HET DACBLAD De zware afweerstrijd blijft voortduren VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Maatregelen gedogen geen uitstel Duits weermachtsbericht Doorbraakpoging bij Smolensk afgeslagen Machinegeweer-vuur en bommen op Rome Nogmaals: onze voedselvoorziening Weer Amerikaanse aanval op Berlijn uiteengeslagen Een verwoede luchtslag Nieuwe situatie in Middellandse Zee N eeuwen heen in voortdurend contact met de zee. Dat is geen zaak van jolige schoolversjes of idealiserende politiek. Het is een realiteit, die bij ons ook den schichtigsten landrot in de kno ken zit als rheumatiek. De zee was de vriend, die ons groot maakte toen de wereld nog ont dekt moest worden. Hij was de vijand, dien wij in stormen zonder tal bevochten, op wien wij de bo dem onder onze voeten verover den en nog vandaag-de-dag ver overen, de vijand ook. die ons vadsig maakte door de eenmaal verworven overvloed. Beurtelings vriend en vijand was ons de zee, maar altijd was ze: een deel van ons lot. Nieuwe klanten niet gewenst Schoenherstellers en klantenbinding Weer terreuraanval op de stad Rome HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER 8 Maart. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: Ten Zuidwesten van Kriwoi Rog duren de verbitterde gevechten met de in onze linies doorgedrongen ster ke vijandelijke strijdkrachten voort. Eigen infanterie- en tankafdelingen hebben ten Westen van Kriwoi Rog in hevige tegenaanvallen vijandelijke gevechtsgroepen verslagen en tijde lijk verloren gegane stellingen her overd. Ten Westen van Kirowograd gin gen de bolsjewisten na hevige voor bereiding doo: de artillerie weer tot de aanval over. Ze werden met hoge bloedige verliezen teruggeslagen In het gebied van Swenigorodka en Sjepetowka—Jampol leverden onze troepen verdere zware en afwisselen de gevechten. De laatste drie dagen werden hier 357 vijandelijke tanks vernietigd. Tussen de Berezina en de Dnjepr mislukten hernieuwde aanvallen der Sowjets. Aan de autoweg Smolensk—Orsja werden ook gisteren weer alle door braakpogingen van verscheidene Sowjetrussische divisies, met voor treffelijke steun van slagvliegers, reeds vóór onze stellingen afgesla gen. Duizenden doden liggen voor onze linies. In het noordelijke gedeelte van het Oostelijke front viel de vijand in ver scheidene sectoren tevergeefs aan. Bij Narwa maakten onze tegenaan vallen ondanks taaie vijandelijke tegenstand verdere vorderingen. Be wegingen en concentraties van de bolsjewisten werden door artillerie vuur uiteengejaagd. Bij de afweergevechten in de mid delste frontsector heeft de Midden- rijnlandse 197ste divisie infanterie, onder leiding van generaal-majoor Wössner zich bijzonder onderschei den. In Italië kwam het ook gisteren niet tot gevechtshandelingen van be tekenis. Batterijen ver dragende artil lerie beschoten scheepsdoelen in het Reeds meer dan 1000 doden ROME. 8 Maart Bij de terreur- aanval van Noord-Amerikaanse vlieg tuigen op het stedelijke gebied van Rome. waarvan het weermachtsbe richt melding maakt, wierpen de vij andelijke toestellen in twee op elkaar volgende golven brand- en brisantr bommen uit. Talrijke woonhuizen werden getroffen en de kerk van San Girolamo werd volledig verwoest. Een groot opvoedingsinstituut voor ver laten kinderen is onder de bommen volkomen ingestort» Tot dusver was het nog niet mogelijk, het aantal onder de puinhopen liggende dode kinderen vast te stellen. Drie ambulance-auto's van het Rode Kruis, die aan het reddings werk deelnamen, werden door de Engels-Amerikaanse vliegers van ge ringe hoogte met machinegeweren be schoten. Aan de in twee golven on dernomen aanval was een aanval met. machinegeweervuur vooraf ge gaan Naar de woordvoerder van het ministerie van volkscultuur mede deelde. waren in de nacht van 7 op 8 Maart reeds meer dan 1000 doden onder de puinhopen van ingestorte huizen weggehaald. Het in de wijk Trastevere gelegen tehuis voor Itali aanse oorlogsinvaliden kreeg ver scheidene voltreffers en stortte ineen. 