HET DAGBLAD Sowjet-aanvallen blijven zonder resultaat VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het ogenblik van de grote operaties nadert Doodvonnis voltrokken aan saboteurs Kampkoks zijn niet te oud om te leren Duits weermachtsbericht Grote actie der luchtmacht Vroeg voor/aar aan Oostelijk front De Finse Rijksdag achter de regering Geallieerd échec in. het Westen wordt keerpunt voor het Oosten Westelijk front thans primair Van zeven gangen tot bunkersoep Wal in het Westen (III) Willem Mengelberg maakte een val Plaatselijke vordering bij Nettuno HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER 29 Febr Het opperbevel van de Duitse Weermacht maakt Be- kend: Ten Oosten van KertsJ en Ir. het gebied van Kriwoi Rog werden 1 al rijke aanvallen van de bolsjewisten onder hoge verliezen \cor den vijaid afgeslagen. Plaatselijke doorbraken werden in tegenaanval gezuiverd. In het gebied ten Zuiden van de Pripjetmoerassen duurde de plaatse lijke gevechtsactiviteit voort. Ten zuiden van de Berezina en ten zuidoosten van Witebsk stortten sterke aanvallen, van den vijand voor onze linies ineen. Bij enkele pene tratie-plaatsen werden de Sowjets na verbitterde gevechten van man tegen man in een tegenaanval terug geslagen. Ten Noordwesten van Newel deed de vijand met verscheidene divisies jagers een aanval. De zware gevech ten. die gisteren overdag werden ge leverd. leverden een volledig afweer- succes op. Ten Oosten van het meer van Pleskau en bij Narwa bleven her haalde vijandelijke aanvallen zonder resultaat. De artillerie sloeg vijande lijke bewegingen en concentraties uiteen. t Sterke formaties slagvliegtuigen van de luchtmacht steunden de af- weergevechten, vooral bij Kriwoi Rog. bij Doebno en het meer van Pleskau. door in scheervlucht met suc ces bolsjewistische infanterie en ge motoriseerde kolonnes aan te vallen. Talrijke voertuigen en verscheidene luchtafweerkanonnen werden ver nield door bommen of door beschie ting met de boordwapenen. In het hoge Noorden vernietigden snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vijandelijke troepenverblijfplaatsen aan de Moermanspoorweg. Bij de zware afweergevechten in de Noordelijke sector van het Ooste lijke front heeft zich de tweede Let landse ff vrijwilligersbrigade onder bevel van den eikenloofdrager ƒƒ- Oberfiihrer Schuldt en van haar Letlandsen infanteriecommandant. den ridderkruisdrager Standarten- führer Weiss bijzonder onderschei den. Ondernemingen van stoottroepen op het land in gehoofd van Nettuno leidden tot plaatselijke stellingverbe teringen. Aan het Zuidelijke front werdén vijandelijke aanvallen bij Castelforte en Terelle afgeslagen. Marine- en scheepsafweergeschut hebben boven de haven van Boulogne van verscheidene in scheervlucht aanvallende vijandelijke vliegtuigen twee viermotorige bommenwerpers en een tweemotorige bommenwerper neergeschoten. Daarmede hebben vlootstrijdkrachten en afweergeschut van koopvaardijschepen en van ma rine van 21 tot 29 Februari in totaal 22 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Cassino - - Naar -het A.N.P rnehU karakteriseert men te Berliin de militaire situatie ln Italië met de verklaring, dat tenge volge van net slechte weer geen ge vechtshandelingen van grote omvang mogelijk zijn geweest, hoewel de vijand vooral in het gebied van Cassino troe pen en matertaai concentreert voor een nieuwe grote pogmg om de slag om Italië op gang te brengen. Het Duitse commando heeft de af gelopen weken ook niet ongebruikt voorbij laten gaan. maar. zoals blijkt uit de ophoping van zware wapenen ln het gebied van Nettuno. nieuwe versterkingen aangevoerd. Van Duitse zijde ls men. zo wordt verklaard, voor de komende gevechten beter uitgerust dan ooit. Gebied van Brunswijk gebombardeerd BERLIJN. 1 Maavt. Amerikaan se bommenwerpers hebben gisteren in de middaguren het Duitse Rijks gebied aangevallen. De vijandelijke vliegtuigen wierpen hun bommen lukraak neer. hoofdzakelijk op lan delijke gemeenten. Op enkele plaat sen in het gebied van Brunswijk ont stond schade. Finse oud-president overleden HELSINKI, 1 Maart. Gister avond is officieel medegedeeld, dat de voormalige president "van de Finse Republiek. Pehr Evlnd Svunhufved. op zijn landgoed ln de ouderdom van 83 Jaar ls overleden. HIJ was notaris en advocaat te Turku, heeft de voorbe reidingen voor de Finse Landdag mee gemaakt. ls voorzitter geweest van de Lfuiddag. was ln 1918 rijksregent, van 1930 tot 1931 staatspresident en daar na tot 1937 president der republiek. De tegenwoordige minister-president. Lmkomïes. heeft den overledene ge huldigd als een van de markantste voorvechters van de Finse zelfstandlg- heldsbeweglng. die met name voor een sterke landsverdediging heeft geijverd. In een bericht uit Helsinki wordt opgemerkt, dat het overlijden van dezen staatsman juist op een ogenblik komt. dat de Finse staatsleiding op nieuw voor politieke problemen staat wat betreft het lot van het land. Zweden en Zwitserland BERLIJN. 