HET DAGBLAD Splinterbommen op Nijmegen Vertraagde invasie? Afweersucces bij Newel, Witebsk en Rogatsjew Geëvacueerde boeren naar de N.O.-poldér! VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Krachtdadig en heldhaftig optreden voorkwam, paniek Duits weermachtsbericht Hoge verliezen der Sowjets Mislukte aanval der Amerikanen Verdere strijd bij Narwa en Pskow Finse Rijksdag weer bijeen geweest Duitse brandbommen op Londen Waardevolle lessen Geallieerd dil emma Het zwarte goud Snel handelen een groot belang voor ons volk Post voor vrijwilligers Stoottroepacties bij Nettuno HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 3 Maart Het opperbevel van de Duitse weermacht maakt be kend: In de Zuidelijke sector van het Oostelijk front heerste gisteren slechts geringe plaatselijke bedrijvig heid. Formaties slagvliegtuigen vielen in het gebied van Polonoje en Sjepe- towka troepenconcentraties der bolsje wisten met goede resultaten aan. Ten Noorden van Rogatsjew zette de tegenstander, na door nog meer divisies te zijn versterkt zijn hardnekkige doorbraakpogingen voort. In zware gevechten bevochten onze troepen, die twintig tanks vernietig den, een nieuw afweersucces. Bij Witebsk deden de Sowjets in twee sectoren een aanval met infan terie- en pantserformaties. Bij de succesrijke afweer werden ten Zuid oosten van Witebsk van 18 aanval lende tanks er 14 vernietigd, terwijl ten Noordoosten van de stad in to taal 17 doorgebroken pantserwagens door stormartillerie en tankafweer- wapens werden vernietigd. Ten Noordwesten van Newel duren de hevige afweergevechten voort. Bij hun vruchteloze aanvallen leden de bolsjewisten zware verliezen. Terwijl ten Zuidoosten van Pskow vijandelijke aanvallen mislukten, zijn aan de Narwa nog hevige gevechten gaande met de aanvallende Sowjets. In het bruggèhoofd van Nettuno voerden onze troepen met goede re sultaten talrijke stoottroepenopera ties uit. Formaties gevechtsvliegtuigen en ver dragende artillerie plaatsten bij Anzio en Nettuno zware treffers op twee torpedojagers en een transport schip. Bij een operatie van stoottroepen aan de kust van de Adriatische Zee werden drie vijandelijke tanks ver nietigd en werd een munitie- en brandstofopslagplaats met haar be zetting opgeblazen. Lichte Duitse zeestrijdkrachten he- cchoten met waargenomen werking de haven Bastia op Corsica. In de middaguren van 2 Maart de den Noord-Amerikaanse formaties bommenwerpers, bij gesloten wolken dek en onder sterke bescherming door jagers, terreuraanvallen op plaatsen in West- en Zuidwest Duits land. Ondanks de stérke hinder van rde weersgesteldheid werden 19 vijan- dleijke vliegtuigen neergeschoten. In de afgelopen nacht wierpen enige vijandelijke storingsvliegtuigen bommen op het Rijnlands-Westfaalse gebied. Strijd tegen benden Het D.N.B. meldt, dat Duitse for maties dezer dagen een succesvolle actie hebben ondernomen tegen vrij grote bendengroepen die als schrik - der bevolking het gebied vari de Pripetmoerassen door overvallen en BERLIJN. 4 Maart. In de mid daguren van de 3de Maart zijn we derom formaties Amerikaanse bom menwerpers die gebruik maakten van het slechte weer tot het Duitse Rijksgebied doorgedrongen. Door ver boven zee uit te wijken en te profiteren van de boven Noord- Duitsland hangende zware bewolking probeerden de bommenwerpers de Duitse luchtverdediging te ontwijken. Zij verloren echter spoedig het over zicht, zodat de bommen slechts ver verspreid boven zee, op open terrein en op woongebieden terecht kwamen. Volgens de thans ontvangen rap porten moet de groots opgezette ope ratie van dp Amerikanen als totaal mislukt beschouwd worden. Ondanks het verscheidene duizenden meters hoge gesloten wolkendek slaagden enkele Duitse jagers en jachtkrui- sers erin in contact te komen met de vijandelijke formaties en een aantal Amerikaanse vliegtuigen, die onmid dellijk in de wolken bescherming zochten, neer te schieten, of zo zwaar te beschadigen, dat zij op de terug tocht wel neergestort zullen zijn. In een Vrijdagavond te Londen ge publiceerd communiqué wordt mede gedeeld, dat in totaal 16 vliegtuigen verloren gegaan zijn. Successen tegen benden BERLIJN. 