HET DAGBLAD Vergeefse aanvallen der bolsjewisten Kleinigheden die het oog niet ziet VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Italië's oorlogsbalans open baar gemaakt Duits weermachtsbericht Tegenaanval bij Jampol Vier oorlogsbodems vernietigd Ridderkruis voor ge zagvoerder van blokkadebreker Geen Geisha's meer Zware verliezen werden de geallieerden toegebracht Vastbesloten wil tot de strijd Het voedselvraagstuk en de vrouw Een wandeling over vulkanen Wal in het Westen Grote branden in Anzio's haven HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 28 Febr. Het Opperbe vel van de weermacht maakt bekend: Aan weerszijden van Kriwol Rog vielen de Sowjets gisteren de gehele dag met sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten aan. Alle aanvallen werden afgeslagen en enkele penetra ties werden afgegrendeld. Ten zuiden van de Pripetmóerassen heerste op enkele plaatsen levendige gevechts activiteit. Bij Jampol wierpen troe pen van het leger en de Waffen ff strijdkrachten van den vijand in een tegenaanval terug. Ten Zuiden van de Berezina bleven herhaalde, door tanks gesteunde, aanvallen van de Sowjets zonder re sultaat. Het luchtwapen viel. gesteund door Roemeense luchtstrijdkrachten, met sterke gevechts- en slagvliegtuigeska- ders ten Oosten van Kirowgrad vijan delijke artilleriestellingen, tank- en troepenconcentraties aan. Een brug over de Dnjepr werd door voltreffers op verscheidene plaatsen verbroken. Bij de gevechten van de laatste dagen ln het. gebied ten Noorden van Rogatsjew heeft zich de bataljons- kommandeur in een regiment grena diers. Hauptmann Sattler aan het hoofd van een stoottroep bijzonder onderscheiden. Aan de fronten in Italië heerste gisteren slechts plaatselijke gevechts activiteit. De sinds enkele dagen bij Buon Riposo ten Zuidwesten van Aprilia Ingesloten vijandelijke strijd krachten ter sterkte van ongeveer twee bataljons werden na hevige ge vechten ln het aan holen en ravijnen rijke terrein vernietigd. Meer dan 650 De geallieerde aanval op de Marianen TOKIO. 28 Febr. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft het volgende be kend gemaakt: „Op de ochtend van 22 Februari zijn vijandelijke vlootstrijdkrachten met tien vliegkampschepen en acht slagschepen die de kern vormden, in de wateren ten Oosten van de Marianen-eilanden opgedoken. Kei zerlijke marineluchtstrijdkrachten gingen terstond tot de aanval over en vielen de vijandelijke strijdmacht van de avond van 22 Februari tot de ochtenschemering van 23 Febru ari herhaaldelijk aan. Daarbij werden een vliegkamp- schip en drie grote oorlogsschepen waarschijnlijk ook vliegkamp schepen tot zinken gebracht en werd een ander vliegkampschip be schadigd. Voor de ochtend van 23 Februari aanbrak, hadden de vijandelijke strijdkrachten in Oostelijke richting de vlucht genomen, nadat ongeveer 200 vliegtuigen die van de vlieg kampschepen waren opgestegen, de eilanden Saipan. Tinian en Goeam hadden aangevallen. De door ons ge leden schade is van geen betekenis." BERLIJN. 29 Febr. De Führer heeft den 55-Jarigen gezagvoerder der koopvaardij Paul Hellmann, ka pitein van den blokkadebreker mo torschip „Osorno" het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Daarmede werd in deze oorlog voor het eerst een gezagvoerder der koop vaardij met deze hoge militaire on derscheiding van dapperheid gede coreerd. Hclmann heeft de „Osomo" tweemaal met belangrijke lading voor de oorlogvoering, ondanks tal rijke bedreigingen van den vijand, van Japan naar Duitsland gebracht en daarmede een oorlogsbi^drage van de hoogste betekenis geleverd. In de Chinese zee werd de „Osor no" tweemaal door duikboten achter volgd en zonder succes aangevallen. Later ln het Zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan werd het vaar tuig tweemaal door vijandelijke vlieg tuigen met boordwapens beschoten en tot stoppen gemaand. Door zich voor Engelsman uit te geven wist Hell mann aan dit gevaar te ontkomen. Dezelfde truc gelukte hem nog eens. toen de „Osorno" bij de Engelse kust door vliegtuigen tot stoppen werd ge maand. Nog voor Hellmann zich aan de hoede van Duitse torpedojagers kon toevertrouwen, werd zijn schip door een Sunderland-vllegboot aange vallen. die echter kon worden neer geschoten voor zij haar bommen uit wierp. Met beperkte middelen de grootste dig voor ledereen een uiterst ac tueel onderwerp. Daarom was het zo goed gezien van het Voorlichtings bureau van de Voedingraad, een bij eenkomst voor Journalisten te beleg gen. waarin experts op dit gebied mededelingen deden over