HET DAGBLAD een grote aanval op Londen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Ontstellend geknoei met groente en fruit de helft van eskader lerikanen vernietigd uccessen Dosten Nederlaag van Roosevelt Beledigend gedrag bij begrafenis gestraft Twee der Marshall eilanden bezet Wat doet de heer Valstar? Duits weermachtsbericht "ER VAN DEN Het opperbe- acht deelt mede: n Kriwoi Rog was t geringer dan de «cheidene aanval- i werden afgesla- ten Westen van terrein. Ten Oos- lislukten ook gis- •e hardnekkigheid illen der bolsje- aantal vijande- was stukgescho- ïet gebied ten Zui- •t-moerassen ver en succesvol. Ten -ezina, ten Noor- en ten Zuidoos turen de afweer- rminderde hevig- aepen verijdelden lorbraakpogingen. lijke penetraties op. en brachten zware verliezen teriaal toe. meer en het Pei- aan weerszijden '.en van de spoor- a pogingen der lor onze distan- leen te breken. Narwa leefde de ;er op. Een eigen ratieplek van een op te ruimen, erke vijandelijke gen. - door acties van ele sectoren aaD tndingshoofd van gen verbeterd De prilia ingesloten ichten werden, in oeten tegenstand een klein gebied Daarbij werden ngenen gemaakt astingsaanvallen, door zware artil- :hut, stortten in n. ut bestookte met itschepingen van bied van Nettuno ne vrachtschepen front mislukten Mn ten noordoos- Pogingen van iri over te steken, Van het overige bijzondere ge- emeld. ig een formatie enwerpers krach- eschermd boven >oor dc bliksem- Mfweer van onze jdkracbten werd "d de voorgeno- e aanvallen te ndelljke vliegtui- "T5ofnmehwerpers. chten of door de vernietigd. Hier- r geen rust Febr. Voor 1 vijf nachten is Donuci dagavond in Londen lucht alarm gemaakt, zoo meldt de Britse berichtendienst Weer was het af- weervuur uiterst fel Argentijnse president is afgetreden LISSABON, 25 Febr, President Ramirez van Argentinië is Donder dagavond afgetreden De functies van den president zijn overgenomen door den vice-president generaal Edelmiro Farrel. Practisch zou het gehele Argentijnse kabinet met Ra mirez zijn afgetreden. De federale politie in Buenos Aires heeft samen met militaire eenheden in de loop van de nacht een aantal officiële persoonlijkheden gearresteerd. Duitslands mening over Finse politiek BERLIJN, 24 Febr. Het bezoek van Paa-sikivi en Ehrenroth aan Stock holm heelt, naar men tn bevoegde kringen te Berlijn doet uitkomen, nog geen opzienbarende gevolgen gehad. Men ziet hier in de Finse diplomatieke manipulaties, voor zover men althans daarover kan spreken, een zeer reële politieke lijn. die niets met de Illu soire Influisteringen van Londen en Washington te maken heeft. Ten slotte stelt men vast. dat de bolsjewisten zich, Wat betreft hun plannen met Finland, indien dit land in de oorlog het onderspit zou delven, nog steeds niet dulde'xjk geuit hebben. Dat de door de Britse pers gepubliceerde voor waarden echter niet uit de lucht ge grepen zijn. maar door Moskou geïn spireerd werden, acht men evenwel zeer waarschijnlijk. Te. Washington schijnt men nog steeds de voorkeur te willen geven aan directe onderhan delingen tussen Finland en de Sow- Jet-Unle. Verklaring van Paasikivi Twee Finse bladen, de „Uusl Suo- ml" en de ..Heisin gin Sano- m a t" publiceren Inmiddels een on derhoud met den Flnsen staatsraad Paaslklvl, waarin deze opnieuw ver klaart. dat zijn bezoek aan Stockholm van zuiver persoonlijke aard is ge weest en in verband stond met de ziekte van zijn echtgenote. Sedert het uitbreken van de oorlog heeft hij zich niet meer bemoeid met politiek. De polltlo van Ankara heeft bij vertegenwoordigers der uitgeweken Poolse regering een devlezenhandel ontdekt, die onder de dekmantel der diplomatieke onschendbaarheid werd gevoerd, en mlllioenen omvat. Omdat de reeds uitgegeven zin ken geldstukken van 10 en 20 centi mes in Frankrijk niet voldoen, zullen binnenkort Ijzeren worden uitgege ven. De Duce heeft zeventien fascis ten benoemd tot directorium van de republikeins-fascistische partij. Op 1 Maart komt dit lichaam bijeen. Aan de Engelse universiteit in Oxford is een Sowjet-Russlsche leer stoel Ingesteld. De Britse torpedojager ..Hardy is verloren gegaan Hij was ln 1943 van stapel ge'open en droeg dezelfde naam als een torpedojager