300 zwaar verminkte oorlogsinvali den werden onder de puinhopen be dolven Een deel van het beroemde vreemde- llngenkcrkhof is verwoest. Een der bommen kwam terecht naast het graf van den Engelsen dichter John Keats. Een andere viel ln de nabilheid van Shelly's graf. dat echter niet getroffen werd. Het monument vaii Wilhelm von Humboldt en de laatste rustplaats van Gothe's zoon. August, bleven on beschadigd. - Grote staking in Wales STOCKHOLM9 Maart. In Wales heerst, op het ogenblik de grootste staking sinds 1926. zo meldt de Britse berichtendienst. Woensdag avond was het werk in 75 procent der mijnen stilgelegd. De minister voor de brandstofvoorziening heeft mede gedeeld. dat 135 mijnen met een per soneel van 75.000 man stil liggen. De staking heeft practisch geleid tot stopzetting van de productie van bunkerkolen, die niet alleen voor cle oorlog, de fabrieken en de industrie, doch ook voor de schepen en voor de verschepingen naar overzee van bij zonder belang zijn. In Peru zijn binnen zes uur acht aardbevingen waargenomen, die grote ontsteltenis te weeg hebben gebracht. De Iranse regerlng-Soehelly is, naar de zender Beiroet meldt, afgetre den De Portugese stad Novo Redondo Is met twee meter hoog water over stroomd. De electrlsche centrale en 11 andere gebouwen zijn vernield. Een nieuw contigent Franse vrij willigers voor het legioen tegen het communisme ls uit Parijs vertrokken naar hét Oostelijke front Via Radio Belgrado ls een oproep gericht tot de ..Don Quichotten in de Zutdslavische bergen", namelijk Ml- hallowltsj en zijn aanhangers, om samen te werken ln de plicht van alle Servische patriotten: het Servische volk te redden van het communisme In J3pan worden stelselmatig be langrijke levensmiddelen en textlel- goederen opgeslagen op veilige plaat sen om zo nodig vooral de stedelijke bevolking DU luchtaanvallen te kun nen helpen. De Amerikaanse senator Wagner heeft op het protest van Iran tegen Amerikaanse Inmenging ln de Pale stijnse Jodenkwestie geantwoord, dat het Amerikaanse Congres de maatrege len kan nemen die het goed acht. zon der buitenlandse dictaten of adviezen. De Britse luitenant-generaal Swayne ls benoemd tot chef van de staf m Voor-Iudlë. luitenant-generaal Morris wordt opperbevelhebber van het commando-Noord, vice-lultenant- generaal Eastwood gouverneur van Gibraltar, en vice-luchtmaarschalk Dalblac plaatsvervangend bevelhebber der geallieerde luchtmacht in de Mid dellandse Zee. gebied van Nettuno en schoten een vijandelijk vrachtschip in brand. Noordamerikaanse vliegtuigen heb ben opnieuw aanvallen gedaan op Rome en op andere steden in Midden- Italië. In enkele stadsdelen van Rome werd schade aangericht. Onze jagers schoten daar en voor de Zuidfranse kust negen vijandelijke vliegtuigen omlaag. Enkele vijandelijke storingsvlieg tuigen hebben in de afgelopen nacht bommen op gebieden in West-DuiIs land geworpen. Steeds heviger strijd Naar de Berlijnse correspondent van het ANP meldt neemt de hevige slag op de Zuidelijke vleugel van het Russische front nog voortdurend in omvang toe. en waar de aanval len van het rode leger aanvankelijk nog een plaatselijk karakter droegen, breiden zij zich over een grotere frontbreedte uit. In toenemende mate doen zich thans ook de Duitse tegenaanvallen voor den tegenstan der gevoelen. Het zwaartepunt der verbeten wor steling ligt ongetwijfeld tussen Sje petowka en Jampol. waar de Sowjet russische legerleiding blijkbaar een beslissing nastreeft. Te Berlijn wordt thans toegegeven, dat lichte strijd krachten van het rode leger bij hun opmars naar het Zuiden op twee plaatsen de spoorweg tussen Tarno- pol en Odessa hebben overschreden. "De Duitse tegenaanvallen hebben in de eerste plaats ten doel. de hier door ontstane gevaarliike situatie te eigen gunste te doen keren. Het pan-Amerikanisme in het gedrang? STOCKHOLM, 9 Maart. Zowel Chili als Bolivia hebben de nieuwe Argentijnse regering-Farrell erkend, ondanks het feit dat de V.S. hun be trekkingen met Argentinië hebben verbroken. Het schijnt niet uitgeslo ten te zijn dat Uruguay en Paraguay hte voorbeeld der beide andere sta ten zullen volgen. De Amerikaanse bladen „Panama Star" en „Washington Daily Herald" constateren in dit verband een nei ging tot verbrokkeling van de pan- Amerikaanse gemeenschap, welke het ministerie van buitenlandse zaken ln Washington zeer zou hebben verbit terd. Luchtalarm in Londen STOCKHOLM, 9 Maart. Woens dagavond werd in het gebied van Londen luchtalarm gegeven, zo meldt de Britse berichtendienst. Finse parlementscommissie houdt vergadering HELSINKI. 