HET DAGBLAD Nieuwe grote aanval op Londen Scherpe reacties in de Finse dagbladen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Palts weermachtsbericht Doorbraakpogingen van de Sowjets zonder resultaat Wisselende strijd bij Nettuno Zwaartepunt thans bij de Narwa Duitse bewapenings- potentieel sinds '39 verveelvoudigd Geen geallieerde wapens meer voor Turkije Bommen bij Vaticaan „Onvoorwaardelijke capitulatie in gecamoufleerde vorm" „Andere situatie dan in '40" De nieuwe bonnen: Kwart kilogram kaas op de aanvullingsbon boter Tabak naar keuze Klantenbinding voor schoen reparaties Bevredigende resultaten" HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 2 Maart Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: In de Zuidelijke sector van het Oostelijke front ondernamen de bolsjewisten vooral in het gebied van Kriwolrog talrijke aanvallen die geen succes hadden. Ten Noorden van Rogatsjew vielen de bolsjewisten met geconcentreerde krachten op een smal front aan Grenadiers en pantsergrenadiers ver ijdelden alle doorbraakpogingen en brachten op doeltreffende wijze, on dersteund door artillerie en lucht doelartillerie den vijand zware ver liezen aan doden en gewonden toe In deze gerechten heeft zich de Sile- zische vijfde pantserdivisie onder be vel van generaal-majoor Decker te zamen met de aan haar toegevoegde infanterie- pantser- en luchtdoel- artillerieformaties bijzonder onder scheiden. Ten Noordwesten van Newel na men de vijandelijke aanvallen in he vigheid toe De doorbraakpogingen die de gehele dag aanhielden, wer den. nadat 25 vijandelijke pantser wagens waren stukgeschoten, in zware gevechten verijdeld. Aan het Narwafront werden de Sowjetaanvallen met vers aangevoer de strijdkrachten ondernomen, in zrware gevechten afgeslagen, voor een deel stortten zij reeds voor onze stel lingen in ons vuur ineen. In het hoge Noorden drongen in de sector Kandalaksja Duitse stoottroe pen de zeer versterkte vijandelijke stellingen binnen en lieten talrijke gevechtsstellingen met de bezetting in de lucht vliegen. Op het landingshoofd van Nettuno kwam het gisteren ten Zuiden en Zuidwesten van Cisterna tot heen- en weergolvende gevechten Op ver scheidene plaatsen slaagde de vijand er in weer binnen te dringen in de vooruitgeschoven stellingen die wij de vorige dagen hadden veroverd Ver dragend geschut bracht in de haven van Anzio een vrachtschip tot zinker en plaatste verscheidene tref fers op andere schepen Formaties gevechtsviiegers zetten haar aanval len op schepen en ontschepingen in het gebied van Anzio voort en brachten door bomtreffers zware schade toe aan een transportschip van 5.000 ton Van het Zuidelijke front wordt êlechts verkennings- en stoottroep- actie aan weerszijden gemeld. In de afgelopen nacht ondernamen formaties Britse bommenwerpers on- BERLIJN. 3 Maart, Het strijd toneel bij Narwa in de noordelijke sector van het Oostelijke front wordt in militaire-kringen te Berlijn op het ogenblik een der belangrijkste ge acht, daar de Sowjetrussische aan vallen daar niet alleen van militair belang zijn. maar ook een politieke ondergrond hebben. Immers, de Duit sers houden op het ogenblik stand aan de versperringslinie tussen het Peipusmeer en de Finse Golf. De bolsjewisten poogden de Duitse stellingen te doorbreken, wïartoe zi.i sterke strijdkrachten tot de aanval lieten overgaan. Vooral uit het brug genhoofd van de rivier de Narwa lie pen ze herhaaldelijk storm. Hun offensief ging naar het Noorden, het Westen en het Zuiden. De gevechten in Zuidelijke en Westelijke richting hoilden nog aan. De aanval in Noor delijke richting werd afgeslagen. Het meest naar het Zuiden gelegen zwaartepunt is op het ogenblik Rogatsjew. waar de bolsjewisten nog steeds trachten de districtsslad Bobroeisk aan de straatweg door de Pripetmoerassen in hun bezit te krijgen. Ook hier leden zij een neder laag. Het bolsjewistische offensief tegen Witebsk duurt eveneens voort. Vol gens te Berlijn ontvangen onbeves tigde berichten zouden de Sowjets minder dan vijftien km. van Witebsk verwijderd zijn. De Duitse troepen, gesteund door artillerie en tanks, doen hier krachtige tegenaanvallen en brengen den vijand zware verlie zen toe. BERLIJN. 