29 Febr. Naar heden in Duitse militaire kringen verklaard werd, loopt de winter aan het Oos telijke front vroeger ten einde dan gewoonlijk. In Zweden dooit het 'reeds, en de overgang naar de mod- derperiode is daar nog slechts een kwestie van enkele wéken. In het midden en het Noorden van het Oostelijke front vallen weliswaar op het ogenblik nog koudegraden tussen 12 en 15 or te constateren. maar de weerkundigen verwachten ook hier een vroeg intreden van de regen- en modder periode Daze weer som standighedtn spelen stellig een rol bij de Duitse overwe gingen tot rechttrekking van het front en wel in die zin. dat nog voor begin van de modderperiode de gun stigste stellingen kunnen worden be trokken. HELSINKI. 1 Maart. Het offi ciële communiqué over de gisteren gehouden bijeenkomst van de Rijks dag wordt door de Finse pers in de volgende tekst afgedrukt: „In een gesloten zitting van de Rijksdag heeft ministerpresident Lin- komies Dinsdagochtend een bekend making van de regering over de po litieke toestand voorgelezen. Nadat de aangelegenheid overeenkomstig de agenda was voorgelegd, heeft de Rijksdag in een des avonds gehou den bijeenkomst na een debat van een uur goedgekeurd, dat zonder meer tot de orde van de dag werd overgegaan." Dit communiqué wordt ln de bladen op een opvallende plaats groot opge maakt afgedrukt. Het blad „Uusl Suomi" schrijft, dat het overdreven ls te beweren, dat ln de gisteren gehouden bijeenkomsten van de Rijksdag geschledenis ls ge maakt. Op de gisteren gehouden Rijksdag- zitting. die begon met de gebruike lijke agenda, waarna minister-presi dent Linkomies in geheime zitting ln een bekendmaking de opvatting van de Finse regering weergaf over de tegenwoordige positie des lands, volg den vrij langdurige besprekingen der fracties. In aansluiting daarop volg den onderhandelingen tussen de fracties en tenslotte besprekingen in plenum, waarin het voorstel inzake het overgaan tot de orde van de dag moest worden goedgekeurd. De samensteller van de kantteke ningen ln hetzelfde blad schrijft, wel niet te weten, welke adviezen de Rijksdag de Finse regering heeft ge geven, zelf evenwel onafhankelijk daarvan de eenvoudige overtuiging te hebben, dat het recht altijd zal zege vieren. Wij Finnen, zo schrijft hij. hebben ons volksleger, dat nu reeds ln het derde oorlogsjaar trouw en op offerend de arbeidsvrede van het vaderland'heeft beschermd, wij heb ben onze opvatting van de vrijheid en wij hebben het oude Finse ..sisu". dat taaiheid, dapperheid en kracht ln zich verenigt. De „Helslngln Sanomat" schrijft, dat er gisteren in de Finse Rijksdag een bijzonder ernstige stem ming heeft geheerst, hetgeen geen wonder ls. daar er ook zakelijk be keken geen gemakkelijke besluiten op taf-el- kwamen. Wanneer men van het standpunt uitgaat, dat het Finse volk slechts zijn eeuwig en onbetwistbaar recht wenst, dan is het moeilijk, zo danige beslissingen te nemen, die gaan om het zijn of niet-zljn van een volk. b In Eoven-Egypte sterven dagelijks talrijke mensen aan honger en mala ria. Het aantal inalaria-pStiënten ls meer dan 300.000, het aantal doden bedraagt 12.000. Ie JAARGANG No. 51 WOENSDAG I MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leidem Telefoon 23038 Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 BERLIJN, 1 Maart. De rust welke sedert enkele dagen aan alle Europese fronten heerst en welke na het Engels-Amerikaanse „non stop" offensief ook in de lucht is ingetre den richt de aandacht meer dan voorheen op het thema invasie. Dat deze rust politieke achtergronden zou kunnen hebben zo schrijft de B-correspondent van het A.N.P. is vrijwel uitgesloten. In het huidige stadium van de oorlog kan men ach ter een dergelijke rust slechts de voorbereidingen van grote, nieuwe militaire operaties vermoeden. Ook dat, wat niet gebeurt, kan belangrijk zijn. Dikwijls is in deze oorlog reeds gebleken, dat zwijgen en wachten uiterst nuttig en de beslissende voor waarden voor het slagen van een operatie waren. De militaire situatie in Europa is op het ogenblik scherp omlijnd. In het Oosten zijn de Sow jet-Russen tot dicht voor de grenzen van de Bal- tische staten genaderd; Finland staat bovendien