4 Maart. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden van de laatste tijd hebben de Duitse en Kro atische ordetroepen de communis tische benden voortdurend zware ver liezen toegebracht. Alleen ln het ge bied van een m het Westelijk deel van de Balkan strijdend leger verloren de benden ln de tijd van 21 tot 27 Febr 781 doden. 123 gevangenen en een groot aantal overlopers. Hun verlies aan gewonden ls aanzienlijk. Enige sterke bendengroepen werden uiteen geslagen of teruggedreven. Buitge maakt of vernietigd werden 7 voer tuigen, twee mljiiwërpers, een granaat werper, 15 machinegeweren, alsmede handvuurwapens en munitie. Het Japanse kabinet heeft beslui ten genomen Inzake de practiscne decentralisatie van de bevolking der grote Japanse steden De strijdkrachten van Tsjoeng- klng ln de grensprovincie Joean zou den zich op grote operaties voorberei den tegen Noordoosten ik Burma. Stlllwell. de opperbevelhebber der Amerikaanse strijdkrachten ln Indlë ls tijdens een lnspectletoch In Burma gewond. Emir Abdoellah van Transjor- danlë heeft een protest gericht tot Roosevelt tegen Amerikaanse inmen ging in de Palestijnse kwestie Stettinlus. de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken komt naar Londen om ..verscheidene kwesties" te bespreken Tussen Mountbatten. de Engelse opperbevelhebber in het Verre Oosten en Stlllwell. de chef der Amerikaanse strijdkrachten, ls een ernstig conflict uitgebroken, omdat Mountbatten zo weinig vorderingen maakt In Burma. Stlllwell beschouwt Burma slechts als een tussenfase in de strijd tegen Japan, Mountbatten beschouwt de her overing van Burma als zijn hoofddoel. De Spaanse ministerraad zal aan de Cortes een wetsontwerp over de ver vaardiging van brandstof en olie uit Spaanse producten, en een bouw project. dat het stadsbeeld van Madrid aanzienlijk zal veranderen, voorleggen Voorts worden 5U00 gevangenen uit de burgeroorlog voorwaardelijk vrijge laten De allumlnumproductle wordt Industrie van nationaal belang. Bui tenlanders. die aan de vrijheidsoorlog als actieve frontstrijders hebben deel genomen. verwerven de Spaanse natio naliteit. plunderingen onveilig maakten. De bolsjewisten probeerden eerst naar het Zuidwestelijke moerasgebied uit te wijken, doch werden in een strijd van twee dagen overal teruggeslagen en verstrooid. De Duitse grenaders die in het op een oerwoud gelijkende moeras- en bosgebied met de moeilijkste terrein omstandigheden te kampen hadden, vernietigden daarbij in totaal 32 steunpunten der benden en maakten ruim 100 gevangenen. De buit aan wapens, uitrustingsstukken en vee in het van benden gezuiverde gebied was aanzienlijk. BERLIJN, 4 Maart. Ten Zuiden en ten Noorden van Narwa zijn de Sowjets iets opgerukt en naar ver luidt, zouden zij er in geslaagd zijn de rivier over te steken. In militaire kringen alhier heeft men nog geen berichten ontvangen, waaruit zou blijken, dat de bolsjewistische bewe ring, dat de stad Narwa geïsoleerd is. als juist moet worden beschouwd. Veeleer houdt men er hier rekening mede, dat het garnizoen, zo nodig een uitwijkende beweging zal waten uit te voeren. De Duitse verdedigings werken zijn hier diep geëchellon- neerd en men verwacht dan ook. dat de bolsjewisten bij verder oprukken op grote moeilijkheden zullen stuiten en elke terreinwinst duur zullen moe ten betalen. In het gebied ten Zuiden van Pskow. hebben de Sowjets het aan vallen voortgezet. Zij schijnen thans in Zuidelijke richting te willen op rukken. met het doel de spoorlijn PskowOstrow te verbreken. Bij de stad Pskow zelf hebben zij hun hard nekkige doorbraakpogingen voortge zet. In de buitenwijken zou reeds ge vochten worden. Van Duitse zijde wordt hevige te genstand geboden, teneinde te ver hinderen, dat. de Sowjets de grens van Lteand overschrijden. Volgens de laatste berichten zouden de Sowjets ong meer dan 20 k.m. van Ostrow verwijderd zijn. Een gewone agenda HELSINKI 4 Maart. De Rijks dag is gistermiddag in gewone zit ting bijeengekomen. Deze duurde slechts drie kwartier. In tweede le zing werd een ontwerp behandeld tot tijdelijke verlenging van het gratierecht van den president van de staat. Dit zal in de eerste plaats worden toegepast op enkele poli tieke veroordeelden. Verder behan delde de Rijksdag nog een aantal kleine wetsvoorstellen. Het rapport, over de arbeid van de regering over het jaar 1943 werd ver wezen Daar de grondwetscommissie en de commissie voor buitenlandse zaken. De eerstvolgende bijeenkomst van de Finse Rijksdag wordt gehouden Dinsdag a.s. om 14 uur. Verdragen een dodelijk wapen van Moscou Duitse beschouwing BERLIJN. 