HET DAGBLAD Succesrijke aanval bij de Pripetmoerassen Gemeenschapszin vindt een hogeschool VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weer mac htsbericht In Februari 26 koopvaarders (144.185brt) vernietigd Sowjet-aanvallen afgeslagen Zware aanval op Londen Bombardement van een half uur Nieuweactie bij Pskow en Narwa Dagorder van Coring Dag van de Duitse luchtmacht Mislukte revolte in Argentinië Sowjet-vredesvoorwaarden aan Finland meegedeeld Berlijns houding onveranderd Amsterdamse Balletgroep brengt twee nieuwe danstaferelen Post voor vrijwilligers In een arbeiderskamp Wal in. het Westen (IV) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Maart Het opperbe vel der weermacht deelt mede: In het gebied van Kriwoi Rog, ten Zuidoosten van Sjasjkow en ten Westen van Berdltsjew hebben onze troepen ^talrijke Sowjetaanvallen af geslagen en de vijand zware verlie zen toegebracht. Bij Jampol zijn he vige plaatselijke gevechten gaande. In het gebied ten Zuiden van de Pripetmoerassen ondernamen for maties van leger en Waffen-ff ge slaagde aanvallen. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier een gepantserde verkenningsafdeling onder bevel van ritmeester Kolczek bijzonder onderscheiden. Ten Noordoosten van Rogatsjew vielen de bolsjewisten met vrij sterke strijdkrachten vergeefs 'aan. Daarbij werden van 30 aanvallende vijande lijke pantserwagens er 26 vernietigd. Ten Noordwesten van Newel, ten Zuidoosten van het Meer van Ples- kau en bij Narwa mislukten talrijke aanvallender bolsjewisten in zware gevechten. In het hoge noorden sloegen onze troepen in de sector Louhi en op de landengte van het Visschersschier- e-land vijandelijke verkennlngsaan- vallen af. Bij de afweergevechten in de cen trale frontsector hebben zich de 267ste Neder-Saksische infanterie divisie onder bevel van luitenant- generaal Drescher en de 5e pantser afdeling onder bevel van kapitein Rettemeier bijzondér onderscheiden. In de maand Februari zijn aan het Oostelijk front 763 vijandelijke vlieg tuigen vernietigd, waarvan 43 door formaties van het leger. 60 eigen vliegtuigen gingen verloren. In Italië werd de druk onzer troe pen tegen het landingshoofd van Nettuno gehandhaafd met krachtig gebruik van eigen artillerie. Door ondernemingen van stoottroepen konden twee vijandelijke steunpun ten opgeruimd en een vrij sterke vijandelijke gevechtsgroep ten Zuid wésten van Cisterna ingesloten wor- den. Formaties gevechtsvllegers brach ten in de haven van Anzio een vij andelijk transportschip van 5000 ton tot zinken en beschadigden vier an dere transportschepen met een geza menlijke inhoud van 15.000 ton als mede een landingsboot door bomtref- fers zwaar. Aan het Zuidelijke front had de dag een rustig verloop, bij levendige verkennings- en artilleriebedrijvig heid aan weerszijden. In luchtge vechten en door afweergeschut ver loor de vijand bisteren boven .het Italiaanse front 12 vliegtuigen. In de middaguren van gisteren vlogen formaties Amerikaanse bom menwerpers onder krachtige be scherming van jagers midden-Duits- land binnen en ondernamen onder bescherming van het lichte wolken dek terreuraanvallen op plaatsen in het gebied van Brunswijk. Door lukraak neergeworpen bommen wer den enige dorpen verwoest. Door af weergeschut werden 8 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de afgelopen nacht lieten enige vijandelijke vliegtuigen bommen val len cp plaatsen in West-Duitsland. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vie len doelen in Zuidoost-Engeland en in het stadgebied van Londen aan. BERLIJN, 2 Maart. Zware Duit se gevechtsformaties hebben van daag In de vroege ochtenduretn oen nieuwe grote aanval op Londen on dernomen. Volgens de voorlopige be richten heeft dc aanval een half uur geduurd. Bij het terugvliegen hebben de vliegtuigbemanningen vele uitge breide branden waargenomen. Alle Duitse vliegtuigen zijn on danks het krachtige versperrings- vuur van het luchtdoelgeschut tot boven het centrum van Londen doorgedrongen, en hebben hun op drachten volgens plan uitgevoerd. Reeds nadat de eerste bommen ge vallen waren, braken er vele bran den uit. die tijdens de zeer hevige aanval In omvang toenamen. Door dat een grote hoeveelheid brisant bommen van zwaar kaliber omlaag Is geworpen, kan op aanzienlijke ver woestingen in dc aangevallen stads wijken gerekend worden. In Fez zijn bloedige onlusten voorgekomen tussen de bevolking en Gaullisten. Er zUn 18 doden en 50 zwaar gewonden. 