2 Maart. De Reichs- arbeitskammer heeft in een grote Duitse bewapeningsfabriek een bij eenkomst gehouden waaraan duizen den mannelijke en vrouwelijke ar beiders deelnamen en gedurende wel ke 134 bedrijfsgemeenschappen wer den onderscheiden als „Kriegs- musterbetrieb". Rijksminister Funk en Reichsorga- nlsationsleiter dr. Ley reikten de on derscheidingen uit en dr. Ley hield daarbij een toespraak waarin hij schilderde hoe het Duitse bewape- ningspotentieel sinds 1939 is verveel voudigd. Hij wees er op hoe na de oorlog voor den werkenden Duitsen mens datgene verwezenlijkt zal wor den waarnaar hij verlangt; het recht op arbeid, de zorg voor de oude dag. zekerheid ingeval van ziekte, invali diteit en moederschap, uitgebreide woningbouw, regeling van vrije tijd en vacantie, een maatschappelijke orde waarin de werkende mens een groter aandeel zal hebben in de cul tuur. Thans echter gaat werken en strij den voor de overwinning voor alles. Tegenover de vijandelijke terreur Elaatst het Duitse volk zijn bereid- eid tot het brengen van offers om dat. het weet dat deze houding naar de overwinning zal lelden. Wegens de algemene staking ln Paraguay heeft het leger de spoor- en tramwegen overgenomen; bovendien zijn alle kantoren van vakverenigin gen door militairen bezet. Feodoro Plcado ls gekozen tot president van Costarica. Van tien geallieerde bommen werpers die Rangoen trachtten aan te vallen zijn er vijf neergeschoten. In Burma doen de Britten ver geefse pogingen de door de Japanners omsingelde zevende Britse divisie te bevrijden, daar de Japanners een hieuw offensief hebben geopend. der bescherming van het gesloten wolkendek terreuraanvallen op plaat sen in Zuidwest Duitsland Door tal rijke mijnen, brisant- en brandbom men werden vooral ln de woonwijken van de stad Stuttgart schade en ver liezen onder de bevolking veroor zaakt Vijandelijke stoorvliegtuigen lieten bovendien bommen vallen op West Duitsland. Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Onze luchtmacht ondernam op nieuw een grote aanval op Londen De ln verscheidene golven aanvallen de zware gevechtsvliegtuigen lieten een groot aantal brisant- en brand bommen op verschillende delen der stad vallen. Er ontstonden talrijke grote branden en omvangrijke ver nielingen. LISSABON. 3 Maart. Reuter ontleent aan Turkse verklaringen, dat de geallieerden de leverantie van oorlogsmateriaal aan Turkije zou den hebben gestaakt. Het Engelse persbureau voegt hieraan toe. dat officiële Britse instanties hierover nog geen standpunt hebben ingeno men. doch dat het staken dezer leve ranties aan Turkije geen verrassing wekt. Reuter vervolgt dan woordelijk: ..Het spreekt vanzelf, dat de geal lieerden hun oorlogsmateriaal alleen kunnen missen mits dit wordt ge bruikt voor het optreden tegen den vijand. Wanneer Turkije niet het voornemen heeft de door de gealli eerden geleverde wapens te gebruiken voor het doel. waartoe zij bestemd zijn. dan kunnen de geallieerden dit materieel elders wel beter gebruiken." ROME. 3 Maart. Woensdag om 20.00 uur heeft een Anglo-Amerlkaans vliegtuig van ongeveer 600 meter hoogte zes bommen neergeworpen ln de onmiddellijke omgeving van Vati caanstad. Van deze bommen kwamen er vier terecht op het exterritoriale gebied van het Colleglo Urbano dl Propaganda Flde, de belde andere in rie omgeving van de Muur van Aure- lius. BIJ de Ingang van d» kapel Santa Camilla werd een arbeider ge dood. een Augustijner monnik ls ge wond. De kerk en de kruisweg van het ln de nabijhetd liggende Colleglo Santa Monica werden zwaar bescha digd. De „Osservatore Romano" schrijft over deze aanval: ..De treurige gevolgen van deze misdaden zullen zij. die hiervoor verantwoordelijk zijn misschien eens moeten dragen." Keuringen Waffen-W enz. Keuringen voor de Waffen-0. ff- wacht bataljon In Amersfoort, Land storm Nederland. Kriegsmarine en de Germaanse If in Nederland. Alle In lichtingen. brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrljghaar hU de Nebenstellen der Waffen-ff: Am sterdam, Dam 4: Alkmaar. Lange- straat 56: Heerlen. Sarolcastrant 25; Groningen, Heerste '16: Enschede, Hengelosestraat 30 en het ff-Ersatz- kommando Nlederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 9 Maart: 914.00 uur Rotterdam. Deutsche Oberschule, Wcsterlaan 2; 10 Maart: 912.00 uur Den Bosch, hotel Noord-Brabant. Markt 45; 15 18.00 uur Venlo. Deutsches Haus. Egmondstraat 16: 11 Maart: 91200 uur Arnhem. Café Royal; 15—18.00 u. Zwolle, hotel Gijtenbeek: 12 Maart: 912.00 uur Groningen. Heerstr 46; 1518 00 uur Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat: 13 Maart: 9—14.00 voor Amsterdam. Dam 4; 14 Maart: 914 uur: Utrecht, N V -Hhuls. Oude gracht 245; 15 Maart: 9—14.00 uur: Amersfoort. Pol. Durchgangslager. Leusderweg. De pauselijke staatssecretaris, kardinaal Maglione, heeft de diplo matieke vertegenwoordigers een af schrift overhandigd van het protest, dat de Paus heeft Ingediend tegen de verwoesting van de abdij van Monte Casslno door de Engelsen en Ameri kanen. Ie JAARGANG No. 53 L D VRIJDAG 3 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 BERLIJN, 3 Maart. Berichten uit de Zweedse en Finse bronnen, voornamelijk persstemmen, doen uit komen, dat men in Scandinavië en in