HET DAGBLAD Onderzeeërs brengen 35.185 b.r.t. tot zinken VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Op elk gebied groeit Duitslands kracht De uitreiking is aan vaste regels gebonden Duitse weermachtsberlchen 706 terreurvliegers boven Duitsland neergeschoten Afweersuccesc«n in het Oosten 600 vliegtuigen boven Helsinki Slachtoffers bomaanval te Nijmegen begraven Indrukwekkende plechtigheid Bijeenkomst van de Gau- en Reichsleiter Vertrouwen in de toekomst Zweden protesteert in Moscou Blijft dat zó p De nieuwe Stamkaart Wat iedereen moet weten Nieuwe kolenbon 43 beridenlcampen uitgeroeid HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER 27 Febr. - Het opperbe- vel van de weermacht maakt bekend: Tussen de Dnjepr en Kriwoi Rog. ten Zuiden van de Berezina, ten noorden van Rogatsjew en ten Zuid oosten van Witebsk hebben onze troepen aanvallen van de Sow Jets In ten dele harde gevechten afgeslagen Plaatselijke penetraties werden ge zuiverd of afgegrendeld. In het achterwaartse gebied van de centrale frontsector hebben be veiligingstroepen tezamen met het Franse vrijwilligerslegioen vrij sterke bolsjewistische benden in de pan gehakt, hun zware bloedige ver liezen toegebracht en grote buit ge maakt. 4 bendekampen met meer dan duizend kazematten en inrichtingen voor de ravitaillering werden ver woest. In de noordelijke sector van het front hebben onze troepen zich in eniee sectoren verder volgens de plannen gedistancieerd Hevige vijandelijke aanvallen ten Oosten van het Pleskau-meer en aan het front van Narwa werden in verbit terde gevechten verijdeld. In de afgelopen nacht hebben terreurvliegers der Sowjets opnieuw de Finse hoofdstad Helsinki aange vallen. Er ontstonden verliezen onder do bevolking en schade in de woon gebieden. Finse luchtdoelartillerie en Duitse nachtjagers hebben 13 vijan delijke vliegtuigen vernietigd. In het landlngshoofd van Néttuno zijn verscheidene vijandelijke aan vallen in ons geconcentreerde afweer- vuur ineengestort. Verdragend ge schut bestookte de havens van An- zio en Nettuno alsmede andere vij- delijke landingsplaatsen. In de tijd van 24 Januari tot 24 Februari werden bij de gevechten in het landlngshoofd van Nettuno 5.721 gevangenen gemaakt. 212 tanks ver nietigd en 21 andere onklaar ge schoten, 5 tanks werden buitge maakt. meer dan 40 stukken geschut vernietigd of buitgemaakt. Aan het Zuidelijke Italiaanse front verliep de dag zonder bijzondere ge beurtenissen. Beschermingsvaartuigen van een Duits convooi hebben in de afge lopen nacht in de wateren van Le Havre herhaalde aanvallen van Britse torpedomotorboten afgeslagen en twee'daarvan in brand geschoten. Een der boten werd in zinkende toe stand achtergelaten. Het convooi be reikte onbeschadigd zijn haven van bestemming. Weermachtsbsricht van Zaterdag Zaterdag maakte het opperbevel van de wéermacht bekend: Tussen de DJnepr en Kriwoi Rog zowel als ten Noord-Westen van Kirowgrad mislukten talrijke door tanks en slagvliegtuigen gesteunde aanvallen van de Sowjets met hoge verliezen voor den vijand. Bij Swenigorodka wierpen onze troepen de bolsjewisten uit sterke stellingen. In het gebied ten Zuiden van de Pripjet kwam het tot ver bitterde aanvals- en afweergevech- ten. Daarbij werden van veertig aan vallende vijandelijke tanks zeven en dertig vernield. Eigen afdelingen ca valerie ondernamen succesrijke on dernemingen diep in het gebied van de Pripjet-moerassen. Voortgezette aanvallen van de Sowjets ten Zuiden van de Berezina werden uiteengeslagen Een plaatse lijke doorbraak werd afgegrendeld. Ten Noorden van Rogatsjew be vochten onze troepen tegen den met superieure strijdkrachten aanvallen den vijand na harde gevechten een volledig afweersucces. Ook ten Westen van Kritsjew, ten Zuid-Oosten van Witebsk en in de Noordelijke sector van het Oost front. mislukten vijandelijke aanval len t$n dele in tegenaanvallen. In de Zuidelijke sector van het Oostfront heeft de Hessische vijftien de divisie Infanterie, onder leiding van generaal-majoor Sperl. zich bij zonder onderscheiden. In het bruggehoofd