HET DAGBLAD Weer 119 Amerikaanse vliegtuigen vernietigd Nijmegen, Enschede en Arnhem geteisterd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsberlcht Zware strijd ten N.W. van de stad Rogatsjew Sowjefbommen op Stockholm beg onnen Aanval op de Marianen Trieste beelden van oorlogs ellende Steeds zwaarder aanvallen op Engelse hoofdstad Grote vuurzee in korte tijd Nog meer hoge onderscheidingen Bekendmaking Doodstraf voor 7 saboteurs e Londen opnieuw aangevallen HOOFD W ARTIER VAN DEN FÜHRER. 23 Febr. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten zuidoosten van Kriwoi Rog braken onze grenadiers, door storm- geschut ondersteund, door de vijan delijke stelling en brachten de Sow- jets die taaie tegenstand boden in een verdere aanval zware bloedige verliezen toe. De stad Kriwoi Rog werd na ver bitterde gevechten en na vernieling van alle voor de oorlog belangrijke installaties ontruimd. In het gebied van Swenigorodka en ln het gebied ten zuiden van de Pri- pet verliepen eigen aanvallen met succes. Bij een verrassende luchtaanval op het Sowjetvlicgveld Sjitomir werden 20 vijandelijke vliegtuigen vernield. Terwijl ten zuiden van de Beresina en ten zuidoosten van Witebsk plaat selijke aanvallen van ,de Bolsjewisten werden afgeslagen, duren ten noord oosten van Rogatsjew de zware ge vechten met doorgebroken vijande lijke strijdkrachten voort. In het noordelijke gedeelte van het oostelijke front verlopen onze distan- ciëringsbewegingen ten zuidwesten en ten westen van het Ilmenmeer vol gens de plannen. Ten oosten van het Peipusmeer mislukten herhaalde aan vallen van de Sow jets Gisteren overdag verloor de vijand aan het oostfront 47 vliegtuigen. In Italië deed de vijand in het bruggehoofd van Nettuno zonder suc ces enige plaatselijke aanvallen. Daarbij werd een vijandelijke com pagnie, die met steun van tanks onze stellingen aanviel, vernield. Bij de verdere zuivering van het omsinge- lingsgebied ten zuiden van Aprilia werden gevangenen gemaakt. Onze eskaders slagvliegtuigen zetten hun aanvallen tegen de ontschepin gen van den vijand in de haven van Anzio voort en veroorzaakten nieuwe verwoestingen en grote branden. In de middaguren van de 22ste Februari vielen Noordamerikaanse eskaders bommenwerpers, sterk be schermd door jagers, plaatsen in midden-Duitsland aan. Tegelijkertijd vlogen Noordamerikaanse bommen werpers naar Zuid-Duitsland en het Protectoraat. Door talrijke brisant- en brandbommen ontstonden vooral in de woonwijken van enige steden schade. De Duitse luchtverdediging Misleidende seinen der vliegtuigen STOCKHOLM, 24 Febr. Grote opwinding is' in Zweden ontstaan doordat onbekende vliegtuigen bom men hebben uitgeworpen boven een voorstad van Stockholm. Hammarbi- Hoejden, en verder op Arata en Strangnas. Onder de bevolking ont stond een paniek. Tal van ruiten zijn vernield. In het zuidelijke deel van Stockholm deed zich' later nog een hevige ontploffing voor, welke wordt toegeschreven aan een bom met ver traagde werking. Uit de gevonden scherven blijkt, dat hier zonder twij fel sprake is van Sowjetrussische vliegtuigen. Het onrustbarende van deze aan val is, dat de vliegtuigen bij hun nadering rode en groene lichtkogels uitwierpen, welke volgens de inter nationale bepalingen als noodseinen gelden. Dienovereenkomstig trad het Zweedse afweergeschut dan ook niet in werking. De vliegtuigen profiteer den hiervan, door in Strangnas laag boven een kazerne te vliegen en drie bommen neer te werpen, waardoor twee soldaten werden gewond. In Stockholm zijn eveneens twee gewon den, verder is er veel schade door gesprongen ruiten en aan winkels, woonhuizen en een openluchttheater. De omvang van de schade is nog niet vastgesteld. Boven de stad Umes in Noord- Zweden zijn eveneens vreemde