9 Maart. Naar het Finse telegraafagentschap meldt, heeft de parlementscommissie voor buitenlandse zaken gisteren haar periodieke bijeenkomst gehouden. Ramsey, de minister van buiten landse zaken, bracht rapport uit over de toestand op het gebied der buitenlandse politiek. DEN HAAG. 9 Maart. De geldig heidsduur der met „54 verlichting" en „55 verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 121" en der met „65 verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 221" voor een liter petro leum is verlengd tot en met 31 Maart. Ie JAARGANG No. 58 LD DONDERDAG 9 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 3t, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 55 lt ederland zal in 1944 zijn voedsel- CNL probleem niet eenvoudiger zien worden, doch integendeel met een vraagstuk op dit gebied rekening moet houden, dat zo niet onoverko melijk. dan toch zeer grote moeilijk heden te zien geeft. Het is goed dit thans zonder in een overdreven pessimistische stem ming te willen geraken vast te stellen om er één onafwijsbare con clusie aan te verbinden, n.l. deze, dat het voedselvraagstuk in 1944 het bepalen van een scheme koers voor alle bij de voedselvoorziening betrok ken instanties noodzakelijk maakt en dat deze koers ook gehouden zal moeten worden. Het behoeft geen betoog, dat het Juist de gewone arbeider in de grote stad zal zijn. die het meest aan den lijve zal ondervinden, wat het zeggen wil wanneei er hier iets mis gaat en de tekorten die er door de huidige omstandigheden zijn. eens tot rog ernstiger tekorten zouden gaan wor den. Om een denkbeeld van de omstan digheden en een inzicht in de mo gelijkheden. die ons land heeft op het gebied van de voedselvoorziening, te krijgen hadden wij dezer dagen een onderhoud met den Gemachtig de voor de oogst. ir. Staf. Deze be vestigde ons in de eerste plaats de juistheid van ons artikel inzake de arbeid in de N.O.-polder. die. ook naar zijn opvatting, nog vele vakbe kwame werkers zal kunnen gebruik- ken. Deze vakbekwame werkers zijn echter de kem van het hele voedsel vraagstuk meer nog zelfs dan de vraag naai gebieden. Er is aldus de Gemachtigde voor de oogst in ons land, een nijpend tekort aan landbouwkrachten. Hieruit volgt, dat van hetgeen ter beschikking staat dan ook zo goed mogelijk gebruik gemaakt moet worden, en alles wat vertrouwd is met de landbouw zijn arbeidskrachten in die richting zal moeten kunnen aanwenden Alles wordt dan ook in het werk gesteld om dit doel te verwezenlij ken. Wanneer daarbij op snelheid aangedrongen wordt, is daar niets tegen te zeggen, mits een ding niet over het hoofd gezien wordt, name lijk, dat het boerenbedrijf en ook de boerenaard zijn bijzondere eisen stelt. Wij zijn hoofdzakelijk op de Jongere krachten aangewezen. Doch op dit punt kan ieder gerust zijn, want tenslotte zijn er twee redenen, die een spoedige afdoening van deze za^k in de hand zullen werken. Dat is in de eerste plaats het voedsel vraagstuk zelf en in de tweede plaats de noodzaak om in het belang van de losgekomen arbeidskrachten, een snelle vervanging van de verloren- gegane arbeid te vinden, waarbij bin ding aan het landbouwbedrijf blijft bestaan Samenvattende, aldus de Gemach tigde voor de oogst, thans tevens be- Minstens tachtig toestellen vernield BERLIJN 9 Maart. Gistermid dag hebben Amerikaanse formaties bommenwerpers opnieuw getracht een aanval op de Duitse hoofdstad te doen. De eskaders Amerikaanse toestellen, welke met krachtige be scherming van jagers van het Noord westen uit over de 'grenzen van het Duitse Rijk vlogen, werden door de Duitse luchtverdedigingsstrijdkrach- ten ononderbroken aangevallen. Hun poging een geconcentreerde terreur- aanval op Berlijn te ondernemen, mislukte volkomen, want de Duitse luchtafweer slaagde er in met blik semsnel optredende jagers en afweer geschut de vijandelijke formaties bommenwerpers in felle, voor den vijand uiterst zware verliezen ople verende luchtgevechten te verwikke len. De uiteengedreven formaties, die niet meer in gesloten verband kon den optreden, trachtten door her haaldelijke wijziging van hun nade ringsroute tot op het laatste ogen blik de indruk