van Nettuno leidden eigen aanvallen tot plaatse lijke verbeteringen van de stellingen In het verloop van deze aanvallen ontwikkelden zich plaatselijk zware artillerie-gevechten Duitse eskaders gevechtsvliegtui gen vielen in de avonduren van de 25ste Februari scheepsconcentraties In de haven van Ansio aan. Drie vijandelijke transportvaartuigen van in totaal 24 000 br.t en één torpe dojager werden door bomtreffers zwaar beschadigd Een ander trans- oortschiD is naar kan worden aange nomen ook vernietigd Noord-Amerikaanse eskaders bom bardementsvliegtuigen zetten ook gisteren overdag nun aanvallen op plaatsen in Zuid-Duitsland, in het bijzonder op de steden Augsburg. Regensburg en Fürth voort In de afgelopen nacht vielen eska ders Britse terreurvliegers nogmaals de stad Augsburg aan. Er ontston. vooral in de woningkwartieren, aan zienlijke schade De bevolking leed verliezen. Enige vijandelijke storingsvliegtui gen wierpen bommen op West- en Noord-Duitsland. Onze luchtverdedigtngsstrljdkrach- ten vernietigden bij deze aanvallen 106 Brits-Amerikaanse vliegtuigen, waaronder 102 viermotorige bommen werpers In dc strijd tegen de vijandelijke ravitn Wering brachten de duikboten in de Atlantische Oceaan, in de Middellandse zee en in de Indische Oceaan 7 schepen van in totaal 35185 brt„ 11 zeilvrachtschepen en twee begeleidende torpedo-jagers tot zinken Drie andere schepen werden getorpedeerd. Zware terreuraanva! HELSINKI. 27 Febr. Omtrent de zware luchtaanval op de Finse hoofdstad deelt het Finse legerbe- richt van heden het volgende mede: De vijand ondernam in de afgelo pen nacht met meer dan 600 machi nes een 12 uur durende luchtaanval op Helsinki. In verschillende delen der stad werd een groot aantal bri sant- en brandbommen uitgeworpen, waardoor vooral schade aan woon wijken en talrijke branden veroor zaakt werden. De burgerbevolking leed verliezen. 12 vijandelijke ma chines werden neergeschoten. Een betrekkelijk gering aantal bommen werd uitgeworpen op ver schillende Zuidfinse plaatsen en in Oulu en omgeving. Naar verder te Helsinki wordt medegedeeld begon de aanval des avonds om 7 uur en duurde hij tot kort voor 7 uur in de ochtend. Polen halen bakzeil GENÈVE 28 Febr. Men acht het zo goed als zeker, dat wijzigin gen zullen worden gebracht in de uitgeweken Poolse regering te Lon den, zo meldt de „Daily Sketch". Dit is ook nodig, daar een vergelijk tussen de Sowjst J?nic en de uitge weken regeling zonder een derge lijke wijziging niet meer mogelijk is. D? vertegenwoordiger der uitge weken Poolse regering te Washing ton. Jan Ciechanowski. is naar Londen ontboden om te beraadsla gen over het conflict. MADRID. 28 Febr. De vakver enigingen van Paraguay hebben de algemene staking afgekondigd. Te Asuncion ligt het gehele verkeer stil Militaire patrouilles trekken door de straten. Met uitzondering van het regeringsorgaan verschij nen de bladen niet. Ie JAARGANG No. 49 MAANDAG 28 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 NIJMEGEN. 26 Febr. Duizen den mensen van alle rangen en stan den bewezen hedenmiddag de laat ste eer aan de ongeveer vijfhonderd slachtoffers van de ramp, wier stof felijk overschot op de gemeentelijke begraafplaats aan de Graafscheweg te Nijmegen werd ter aarde besteld. Op het tot chapelle ardante inge richte toneel van de grote zaal van „De Vereniging" stonden de stoffe lijke resten opgebaard van een der onbekend gebleven burgers als sym bool van alle bij deze ramp geval lenen. Ontelbare kransen en levende bloe men lagen om de baar. welke tegen een achtergrond van rouw en laurier stond. Toen de bloedverwanten van alle overlevenden binnen waren, sprak burgemeester van Lokhorst een kort woord. 22 Februari is een keer punt in de geschiedenis van Neder land. Wij leden reeds door de oor log. maar nu worden wij nog veel zwaarder getroffen, juist even zwaar als de in Duitsland gebombardeerde steden. 