van den tegenstander of van den voormaligen tegenstander het best tot na de oor log tegen Duitsland en Japan kan uitstellen". Volgens berichten uit Zweedse bron zou de Sówjet-marine de Middel landse Zee niet verlaten. Moscou zou voor deze gewezen Italiaanse schepen een bestendige basis hebben ge vraagd, welke Frankrijk zou moeten afstaan. Onder de steunpunten, welke in het bezit van Sowjet Rusland zou den overgaan noemt men Bizerta en Mers el Kebir. Het uitleveren van de vlooteenhe- den aan de Sowjets zou te Malta plaats hebben in aanwezigheid van talrijke Sowjetrussische persoonlijk heden. De Italiaanse bemanningen zouden ontscheept worden en Sowjet russische bemanningen die reeds op weg zijn, zouden bezit nemen van de schepen. Ie JAARGANS No. 59 LD VRIJDAG 10 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of'-f 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 BERLIJN. 10 Maart. In de strijd in de Zuidelijke sector van het Oos telijke front heeft zich bij Krisjew een nieuw zwaartepunt gevormd door een hervatting der Sowjetrussische aanvallen. Ook in de sector Prosku- row—Tarnopol zijn de bolsjewisten opnieuw tot de aanval over gegaan. Bij Starokonstantine worden even eens bloedige gevechten geleverd, waarbij van beide zijden een groot aantal tanks in de strijd is gewor pen. De bewering "der Sowjets dat in de straten van Starokonstantine reeds gevochten zou worden, is hier niet bevestigd. Het uitgestrekte slagveld op de westelijke vleugel van het Oekrajine- front, waarin belangrijke steden als Sjepetowka liggen, blijft een belang rijk brandpunt van de strijd. Omtrent de afloop der gevechten in deze sec tor, waar de Duitse tegenaanvallen een steeds grotere rol spelen, is vol gens Duitse militaire kringen nog steeds niets te zeggen. Zeker is, dat de strijd hier een zeer verbeten ka rakter draagt. De bolsjewisten, die op enkele plaatsen de Duitse linies zijn binnen gedrongen, waardoor een uitermate grillig verloop van de. frontlinie is ontstaan, willen, naar men in Duitse kringen aanneemt, trachten, in de rug te komen van Von Mansteins troepen, die de Boeg-linie verdedigen. Deze linie is in de afgelopen maan den zeer versterkt en heeft steeds aan alle aanvallen uit het Noorden weerstand kunnen bieden. Het is der halve niet uitgesloten, dat de opzet der bolsjewisten thans is. zich tussen de Boeg en de Dnjestr te schuiven en aldus door te dringen tot de Zwarte Zee en de Duitse troepen, die nog ten Noorden van de Boeg stand hou den. de pas af te snijden. Weliswaar hebben de bolsjewisten weer enig terrein kunnen winnen, doch het tempo van hun opmars is aanmerkelijk vertraagd. SLECHTS AAN DE FRONTEN wordt over het lot van ons vaderland beslist! Slechts aan de fronten, ja. daar alleen ligt de beslissing. Een der belangrijkste fronten is ongetwij feld de zee. sinds eeuwen het terrein, waar de Nederlander zich het beste thuis voelt en waar ons volk zijn grootste triomfen vierde. Volk van Nederland, keert u niet af van de zee, laat anderen u de weg naar zee niet versperren I Bedenkt, dat de zee vaart de stuwende hartslag van ons volk is en zeer zeker gezegd mag worden: „Zonder zeevaart heeft Ne derland geen toekomst meer". Strijdt derhalve mee voor Europa's vrijheid ter zee en meldt u als vrijwilliger bij de KriegsmarineAanmelding staat open voor ieder en Nederlander van 17—45 jaar. Inlichtingen worden ver strekt door de Marineannahmestelle West fiir Germ. Freiwillige, Plompe- torengracht 24, Utrecht, het //-Er- satzcommando Niederlande. Den Haag. Korte Vijverberg 5, Nebestel- len: Amsterdam Dam 4: Alkmaar: Langestraat 5: Groningen- Heere- stiaat 46; Enschede: Hengelose- straat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskom- mandanturen in Nederland. Aan het door den directeur-gene raal van de Nederlandse Omroep, dr. lng. W. A. Herwyer op „De