te wekken, dat dit maal de Rijkshoofdstad niet het doel van hun aanval was. Zij meen den door ver naar het Zuidoosten uit te halen, de Duitse luchtverdedi gingsstrijdkrachten te kunnen mis leiden. Deze poging is volkomen mislukt. De vijandelijke formaties werden veeleer dooi de van alle kanten aan vallende Duitse jagers en jachtkrui- sers letterlijk in het geconcentreer de vuur van de luchtdoelartillerie ge dreven D? vijandelijke tcrreurvHc- gers konden hun hommen slechts zonder richten uitwerpen. De Amerikaanse piloten hebben daarbij ook een in het Noorden \an Berlijn liggende landelijke gemeente geheel met bommen bestookt. Er bevinden zich daar geen militaire of voor de oorlogseconomie belangrijke doelen. Ongeveer de helft van alle woonhuizen in deze plaats werd door brisant- en brandbommen vernield. Totdus'fer konden meer dan hon derd doden en tweehonderd gewon den ui' ie puinhopen te voorschijn gebracht worden. Alle openbare ge bouwen de kerk en het raadhuis, werden vernietigd. Verder werden een vacantiehuis en een krijgsgevan genenkamp- ernstig getroffen. Boven de Zuidenee Kort na 17 uur vlogen gistermid dag de laatste vijandelijke bommen werpers. hardnekkig achtervolgd door Duitse jagers en Jachtkruisers, over de Westelijke grens van het Duitse rijk. In het gebied van de Zuiderzee kwam het nog eens tot een grote luchtslag. De overblijfselen van de golven Amerikaanse bommen werpers werden hier door honderden Duitse jagers vastberaden met alle automatische wapens op een afstand van honderd meter en minder aange vallen. Enige Duitse jagers behaal den daarbij zelfs drie overwinnin gen. De luchtslag van 8 Maart heeft op nieuw de buitengewone kracht van de Duitse luchtverdediging bewezen. De verliezen van den vijand aan vliegtuigen en bemanningen staan in geen verhouding tot de aange richte schade. Het van Groot-Brit- tannië uit in de strijd gebrachte 8ste Amerikaanse luchtleger moest op 6 en 8 Maart verliezen incasseren, die uniek zullen blijken te zijn in de historie van de luchtoorlog. Alleen na de luchtslag van gisteren is tot op dit ogenblik reeds de vernietiging van meer dan tachtig viermotorige bommenwerpers bevestigd. last met de werkzaamheden van het bureau ontruiming, is er bij de ernst van de toestand geen bijzondere re den tot ongerustheid en kan gezegd worden, dat de eigen organen van de landbouw in Nederland zorgdragen, dat de beschikbare krachten op de juiste plaats worden ingezet. Wij zijn van mening, dat er inder daad geen buitengewone reden tot ongerustheid behoeft te bestaan, wanneer de uitvoering der te nemen maatregelen in handen van op het gebied van de landbouw deskundige instanties blijft. Een collectieve be middeling. zoals bij andere groepen werkers plaats vindt, kan voor de landbouw en de daarbij betrokken werkers niet de gewenste resultaten opleveren. Dit zijn echter kwesties van organisatorische aard, die zeker door de deskundigen op dit gebied kunnen worden opgelost. Wat voor de Nederlandse con sumenten van het allergrootste belang is. zouden wil als volgt wil len samenvatten: le. een inge bruikneming van alle gebieden die voor landbouw ln aanmerking komen; 2e een beschikbaarstelling van alle menselUke deskundige arbeidskracht, die voorhanden ls: 3e. het gebruik van alle paarden en machines, die door cle bUzon- de omstandigheden „vrij" zijn ge komen. Waar het hier een Kwestie van de allereerste orde betreft, waar de weerstandskracht van ons volk voor een groot deel bepaald zal worden door wat het land voor de komende winter aan eten op zal leveren, moet alles in het werk worden gesteld om deze drie punten te verwezenlijken. Of dit alleen de landbouw betreft of dat ook de tuinbouw hierbij be trokken moet worden, laten we hier in het midden. De N.O.-polder Wat het eerste punt betreft heb ben wij in een vorig artikel reeds op de betekenis van de N.O.