dit onder- Engelse vlicgboot omlaag te halen Is i werp. De directeur van vorengenoemd een ongekende prestatie van de be- gevangenen werden binnengebracht. De vijand leed in verbeten gevechten van man tegen man zeer zware bloe dige verliezen. Het eerste bataljon van het 9e pantsergrenadier-regiment onder leiding van majoor Ecker heeft zich hier zeer bijzonder onderschei den. Verdragende batterijen beschoten met waargenomen uitwerking het vijandelijke ontschepingsverkeer in het gebied van Anzio en Nettuno. Aanvallen van Duitse eskaders slag vliegtuigen veroorzaakten in de haven van Anzio grote branden. TOKIO, 28 Febr. De uitvoering van de dringende oorlogsmaatrege len, waartoe door het kabinet op 25 Februari besloten is. brengt ook met zich mee, dat de nationale instelling der thee- en Geisha-huizen voorlopig voor een jaar wordt opgeheven. De Geisha's, die eeuwenlang op het cul turele en politieke leven van Japan invloed hebben uitgeoefend, zullen te werk worden gesteld in bedrijven die voor de Japanse weermacht werken. Hoe ingrijpend deze maatregel is blijkt uit het feit, dat alleen in Tokio jaarlijks 300 mlllioen Yen in de thee- en Geisha-huizen werd uit gegeven. Voorts heeft de regering be sloten, dat er in alle openbare kan toren ook des Zondags gewerkt zal worden. Britse troepen vernietigd in Burma TOKIO, 29 Febr. Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede: In de sector Burma hebben de een heden van het keizerlijke leger, die sinds 9 Februari de hoofdmacht van Brits-Indische strijdkrachten ten Noordwesten van Boethidaung heb ben omsingeld en aangevallen, het grootste deel van de vijandelijke strijdmacht in de pan gehakt. Het Indische Nationale Leger werkt met onze eenheden nauw samen en behaalt schitterende militaire suc cessen. Churchill's zoon bij Tito STOCKHOLM, 28 Feb. Reuter meldt dat Randolph Churchill, de zoon van den Britschen premier, sedert eenlge tijd als verbindings man met. Tito in het voormalige Zuid-Slavlë fungeert. Hij zou daar in gezelschap van een Engelse over ste met een valscherm zijn gedaald. Verscherping controle Ziektewet DEN HAAG, 28 Pebr. Omdat de medewerking van hen. die wegens ziekte arbeidsongeschikt worden, soms veel te wensen overlaat, heb ben de federatie van Bedrijfsvereni gingen en de vereniging van Raden van Arbeid besloten, over te gaan tot verscherping van de controle en in de gevallen, waarin door niet-mede- werking- van den- betrokkene geen controle heeft kunnen plaats vinden, geheel of gedeeltelijk geen zie kengeld uit te keren. Ook zal in de gevallen, waarin ach teraf blijkt, dat door toedoen van den verzekerde ten onrechte zieken geld is genoten, worden overwogen, een strafrechtelijke vervolging uit te lokken. Tienjarig bestaan van „Mutter und Kind" BERLIJN, 29 Febr. Rijksminister dr. Gobbels ert Oberbefehlsleiter Hil- genfeldt hebben naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het hulp werk „Mutter und Kind" een telegram aan den Führer gezonden, waarin een overzicht wordt gegeven van het ver richte werk. In 32.518 hulpposten, die over het gehele Duitse Rijk verdeeld zijn, ontvangen Jaarlijks meer dan tien millloen Duitse moeders raad en practlsche hulp. De Führer zegt ln zijn antwoord- telegram de talloze medewerkers dank en verklaart, dat het rapport bewijst tot welke prestatie het vaderland juist nu ln de oorlog ln staat is. Het tienjarig bestaan ls Maandag middag herdacht met een plechtige bijeenkomst ln het Rijksministerie voor volksvoorlichting en propaganda. Rijksminister dr. Göbbels gaf een uit voerig verslag van het verrichte werk. In alle gouwen van Groot-Duitsland hadden soortgelijke bijeenkomsten plaats, waarin een groot aantal vacan- tleverblijven, nieuwe hulpposten en dergelijke inrichtingen op het gebied der volksverzorging aan haar bestem ming werden overgedragen. te JAARGANG No. 50 L.D. DINSDAG 2? FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 et. per weelc of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 MILAAN. 