4 Maart. Onder het opschrift „Verdragen een dodelijk wapen der Sowjets" houdt de ,.B e r- llner Lokalanzeiger" zich evenals verscheidene andere Duitse bladen bezig met de practijk der Sowjetverdragen. In Moscou werden reeds op 28 Sep tember 1926 stelselmatig politieke plannen voorbereid voor de inlijving van de randstaten en wel door een nlet-aanvalsverdrag met Litauen, dat een soort model voor alle Sowjet verdragen ls. Artikel 2 van dit ver drag zelde, dat Litauen en de Sowjet- Unie zich verplichtten, onder alle om standigheden de wederzildse souve- reinlteit en territoriale Integriteit te ontzien. Op 15 Juni 1940 liet Molotow den Lltausen minister van buitenlandse zaken een ultimatum overhandigen, waarin werd medegedeeld, dat het Sowjet-leger de Lltause grens over schreed en twee dagen later werd te Moscou verklaard, dat Letland en Est land hun verdragen met de Sowjet- Unle hadden geschonden door ln het geheim een militair bondgenootschap met Litauen te sluiten. SowJet-troepen rukten een dag later Riga binnen. Even bedriegelljk noemt het blad de verdragsmanoeuvre tegenover de Fin nen. Het dictaat van 12 Maart 1940 was geen verdrag, maar een Instru ment om Finland te gronde te rich ten. Het blad besluit zijn artikel met de woorden: „Deze voorbeelden zijn maar een greep uit de verdragsmethoden van Moscou. Er ls vrijwel geen Euro pese staat, die ze niet heeft leren ken nen. Wie een verdrag sluit met de Sowjets. geeft zich gewonnen." Ie JAARGANG No. 54 L.D. ZATERDAG 4 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Als een der weinige beelden van de door de Duitse bombardementen in de Britse hoofdstad aangerichte schade, die Churchill's scherpe censuur vrij gaf, kwam deze foto langs omwegen naar Duitsland. (Foto Orbis-Holland) Van onzen specïalen verslaggever.) In de middag van een stralende wintei-se dag, suisden bommen neer uit Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, die op zeer grote hoogte boven de stad Nijmegen vlogen. Het bombar dement duurde enkele seconden, maar het zal vele Jaren duren, vóór de jammerklachten, die opstegen uit de op gruwzame wijze overvallen burgerij zullen zijn verstomd en vóór uit de zwart geblakerde puinhopen een nieuw Nijmegen zal zijn verre zen. In weinige ogenblikken werd vernield wat eeuwen aan cultuur en schoonheid hadden opgebouwd, werd vermoord en verminkt, wat toewij ding en liederijke ouderzorg hadden opgekweekt aan honderden warm- kloppende mensenlevens. Nijmegen zelf is verminkt. De grootste stad van Gelderland, een der grootste, een der oudste, een der rijkst met cultuurgoederen gezegen de, een der karakteristiekste steden van ons land; heeft haar aangezicht verloren. Als men de stad nadert, herkent men haar niet meer: de torens, die het aspect der stad be paalden. zijn verdwenen en de prach tige eeuwenoude kerken zijn in puin gelegd. „Is dat Nijmegen?" vraagt men zich met beklemming af. als men de stad binnengaat. En als men langs de ruïnes van de binnenstad loopt, geeft men zelf het antwoord: „Neen. dit was Nijmegen. Een mis dadige aanval heeft deze stad het hart uit het lichaam gescheurd." Met een aantal Journalisten hebben wij onder deskundige leiding een rondgang door de binnenstad gemaakt WIJ hebben langs de troosteloze rijen puinhopen gelopen, waaruit de prik kelende orandlucht ons nog tegemoet kwam en alleen onze herinnering zei (Speciale correspondentie.) BERLIJN. 