Dag van de Omroep" uitgebrachte jaarverslag ontlenen wij nog het vol gende: De Nederlandse Omroep zendt tegenwoordig programma's uit, die niet alleen met de uitzendingen, van verleden Jaar vergeleken kunnén wor den, doch die zelfs veelal van beter en zuiverder gehalte zijn. Het mee leven van den luisteraar met de Om roep blijkt uit een steeds grotere stroom van brieven uit luisteraars- kringen. In 1943 bezochten 12.000 be langstellenden de studio's, terwijl 20.000 toehoorders de studio-concer ten bijwoonden. De Omroep trok ook stampvolle zalen, overal waar afzon derlijk of in samenwerking met Frontzorg of „Vreugde en Arbeid" openbare uitzendingen werden geor ganiseerd. De actie onder de Jeugd ontketende een diepgaande gedach- tenwisselaar en vele artikelen in de Nederlandse pers. Groot was ook in 1943 weer de be langstelling in muziekkringen voor de jaarlijkse Nederlandse muziek- week. De uitzendingen „Nederlandse Volksklanken" verwierven een brede kring van vaste luisteraars. De Nederlandse Omroep heeft ook in het afgelopen Jaar in het volle volksleven gestaan en heeft dus aan de problemen van deze tijd een grote plaatsruimte toebedeeld. De verster king van de volksverbondenheid in Nederlands-nationale zin en de ver sterking van de volkerenverbonden- heid in Germaanse en Europese zin zijn nog steeds de kerngedachten van de programma-inhoud. „Meer dan ooit weten wij thans, in dit belangrijke Jaar van de strijd voor het bestaan van de Europese volken en hun kuituur, dat het front de norm aller dingen is en het is daarom, dat ik aldus de directeur- generaal met trots kan zeggen, dat de banden die in vorige Jaren tussen Omroep en Front werden ge legd. In het afgelopen Jaar nog ver stevigd zijn. Bij de Waffen-//. bij de Land storm. bij het Nederlandse Vrijwilli gerslegioen en bij het N. S.-Kraft- fahrerkorps meldden zich uit het personeel van de Nederlandse om roep tientallen vrijwilligers. Ver slaggevers van de Ned. Omroep ver zorgen in het Referat West van de afdeling Buitenland van de omroep- groep van de //-standaard Kurt Eg- gers de wekelijkse uitzending van de P. K.-berichten „Voorwaarts Kame raden", waarin de meest uiteenlo pende front- en opbouwberichten tot een harmonisch geheel worden saam- gevoegd. Twee van onze medewer- TOKIO, 10 Maart. Het onlangs versterkte garnizoen op het eiland Bougainville heeft in de ochtend van 8 Maart een algemeen offensief ge opend op de Amerikaanse en Austra lische troepen, ter sterkte van onge veer een divisie, ln de nabijheid van Totokina. Terstond na begin van de offen sieve operaties opende de Japanse artillerie een spervuur. Van drie om streden vliegvelden is één reeds in handen der Japanners overgegaan, het tweede is bijna veroverd en om het derde wordt nog fel gestreden. Inmiddels had een andere krachtige Japanse afdeling, die optrok uit het bergdistrict langs de rechteroever van de rivier de Sawa, op de och tend van 8 Maart een 800 meter hoge to pbezet nabij Torokina, waarna zij de opmars voortzette en den vijand zware verliezen toebracht. Voorts zien de vijandelijke strijd krachten op het vliegveld Hayne op het eiland Los Negros (Admirali teitseilanden) zich thans tegenover een krachtige aanval der Japanse troepen geplaatst. Vijandelijke versterkingen van on geveer 1000 man, die met zware wa pens uitgerust zijn en beschermd worden door een groot aantal kleine pantserwagens, trachten over een breed front de Japanse aanval tot staan te brengen. Japanse troepen hebben tot dusver meer dan 10 der gevechtswagens vernield. Het Japanse garnizoen van Talasea op het schiereiland Willaumez (Nieuw Brittannië) voert thans een hevige strijd met vijandelijke strijdkrach ten. die Dinsdagavond bij Talasea geland zijn. Drie van vier vijande lijke gevechtswagens zijn kort na de landing buiten gevecht gesteld. kers. de