6000 mensen zijn daarop gearresteerd. Bij de terreuraanval op Berlijn van 15 Februari is de drager van het ridderkruis van het IJzeren Kruis, generaal der pantsertroepen Frltz Kuhn, gedood. De gisteren overleden oud-presi dent van Finland. Svinhufvud, zal van staatswege worden ter aarde besteld. De ..Daily Herald" erkent, dat in 1943 18.000 leden van de beman ningen van bommenwerpers de dood hebben gevonden of ln gevangenschap zijn geraakt. De Britse torpedojager „Warwick van 1200 ton. die tot mijnenlegger was verbouwd, is verloren gegaan. De Duce heeft ter gelegenheid van het feit. dat de literator Gabrielle d'Annunzlo tien Jaar geleden stierf, diens graf bezocht en er een lauwer krans neergelegd. HIJ gaf bevel dc werkzaamheden aan het bij het graf monument behorende museum en theater onverwijld te hervatten. Aan de benedenloop van de Dnjepr hebben Sowjetrussische vlieg tuigen met Duitse kentekenen geope reerd. Ze werden echter tijdig her kend en keerden onverrichterzake terug. Ex-konlng Peter van Zuldslavië heeft een reis naar Londen uitgesteld naar aanleiding van Churchill's laat ste rede. waarin deze parij trok voor Tito. Het feit. dat ln Moscou een Poolse raad ls gevormd onder generaal Rola. ls voor dé Poolse emigranten ln Londen aanleiding geweest voor een protest. Er zijn in Moscou "zodoende twee Poolse comltë's: het Rola-comité CA het WasaUweskl-comlté. BERLIJN. 2 Maart. De betrek kelijke rust. die de laatste dagen aan het Oostelijk front heerste, is giste ren verbroken door het opleven van de activiteit op de Noordelijke sec tor. In de omgeving van Narwa wordt hevig gevochten. De Sowjets trachtten aan de Westelijke oever van de rivier Narwa een bruggehoofd te vormen ten einde op deze wijze het Duitse garnizoen van Narwa in te sluiten. De gevechten zijn nog aan de gang en van beide zijden wordt verbitterd gestreden. Ook in de buurt van Pskow zijn hevige gevechten aan de gang. Vol gens de laatste berichten zou reeds aan de uiterste verdedigingslinies van deze stad gestreden worden. In de strijd tegen de Brits-Ameri kaanse aanvoerverbindingen hebben marine en luchtmacht in de maand Februari 26 koopvaardijschepen met een gezamenlijke inhoud van 144.185 ton en 11 vrachtzeilschepen tot zin ken gebracht. 34 andere schepen met een inhoud van meer dan 200.000 ton werden door bom- en torpedotreffers zwaar beschadigd. Van vele dezer schepen kan worden aangenomen, dat zij ondergegaan zijn. Aan vijandelijke oorlogsschepen wer den tot zinken gebracht 1 kruiser, 15 torpedojagers en escortevaartui gen, 8 motortorpedoboten en een be wakingsvaartuig. Een kruiser en ver scheidene torpedomotorboten werden beschadigd. Terreuraanval op Z.W.-Duitsland Het D.N.B. meldt dat in de tweede helft van de afgelopen nacht for maties Britse bommenwerpers naar Zuidwest Duitsland zijn gevlogen. Op het. moment van de vijandelijke ter reuraanvallen was er een gesloten wolkendek, zodat de bommen werden uitgeworpen zonder dat de vliegers uitzicht op de aarde hadden. Hoewel sterk belemmerd door de weersge steldheid. schoten Duitse nachtja gers en het luchtdoelgeschut een aan tal viermotorige bommenwerpers om laag. BERLIJN. 2 Maart. Heden is het de dag der Duitse luchtmacht en ter gelegenheid daarvan heeft Rijksmaarschalk Hermann Göring de volgende oproep uitgevaardigd: „Soldaten van de luchtmacht, ka meraden. Op onze eredag gevoel ik mij met elk van u bijzonder sterk verenigd. Ook in het negende jaar van de herrezen Duitse luchtmacht hebt ge u in aanval en afweer in de hardste plichtsvervulling voortref felijk gehouden. Daarvoor dank ik u. Kameraden De heerlijke houding van het. Duitse volk, alle wrede bom- terreur ten spijt, is onze hoogste ver plichting. Aan de vijand wordt met nieuwe krachten en nieuwe wapens antwoord gegeven zoals hij het ver dient. Ik vertrouw op li en ik weet. dat de Führer in de uren der grote beslissingen op zijn luchtmacht kan vertrouwen. Vervuld van een rotsvast vertrou wen ln de overwinning, herdenken wij op de dag van heden in einde loze dankbaarheid de dierbare ka meraden die in de strijd met. den vijand zijn gebleven, en tevens dege nen. die evenals de soldaten aan het front voor Duitslands grote toekomst in het vaderland gevallen zijn. Hun offer is het grote bevel aan ons. Kameraden, wij groeten den Füh rer. Heil, mijn luchtmacht". STOCKHOLM. 