4 Maart. Afgaande op de termijn, die Churchill gesteld heeft, moet de invasie thans weldra een feit zijn. Want de Britse minister-president heeft na zijn terugkeer van de confe rentie te Teheran verklaard, dat met de grootste strijd van de historie vóór medio Maart begonnen zou worden. In de Wilhelmstrasse heeft men deze aankondiging nimmer ernstig genomen en er evenveel betekenis aan toegekend als aan de talrijke voorspellingen der Britse regering van de laatste jaren Intussen heeft de oorlog echter een punt bereikt, dat een uitstel van cie Invasie op lange termijn onmogelijk maakt. Want het luchtoffenslef der Duitsers tegen Engeland kan. naar te Berlijn verklaard wordt, zeer Ingrij pende gevolgen voor de BritsAmeri kaanse oorlogsvoering hebben Van Britse zijde wordt de ïnvasle- vertraglng toegeschreven aan de bui tengewoon omvangrijke voorbereidin gen. die getroffen moeten worden. Maar daar de Invasie, volgens Britse verklaringen, reeds jaar en dag voor bereid wordt, kunnen de voorbereidin gen niet de werkelijke reden zijn. Te Berlijn wordt de Britse aarzeling dan ook aan de volgende twee feiten toegeschreven: Gebrek aan scheepsrulmte. Ondanks de kleinere successen van de Duitse duikboten en de grote Brits Amerikaanse productie van nieuwe schepen is het tonnagegebrek der wes telijke mogendheden nog zó duidelijk waarneembaar, dat het niet ontkend kan worden. Een invasie, zelfs aan de kust van het Kanaal, zal zoveel scheepsrulmte vragen, dat de verzor ging van het Britse moederland en van de andere fronten ln gevaar ge bracht wordt Wanneer het gebrek aan scheepsrulmte Inderdaad de In vasie vertraagt, dao betekent dit, dat zij nog maandenlang op zich zal laten wachten, want een gebrek aan scheeps rulmte kan slechts op lange termijn opgeheven worden. Angst voor de beslissing Volgens Berlijn weten de Engelsen en Amerikanen, vooral na de ervaringen bij Nettuno. welk een ontzaglijk risi co zij met een dergelijke militaire onderneming lopen. Een mislukte en zelfs een vastgelopen invasie brengt zowel grote militaire als politieke con sequenties met zich mede. In Duitse kringen ziet men ln de angst voor de beslissing de elgenltlke reden voor het uitblijven van de invasie. Ook elk uitstel van de invasie be zorgt Engeland en Amerika echter grote nadelen En wel om de volgende redenen Het eenzijdige bombarderen van Duitse steden heeft opgehouden. De Duitse luchtmacht deelt nu op haar beurt klappen uit en alle tekenen wijzen er op. dat het Duitse offensief krachtiger zal worden. Zodoende wordt het verkeersnet ln Engeland met zijn voor de invasie beslissende centrum. Londen, getroffen. Elke dag van uitstel leidt tot een verbetering van de Duitse afweervoor- bereldlngen langs de kust De concentratie van Amerikaanse troepen wordt duurder Deze troepen belasten niet alleen de Britse bevol king. zij stellen ook hun eisen aan de Britse economische capaciteit Men heeft m Duitsland berekend, dat de belasting van de BritsAmerikaanse oorlogsvoering weldra de grens van het draagbare bereikt zal hebben. ons. dat hier eens rustige straten htiddeir gelegen* rfH*. winkels, öafé's etr talrljke woningen. Wij hebben aan de voet gestaan van een steenklomp, die eens de machtige Stevenstoren ls ge weest. wij hebben ln enorme bouw vallen gestaan, waar enkele gespaarde bogen en geschonden muurschilderin gen ons vertelden, dat zij voor enkele dagen nog kerken waren. Die uitgebrande straten, waarin hier en daar nog een geblakerd huls over eind staat, die eindeloze rijen puin, die ontzaglijke steenhopen, waaronder waarschijnlijk nog de verminkte licha men van vele slachtoffers liggen, het ls alles een afgrijselijk gezicht. Het grijpt iemand ln het hart, men zal het nooit vergeten. Vier kerken van grote historische waarde zlin vernield, de Stevenskerk, de Karmel. de Canlsiuskerk en de Franciscuskerk: één school werd met de grond gelijk gemaakt, drie waren- hulzen en over de duizend woonhui zen werden ln puin geworpen of ver teerd door het vuur. Op de dag van onze rondgang waren 585 doden ge borgen, lagen 240 zwaargewonden in de ziekenhuizen, werden nog 140 per sonen vermist en hield men rekening met meer dan duizend minder ernstig gewonden- Van de 535 doden had men er 373 kunnen identificeren; 212 waren zodanig verminkt, dat niet kon wor den vastgesteld, wie het geweest waren. Van de 373 geïdentificeerde doden waren 172 mannen. 