29 Febr. Het officiële partij-orgaan „Corrispondenza Republicana" geeft een samen vattend overzicht van de verliezen, die de Italiaanse weermacht, alsmede het gehele volk tijdens de oorlog te dragen hadden. In de inleiding wordt verklaard, dat na Duitsland geen ander volk zulke zware offers in deze oorlog moest dragen als het Italiaan se. De verliezen van het Italiaanse leger bedroegen tot en met Juli 1943: 50.641 gesneuvelden aan de verschil lende fronten. Daarbij komen nog 203.405 vermisten. De verliezen van de Italiaanse marine bedroegen tot en met. Juli 1943: 3771 gesneuvelden, 20.189 ver misten. De Italiaanse koopvaardij heeft 2512 doden De verliezen van de Italiaanse luchtmacht bedragen 6000 gesneuvelden en vermisten. Het totale aantal Italiaanse soldaten, dat in ge vangenschap geraakte bedraagt 500.000. De verliezen der burgerbevolking zijn veel hoger. Definitieve cijfers zijn er nog niet, doch volgens be trouwbare schattingen bedragen ze ongeveer 100.000 Italianen, groten deels vrouwen en kinderen. De Italiaanse marine verloor in deze oorlog 342 vaartuigen, onder welke 84 duikboten in de Middelland se Zee cn op de Atlantische Oceaan. De Italiaanse koopvaardijvloot, die bij het begin van de oorlog 31 mil- lioen ton groot was, is grotendeels verloren gegaan. Alleen al in April 1943. toen de ravitaillering der in Tunis strijdende troepen door de koopvaardijvloot geschiedde, werden 120.000 ton Italiaanse scheepsruim te tot, zinken gebracht en 50.000 ton door beschadiging voor onbepaalde tijd ongeschikt gemaakt. Civiele schade Door vijandelijke bomaanvallen werden talrijke Italiaanse steden vol komen vernield. De stad Napels moest 104 bomaanvallen doorstaan. Volledig met de grond gelijk ge maakt werden de steden Cagliari, Trapani. Marsala. Messina, Reggio di Calabria, Foggïa. Benevento. Ave lino, Pascara. Civita Vecchia, Livor- no. Arezzo, Pistoia,. Ancona enRi mini. Te Milaan werden door ae bomaanvallen zestig procent van alle woonhuizen of geheel vernield of onbewoonbaar gemaakt. Verder wer den in groten getale kleine Italiaanse plaatsen door vijandelijke aanvallen deels volkomen, deels voor een groot deel vernield. De door de bomaan vallen aangerichte schade bedraagt ver over de honderd milliard lira Bovendien is cr echter de verwoes ting van unieke historische, artistieke en morele waarden en waarvan de waarde in het geheel niet kan wor den aangegeven. Al deze waarden zijn onherstelbaar verloren. Wat de vijand verloor Het officiële partij-orgaan plaatst vervolgens tegenover deze oorlogs balans de verliezen en schade, die de Italiaanse weermacht den vijand heeft toegebracht. Vaartuigen van de Italiaanse vloot hebben 200 Britse koopvaardijschepen met een totale tonnage van 1.474.000 ton tot zinken gebracht. Verder werden 160 vijan delijke oorlogsschepen met een totale tonnage van 365.418 ton in de grond geboord. Meer of minder ernstig be schadigd werden verder 69 vijande lijke oorlogsschepen met een totale tonnage van 358.560 ton. Bijzonder zware verliezen werden de vijandelijke luchtmacht en de vijandelijke marine en koopvaardij vloot door de Italiaanse luchtmacht toegebracht. In luchtgevechten bo ven Europa cn Afrika werden in to taal 3258 vijandelijke vliegtuigen jT et voedselvraagstuk ls tegenwoor- mannlng van dit schip, dat vervol gens onder bescherming van Duitse zeestrijdkrachten veilig en wel de haven van bestemming bereikte. Hellmanns prestaties zijn met het oog op de verscherpte vijandelijke blokkade een gebeurtenis van heel bijzondere militaire betekenis, die haar bekroning gevonden heeft door zijn terugkeer ln het vaderland. Canadese voorspelling de over invasie STOCKHOLM 29 Febr. Howe, de Canadese minister voor munitie, zou volgens Reuter te kennen hebben ge geven, dat de Europese Invasie binnen drie of vier maanden zou worden uitgevoerd. In verband hiermede, aldus Howe, heeft de Canadese regering talrijke telegrammen uit Groot-Brlt- tannië ontvangen, waarin wordt aan gedrongen op onmiddellijke levering van de nodige scheepsrulmte. 500 Australische mijnwerkers, die aan het staken zijn, hebben thaps een oproepbevel voor het leger gekre gen. Duitse geïnterneerde burgers en zwaargewonde soldaten zijn uitgewis seld en naar Europa teruggekeerd. Zc zullen met drie extra treinen door Spanje huiswaarts reizen. Amerikaanse Joden hebben het plan geopperd bij Washington een we reldcentrum te stichten, Roosevelt City genaamd. In Italië zijn de laatste dagen tal rijke hoge ambtenaren en leerkrach ten van het onderwijs en de hoge scholen van hun functies ontheven Onder de professoren, die wegens ver raad werden ontslagen, bevinden zich ook Dlno Grandl en de laatste fascis tische minister van onderwijs, Bottal. bureau, dr. C. den Hartog. hield er een beschouwing over het voedselvraag stuk. Met de groei der steden, zelde hij. cn de ontwikkeling der industrie, zijn de verhoudingen gans anders gewor den. De voedingsmiddelen voor de ste den moeten worden aangevoerd, be waard en Industrieel verwerkt wor den. Hierbij gaan vaak grote hoeveel heden verloren, soms door ondoelma tige behandeling, soms door