22 Februari bracht groot leed over Nederland door een iage massa sluipmoord. Velen zijn nu anders gaan denken over de Engelsen en Amerikanen en beschouwen ze nu niet meer als hun vrienden. Het volk lijdt door de dood van zijn dierbaren, maar ook door verlies van have en goed en door de vernieling van zijr. cultuurmonumenten. Spreker dankte allen, die reeds hielpen. Het is een ereplicht van alle Nederlanders, de gevolgen- van" deze ramp- te helpen verlichten. Wij zelf moeten elkaar troosten en leren berusten Laten wij de belofte afleggen, dat wij goede Nederlanders zullen zijn. juist in de uren van de beproeving. Na deze woorden traden enige Rode-Kruiszusters op het podium en legden bloemen op de baar. De orga nist. speelde daarbij Aase's dood van Grieg. Langzaam verlieten nu de vele honderden aanwezigen de grote zaal en vormden buiten een onafzienbare stoet, waarbij zich talloze burgers aansloten. Voorop reed de lijkwagen, volgehangen met bloemen, terwijl een grote volgwager. tot een reusachtige rijdende bloementuil was geworden. De Gaulle gewond door een aanslag? GENÈVE. 28 Febr. Sedert dagen doet te Algiers het gerucht de ronde, dat op De Gaulle een aanslag ge pleegd is. Hij zou gewond zijn. Deze geruchte hebben nieuw voedsel ge kregen door het feit, dat De Gaulle zijn afwezigheid bij de parade ter ere van het rode leger met ziekte verontschuldigde. Sedert 21 Februari hebben Ja panse vliegtuigen van 566 vliegtuigen, welke trachtten Rabaul aan te vallen, er 28 neergeschoten. De aanvallen ble ven vruchteloos. De enige Amerikaanse staalfabriek die staalplaten vervaardigt voor lan dingsvaartuigen ligt stil, omdat 3000 arbeiders wegens een loongeschll sta ken. Kapitein Pascual Cervera ls be noemd tot chef van de generale staf van de Spaanse vloot. In het gebied van Aprilla hebben de anglo-Amerlkanen verscheidene voertuigen van het Duitse Rode Kru's met machinegeweren en pantserafwee?- kanonnen en uit een vliegtuig bescho ten. Bovendien ls een hoofdverband- plaats ondanks het Roode Kruis-teken gebombardeerd. Verscheidene gewon den en ziekendragers werden het slachtoffer. De Gaullistische autoriteiten heb ben den vroegeren Fransen minister van binnenlandse zaken, Pucheu, be schuldigd van hoogverraad. 450 personen zijn In Toulon ge dood door de anglo-Amerlkaanse ter- reuraanval van 24 November 1943 op die 6tad. Het IJslandse Altlng heeft zich eenstemmig verklaard vóór het ophef fen van dé overeenkomst met Dene marken van 1918 Er zal t.hans een volksstemming over deze zaak worden gehouden. BERLIJN. 27 Febr. Ter gelegen heid van de herdenking van de op richtingsdag der partij op 24 Febr. is een vergadering van de Reichs leiter. Gauleiter en Verbandefuhrer der N.S.D.A.P gehouden. Reichsleiter rijksminister dr Gob- bels gaf. naar de National-Soziall- stische Partei-Korrespondenz meldt, een algemeen overzicht van het politieke en militaire gebeuren. Deze oorlog, zo zeide hij. ls een strijd om ons nationale bestaan en een conflict tussen twee wereldbeschou wingen. Daarom wordt hij met bij zondere verbittering en scherpte uit gevochten, zooals alle botsingen tus sen wereldbeschouwingen in de ge schiedenis. Als leider van de Interministeriële commissie voor de luchtoorlogsscha- de wijdde dr. Göbbels speciale aan dacht aan de vraagstukken van de burgerlijke luchtverdediging. Hij legde er de nadruk op. dat de hou ding van de burgerbevolking en de prestaties der partij In de luchtoor log een der roemrijkste hoofdstuk ken van deze oorlog vormen. De steeds sterker wordende Duitse afweer en de In hevigheid toenemen de Duitse luchtaanvallen op Enge land bewijzen de groeiende kracht van Duitsland. Ook op andere belangrijke terrei nen van politieke en militaire oor logvoering zijn er alle kansen, dat Duitsland binnen afzienbare tijd de wet van het handelen weer volledig tot zich trekt. Wij staan thans voor de taak. aldus dr. Göbbels. ons innerlijk te wapenen voor de laatste en beslis sende faze van deze oorlog en ons materieel moreel en geestelijk daar op voor te bereiden. Wij oude Reichs- en Gauleiter hebben aan de zijde van den Führer reeds zo vaak grote historische ont wikkelingen medegemaakt, dat wij nauwkeurig weten, dat na crises steeds het verlossende uur van de gezegende