-polder ge wezen en hoewel bij die gelegenheid werd vastgesteld, dat het probleem van de polder in de allereerste plaats is een verder handhaven van wat reeds gewonnen werd, geloven wij toch. dat dit niet het laatste woord kan zijn met betrekking tot dit nieuwe land. Deze voortreffelijke grond moet. voorzover dit niet reeds is geschied, naar onze overtuiging, in de snelst mogelijke tijd ontsloten worden. De bekwaamheid van hen die in ons land op dit gebied de lei ding hebben, staat er borg voor, dat die snelheid niet ten koste van de deugdelijkheid zal gaan. Wat het tweede punt betreft, na melijk de inzet van arbeidskracht, kunnen wij niet anders dan een dringend beroep- richten tol alle instanties, om alles te doen wat leidt tot een behoud van handarbeids krachten voor de landbouw en wat een afzuiging naar andere werkzaam heden voorkomt. Dit is naar onze opvatting een dwingend volksbelang, wat in genen dele verwaarloosd mag worden. Is dit alles zoveel als in ons ver mogen is verwerkelijkt, dan is Neder land een goed eind op weg om moei lijkheden het hoofd te bieden en rest nog slechts een verscherpte controle op sommige productie-gebieden, waar in de toekomst, hoe dan ook, belet moet worden dat een deel van de oogst langs wegen van de zwarte handel wordt onttrokken. Wij kun nen niet anders wensen, dan dat de maatregelen tegen hen, die in het komende jaar eigen belang boven het volksbelang menen te kunnen stellen, hard en afdoende zullen zijn. Wij menen echter te weten, dat maatregelen in deze zin in voorberei ding zijn en dat de betrokken in stanties niet zullen schromen om thans, nu in vergelijking tot vorige jaren, de voedselvoorziening aller energie vraagt, zo nodig gevoelige klappen uit te delen. Deze kant van het voedselvraagstuk is echter een andere, dan die van de productie. Wat deze laatste aangaat, er is een woord, dat in de afgelopen jaren voor velen een frase leek. Dit jaar zal het Nederlandse volk weten, dat er ir. de landbouw zoiets bestaat als een productie-slag. Deze slag mag niet verloren worden. V.; v'>'V> OOSTLAND ROEPT! Eeuwen geleden trokken Nederlandse boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich daar in de steden of bouwden 'er hoeven voor hun gezin. Steden als Danzig en Marienwerder laten nog heden de Nederlandse in vloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pio niers naar het Oosten. Deze jongens en meisjes laten de wereld zien, dat de oude Nederlandse ondernemings geest nog niet verloren is gegaan. Straks gaan zij zich daar vestigen als Weerboer en als boerin. Eerst bekwamen zij zich echter voor hun taak op de boerderij. Ook jij kunt dat doen. Ook jij kunt boer op je eigen hoeve worden. Jongens en meisjes van 14—16 jaar, meldt je aan bij de Germaanse Landdienst, Ko ningslaan 9. Utrecht. De verduistering begint heden om 18.45 en eindigt 7 uur. Maan op 17.57, onder 7.22 u. 10 Mrt. VM„ 17 Mrt. L.K., 24 Mrt. N.M., 31 Mrt. E.K. Het opdringen van de Sowjet Russen BERLIJN, 9 Maart. Het aandeel dat Sow jet-Rusland zal worden toe gewezen bij de verdeling van de Italiaanse oorlogsvloot door de ge allieerden roept in de Middellandse Zee een geheel nieuwe en nog on overzichtelijke situatie in het leven, waaraan in de Wilhelmstrasse grote betekenis wordt toegekend. Sowjet-Rusland zal thans in staat zijn aan zijn verlangens ten aanzien van de Middellandse Zee kracht bij te zetten. Dit- is vooral teleurstellend voor Engeland dat de vitale ver- keerslijnen van zijn Imperium, be dreigd kan voelen. Doch ook de be langen van de eigenlijke Middellandse Zee-mogendheden worden geraakt, met name de Turkse. Politieke kringen in Ankara menen dat het volledig weg vallen van Italië het evenwicht heeft verstoord: ze wijzen voorts op de complicatie welke aan het groeien is nu de Amerikanen zich vast pogen te zetten in de olie-productie van het Nabije Oosten en een pijpleiding naar de Middellandse Zee willen aan leggen. Weliswaar maakt de Duitse heer schappij over de sleutelposities der Egeïsche Zee de kwestie van de door tocht door de Dardanellen en de Bos porus niet onmiddellijk actueel, maar Misschien is het dit feit, dat de uitlevering van Italiaanse oor logsschepen aan de Sow jet-Unie tot zo levendige gesprekstof maakt in onze naarsgeestig vermoeide gemeenschap. Is het in vergelij king met het Finse probleem, met invasie in het westen en nieuwe offensief-golven in het oosten dan niet eigenlijk een onbedui dende aangelegenheid, dit sche- pen-gesjacher? Dat is het werkelijk. Onbedui dend dan in zoverre, dat het oor logsgebeuren er niet wezenlijk door zal worden beïnvloed. In het Turkse blad „Tanin" heeft