oorlogsverslaggevers Wy- brands Marcussen en Van Heusden, behoren tot de vijf buitenlandse om- roepverslaggevers. die in het Jaar verslag van deze omroepgroep als de meest succesrijken, worden ^genoemd Eén van de eerste medewerkers van de Nederlandse Omroep, die destijds als vrijwilliger naar het front ver trok de oorlogsverslaggever B. van Norden werd in het. afgelopen jaar tot //-Unterscharführer bevor derd. In de zware afweergevechten aan het Oostfront sneuvelde de //-Unter scharführer Johan van Dorp, die als omroeper verbonden was aan de be richtendienst van de Nederlandse Omroep. Van Dorp stierf de helden dood in de gelederen van de //-Devl- sie Wiking en aan kerels als Van Dorp zijn wij, nationaal-socialisten, het verplicht in dit nieuwe strijdjaar meer dan ooit alles te geven wat in ons is. teneinde onze plicht in het vaderland, ieder op zijn gebied zó te vervullen, dat wij later onze front soldaten recht in de ogen kunnen zien," Controle op het houden van veilingen Beperking bedrijfsuitoefening DEN HAAG. 9 Maart. In de Staatscourant van 2 Maart is een be sluit opgenomen, betreffende het uitoefenen van het bedrijf van tus senpersoon in onroerende goederen en van dat van vei- linghouder, alsmede betreffende het houden van vellingen. Dit betekent, dat voor alle tussen personen in onroerende goederen, met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1943, de bedrijfsuitoefening zonder vergunning verboden is. Op dit verbod is ten aanzien van hen. die bij de inwerkingtreding van dit besluit het bedrijf uitoefenen en hiermede reeds vóór 1 Januari 1943 waren aangevan gen, een uitzondering gemaakt. Veilingen van roerende goederen met uitzondering van o.a. machines, producten van land-, tuin- en bos bouw, veeteelt, pluimveeteelt en vis serij, kunnen thans slechts, na ver kregen vergunning van den secreta ris-generaal van het Departement van Handel. Nijverheid en Scheep vaart, gehouden worden door hen, die het houden van veilingen als hun be drijf uitoefenen. Dit "erbod is echter niet van toe passing od notarissen en deurwaar ders alsmede ten aanzien van veilin gen, gehouden door de staat, provin ciën, gemeenten. waterschappen, veenschappen of veenpolders. Ten aanzien van hen, die op het tijdstip van inwerkingtreding het bedrijf uit oefenden van tussenpersoon in onroe rende goederen of veilinghouder, vindt het besluit gedurende twee maanden na dit tijdstip geen toepas sing. Dit geldt ook voor hen. die bin nen twee weken na de inwerkingtre ding een vergunning hebben aange vraagd. Leeftijd van kinderen voor toelating lagere school DEN HAAG. 10 Mrt. Tot dusver was bepaald, dat kinderen tot scho len. welke haar lessen in de eerste helft van het kalenderjaar aanvan gen, konden worden toegelaten, wan neer zij vóór 1 April de leeftijd van zes jaar hadden bereikt. Thans is bepaald, dat voor deze scholen de leeftijd van zes jaar bereikt moet zijn vóór 1 Mei van het jaar waarin de toelating geschiedt. In Februari van dit Jaar zijn op de Balkan 4193 partlsanen gesneuveld. 1016 gevangen genomen en 436 over gelopen. De advertentie-contróle, voor zo ver het gaat om de teksten zo als die aangeboden worden ter plaat sing in de krant, Is heel eenvoudig en wordt door elke krant, die zijn lezers niet met ongure elementen of met verkeerde zaken in aanraking wil brengen, al sinds jaar en dag beoefendEen advertentie is een etalage-venster en ieder kan er over zeggen wat hij wil. Maar iets anders is het al met de brieven, die op advertenties geschre ven worden. Ik denk aan de vele huwelijksadvertenties, waarin inlich tingen worden gegeven of gevraagd en waarin altijd „Geheimhouding wordt verzocht en verzekerd", .foto's worden op erewoord teruggezonden". Ik heb nooit respect kunnen voe len voor de studentikoze vlegels, die „voor de mop" dergelijke adverten ties plaatsten om