HET DAGBLAD Betonnen havens in stalen kusten Succesrijke aanvallen bij Swenigorodka VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Een. duikboot keert terug.... Overal is Londen door de bommen getroffen Duits weermachtsbericht 766 vijandelijke vliegtuigen bij terreur aanvallen vernietic igd De vierde grote aanval op Londen Ook de Senaat wijst Roosevelts veto af Berlijn verwacht nieuwe grote gevechten Honderd per dag! Vliegtuigverliezen der geallieerden Onze vrijwilligers houden zich schitterend Wal in het Westen De Leider spreekt te Breda Engelse mijnen in Zweedse wateren Moord op Nederlands polifiebeambte Oostland roept! 12000 huizen vernietigd Pessimistische stemming Ie JAARGANG No. 48 ZATERDAG 26 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f 2.73 per kwartae Postgiro 184.120 - Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 25 Febr. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Kriwoi Rog en Swenigorodka mislukten ook gisteren alle aanvallen der bolsjewisten. Onze aanvallen ten westen van Swenigo rodka en in het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen maakten on danks taaie vijandelijke tegenstand verdere vorderingen. Ten zuiden van de Berezina en ten noorden van Rogatsjew duren de zware afweergevechten met den zich verder versterkenden vijand voort. Pogingen van de bolsjewisten voor waarts te dringen naar de noordelijke oever van de Berezina, stortten in verbitterde gevechten in het woud in een De plaats Rogastjew werd in de nacht van 23 op 24 Februari na het opblazen van alle installaties ont ruimd. Verder naar het noorden wierpen onze troepen in een tegen aanval opgedrongen bolsjewistische strijdkrachten terug, en vernietigden een doorgebroken vijandelijke strijd groep. Sterke gevechts- en slagvliegtuig- eskaders steunden de gevechten van het leger en brachten de tegenstan der hoge verliezen aan mensen cn materiaal toe. Ook ten zuidoosten van Witebsk stortten aanvallen van de Sowjets, en herhaalde pogingen een penetratie te vergroten nadat zeventien vijande lijke tanks vernietigd waren, ineen. Tussen de spoorweg van Pleskau naar Loega en het -Pleskau-meer de den de Sowjets met vers in de strijd geworpen strijdkrachten, herhaalde doorbraakpogingen. Deze mslukten ten dele in tegenaanvallen Onze troepen heroverden het in het Pei- pusmeer gelegen eiland Pirissaar ondanks taaie vijandelijke tegen stand en behielden het ondanks ver scheidene zware tegenaanvallen der bolsjewisten Terwijl ten zuidwesten van Narwa hevige aanvallen van de Sowjets zon der succes bleven, leidde ten Noord westen van de stad een aanval -an Estnische vrijwilligers na harde strijd tot het liquideren van een vijandelijk bruggehoofd aan de over zijde van de Narwa In Italië hadden geen krijgshande lingen van betekenis plaats. Onze ver dragende batterijen zet ten de bestrijding van vijandelijke ontschepingen in °et gebied van Nettuno zowel als an de ravitail lering var der tegenstander met goe de uifwpiking vóórt. In de middaguren van de 24ste Februari ondernamen Noordameri- kaanse eskaders bommenwerpers, sterk beschermd door jagers, ter- reuraanvallen op enkele plaatsen in Noord-. Midden- en Zuid-Duitsland Vooral in de steden Schweinfurt en Ootha ontstond schade. In de afge lopen nacht deden Britse eskaders bommenwerpers nogmaals een ter- reuraanval op de stad Schweinfurt VijandelljKe storingsvliegtuigen wier pen bovendien bommen op plaatsen in WesteDuitsland. Onze luchtver dediging vernietigde bij deze aanval len 16fi vijandelijke vliegtuigen, waaronder 143 viermotorige bommen- werpers De Duitse luchtmacht ondernam In de afgelopen nacht opnieuw een succesvolle, zware aanval op Londen. Motortox-pedoboten brachten in de afgelopen nacht bij de noordelijke uitgang van het Kanaal van een door torpedojagers beschermd Brits convooi 1 stoomschip