onvol doende kennis. Door onvoldoende samenstelling en bereiding der maal tijden heeft de gezondheid van den mens te lijden. Dit geldt thans nog sterker dan ln andere tijden. De Voorlichtingsdienst dient zowel het economisch als het gezondheids belang der mensen. Vandaar, dat ln 1941 een voorlichtingsbureau werd ge sticht. dat ressorteert onder het Rijks bureau voor de Voedselvoorziening ln oorlogtijd. Het ls van het grootste be lang. de voorlichting van het publiek gelijkvormig te richten. Niets werkt immers zo verwarrend als tegengestel de meningen. Vandaar dat een nauwe samenwerking wordt nagestreefd, waarbij het Voorlichtingsbureau het naar buiten tredend apparaat ls. Het is zaak, de beschikbare voedingsmid delen zo Juist en zo zuinig mogelijk aan te wenden. Uiteindelijk ls de huisvrouw de enige die hierin beslis send werk doet. Ten einde haEir. waar nodig, ln te lichten, worden cursus sen en demonstraties gehouden ln samenwerking met de Stichting Huis houdelijke voorlichting en Gezlnslei- dmg. In Amsterdam, Den Haag en Rot terdam zijn eigen voorllchtlngswlnkels Ingericht, waar een staf van personeel gereed staat. In de leskeukens te Ütrecht worden kookcursussen en demonstraties gegeven. Voorts zijn al lerlei films gemaakt die de hulsvrouw Instrueren op huishoudelijk gebied. Er znn verder permanent drie „ten toonstellingen" op reis. Twee „reizen de winkels" verblijven gedurende vier tot zes weken in grotere en kleinere steden. Kruideniers worden ln die steden van passende reclame voorzien. Dan, zo zelde dr. De Hartog. verschij nen recepten in tie pers, waarvan de samenstelling ln nauwe samenwerking met de voedingsinstanties werd vast gesteld. In het Jaar 1942/43 werden 1291 cursussen gehouden met 24341 cursis ten. Het aantal filmvoorstellingen be droeg 306 met 36217 toeschouwsters. Er werden 44 grote en 21 kleinere ten toonstellingen gehouden, waar resp. 42449 en 39031 bezoekers verschenen. Demonstraties én lezingen werden be zocht door bijna 6000 vrouwen. Mej. Th. van Schalk, voedingslerares van het Voorlichtingsbureau, heeft ln deze bijeenkomst gewezen op het nut van het persoonlijk contact met de Nederlandse hulsvrouwen. De ten toonstellingen, de films, de demon straties en de étalages wekken de be langstelling en doen de hulsvrouwen beseffen, dat een gezonde voeding noodzakelijk ls. Die voorlichting be gint met de cursussen, die elk uit vier lessen bestaan van twee uur. De cursisten leren daar zelf gerechten volgens de regelen der kunst bereiden. Voor kruideniers en hun vrouwen en voor wijkverpleegsters worden nog speciale cursussen gehouden. Het de vies van het Voorlichtingsbureau ls: „Er gaat geen recept de deur uit of het ls beproefd". Vandaar de grote noodzaak van een proefkeuken. die, aldus mej. Van Schalk, provisorisch ls Ingericht. Ten slotte heeft mej. mr. E. B. Hoef- hamer nog Inlichtingen verschaft over het werk van de Commisslo Inzake Huishoudelijke Voorlichting cn gezins leiding, dlc reeds in 1934 werd opge richt en die voorlichting geeft o.a. op het gebied van naaien, knippen en verstellen, wasbehandcllng, huishou delijk werk en kinderverzorging. De commissie beschikt over twee „ten toonstellingen", de grootste genaamd „Onze hulshouding" en de voedlngs- tentoonstelllng „Onze voeding ln. deze tijd". Aan het slot van deze persbijeen komst werden wij te Den Haag ln de voorllchtingswlnkel aan de Groen markt ln de gelegenheid gesteld ken nis te maken met een „oorlogsmaal tijd". die inderdaad bijzonder smake lijk was. WIJ kunnen de huisvrouwen dan ook van harte adviseren met de Voorlichtingsdienst ln zee te gaan. Zelfs de knapste en handigste huls vrouw kan hier nog allerlei leren. neergeschoten en 388 toestellen op de grond vernield. Het aantal der waarschijnlijk vernietigde vijande lijke vliegtuigen, dat in deze opsom ming niet begrepen is, bedraagt ver scheidene honderden. Italiaanse torpedovllegtuigen heb ben 86 vijandelijke koopvaardijsche pen van tezamen 708.500 ton tot zinken gebracht. Door de bombarde menten van de I'aliaanse luchtmacht werden 34 vijandelijke koopvaardij schepen. tezameri 177.530 ton groot, in de grond geboord. Door Italiaanse duikbommenwerpers werden 18 vijan delijke koopvaardijschepen met een totale inhoud van 115.000 ton vernie tigd. Verder werden 145 vijandelijke koopvaardijschepen (992.600 ton) be schadigd. Door het optreden van de Italiaan se luchtmacht verloor de vijandelijke vloot twintig kruisers, drie hulpkrui sers. twintig torpedojagers, zeven duikboten, een kanonneerboot, zes motorboten en zes nog niet nader