Finland zelf, de door de bolsjewis ten gestelde wapenstilstandsvoor waarden onaanvaardbaar acht. Een zeer zwaar wegena punt is wel het feit, dat Finland moeilijk een garant zal kunnen vinden, die borg staat voor een correcte houding van de Sowjet-Unie in geval de Finnen zou den toegeven. „Kauppaleh t i" merkt op: Wanneer men deze voorwaarden en haar gevolgen nauwkeuriger onder de loupe neemt, moet men consta teren, dat de Sowjet-regering geen andere bedoeling heeft dan Finland op genade of ongenade aan de Sow jet-Unie uit te leveren. Dergelijke bepalingen zouden de nationale en economische eenheid van Finland vernietigen. Wat het interneren van Duitse troepen in Finland betreft, dit zou van Finse zijde een handelwijze veronderstellen, welke in het geheel niet overeenkomt met de Finse op vatting van het begrip eer. Boven dien zou elk ingaan op deze eisen Finland op dezelfde ongelukkige weg brengen als Italië. „Uita Sanomat" schrijft: Ten aanzien van de huidige vorm van de voorwaarden is van Finse zijde slechts de opvatting mogelijk, dat zij niet eens geschikt zijn als basis van ver dere onderhandelingen. „Ajan Suunta" meent: De bru tale overmoed, waarmede de Sowjet- regering zich heeft gehaast de op rechte vredespogingen van Finland gelijktijdig bekend te maken met dc Sowjetrussische eisen, bewijst dat het polsen over de vrede te Moscou uit sluitend ls opgevat als teken van zwakte, hoewel het geenszins zo is. Finland heeft zich destijds in een dwangpositie moeten bukken voor de vrede van Moscou. Thans ls Finland echter verre van een dwangpositie ver wijderd. „Hufvudstatsbladet" schrijft: In sommige buitenlandse persorganen wordt het feit op de voorgrond ge plaatst, dat het woord „onvoorwaar delijke capitulatie" niet ln de Sowjet- voorwaarden voorkomt. Men wil dit zien als een ver gaande bereidwillig heid der Sowjet Unie tegenover Fin land. Het Finse volt weet echter, dat met deze vredesvoorwaarden niet bet beeld van een „vrede" verbonden kan zijn, doch uitsluitend het beeld van een nieuwe oorlog, waarin dan Fin land zelf oorlogsterrein zou moeten worden. Het lijkt ondenkbaar, de onover wonnen troepen terug te trekken tot de grenzen van de door Moscou opgc- dwongen vrede van 1940 en pas daar na te onderhandelen over kwesties als de definitieve demobilisatie van het Finse leger, de oorlogsschadeloosstel ling en het lot van Petsamo. Een dergelijke els staat, hoewel ge camoufleerd, met de onvoorwaarde lijke capitulatie gelijk en zou een verraad betekenen aan het Finse volk, nog afgezien van het feit, dat het het volk tegelijkertijd in moeilijk heden van nog niet vermoede strek king moet storten. p.Uusl S u o m 1" zegt. dat op basis van de bekend gemaakte voor waarden elke verdere onderhandeling onmogelijk is gemaakt. Immers ten aanzien van de vrede van Moscou heeft Indertijd ook het buitenland geconstateerd, dat daarmede op grove wijze de nationale, economische en culturele eenheid van Finland was gebroken, en dat deze opgedwongen vrede op strategisch gebied een recht streekse permanente bedreiging van Finland door de Sowjet-Unle bete kende. Vïjf punfen Inmiddels heeft Radio-Moscou een uitvoeriger lezing van de Sowjet russische eisen bekend gemaakt, sa men met de mededeling, dat ze aan DEN HAAG. 3 Maart. Brood, beschuit, vlees, aardappelen en ta bak naar keuze kunnen ln de ko mende veertiendaagse periode wor den gekocht op de bonnen 11 en 12, terwijl als bon voor het kopen van melk en taptemelk bon 11 geldig is verklaard. Zoals bekend, wordt voor het tijd vak van 4 tot en met 18 Maart a.s. slechts één bonnummer voor tapte melk en voor melk aangewezen. Ten einde het rantsoen voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar op 51 liter per week te handhaven, geven de bonnen „reserve d 22 en e 22" elk recht op het kopen van 54 liter gestandaardi seerde melk. Reeds eerder is gepubli ceerd dat de geldigheidsduur van de bonnen „taptemelk 09 en 10" en „melk 09 en 10" verlengd is tot en met 18 Maart as. Op bon 11a is 125 gram boter ver krijgbaar en op bon boter 11b 100 gram bak- en braadvet. Voorts wordt voor de periode van 4 Maart tot en met 15 April als aan vulling op net boterrantsoen van per sonen beneden 21 Jaar op elk dei- bonnen 12a en 12b boter 125 gram margarine beschikbaar gesteld, ter wijl als z.g. inhaalbon is aangewe zen bon boter 10b. waarop echter in plaats van een half rantsoen boter of margarine ditmaal 250 gram 20 plus of magere kaas kan worden ge kocht Voor kinderen van 0 en 1 jaar geeft bon „e 21 reserve" recht op het kopen van 250 gram rijst of gort en voor kinderen van 2 en 3 Jaar bon „d21 reserve op 250 gram gort, ter wijl 150 gram versnaperingen ge kocht kunnen worden op de versna peringbon 11. Tenslotte zijn aangewezen de bon nen: 58 en 59 voor bloem. 