zulke pikante brieven en foto's in handen te krij gen en die daarover in intieme of in ruimere kring pret maakten, voor al als zij de arme meisjes, die onder erewoord" op zulke advertenties schreven, kenden... Nu doet een Amsterdams blad de zelfde soort onthullingen. Niet op liet stuk van de liefde, maar op het stuk van de dienstbode-verlokkingen. Er heeft een advertentie gestaan over een flinke Zeeuwse dienstbode en dat .find", dut niet zo'n erg kinderlijk kind is, want het heeft gevoel voor sappige onthullings- 'journalistiek, kreeg vier honderd brieven als antwoord. Nu is zij in arren moede bij een redacteur ge komen, die dan voor haar wél even die vierhonderd brieven zal beant woorden in een serie stukjes. En de mevrouwen met hun belofte van lék ker eten en drinken gaan aan de grote klok. zij het vooralsnog zonder 'dat hun namen genoemd worden. In beginsel is er tussen de litte raire inkleding vaii een Zeeuwse jon gedame in wanhoop, die zich ten einde raad tot een journalist wendt en de de ..royale" soos-bekentenis van een student, die „voor de mop" een advertentie plaatst om in ken nis te komen met lieve meisjes en vervolgens de brieven met foto's on der zijn vrienden laat circuleren, niet zoveel verschil. In wezen is het misbruik van brie ven, in zekere zin zelfs schending van het briefgeheim. Een mens, die op een advertentie schrijft in goed vertrouwen, is ten slotte... ook een mens. Hij heeft recht op een fat soenlijke behandeling. Hij richt zich via het advertentienummer tot een ander mens en niet tot de openbaar heid. Hij beweegt zich per gesloten brief in de afdeling advertentiën en zal zijn persoonlijke brieven met ge mengde gevoelens in de redactie- kolommen herkennen. Tenzij... de schrijvers op de advertenties dezelf de litteraire neigingen hébben als de Zeeuwse dienstbode en ook voor de publiciteit voelen. Ondertussen moeten de instanties 'die toezien op het behoorlijk gebruik van de advertentie-kolommen maar waken over publiceerlustige Zeeuwse dienstbodes en lolmakende studen ten. Voor mij is dit het punt: als de brieven op de advertenties nóg erger zijn dan de advertenties zelf, moet niet de overheid dan ook daarop toezien en het niet overlaten oan een „Zeeuwse dienstbode", die een en ander aan de grote klok hangt? De stijl van het „op erewoord" ge heim houden van uit een persoon lijke brief verkregen inlichtingen zijn wij blijkbaar ontgroeid. Maar met. de studenten en de publiceer lustige Zeeuwse dienstbode zijn wij niet op het goede pad. Dan kan beter de overheid eens enkele steekproeven nemen en het kwaad bij de wortel aantasten in plaats van het uit te laten botten tot indiscrete blaadjes oftewel feuil letons. die uiteraard meer op het vermaak dan op de verbetering van het mensdom zijn gericht. T1JL. Onze overbuurman, de meneer waarmee wij elke ochtend op het trambalcon staan en de man, die ons gisteren alleen pruimta bak op de nieuwe tabaksbonnen verkopen wilde, spraken drie weken geleden eendrachtig met heel erg sombere gezichten over de invasie. Nu zijn ze het er over eens, dat het allemaal loos ge rucht was. Ze geloven niet meer ln een invasie... Waarschijnlijk vindt men het in Berlijn, Londen. Moscou en Washington niet bijster belang rijk, wat deze drie brave Neder landers geloven of niet geloven. Het staat vast, dat althans de Duitse oorlogvoering met een in vasie onverminderd rekening houdt en dat er minstens één simpele overweging is, waarom de geallieerden hun invasie moe ten beproeven: Londen en Washington beschikken over geen &nder middel. Wanneer wij aan de reactie van onzen buurman, onzen trampassagier en onzen tabakswinkelier niettemin nog tien regels druks besteden, is het ter illustratie van een algemene politieke waarheid. Deze name lijk, dat er een verklaarbaar, maar niet altijd gerechtvaardigd verband bestaat