nog onder politieke druk van de andere geallieerde mogend heden een lot. dat overigens in het Westen door Spanje en Portugal gedeeld wordt; de Duitse legers heb ben zich in het Noorden van het Oos telijke front teruggetrokken op nieu we linies en een uitputting der bol sjewistische legers, waardoor de be trekkelijke rust in het Oosten even tueel verklaard zou kunnen worden, is nog niet vastgesteld. Ergo, men moet met een nieuw offensief, de tweede phase van de winteroorlog. rekening houden, temeer daar de Sowjèt-Russen achter him front steeds meer troepen samentrekken. Nu is er echter reeds eerder ge sproken over een synchronisatie van offensieven in het Oosten en in het Westen. Dat was t-oen het Russische winteroffensief begon. In het huidige stadium van de strijd zou een syn chronisatie van offensieven in het Oosten en het Westen zelfs gunstiger zijn dan enige maanden geleden. Men moet daarbij niet vergeten, dat niet. alleen de bolsjewisten hun strijdkrachten meer en meer con centreren. maar dat ook van Engelse zijde het laatst zelfs bij monde van Churchill over het einde der invasie-voorbereidingen gesproken wordt. Tpch hoort men_ nog dikwijls de mening verkondigen, dat het zo ver niet zal komen. De gebeurtenissen ln Zuld-Itallë zijn voor dc Amerikanen en Britten, zo zegt men dan. een ge voelige waarschuwing geweest. Zij weten bovendien, dat Duitsland deze slag wenst en daarom ontwijken zij hem. De grote vraag ls evenwel, of de anglo-Amerikanen hem wel ontwijken kunnen. Immers nog steeds zijn de Britten en Amerikanen aan de confe rentie van Teheran gebonden. Er moet protesteren STOCKHOLM. 1 Maart. Zowel de Zweedse als de Zwitserse regering heb ben ln Londen protesten laten over handigen wegens het vliegen van Engelse vliegtuigen boven hun grond gebied De opperbevelhebber van de Zweedse weermacht heeft Inmiddels medege deeld. dat de voorschriften voor dc luchtdoelartillerie zijn verscherpt en dat ook geschoten zal worden op vlieg tuigen. welke noodsignalen geven, ten zij duidelijk blijkt, dat ze werkelijk ln moeilijkheden verkeren. De Sowjet-Unie heeft het Zweedse protest in zake de schending van de neutraliteit door bolsjewistische vlieg tuigen van de hand gewezen met de mededeling, dat op het genoemde tijd stip geen Sowjetrussisch vliegtuig boven Zweden heeft gevlogen De geallieerden zouden De Gaulle voorgesteld hebben dit Jaar een mll- lloen recruten te leveren uit de Franse koloniën, als tegenprestatie voor de erkenning van het dissidentencomité als officiële regering In -Italië ls de arbeidsdienst op militaire basis afgekondigd, en zijn speciale ..vliegende arbeldsbataljons" ingevoerd om de schade van lucht aanvallen weg te nemen In Paraguay heerst een gespannen toestand tengevolge van de algemene staking 500 arbeiderslelders zijn ge arresteerd. toen ze het aftreden eisten van den president. Het Polizeistandgericht Den Haag heeft op 28 Februari 1944 de vol gende Nederlanders als saboteurs ter dood veroordeeld: L Den bouwkundige Klaas Post- ma. geboren 25 Dec. 1904 te MeppeL 2. Den ambtenaar Roger Henri Rene Abma. geboren 17 Mei 1919 te Roosendaal. 3. Den pianostemmer Andrees van Beek. geboren 9 Mei 1909 te Apeldoorn. 4. Den jood Leo Fischer, geboren 11 Februari 1897 te Sarhotsjin. 5. Den betonmailleur Albertus Henri Hey, geboren 20 April 1915 te Utrecht. 6. Den instrumentmaker Cornells Hey. geboren 27 November 1919 te Utrecht, 7. Den belastingbeambte Leonardus Cornelis Hey. geboren 2 Februari 1914 te Utrecht. 8. Den notarisklerk Johannes Hols- wilder, geboren 16 Febr. 1902 te Schoonhoven. 9. Den jood Karei Keizer, geboren 14 Mei 1911 te Amsterdam. 10. Den timmerman Christiaan Kerkhof, geboren 9 October 1900 te Leeuwarden. 11. Den accountant. Hans van Koets veld. geboren 23 November 1918 te Rotterdam 12. Den jood Heinz Loewenstein. ge boren 17 Februari 1919 te Den Haag. 13. Den student Jacobus Alexander Martens, geboren 10 Augustus 1923 te Haarlem. 14. Den bankwerker Egbertus Maria Meulenkamp. geboren 3 Mei 19.16 te Kampen. 15.Den kantoorbediende Hubert van Oorschot, geboren 30 December 1919 te Medan (Indië). 16. Den reiziger Herman van Roon, geboren 23 Mei 1922 te Rotter dam 17 Den kantoorbediende Thomas Franciscus Hendrikus Spoelstra, geboren 24 Mei 1914 te Utrecht. 18. Den student Picter Verhage, ge boren 17 November 1921 in Vrou wenpolder. 19. Den huisslachter Jan van der Voort geboren 1 Juni 1923 in Jutphaas. 