van 20Q0 brt tot. zinken en torpedeerden 2 an dere schepen van 3000 brt Waar schijnlijk zijn deze schepen gezon ken. Britse motortorpedoboten leden bij vergeefse pogingen het terugke rende Duitse flottielje aan te vallen aanzienlijke schade. Onze boten keer den voltallig en zonder verliezen op hun steunpunten terug. Militaire doelen! Een speciale correspondentie meldt, dat in Duitse militaire kringen de ontwikkeling van de sterk geacti veerde luchtoorlpg met grote belang stelling wordt gadegeslagen. Het trekt de aandacht, dat de Britse propa ganda-bureaux thans verklaren, dat Duitse luchtaanvallen op Londen zich gericht hebben op militaire doelen Uiteraard lokken deze verklaringen scherpe Duitse reacties uit. daar de verwoestingen in de woonwijken der Duitse steden zo omvangrijk zijn. dat zelfs de meest welwillende waarne mer niet kan ontkennen, dat de ge allieerde bombardementen een uit gesproken terroristisch karakter dra gen. STOCKHOLM. 26 Febr Ook de Senaat heeft, naar de Britse berich tendienst meldt. Roosevelts veto tegen de belastingwet verworpen. Amerikanen boven Zwitserland BERN. 26 Febr. In de eerste mid daguren van de 25ste Februari heb ben herhaaldelijk geallieerde vliegtui gen In het. Noorden en Noordoosten boven Zwitsers gebied gevlogen. Bij deze grensschending werden twee viermotorige Amerikaanse bommen werpers door Zwitserse afweerescadrll- les aangevallen. Het ene Amerikaanse vliegtuig werd daarna door de beman ning met behulp van valschermen veriatan Het tweede toestel werd tot landen gedwongen De bemanningen van belde vliegtuigen werden geïn terneerd. Déat in Franse regering Het blad .Volk en Staat" heeft vernomen dat Marcel Déat zich be reid heeft verklaard deel uit te ma ken van de Franse regering. Hij is volgens het blad thans benoemd tot minister van arbeid en nationale solidariteit Dit nieuwe ministerie omvat ondei andere het Rode Kruis de nationale hulpverlening en een bepaald soort voedseluitreiking. Hitler's lijfarts onderscheiden HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜRER. 25 Febr. De Führer heeft de 24ste Februari den arts en onder zoeker. professor dr Theo Morell te Berlijn, het ridderkruis van het Icruls voor oorlogsverdienste verleend en hem de hoge onderscheldllng persoonlijk overhandigd Professor dr Morell ls sedert 1936 lijfarts van den Führer en heeft zich bijzondere verdiensten verworven door zijn Jarenlange arbeid als voorvechter op het gebied van het vitamine- en hormonen-onderzoek. De Führer en opperste bevelheb ber der weermacht heeft een insigne Ingesteld voor de strild tegen benden dat verleend /al worden ln brons, zil ver of goud. voor twintig, vijftig of honderd dagen striid tegen benden Tito de communistische Zuid Slavische bendenleider. heeft, volgens ..Volk en Staat", de enige torpedojager, welke de Zuidslavische emigranten regering in Cairo bezat, overgenomen In het Engelse graafschap Durham zijn 1500 mllnwerkers ln staking ge gaan. omdat ze ontevreden zlin over de lonen In Portugal ls het zo koud als m geen Jaren ls voorgekomen Er wordt elf graden vorst gemeld en sneeuw ln Lissabon Een Amerikaans afgevaardigde heeft het Congres voorgesteld Zuld- Californië dat aan Mexico behoort, bij de V.S ln te lliven. zoogenaamd om de defensie te versterken Steeds meer Italiaanse kunst schatten worden de laatste tl1d naai Zuld-Afrlka gesmokkeld. (Speciale correspondentie). BERLIJN, 26 Febr. In Duitse militaire kringen wordt de huidige situatie op het oostelijke front be schouwd als een intermezzo van de grote slag, dat. ondanks de hevige ge vechten in enkele irontsectoren, de voorbereiding is van nieuwe grote gevechtshandelingen. Wel is men er te Berlijn van overtuigd, dat het rode leger gedurende de twee eerste maanden van het winteroffensief zeer hoge verliezen geleden heeft, maar men weet