1 Maart. Naar Reuter meldt, is vandaag door de Argentijnse omroep het volgende communiqué van het minister-presi dium bekend gemaakt: „De commandant van het derde regiment Infanterie, luitenant-kolonel Docos, heeft op onopgehelderde wijze in de afgelopen nacht met een deel van zijn regiment getracht een ver zetsbeweging te organiseren. Doordat officieren en onderofficieren hem de gehoorzaamheid weigerden, kon hij zijn doel niet bereiken. In Uruguay verspreide berichten, volgens welke het naar aanleiding van de regerings wijzigingen tot botsingen tussen ge wapende legeronderdelen zou zijn ge komen. zijn onjuist. De regering ge niet krachtige steun van de bevol king en de gewapende macht. Er heerst volkomen rust. De minister van oorlog heeft stappen onderno men tegen luitenant-kolonel Docos." Naar de Britse berichtendienst meldt zeggen berichten, ch.e uit Bue nos Aires werden ontvangen, dat de beweging van de Argentijnse vloot en van een deel van het Argentijnse leger tegen den nieuwen president van de staat, Farrell, mislukt, is. Dientengevolge zouden Farrell en zijn ministers een steviger positie innemen dan tot dusverre en de toe stand volkomen in handen hebben. Berlijn over de Nederlandse emigranten-regering BERLIJN, 2 Maart. De aan komst van een Sowjetrussischen ge zant bij de uitgeweken Nederlandse regering te Londen en diens ont vangst door de koningin wordt in de Wilhelmstrasse slechts van kort commentaar voorzien. De benoeming van den gezant ligt ln de geest van de tijd, zo zegt men. De regeringen der landen, die in Londen een toe vlucht gezocht hebben en dus vol komen aan de Britse politiek ge bonden zijn zullen Engeland ook in diens Rusland-politiek moeten vol gen. Zij zullen er echter goed aan doen eerst terdege te overwegeft, in welk gevaar zü ach tegevea, Ie JAARGANS No. 52 L.D. DONDERDAG 2 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeidersperj Bureau» voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwarfaa! - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Alleen voor flinke jongens met moed, handigheid en discipline kun nen vier wéken in de mooiste stre ken van Duitsland een grote bele venis worden. Wil jij ook zo'n Ger maans Weersportkamp bezoeken? Meld je Donderdag de tweede Maart in Den Haag, Plein 1813 nr. 3. Daar kun je je in de tijd van 814 uur persoonlijk melden voor een kamp. Onkosten zijn er niet aan verbonden. Slechts gezonde krach tige jongens, die er wat voor voelen vier iveken in een kamp met kame raden uit Denemarken, Noorwegen, Vlaanderen en Duitsland in ge meenschappelijke en kameraad schappelijke geest door te brengen komen in aanmerking. Beperking automatisch interlocaal telefoonverkeer DEN HAAG. 2 Maart. In de eerste helft van Maart moet geleide lijk het automatisch interlocaal tele foonverkeer tussen de districten Alk maar. Haarlem, Arnhem, Nijmegen, Venlo, Maastricht en de telefoon- districten, waarmede deze zijn ge koppeld en wel in beide richtingen buiten werking worden gesteld. Uitzondering hierop vormt alleen het automatisch interlocaal telefoonver keer tussen de districten Haarlém— Amsterdam en Arnhem—Nijmegen ln beide richtingen en Den Haag- Haarlem, echter alleen van de rich ting Den Haag uit. Na het kiezen van het netnummer in een niet meer te bereiken tele foondistrict krijgt men de bezettoon (in gesprek). Herhaalde terugkeer van de bezettoon kan dus betekenen, dat het automatisch interdistrictsver- keer is uitgevallen; de aanvrage moet dan weder via de telefoniste (K 00) geschieden. J. Barendregt overleden DEN HAAG. 1 Maart. Naar van officiële zijde wordt medegedeeld, ls bij het Jongste bombardement op Ber lijn om het leven gekomen de heer Jan Barendregt. verbindingsman tus sen de Ned. Oost-Compagnie, de Ned. Landstand cn het Ostmlnlsterlum van Rijksminister Rosenberg aldaar. De heer Barendregt heeft zich verdienste lijk gemaakt voor dc Nederlandse boe ren, die naar het Oosten trokken. Oudste inwoonster van Nederland overleden BEUNINGEN. 1 Maart Op ruim 105-Jarlge leeftijd ls te Beuningen bij Nijmegen overleden mej. de weduwe Van BergenBerendsen, de oudste In woonster van Nederland. Haar laatste verjaardag op 6 Januari heeft zl) nog onder officiële belangstelling gevierd. Tot aan haar dood heeft, ze zich mogen verheugen in een goede ge zondheid. Mej. Van Bergen ls slechts enkele dagen ziek geweest. BERLIJN. 