20. Den kantoorbediende Antonius Josephus Rudolphus Hegge, ge boren 11 December 1920 te Den Haag Het vonnis werd in de vroege och tenduren van 29 Febr. voltrokken. Bij twee veroordeelden, den beton- emailleur Albertus Henry Hey en den huisslachter Jan van der Voort, were het voltrekken van de dood straf door den Gerichtsherr uitge steld om de kwestie van gratieverle ning te onderzoeken. ,---- - - ririp onHprp gpvallpn dip bii het algemeen elk onbevoegd bezit van feWMgeriSu waren ingeiend. a ■*-», Se" zijn overgebi acht naar het Duitse scherming van de openbare orde. zo- Obergericht. daar het bij deze ge- dat alleen ln deze overtreding reeds vallen gaat om individuele bedrijvers j de doodstraf leg opgesloten. van misdaden die geen lid zijn van een terreurorganisatie. Ten aanzien van het vorenstaande wordt het volgende medegedeeld: Het Polizeistandgericht moest zich ln dit proces bezig houden met een organisatie van verzetpleging en ter- rem-, die zich ..Oranjevrijbuiters" noemde en haar centrales had in Utrecht, Woerden en Epe (Gld.). De leden betitelden zichzelf als terroris ten en werkten volgens bolsjewistische methoden. De organisatie was naar militair voorbeeld Ingericht en droeg alle kenmerken van een uitgesproken geheime terreur- en veem-organisatie. Het grootste deel van de twintig voor- gelelde beklaagden had een verklaring ondertekend, waarbij zij zich tot medewerking verplichtten. Daarbij ls het kenmerkend, dat tot de kring van daders drie volle joden behoorden, onder wie een uit Duitsland geëmi greerde te slechter naam en faam be kendstaande jood, die deze verklarin gen onmiddellijk ondertekend hadden, maar feitelijk niet medewerkten, doch andere leden tot daden van goweld op stookten. terwijl zij zelf op de achter grond bleven en zich bezig hielden met geldzaken en met dc verdeling van de geroofde levensmiddelen- en textlelbonnen. Het is ondubbelzinnig gebleken, dat deze Joden tot de toon aangevende leden van de organisatie behoorden en dienovereenkomstig zijn opgetreden. Met dit vonnis van het Standgerlcht wordt een gehele reeks moord- en roof overvallen geboet, waaronder de bij zonder wrede en geniepige overvallen op het echtpaar Boylnga. op de echte lieden Oudstedt, op den boer De Rui ter en op de vrouw De Marsma. Voor de werkwijze van de daders ls het kenmerkend, dat zij ook weerloze vrouwen niet spaarden en haar alleen daarom neerschoten om lastige getui gen uit de weg te ruimen. Voorts ls het kenmerkend dat de moordenaars hun slachtoffers met onschuldige ver zoeken aanklampten om hen dan zeker en verrassend te kunnen neer schieten. Deze gebeurtenissen tonen met volkomen duidelijkheid aan dat hier sprake ls van bolsjewistische methoden. Voorts ls hiermee geboet een reeks van roofovervallen op distributiekan toren, die bedreven werden, hoewel de daders wisten dat door het roven van de levensmiddelenkaarten enz. de gehele bevolking van de gemeente te lijden had. Bij de uitvoering van deze roofovervallen hebben zij van tevoren geweten, dat zij het leven en de gezondheid van de ambtenaren en van hun eigen volksgenoten ten zeer ste ln gevaar brachten. Dat bleek ook uit bet feit. dat ln openbare gebou wen waar veel publiek kwam, tijd bommen werden gedeponeerd. Het proces heeft ook aange toond. dat de daders de geroof de levensmiddelenbonnen ln de eerste plaats ten bate van zich zelf besteedden en ln de clande stiene handel verkochten. Ook ln dit proces werd het bezit van wapenen ln handen van leden ener verzetsorganisatie, zoals ln het dus Iets gebeuren. Bovendien wenst Roosevelt aan de vooravond van de nieuwe verkledingen een rechtvaardi ging voor zijn militaire politiek. Daarom moet het avontuur ln het Westen gewaagd worden. Ook Engeland heeft tegenwoordig redenen om niet meer zo afwijzend tegenover een Invasie te staan. De bomaanvallen op Londen leggen een belangrijk gewicht ln de schaal, samen met de aangekondigde vergel ding. De Duitse maatregelen Bij het beschouwen van de ver schillende mogelijkheden heeft men een stevig houvast aan de maatrege len welke nu reeds sedert maanden door de opperste Duitse legerleiding zijn genomen, en die met alle moge lijkheden rekening houden. In militaire kringen schijnt men het front in het Oosten van secun dair belang te achten en het Westen op het ogenblik veel hoger aan te slaan. Hoe zou anders de verhuizing van troepen van het Oosten naar andere streken verklaard kunnen worden? De bolsjewisten zijn een groot gevaar, maar men is klaar blijkelijk van mening, dat zij ook met een geringer aantal strijdkrach ten in bedwang gehouden kunnen worden en voorlopig althans geen acute bedreiging vormen. Per slot van rekening heeft ook Stalin enige jaren oorlóg achter de rug en de verliezen, welke hij heeft