gelegenheid komt. Daar van zijn wij ook thans allen vast overtuigd. Gauleiter Grohe (Keulen-A ten) gaf ln een referaat een overzicht van de arbeid der partij ln de luchtoorlog en schetste, hoe ook onder de moeilijkste omstandigheden de partij, behalve dat zij practlsche hulp verleent aan de door de luchtterreur getroffen be volking. steeds ook haar taak van het lelden van en het zorgen voor de mensen vervuld heeft, en daardoor belangrijk heeft bijgedragen tot de morele kracht van het Duitse volk Oberbefehlslelter Backe gaf een overzicht van de taak van het rijks bureau voor het landvolk als het poli tieke leldlngsorgaan der partU voor de Duitse boerenbevolking. De poli tieke leiding van het Duitse landvolk heeft dat landvolk gebracht tot een krach tontploollng zonder weerga, vooral ln een oorlog, terwijl vele man nelijke werkkrachten onttrokken zijn Daardoor ls de voedselvoorziening van het Duitse volk verzekerd. Oberbefehlslelter Marrenbach sprak over de prestaties van het Dult6e ar beidsfront ln de oorlog. Het oorlog voerende thuisfront, zo zelde bij, kent slechts één verplichting: wape nen. uitrusting, oorlogsproductie. Id opdracht van Reichsleiter dr Le? werd rapport uitgebracht over de arbeid op het gebied van woningbouw en hulphulsvestlng. De actie der hulphulsvestlng ls ln deze oorlog een wapen om doeltreffend op te treden tegen de woonruimteblokkade, die de vijand het Duitse volk heeft toege dacht. Over de militaire positie sprak de chef van de staf der weermachtslel- dlng, General-Oberst Jodl Zijn uit eenzetting. die ln details geenszins de moeilijkheden miskende, waarvoor de Duitse oorlogvoering ln het afgelopen Jaar heeft gestaan, en die zU ln weer wil van alle plannen en bedoelingen van den vijand heeft overwonnen, werd besloten met een blik ln de toekomst, waaruit een groot vertrou wen in het Duitse volk en zijn Füh rer sprak. Reichsorganlsationsleiter dr. Ley besloot de eerste reeks voordrachten met woorden, gewijd aan den Fiih- rer en aan de idee als voortdurende krachtbron der beweging. Hij schil derde den Führer. zoals deze van dag tot dag en van uur tot uur voor zijn grote taak gereed staat, als een lichtend voorbeeld voor eiken natio- naal-socialist en eiken Duitser. Langs de lange Graafseweg hadden zich vele duizenden opgesteld. Aan de groeve bevonden zich onder meer de Beauflragt-e voor de provin cie Gelderland, dr. Schneider, depu taties van het Nederlandse Rode JCruis, de weermacht, het gemeente- personeel luchtbeschermingsdienst, twee wethouders en anderen. De vo rige burgemeester van Nijmegen, de heer J. A H. Steinweg, was ook aanwezig Allen schaarden zich in een wijde kring om de zes grote massagraven, waarin de eenvoudige doodkisten stonden. Op sommige kisten lag een kruis, op andere waren bloemen ge legd. Ir. Hondius schetste in sobere woorden de regeling van deze begra fenis, welke zo stijl- en piëteitsvol mogelijk gehouden moest worden, wat niet had kunnen gebeuren, wan neer elk lijk afzonderlijk had moe ten worden begraven. Hier is geen onderscheid gemaakt. Wijlen wethou der Croone ligt hier naast den een- voudigsten man der stad. Deze ramp heeft de burgerij meer tot elkander gebracht Zo kon het ook geschieden, dat de geestelijkheid der- stad over alle bezwaren van deze massabegra fenis is heengestapt en dat nu hier zowel de katholieke als de protes tantse godsdiensten vertegenwoordigd waren en gemeenschappelijk optra den. Wethouder Wolzak legde vervol gens een grote krans op het graf na mens de gemeente-ambtenaren. De deken van Nijmegen, pastoor G. W. van der Heijde, geassisteerd door den pastoor G. J. Lens, carm.. en Van Kolfschoten, S. J., wier kerken ver-, nield zijn verrichtte de absoute. Ten slotte ias de deken pastoor v. d. Heijde met luide stem de brief voor van Paulus aan de Thcssalonicensen over de opstanding, waarna de gees telijken- de- begraöfpiasÉ'.i llerlieten. Daarna voerde ds. Van Selm het woord namens de protestantse ge meenten. Hij herdacht de doden en sprak troostwoorden van vertrouwen in God tot hen die achtergebleven zijn. Hij