2 Maart. Het over lijden van den groten Finsen staats man en voorvechter van de Finse onafhankelijkheid Svinhufvud treft het Finse volk op een ogenblik, waarop zijn regering onder de groot ste druk van de grote geallieerde mogendheden enerzijds en het bolsje wisme anderzijds staat. Thans zijn het de wapenstilstandsvoorwaarden, welke door Moscou gepubliceerd zijn en welke in Helsinki een grote be roering teweeg gebracht hebben. Te Berlijn onthouïft 'men zich voorlopig van iedere commentaar. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken verklaarde heden middag in de persconferentie: „Ik kan vandaag nog geen verdere mede delingen inzake" de Finse kwestie doen." De door de Sow jetrussen gepubli ceerde voorwaarden stemmen voor een groot deel overeen met punten welke enige dagen geleden in de Engelse pers opgesomd werden: her stel van de grenzen van 1940, en neu tralisatie der in Finland aanwezige Duitse divisies. Ook de andere voor waarden waren ten dele reeds be kend en in het kader van de Sowjet russische politiek voor de hand lig gend, zodat het geheel wel zeer wei nig aanlokkelijks voor het Finse volk heeft. Men schijnt in Duitsland geheel aan de oude politieke richtlijn tegen over Finland te willen vasthouden en het land bij het nemen van een be slissing niet in het geringste te wil len beïnvloeden. Overigens wordt de mening, dat de Flns-Sowjetrussische ontmoe ting vla Stockholm tot een spoedig uittreden van Finland uit de oorlog zou kunnen leiden, in goed ge- informeerde kringen te Stockholm niet gedeeld, in tegenstelling tot Engelsche diplomatieke kringen, die in dit opzicht een merkwaardig groot optimisme aan de dag leggen. In Zweden wordt de traditionele wil tot zelfbehoud van het Finse volk hoog aangeslagen. Men gelooft niet, dat de Finse regering op de door Moscou gestelde voorwaarden verder zal ingaan, zolang ze geen verdere garanties verkregen heeft. De Finse regering zal zeker niet lichtvaardig te werk gaan en zich bovendien zeer zorgvuldig op de parlementszitüng aan het einde van d° week moeten voorbereiden. Te Stockholm wordtf dl' toestand nog als volkomen onbeslist beoordeeld. Commandant der Wilting onderscheiden Met verbetenheid en hardnekkig heid hebben de mannen van de divlsle-Wlking, dus eveneens de Ne derlandse vrijwilligers, schouder aan schouder met hun andere kameraden gevochten. Ook van hogerhand zijn thans de prestaties van de dlvisle- Wlklng zeer geprezen en gewaardeerd. De hoge onderscheiding, den comman dant //-Gruppenführer en luitenant- generaal der Waffen-J/ Gllle door den Führer toegekend en overdandlgd, ls dan ook de erkenning van de grote verdiensten, welke de divisie zich heeft verworven. Meldt u en strijdt mee ln de rijen der Waffen-ff. Alle Inlichtingen ff-Ersatzkommando Nlederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4; Alk maar, Langestraat 56: Groningen, Hcrestraat 46: Enschede. Hengelose- straat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25. VOLKSCULTUUR EN KUNST Nog steeds weliswaar zonder d© bijzondere prestatie van „Or pheus en Euridice" te evenaren, heeft de balletgroep van het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam echter Woensdagavond in de hoofdstedelijke Stadsschouwburg de première gege ven van een voorstelling, die voor het eveneens eigenlijk nog van de grond af op te bouwen Nederlandse dans- kunstleven een gebeurtenis is, welke bijzonderlijk genoteerd dient te wor den als een culturele daad van bui tengewone artistieke betekenis. Het programma omvatte een her haling van Liszts „Polonaise"; dit maal echter niet met pianomuziek, doch in orkest-instrumentatie en wel van Carl Müller-Berghaus; verder de première van Debussy's „Prélude a l'après-mldi d'un faune" in choreo grafische gestalte van Tony Raedt en als hoofdnummer de „scenische cantate" in zes taferelen, „Carmina Burana" van Carl Orff, regie en choreografie van Yvonne Georgi. Vooruitlopende op een uitvoeriger bespreking in een editie, waarin meer plaatsruimte ter beschikking staat, wordt te dezer plaatse volstaan met een kort verslag om dan later spe ciaal aan Orffs ballet wat meer aan dacht te wijden, aangezien een recen