geleden, zijn niet gering. Anders is dit- met. de geallieerden, die hun strijdkrachten er. hun oorlogsindu strie hebben kunnen sparen en wier oorlogspotentieel tot nu toe nauwe lijks geleden heeft. In het Westen zullen dus bij een eventuele landing de sterkste legers verschijnen en het zal dan zaak zijn de totale Duitse kracht hier tegenover te stellen. Resumerend kan men dus vast stellen, dat het ogenblik der wellicht beslissende operaties meer en meer nadert. In Duitsland verwacht men de invasie binnen afzienbare tijd, ja, men hoopt zelfs zo spoedig mogelijk. Want het echec der geallieerden, waarvan men hier absoluut overtuigd is. betekent dar. ook een keerpunt in de oorlogsontwikkeling aan het Oos telijke front. Dan zullen ook de bols jewisten voor goed uit Europa ver bannen kunnen worden. Arbeidsdienstcorps weer naar het Oosten Het- pionierswerk, dat Nederlandse arbeidsmannen ln de zomer van 1943 ln het Bezlrk Bialystok verrichtten ten "behoeve van Europa ln het alge meen en van Nederland ln het hijzon der, zal tn 1944 worden voortgezet. Wederom zal een N.A.D.-korps vrij willig naar het Oosten gaan om daar ontwaterlngswerken uit te voeren. Het klimaat daarginds bleek, evenals de voeding, de legering en de overige levensomstandigheden uitstekend voor de Nederlanders te zijn. Zeer sprekend daarvoor is het feit, dat talrijke vrij willigers van 1943 zich ook voor het nieuwe oostkorps hebben gemeld. Daarnaast richt de Nederlandse Arbeidsdienst een oproep tot alle Jonge Nederlanders, die de leeftijd van zeventien Jaar hebben bereikt en clle zijn geboren in de Jaren 1925, 1926 cn 1927 om deel te nemen aan dit grootse werk ln Nederlands verband dus in de uniform van de N.A.D. eii onder Nederlandse leiding. Van belang is ook de bekendmaking, dat vrijwilligers, «"Ie zulks verdienen, ge durende deze inzet ln de oostelijke gebieden kunnen worden bevorderd en later, ln Nederland, worden aan gesteld als kaderlld. Ofschoon de deel neming aan Oostkorps 20 slechts 4j maand zal duren en de vrijwilligers reeds ln de aanvang van Augustus 1944 zullen terugkeren, worden de mannen geacht hun arbeidsdienst- plicht volledig te hebben volbracht. De aanmelding ls opengesteld t.m. 7 Maart a.s. bij het N.A.D.-aanmel- dlngsbureau, onder hetwelk de woon plaats van den deshetreffenden vrij williger ressorteert (opgave daarvan verstrekt de burgemeester). Na de ramp te Nijmegen NIJMEGEN, 29 Febr lil de St. Jozefkerk aan het Keizer Karei- plein heeft hedenmorgen pater Rub- bens onder zeer grote belangstelling een plechtige mis opgedragen voor de zielerust van de acht zusters van het gezelschap J.M.J. Donderdag a.s. zal op verzoek van de ouders in de zelfde kerk een plechtige mis van Requiem worden opgedragen voor de zielerust van de acht zusters en de 22 kinderen van de Montessorischool, die bij de ramp zijn omgekomen. In de kerken van de stad konden de be woners heden meubels en kleding brengen voor de slachtoffers. Er werd in ruime mate in geld en goed ge offerd. Naai- de architect Soetens, leider van het opruimingswerk. meedeelde,, zal bij een dagelijkse werkzaamheid' van twee duizend man bij tien-urige arbeidsdag een tijdsduur van zes maanden nodig zijn om het gehele opruimingswerk te Nijmegen te kun nen voltooien. Inbreker krijgt ies jaar ALKMAAR. 1 Maart. De Alk- maarse rechtbank deed uitspraak in de zaak tegen den Alkmaarsen tim merman D. T., die zich to Alkmaar en enkele andere plaatsen aan inbraak had schuldig gemaakt. In drie maan den tijd pleegde deze man niet minder dan veertig Inbraken, waarbij hem steeds een enorme bult aan bonnen en geld ln handen viel. Het O.M. eiste zes Jaar gevangenisstraf. De rechtbank veroordeelde hem conform de eis tot zes Jaar. Teruglevering van verpakkings middelen verplicht DEN HAAG, 29 Febr. Er ls een beschikking verschenen, krachtens welke men verplicht wordt, alle ver pakkingsmiddelen terstond na gebruik of binnen de overeengekomen termijn aan den leverancier terug te geven, voorzover tenminste de teruglevering tussen leverancier en afnemer ls over eengekomen. Een dergelijke overeen komst is ook aanwezig, indien op de verpakking de teruglevering geëist wordt en de afnemer deze verpakking aanvaardt. De leverancier wordt ver plicht. de gebruikte emballage terug te nemen. Alleen voor flinke jongens met moed. handigheid en discipline kun nen vier weken in de mooiste stre ken van Duitsland een grote bele venis worden. Wil jij ook zo'n Ger maans Weersportkamp bezoeken? Meld je Donderdag de tweede Maart in Den Haag, Plein 1813 nr. 3. Daar kun je je in de tijd van 814 uur persoonlijk