vastgestelde vaartuigen. Bovendien werden 200 schepen der vijandelijke vloot getroffen en beschadigd. In de tijd van 11 Juni 1940 tot 31 December 1942 ondernam de Ita liaanse luchtmacht 60.000 bomaan vallen. wierp zij 366.000 bommen met in totaal 13.000 ton ontplofbare stof fen, en vuurde zij 2.9 millioen scho ten mitrailleurvuur en 583 luchttor- pedos af. Tijdens oorlogsoperaties heeft de Italiaanse luchtmacht in totaal 264.614 vlieguren gemaakt. De „Corrispondenza Republicana" wijst er tenslotte op. dat op het mo ment van de staatsgreep met een be- wapeningsprogramma voor leger, vloot en luchtmacht begonnen was. waardoor Italië een nog niet beraikte militaire kracht zou hebben gekre gen. Talrijke generaals en admi raals ontbrak het dan ook niet aan wapens, doch aan moed. Het1 koningshuis en zijn medeplichti gen dachten zich door verraad te kunnen redden, doch zij heb ben Italië tevergeefs in een groot slagveld veranderd. De histo rische waarheid is, dat in 1943 Italië over de mogelijkheid tot verdere tegenstand beschikte. Thans is in de plaats van wan hopige berusting, de vastbesloten wil tot de strijd gekomen. Italië staat thans voor de vraag: „zijn of niet zijn, opkomst of onder gang". Er kan slechts èen krach tig eensgezind en onafhankelijk Italië zijn of een Italië, dat docr den vijand tot kolonie is ver laagd. Bisschop Gregorio Damiaré, dc abt van Monte Cassino, neemt afscheid van den Duitsen officier, die hem heeft begeleid naar het klooster St. Anselmo. (P.K. foto SchmidtlWb.-C.NS.) Twee ton voor de slacht offers van de bomaanvallen DEN HAAG. 29 Febr. De Ned. Volksdienst heeft ƒ200.000 ter be schikking gesteld van de slactoffers van de Anglo-Amerikaanse bom aanvallen op Nijmegen, Enschedé en Arnhem. Hierbij wordt de verwach ting uitgesproken, dat dit voorbeeld van andere zijden zal worden ge volgd. Men kan de stortingen doen op girorekening 174861 van de lande lijke financiële leiding van de Ned. Volksdienst te Den Haag. Twaalfhonderd perssonen hebben zich bij de N.V.D. gemeld voor het als pleegouder opnemen van kinde ren uit de door deze bomaanvallen getroffen gezinnen. INTREDE Ds. KELDER. Op 16 April neemt ds. W. H. Kelder Jr. afscheid van Middelburg en doet 23 April intrede te Leiden, na be vestiging door zijn vader ds. W. H. Kelder, emeritus-predikant te Rot terdam. KATWIJK Zes jaar voor moord op joods meisje DEN HAAG, 29 Febr. Zondag avond 21 Maart van het vorige Jaar heeft zich op een open terrein langs de Winterweg te Den Haag een drama afgespeeld, waarvan een Joods meisje, de zestienjarige Bet Je de V. het slachtoffer is geworden. De 22-Jarige kappersbediende J. A. H.. die om streeks acht uur die avond met het meisje op de Troelstrakade had ge wandeld. bleek haar ongeveer twee uur later van het leven te hebben beroofd. De rechtbank veroordeelde verdach te heden wegens doodslag tot zes Jaar gevangenisstraf met aftrek van pre ventief. Kruidenier zat in de bioscoop DEN BOSCH. 29 Febr. Terwijl de kruidenier V. uit de Lucasstraat te Den Bosch met zijn familie in de bioscoop zat, hebben onbekende in dringers een bezoek aan zijn zaak gebracht. Zij doorzochten het gehele huis en namen tenslotte weer de wijk met medeneming van duizenden bon nen en een bedrag van ongeveer ƒ5000. Geen spaarbankboekjes opzenden DEN HAAG. 28 Febr. Het Staats- bedrijf der PTT. meldt: De Rijks postspaarbank ls door toevloed van spaargelden met werk overbelast. Daarom kan nog geen rente op de boekjes bijgeschreven worden. Op de rekening van eiken Inlegger ter directie ls do rente over 1943 uiter aard wel bijgeschreven; dit ls zoals steeds het geval m de maand Januari geschied. Het gaat alleen om de ver melding van de gekweekte rente ln de boekjes, waarvan er anders ln deze tijd van het Jaar dagelijks duizenden worden opgestuurd. Thans moet ln dc eerste plaats de boekhouding van In- leggingen en terugbetalingen ter directie bijgehouden worden. Daarom is besloten, tot nader order geen spaarbankboekjes voor renteblj- schrljvlng ln behandeling te nemen. Dringend wordt verzocht, voor dit doel geen boekjes ln te zenden, totdat er om gevraagd wordt. De Wiking onderscheiden Steeds leefde bij velen onzer voor de Nederlandse vrijwilligers een stille bewondering: toen wij vernamen, dat bij de ingesloten divisies ook de Wiking was, kwam over ons een stille bezorgdheid, die bij het bericht der bevrijding overging in een ge voel van dankbaarheid, waaraan wij geen uiting kunnen geven, doch dat wij ln ons hart als een kostbaar goed bewaren. Meldt u en strijdt mee ln de rijen der Waffen-/#. Alle