besloot zijn korte toespraak met het „Onze Vader". Begrafenis slachtoffers te Arnhem ARNHEM, 28 Febr. De droeve reeks begrafenissen van de slacht offers bij het bombardement te Arn hem. moest zelfs Zondag worden voortgezet. Om half één zijn op de begraafplaats Moscowa te Arnhem vier gemeentewerklieden begraven, die bij het mombardement van Dins dagmiddag de dood vonden en daar bij werd de nagedachtenis geëerd van allen, die op deze rampzalige dag omkwamen. Een grote menigte Arnhemmers, onder wie zich verscheidene officiële personen bevonden, woonde de plechtigheid bij. Burgemeester Bloe- mers heeft bij de vier kisten een korte toespraak gehouden. Zaterdagavond werden elf kisten met stoffelijke omhulsels van slacht offers naar de begraafplaats Mos cowa overgebracht, waar zij in de rouwkamer van de begraafplaats werden opgebaard. Een groot aantal kransen, waaronder van de gemeente Arnhem werd bij de kisten neerge- ledg. De kisten van de vier gemeente werklieden Wiersma, Renes. Zeiner en Derksen werden Zondagmiddag na elkaar uit de rouwkamer gedra gen, welke door acht kameraden van de betrokkenen werden gevolgd. Toen de honderden belangstellenden zich om de kisten hadden geschaard, hield burgemeester H. P. J. Bloemers een rede. waarin hij zei, dat het onmogelijk is het leed te beschrij ven, of zelfs maar te peilen, dat het bombardement in tal van Arnhemse gezinnen heeft gebracht. Nieuwe ministers in Argentinië STOCKHOLM 27 Febr. In Buenos Aires is officieel bekend ge maakt. dat generaal Diego Mason benoemd is tot minister van Buiten landse zaken en generaal Juan Pista- rin tot waarnemend minister van Marine van Argentinië Generaal Farrell die de functie van president der republiek op zich heeft genomen, heeft verklaard, dat de duur van zijn ambtsperiode onbe paald is daar Ramirez president blijft. Na het bekend worden van het af treden van president Ramirez bleef het rustig. Een der eerste maatrege len van generaal Farrell was het vervangen van kolonel Ramirez, chef der politie door kolonel Lagos. Ofschoon de pers zich van commen taar moet onthouden, heeft men ln de hoofdstad de Indruk, dat de ver anderingen een versterking van de nationale Argentijnse geest beteke nen. Men gelooft niet aan een wijzi ging ln de Internationale betrekkin gen. Radiopraatje Max Blobijl DEN HAAG. 28 Febr. - Max Blok zijl spreekt in zijn politiek week- praatje. te zenden op Maandag 28 Februari 1944, over Hilversum 1 om 18.45 uur. De titel van dit praatje is „Een kapelaan schrijft aan een frontsoldaat". De lange stoet onderweg. (Foto CNF/HBrusse') Een overzicht op de begraafplaats tijdens de bijzetting van ongeveer vijfhonderd slachtoffers van de Anglo-Amerikaanse terreuraanval op Nijmegen. (Foto „CNF/H. Brusse") STOCKHOLM, 28 Febr. Het Zweedse gezantschap te Moscou heeft in opdracht van zijn regering giste ren geprotesteerd tegen het vliegen over en het laten vallen van bom men op Stockholm en omgeving op 22 Februari. Inmiddels vloog Zondag een vreemd vliegtuig uit Westelijke richting op grote hoogte Zweden binnen. De luchtafweer kwam in actie. Een an der toestel bevond zich boven Scanen en verliet het Zweedse gebied na beschoten te zijn. Tenslotte vlogen twee vreemde machines uit Ooste lijke richting ^uid-Scanen binnen. Het afweergeschut kwam in actie en de toestellen verdwenen in Weste lijke richting. De Zweedse ministerpresident, Hans- son, heeft gezegd: „De positie van Zweden ls niet speciaal zorgwekkend, maar de aanwezige risico's maken het noodzakelijk voortdurend paraat te zijn. Er zal overlegd dienen te wor den. of het misbruik van noodseinen een ander optreden zou kunnen moti veren. Deze neutrallteltsschendlngen volledig te willen tegengaan ls echter onmogelijk." De Zweedse minister van defensie Sköld heeft verklaard, dat een onder zoek zal worden ingesteld naar de bepalingen Inzake het vuren van de Zweedse luchtdoelartillerie. Giften voor de slachtoffers in het Oosten des lands DEN HAAG, 26 Febr. Op ver schillende kantoren van de Neder landse Volksdienst zijn giften bin nengekomen voor de