melden voor een kamp. Onkosten zijn er niet aan verbonden. Slechts gezonde krach tige jongens, die er wat voor voelen vier weken in een kamp met kame raden uit Denemarken. Noorwegen, Vlaanderen en Duitsland in ge meenschappelijke en kameraad schappelijke geest door te brengen komen in aanmerking. Nederlanders in de Wilting BIJ de divisie Wiking zijn, naar men weet. ook Nederlandse vrijwilli gers Ingedeeld, die evenals de overige tot deze formatie behorende strijders, krachtens hun roeping en ideaal, zijde aan zijde met de Duitse troepen vech ten tegen de bolsjewistische legerscha ren. In de nadere berichten over de omsingelingsslag bij Tsjerkassy wordt thans eveneens met grote voldoening gewag gemaakt van het optreden der divisie Wlklng, welker actie er even zeer toe bijgedragen heeft, de opzet der Sowjet-Russlsche legerleiding, om do bij Tsjerkassy omsingeld geweest zijnde Duitse troepen te vernietigen, te verijdelen. Meldt u en strijdt mee ln de rijen der Waffen-#. Alle inlichtingen <f-Ersatzkommando Niederlande. Den Haag, Korte Vijverberg 5. of aan de Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Groningen. Hccrestraat 46; Enschede. Hengelose- straat 30, en Heerlen. Saroleastraat 25. Bon honden- en kattenbrood DEN HAAG, 29 Febr. Van 1 tot en met 31 Maart 1944 worden op bon 23 van de voederkaarten voor hon den dezelfde hoeveelheden honden brood beschikbaar gesteld als op de bon voor de afgelopen periode. Op bon no. 23 van de voederkaart voor honden brood (groep p k) wordt voor vermelde periode anderhalf kilo kat tenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Maart 1944 is bon no. 23 ongeldig. Max Blokzijl: „Jeugd vooraan" DEN HAAG. 1 Maart, In de serie brandende kwesties spreekt op Don derdag 2 Maart 1944, over Hilversum 1 om 1845 vur Max Blokzijl over: „Jeugd vooraan". LEIDS NIEUWS Kindergoed gevraagd Het nijpende gebrek aan baby- en kinderondergoed noopt om de hulp in te roepen van hen. die nog in het bezit zijn van katoenen- of gehaakte bedspreien, welke kunnen worden uitgehaald of verknipt. In de tegen woordige omstandigheden moet meer waarde aan het beschikbaar zijn van kinderondergoed dan aan liet bezit van gehaakte of gebreide spreien worden gehecht. Er wordt een dringend beroep ge daan op hen, die voor dit doel een sprei willen afstaan. Voor een juiste besteding der spreien wordt zorg ge dragen. De inlevering kan geschieden in het Gem. Bureau voor Jeugd- en Gezinszorg, kamer 28 Sadhuis Lel den, le verdieping. De burgemeester heeft den heer J. W. Blom. leraar aan het instituut „Wullings" te Voorschoten, met in gang van een nader te bepalen da tum benoemd tot leraar in de na tuurkunde aan de Hogere Burger school met 5-jarige cursus alhier, dit ter voorziening in de vacature welke was ontslaan tengevolge van het aan dr. ir. P. Persant Snoep verleende eervol ontslag- De grote toename van leerlingen aan de meisjesschool voor u.l.o. maakte het noodzakelijk dat aan deze school een leerkracht meer moet worden verbonden dan thans het geval is. In verband hiermee heeft de burgemeester besloten den heer M. Manik uit Oegstgeest met ingang van een nader te bepalen datum te benoemen tot onderwijzer aan de meisjesschool voor u.l.o. al hier. Aan mej. W. F. Klinkenberg werd wegens het bereiken van de pen sioengerechtigden leeftijd eervol ont slag verleend uit haar betrekking van onderwijzeres aan de opleidings school voor u.l.o. aan de Langebrug. Keuring Landwacht Nederland in de Provincie Zeeland Meer dan ooit is het noodzakelijk om in ons land de orde en de regel maat. die door ongure elementen wordt verstoord, met alle kracht te handhaven. De weerbaarheid van de beweging moet tot het uiterst wor den opgevoerd. De beste dienst, die gij. Nat ionaal-Socialisten, aan het vaderland kunt bewijzen, is nu in de Landwacht de wapenen op te nemen en u in te schakelen in het corps van de Landwacht Nederland, dat wij aan het opbouwen zijn. Meldt u daarom ter keuring voor de Land wacht Nederland op: 2.3 44, 19.30—21.30 uur; Walcheren, Middelburg. Dr. De Mooyer, Hoek Dam en Koepotstraat. 3 3 44. 7.30—11.00 uur: Zuid-Beve land. Goes. Heerbankwartier. Grote Markt. 4.3.44. 