60 voor 250 gram havermout, 61 voor 100 gram 20 plus of magere kaas, 62 voor sui ker, 63 voor jam, 64 voor 250 gram koffiesurrogaat en 65 voor vervan gingsmiddelen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de bonnen 11 aardappelen en 11 toeslag slechts geldig zijn tot en met 11 Maart. Voor vervangingsmiddelen en kin- derdrankpoeder zullen op 2 April nieuwe bonnen worden aangewezen, voor koffiesurrogaat op 16 April, voor zeep enz. op 18 Maart en voor scheer zeep op 30 April. Kwarf kilo kaas Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening deelt mede: Zoals be kend, wordt eens per zes weken een bon, de z.g. aanvullingsbon, aange wezen. ten einde het boterrantscwen voor de gewone verbruikers van 250 gram per veertien dagen op 250 gram per twaalf dagen te brengen. Ditmaal zal echter op bon „boter 10b", welke op 5 Maart a.s. zal worden aangewe zen, in plaats van 125 gram boter of margarine 250 gram 20 plus of ma gere kaas beschikbaar worden ge steld. Aangezien de handelaren niet vol doende bevoorraad zijn om deze kaas onmiddellijk af te leveren, moet men deze bon „boter 10b" ln de week van 5 tot en met 11 Maart a.s. desgewenst tegen ontvangstbewijs bij zijn nor malen kaasleverancier van tevoren inleveren. Van 26 Maart af zal men de kaas ln ontvangst kunnen ne men. terwijl bon „boter 10b" nog tot en met 15 April aa. geldig blijft. den Finseh vertegenwoordiger Paasi- kivi te Stockholm zijn overhandigd door de gezante mevrouw Kollontay. De bolsjewisten vragen: 1. Verbreking der betrekkingen et Duitsland en internering der Duitse troepen en oorlogsschepen ln Finland met de bepaling, dat, ln geval Fin land van mening is. dat laatstge noemde taak boven zijn macht *,aat. de Sowjet^Unie bereid ls. Finland door troepen en luchtstrijdkrachten de nodige bijstand te verlenen. 2. Herstel van het Sowjetrussisch- Finse verdrag van 1940 en terugtrek king der Finse troepen tot de grens van 1940 3 De Sowjetrussische en geallieer de krijgssevangenen, alsmede de ge ïnterneerde Sowjetrussische en geal lieerde burgers moeten onverwijld naar huis worden teruggestuurd. 4. De kwestie ener gedeeltelijke of volledige demobilisatie van het Fin se leger moet aan onderhandelingen te Moscou voorbehouden blijven. De kwesties van het herstel der schade, die de Sowjet Unie door militaire handelingen en door de bezetting van Sowjetrussisch gebied heeft ge leden. moeten eveneens aan onder handelingen te Moscou voorbehouden blijven. 5 Ook de kwestie van het gebied van Petsamo moet onderwerp van besprekingen worden te Moscou. Tevens werd aan Paasikivi mede gedeeld. dat in geval de Finse rege ring bereid zou zijn deze voorwaar den terstond aan te nemen de Sow- jetregering bereid is in Moscou Fin se afgevaardigden te ontvangen ter opstelling van een definitieve over eenkomst. DEN HAAG, 2 Maart. - In ver band met de vele moeilijkheden, welke zich de laatste tijd ten aan zien van de reparaties van schoe nen voordoen, wordt met ingang van 1 Maart 1944 ln geheel Nederland voor de reparatie van schoeisel een klantenbinding ingevoerd. Met in gang van die datum mag eên schoen hersteller uitsluitend nog reparaties verrichten voor degenen, die bij hem als klant zijn ingeschreven Alle tot op heden aangenomen repa raties moeten echter worden af gemaakt. Een en ander dient om de ver strekte hoeveelheid reparatiemate riaal zo rechtvaardig mogelijk aan te wenden. Iedereen, ook de ln ons land ver toevende buitenlanders, die ln het be zit zijn van de Nederlandse distribu tiebescheiden. dient zich bij een schoenhersteller te laten inschrijven en wel zoveel mogelijk bij den her steller. die ook ln 1943 het reparatie- werk verrichtte. Niet alle gezins leden behoeven -bij een en denzelfden reparateur Ingeschreven te worden. Had een gezin ln 1943 meer dan één schoenmaker, dan dient men thans bij deze verschillende schocnherstel- lers één of meer gezinsleden te laten Inschrijven. Alleen bij evacuatie of verhuizing ls verandering van schoenherstelier nog mogelijk. Hierbij dient men zich schriftelijk te melden tot de Vak groep Schoenherstellersambacht. Laan v. Meerdervoort 848. Den Haag. Inschrijving ls slechts toege staan indien men vóór 9 Maart één of meer bonnen „algemeen 069" van de bonkaart voedings middelen inlevert en wel bij eiken hersteller zoveel bonnen als men personen laat Inschrijven Inschrijving geschiedt ln een regis ter. waarin de schoenhersteller moet Invullen: naam en adres gezinshoofd, en de namen der gezinsleden. Daarna reikt de hersteller een ontvangstbewijs uit. waarop datum van uitreiking, naam en adres gezinshoofd, nummer van Inschrijving ln het klantenregls- ter. aantal Ingeleverde