tussen politieke opinies en uiterlijke militaire ge beurtenissen. Was de Duitse oorlogskracht in 1944 een dag vóór de eerste grote luchtaanval op Londen geringer dan een dag erna? Natuurlijk niet. Ze had zich alleen een tikje minder volledig doen kennen. Men kan zelfs gevoegelijk aan nemen, dat die kracht zich ook in die aanvallen op Londen, in de weerstand bij Nettuno en aan het oostelijk front nog altijd zeer onvolledig kennen laat. Maar vele regeringen zijn als onze buurman en onze trampassagier: zij kijken naar uiterlijkheden. Wat begrij pelijk is, omdat ze in de innerlijk heden der oorlogvoerende mach ten geen blik kunnen werpen. Er bestaat geen twijfel over dat de Anglo-Amerikaanse landen als basis en inleiding voor hun inva sie een grootscheeps diplomatiek offensief ontketenden. Zonder moeite vielen vier hoofdpunten van hun diplomatieke druk waar te nemen: Spanje en Portugal, Zuid-Amerika, Turkije en Fin land. Daarbij stonden hun krach tige economische hulpmiddelen ten dienste: goud, graan, olie. In luttele dagen zijn er intus sen vreemde geluiden gekomen uit de voorste loopgraven der Anglo- Amerikaanse diplomatie. De Spaanse phalanx-minister Arrese hield een rede, die bijzonder op zien baarde nu Washington en Londen in het kader van hun diplomatieke druk op Madrid nog altijd aan de Spanjaarden ver wijten, met vrijwilligers aan het Twee vrouwen verbrand PURMEREND, 10 Maart. Woens dagmiddag is hier brand ontstaan in de Neckerstraat in de woning annex kruidenierswinkel van den heer D. Franke. Het houten perceel stond direct geheel in lichte laaie. Er be vonden zich drie personen in de wo ning, het echtpaar Franke en een zuster van de vrouw des huizes. De belde vrouwen konden, ondanks held haftige pogingen van Franke, die daarbij zware brandwonden opliep, niet gered worden en vonden een jammerlijke dood in de vlammen. Twee omstanders haalden Franke uit het brandende huis. terwijl een juist passerende auto hem naar het ge meenteziekenhuis bracht. De brandweer wist de brand tot genoemd perceel te beperken, doch kon niet verhinderen, dat het gehele pand met de inboedel en winkelinven taris uitbrandde. Enig geld en sieraden konden nog worden gered. Na de brand vond men de verkoolde lijken, welke naar de lijkenkamer van het gemeentezie kenhuis werden vervoerd. Minder electriciteit voor café's en winkels DEN HAAG, 10 Mrt. Met Ingang van de eerste meteropneming na 29 Februari 1944 zullen de rantsoenen van hotels, café's, restaurants, win kels en warenhuizen teruggebracht worden van 65 op 50 pet. De electriciteitsbedrijven zullen de betreffende verbruikers zo spoedig mogelijk van de nieuwe rantsoenen op de hoogte stellen. Het nog niet in het bezit zijn van de gewijzigde rant- soenopgaven zal niet als motivering van een eventuële oyerschrijding van het nieuwe rantsoen worden aan vaard. Gemeenfeklerk pleegde fraude VLAARDINGEN. 10 Mrt. Bij een accountantsonderzoek in de boeken van gemeentewerken te Vlaardingen werd fraude ontdekt. Bij nader onder zoek bleek deze fraude gedurende de laatste vijf Jaren gepleegd te zijn door den 31-Jarlgen klerk van gemeen tewerken L. de H., die voortvluchtig was. Een uitgebreid onderzoek wees uit. dat de gemeente voor een bedrag van ongeveer 30.000 was benadeeld. Verdachte De H. meldde zich vrij willig bij de politie en ls Ingesloten. Gebleken ls. dat H. de fraude heeft gepleegd door nalatigheid ln geschrif te. Het verduisterde bedrag ls door hem geheel opgemaakt. oostelijke front den bolsjewisti- schen bondgenoot te bestrijden. Arrese koos echter niet alleen fel stelling tegen het communisme. HU zei ook in ronde woorden, dat „Spanje zich nooit door druk van bulten ertoe zal laten brengen de weg naar de chaos ln te slaan." En het blad .