10.0015.00 uur: Zeeuws- Vlaanderen, Terneuzen, Kringhuis, Burg. Geillstraat 16. (Van onzen specialen verslaggever). Als een formatie machtige beton- kolossen groeide plaatselijk, van sector tot sector, de Atlantikwal. Daarna verdween het beton achter zand en struikgewas, achter rotsen en onder bedriegelljke camouflage- kleuren. Zo is het in zekere zin ook met de organisatie, die het grootste verdedigingswerk van alle tijden bouwde: de O.T. de Organisation Todt. Waai- nieuwe betonreuzen in aanbouw zijn, daar demonstreert ook de O.T. met onmiskenbare duidelijk heid haar tegenwoordigheid, door arbeiders, kranen, betonmolens en kampen. Maar waar het bouwsel ge reed kwam. daar treedt de Organisa tion Todt terug. Toch: wie als waar lijk zeldzaam voorrecht de herinne ring aan het verblijf in een duik bootbunker in zich omdraagt, die zal zich. telkens voor ogen willen stel len, hoe zujk een ontzagwekkende kolos tot stond kwam. Zoals men niet tegen de pyramlden opziet, zon der zich de pharao's te herinneren. Eenmaal zullen vele tienduizenden arbeiders uit alle volken van Europa rich trots erop beroepen, dat hun handen meebouwden aan het grote werk. Thans ligt het zwaartepunt nog op de vraag, hoe al die tienduizenden behoorlijke ligging en behoorlijk voedsel, hoe hun gezinnen op hon derden of duizenden kilometers van het bouwwerk regelmatig het loon krijgen doorgestuurd. De oorlogsnoodzaak brengt, mee, dat de Organisation Todt haar ar beidersmassa's vaak en snel ver plaatst, dat kampen ven-ijzen en ver dwijnen, dat telkens nieuwe omstan digheden het karakter van de arbeid bepalen. Dan kan niet overal en ter stond het ideaal worden bereikt, dat het Continent van de Arbeid zich welbewust voor den werker stelt. Ook kan bij een geweldigomvattende administratie als die van deze be weeglijke tienduizenden één zorge loze of slordige boekhouder einde loze zorgen bewerken in vele honder den gezinnen, die naar het loon fan den ver in het zuiden van Frankrijk werkenden vader uitzien en wellicht in weken niets ontvangen. Zulke problemen laten zich niet met een luchtig handgebaar afdoen. De O.T. is de laatste, die dat wenst-. Vol ledige arbeid levert alleen de man die. bij alle ontevredenheids-kanon- nades over de onvermijdelijke tegen slagen van alledag, ook onder harde omstandigheden rijn arbeidsvreugde bewaart. En arbeidsvreugde brengt slechts de arbeider op, die zijn gezin thuis behoorlijk verzorgd weet en die voor zichzelf op het stevige maal rekenen kan, dat zijn lichaam vraagt. Er rijn in vele arbeiderskampen klachten geweest over het eten. Niet altijd terecht; de hardnekkigste klagers zijn naar een veelverbreid gezegde vaak de lieden, die het thuis het slechtst gewend waren. Maar In de speciale kookschool voor kampkoks der O.T. vindt de voorbe- rr.idivg plaats \-oor een uitermate belangrijke taak. Aspirant kamp keuken-meesters leren het geheim van de traditionele „bunkersoep" en van een wetenschappelijke kook kunst voor grote groepen arbeiders tegelijk. (Foto Att.-Holl.-O.T.Kurvers) evenmin altijd ten onrechte. De beste hotelkok zou vreemd kijken, wanneer hij voor de omstandigheden kwam te staan, die de O.T. aan de Atlan tische kust of ver in het oosten soms kreeg te overwinnen. En niet altijd waren die ..beste hotelkoks" in drom men beschikbaar. De ervaring leerde bovendien dat een stevige, gezonde massa-kost vaak moeilijker te berei den is dan een schilderachtig diner van zeven gangen. Een kookschool Sinds Juli van het vorige jaar heeft de Organisation Todt in een der buitenwijken van Parijs een „Lehrkiiche" ingericht, een centrale kookschool voor kamp-koks. Hier worden vele hulpkoks voor dc O.T.- kampen geschoold, evenvele beroeps koks op hun nieuwe taak ingesteld. Gaandeweg zullen ook alle kamp koks (met en zonder aanhalings tekens)over wier kunst nog een zweem van wantrouwen bestaat, de kookschool passeren. Koks, die in fijne Brusselse restaurants of in de veeleisende keukens van luxe-mail boten heel wat anders plachten te koken dan stevige „bunkersoep" hulpkoks. die uit de wonderlijkste be roepen bij de kookkctels belandden, omdat er nu eenmaal geen betere hulp was zij maken in dc Lehr kiiche een scholing door. die ook de calorieën- en vitaminenleer der mo derne kookwetenschap niet vergeet. Dat men in de Lehrkiiche der Ö.T. te Parijs van koken weet, heeft uw verslaggever tot sterking van zijn uitgehongerde ingewand ervaren, toen de vlotte levenskunst van een Fransen omnibus-chauffeur de ge maakte afspraken eigenmachtig enkele uren had verlegd. Koks. die reeds geruime tijd de lange messen droegen, waarmee het spreekwoord hen siert, maken in de Lchrküche nog altijd een leergang van om streeks tien dagen door. En gewoon lijk omvatten de cursussen 25 tot 35 koks, die „intern" zijn in deze kook school en... tot geruststelling van hun latera afnemers al hun gerech ten zélf al proevend verorberen. Voor den met normale rantsoenen vertrouwden mens zijn het omvang rijke porties, die deze koks ook voort aan in hun praktijk per arbeider en per week te verwerken krijgen: 4.2 kg. brood. 