bonnen, namen ingeschreven gezinsleden, naam. adres ondertekening en Inschrijvingsnummer van den schoenhersteller voorkomen Zijn de schoenherstellers niet tijdig ln het bezit van de nodige register- en ontvangstbewijsfonnulieren. dan moe ten zU. ln afwachting daarvan, vol staan met een voorlopige notering van dc voor het register benodigde ge gevens. terwijl zU bU ontvancst der bonnen aan het publiek voorlopig ont vangstbewijzen dienen uit te reiken, welke zij zelf moeten vervaardigen Deze voorlopige ontvangstbewijzen moeten dan later voor officiële geruild woTden De schoenhersteller ls verplicht bil aflevering van reparatlewerk een nota op naam af te geven, waarop de aard van de reparatie ls aangetekend en het te betalen bedrag voorkomt. Het publiek dient deze nota te bewa ren, daar deze bij eventuele klachten, welke men uitsluitend moet richten tot het Rijksbureau voor Hulden en Leder, tot de Vakgroep „Schoenher stellersambacht" en haar gewestelijke voorzitters, overgelegd moeten worden. Zevenhonderd doden te Nijmegen? NIJMEGEN, 3 Maart. Nog elke dag sterven ln de ziekenhuizen slachtoffers van de ramp in Nijme gen. Dag in dag uit rijden de lijkwa gens naar de kerkhoven. Omtrent het juiste aantal der slachtoffers is dan ook nog gepn cijfer te geven, doch het wordt tot heden geschat op zevenhonderd. Nieuwe poli+iepresident in Utrecht DEN HAAG. 3 Maart. Het Rijks commissariaat deelt mede: De Rijks commissaris voor het bezette Neder landse gebied heeft den M-Obersturm- ftlhrer der Waffen-(f. Willem van Groningen, thans werkzaam bij de Rijkspolitie ln Amsterdam, tot polltie- presldent ln Utrecht benoemd. Kroatische ministers bij den Führer HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 2 Maart. De Führer heeft op 1 Maart den minister-pre sident van de onafhankelijke staat Kroatië. Mandie, en den Kroatlschen minister van buitenlandse zaken. Peric ontvangen. Aan deze ont vangst werd deelgenomen door den Rijksminister van buitenlandse za ken. Von Ribbentrop. en den chef van het opperbevel der weermacht, generaal-veldmaarschalk Keitel. De Führer had met de Kroatische staatsmannen een vriendschappelij ke bespreking over de gemeenschap pelijke en actuele Kroatische vraag stukken. Na de ontvangst bij den Führer hadden Mandie en Peric een hartelijke samenkomst met rijks minister Von Ribbentrop. Uit Agram meldt het D.N.B. dat. onmiddellijk na hun terugkeer uit het Hoofdkwartier van den Führer. dr. ManditsJ en dr. Peritsj door den Poglavnik zijn ontvangen, voor een langdurig onderhoud. Naar de officieuze Duitse „Aus- landslnformationsdlenst" schrijft zul len de Kroatische staatslieden ln Duitsland waarschijnlijk de overtui ging hebben gekregen, dat men van Duitse zijde begrip toont voor dc moeilijkheden van de wordende Kroa tische staat, andersztjds echter erop vertrouwt, dat de politieke rijpheid van het Kroatische volk deze moei lijkheden meester zal weten te wor den. De hartelijke toon van de be sprekingen heeft de hechtheid van de Dults-Kroatischo vriendschap, de wa penbroederschap, de lots- en strijd gemeenschap tegen het bolsjewisme op Indrukwekkende wijze bevestigd. Landbouwiaaipeulvruchten voor volkstuinders e.d. In de week van 5 tot en met 11 Maart kunnen zij. die hun peul vruchtenbon (nen) ..algemeen 055" hebben bewaard om hierop zaalpeul vruchten te betrekken, deze bon (nen) bij hun zaadhandelaar inleveren, des gewenst tegen ontvangstbewijs. Slechts handelaren, die een ver gunning voor de handel in zaaipeul- vruchten van het bedrijfschap voor zaaizaad en pootgoed voor akker- en weidebouw hebben ontvangen en zij. die agent zijn voor een handelaar, die in het bezit van een zodanige vergunning is, mogen bonnen „alge meen 055" in ontvangst nemen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat thans nog geen afleveringen mo gen plaats hebben. LEEUWARDEN 2 Maart. Op het Hoeksteroord te Leeuwarden werd Woensdagmiddag een kinder wagen. welke werd voortgereden door een zesjarig meisje, aangereden door een met een paard bespannen wagen. Er lagen twee kinderen in de wagen waarvan een tweejarig kind zulke verwondingen aan het hoofd opliep, dat het onmiddellijk overleed. LEIDS NIEUWS Zondagmiddagcabaret bracht 2.225.