„Espagnol" verduide lijkte deze duidelUke taal nog, door „druk" en „petroleumleve- rantles" met elkaar ln onmiddel- lUk verband te brengen en vast te stellen, dat de Anglo-Ameri kaanse bedrUvlgheld ln Spanje „een spontane reactie van trots en haat" opwekte. Dat klinkt niet helemaal als een overwinning der Anglo-Amerikaanse diplomatie. In Argentinië legde president Ramirez, die onder druk van Washington de betrekkingen met Duitsland afbrak, „uitgeput door de bestuurstaak" (naar het in het officiële communiqué heet) het feitelUke bestuur neer. En hoe wel de betrekkingen met Duits land verbroken bhjven, hebben de Verenigde Staten in het op treden van generaal Edelmiro Farrell als plaatsvervanger van den president aanleiding gezien, om hunnerzUds het diplomatieke contact met Buenos Aires te sta ken. Ook dét ziet er niet uit als een glorieuze veroveringstocht der Anglo-Amerikaanse diploma ten. Thans blijken onderscheiden Engelse kranten behoefte te ge voelen aan stekelige woorden tegen de Turken. Reuter heeft wereldkundig gemaakt, dat Tur- kUe geen Anglo-Amerikaanse wa pens meer krijgt en de Turken hebben hunnerzUds te verstaan gegeven, dat zU zich niet „als Senegalezen. Marokkanen of In diërs" voor de geallieerden ln het vuur wensen te storten. De Britse kamer van koophandel in Ankara blokkeert de Brits-Turkse handel en Britse experts en ingenieurs verlaten TurkUe. Dat zijn geen symphtomen van toegenomen vriendschap. In hoeverre hier en daar in de neutrale wereld de geringer wil ligheid tegenover de Anglo- Amerikaanse druk werkelUk als spiegel te beschouwen is van ge- wUzigde inzichten in de Duitse krachtsreserves zal hier niet wor den beslist. Maar het is duidelijk, dat de Britse en Amerikaanse diplomaten bU hun dans om Turkse, Spaanse en Zuidameri- kaanse brU op' meer dan één punt hun tenen gestoten hebben. En het is niet helemaal onwaar- schUnlUk, dat de gevolgen van deze kwetsuren zich mede op de invasieplannen doen gelden. In een fundament dat tóch al niet onwankelbaar is, geeft elke hoek steen minder ruimschoots reden voor bedachtzaamheid Keuring Landwacht Nederland in de provincie Zuid-Holland Meer dan ooit is net noodzakelijk, om in ons land de orde en de regel maat, die dooi ongure elementen wordt verstoord, met alle kracht te handhaven De weerbaarheid van de beweging moet tot het uiterste wor den opgevoerd. De beste dienst, clien gij. Nationaal-Sociallsten, aan net vaderland kunt bewijzen, is, nu in de Landwacht de wapenen op te ne men en u in te schakelen in het korps van de Landwacht Nederland, dat wij aan het opbouwen zijn. Meldt u daarom ter keuring voor de Landwacht Nederland op Zater dag 11 Maart te Rotterdam, gebouw Geneeskundige dienst, Baan 170, van 1417 uur. Lidmaatschapskaart Germaanse ff, N.S.B., W.A. of Jeugdstorm mee nemen. De Gewestelijke Kommandeur. Postzegels buiten gebruik DEN HAAG. 10 Mrt. Alle post zegels. voorzien van de beeltenis der Koningin, de postzegels met guil- loche-opdruk, de, herdenkingspost zegels Prins Willem van Oranje, de luchtpostzegels van 40 en 75 cent. 1.50, 4.50 en 7.50 en de briefkaar ten, briefomslagen en postbladen, voorzien van een afdruk van een dezer zegels (al dan niet met over druk) worden 1 April 1944 buiten ge bruik gesteld en voor de frankering waardeloos. Van 1 April t.m. 30 Juni e.k, kun nen nog voorhanden gave en onge schonden exemplaren van deze uitgif ten geruild worden tegen gangbare waarden. Begrafenisplechtigheid van oud-president Svinhufvud HELSINKI. 