85 vrouwen. 65 Jongens en 51 meisjes. Het aantal doden zal de eerste weken ongetwijfeld nog stijgen. Toen wij langs de puin hopen liepen, zagen wij Juist, hoe enkele arbeiders bij het wegruimen van puin nog een geschonden lichaam onder de puinhopen vonden. En zo zullen nog vele volgen. Splinterbommen Onze deskundige leidslieden vertel den ons, dat de Anglo-Amerikanen bij hun aanval drie soorten bommen hadden gebruikt: brandbommen, bri santbommen en kleine splinterbom men. De uitwerking van de eerste twee soorten bommen is bekend. De splinterbommen zijn in Nederland nog niet eerder gevallen Het zijn bommen, die alleen tegen levende doelen dus tegen mensen worden gebruikt Als zij exploderen, zaaien zij een menigte zeer kleine metaal- splinters om zich heen, die niet door een muur dringen, doch wel in een mensenlichaam Deze bommen zijn bij de aanval op Nijmegen in een zeer grote hoeveelheid gebruikt qp sommige wegen viel er om de me ter een neer en zij hebben op de straten en langs de muren der hui zen tal van slachtoffers gemaakt. Wij hebben op verscheidene plaatsen van de stad de uitwerking van de ontelbare splinters op de muren der door de grotere bommen gespaarde huizen met eigen ogen kunnen zien: in een dei straten waren de muren, zo ver het oog reikte, overzaaid met vele honderden indeukingen der ,J£ijk eens. Oompje biedt je zelfs een stoeltje aanl" Wie herinnert zich nog zijn op timistische aardrijkskundeboek- je van de lagere school? De geest driftige uitroepen over „welstand" en nijverheidin steden, waar het oog slechts werd getroffen door stinkende fabrieken en werkloosheid. Ach, hoe ver lag wat wij op school uit ons hoofd leerden soms af van de wer kelijkheid! Limburg had een paar extra-mooie zinnen over welvaart, die er ge bracht werd door de toeristen cn kreeg verder ongeveer de volgende regels: „Limburg is bekend om zijn ro zenkwekerijen (Tegelen), zijn glas- en aardewerk (Maastricht, Kristal- Unie. Regoutzijn gebak (Weerter vlaaien), maar' vooral om zijn steen kool (het zwarte goud)." Aardige beeldspraak...: „Het Zwarte Goud" Probeer nu eens bij uw kolenboer wat van dat zwarte goud te bemachtigen. .JCan ik op mijn bon..." ,JVee meneer, op uw bon kunnen wij u niet leveren. Misschien over een maand." Ja, waarom niet over drie 'maan den? Dan is het toch de tijd voor zuinig stoken bij uitstek. Nu zou u het toch maar onnuttig in de kachel gooien... Maar probeer het nu eens anders. Spreek niet over bonnen en derge lijke bureaucratische belemmeringen voor snel en vlot zaken doen en zeg eenvoudig: „Wilt u vanmiddag even twee mud brengen?" Ziet, hoe vlug u die in huis heeft. Over bonnen niet spreken, over de prijs moet u zich evenmin bekom meren Alleen uw portemonnaie moet u daartoe in staat stellen... Zwart goud inderdaad, zo zwart als dit goud op het ogenblik is, is het nog nooit geweest. Daar had ons schoolboekje nog geen idee van, toen het zo optimis tisch sprak, over de welstand voor nijvere handen, die het zwarte goud bracht De steenkool is nu alleen maar zwart goud voor zwarte handelaars TIJL. scherven. Het gafrruik van deze tegen levende doelen gerichte bommen wijst er onmiskenbaar op. dat deze aanval op Nijmegen niet op militaire doelen maar op de bevolking van Nijmegen was gericht! De onloochen bare feiten wijzen niet anders uit. Trouwens, het droeve „resultaat" van deze bomaanval spreekt in dit opzicht duidelijke taal. Er is geen enkel object van militaire betekenis geraakt. Een vergissing der bommen- werpende piloten móet uitgesloten worden geacht, want de hemel was helder en het zicht was buitengewoon goed. De catastrophe voor Nijmegen zou nog groter geweest zijn, als niet onmiddellijk na de ramp- op krrachv- dadlgo en vaak heldhaftige wijze was opgetreden. Alle diensten, politie, luchtbescherming, brandweer. Tech nische Noodhulp. Arbeidsdienst, ge assisteerd door formaties van de Duit se weermacht en Nijmeegse burgers, hebben ontzaglijk veel werk verzet. Vooral de rijksbrandweer, afdelingen Holland en Brabant (ln Duitsland