getroffenen in het Oosten van het land, alsmede aanbiedingen voor opneming van ouderloos geworden kinderen Indien men dit voorbeeld wil volgen, kan men giften storten op girorekening 174861 van de landelijke financiële leiding van de Nederlandse Vólks- dienst, te Den Haag. onder vermel ding: Voor de slachtoffers van Arn hem. Nijmegen en Enschede. Zij, die pleegkinderen tot zich willen nemen, kunnen zich hieromtrent verstaan met de afdeling Sociale Zaken op de plaatselijke kantoren van de Neder landse Volksdienst. Heldhaftig optreden van de divisie Wiking Dan gaat het hart van ons, Neder landers. sneller kloppen, nu wij ver nomen hebben, dat de divisie Wi king, die voor een niet onbelangrijk deel uit Nederlanders bestaat, in de grote operatie van Tsjerkassy zo'n belangrijk aandeel heeft gehad. Van de drie door den Führer onderschei den officieren zijn er twee. die tot de divisie Wiking behoren. Meldt u en strijdt mee in de rijen der Waffen-#. Alle inlichtingen //-Ersatzkommando Niederlande.Den Haag. Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4: Alkmaar. Langestraat 56; Groningen. Heerestraat 46. Enschede; Hengelo- sestraat 30 en Heerlen. Saroleastraat 25. Schilderijendiefstal opgelost AMSTERDAM. 28 Febr. De Am sterdamse recherche is erin geslaagd, de inbraak bij een kunsthandel "op het Rokin. alhier, waarbij achttien oude meesterwerken alsmede een aantal Perzische tapijten werden ge stolen. nagenoeg op te lossen. Zes tien der verdwenen stukken, die een waarde hebben van 135.000, zijn achterhaald: vier mannen zijn ge arresteerd. Twee stukken, werken van Jan Steen, voorstellende een be delaar en een bedelares, zijn nog zoek. Zij zijn voor ƒ7500 aan een onbekende, die waarschijnlijk te goe der trouw is, verkocht. Hun waarde is ƒ20.000. Sinds enige tijd ls het. alsof twee in Nederland verschij nende weekbladen een nobele wedstrijd houden in het onthul len van distributie-schandalen. Het „echte" deel van het Neder landse volk zit met deze publica ties misschien een tikje verlegen. Want enerzijds is het bij alle voedings-schandalen de gedu peerde partij, anderzijds heten de twee weekbladen in kwestie „Storm" en „Volk en Vaderland" en zulke bladen schrijven na tuurlijk principieel nooit de waarheid De voedselvoorziening van het Nederlandse volk is niet zo maar „een ernstige zaak". Het gaat hier om de allerhoogste belangen, om het voortbestaan van de volkskracht, om leven of dood. Dienovereenkomstig is hier geen plaats voor meer of minder ito- nische grapjes. Er is evenmin plaats voor politieke sentimen ten. die de bittere ernst van de publicaties doorkruisen of ver zwakken, tot voordeel van een reeks plichtverzakende ambtena ren en misdadige handelaren. Daarom heeft het Nederlandse volk, heeft de overheid en heb ben rechterlijke instanties slechts één ding te zien: de trieste en afschuwelijke zaak zelve, die niets minder betekent dan een kanker in ons door de oorlogs tegenstellingen tóch reeds ver zwakte volksbestaan. Er treedt helaas in grote lagen van ons volk een zekere moeheid op tegenover voedsel-schandalen. Die moeheid maakt zich wellicht zelfs in de krantenkolommen merkbaar. „Het helpt toch niets, of wij er al over spreken of schrijven", zo heet het. Daar tegenover zouden wij twee din gen heel nadrukkelijk willen vaststellen: vooreerst dat mede schuldig is. wie voor misstanden als de gesignaleerde uit over wegingen van persoonlijk gemak capituleert, in de tweede plaat-s, dat het hier niet gaat om „gewone" zwarte handel, maar om hoge ambtenaren, die in het voorste front tegenover deze zelfde zwarte handel behoorden te staan en die, wanneer c'e publicaties der belde genoemde bladen juist zijn, hun functie misbruikten voor de grofste zelf- bevoordeling. Aan nauwkeurige gegevens ontbreekt het niet. Het hoofd van de huishoudelijke afdeling van de Akkerbouwcentrale, een zekere heer Van den Wijngaard, is met name genoemd bij het „beschikken" over wagonladingen groente en fruit. De directeur van de C C D., een zekere heer G. Diepenhorst, is met name ge noemd bij het verdonkeremanen van