die bij Narvik is vernietigd De democratische candidaat voor het presidentschap In Costa Rlca heeft verklaard, dat de regeringscan- dldaat door knoeierij ls gekozen De democraten weigeren hem te erken nen. mede verloor de vijand bijna de helft van de in de strijd geworpen bommenwerpers. In de afgelopen nacht wierpen enkele vijandelijke storingsvliegtui gen bommen neer op plaatsen in West-DuitslancL Formaties zware Duitse gevechts vliegtuigen ondernamen opnieuw een zware, doeltreffende aanval op Lon den. waardoor uitgestrekte branden en vernielingen in verscheidene Lon- dense stadsdelen werden veroorzaakt. Vele branden in Londen Omtrent de grote aanval op Londen meldt het D.N.B. nog: Tegen 22.20 uur openden de eerste machines het bombardement, dat ver volgens onafgebroken tot 23 urn- voortduurde. Volgens de voorlopige berichten was het aantal deelnemen de Duitse gevechtsvliegtuigen even groot als bij de onlangs uitgevoerde grote aanvallen op de Britse hoofd stad. Wederom werden grote hoeveel heden brand- en brisantbommen uit geworpen, die alle op de doelen te rechtkwamen. Vele branden waren er het gevolg van. Een Duits vliegtuig wordt vermist Het Londense luchtdoelgeschut opende bij de nadering der Duitse toestallen een vuur. dat aan een pa niek deed denken, doch geen enkele treffer plaatste Volgens de waar nemingen van Duitse gevechtsvlie- eers werd het enige Duitse toestel, dat van deze aanvallen niet terug keerde door een nachtjager neerge schoten. Voorts werden in het Noord westen van Londen nog twee bran dend omlaag stortende machines waargenomen Dit waren Britse nachtjagers die door de boordwa- pens der Duitse gevechtsvliegers ge troffen waren Naar van welingelichte zijde wordt medegedeeld, zijn bij deze aanval brisantbommen uitgeworpen met een hoge explosieve kracht, die een zeer sterke uitwerking hebben. Engeland moet kiezen: Moscou of Polen STOCKHOLM. 25 Febr. De ..mi nister van buitenlandse zaken" van de Poolse emigrantencommissie ln Londen. Romer, heeft den minister van buitenlandse zaken. Eden. het standpunt van de emigrantencom missie ten aanzien van de laatste Lagerhuisverklaring van Churchill ter kennis gebracht. Poolse kringen ln Londen hebben een vertegenwoordiger van Reuter doen weten, dat de ver klaring van Romer, naar men kan aannemen, overeenstemt met een ver klaring ln ..Dzjennik Polska" het officieuze orgaan van de Poolse emigrantenregering. Dit blad schrijft dat dc Poolse emigrantenregering zal blijven weigeren de Curzonlijn als toekomstige grens te erkennen. In het Engelse Hogerhuis heeft Lord Cranborne namens de regering ver klaard. dat er geen sprake van ls dat eigh w« vftn VC«=— cou in de Poolse kwestie heeft ge mengd. er bestaat ln dit opzicht het nauwste contact met de Sowjetrussi- sche regering. Inmiddels staat de Engelse regering vandaag, naar de JDeutsche Di plomatische Korresponden z" opmerkt voor een moeilijke beslissing, want nu moet ze zich uitspreken ln de kwestie of zij haar op 25 Augustus 1939 aan Polen gegeven garantie voor de duur van vijf Jaar met een opzeg gingstermijn van 6 maanden wil ver lengen of niet. Het toen gesloten En gelsPoolse pact van bijstand verhin derde Polen het door Duitsland aan geboden vreedzame accoord in de kwestie van Danzig en de Korrldor te aanvaarden. Dit pact zette Polen aan tot de aanval op het Rijk en werd daarmede de directe oorzaak van de veldtocht in het najaar van 1939. die met de vernietiging van Polen is ge ëindigd. Met ingang van 25 Februari kan volgens art. 8 het pact op elk wille keurig tijdstip worden opgezegd. Zo ontstaat voor de Britse regering het dilemma: of aan de Poolse emi granten de waarheid te zeggen, of haar vriendschap met Moscou aan een zware beproeving te onderwerpen. Nu de Poolse emigranten en de Sow- Jetregerlng openlijk met elkaar ln con flict zijn geraakt is het naast elkaar bestaan van verdragen krachtens welke de Britse regering Polen tegen de Sowjet-Unie garandeert doch te vens met de Sowjet-Unle tegen haar vijanden verbonden is, niet meer denkbaar. Zweeds protest in Moscou STOCKHOLM, 25 Febr. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft meegedeeld dat het Zweedse ge zantschap in Moscou vandaag instruc ties ontvangt voor het indienen van een protest naar aanleiding van het uitwerpen van bommen door Sowjet- russische vliegtuigen op Zweeds ge bied. Donderdagavond zijn op grote hoogte opnieuw vreemde vliegtuigen over Zweden heengevlogen in zuid oostelijke koers. Ze werden door de afweer beschoten. Op een plaats kwam een onontplofte bom neer. Donderdagmiddag heeft een Ameri kaanse vliegende vesting een nood landing gemaakt te Rinkaby. Ie JAARGANG No. 47 VRIJDAG 25 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 et. rer week of f 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Vefo tegen belasting voorstel overstemd LISSABON, 25 Febr. Met 29 te- gen 55 stemmen heeft Roosevelt in het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden een stemmingsnederlaag ge leden bij de behandeling van de be lastingwetten voor het nieuwe belas tingjaar. In zijn boodschap aan het Congres had Roosevelt een belastingprogram ma aangekondigd tot een bedrag van 10.5 milliard dollar. Het Congres heeft echter een bedrag van slechts ruim 2.3 milliard mogelijk geacht, daarbij overwegende dat Roosevelts program ma een vernietigende slag zou zijn voor de industrie en de Amerikaanse burgers. Daarop heeft Roosevelt zijn veto uitgesproken tegen dit tot onge veer een vijfde van het oorspronke lijke bedrag teruggebrachte belasting programma. een daad die grote be roering heeft veroorzaakt en die den president reeds het verwijt heeft be zorgd dat hij een weloverwogen oor log' tegenr hefcungreir-voert. Er heerst in de kringen van het Congres een zeer strijdlustige stem ming. die al tot uiting gekomen is in het aftreden van senator Barkley. den democratischen leider, die altijd etn trouw aanhanger van Roosevelts poli tiek is geweest. Hij zeide uit protest af te treden, omdat Roosevelt's veto een aanslag is op de achtenswaar digheid van het Congres. Ondanks een verzoek van Roosevelt heeft Barkley zich niet van zijn stap laten afhouden, maar een kwartier na zijn aftreden werd hij door de demo cratische senatoren als hun leider herkozen. Daarop heeft het Huis van Afgevaardigden Roosevelt's veto met de veelzeggende meerderheid van 299 tegen 55 stemmen overstemd. Het Huis heeft het voorstel daarop on middellijk doorgezonden naar de Se naat. In Amerikaanse regeringskringen vreest men. dat de tegenstand van het Congres ook van Invloed zal zijn op de buitenlandse politiek, met name de leen- en pachtwet en de unrra. De kloof tussen den president en het Congres ls zo diep. dat bepaalde poli tieke commentatoren van mening zijn, dat de tegenstanders van den president zeer binnenkort zijn bui tenlandse politiek zullen aanvallen. Bestuursmaatregelen in Portugal LISSABON. 25 Febr, In Portugal ls een onderstaatssecretariaat van Buitenlandse Zaken opgericht dat al leen ln werking treedt als de minister van Buitenlandse Zaken, tevens een ander ministerie leidt of premier ls. Op het ogenblik is zulks het geval, aangezien de minister-president, ar. Salazar, zowel Buitenlandse Zaken als Oorlog onder zich heeft. Verder zijn opgericht een onderstaatssecretariaat voor het verkeer, en een natio naal secretariaat voor voorlichting en volkscultuur, dat verscheidene bureau's .op dit gebied samenvat. Weer werd een deel der Nederlandse burgerbevolking slachtoffer van een Anglo-Amerikaanse luchtaanval in het oosten des lands, waardoor dui zenden woonhuizen en talrijke open bare gebouwen verwoest toerden. Een blik op de ruïnes in Nijmegen. Foto C.N.F./M.) De verduistering begint heden om 18.15 en eindigt om 7.30 uur. ]>Iaan op 8.40, onder 20.09 uur. 1 Mrt. E.K., 10 Mrt. V.M., 17 Mrt. L.K., 24 Mrt. N.M. Vrederechter legt een maand gevangenisstraf op DEN HAAO. 25 Febr. De vrede- rechter, mr. Sluyters. heeft den 23- jarigen kassier ran de distributie- dienst te Wassenaar. B. W. L. van der Klaauw, tot een maand gevange nisstraf veroordeeld wegens beledi ging van een volksgroep. Bij de begrafenis van een N.S.B.