- op voor Frontzorg Voor een talrijk publiek gaf het bekende Zondagmiddagcaharët-gezel- schap van Paulus de Ruiter Woens dagavond in de Stadsgehoorzaal een uitvoering ten bate van Frontzorg. De heer Langenkamp. commandant, van de WA. in Leiden was de eerste die het met rood en zwart vlaggedoek en emblemen gesierde toneel betrad. In zijn welkomstwoord richtte hij zich in het bijzonder tot den heer P. J. L. Hederik, storm-commandant der Germaanse ff. Het gevarieerde programma, dat men hierna voor het voetlicht bracht, werd verzorgd door *Tum- mers, Bartoes. Louis van Dommelen, Angela Tosnerova en Kootje Looyin- ga aan de vleugel. Voor de pauze waren het voornamelijk liedjes en schetsjes met. min of meer politieke inslag, die ten gehore werden ge bracht en waannee de aanwezigen telkenmale met een luid applaus in stemden. Tummers en Angela oogst ten in de tweede helft van de avond een groot en verdiend succes met de opvoering van de één-acter „De dub belganger". De Stormcommandant Hederik van de Germaanse ff hield een korte toe spraak. waarin hij opwekte tot dienstneming in de Landwacht. Bartoes deelde aan het eind van de avond onder grote bijval mede, dat de baten van deze uitvoering voor Frontzorg ƒ2225.— bedroegen. Hier van werden 1325.— bij de voor inzameling bijeengebracht: de overige ƒ900— werden gevormd uit de opbrengst van de avond inclusief de gehouden collecte. Lustrum-uitvoering „Hohner" De Leidse accordeonvereniging „Hohner" heeft Dinsdagavond bij haar Lustrum-uitvoering in de Stads gehoorzaal successen geoogst in een klein, maar met zorg samengesteld programma. Het waren slechts vier nummers, die werden uitgevoerd. Het onder leiding van den heer Baart gebodene was van goed ge halte en werd dan ook door de tal rijke aanwezigen met een warm ap plaus ontvangen. Vooral de fragmen ten uit Lotus Bloemen van Em. Ohl- sen en het pittige „Groot Rotter dam" van W. Schootemeyer sloegen in. Na dit optreden bood het Jongste lid van het gezelschap den voorzitter namens de leden een enveloppe met inhoud aan. Het bedrag, dat uit de vereniging bij dit. eerste lustrum werd bijeengebracht, zal worden ge stort in een fonds tot aanschaffing van nieuwe instrumenten. De avond werd verder gevuld door het toneelgezelschap D.O.S., dat de aanwezigen dikwijls deed schateren met een kostelijke opvoering van het vrolijkeblijspel „Een wespennest". Het deed deugd, in onze, aan dille- tanten-toneel zo arme stad zo'n aar dige groep amateurspelers op de planken te zien. Het accordeongezelschap „Hohner" dat zichzelf bij de samenstelling van het programma wel wat erg beschei den heeft bedacht, kan zeker terug zien op een uitstekend geslaagde eer ste lustrum viering. De éne dienst ls de andere waard. Maar wat de Huishoudelijke Dienst van de Centrale Controle Dienst waard is. dat valt niet precies in cijfers uit te drukken. Het weekblad „Storm", dat zich ln korte tijd heeft opgewerkt tot ons belangrijkste en verrassendste distri butie-mededelingen-orgaan. onthult er weer het een en ander over, alsmede over de Akkerbouwcentrale (hoofd bedrijfschap voor Akkerbouwproduc ten) De ene hand wast de andere, de ene dienst helpt de andere. De han den worden schoon, de diensten...?? Nee. „schoon" is het woord niet „Met de resultaten in het algelo pen jaar. aldus meldt „Storm" over de ene dienst die de andere helpt (het gaat nu weer over de Akker bouwcentrale), hebt u allen kennis kunnen maken, zij kunnen zeer be vredigend worden genoemd Behalve vele verschillende levensmiddelen als koek. biscuit, conserven, groenten, vruchten, versnaperingen werden ook diverse malen textielwarcn, fietsban den. batterijen e.d. beschikbaar ge steld. De inkooporganisatie heeft hiermede reeds in vele behoeften voorzien." Aardig, heel aardig! Het begrip „allen" kan evenwel misverstand wekken. Wie niet tot „allen" behoort die op de Akkerbouwcentrale werken, heeft niet kunnen kennis maken met de voordelen van de ijverig in vele behoeften voorzienende inkooporga nisatie. Als ik ook zo'r: akkertje had met dergelijke gewassen, waarop niet alleen groenten in blik. maar ook fietsbanden groeien, kon ik rustig op mijn akkertje blijven. Nu moet ik nog al eens achter het een en ander aan en de fietsbanden en batterijen vliegen me waarlijk ïriet tegemoet. Velen zullen voorts, men leze bij gaande circulaire die „Storm" publi ceert liever met de h.h. dienst van de C.C.D. in aanraking willen ko men, dan zo gewoon met de C.C.D. Terwijl de C.C.D. ijverig controleert of de bonnen van een ander wel in orde zijn en of een ander zijn zaak jes wel behoorlijk tegen afgifte van een bon heeft gekregen, bericht de Ha Ha-dienst van de C.C.D. aan het bezoldigde en onbezoldigde per soneel wat het zoal zonder bon kan krijgen, o.a. een hoeveelheid scheeps beschuit. die gelijk staat met één maand brood. Ha ha! Ijverige heren! Gij vraagt zo vriendelijk, wie er in aanmerking wil komen voor de toezending van 74 kilogram beschuit! Ik weet nóg een paar Nederlanders, die dat willen. Desnoods willen ze bij u ook wel in onbezoldigde dienst komen, want zul ke emolumenten en voordelen als gij biedt, wegen tegen heel wat bezoldi gingen op. Liever geen bezoldiging, geen bon nen en wel beschuit, dan wèl bezol diging, wèl bonnen, maar geen be schuit plus wat verder de ha ha-pot schaft. Anders gezegd: Lieve, beste, brave CCD! Het hemd is nader dan de rokdie oud-vaderlandse wijsheid hebben wij weer eens goed beseft. Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best. Maar zou het niet beter zijn, dat u uw huishoudelijke dienst zich laat bepalen tot huishoudelijke karweitjes, zoals het nakijken van lekkende kra nen enz. en dat u er geen tweede, geheel bonloos werkend distributie apparaat van maakt? Of worden er aan het bezoldigde personeel om maar niet te spreken van het geheel- onbezoldigde personeel zulke lage lonen betaald, dat uw huishoudelijk® dienst deze ambtenaren wel iets extra's moet toestoppen opdat hun hulshou ding de kop boven water houdt? Be taal uw mensen behoorlijk, maar laat ze dan ook stipt alles volgens de bonnenvoorschriften doen en kopen. Of 1L en dat is natuurlijk ook een oplossing, laat uw huishoudelijke dienst de hulp in iedere Neder landse huishouding worden en imak van uw extraatjes een verrassing, in derdaad. voor „allen die daarvoor in aanmerking wensen te komen." Ver loot ze. geef ze weg aan gedupeerden, maar bedien in elk geval ook eens een ander met uw diensten. U hebt. in prijzenswaardige onpar tijdigheid reeds zovelen zoveel afge nomen, dat nu wellicht het ogenblik gekomen is. dat gij ze eens Iets terug geeft. Vandaar net woord „dienst", waarbij men niet altijd het eerst aan zichzelf behoeft te denken, maar ook wel eens aan een ander. Tta.'AS. DEPARTEMENT VAN LANDBOUW ÉN VlSSCHBKfl APO. ALGEMEEN SECRETARIAAT VGRAVENHAGE, 24 Februari 1944. Swsrlinckpltin 14, Tdd»n 394970 -'fattrl. AA AA. Po*trck«iunr 425035. CENTRALE CONTROLEDIENST No.: 0,'2/dV. Betreft.Verstrekking s&hcepjbe schuit. .Hiermede beridit ik U. dit aan den Centra te a Contrók- diemr ler vet deel mg onder het bezoldigd en onbezoldigd perso neel van den buitendienst een hoeveelheid scheepsbeschuit is toegewezen. Per persoon kan kg, zonder inname van bora, worden fVtatrtki, De beschuit is bij zorgvuldige bewaring zett goed houdbaar. De kosten bedragen inclusief verzend- tn lodere kosten ,17.75, 2ij die hiervoor in aanmerking wcnschen kómen gelieven onderstaande strook volledig en duidelijk Ingevuld omsaoHd 10 te zenden aan C.CD., Af dating Hidshaudtlfjktn Ditnfx. =v;3?j PERSONELE BELASTING. In ons bericht betrefende de Leidse ge meentebegroting is een storende zet fout geslopen. Gemeld werd. dat de opcenten op de personele belasting voor 1944 door de gemeente was vast gesteld" op 50. Voor 1943 zo schreven wij was dit 159. Zoals de lezer uit het voorafgaande reeds had kunnen opmaken bedragen de gemeentelijke opcenten voor dit Jaar geen 50 doch 150. LOOP DER BEVOLKING. Het aanal inwoners passeerde in het af gelopen Jaar de 80.000. Blijkens de gegevens van de Burgerlijke Stand steeg het aantal inwoners in 1943 van 79.923 tot 82.207. Door geboorte vermeerderde het aantal inwoners met 1754, terwijl 774 personen over leden. De cijfers van vestiging en vertrek waren resp. 4521 en 3220. Er werden 721 huwelijken voltrokken (v. j. 911(. HOCKEY. De elftallen van de Leidse M.H.C. Zuidwljck komen Zon dag a.s. in de volgende wedstrijden uit: Heren: Zuidwijck I—BMHC III. Zuidwijck IIGroen Geel IV. Zuid wljck III—VCL IV. LSV II—Zuid wijck IV, HHYCZuidwijck a. Dames: HDS II—Zuidwijck II. Groen Geeel VZuidwijck IV, GGHC I—Zuidwijck V, Zuidwijck a— Groen Geel a. SPORTNIEUWS hard ging. Na een extra-rondo kréég Paré de titel. De finale der middengewichten bracht Denijs (Groothuls) ln een hoog tempo tegen Smallenburg (v. Oosten) waarin deze zich niet liet medenemen en kalm de Ietwat onbe- -enlsde aanvallen afwachtte, fleeultaa&t eind tweede ronde werd De NIJs moe on Smallenburlg kan zich daarna een veilige voorsprong verschaffen. Vla. linkse dlrecten. rechtse hoeken en enige opstoten, harde treffers op het gelaat van Root (DOS) kwam de Haarlemmer Jansen (De Ring) al ln de eerste ronde ver ln het voordeel en toen besliste scheidsrechter De Jong ln de tweede ronde heel terecht: Jansen wint door technische k.o. De slotpartlj, de finale der welters, was de slechtste van de avond. DeJevJ (DAB) hing steeds tegen Klljssen (Groothuis) op en ontsierde daarmede de partij. Desondanks plaatste hij enige treffers en ging de strijd gelijk op. In de extra-ronde kwam Klljssen Iets ln het voordeel, zodat hij kam pioen werd. VOLKSCULTUUR EN KUNST Aanval op wereldrecord AMSTERDAM, 3 Maart, het athletiekseizoen is nog niet begon nen, of er wordt weer aan het bre ken van records gedacht. Een Ne derlandse damesploeg heeft nl. het plan een aanval te doen op het wereldrecord 4 x 110 yards estafette, een vrij incourant nummer, waarvan de tijd niet zo bijzonder scherp staat. De Franse nationale ploeg ls houder van dit record met de tijd van 49.8 sec. Het ligt ln de bedoeling de aan val op dit record te wagen tijdens dc atletiekwedstrijden van de A.V. 1923. die op 6 Mei aj. op de Stadion- baan te Amsterdam gehouden wor den. De ploeg zal bestaan uit de dames Fanny Blankers. Janny Adema. Ger- da Koudijs en Nel Timmermans. Slotavond B.