dat de tegenstander nog maals alles op alles zal gaan zetten om te trachten de Duitsers een ver nietigende nederlaag toe te brengen en een strategische doorbraak door het afweerfront te forceren. Velerlei voorbereidingen, hergroe peringen van troepen en concentra tie van materiaal, die in verschillen de frontsectoren waargenomen wor den, wijzen er op dat de grote slag niet lang meer op zich zal laten wachten. In Berlijnse kringen wordt echter vei-wacht, dat het Duitse opperbevel gedurende de betrekkelijke rustnerlo- de alle maatregelen heeft kunnen treffen om ook in de nieuwe fase van het Sowjet-offensief tegen de doorbraakpogingen opgewassen te zijn. In tegenstelling tot vroeger, toen zelden iets werd mcaegedéëTcf over <ne strategische plannen van het Duitse opperbevel wordt thans reeds ver klaard. dat van Duitse zijde de ar- weertaktiek der laatste stadia van ae veldtocht gehandhaafd zal blnven. De Duitsers zullen er naar streven om met een zo spaarzaam mogelijk gebruik van eigen middelen te ver hinderen, dat de Sowjets het front in twee of meer delen splijten. Het rode leger zal ook in de aan staande veldslag, aldus de voorspel lingen van Duitse militaire deskun digen. de terreinwinsten met zeer zware verliezen moeten betalen en de operatieve doelen niet kunnen berei ken. Koningin ontvangt Sowjet-ambassadeur Naar Radio-Oranje mededeelt, heeft Koningin Wilhelmina de 24ste Februari den nieuwen ambassadeur der Sowjet-Unie ontvangen. Ook drie Argentijnse ministers afgetreden STOCKHOLM, 26 Febr. Naar de Britse berichtendienst uit Buenos Aires meldt, heeft de Argentijnse president, Raminez, bij zijn af treden een boodschap gericht tot het Argentijnse volk, waarin hij ver klaart: „Uitgeput door de bestuurs taak, zie ik mij genoodzaakt onmid dellijk rust te nemen. Ik neb mijn functie derhalve overgedragen aan den vice-president van het land". Verder zouden ook de ministers van marine, oorlog en binnenlandse zaken, en de onderstaatssecretaris van het ministerie van arbeid zijn af getreden. Reuter noemt de toestand „nog lang niet opgehelderd" en meent dat" het aftreden van Ramirez veroorzaakt is door een groep van generaals, die heeft aangedrongen op een wijziging in de binnen- en bui tenlandse politiek. In politieke kringen te Washington zou men van mening zijn. dat. in dien het aftreden van Ramirez defi nitief mocht zijn, de geailieerden bet nieuwe kabinet niet zullen erkennen en eenzelfde houding zullen aanne men als enige tijd geleden tegenover Bolivia Boven: De Duitse duik boten zijn geenszins van het strijdtoneel verdwenen, gelijk som migen wellicht menen ln het geweldige com plex van de Atlantik- wal nemen de beton nen gevaarten, waar in de duikboten voor vijandelijke bommen onbereikbaar zijn, een grote plaats in. Een duikbootbunker aan de Atlantische kust. (Foto Atl. Holl O.l Weinbach) Hiernaast: ln het hart van een duikbootbun ker Afdoende be schermd door enorme betonmassa's hebben twee onderzeeërs in een der bassins een vei lige ligplaats gevonden (Foto Atl. Holl.-O 7 Rengerj BERLIJN, 26 Dcc. Met de 166 neergeschoten vijandelijke vliegtui gen, die Donderdag in de loop van de dag en in dc nacht van Donder dag op Vrijdag boven het Duitse Rijksgebied zijn neergeschoten, lig gen sedert de dag van Leipzig, 20 Fe bruari, tot dusver in totaal 506 vijan delijke vliegtuigen vernield op Duitse bodem. Met andere woorden: er wer den per dag rond J00 vliegtuigen vernietigd. In Duitse militaire kringen wordt er op gewezen, dat het luchtfront boven Duitsland de laatste weken een met sprongen omhooggaande doeltreffendheid van de Duitse af- weerjagersformaties te zien gegeven heeft. Hoewel de Engelsen en Ameri kanen hun tot dusver gevolgde tak- tiek het vliegen in gesloten for maties moesten opgeven, omdat hun formaties een al te goed doel voor de aanvallende