-er op 6 October van het vorige Jaar zou verdachte voor het raam van het dis tributiekantoor. op ongeveer twintig meter afstand waarvan deze begrafe nis werd opgesteld, grimassen hebben gemaakt, met het gevolg, dat van N.S.B -zljde een klacht tegen hem werd Ingediend op grond van art. 137c, wetb. van strafrecht. Dit artikel luidt: ..Hij. die zich in het openbaar, mon deling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk ln beledigende vorm uitlaat over een groep van de bevolking of over ene ten dele tot de bevolking be horende groep van personen, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste een Jaar of geldboete van ten hooèste driehonderd gulden." Hoewel in dit strafwetboek-artikel het maken van grimassen niet uit drukkelijk ls vermeld, kon toch tot vervolging worden overgegaan. Het onlangs gewijzigde art. 1 van het wetboek van strafrecht bepaalt namelijk, dat. indien enig feit niet onder de tekst, maar wel onder de grondgedachte van enig artikel van dit wetboek valt. zulk een feit naar gezond rechtsgevoel kan worden be straft. Dit nu achtte de Vrederechter hier wel degelijk het geval. Verdachte had blijkens het proces verbaal van zijn verhoor door de poli tie erkend, de bedoelde grimassen te hebben gemaakt. Ter zitting van den vrederechter kwam hij op die verklaring terug en zijn verdediger had een paar getuigen fi decharge medegebracht, die op het bedoelde tijdstip ln verdachtes nabij heid waren geweest en die niets be ledigends hadden opgemerkt. Daarentegen verklaarde de man. die de klacht had Ingediend, dat verdach te zich op spottende wijze had gedra gen en met een potlood of pijpje in de hand naar de begrafenisstoet had gewezen, die verdachte erg vrolijk scheen te vinden. Dit ergerde verschil lende mensen, o.w. zich een "weduwe bevond, wièr zoon al enige jaren aan het Oostfront vecht. De opstelling van de begrafenisstoet had wel twintig minuten geduurd, zodat er alle tijd was om na te gaan. wat er gebeurde. De officier van justitie had op grond van de verklaringen der getuigen a decharche ontslag van rechtsvervolging gevorderd. De vrederechter evenwel deelde, zo als hierboven reeds werd gemeld, die opvatting niet. De uit 1272 daterende St. Stevens- kerk werd zwaar getroffen. (Foto CNF/B.) TOKIO, 25 Febr. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft een communi qué uitgegeven over de gevechtshan delingen op de Marshall-eilanden, waarin gezegd wordt, dat de Japan se verdedigers van de beide eilanden Kwadjelinn en Wotho, ter sterkte van 4500 soldaten en officieren, als mede voorts 2000 civiele werklieden van het leger en de vloot, na een heldhaftige strijd tegen een aanzien lijke overmacht, allen de dood heb ben gevonden. Het hoofdkwartier meldt verder, dat na hevige luchtaanvallen en beschie ten door oorlogsschepen op 30 Januari, de vijand op 1 Februari be gonnen ls met het aan land zetten van ongeveer twee divisies. Op 6 Februari had de laatste tegenaanval van de gezamenlljKe Japanse verdedl- gmgsstrijdkrachten met de dood voor ogen plaats, nadat zij den vijand te voren aanzienlijke verliezen en grote schade hadden toegebracht. Schout-bij-nacht Mitsjljakl Jamada was de bevelhebber van de Japanse troepen op Wotho en schout-bij-nacht Monzo Ablyama de bevelhebber van Kwadjelinn. Belden zijn tezamen met hun ondergeschikten gesneuveld. Naar aanleiding van deze bekend making over de heldendood der Japanse verdedigers heeft admiraal Sjlmada. minister van marine en chef van de admirale staf een verklaring het licht doen zien, waarin hij zegt: ..Dit nieuwe bewijs van trouw en doodsver achting der Japanse soldaten moet de gehele natie tot een voorbeeld zijn om in het vaderland met dezelfde of fervaardigheid te strijden als de sol daten aan het front." Partij groente achterhaald DEN HAAG, 25 Febr. Het was de C.C.D. ter ore gekomen, dat aan een van de belangrijkste groentemarkten in ons land regelmatig een schip met groente arriveerde, waarvan de lading hoofdzakelijk uit buiten de veiling om betrokken producten zou bestaan. Toen het schip de door de C.C.D. uit gezette post wilde passeren, kreeg de schipper enige controleurs aan boord, die de rest van de reis meemaakten. Bij aankomst op de markt in de late avonduren werd door een andere groep controleurs de wacht betrokken en de volgende morgen kon het eigen lijke onderzoek een aanvang nemen, waarbij werd vastgesteld, dat ruim 1300 kisten groente frauduleus ble ken te zijn vervoerd. Het laat zich aanzien, dat een groot aantal telers, die hun producten buiten de velling om trachtten af te zetten, een proces verbaal niet zal ontlopen. Tot inbe slagneming van de kisten met in houd is overgegaan. In plaats van in de zwarte handel te verdwijnen, wordt een grote partij peen, prei, kroten, knolrapen, selderij enz. in de normale handel gebracht. Besmettelijke ziekten DEN HAAG. 24 Febr. Blijkens de Staatscourant zijn er, in de week van 6 tot en met 12 Februari in totaal in ons land 1860 gevallen van diphtherle. 