inlichtingen: //-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56; Groningen. Heerestraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30: Heerlen. Saroleastraat 25. LEEUWARDEN, 28 Febr. In het noorden van Friesland, onder Hallum, waar enige tijd geleden een dergelijk ernstig ongeval gebeurde, vonden de gebroeders Roorda uit Brltsum een projectiel. ZIJ schopten er tegen aan. waardoor het projectiel ontplofte. Belden werden op slag gedood. APOTHEKERS-ASSISTENT. Am sterdam. Geslaagd de dames M. P. Nolles. Hilversum; C J M. van RUn. Hilversum; L. A. M Vorsterman, Hel mond, en L. Zaal. De Bilt, QUICK BOYS BIJNA KAMPIOEN Na een onfortuinlijk begin heeft Quick Boys zich in de Zaterdagmid dagcompetitie volledig hersteld. In de eerste vijf wedstrijden werden drie punten verspeeld, doch de acht wed strijden die hierna volgden wisten de Katwijkers in evenzoovecl overwin ningen om te zetten. J.A.C. werd met 80 het kind van de rkening. Quick Boys heeft thans met 23 winstpunten uit 13 .gespeeldewfidsüjjtkn. de JeL- ding in zijn afdeeling en een gelijk spel volgende week tegen de hekke- sluiter Die Haghe is reeds voldoende voor het kampioenschap. SPORTNIEUWS Jopis Waalberg zegt wedstrijdsport vaarwel AMSTERDAM. 29 Febr. Jopie Waalberg zal niet meer aan zwem wedstrijden deelnemen! De directe oorzaak hiervan is een ondergane die goed is afgelopen, doch Jopie noodzaakt de eerste maanden niet te zwemmen. Dit is voor onze record- hcudster aanleiding van definitief een streep te zetten onder haar zwem carrière. Jopie Waalberg. die zevenmaal een wereldrecord verbeterde, houdster was van het record 200. 400 en 500 meter schoolslag, heeft thans al|een het wereldrecord 200 yards nog op haar naam. Bovendien is zij houd ster van dc Nederlandse records op dwe 200, 400 en 500 m. schoolslag. Hockey-uifslagen Zuidwyck De eerste elftallen van Zuidwijck stevenen voor de derde maal in suc cessie regelmacht op het kampioen schap af. De dames wisten ook giste ren zonder veel moeite van hun tegenstanders te winnen. Het eerste heren-elftal deed in een sensationele en spannende wedstrijd zijn grootste concurrent, voor de tweede maal in het zand bijten. De middenvoor v. d, Klip had hierin, door zijn snelheid en vaardigheid eep groot aandeel Het spel was zeer goed en snel. De uitslagen van de Zuldwijck- elftallen luiden: HerenAlliance I—Zuidwijck I 43. Zuidwijck A—Leiden B 3—0. Dames: Zuidwijck I—Graaf Wil lem II 4—1. Zuidwijck IV—S.O.S. IV 0—2, Zuidwijck AV.C.L. B 4—0. WATERPOLO. In de „Over dekte" alhier werd voor de winter competitie Kring Den Haag ge- speeldde wedstrijd De Zijl 2LWV I, welke gewonnen werd door LWV met 53. Profs boksen voor Vreugde en Arbeid ROTTERDAM. 29 Febr, Zoals we nu langzamerhand wel weten, maakte de gemeenschap Vreugde en Arbeid ijverig propaganda voor de bokssport en als zodanig waren ook weer de wedstrijden bedoeld, die gisteravond onder leiding van Theo Hulzenaar In Odcon zijn gehouden Vooral de hoofdpartij tussen den nieuwen zwaargewichtkampioen Rlnus de Boer en zijn stadgenoot Nico Dlessen was uitermate spannend. Het was tech nisch niet mooi. maar er werd af en toe ongelooflijk hard geslagen en dat vond het publick ook wel mooi. In de eerste ronde ging Dlessen al op een formidabele hoek neer. maar ln dc vierde ronde nam Dlessen revan che en sloeg De Boer voor een paar tellen neer. Het was een en al sensa tie wat dc klok sloeg en het publiek vond het kennelijk Jammer, dat deze houwitser-partij ln de achtste ronde wegens de bekende oogblessure van Dlessen moest worden gestaakt. De Boer was toen winnaar op punten. Voorts hebben wij De Bruin weer eens ln de ring teruggezien. HU heeft Van onzen specialen verslaggever.) Wij staan op een hoge rotswand en kijken over de groenblauwe zee. Schulmbekopte golven rollen uit de Atlantische Oceaan aan en bre ken op grijsbruine rotsen op het korte stukje zachtglooiend strand ook dat daartussen ligt. Een tonij nenvisser vaart beneden in de baal. De witte en bruine zeilen van zijn kleine boot leggen een nieuw kleur accent in dit voor een prille voor jaarszon zacht overgoten geheel. De visser blijft dicht onder de kust. Het is alsof hij door een onbestemde vrees voor die wijde verten weerhou den wordt. En men kan het zich voorstellen, dat de Westeuropese mens zich hier eeuwen geleden, vóór de tijd van de grote ontdekkings reizen, aan het einde der wereld waande. Is hier op dit ogenblik dan niet opnieuw het randgebied van een in zichzelf besloten wereld, die in smar ten geboren werd en die zich teweer- stelt tegen