de af gevaardigde Yaltsjin naar aanlei ding van het afbreken der ge allieerde wapenleveranties aan Turkije zich heel onvriendelijk over de Britse koopwaar uitgela ten. Hij noemde de geleverde Engelse wapens „niet alleen onbe duidend. maar ook oud ijzer". En misschien krijgt maarschalk Sta lin nog eens gelegenheid, met de hem eigen openhartigheid over een week of wat hetzelfde te zeg gen. Want het is uit deskundige mond reeds vele maanden geleden bij de capitulatie van Badoglio ter sprake gekomen: het kaliber van het Italiaanse scheepsgeschut wijkt af van het bij de overige oorlogvoerenden gebruikelijke. Men zal er slechts zolang mee kunnen schieten als de uiteraard beperkte munitievoorraden rei ken. Of men moet de schepen om bouwen en dat is geen kleinig heid. Roosevelt's vloot-geschenk aan den hard-zwoegenden bond genoot komt als een koffiemolen ln het vijfde distributie jaar. Er zijn echter ten onzent lie den die hun koffiemolen niet voor koffie, doch voor het malen van klandestiene tarwe gebruiken. En zo ls er ook voor de Sowjet-Ita- liaanse vloot naar het schijnt een taak weggelegd, die niet in de eerste plaats op de oorlogvoe ring tegen Duitsland betrekking heeft. Overwegingen van deze aard zitten reeds vast aan de sim pele vraag: hoe komt de Italiaan se vloot naar Russische havens? De IJszee vormt een twijfelachtig operatieveld. de Oostzee is afge sloten, de Zwarte Zee blijft, zelfs in geval van Turkse soepelheid, door de Duitse beheersing van de Egeïsche Zee onbereikbaar. Voor lopig is er inderdaad geen reden om te veronderstellen, dat de over gedragen schepen heel erg grote reizen zullen maken: ze blijven in de Middellandse Zee. Daar zijn ze voor Moscou name lijk geenszins doelloos. Ze worden er tot het of f icleel-gesanctionneer- de vlagvertoon in de nieuwe bols jewistische dépendances aan de Oude Wereldzee. Ze onderstrepen de bolsjewistische invloed in Marokko, Algerië, Zuid-Italië, bij voortgaande afbraak van het Britse imperium straks ook rond de Suezkanaal-zone. In Januari vroeg Badoglio aan Madrid de uitlevering van Itali aanse schepen, die zich in Spaan se havens hadden teruggetrokken. In Maart ervoer hij, hoe men in Washington ook deze nieuwe dienst waardeert. Als toppunt van krachtsuiting heeft hij over het buiten hem om besliste ..dringend bijzonderheden verzocht". De ge allieerden hebben zo hun eigen stijl bij het omgaan met „mede- oorlogvoerenden", gelijk zij ook in het onderlinge verkeer hun eigen stijl bezitten. Want terwijl Stalin voorzichtig narekent, hoeveel schoten hij uit de nieuwverworven slagschepen nog lossen kan, bezint Engeland zich op een ander aspect van de door kok-Roosevelt zo smaakvol gestoofde kool. Engeland Immers begon deze oorlog uit vrees, door een verschuiving in het Europese evenwicht zijn wereldpositie te verliezen. Buiten de Europese in vloedssfeer moest het sindsdien juist als gevolg van de krijgsont- wikkeling zijn terrein allang aan Amerika afstaan. Tussen Gibral tar en Suez schuift Roosevelts milde hand thans een Sowjet- Russiche vloot, die (o opperste schande!) in het Britse steunpunt Malta aan den bedreiger van het Britse Middellandse Zee-over- wicht wordt overgedragen. De „vrienden" van Teheran vertonen andermaal een verkwik kelijk schouwspel van overeen stemming en ordeningszin. Er is er géén bij, die den ander niet met een beminnelijke glimlach in het hemd zet. Maar er is er daar om ook geen, die uiteindelijk in het ongestoorde bezit van zijn pantalon kan blijven. Hoe won derlijk de combinatie ook schijnt: deze textiel-les vermag, dank zij eigen eeuwenoud contact met de zee, de Nederlandse toeschouwer uit de Italiaanse schepen-schande ondubbelzinnig te trekken. na de oorlog zouden de Turkse belan gen hier direct in het spel komen. Er is tot nu toe geen enkele aanwij zing dat een of andere partij cle doortocht thans reeds bij de Turken aanhangig heeft gemaakt. In Berlijn geeft men overigens te kennen dat het verdrag van Montreux in dit op zicht een duidelijke taal spreekt. Verhelderend in dit opzicht zijn wel licht geruchten uit Lissabon dat de Zuidslavische bendenleider Tito in een verdrag met Moscou de Golf van Cattaro ter beschikking heeft gesteld als Sowjet-Russische vlootbasis. Overigens is