684 van roodvonk. 67 van dysenterie en 5 van kinderverlam ming geconstateerd. In de week van 30 Jan. tot en met 5 Febr. waren deze cijfers: 1709, 656, 54 en 6. Begrafenis slachtoffers van bomaanval te Nijmegen NIJMEGEN, 25 Febr. Heden ochtend zijn in de kathblieke ker ken plechtige uitvaartdiensten ge houden voor de slachtoffers van de bomaanval. De burgemeester heeft voorts over de begrafenis morgenmiddag mede gedeeld. dat een kist van een niet geïdentificeerd slachtoffer als sym bool ter aarde zal worden besteld op de algemene begraafplaats aan de Graafseweg te Nijmegen. Het ver trek naar de begraafplaats geschiedt uit het Gebouw der Vereniging aan het Keizer Karelplein. waar ook ge legenheid bestaat bloemenhulde te brengen. Daar het de gezamenlijke begrafe nisondernemingen volkomen onmo gelijk is om het groot aantal kisten op de normale wijze ter aarde tc bestellen, zullen de kisten van alle bombardementsslachtoffers worden overgebracht naar de begraafplaats aan de Graafseweg, voor de symbo lische kist daar arriveert. Daar velen speciale wensen hebben ten aanzien van de laatste rustplaats der overle denen en daarvoor reeds de wens te kennen hebben gegeven, zullen zij in de gelegenheid worden gesteld de kisten hunner overleden familieleden naderhand over te brengen naar deze door hen gewenste rustplaats. Noord-Brabant verovert de „Frontiorgwimpel" UTRECHT, 24 Febr, De W.A.- Frontzorgwimpel. welke door den commandant van de W.A. Is ingesteld voor het onderdeel, dat In het kader van de W.A.-Frontzorgactie 1943/'44 het hoogste gemiddelde bedrag per Weerman kan bijeen brengen, is Dinsdag j.l. overgegaan naar de heer ban Noord-Brabant. Tijdens een voor stelling van het cabaret van Paulus de Ruiter te Zevenbergen is een be drag van ruim 38.500 bijeenge bracht. Hiermede is het hoogste ge middelde bedrag per Weerman voor Noord-Brabant gestegen tot 166. De leidster van Frontzorg, mevrouw C. Kröller, overhandigde deze Front zorgwimpel namens de frontkamera den aan den heerbancommandant van Noord-Brabant, den heer F. Ouwerling. Nieuwje stamkaart voor schippers, woonwagenbewoners en Italianen DEN HAAG, 24 Febr Schippers, die ln het centrale bevolkingsregister zijn opgenomen en die ln de regel tenminste twee weken per maand varen, dienen zich ter verkrijging van een tweede distributiestamkaart voor zich en hun gezin te wenden tot den burgemeester van hun verblijfplaats. (Persoonsbewijzen en oude distribu tiestamkaarten overleggen.) Woonwagen- en woonschepen bewo ners en zwervende personen, die ln het Centrale Bevolkingsregister zijn opgenomen, dienen zich ter verkrij ging van tweede distributiestamkaar ten persoonlijk te vervoegen bij het bevolkingsregister van de gemeenten Den Haag of Utrecht. (Persoonsbewij zen en oude stamkaarten overleggen.) In Nederland gevestigde Italianen dienen zich, ter verkrijging van een tweede distributiestamkaart, in het bezit te doen stellen van een per soonsbewijs. Ter verkrijging hiervan moeten zij zich wenden tot het be volkingsregister van de gemeente, waar zij Ingeschreven zijn. Het weekblad der Germaanse ff ln Nederland, „Storm- ffdoet deze week onthullingen over erger lijke knoeierijen op het gebied van de groente- en fruitvoorziening. „De toestand schrijft „Storm- is nu langzamerhand zó. dat i eerlijke groentehandelaar van zijn leveranciers nauwelijks meer iets ontvangt. Hij vist overal achter het net. Boycot! Hij wordt op deze wijze te gronde gericht. Grijpt hij dan tenslotte in arren moede óók naar oneerlijke praktijken, dan lap pen de bonzen hem er wel bij. want zo nu en dan moet er een voorbeeld gesteld worden..." Het blad noemt enkele van deze onaantastbaar, schijnende bonzen: „In Bunnlk woont een zekere H. M. de Jong, commissionnalr ln groenten. Zijn broer is direc teur van de veiling aldaar. Rela tie! En dus krijgt onze commis sionnalr van zijn broer blanco koopbriefjes, zodat hij vrij maar gedekt door papleren in de zwarte handel kan gaan." „In Kesteren heerst J. Budding als directeur van de veiling. Hij verkoopt grote partijen groente en fruit aan de groothandel, on der voorwaarde dat de helft van de winst, ln de zwarte handel ge maakt, op zijn bankconto over geschreven wordt." „In Tiel huist de velllngmees- W. J. Septer. HIJ schrUft ten be hoeve van zichzelf velllngbrievcn uit en kan zo vrijwel ongelimi teerde hoeveelheden fruit in de zwarte handel brengen." „In Beverwijk woont een sluik handelaar ln het zeer grote, een zekere S. Rumplng. Duizenden kilo's appelen en ander fruit koopt hij op de veiling ln Tiel. De vei ling. in den persoon van den directeur R. Septer. bezorgt hem vervalste vellingbriefjes. Deze R. Septer is "behalve directeur van de veiling ook nog groothandelaar in fruit. HIJ levert vla een stro man grote hoeveelheden fruit clandestien aan particulieren." Ontstellende feiten! Het weekblad „Storm ff" stelt voor deze en andere knoeierijen terecht het „Bedrijfschap voor Groente en Fruit" verantwoordelijk. „Het be drijfschap immers stelt deze mensen aan, het bedrijfschap handhaaft hen vaak, nadat bewezen is, dat zij zich aan onoirbare handelingen schuldig maken. Bij het bedrijfschap ligt de Prijsvoorschriften meubelhandel DEN HAAG, 24 Febr. In de Staatscourant van gister is opgeno men een „prijsvoorschrift 1944 meu belhandel" van den gemachtigde voor de prijzen. Onder meubelen wordt in dit prijs voorschrift verstaan: meubelen van iedere aard met uitzondering van ge bruikte meubelen en meubelen, geheel of grotendeels uit riet of teenhout vervaardigd. Het voorschrift dat heden ln wer king treedt, regelt de prijs, waar tegen meubelen door anderen dan vervaardigers ten hoogste aan ge bruikers of aan kleinhandelaren mo gen worden verkocht. Indien meubelen op afbetaling wor den verkocht mag aan den koper een rente in rekening worden ge bracht. welke berekend over het be drag. dat in termijnen wordt betaald, voor iedere maand crediet ten hoog ste 0,6 procent mag bedragen. EINDHOVEN, 25 Febr. Dinsdag middag wilde de gedetacheerde wachtmeester der marechaussee, zekere B., op het gemeentehuis te Nunen een projectiel demonteren, met het gevolg, dat het voorwerp uit elkaar vloog. De wachtmeester" werd aan het been zwaar gewond, terwijl een zekere v. d. L., lid van de be wakingsdienst uit Gerwen, eveneens zwaar gewond werd. De laatste is in het Binnengasthuis te Eindhoven, waarheen beide slachtoffers waren vervoerd, overleden- schuld aan deze toestand en nergens anders". De schrijver richt daarom een aan klacht tot den heer Valstar, het hoofd van deze bedrijfschap. „Het ware nooit zo ver gekomen, indien Valstar zijn onmiskenbare organisatorische gaven in dienst gesteld had van het doel. waartoe hij op zijn zetel ge klommen is. Het staat vast, dat toe standen als boven beschreven slechts bestaan kunnen onder een leiding, die in wanorde en oneerlijkheid van zijn ondergeschikten het doel van zijn streven ziet. Waarom doet deze man dat? Waar om, met welk doel handelt hij zo? Chaos wil hij, dat staat vast, maar bij een man als Valstar moet er methode in dit streven zitten. Eigen voordeel? Misschien. Wat zegt men bijvoorbeeld van het volgende geval? In Rotterdam zetelt de firma War mond Bij deze firma dienen de zoons van Valstar als commissionnairs. Deze firma Warmond was en is im- en exportfirma op Spanje. Krijgt ech ter nu een grote hap uit de export naar Duitsland, een hap van 80 pun ten. hetgeen zo ongeveer neerkomt op een exportbedvag van 250.000 gulden. Eigen voordeel van Valstar cn zijn familie? Het is maar een vraag?" Naaste medewerkers Tenslotte onthult de schrijver het politieke verleden van de naaste medewerkers van den heer Valstar, die nauw betrokken zouden zijn ge weest bij de uitvoer van wapens naar Rood-Spanje en bij de financiering van de bolsjewistische weerstand. Om een voorbeeld te noemen: R. Mol. eens voorzitter van deze Zuid- vruchtenbond, is thans voorzitter- dictator