een vijandig continent daarbuiten? In de spaaningen van deze maanden en weken beredeneert ons verstand, dat het hier „front" is. oorlogsgebied. Oog en hart echter hebben moeite, in dit door het krijgs geweld schijnbaar vergeten stukje natuur het verstand te volgen. Staan wij werkelijk in een sector uit de Atlantikwal? Wie elders de machtige beton- kolossen der duikbootbunkers op rijzen zag en zich ook elders voor bereidde op vestingmuren met mid deleeuwse kantelen en een eindeloze rij zware geschutsmonden, voelt zich (II) tekortgedaan. De arme! HIJ heeft er geen voorstelling van. dat hij op een vulkaan loopt. De bodem onder zijn voeten verbergt een arsenaal van alle zware en lichte wapenen. En als zijn aandacht eenmaal getrokken is, ont waart hij in dit schilderachtige landschap allerlei „kleinigheden", die Moeder Natuur stellig niet groeien deed. Deze kleinigheden zijn overigens van de Atlantikwal slechts op zijn best. wat de geur is van een gebra den biefstuk. Moderne strategie im mers houdt zich minder op met in drukwekkende uiterlijkheden dan met onverbiddelijke kracht, die zich op het rechte ogenblik doet gelden en zo mogelijk geen seconde vóór dien. Een oud ridderkasteel had des te groter gezag, naarmate het er ge weldiger uitzag. Een modem vesting werk ontleent een aanzienlijk stuk van de dodelijke werking aan zijn onschuldig uiterlijk. Naarmate de tegenstander minder bespeurt, van waar het gevaar voor hem dreigt en meer in het onzekere is over de bes te kansen voor zijn aanval, kan de verdediging haar krachten doeltref fender ontplooien. „Tamung", „ca mouflage" dat ls het allesbeheer sende jrarodt van deze oorlog. Rots-stellingen Wie de Atlantikwal ook op andere punten van de enorme kustlijn tussen Narvik en Biarritz reeds in zijn explosieve argeloosheid leerden ken nen, die weet dat dit bekoorlijke decor van tonijn-visserij meer dood en verderf herbergt dan de rokende Vesuvius. Hier reikten Organisation Todt en natuur elkander de hand. In de enorme rots-complexen van het kustgebied kon de O.T. haar beton sparen. Eindeloze gangen zijn in de rotsmassa's geboord, bergplaatsen en ruime zalen met zorgvuldig aange brachte ladingen springstof vrijge maakt. Niet alleen ontstonden op deze wijze magazijnen en verblijf- Jilaatsen, die voor de zwaartste pro- ectielen volstrekt onbereikbaar zijn. Door een ironie van het lot leverden de uitgeholde bergen als gevolg van deze werkmethode ook een hoeveel heid natuurlijk materiaal waaruit weer beton kon worden gemaakt, voor de talloze bunkers in het ach terland. De rots-stellingen kan het scherp ste oog op honderd pas afstand nau welijks meer terugvinden in het gril lige lijnenspel der natuur. Elders zijn de vestingwerken van beton alleen zichtbaar zolang zij zich in aanbouw bevinden. In een kleine havenstad, die ik van vóór deze tweede wereld oorlog kende, schijnt in de haven wijk alles bij het oude gebleven. Maar wanneer wij wat verder door dringen en de plaats hebben bereikt waar de Organisation Todt bezig is reusachtige massa's beton te verwer ken. leert ons een enkele blik op de reeds afgelegde weg, dat wij ander maal over vulkanen gewandeld heb ben zonder er het geringste van te bespeuren Twee jaar geleden herbergde deze hele kuststrook geen andere verster kingen dan de paar traditionele steunpunten, waarvan onze aardrijks- kundeboekjes van oudsher gewaag den. Zoals echter ook de Westwal luttele maanden vóór het uitbreken van de oorlog door het fantastische apparaat van wijlen dr. Fritz Todt uit. de grond werd gestampt, zo ver rees het. grootste bolwerk van alle tijden bij toverslag onder de han den van Frahsen en Spanjaarden, Vlamingen en Nederlanders, Denen en Noren Was de Atlantikwal reeds het vo rige Jaar gereed? Werd hij ln de afgelopen weken voltooid? Zal hij over een half jaar zijn afsluiting vinden? Men kan de drie vragen wellicht gelijkelijk met „Ja" beantwoorden. Zolang de oorlog duurt, zolang zal de Organisation Todt aan verster- kingswerken bouwen! Het was «1e fatale fout van de Franse Maginot- lijn. dat zit na het uitwerken der papieren plannen „voltooid" werd genoemd en tot een star en snel ver ouderd bouwsel werd. geweldig nog altijd, maar op het beslissende ogen blik niet bestand tegen nieuwe aan- valsmethoden. In deze fout is da Siegfrledlinie niet vervallen. In deze fout verviel nog veel minder de At lantikwal Mèt de mogelijkheden van de vijandelijke aanval groeide van maand tot maand het verdedigings systeem aan Europa's westelijke kust. Een bezoek aan de Atlantikwal is niet meer uitsluitend