Duitse jagers boden, en zij thans hun toevlucht hebben genomen tot afzonderlijke vluchten en verschillende doelen te gelijkertijd aanvallen om zodoende de verdediging te noodzaken haar krachten dienovereenkomstig te ver splinteren. is in de afgelopen vijf dagen een record aan neergeschoten vliegtuigen behaald.. slechts onaanzienlijke schilfers weggeslagen. En het levende or ganisme, dat heel deze Atlantik- wal met inbegrip van zijn duik bootbunkers schiep, heeft de vage sporen reeds lang weer uitgewist. Een levend organisme, hetzelfde, dat vóór deze oorlog de rijksauto wegen in Duitsland aanlegde, dat in luttele maanden de machtige Sieg- frledhnle tot stand bracht, de West- wall die Duitsland in de rug bevei- i ligde tijdens de Poolse veldtocht. Een levend organisme, dat in alle uithoe ken van Europa bekend werd onder twee letters: O. T. ..Organisation Todt". Ruim een half jaar geleden stonden wij achtereenvolgens in Ne derland en aan de Kanaalkust tegen over een deel der versterkingswer- ken. die tezamen als Atlantikwal be kend zijn. Thans voegen zich nieuwe, grote indrukken bij die oude. In het éne geval èn in het andere bouwde de O.T., bouwden verenigd voor één zelfde taak de tienduizenden arbei- ders uit alle landen van bedreigd j Europa. Bendenkamp in Zuid- Frankrijk uitgeroeid MENDE. 25 Febr. Leden van de mobiele wacht in het gebied van Montpellier hebben ten Zuiden van La Lozere een snelle zuiveringsactie uitgevoerd. In dit gebied oefenden talrijke bandieten sedert enige tijd terreur uit in de bergen. Een belang rijk kamp. dat opgeslagen was in een verlaten dorp. werd ontdekt en uit geroeid. Een ontzaglijke buit aan wapens, ontplofbare stoffen, klede ren. materiaal en levensmiddelen werd in beslag genomen. Uit het onderzoek is gebleken, dat dit kamp voornamelijk bestond uit deserteurs en anarchisten van de meest verschillende nationaliteiten De Stormer spreekt DEN HAAG. 26 Febr. - Dinsdag des avonds van 18.45—18 55 uur spreekt de Stormer in de Jeugd stormuitzending tot de rijpere jeugd over: De vrije meningsuiting". Van onzen specialen verslaggever.) Er zijn gebeurtenissen, die een journalist groot en klein maken op hetzelfde ogenblik, die zijn hart sneller doen kloppen en zijn borst doen zwellen omdat hij juist h i e r geroepen werd als vertegenwoordiger van een onoverzienbare lezcrsscbare het machtige en ontroerende te on dergaan, die echter tegelijk een vage benauwenis over hem brengen door de vraag: hoever vermag het geschreven woord eigenlijk aan de grootheid van deze belevenis uitdruk king te geven? Van zulke gebeurtenis sen ben ik getuige geweest, „ergens" aan de Atlantische kust, waar ein deloze rotsen zich rijen in het weste lijk bolwerk van Europa. 's Morgens zijn wij vertrokken uit de stad. waar wij onderkomen von den voor de nacht. Een stad aan de Atlantische kust, waar de spannin gen van het front voelbaar zijn. maar waar niettemin het dagelijkse leven in de straten zijn gang gaat. waar op een enkele plaats een beschadig de burgerwoning de vijandelijke be- (I) langstelling verraadt, maar waar de grillige harmonie van grijze, cude straten en bruggen tegelijk de ver hitte sprookjes van „weggevaagde" kuststeden weerlegt. Inderdaad: het ls hier front, maar een front waar aan de vijand van het continent zich klaarblijkelijk niet straffeloos wagen kan Buiten gaan wij langs een weg, waar een brij van modder en cement zich aan onze schoenen hecht Hier komen geen onbevoegden Grillige rotswanden rijzen omhoog: bastions van moeder Natuur. Gigantische be tonmassa's sluiten er zich bij aan: de machtige arbeid van werkers uit alle landen van Europa. Daartussen barakken, rondzwaaiende ijzeren ka ken. werkende handen. De Atlantik wal is geen starre muur Hij is een levende schepping, die in al haar on derdelen groeit, groeit, groeit. Levend in