voor de binnenlandse groot handel onder Valstar. lid van de Cen trale Verdelingscommissie. C. L. Visser, een andere niet-Joodse be stuurder van genoemde bond, be-" kleedt ook in Valstar's bedrijfschap een belangrijke post. De keuze van de medewerkers zegt ook het een en ander over de gezindheid van den baas. Het weekblad „Storm ff" besluit: „Onder deze omstandigheden moeten wij rekening houden met een poli tieke bedoeling achter dit scheppen van de chaos. Wij kunnen niet aan nemen. dat Valstar van het verleden van zijn medewerkers niet op de hoogte is, evenmin als wij geloven kunnen, dat deze anarchistenknech ten nu plotseling tot volks denkende 1 werkkrachten geworden zijn. Zo staan de zaken met het ..Be drijfschap voor Groente en Fruit". De chaos is er. Wie is daarvoor verant woordelijk te stellen? De man onder wiens leiding deze chaos ontstond. ,Deze man heet Valstar." Bijzondere postzegels DEN HAAG. 25 Febr. Van 6 Maart tot en met 5 Juli 1944 zullen aan de postkantoren bijzondere post zegels verkrijgbaar worden gesteld met een toeslag boven de frankeer- waarde. De frankeerwaarde en toe slagen der zegels zijn IA plus 34, 4 plus 34, 5 plus 5 cent, 74 plus 71 cent en 10 plus 40 cent, de kleuren respec tievelijk bruinachtig zwart, bordeaux rood, groen, roodbruin en lichtblauw. De afbeeldingen op de zegels van 4. 5 en 10 cent (met op- en onderschrift Volksdienst Nederland) vertonen mo tteven uit het gezinsleven: een moe der met kind verschillende hou dingen. Op de zegels van IJ en 71 cent (met op- en onderschrift Win terhulp Nederland) komt een sym bolische voorstelling voor. waarbij het klaverblad respectievelijk het middelpunt en de achtergrond vormt. De ontwerpen zijn van W. J. H. Nijs te Vreeland, dip reeds eerder de legioenzegels ontwierp. De geldig heidsduur loopt tot 31 December 1944. Dodelijk verkeersongeval DEN HAAG, 25 Febr. Gistermiddag werd de 29-jarige wielrijdster G. B. J. op de Rijswijk- seweg, ter hoogte van de Bontekoe straat, door een vrachtauto aange reden. Het slachtoffer kreeg een wiel van de wagen over haar borst en werd in zeer ernstige toestand naar het Westeinde overgebracht, waar zij kort na aankomst is overleden. Ch. J. Hagemeijer naar Resid.-Orkest De directeur van „Crescendo", te Westzaan, de heer Ch. J. Hage meijer, heeft een aanstelling ontvan gen tot lid van het Residentie-Orkest te Den Haag. Hij studeerde aan het conservatorium te Den Haag Voor „Crescendo" betekent dit ver trek van een uitstekenden directeur een gevoelig verlies. De heer Hagemeijer zal per 1 Mei aa. ln functie treden. Kunst in de Hoofdstad In het kader der W.A.-Frontzorg- actie geven koren van de Jeugdstorm a.s. Zaterdagmiddag ln het Concert gebouw een herhaling van do „De Ruyter-cantate". 's Avonds voert ln de Kleine Zaal het Zepparonl-kwartet kamermuziek uit. Willem Mengelberg leidt het Abonnementsconcert van Zondagmiddag, waarbij Marinus Fllpse Liszt's Pianoconcert ln es gT. t. zal spelen. In de KI. Zaal geeft Rucky van Mill een herhaling van haar op 19 dezer gegeven Chopln-avqnd. Maandag speelt en spreekt Willem Andrlessen voor de Ned. Ver. Concertgebouwvrienden in de KI. Zaal over Schumann. Dick de Reus en Gerard Hengevcld geven Dins dag ln de KI, Zaal een viool- en piano avond. Woensdagavond ls het podium bezet door de pianiste Sini v. d. Brom. Op het Volksconcert van Don derdag spelen Jaap en Haakon Sto- tljn Voormolens Concert voor twee hobo's; de dirigent ls wederom Wil lem Mengelberg. Vrijdagavond draagt Albert v. d. Hoogte voor in de KI. Zaal. Zaterdag ls er weer een plano avond ln de KI Zaal. nu van Majoie Hajary. In de Grote Zaal concerteert 's avonds de ver. „Zang na Studie" en de ver. „De Kindervrienden" geeft 's middags in de KI. Zaal een concert. In de Stadsschouwburg gaat a.s. Zaterdag ..Tosca". Zondagmiddag wordt de première gegeven van „De Kring loop der Kleinmoedigheid", toneelspel van den Ned. auteur Dick Ouwendijk. 