een bezoek aan de kust. Ver in het achterland arbeidt de O.T. zoals zij het in de vooruitgeschoven kuststellingen deed, yer in het achterland zijn de dui zend-en-één afweermiddelen gezaaid, waarover de moderne krijgstechniek beschikt. Géén materiaal voor ontij dige publicatie, een bloedige verras sing echter zonder twijfel voor den tegenstander, die zich hier tot een aanval gedwongen ziet. Het grootste en sterkste deel van da Atlantikwal laat zich niet fotogra feren. Het gaat volkomen op in de duinen en de rotsen, waarbij het werd aangepast en is dus onzicht baar"Hierboven: een althans van nabij nog herkenbare, gedeeltelijk gecamoufleerde versterking, één der ontelbaar-vele aan de westelijke kust. (Foto Atl.-Holl.-O.T. Maier) De verduistering begint heden om 18.30 en eindigt 7.15 uur. Maan op 10.22, onder 0.12. 1 Mrt. E K.. 10 Mrt. Y.M-, 17 Mrt L.K., 24 Mrt. NJVL een poosje niet kunnen trainen en dat was wel aan hem te zien, maar ook onder normale omstandigheden zou Daaf Baan die zijn tegenstander was, het hem niet cadeau hebben ge daan. Baan behoort tot die ouwe ringrotten, die Juist zo'n sprlng-in- het-veld als De Bruin nog eens wil len demonstreren, wat nu olgenlUk wel boksen ls. Jammer genoeg kreeg de partij door een oogwond van Baan een onbevredigend einde. In de zesde ronde werd het gevecht op medisch advies gestaakt en luidde de uit spraak: onbeslist. Vervolgens heeft dan nog Luc Lucas zijn Haagsen ri vaal Kees Sprenkels op punten ver slagen en werd de avond besloten met de partij tussen Arle de Jong en Bep Dlessen, die onbeslist eindig de. Lefèbre verliest met Ic.o. van W. Quentemeijer LEEUWARDEN. 28 Febr. Heden avond werden nier voor de eerste maal bokswedstrijden voor professionals ge houden. In de par til ln het zwaarge wicht won Jac. Nolle uit Groningen op punten van H. Onsla uit Amster dam. De partij ln het middengewicht tussen W. Quentemeyer (Enschede! en G. Lefebre (Amsterdam) was spoe dig beslist. Reeds ln de tweede ronde wón Quentemeyer door k.o. Het stoten met open hand schoen in bokswedstrijden DEN HAAG, 29 Febr. Op de dezer dagen gehouden vergadering der technische commissie van de Nederlandse Boks bond is uitvoerig gesproken over de kwestie van het veelvuldig stoten door boksers met open handschoenen en de binnen kant van de handschoen. De tech nische commissie besloot aan dit euvel zo spoedig mogelijk een einde te maken en de scheidsrechters en juryleden hebben de instructie ge kregen, zodra zij dergelijke vergrij pen bemerken, onmiddellijk te waar schuwen en indien nodig tot disqua lifies tie over te gaan. VOLKSCULTUUR EN KUNST Het. dansdrama „O r p h e u s er. Euridlce" op muziek van Henk Bading6. dat men drie Jaar geleden in choreografie van Yvonne Georgl en met gesproken teksten van J. w. F. Werumeus Bunlng ln Nederlandse vertoning bracht, zal binnenkort m een Duitse bewerking te Essen tot uit voering komen. Te Nijmegen ls dezer dagen ln de leeftijd van 84 Jaar ontslapen de dich teres Augusta Peaux, wier oun- dels „Gedichten" en „Nieuwe Gedich ten" onderscheldelijk ln 1918 en 1926 werden uitgegeven. ZIJ hield zich ook bezig met vertalingen van Engelse literatuur, o.a. Robert Browning en Dante Gabriel RossettL Uit de Grecco-roman „Het vijfde zegel" van den Nederlandsen litera tor S. Vestdijk ls. naar „De Tel." weet te melden, door den Duitsen toneel schrijver Josef Nowak een toneelbe werking getrokken onder de titel „Dl© Dame mlt der Welssfuchspelz". „D© dame met de wltte-vossenpels" ls dezer dagen met succes in het Saksisch© Staatstheater te Dresden ln première gegaan. Het stuk draalt om een lief desgeschiedenis tussen den befaamden barokschilder El Greco en een van d© op zijn schilderijen vereeuwigde figu ren, de Castlliaanse edelvrouw Hiero- nLma de las Cuebas. De Friese schrijver Ab© Brouwer heeft ln een der voor bet Selsklp „Frlso" te Rotterdam gehouden lezing om. verteld, hoe hij. toen hij ln zijn. geboortestreek, de Bergumerhelde, te rugkeerde, geïnspireerd werd tot het schrijven van zijn Jongste roman „Marijke", dlo de vooruitgang toont ln do toestanden, waaronder de be volking daar leeft, en. ln die mensen zelf. DEN HAAG. 28 Febr. Het raadplegen van de doop-, trouw- en begraafboeken en andere z.g. retro-acta van de burgerlijke stand uit de provinciën Zuid-Hol land, Noord-Holland (behalve Am sterdam) en Zeeland zal tijdelijk niet mogelijk zijn. Evenmin zullen daaruit tot nader order inlichtingen kunnen worden verstrekt of afschrif ten en uittreksels kunnen worden afgegeven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1