door hoge politie-ambtena- ren gepleegde distributlevergrij- pen. Een zekere heer Verburg. gedetacheerd als hoofd-contro leur bij den Voedselcommlssaris voor Zuid-Holland, ls met name genoemd onder aantijging, met valse papleren over 65 kisten appelen te hebben .beschikt". Een zekere heer De Jong. direc teur van de veiling In Bunnik, zou zijn broer blanco koopbrie ven toeschuiven. De directeur van de veiling in Kesteren. een zekere heer Budding, zou grote partijen aan de zwarte handel verkopen In ruil voor de helft van de winst. Een zekere heer Septer, veilingmeester in Tiel, zou zich ongelimiteerde hoeveel heden fruit voor de zwarte han del verzekeren door veiling- brieven voor zichzelf uit te schrijven. Dezelfde heer Septer zou voorts „een sluikhandelaar in het zeer grote", een zekeren heer Rumping te Beverwijk, met ver valste veilingbrieven „van dienst" zijn. En als hoofdfiguur wordt in het openbaar de heer Valstar. hoofd van de Bedrijfschap vo"? Groente en Fruit, als verant woordelijke genoemd. In de jongste publicatie, waarin zijn naam is betrokken, staat niet meer of minder dan dat hij de chaos wil. dat hij ln wanorde en oneerlijkheid van. zijn onder geschikten het doel van zijn streven ziet! Alsof dat nog niet voldoende ware. beeldt een scherpe caricaturen-reeks hem af in veelzeggende afwisseling van verordenend functionaris cn bankbiljetten opstrijkend groot handelaar. Voelen al deze heren zich nog altijd niet geroepen, hun eer goede naam als verantwoordelijk ambtenaar door een aanklacht wegens laster veilig te stellen? En wanneer zij die behoefte om duistere redenen niet zouden ge voelen. blijft het dan zo. dat zij rustig voort kunnen gaan met knoeien? Er ls dezer dagen een verorde ning van den Rijkscommissaris verschenen, die de doodstraf mogelijk maakt bij het in gevaar brengen van de voedselvoorzie ning. Deze verordening richt zich vooreerst tegen roofovervallen, tegen terroristen. Maar zijn met wagonladingen en valse papleren knoeiende hoofdambtenaren en politiemannen een geringer ge vaar voer de voeding van het Nederlandse volk? In dit licht zullen de met naam en toenaam genoemden zich niet ln vermeende of gespeelde hoog hartigheid aan een zuivering van hun eer kunnen onttrekken. Wanneer zij onverhoopt tóch aan de doofpot de voorkeur geven, zal de overheid haar diensten van hun tegenwoordigheid heb ben te zuiveren. Het is de hoogste tijd I PEN HAAG. 27 Febr - De twee de dr'ributiestamkaart. die th.ins wordt uitgereikt, is méér waard dan een spaarbankboekje 1 Samen met het inlegvel vormt dit document im mers de grondslag van onze toekom stige voedselvoorziening De uitrei king geschiedt daarom met inacht neming van de nodige voorschriften, waaraan een ieder zich stipt zal heb ben te houden. Om in het bezit te komen van een nieuwe distributiestamkaart dient men allereerst te wachten, tot men een oproeping ontvangt. Aan de keerzijde van deze oproeping die men niet mag vouwen is een ont vangstbewijs afgedrukt, dat thuis naar behoren moet worden ingevuld. Wie vijftien jaar ol ouder is, moet de nieuwe stamkaart en het inlegvel persoonlijk afhalen op de dag en op het tijdstip die op de oproeping staan aangegeven. Men dient het in gevulde, maar nog niet onder tekende ontvangstbewijs mee te ne men. alsmede de oude distributie stamkaart En vergeet vooral uw persoonsbewijs niet! Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun personeel in de gelegenheid te DEN HAAG. 28 Febr. Als gevolg van verschillende omstandigheden zal helaas geen uitvoering kunnen worden gegeven aan het oorspronke lijk voornemen, het verleden jaar ten behoeve van de gezinnen verstrekte rantsoen van tien eenheden brand stoffen voor verwarming ook voor deze winter toe te kennen. Het rant soen zal voor dit jaar tot negen een heden moeten worden teruggebracht. Daar tot op heden reeds acht bon nen van de bonkaart „brandstoffen verwarming t 116" werden aangewe zen, zal derhalve nog een bon wor den geldig verklaard en wel bon 23 b.v. van genoemde kaart t 116, welke bon voor het tijdvak van 1 Maart tot en met 