het niet uitgesloten dat deze vergroting van de Sowjet-Rus- slsche vloot zich ook op andere oor logstonelen doet voelen, bijvoorbeeld in de Noordelijke Uszee. Verder ver dient het de aandacht dat de Sow- jetrRussen ook het voornemen heb ben een of meer havens aan de Per zische Golf in hun macht te krijgen, terwijl de aan Finland gestelde eisen een aanwijzing kunnen zijn dat de belangstelling der bolsjewisten niet alleen voor Petsamo, maar ook voor de havens in Noord-Noorwegen nog even sterk is als die van het Tsaris tische Rusland ln de negentiende eeuw. Verplichte inschrijving dringend noodzakelijk Strijdt mee ln onzer dagen strijd Maar met uw levenwandel werk, Oh, zeg niet wat uw mond belijdt. Oh, zeg niet van wat naam of kerk Maar loon van welke geest ge zijt. DE GENESTET Nederlanders, In bovenstaand Oud-Nederlands gedicht van den Volksdichter „De Genestet" staat 't reeds zoo treffend geschreven: „toon van welke geest ge zijt". Welnu dan, toont dat de geest van den grootsten Admiraal aller tijden, Mlchiel Adr de Ruyter. voortleeft ln alle rijen van het Nederlandse volk Blijft niet hangen achter moeders pappot, maar zet u in voor de toe komst van uw volk. Vecht mee voor de vrijheid ter zee! Vaart uit voor EuropaMeldt u als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marlneannahmestelle West für Germ Freiwiliigc Plompetoren- gracht 24. Utrecht het ^-Ersatzkommando Niederlande Den Haag. Korte Vijverberg 5 Nebenstellen: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar: Langestraat 56; Groningen: Heerestraat 46: Enschede: Hengelosestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Haf en- en Ortskommandan turen in Nederland Eindelijk! Daar is dan de poging tot klantenbinding in het schoen- herstellersvak een voldongen feit. Zal er nu een einde komen aan de misère met onze kapotte schoenen? Zat het nu niet meer nodig zijn. dat wij I maanden en maanden moeten wach- ten op een paar zolen en hakken? Zal er nu een einde komen aan het geknoei, aan het „zwarte werk", aan het voorrang verlenen aan klanten en niet-klanten, die met geschenken en verlokkingen alles van den schoen hersteller gedaan krijgen, terwijl een armzalige klant die niet vrijgevig kan zijn met pakjes boter, onsjes shag en andere heerlijkheden op het tand vlees van zijn versleten schoenen mag blijven rondlopen? Welk een heerlijke geruststelling zou het voor vele tobbers zijn. wan neer wij deze vragen resoluut en zeer positief in bevestigende zin zouden kunnen beantwoorden. Maar nog schromen wij dit antwoord saam te vatten in de weinige woorden: daar komt nu een einde aan. Sterker: de ellende schijnt nu pas goed te beginnen! Het leek zo eenvoudig: u gaat met uw stamkaart en met bon 069 naar uw schoenmaker en laat zich in schrijven in het voorgeschreven klan- tenregister. Iedere ingeschreven klant komt straks aan de beurt voor schoenreparatie, iedere ingeschrevene wordt te zijner tijd geholpen, wan neer hij zijn beurt maar afwacht... Het leek zo eenvoudig, maar... de inleveringstermijn voor bon 069 moest worden verlengd tot 16 Maart, want en hier begint dan de nieuwe misère! duizenden mensen zijn er tot de aanvankelijk vastgestelde da tum niet in geslaagd, hun bonnetje kwijt te raken. Het aantal schoenherstellers, dat eenvoudig weigert, de bon te accep teren en den aanbieder in zijn klan- tenregister in te schrijven, blijkt on noemelijk groot te zijn. Met andere woordende klantenbinding wordt gesaboteerd door knoeiers, die voor deze gebondenheid niets voelen. Eerder schreven wij, dat er voor de in nood geraakte klanten met kanottc schoenen nog een beroepsinstantie was. die den ge dupeerde het adres van een an deren schoenhersteller zou kun nen geven. De Jongste officiële publicatie in ons avondblad van gisteren heeft ook deze riethalm weggemaaid: „Het is het Rijksbureau voor Huiden en Leder en de vakgroep Schoenher stellers niet mogelijk de aan hen gerichte verzoeken tot aanwij zing van een schoenhersteller te beantwoorden." En heel laconiek wordt daar aan toegevoegd: „Een ieder zorge zélf voor zijn inschrijving bij een schoenhersteller..." Men zou er opstandig van kunnen worden Al meer dan een week en hoe- velen zullen in hetzelfde schuitje varen? proberen wij onze bonne tjes 069 