ge schoolde Nederlandse brandweerlie den). heeft door haar manhaftig, ge disciplineerd en vakkundig optreden gezorgd, dat de brand zo veel moge lijk beperkt werd en dat onder meer het historische raadhuis voor het vuur werd gespaard. Vele van deze en van de Nijmeegse brandweerlieden hebben dertig uren achtereen op hun post ge staan. De Technische Noodhulp (ook uit Arnhem, Austerlltz, Rotterdam en Zutfen), onder leiding van majoor Beek, heeft met behulp van Arbeids dienst en vele burgers geweldige pres taties verricht. De Nederlandse Volks- dlenst heeft zijn nut bewezen met het helpen der getroffenen aan voedsel, kleding en onderdak en de waar nemend burgemeester. Ir. Hondlus. die onmiddellijk op naar algemeen erkend wordt- buitengewoon ener gieke wijze het oprulmlngs-, reddings- en hulpwerk leiding heeft gegeven, heeft zich ln deze dramatische dagen grote verdiensten verworven. (Zie verder pag. Luchtaanval op Groot Parijs PARIJS, 4 Maart. In de nacht van Donderdag op Vrijdag is de om geving van Groot-Parijs door Anglo- Amerikaanse vliegtuigen gebombar deerd. Verscheidene gemeenten zijn getroffen. Staking in Zuid-ltalië GENEVE. 4 Maart, Naar de „Daily Express" uit Napels meldt, zijn "de arbeiders in Zuid-ltalië in staking gegaan uit protest tegen de jongste rede van Churchill in het Lagerhuis. Deze staking Ls uitgeroe pen door de zes politieke partijen van het „vrije Italië" en wordt ge organiseerd door de Italiaanse vak verenigingen. Verder zijn op Cyprus ongeveer 1300 arbeiders en technici van de regerings afdeling voor openbare werken in staking gegaan, omdat de regering him looneisen niet wil inwilligen. Gemeenschapszalen voor buitenlandse arbeiders BERLIJN, 3 Maart. Binnenkort zullen te Berlijn tweehonderdvijftig gemeenschapszalen voor buitenlandse arbeiders worden geopend. Zij zullen het karakter van kameraadschaps huizen dragen, waarin de arbeiders der verschillende naties zich des avonds en op vrije dagen ontspan nen kunnen. Verkoop van vlees op Vrijdag en Zaterdag DEN HAAG. 4 Maart. Het pu- bliek gaat er de laatste tijd weer meer en meer toe over. aandrang op de slagers uit te.oefenen, dat deze op Zaterdag of zelfs Vrijdag vlees verkopen op de des Vrijdags in de bladen bekend gemaakte bonnen. Nadrukkelijk wordt er nogmaals op gewezen, dat zulks ten strengste ver boden is. Nauwgezette controle zal op de naleving van deze bepalingen worden uitgeoefend. Overtreders van deze voorschriften dienen te over wegen, dat niet alleen de slager, doch ook de koper zich aan strenge straf fen blootstelt, indien bij controle overtredingen van die aard moeten worden vastgesteld. ZWOLLE, 4 Mrt. De uitgestrekte vlakte tussen de wal en kamp Mark nesse begint onder de Maartse luch ten langzaam maar zeker helderder groen te kleuren. Het is de winter tarwe. waar schot in gaat komen. Van de auto van de directie uit. die over de hobbelige wegen voort- kruipt als over een heiig zeetje, ziet ge dit land: vlak, grauw en trooste loos, de Noordoostelijke polder. Toch, met deze drie woorden is de betekenis niet afgedaan. De vraag rijst ook nu, in hoeverre in dit gebied een nood zakelijke aanvulling van onze voed selvoorraad gevonden kan worden. De beantwoording van deze vraag is niet eenvoudig. Wat nodig is voor dit gebied, heeft een van de land bouwkundige ingenieurs kort en krachtig geformuleerd: Mensen en nog eens mensen. Inderdaad hierom gaat het in de polder. Dit stuk grond netto, dat wil zeggen na aftrek van wegen en kanalen 45.000 HA. groot, ls thans voor een derde gedeelte in cultuur gebracht en verwacht mag worden, dat dit derde gedeelte. 