30 April 1944 recht zal geven op het kopen van een eenheid vaste brandstoffen, met uitzonde ring van fabrieksturf. De aandacht wordt er op geves tigd. dat de brandstoffenhandelaren verplicht zijn. aan de levering van reeds eerder geldig verklaarde bon nen voorrang te verlenen, zodat men dus met de levering van bon 23 b.v. pas een aanvang kan maken, indien de oude bestellingen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot de huisbrand verbruikers. wier rantsoen door de brandstoffencommissies zijn berekend en welke verbruikers waren geclassi ficeerd in de groepen b. c. d, of e. e/rood. resp. in de groepen X tot en met XVI „woningen c.v.", wordt me degedeeld. dat de omstandigheden thans nog niet veroorloven, verdere toewijzingen te doen uitreiken, resp. verdere periodebonnen te doen geldig verklaren Dit zal zeer waarschijnlijk pas op 16 Maart a.s. het geval kun nen zijn. Een nadere publicatie zal in de eerste helft van Maart kunnen worden tegemoet gezien. Ook de hier bedoelde verbruikers zullen echter aan een verlaging van de oorspron kelijk voor hen berekende rantsoenen niet kunnen ontkomen. stellen aan de oproeping van de distributiedienst gehoor te eeven. Loonkorting voor verzuim ls niet ge oorloofd. •Alleen zij, die voor de Duitse Weermacht of voor de Rüstungsln- spektion in een andere gemeente werkzaam zijn. kunnen de distribu tiestamkaart op een nader te bepa len tijdstip afhalen, mits hun werk gever daartoe schriftelijk machti ging vraagt aan de betrokken distri butiedienst. Voor kinderen beneden vijftien Jaar is de verzorger (vader of moe der) verplicht persoonlijk te ver schijnen met de oproeping en met de gangbare distributiestamkaart van het kind. Machtigingen Zieken. Invaliden en ouden van dagen kunnen iemand machtigen, in dien uit een over te leggen dokters attest blijkt, dat de lichamelijke ge steldheid van den betrokkene niet toelaat, dat deze persoonlijk ln het uitreikingslokaal verschijnt De gemachtigde die zich stipt moet nTden aan dag en uur in de oproeping vermeld dient de vol gende bescheiden mee te brengen: 1. een doktersattest. 2. een schrifte lijke machtiging van den rechtheb bende. 3. de aan den rechthebbende toegezonden oproeping met het door dezen Ingevulde eri ondertekende ontvangstbewijs 4 de gangbare dis- tribr.tiestamkaart van den recht hebbende, 5. het persoonsbewijs van den rechthebbende Bij afwezigheid Personen, die hun gangbare dlstri- bnH'"-,irnkFtarr en hun ^'sfribnflpbe- schelden bij de distributiedienst in bewaring hebben gegeven wegens verblijf ln het buitenland, opneming in een kamp e.d., behoeven aan een oproeping voor het afhalen van een tweede distributiestamkaart geen ge volg te geven Zij krijgen de tweede distributiestamkaart zodra zij zich bij de distributiedienst melden voor bonnen of bescheiden. Verlofgangers dienen wel aan de oproeping gevolg te geven Van hen wordt, de tweede ciistributlestamkaart met bijbehorend inlegvel uiteraard weer terstond in bewaring genomen tegen afgifte van een gezegeld ont vangstbewijs. dat overlegd moet wor den bij de eerstvolgende uitreiking van bonnen wegens verlof of bij het verkrijgen van de distributiebeschei den bij definitieve terugkeer Indien dit gezegelde ontvangstbewijs dan niet kan worden overgelegd, kunnen er voor betrokkene ernstige moei lijkheden ontstaan. Badoglio zoekt erkenning LISSABON. 28 Febr. Volgens een bericht van de Engelse nieuwsdienst uit Napels heeït maarschalk Badoglio verklaard, dat hij tot de regering van de V. S. en Engeland het verzoek heeft gericht, zijn regering te erkennen als ..geallieerde regering". HIJ zeide. ech ter weinig hoop te koesteren, dat men hierop zal Ingaan. Dit Chlasso wordt aan de „Basler Nachrichten" gemeld, dat Badoglio een langdurig onderhoud zou hebben ge had met graaf Sforza, wlen hij op nieuw de portefeuille van buitenlandse zaken zou hebben aangeboden. De verduistering begint heden om 18.30 en eindigt om 7.30 uur. Maan op 9.55, onder 0.12. 1 Mrt. E.K., 10 Mrt. V.M., 17 Mrt. L.K., 24 Mrt. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1