440 gram vlees of vlées- waran, 210 gram boter, 210 gram suiker, 4.4 kg. groenten, 250 tot 500 gram fruit en 4.2 kg. aardappelen. Maar het komt. niet alleen op de hoe veelheid aan. Het is zaak. dat een maximum aan voedingswaarde be houden blijft, dat de verdeling eco nomisch is en... dat de arbeider, waar het enigszins mogelijk blijkt, een kost krijgt, die met zijn levens gewoonten en zijn voorkeuren strookt. Dat is geen geringe opgave in dc vele kampen, waar volken met zeer uiteenlopende smaken door het lot verenigd zijn. Waar het kan. daar zullen de koks ook landslieden van de arbeiders moeten zijn, in wier kamp rij te werk werden gesteld. Waar het niet kan zal een bereid heid en een vaardigheid aan de dag moeten worden gelegd om aan natio nale culinaire voorkeuren tegemoet te komen j Aan dit alles werkt dc O.T.-Lehr- küche, ergens in een buitenwijk van Parijs. Ze werkt met volharding en mc.S dc wil.-aovcrl Iti&chtcn t'c ond.-. - vangen als er slechts te ondervangen zijn in een wereld, die nooit geheel zonder klachen wezen zal. Wat een geluk, dat juist de Nederlandse koks bij herhaling zulk een voortreffelijk "iguur slaan en ook in de Lehrküch® lauweren oogsten! VOLKSCULTUUR EN KUNS1 Na een der repetities in het Am sterdamse Concertgebouw is prof. dr. Wlliem Mengelberg van de stenen trap gevallen. Hij heeft hierbij een rib gebroken en enige kneuziagen opgelocen. Dientengevolge zal de dirigent voorlopig moeten afzien van de lei ding der aangekondigde concerten, welke leiding hij echter binnenkort hoopt te hervatten. In afwachting hiervan zal Eduard van Beinum, die inmiddels van een langdurige ziekte is hersteld, voor lopig het Concertgebouworkest diri- geren. Johan Lammen herdacht Dinsdag was het een Jaar geleden, dat de zanger Johan Lammen ontsliep. Een eenvoudige plechtigheid op de hoofdstedelijke begraafplaats „Zorg- vlled" getuigde van het feit. dat men ln zijn kringen zijn nagedachtenis ln ere houdt. Aanwezig waren daar de intendant der Amsterdamse Opera, mr. Joh. den Hertog, do dirigent Otto Glastra van Loon. alle solisten en vele koristen en orkestleden, benevens de directeur van het G.T A., de heer H. D. van Dellen, die namens de gemeente Am sterdam een krans op het graf van den kunstenaar legde. Verder geeft de Amsterdamse Opera op Maandag 6 Maart in de Stads schouwburg te Amsterdam een buiten gewone opvoering van Puccini's „La Bohème", waarvan de opbrengst wordt gestort ln een fonds ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van den zanger. Op Vrijdag 3 Maart zal het Hor- t u s-Theater (vroeger Rika Hopper- Theater) aan do Plantage Middenlaan te Amsterdam, officieel ln gebruik worden genomen. Het gezelsohap van Albert Gerlach zal er opvoeren „Herrie ln huis" (hopelijk niet bedoeld als profetische symboliek) van Jaap v. d. Poll. Hierin treden op Gonda GIJ&wiJt. Dora Boon. Albert Gerlach, Frlts Engels benevens Truus en Frits Bakker. Over enig© weken hoopt men hier enkele zeer belangrijke voorstellingen te geven. SPORTNIEUWS IJsfeestH.J. in de Apollohal te Amsterdam AMSTERDAM, 1 Maart. Op Zondag 5 Maart a.s. zal de Hitler Jugend in Nederland in de Apollo hal te Amsterdam een ijsfestljn or ganiseren, zoals men hier zelden of nooit gekend heeft. Op die dag ko men alle kampioenen van de H. J en de B. D. M. in een programma uit, dat grote verwachtingen rechtvaar digt. Achttien kunstrijders en -rijd sters zullen hun krachten op de smalle ijzers beproeven. Bovendien zal een ijshockey-elftal, bestaande uil de elf beste spelers uit het Duitse Rijk de strijd aanbinden tegen een ploeg van de Nationale Jeugdstorm, waarvan vijf spelers enkele weker* geleden een speciale achtdaagse op leiding in Praag genoten hebben. Het programma zal daarom des te aan trekkelijker rijn, omdat de Duits® kampioene van het vorige jaar. Mar tha Musilek, zich onder de deelneem sters bevindt. Ook de bekende 16- Jarige rijdster Eva Pavelek zal in de Apollohal haar kunnen bewijzen. Vrijdagavond komen de deelne mers en deelneemsters in Amsterdam aan. Programma promotie-competitie DEN HAAG, 29 Febr. Voor de promotiecompetitie zijn de volgende kampioenswedstrijden vastgesteld in district 1: 3e klasse e: Rapiditas— DEC; f: Zwaluwen—Vooruit—Zeist; 4e klasse: c; Vitesse 1922—ADO 1920; g. ZSGOAPGS (terrein De Spar taan»; J; JOS—SLTO; 1: de Zebra's Allen Weerbaar. Dc verduistering begint heden om 18.30 en eindigt 7.15 u. Maan op 10.51, onder 1.25. 1 Mrt, E.K., 10 Mrt. V.M., 17 Mrt. L.K., 24 Mrt. N.IVL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1