haar nog altijd verder grijpende massa's beton, levend echter ook diep in Kaar koele hart. In een duikboot-bunker Wij staan in een duikboot-bunker nietige wezens in een enorme ruim te. Gullivers in een honingraat van Brobdingnag. Boven, onder, links en rechts: onmeetbare lagen beton Maai daar beneden het water van de wijde oceaan Daar beneden een duikboot, die zojuist door de lichten de rechthoek ginds het bassin is bin nengevaren na een tocht van vier be wogen weken. Dit ls een stuk van het verbor gen leven in deze onmetelijke beton-klomp. De duikboot is ge meerd. Een dubbele valreep ligt uit Op het smalle dek schaart de bemanning zich tegenover cijn commandant. Korte bevelen gal men door de machtige ru.'mte Een officier daalt omlaag De riuik bootcommandant meldt zijn schip. zijn troep. Drie rijen baardige mannen die een mensenleeftijd aan ervaringen verzamelden op één enkele reis van weken. Een groet, een handdruk waarin een wereld van begrijpen en erken ning besloten ligt. Een orkest, dat wij tevoren niet hadden opgemerkt, zet een mars in. Kernachtige, simpele, heroïsche mu ziek. die aan deze ruimte en aan dit aangrijpende ogenblik echter de wijding van een kathedraal ontleent en verleent tegelijkertijd. Dan is de bemanning vrij. Soepele lichamen dringen de loopplank op. Halverwege wacht na een „verboden te roken" van weken een extra cigarettenrant- soen. wachten meisjes met een arm vol bloemen. Daarboven worden krachtige handen geschud, onver wachte bekenden begroet. „Hans, ke rel, jij hier!" In een levend woord van hart tot hart weerspiegelt zich de oorlogsbelevenis van drie wereld zeeën. Zo ongeveer hadden wij het mis schien reeds op foto's en op het film doek gezien. De volle werkelijkheid grift zich echter slechts hèm onver getelijk in de herinnering, die er middenin stond, die met iedere ve zel méé beleefde. Wat is een journa list voor het aangezicht der historie? Gulliver in Brobdingnag! Wijder dan de wereldzeeën is de ruimte tussen woord en ervaring. En ook dit conti nent kan door woorden niet de erva ringen vervangen, die zijn toekomst zullen bepalen... Mèt de duikbootbemanning komen wij weer buiten. En wij bezien op nieuw de gigantische betonmassa's. Met andere ogen ditmaal. Dit is een „kleine" duikbootbunker, zegt men ons. Niettemin schaart zich daarbin nen bassin naast bassin, duikboot naast duikboot. Ergens ligt er een ge reed voor vertrek, elders werd de enorme ruimte leeggepompt en daar door in een geweldig droogdok her schapen En al deze bedrijvigheid Is on aantastbaar voor vijandelijke wapenen. Brisantbommen van het zwaarste kaliber zijn neerge- regend od de geweldige lagen beton daarboven. Ze hebben zelfs van de eerste metersdikke laag Geëvacueerde Hagenaars voor de rechtbank ALMELO, 26 Febr. De recht bank heeft, ter waarschuwing van het publiek, gemeend openbaar te moeten behandelen het proces tegen twee mannen uit Den Haag, die hier tij delijk als geëvacueerden zijn gehuis vest en van wier handelingen een jonge vrouw uit Oldenzaal het slacht offer is geworden, daar zij bij een poging tot het opzettelijk verstoren ener verwachting is overleden, De officier van justitie sprak van een afschuwelijk en hoogst ernstig misdrijf en hij beschuldigde den hoofdverdachte, den 40-jarigen W. C. B. uit Den Haag een mensenleven te hebben opgeofferd aan zijn slechte praktijken en zijn zucht naar ge win, waarbij de officier nog opmerk te, dat mensen uit de grote steden, die hier tijdelijk verblijven, ook de gevaren van de grote stad naar deze streken meenemen. Hij eiste tenslotte tegen den hoofd verdachte B. tien maanden gevan genisstraf en tegen den mededader, den bejaarden J. van D.. eveneens uit Den Haag, wiens leeftijd in aan merking werd genomen, zes maan den. Uitspraak over veertien dagen. BREDA, 26 Febr. De Leider heeft Vrijdagavond m „Concordia" te Breda in ccn grote openbare ver gadering het woord gevoerd voor zijn Brabantse kameraden en talrijke volksgenoten. De geheel gevulde zaal was stijlvol met vlaggen en bloemen versierd, ter wijl ook vele Duitse autoriteiten van weermacht en partij van htm belang stelling blijk gaven. Na een hartelijk begroetingswoord van den kringleider Koning besteeg Mussert onder daverend gejuich het spreekgestoelte. Spreker herinnerde aan 1939 toen Colijn ons volk aanried rustig te gaan slapen, de nationaal-socialisten nog "geen straatveger mochten zijn en de democraten alle macht in han den hadden. Ik heb toen voorspeld aldus Mussert dat wanneer de bruggen kapot zouden zijn, het land onder water, de regering in Londen, onze koloniën verloren en een deel van onze steden verwoest, men tegen ons zou zeggen: „En nu nationaal- socialisten mogen jullie het op knappen". Hoe het met de inundatie staat, weet men hier in West-Brabant maar al te goed, persoonlijk was ik giste ren bij de puinhopen van de mooie stad Nijmegen. Maar al te pijnlijk dreigt de voorspelling uit te komen. Wij delen volop in de noden en zor gen van Europa. Het Duitse volk heeft hierbij een belangrijk feit op ons voor, het weet ook in deze nood lottige uren zijn eenheid te bewaren. Eerst wanneer wij beseffen binnen ons volk als van God gegeven eenheid iets te zijn. staan wii 6tevk in alle noden en gevaren. Sprekende over het socialisme stelde de Leider vast, dat juist vooral de arbeider niet internationaal kan zijn, hij is gebonden aan zijn volk en aan zijn bodem. Het groot-kapi- talisme is daarentegen overal wel kom. Socialisme is gerechtigheid. Daarom staan zorg voor de groote gezinnen, het huisvestingsvraagstuk en de zorg voor ouden van dagen bovenaan op ons programma. Oogenschijnlijk zijn wij van deze sociale gerechtigheid verder af dan ooit. maar wat wij nu beleven, heeft niets met nationaal-socialisme te maken. Dit is totale oorlog om zijn of niet zijn. En ondanks de noden en zorgen van het ogenblik weten wij, dat deze oorlog door het groot kapitalisme ontketend is om juist het sociaal vooruitstrevende natio naal-socialisme dc nek te breken. Alleen een verblinde kan nu nog geloven, dat deze oorlog Ls ontketend omdat Duitsland van Polen de oer- Duitse corridor en dc Duitse stad Danzig opeiste. Werden de Polen nogmaals voor de keus gesteld, dan zouden zij nu wellicht antwoorden: „Liever tien corridors en tien Dan- zigs afstaan, dan de Sowjet-Unie in het Poolse huls." Geloof in een nieuw Europa Met grote hartstocht beleed de Leider opnieuw zijn geloof in een nieuw Europa, waarin Nederland op eervolle wijze zijn plaats kon inne men. „Omdat wij hierin geloven," zo riep hij uit, „noemt men ons landverraders." Maar in plaats van dit volk te ver raden. hebben wij er voor gevochten en zullen wij dit blijven doen. Ver laden hebben zij het. die dit volk eens in slaap hebben gesust en toen het met kanongebulder wakker werd geschud, in de steek hebben gelaten. Met grote waardering sprak de Leider over de dapperheid van zijn kameraden aan dc fronten. Hij had zo juist van den commandant van de pantsergrenadierbrigade .Neder land", Obergruppenführer Steiner, een telegram ontvangen van de vol gende inhoud: „Strijdgroep van de pantsergrena dierbrigade Nederland heeft zich bijzonder goed gehouden. De strijd lust cn de houding van dc Neder landse vrijwilligers zijn een schitte rend voorbeeld voor de opgroeiende Nederlandse jeugd." Wanneer wij, aldus de Leider ten slotte tot zijn getrouwen, met deze voorbeelden van het front voor ogen te midden van ons volk onze plicht doen, zal na deze storm ook vooreen herrezen Nederland een nieuwe mor gen gloren. Met minutenlange ova ties dankte de menigte den Leider voor zijn gloedvol betoog, waarna de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze werd