10 Maart. BIJ de ter aardebestelling van den vroegeren pre sident der Finse republiek. Svlnhufvd ln de kleine gemeente Luumükl, in Oost-Flnland. brachten binnen- en buitenland een waardige hulde aan den overledene. Als vertegenwoordiger van Duitsland was de Duitse gezant ln Helsinki. Von Blücher. aanwezig, die kransen van den Führer. het opper bevel der weermacht, de Duitse marine, Rijksmaarschalk Göring. cn den chef der Duitse politie en Rc:chs- führer if. Hlmmlcr, neerlegde. Minister-president Linkomles sprak een herdenkingsrede uit, waarin hij minister-president Svinhufvud een der belangrijkste persoonlijkheden noem de die deze eeuw aan het Finse vader land heelt geschonken. „Dat zijn onwrikbaar geloof aan de Jeugd van het Finse volk voort moge leven en het Finse volk ook door de huidige beproeving veilig heen moge helpen." Prof. mr. B. M. Taverne overleden NIJMEGEN, 9 Maart. Alhier 18 heden op 69-Jarlge leeftijd overleden prof. mr. B. M. Tavern e. vice-presi dent van de Hoge Raad. welke functie hij sedert 3 Januari 1939 bekleedde. Ex-konlng Peter van Zuid-Slavlë ls Donderdag ln Engeland aangeko men. SPORTNIEUWS DocosZ.L.C. om de beleer DOCOS komt Zondag a.s. voor de N.V.B.-bekercompetitle DOCOS—ZLC met de volgende opstelling uit; van 1. naar r.: N. Witteman; Th. Bergers cn D. v. Berge Henegouwen: J. v. d. Hoeven. L. Delsassö en C. v. Egmond: Th. Ludlage, B. Rooy- akkers. J. Bavelaar. A. v. Lith en L. v. Berge Henegouwen. LFC ontvangt Zondag a.s. Lisse op haar terrein aan de Zoeterwoudse Singel. Toch gymnastielcwedstrijden te Groningen GRONINGEN. 9 Maart. In plaats van de afgelaste Jaarvergade ring en bondskeuruitvoeringen van het Nederlands Gymnastiekverbond op 18 en 19 Maart te Groningen, worden hier op dezelfde data in de Stadsschouwburg ter gelegenheid van het 25-Jarig bestaan van de Turn kring Groningen invitatie-keuruitvoe- ringen gegeven. Hiervoor zegden hun medewerking toe: Krallngen (Rotter dam), Slmson (Amsterdam), Donar (Den Haag). D.O.S. (Amsterdam) en Friese keurcorpsen, terwijl een enkel Gronings nummer het geheel zal completeren Zaterdag 18 Maart, recipieert het bestuur van de turnkring Groningen in hotel-restaurant Riche. A-kampioenschappen van Noord-Holland AMSTERDAM. 10 Maart. De amateurkampioenschappen A-klasse van de afd. Noord-Holland van de Nederlandse Boksbond zullen op Maandag 13 Donderdag 16 en Maan dag 20 Maart a.s. des avonds 7 uur in het gebouw „Krasnapolsky" te Am sterdam plaats vinden. Alle vooraan staande amateurboksers uit Noord- Holland zullen hieraan deelnemen, zodat een felle strijd om de begeerde titels verwacht kan worden. Wijziging in het programma van de kampioenscompetitie DEN HAAG. 9 Maart. In ver band met de Technische dag, op Zondag 19 Maart, wordt het pro gramma der kampioenswedstrijden met ingang van die datum een week opgeschoven en luidt als volgt: 26 Maart: V.U.C.—Heracles en De Volewijckers— Heerenveen. 2 April: Kampioen district IV V.U.C. en Heracles—Heerenveen. 10 April (Tweede Paasdag): Hee renveen—Kampioen district IV en De Volewijckers—Heracles. 16 April: V.U.C.—De Volewijckers en Kampioen district IV—Heracles. 23 April: Heracles—V.U.C. en Heerenveen—De Volewijckers. 30 April: Kampioen district IV— Heerenveen en De Volewijckers— VU.C. 7 Mei: Heerenveen—Heracles en V.U.C.—Kampioen district IV. 14 Mei: V.U.C.—Heerenveen en De VolewijckersKampioen district IV. 21 Mei: HeraclesKamp. distr. IV. 28 Mei: Kmpioen district IV—De Volewijckers. LKB-WEDSTRIJDEN Het pro- gramma vermeldt voor Zondag: Al gemene 3—Vicus-Orientis 5 (10 u.); Fluks 4—Vicus-Orientis 3. Voor Zaterdag luidt het program ma adspiranteri: le klasse: Alge mene bZuiderkwartier a; 2e klasse: Vicus-Orientis d—Fluks a. Zuider kwartier bAlgemene d: 3e klass: Vicus-Orientis e—Zuiderkwartier c. HOCKEY ZUIDWIJCK. De Leidse MHC Zuidwijck heeft voor Zondag de volgende wedstrijden op haar programma staan: Heren: Zuidwijck 1—BMHC 3, Zuidwijck 2—HDS 3, HDS 4—Zuid wijck 3, Groen-Geel 7—Zuidwijck 6. Rijswijk b— Zuidwijck a. Dames: Kieviten 2—Zuidwijck 1, SOS 5—Zuidwijk 3, ZuidwUk 5— PTT 2. De verduistering begint heden om 18.45 en eindigt 7 uur. Maan op 19.03. onder 7.42 u. 10 Mrt. VM., 17 Mrt. L.K., 24 Mrt NJVI., 31 Mrt. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1