sie hierover noodzakelijk enige toe lichting omtrent dit werk en zijn ma ker vereist, Voorshands kan worden gewaagd van een onbetwistbaar suc ces bij het publiek, waaronder men menig dar.sdeskundige herkende. De orkestrale begeleiding van Liszts Polonaise bleek een belangrijke aanwinst. De veel meer gedetailleer de muzikale gedaante verklaarde ook menig detail ln de choreografische gestalte en het orkest van de Amster damse Opera vond onder Arntzenius' bekwame leiding hierin dan ook een dankbare taak. Debussy's „Faun" zal men ln de concertzaal zeker in een waziger, fijner en verdroomder klank hebben beluisterd, maar men vergete bij dit oordeel niet de praktische be lemmeringen, die een schouwburg orkestbak en de eis van duidelijke verstaanbaarheid op het podium on der de gegeven omstandigheden op legden. Dit in aanmerking genomen, mag Arntzenius' lezing van deze par- titie zeker geprezen worden. Aan het ballet werden in deze scège geen bop ei^en gestejd* be halve aan den uitbeelder van de „titelrol". Tony Raedt gaf üiderdaad een prachtigen faun, doorleefd in de figuur van zulk een vreemd wezen, dat de zinnelijke en de hogere liefde in zich verenigen moet. Ook in zijn choreografische uitbeelding getuigde hij van fijnzinnig initiatief en ver mogen tot gestaltegeving. De nym- fen, behalve dan misschien de hoofd figuur onder haar, die door Marie- Jeanne van der Veen bekoorlijk werd uitgebeeld, bepaalden zich tot een pantomimisch bewegen ln het idyl lisch decor van Karei Bruckman. Pantomimisch was ook Yvonne Georgi's choreografie en regie van Orffs „Wereldlijke liederen, begeleid door instrumenten en in dansbeel den vertoond". De aan het begin en aan het einde opgevoerde scènen van „Fortuna's rad" omsloten vier andere taferelen, die onderscheidenlijk „De Lente", „De Jeugd", „De Taveerne" en „Der Minne nood en vreugd" verbeeldden. Men bewonderde hierin het kleurig en soms in „De Jeugd" en „De Taveerne" levendig bewe gen met rake typeringen. De muziek met de beneden de eigenlijke dans vloer opgestelde en in geestelijk ge waad stijlvol uitgeruste zangeressen en zangers maakte diepe indruk. Doch over „Carmina Burana" nader meer. De voorstelling werd, zoals gezegd, een groot succes met een nadrukke lijke bijval en een overdaad van bloemenhulde, waarin alle medewer kenden, het koor en orkest der Am sterdamse Opera niet te vergeten, deelden. G. K. KROP. „Do rlrnen cn teltsjes". het bekende Friese volksboek van de ge broeders Halbertsma zal een herdruk beleven, welke dit voorjaar nog zal verschijnen. De nieuwe druk werd be werkt door J. P. Wlersma en de Il lustratie is van Ids. Wlersma, die ook voor de vijfde druk, die in 1918 ver scheen, de tekeningen verzorgde. Eduard van Belnum, die Woensdag ochtend een repetitie van het Con certgebouw-orkest heeft geleid, is op nieuw ongesteld geworden. Op voor schrift van zijn geneesheer moet hij nog enige tijd rust nemen. De concerten van Vrijdag 3 Maart te Haarlem. Zondagmiddag 5 Maart en Dinsdag 7 Maart te Amsterdam zullen staaft oflfter leïsüftg Yftn Jan Koetsier. Militaire druk Een speciale correspondentie wijst er op hoe in het. Duitse weermacht- bericht van gisteren voor het eerst sedert lange tijd gewag is gemaakt, van een beperkte gevechtsactiviteit in het hoge Noorden van het Ooste lijk front. Verscheidene Sowjct-ver- kenningsafdelingen werden onder vuur genomen. In hoeverre deze verkenningen ver band houden met strategische plan nen tegen de Finse frontsectoren is te Berlijn niet bekend. Maar de con clusie ligt voor de hand, dat de "Sow jets hun politieke druk op Finland kracht willen bijzetten door militaire operaties. Het f/-Ersatzkommando Nleder lande ln Den Haag maakt, ln verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de ver schillende eenheden der Waffen-ff of die ln Lazaretten, Genesungs- helme enz. liggen, het volgende be kend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten ln het vervolg geadres seerd zijn als volgt: An das ff-Hauptamt D 11 Deutsche Dienstpost Maastricht. Zur Weiterleitung an: Naam: Adres of veldpostnr Daardoor zal de verzending van de veldpost ln het vervolg minder ver traging ondervinden. Brieven, tijd schriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet cr duidelijk op vermeld zijn. Het ver dient aanbeveling ln de pakjes ook een adres bU te voegen en deze ste vig te verpakken. Tot 100 gram ls alles vrij van porti. Tijdschriften en pakjes boven de 100 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar een veldpostnummer ge zonden worden en mogen niet zwaar der zijn dan 1000 gram. Voor zwaar dere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zulassungsmarken geplakt worden. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan voldpostnummers. mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op de brief moet vermeld zijn.: luchtveld- post. Lucbtveldpostzegels en toela- tlngszegcls worden door do vrijwilli gers aan hun familieleden toegezon den. Het ls ln het belang der familiele den zelf, dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men. tpeer zekerheid, dat de post geen vertraging onder vindt en op de plaats van bestem ming aankomt. In het vervolg moe ten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor de vrijwilligers niet meer naar het ff-Ersatzkommando Niederlande ln Den Haag gezonden worden. De veldpost voor do vrijwilligers wordt door de Hollandse post aange nomen en ln plaatsen waar kantoren van de Duitse Dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar be zorgen. Ook kan men bU de Duitse dienstpost geld verzenden op veld postwissels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Waf- fen ff. Auto van Leider in botsing met tram HAARLEM. 2 Maart. Toen de Leider zich hedenmorgen per auto naar de begrafenis van wijlen dr. Bartels begaf, heeft zijn wagen op de Bronsteeweg te Heemstede, ter hoogte van de Pieter Aerthstraat een aanrijding gehad met een tram wagen van de N.Z.H. Verblinding van ^eri chauffeur is vermoedelijk de oorzaak. Niemand der betrokkenen liep ernstig letsel op. De Leider heeft zijn weg naar het sterfhuis te voet vervolgd. Winterhulpcollecte op 4 en 6 Maart AMSTERDAM, 2 Maart. Op 4 en 6 Maart zal de Winterhulp voor de laatste maal in het afgelopen sei zoen een beroep op de gemeen schapszin en de offervaardigheid van het Nederlandse volk doen. Deze keer worden houten speldjes verkocht, waarop afbeeldingen zijn aange bracht van de sluis te IJmuiden, de Moerdijkbrug. het monument op de Afsluitdijk, een zeesleper met een oceaanstomer en een beeld uit onze scheepsbouw. Er zijn twee dingen nodig voor het welslagen van deze laatste collecte. In de eerste plaats natuurlijk de mildheid van het hele volk, maar ln de tweede plaats een groot aantal collectanten en collectrices. Ieder die zich meldt bij de stedelijke kantoren is welkom. Keuring Landwacht Nederland In de Provincie Zeeland Meer dan ooit is het noodzakelijk om in ons land de orde en de regel maat, die door ongure elementen wordt verstoord, met alle kracht te handhaven. De weerbaarheid van de beweging moet tot het uiterste wor den opgevoerd. De beste dienst, die gij. Nationaal-Socialisten, aan het vaderland kunt bewijzen, is nu in de Landwacht de wapenen op te nemen en u in te schakelen ln het. corps van de Landwacht Nederland, dat wij aan het opbouwen zijn. Meldt u daarom ter keuring voor de Land wacht Nederland op: 2.3.44, 19.30—21.30 uur: Walcheren, Middelburg. Dr. De Mooyer, Hoek Dam en Koepotstraat. 3.3.44, 7.30—11.00 uur: Zuid-Beve land, Goes, Heerbankwartier, Grote Markt. 4.3.44, 10.00—15.00 uur: Zeeuws- Vlaanderen, Terneuzen, Kringhuls, Burg. Geillstraat 16. DEN HA AO. 2 Maart. De afdee- ling Volksgezondheid van het- departe ment van Sociale Zaken wordt met Ingang van 2 Maart a s overgeplaatst naar Deventer, Binnensingel 9. De voor de afdeling bestemde correspondentie rlchte men echter aan het dep?» te- ment van Sociale Zaken, Scheepvaart- huls tq Amsterdam. (Van onzen speclalen verslaggever) Wiar een massaal opbouwwerk 7er buiten de grote wooncentra de aanwezigheid van duizenden ar beiders eist. groeit met dwingende noodzakelijkheid de instelling die wij kennen als „arbeiderskamp". Toen wij. omstreeks een half jaar geleden, uitvoerig ontstaan en werkwijze der Organisation Todt beschreven, stond daarbij het arbeiderskamp in het middelpunt der dingen. En het is bij die gelegenheid reeds gezegd: nie mand zal het arbeiderskamp idealise ren tot levensvervulling of een min of meer geslaagde vervanging van het gezinsleven. Wat voor de jonge ren een nuttige en noodzakelijke scholing tot gemeenschapszin kan zijn. blijft voor echtgenoten en va ders van kinderen de meer