gesloten. Na afloop onderhield de Leider zich nog geruime tijd met gewonde en met verlof zijnde frontsoldaten. Bekendmaking STOCKHOLM, 26 Febr. Naar de staf van de Zweedse weermacht mededeelt, hebbch in de nacht van Vrijdag op Zaterdag een aantal vreemde vliegtuigen, waarvan het aantal op 10 tot 20 wordt geraamd, boven Zweeds gebied gevlogen. Militairen hebben het gehele ge bied tussen Helsingborg en Högeniis doorzocht, nadat ook Donderdag avond omstreeks negen uur ge allieerde vliegtuigen over Zuid- Zweden hadden gé vlogen. De natio naliteit van de bommenwerpers is „nog niet nauwkeurig" vastgestelde „Waarschijnlijk" zijn het Engelse viermotorige vliegtuigen geweest. Ze hebben magnetische mijnen uitge worpen. Er zijn er tot nu toe acht gevonden en onschadelijk gemaakt. De mijnen dragen Engelse kenteeke- nen. De magnetische mijnen, zo meldt „Svenska Dagbladet", zijn blijkbaar voor de öresund bestemd geweest. Daar men aanneemt dat ook mijnen in de öresund zijn uit geworpen, zo meldt „Morgentid- n i n g e n", is het verkeer tussen Helsingborg en HelsingÖr (waar de verbinding met Denemarken loopt) gestaakt en zijn maatregelen getrof fen om de mijnen 'onschadelijk te maken. 10.000 gulden beloning De höhere ff- und Poliaeiführer deelt mede: In de vroege ochtenduren van de 21ste Februari werd dc Nederlandse wachtmeester der polltic Gcrlof Boes door een onbekend mannelijk persoon door een schot in het hart gedood. Het voorval heeft zich als volgt afgespeeld: Ongeveer om 5 uur 20 werd er aan de politiewacht Boezcmsingcl tc Rote terdam gebeld. Boes begaf zich naar de deur en werd, onmiddellijk nadat hij deze had geopend, door den da der met een schot in het hart ge dood. De dader wist in dc duisternis zonder hekend te zijn te ontkomen. De bevolking wordt aangespoord mede te helpen bij het opsporen van den dader. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die toi arrestatie van den dader leiden wordt een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd Er wordt op gewezen, dat perso nen, die op de hoogte zijn van deze strafbare daad en daarvan niet on middellijk kennis geven, evenals per sonen. die den dader onderdak ver- leenen of hem op andere wijze hel pen. volgens de bepalingen van de Ordnungsschutzverordnung op de zelfde wijze gestraft kunnen worden als de doder. Ter zake dienende aanwijzingen worden door iedere Duitse en Neder landse politie-instan* in ontvangst genomen. Bombardementsplan vooraf goedgekeurd BERLIJN, 26 Febr. Naar aan leiding van het bombardement van Nijmegen, Arnhem en Enschede meldt Londen, dat daar vóór het bombardement aan de Nederlandse emigrantenregering gevraagd was, of zulk een bombardement verantwoord zou zijn. De Nederlandse emigranten regering heeft aan het bombarde mentsplan haar goedkeuring ge hecht. De Germanen zijn een boerenvolk en hierin schuilde immer hun kracht. Door gebrek aan ruimte moesten ve len de grond ontrouw worden. In het Oosten is thans echter weer ruimte in overvloed. Ruimte voor Germaanse boeren. Jongens en - En Op 6 Maart a.s. zullen aan de post- kuntoren bijzondere postzegels ver- krijgbaar zijn, met een toeslag boven de frankeerwaarde, die ten goedé komt aan W.H.N. en Nederlandse Volksdienst. De ontwerpen zijn van W. J. H. Nijs te Vreeland. (Foto P.T.7.1 Stapt, i LISSABON. 