onder te brengen en met onze huisgenoten op een klantenlijst te worden geplaatst. De schoenhersteller, die ons tot .welke prijs?! een paar maal be diende, staat op het standpunt, dat hij al voldoende klanten heeft. Op alle andere adressen, waar wij pro beerden de van hogerhand gegeven aanwijzingen op te volgen, hebben wij óók het hoofd gestoten: daar waren wij immers geen klant en nieuwe klanten schijnen in deze tijd nergens welkom te zijn. Alleen reeds tengevolge van de droeve ervaring, dat geen enkele schoenhersteller er iets voor voelt, zich aan nieuwe klanten te binden, vragen wij ons af, of de nieuwe rege ling een afdoende oplossing kan wor den genoemd van het nijpende vraagstuk der schoenreparatie. De genomen maatregelen schieten te kort! Namens duizenden gedupeerden dringen wij met klem aan op een bepaling, waarbij aangewezen schoen- herstellers verplicht worden, bon 069 in ontvangst te nemen en den aanbieder als klant te noteren. Wordt deze bepaling niet spoedig gemaakt, dan zal het nog wel enige keren nodig zijn, de reeds éénmaal verlengde inleveringstermijn van deze bon te verlengen. Tot nu toe is de klantenbinding waarvan wij zo veel verwacht hebben een be voorrechting van goede klanten, die de schoenhersteller zélf uitzoekt. Dat dit in strijd is met de grondslagen van de getroffen regeling, behoeft geen nader betoog. Met zulk een be perkte klantenbinding is de gemeen schap niet geholpen 1 SPORTNIEUWS Nicolaas daagt Disch uit om de weltertïtel DEN HAAG. 9 Maart. Naar wij vernemen, heeft onze nationale kam pioen in het lichtgewicht, Jan Nico laas, den kampioen in het weltergc- wlcht, Robert Disch. uitgedaagd voor een gevecht om diens totel. Disch heeft deze uitdaging aanvaard en de ontmoeting zal in April worden ge houden. De plaats waar het gevecht zal worden geleverd, is nog niet defi nitief bepaald. Men staat n.l. voor de keus tussen Amsterdam en Den Haag. De Boer en Nicolaas naar België BRUSSEL, 9 Maart. Naar wij vernemen zullen Rlnus de Boer en Ja nNicoïaas op Woensdag 22 Maart in het circus te Brussel ln de ring verschijnen. Rinus de Boer. Neder lands kampioen in het zwaargewicht, zal boksen tegen den Europesen en Belgischen kampioen ln het zwaarge wicht. Karei Sys, hetgeen ongetwij feld een zeer interessant gevecht kan worden. Jan Nicolaas zal een partij boksen tegen den Belg Ploegaerts. Zaterdag draverijen op Duindigt DEN HAAG. 8 Maart. Dc ope- nlngscourses op Duindigt, die Zondag j.l. moesten vervallen, worden nu Woehsdag 15 Maart gehouden. In verband hiermede wordt het seizoen thans Zaterdag a.s. geopend met draverijen op Duindigt, welke om 13 uur beginnen. Zondag 12 Maart wordt het eerste renprogramma gegeven, dat om 14 uur begint. Voetbalprogramma Kampioenschap van Nederland. Heerenveen—VUC, Heracles—De Vo lewijckers. Eerste klasse. District IV: Willem II—PSV (2.30 uur), Eindhoven— Spekholzerheide, LongaRoermond (2.30 uur) District I, tweede klasse A: OSV KFC (kamp.). District II, tweede klasse A: HVV —Quick (kamp.). District IV, tweede klasse A: Wau- bachse BoysLimburgia (kamp.); B: Kimbria—Sittardse Boys; C: De Valk—VW (kamp.); D: TEC— Schijndel. Keuringen Waften-M enz. Keuringen voor de Waffen-/J. -wachtbataJJon ln Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegs marine en de Germaanse ff in Nederland. Alle Inlichtingen, brochures, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar hij de Nebenstellen der Waflen- HAmsterdam. Dam 4: Alk maar. Langestraat 56: Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heerstr. 46: Enschede. Hengelo sestraat 30 en het ff-Krsatzkom- mando Niederlande. Den Haag, Korte Vijverberg 5. 9 Maart: 9—14.00 uur Rotter dam. Deutsche Oberschule, Wes terlaan 2; 10 Maart: 912.00 uur Den Bosch, hotel Noord- Brabant. Markt 45; 1518.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16; 11 Maart: 9 12.00 uur Arnhem, Café Royal; 15—18.00 u. Zwolle, hotel G1J- tenbeek; 12 Maart: 912.00 Groningen. Heerstr, 46: 15 18.00 uur Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstraat; 13 Maart: 914.00 voor Amsterdam, Dam 4; 14 Maart: 914 uur: Utrecht, N.V.-Huls, Oudegracht 245. 15 Maart: 9—14 00 uur: Amers foort, Pol. Duichgangslager. Leusderweg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1