of minder geslaagde overbrugging van een so ciaal gemis. Alleen op de basis van dit nuchtere uitgangspunt kan de ar beider in zijn kamp-bestaan, de kampleider in zijn verantwoordelijk organisatiewerk de juiste toon vin den. Daarmee zijn reeds de twee facto ren aangeduid, waarvan geest en mo gelijkheden in het „lager" afhanke lijk zijn: de gemeenschapszin van de door het lot verenigde arbeiders en de bekwaamheden van den kamp leider. „Ergens" ln Frankrijk heeft de Or ganisation Todt een „Lehrlager" op gebouwd. Het is er niet van de eerste aanvang der bouwwerkzaamheden in West-Europa geweest. Maar het is gegroeid uit de natuurlijke behoefte, voor de leiding der kampen over ge schoolde en op hun ongelooflijk moeilijke taak zorgvuldig voorbereide kampleiders te beschikken. Uit de behoefte ook, onder-leiders en ver bindingsmannen te recruteren uit de nationaliteiten, die ver van hun va derland een arbeidsgemeenschap vor men. Welk een prachtige cn niet zelden beslissende taak aan den leider van de kampgemeenschap toevalt, bewijst de leider van het Lehrlager in deze Pa- rijse voorstad: een onstuimige idea list en een man vol harde werkelijk heidszin tegelijkertijd, een geest die geen verslapping en een werker die geen vermoeienis kent. In Juni van het vprige jaar stond van zijn kamp nog geen enkele muur. Er was geen weg en zelfs geen gras op deze plaats. Nu is er een kleine stad ontstaan, die in snel tempo groeit, die uiterlijk en innerlijk tot een steeds aantrekkelijker geheel wordt: tot een tehuis, maar ook tot een hogeschool in gemeenschapszin. Hier maken toekomstige kampleiders, onderlelders en manschappen van het zogenaamde Schutzkommando in een cursus van vier tot zes weken him scholing door. Hier wordt het lichtende voorbeeld gesteld, waarnaar vele tientallen kampen zich zullen richten, niet in de vorm van vage theorie, maar als een stuk prac- tisehe arbeid v«n alledag. Alles rat in een „gewoon" arbeiderskamp te vinden is, vindt men ook in dit Lehr lager. Maar bovendien vindt men er iets dat helaas nog niet overal ge vonden wordt: de over alle moeilijk heden zegevierende wil, een gemeen schappelijke taak tot het voorwerp van gemeenschappelijke inspanning te maken. Natuurlijk ls het daarbij heel be langrijk. hoe de slaapgelegenheid is ingericht, hoe het eten wordt bereid, hoe de vrije tijd kan worden besteed. Het is belangrijk, dat er behalve een cantine een ontspanningsverblijf is en behalve een ontspanningsverbiijf een leeszaal met aantrekkelijk meu bilair en met een sfeer van rust, die sommige naturen even nodig hebben als anderen het uitgelaten spel. Maar belangrijker nog is wetenschap, dat deze belangrijke dingen op hun beurt resultaten zijn van idealistisch in zicht en gemeenschapszin, van saam horigheidsgevoel en waarlijk socia listisch besef. Dit Lehrlager ls geen product voor een etalage en geen „parade-object". Het is het levende bewijs hoe het met inspanning en toewijding worden kan en het is de hogeschool voor de tot leiding geroe penen, die deze waarheid elders moe ten uitdragen Nederlanders de leiding Dat ook (en juist!) Nederlanders in de leiding der kampen voor een prachtige taak zijn voorbestemd, be wijst wellicht geen onderdeel van de O.T.-organisatie duidelijker dan het Schutzkommando. Het. Schutskom- mando is de eigen bewakings- en verdedigingsorganisatie der O.T., een gewapende groep met een brede taak en grote verantwoordelijkheid. Ste vige kerels, die hun tijd verstaan en van aanpakken weten, hebben in het Lehrlager der O.T. „ergens" bui ten Parijs metterdaad bewezen, dat ook Nederlanders tot leiding geroe pen worden en van die leiding iets maken kunnen. En zij bewezen het niet alleen dóar. Met rozengeur en maneschijn heeft dit alles intussen niets gemeen. Geen hofding ls onjuister, dan die moeilijkheden zoekt te loochenen en ongemakken tracht te bagatelliseren. Geen praktijk veroordeelt de leiding van dit Lehrlager buiten Parijs en de centrale leiding der Organisation Todt nadrukkelijker dan die der IJdele beloften, die uiteindelijk slechts averechts werken wanneer zij niet gehouden kunnen worden. Het is helaas-voorgekomen, dat personen en firma's „wierven" met toezeggingen van tewerkstelling in die-en-die plaats, van verlof na zo-en-zoveel we ken met een half dozijn dingen méér waartoe zij de bevoegdheid en het