-lcampioen- schappen AMSTERDAM, 3 Maart. De slot- avond van de B-bokskampioenschap pen heeft partijen van goed gehalte gebracht en daardoor veel vergoed. Een verdienste was het van de Jonge boksers, dat zij steeds bleven boksen .en de partijen ditmaal niet zo veel door onbesuisd slaan ontsierd wer den. BIJ de acht kampioenen zagen we den zwaargewicht Nlemans zijn twee de kampioenschap ln enkele weken tijds behalen. Het nleuwellngcnkam- ploenschap had hij nogal gemakkelijk gewonnen, doordat zijn tegenstanders niet kwamen opdragen. Nu moest hij er toch Iets voor doen. zij het dan niet veel. want tegen de harde treffers van Nlemans kon Ruljzendaal (v. Helle mond) niet op en hij staakte de strijd ln de tweede ronde. BIJ de vllcggcwichten was do avond begonnen met het kampioenschap voor den Olymplaan Dameu De kamp om de titel der bantams bracht den nleuwellngenkamploen Bootsma (DOS) ditmaal heel wat min der agressief ln de ring tegen L. J. Brummer (Corbett) dan men ver wachtte. Brummer werd kampioen. De finale ln het vedergewicht gaf ons een De Jong (DOS) te zien, die bij de nieuwelingen nog geremd kon worden door Brummer. maar met zijn harde knulsten nu niet meer tegen te houden was en reeds ln de eerste ronde zijn tegenstander Kortland (v. Oosten) met de planken deed kennis maken en kampioen werd. De beste partij van de avond was ongetwijfeld de eindstrijd der licht gewichten tussen Paré (Corbett) en Blommers (pers. lid). Het werd een fel gevecht waarin het hard tegen Kunst in de hoofdstad De kleine zaal van het Concert gebouw ls a.s. Zaterdagmiddag bezet door de vereniging „De Kindervrien den" en 's avonds door de pianiste Majole Hajary. In de grote zaal geeft dc vereniging „Zang na Studie" een uitvoering van bet oratorium „De zeven kruiswoorden" van Haydn en „Stabat Mater" van Schubert, o.l.v. Willem Wiesehahn. Het abonnements concert van Zondagmiddag staat onder leiding van Jan Koetsier; Willem An- drlcssen zal Beethovens Vijfde piano concert spelen, 's Avonds treedt ln de kleine zaal de zangeres Iswalda van lttersum op. begeleid door Willy Meeuwisse. Maandag geelt Willem. Andriessen zUn laatste avond voor de Concertgebouwvrienden: hij zal spre ken over en werken spelen van Cho pin. Op het volksconcert van Dinsdag wordt een Brahma-programma uitge voerd; Constant Moerman zal het Vioolconcert van dezen componist vertolken. In de grote zaal brengt Woensdagavond het gezelschap Stnar Laoet Indische muziek en danskunst. Leden van bet Concertgebouworkest o.l.v. Fellx de Nobel geven ln de kleine zaal het tweede concert ln de Bach- cyclus. Op het abonnementsconcert van Donderdag zal waarschijnlijk Jan Koetsier weer dirigeren. Do sopraan Lorna von Ronacher zingt dan het eerste deel van de L'Arlesiénne-sulte van Bizet. Vrijdag geeft de Oratorium- Vereniging o.l.v Anthon v. d. Horst in de grote zaal een uitvoering van de Matth&us-Passion. In de kleine zaal zal Zaterdagavond 11 Maart Stelfa Wine dansen en ln de grote zaal kan men George van Renesse aan de vleu gel beluisteren. De voorstelling voor „Vreugde en. Arbeid" van „De verkochte bruid". Zaterdagmiddag ln de Stadsschouw burg. moet wederom uitgesteld wor den wegens ziekte van Gerda Pons. Zaterdagavond vertoont men het nieuwe stuk van Dlck Ouwendljck „De kringloop der kleinmoedigheid", evenals Zondagmiddag. Zondagavond gaat Breeroo's „Spaanse Brabander". Maandag geeft de afdeling Opera een voorstelling van „La Bohème". Dinsdag van „Butterfly". Woensdag wordt Ibsens „Peer Gynt" opgevoerd en Zaterdag 11 Maart „Lohengrin", opera van Wagner. Donderdag en Vrij dag is de schouwburg bezet door het Duitse Theater. In het Centraal Theater speelt het gezelschap Cor Ruys „Half om half". In Carró zal van Woensdag 8 Maart af tweemaal daags de operette „De Kermisklanten" worden op gevoerd; het Leldsepleln-theater blijft „Sprookjes" vertonen en Metro pool komt met „Glastro's myste rie-revue" In Royal geven „De Klucht spelers" met Piet Köhler „Als mannen liegen". In het nieuwe Hortus-theater gaat het gezelschap van Albert Ger- lach „Herrie ln huls" opvoeren. Het gezelschap Theo Vink brengt a.s. Zaterdagmiddag ln Bellevue de 756 voorstelling van „Sneeuwwitje" ten tonele. De verduistering begint heden ona 18.30 en eindigt 7.15 u. Maan op 12 08. onder 3-36. 10 Mrt. VM., 17 Mrt. L.£„ 24 Mrt. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1