's Avonds speelt men „De Mirakelrid der". comédle van Lope de Vega. Maan dag brengt de Kameropera ..Fra Dla- volo". Woensdag geeft de afd. Ballet ten oi.v. Yvonné Georgi de eerste voorstelling van „Carmlna Burana", ballet van Carl Orff. Het program ma vermeldt verder de tweede Polo naise van Liszt en Debussy's „Prélu de k l'après-mldl d'un faune". Don derdag gaat „Spoken" van Ibsen, Vrij dag wederom „Carmlna Burana" en Zaterdagavond „De Kringloop der Kleinmoedigheid". Zaterdagmiddag wordt voor Vreugde en Arbeid de al enige tijd ln het vooruitzicht gestel de opera ,JDe verkochte bruid" van Smetana opgevoerd, in de Nederland- De zangvereniging D.O.V.V geeft Zondagmiddag ln Bellevue een voor stelling van de operette „De Groot- mogol' In het Centraal Theater voert het Centraal Toneel tot en met Dinsdag ..Collnette" op: daarna komt Cor Ruys met „Half om half". HetLeidseplelntheater blijft „Sprook jes" vertonen; Royal hetzelfde variété programma; Metropool houdt de klucht „Hoera ik ben papa" en Asta de revue „Kun Je nog lachen, lach dan mee" op het programma. Het circus Mikkenie-Strassburger blijft tot en met Zondag in Carré; het theater ls daarna tot 8 Maart ge sloten. SPORTNIEUWS Uit het damkampioenschap van Nederland In de ronde te Oosterbeek werd de belangrijke partij R. C. Keiler tegen W. Hulsman gespeeld. WIJ laten hier genoemde partij volgen. Wit: R. C. Keiler. Zwart: W. Hulsman. 1. 33—28, 18—23; 2. 39—33, 12—18; 3. 31—27, 17—21; 4. 37—31. 21—26: 5. 44—39. 26x37; 6. 42x31. 20—24; 7. 41—37. 14—20; 8. 4641, 7—12; 9. 47—42, 10—14; 10. 27—21, 16x27; 11. 31 x22, 18x27; 12. 32x21, 23x32; 13. 37 x 28. Deze uitruil wordt door Keiler bij voorkeur gespeeld. Zwart heeft nu een teveel op zijn lange vleu gel. 1116 gaat niet, daar dan 3430 en 2823 volgt. 13. 5—10; 14. 21—16, 1—7; 15. 4137. meestal wordt dit stuk niet gespeeld. Ruit 32 wordt opengehou den om zwart te beletten op het cen trum te komen. 15. 13—18; 16. 37—32. 20—25, o.l. niet de beste, het verhoogt de com binatiemogelijkheden van wit. 17. 42—37. 15—20; 18. 50—44, 10—15; 19. 4842, 8—13; 20. 30—31. 3—8; 21. 34—29, 18—23;'22. 29x18. 12x23: 23. 31—27, 8—12; 24. 40—34. 23—29; 25. 34x23. 24—30; 26. 35x24, 20x 18. Hoewel zwart nu enige stukken heeft opgelost, ls de stelling toch on evenwichtig gebleven. Bovendien ls bet nadeel van schijf 25 gebleven. 27. 44—40. 11—17; 28. 40—34, 19—24; 29. 49—44, 24—30; 30. 37—31, 14—19; 31. 42—37, dreigt met 28—22, 31. 18—22; 32. 27x 18, 13x22; 33. 31—26. 12—18: 34. 4540, verhin dert 1823 door 4035, waarna zwart steeds een stuk moet verliezen. 34. 1923, vrijwel gedwon-^ gen, daar wit met 2823 dreigt. 36. 40—35, 9—14; 36. 37—31. 14—19^ 37. 31—27, 22x31; 38 26x37, 7-^WT er ls niet veel beter, op 18—23 kan wit een gevaarlijke aanval op de kórte vleugel van zwart ondernemen, ter wijl op 18—22, 2823 weer sterk wordt 39. 3227. 18'23. De sterke posltlezet 2—7 waa door 27—22 en 28—23 ver hinderd. 40. 38—32, 12—18; 41 37—31. 6—11; 42. 16x7. 2x11; 43 33—29. 24x22; 1 44. 35x13, 18x9, 45. 27 x 29. zwart kon dit stuk verlies niet meer ver hinderen I 45. 15—20; 46. 29—23, 9—13; 47. 32—27. 13—19; 48 23x 14. 20x9, 49. 39—33, 9—13; 50. 33—29, 13—19; 51. 44—40, 19—24; 52 40—35, 4—9; 53. 3126, zwart geeft opl Duitse zwemkampioenen starten in Den Haag DEN HAAG, 25 Febr. Op Zondag 27 Februari worden in de overdekte zwem- en badinrichting aan de Mau- ritskade in Den Haag interessante wedstrijden gehouden. Verschillende goede Duitse krachten zullen aan de start verschijnen o.a. de kampioene in het torenspringen Susanna von Hartungen en de studentenkampioen Walter. In het nummer estafette voor dames zullen eveneens Duitse kampioenen en recordhoudsters star ten. De wedstrijden zullen om 3 uur aanvangen. Feestnummer voor Volewijckers AMSTERDAM. 25 Febr. Wij ontvingen het feestnummer, dat de Pers- en Propagandacommissie ter gelegenheid van het kampioenschap van De Volewijckers het licht heeft doen zien. Het blad, waarover B. Pasterkamp met kennis van zaken de redactie voerde, ziet er fris en fleu rig uit. Bondsvoorzitter. Karei Lotsy, schreef een inleidend woord, waarin hij als zijn mening te kennen geeft, dat De Volewijckers dit eerste kam pioenschap voornamelijk tc danken hebben aan hun voortreffelijke plceg- geest. In den brede wordt de geschie denis van de Overijse club er in ver haald. het bevat goede foto's cn Uschi zorgde voor een reeks geestig® caricaturen van elftal en bestuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1