vermogen misten. Het is nuttig te weten, dat de O.T. zich met grote kracht tegen zulke ijdele beloften keert. In het belang van de arbei ders èn in het belang van hun ar beidsprestatie die met de onverbid delijk volgende teleurstelling niet. ge diend ls. Er zijn nu eenmaal harde wetten, die men het best ondubbel zinnig onder het oog kan zien. Het ls echter niet minder nodig te weten, wat de gemeenschapszin der arbeiders en een van sterke Idealen vervulde leiding ook onder moeilijke omstandigheden van een arbeiders kamp maken kunnen. Het ziet er naar uit, dat deze wetenschap zich uit het Lehrlager „ergens" bulten Pa rijs allengs nadrukkelijker en heil zamer over tientallen andere kam pen verbreiden gaat. Nederlanders hebben een bijzonder gewaardeerd aandeel in het Schutz kommando der Organisation Todt, waar verscheidene hunner tot ver antwoordelijke posten geroepen wer den. Een groep Nederlandse jongens in het „Lehrlager" der O.T. in Frankrijk. Foto Atl Holl.-O.T. Kurvers) DEN HAAG, 2 Maart. Gedurende het derde luchtpo6tcongres, dat op Zondag 5 Maart ln Caland-West te Rotterdam voor postzegelverzamelaars wordt gehouden, ls van 10 tot 5 uur een tijdelijke postlnrlchtlng geopend, die de daar bezorgde post van een speciale eendags-afstempellng zal voorzien. Voorts zijn speciale aan- tekensrookjes en twee herdenklngs- kaarten aangemaakt ter herdenking van het feit, dat 35 Jaar geleden dè eerste vliegmachine boven ons land vloog (bestuurd door graaf De Lam bert). LEIDS NIEUWS Brugwachter Ranselaar gehuldigd Woensdagmorgen is de heer R. Ramselaar gehuldigd in verband met Zijn zilveren jubileum als brugwach ter ln dienst der gemeente Leiden. In het Waaggebouw werd hij des morgens toegesproken door den heer L. A. Mennes, directeur van Markt en Havendienst. Deze waardeerde het werk. dat de heer Ranselaar ln de afgelopen 25 jaar had verricht en bracht hém zijn gelukwensen, alsmede die van het gemeentebestuur over. Hij overhandigde den jubilaris een geschenk onder couvert. Namens de collega's werd het woord gevoerd door den brugwachter den heer Van Dissel, die enkele voor vallen uit de 25-jarige loopbaan van den jubilaris memoreerde en hem dankte voor de prettige, collegiale samenwerking. Het geschenk, dat hij hem namens personeel en directie aanbood, bestond eveneens uit een bedrag ln geld. Van de gelegenheid, die hierna ge geven werd om den heer Ranselaar persoonlijk te complimenteeren, werd een druk gebruik gemaakt. SPORTNIEUWS Poelmeer IDe Zijl I 22 Voor de wintercompetitie Kring Den Haag werd Dinsdagavond in de Leidse overdekte de wedstrijd Poel meer I—De Zijl I gespeeld. De wed strijd eindigde met een 2—2 gelijk spel. een stand die met de rust reeds was verkregen. Bokswedstrijden van D.T.S. De Leidse Boksvereniging organi seert op Maandag 6 Maart wedstrij den voor amateurs in de Stadsge hoorzaal. Het programma vermeldt een revanche-wedstrijd van den Rot terdammer Hoppema tegen D. Snik. Hoppema verloor in de wedstrijden om het kampioenschap van Zuid- Holland van Snik door k.o ln da eerste ronde. De jeugdige Leidenaar J. v. d. Steen, die vérleden week 16 jaar werd. bokst zijn eerste wed strijd ln de bantam klasse tegen den Hagenaar J. Boon. De Haagse bok sers Borgo en Kouwenberg, die bel den over een fraaie stijl beschikken en die te Leiden geen onbekenden zijn, komen Maandag eveneens ln de ring. Slaafs reed Zesdaagse in ArgentiniS DEN HAAG. 29 Febr. Naar „Der Deutsche Radfahrer" mede deelt. werd in Buenos Aires éen Zes daagse gehouden, waaraan onze Land genoot Siaats deelnam. Hij had ala koppelgenoot den Vlaming Huys en Siaats bleek het goed met hém te kunnen vinden. Het koppel eindigde n.l. op de derde plaats, achter het Argentijnse koppel MathleuSaave- dra en het Italiaanse koppel Di Pa- co—Bertola. Veldlopen voor politie AMSTERDAM. 1 Maart. Er zul len dit Jaar voor de Nederlandse po litie drie veldlopen gehouden worden, nl. op Donderdag 30 Maart te Delft (3i km.). Donderdag 6 April te Apeldoorn (3i km.) en op Donder dag 4 Mei te Utrecht het kampioen schap van Nederland (persoonlijk- en clubkampioenschap over resp. 5 km., 3i km en 2i km. voor A- en B-klasse en veteranen). De verduistering begint heden om 18.30 en eindigt 7.15 u. Maan op 11.27, onder 2.35. 10 Mrt, VAL, 17 Mrt. L.K., 24 Mrt N.M,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1