15000 HA. tezamen aan zomer en winterge wassen. een goede oogst zal opleve ren, mits de nodige krachten aan mensen en paarden te rechter tijd aanwezig zullen zijn. Alvorens de blik naar de resterende grond te richten, waartoe de leek geneigd is. moet wat thans in bezit genomen werd ook behouden worden. Mensen en nog eens mensen blijft dan ook de klem mende vraag, die, nu het a.s. sei zoen vordert, met meer klem van reden gehoord zal worden van de zijde van hen. die zich verantwoorde lijk weten voor een van de belang rijkste graanschuren van Nederland. Wij zijn van mening, zonder aan de belangen van een tewerkstelling op andere punten minder waarde toe te kennen dat deze vraag zonder dralen onder het oog gezien moet worden. Een mud meer of minder tarwe aan het einde van de zomer betekent zo en zoveel meer of minder spankracht in het uithoudingsvermogen van ons volk, ook in Europees verband ge zien. Nu tijdelijk bekwame land- bouwkrachten vrij komen, die door de omstandigheden niet Ln staat zijn, op eigen bedrijf hun werkkracht te benutten, moet naar onze mening in deze rich ting gezocht worden naar een oplossing. Reeds thans zijn er te kenen die erop wijzen (binnen komende brieven bij de directie van de N.O.P. bewijzen dit) dat door de jongeren onder die krach ten naar deze mogelijkheid wordt gegrepen. Een georganiseerde in zet zal echter nodig zijn om hieraan de waarde te verlenen, die deze inzet vraagt. Naar wat ons hierover van des kundige zijde werd medegedeeld, gaat het hiér om het verrichten van grondjverk, het graven van sloten en greppels, waardoor verdere ontslui ting van de polder mogelijk wordt, doch het is ook, en dan wellicht ln de allereerste plaats van belang, dat beschikt, wordt over voldoende krach ten om de oogst in 1944 ten volle te verwerken. Voldoende krachten, ook paarde- krachten. Nog ongeveer 750 voor het werk in de polder bruikbare paarden zullen nodig zijn. Een voedselpro bleem zullen zij niet scheppen, om dat voldoende klaverland aanwezig is om deze dieren te welden. Natuur lijk is het mogelijk meer vragen op te werpen die met het grote vraag stuk in verband staan. Huisvesting, kleding, schoeisel e.d. zullen uiter aard in deze tijd even zovele proble men vormen. Deze problemen zullen dan ook opgelost moeten worden en wel op een wijze die de werker in de polder waardig is. Dit is echter ondanks zijn belangrijkheid van het standpunt van de volkshuishouding gezien een kwestie van de tweed© órde. Hoofdzaak is. dat thans spoe dig iets gebeurt. Het voorjaar heeft op de bouwlanden zijn Intrede ge daan. Gewas en bodem vragen om verzorging. Dat de Noordoostelijke polder slechts een deel van de voedselbe- hoefte kan dekken, staat vast. Dat het niet mogelijk zal zijn, alle grond in de loop van dit jaar in cultuur te brengen, kan zelfs de leek duidelijk zijn na een tocht door dit schijnbaar „onmetelijke gebied". Dat anderzijds ons volksbelang vraagt dit werk tot de hoogst mogelijke produktie op te voeren, is eveneens buiten Kijf. In vredestijd begonnen, is het werk aan de oude zeebodem thans van on schatbare waarde en waar een -vil is, is een weg. De wil is het dsel- vraagstuk oplossen met dat wat de Noordoostelijke polder dit Jaar zal op leveren. De weg is. naar onze stellige overtuiging, een inzet, en dan een spoedige, van alle beschikbare krach ten in de polder. In hoeverre ook buiten de polder op andere gronden een dergelijke inzet van belang kan zijn, kan dan, mits op zeer korte termijn, eveneens bekeken worden. Op alle instanties, met r.arne ook de gewestelijke arbeidsbureaux, die ook hun bemiddeling in deze kunnen verlenen, zij hier nog eens uitdruk kelijk een beroep gedaan. Het //-Ersatzkommando Nieder- lantis m Den Haag maakt, ln verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de ver schillende eenheden der Warfen ,.of..die lij Lazaretten. G^nesupec- heime enz liggen, bet volgende be kend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten in het vervolg geadres seerd zijn ais volgt: An das ff-Ilauptamt DII Deutsche Dienstpost Maastricht. Zur Weiterleitung an: Naam: Adres of veldpostnr Daardoor zal de verzending van de veldpost ln bet vervolg minder ver traging ondervinden. Brieven, tijd schriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het ver dient aanbeveling ln de pakjes ook een adres bij te voegen en deze ste vig te verpakken Tot 100 gram ls alles vrij van porti Tijdschr:' «n en pakjes boven de 100 gram --ren van Zulassungsmarken voorzien in als deze naar een veldpostnummei ge zonden worden en mogen niet zwaar der zijn dan ÏOOO gram. Voor zwaar dere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zulassungsmarken geplakt worden. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnummers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op de brief moet vermeld zijn: luchtveld- post. Luchtveldpostzegels en toela tingszegels worden door de vrijwilli gers aan hun familieleden toegezon den. Het ls ln het belang der familiele den zelf, dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging onder vindt en op de plaats van bestem ming aankomt In het vervolg moe ten dus brieven tijdschriften en pakjes voor de vrijwilligers niet meer naar het ff Ersatzkommando Nlederlande ln Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Hollandse post aange nomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitse Dienstpost gevestigd zijn. kan men de veldpost daar be zorgen Ook kan men hi,i de Duitse dienstpost geld verzenden op veld postwissels voor de vrijwilligers bij alle penheden der weermacht en Waf- ten U Petroleum voor kook- doeleinden DEN HAAG, 4 Maart. Van 5 Maart tot en met 1 April a.s. geeft elk der met 19 en 20 genummerde bonnen van de bonkaart „u 403" voor kookdoeleinden recht op het kopen van één liter petroleum. De stem der OOSTLAND ROEPT! Reeds honderden Nederlandse jon gens en meisjes bevinden zich in de Landdienstkampen in West-Pruisen. Zij bleven niet bij moederspappot, maar trokken uit om boer of boerin in het Oosten te worden. Daar wer ken zij op het land en helpen mede aan de opbouw van ons Nieuwe Europa. Zij zijn onze jongste vrij willigers. Versterkt hun rijen! Meld je aan bij de Germaanse Landdienst, Koningslaan 9, Utrecht. Luistert op Zondag 5 Maart van 11.30 tot 11.46 uur over de zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der g over het onder werp „Waarom rashyglëne". GROENTEBON INLEVEREN. Inwoners der gemeenten, waar klan tenbinding voor groenten geldt, die nen bon „groente 4e periode 1944" van 5 tot en met- 11 Maart a.s. in te leveren bij den handelaar, van wien zij van 19 Maart tot en met 15 April a.s. groenten en fruit wensen te betrekken. De verduistering begint heden om 18.30 en eindigt 7.15 u. Zondag .ijn deze tijden 18.45 en 7 u. Maan op 12 54 (Zondag 13.48). on der 4.31 (5.19). 10 Mrt. VM., 17 Mrt. L.K., 24 Mrt NJf. Regeling komt voor wie bon 0 69 niet kan bezitten AMSTERDAM, 3 Maart. Het ls moeilijk het op deze wereld leder een naar de zin te maken Zó staat er in de krant, dat we bon 069 bij den schoenmaker gaan inleveren en zó komen er mensen op de redactie, die zeggen: „En wij? Tellen wij niet mee? Worden we vergeten?" En die mensen hebben gelijk. Het Rijksbu reau Hulden en Leder, dat de klan tenbinding voor het schoenlappen ln het leven heeft geroepen, heeft een paar categorieën Nederlanders over het hoofd gezien. Dat zijn namelijk in de eerste plaats de mensen, die uit de ziekenhuizen worder ontslagen ln deze weken en niet hun bonkaart levensmiddelen terugkrijgen, maar rantsoenbonnen ontvangen tot de eerstvolgende uitreiking van nieuwe bonkaarten Dat zijn voorts de lie den, die hetzij tijdelijk, netzij voor goed uit het buitenland terugkeeren én in hetzelfde schuitje meevaren als de zieken. Moeten al deze men sen met natte voeten blijven varen? Gelukkig niet. Wel waren zij eerst vergeten, maar nu het Rijksbureau Huiden en Leer op zijn verzuim op merkzaam ls gemaakt, vernemen wij, dat er voor deze lieden een speciale regeling in het leven zal worden ge roepen. Nog enige dagen moed. en zij weten met welk papiertje zij hun schoenmaker mogen verblijden. Auto van den Leider In botsing met de tram UTRECHT. 3 Maart. De pers dienst van de N.S.B. meldt: Toen de Leider zich gistermorgen per auto naai de begrafenis van wij len dr Bartels begaf, heeft zijn wa gen te Heemstede, komende uit de richting Hoofddorp, éen aanrijding gehad met een tram vagen van ae N.Z.H. die op dat punt ln volle vaart passeerde De chauffeur van de auto werd door een plotseling opkomende sneeuwstorm verblind, hetgeen de oorzaak was van dit ongeval De voorzijde van de auto werd geheel vernield Niemand der inzittenden liep letsel op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1