26 Febr. Ondanks de Engelse geheimhouding inzake de ware afmetingen der schade die de Duitse luchtaanvallen in Londen hebben aangericht, kan toch niet verhinderd worden, dat steeds meer inlichtingen bekend worden, die in de scherpste tegenstelling staan tot de poging van officiële Engelse zijde om het optreden der Duitse lucht macht als een bagatel voor te stel len. Reizigers, die uit Engeland terug komen, maken een kennelijk ge schokte Indruk. Zij vertellen, dat het niet mogelijk is aan te duiden, welke wijken van Londen door de Duitse bommen zijn geteisterd, daar de verwoestingen letterlijk over de ge hele stad zijn verspreid. Terwijl men in Londen over de aanvallen van Januari zeide: „als vroeger", ver neemt men thans steeds meer de bekentenis: „erger dan ooit" De indruk, die deze luchtaanvallen op de Londense bevolking achter laten is daarom zo bijzonder groot, omdat onder het volk en ook in offi- cierskringen niemand ernstig met de I mogelijkheid rekening had gehou- den. dat Duitsland op zo doeltref fende wijze van repliek zou dienen. Men had de mening gekregen, dat de Duitse vliegtuigproductie als ge volg van de geallieerde terreuraan- vallen was lamgelegd Na deze verrassing beoordeelt men de kansen voor een geallieerde in vasie in Europa nog oessiraLiÜscher en uien gelooft algemeen, dut het tijdstip daarvoor thans weer moet worden uitgesteld Uit het relaas van verschillende personen blijkt, dat vooral Green wich hevig te lijden heeft gehad. Het marine-arsenaal van Woolwich is door talrijke brand- en brisantbom men getroffen. Hetzelfde g°1dt van het arsenaal van Chatham. In de City zijn de „Bank of London" het hoofdpostkantoor bijna volkomen verwoest. Ook de Tower heeft zwaar geleden. Het raadhuis is een puin hoop. Naar het oordeel van Engelse vlie gers is de aanblik van Londen r.hans precies zo als die van Berlijn of andere zwaar geteisterde Duitse ste den. Opvallend is de trefzekerheid der Duitse bommenwerpers. De ver woestende uitwerking der Duitse bommen is thans blijkbaar groter dan vroeger. De „Sunday Express" meldt, dat honderden door bomaanvallen dak loos geworden gezinnen, zich aan de raadhuizen der diverse districten van Londen vervoegen, waar zij groten deels tevergeefs om een nieuw on derdak vragen, daar de gemeentebe sturen reeds lange lijsten van wo ningzoekenden hadden. Hoezeer de vraag het aanbod van woningen te boven gaat. blijkt uit het feit, dat het gemeentebestuur van Lambeth over 42 woningen be schikte, waarvoor niet minder dan 500 woningzoekenden zich aanmel den. In een ander deel van de stad waren 35 woningen vrij. het aantal woningzoekenden bedroeg echter 654. Deze woningnood, aldus de „Sunday Express", wordt met de dag dringen der, al hebben de gemeentebesturen thans het recht leegstaande huizen of woningen in beslag te nemen voor het onderbrengen van daklozen. Op grond van vertrouwelijke In lichtingen uit diplomatieke kringen wordt het aantal huizen, dat tijdens de Duitse aanvallen in Januari en Februari werd vernield op 12.000 ge raamd, dat der beschadigde huizen ligt niet ver van de 60.000 Daar men pas aan het begin van de nieuwe faze in de slag om Londen staat, is de tot dusver aangerichte schade oen goed bewijs van de doeltreffendheid der Duitse bombardementen. meisjes van 14 tot 16 laar kunnen zich thans weer aanmelden om opge leid te worden tot boer cn boerin. Aarzelt niet langer, wordt Weerboer in het Oosten, door je aan te mel den bij de Germaanse Landdienst. Konings laan 9 Utrecht. Voor Winterhulp Nederland DEN HAAG, 26 Febr. - ln de tweede week van deze maand is voor onze minder bedeelde volksgenoten een bedrag van 24.059.42 bijeengebracht. Hoe dit o.m is geschied, blijkt uit een brief, die Winterhulp dezer dagen ontving en waarin gezegd wordt „Op toevallige wijze raakte ik on langs betrokken bij een bominslag. Ik verdiende daaraan onur.iwillig een rijksdaalder Daar ik tot dusverre nooit aan een oorlog iets verdiende en ook met een blanco register wat dat betreft wens te sterven, verzoek ik u de hierbij ingesloten rijksdaal der aan te wenden voor Winterhulp Nederland." De verduistering begint beden om 18.15 en eindigt om 7-30 uur (Zondag 18.3ü en 7.15 u.) Heden: .Maan op 9.06. ondei '1.32 u. (Zondag 9.30 en 22.52 u.) 1 Mrt. E.K.. 10 Mrt. V.M., 17 Mrt. L.K„ 24 Mrt. N..M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1