vlieg tuigen waargenomen, twintig in aan tal, die ongetwijfeld ook Sowjetrus sische zijn geweest. De Zweedse pers is over deze ge beurtenissen zeer verontwaardigd en eist in felle bewoordingen een scherp protest in Moscou. Terreuraanval op de stad Agram AGRAM, 24 Febr. Anglo-Amerl- kaanse vliegtuigen hebben een ter reuraanval ondernomen op Agram. de hoofdstad van Kroatië. Tot de bescha digde gebouwen behoort een kerk, ter wijl het Franciscaner en het Domini caner klooster verwoest werden. Acht monniken kwamen om het leven. De aartsbisschop, die onmiddellijk na de aanval ter plaatse was. noemde de aanval een waanzinnige misdaad, die eens door de gerechtigheid gestraft zal worden. De Poglawnlk en verscheidene mi nisters hebben een bezoek gebracht aan dfe getroffenen en zich overtuigd van hun moedige houding. In de haven van Gibraltar zijn verscheidene oorlogsschepen aangeko men. Er liggen thans twee slagkruisers en acht torpedojagers, alsmede veer tig koopvaardijschepen Twintig vlieg tuigen zijn Woensdagochtend ln de richting van de Middellandse Zee ver trokken. Roosevelt heeft bevestigd dat hij een brief heeft ontvangen van Stalln, doch verklaard, dat die geen betrek king heeft op Polen. In Zuld-Walcs zijn 1700 mijn werkers ln staking gegaan. Een mdt oorlogsmaterieel geladen Turks schip ls door de Britten ln een Egyptische haven aangehouden en ge lost. Door de bombardementen oer geallieerden ls de beroemde abdij van Grotta Ferata bij Rome verwoest. Ze werd ln 1004 gesticht Sinds de landing op het Italiaan se vasteland ln 1943 hebben de Brit se troepen 36.626 man verloren, de Amerikanen 75 367 man In totaal hebben de geallieerden dus 7 divisies verloren. Een Britse schatting stelt het aantal slachtoffers van de hongers nood ln Bengalen op 5 mlllioen Eden heeft verklaard dat nieuwe onderhandelingen met Spanje worden gevoerd. had ook gisteren bij de bestrijding der Noordamerikaanse bommenwer pers succes. Zij vernietigde 119 vlieg tuigen, waaronder 95 viermotorige bommenwerpers. In de afgelopen nacht wierpen enige vijandelijke storingsvliegtuigen bommen op plaatsen in West-Duits gebied. Het Duitse luchtwapen deed in de afgelopen nacht een nieuwe effect rijke grote aanval op Londen. Sterke eskaders zware gevechtsvliegtuigen wierpen boven het stadsgedeelte een grote hoeveelheid explosie- en brand bommen uit, die aanzienlijke schade en uitgebreide branden veroorzaakte. Een spoor van wrakken Over de dubbele aanval der Ameri kaanse bommenwerpers meldt het D.N.B. nog: Opnieuw, evenals ln de grote lucht slag van 11 Januari, wordt het tra ject der Amerikanen gekenmerkt door talrijke vliegtuigwrakken. Ook het luchtdoelgeschut heeft een groot aandeel in het Duitse succes gehad, maar vooral waren het de eskaders Duitse jagers en torpedo-vliegtuigen, die zich met ongekende aanvalslust op de dichte formaties Amerikaanse bommenwerpers stortten en de ene machine na de andere omlaaghaal den. Een golf grote bommenwerpers werd op die manier volkomen vernie tigd. met uitzondering van drie toe stellen, die zich wisten te redden. Voorts werd waargenomen, dat tal rijke vijandelijke machines boven zee brandend zijn neergestort. De Ameri kaanse luchtmacht verloor bij haar zware nederlaag op 22 Februari ten minste duizend man vliegend perso neel. die als specialisten met een langdurige opleiding niet zo eenvou dig te vervangen zijn. Een speciale correspondentie meldt: De ene aanval, die van het Westen uit werd gedaan, richtte zich tegen Centraal-Duitsland met het zwaarte punt Maagdenburg-Harz en de an dere. van het Zuiden uit. tegen het Protectoraat met het zwaartepunt Pilsen en een stad in Noord-Beieren. BERLIJN. 24 Febr. In de afgelo pen nacht is te Washington bekend gemaakt dat Amerikaanse zeestrijd- krachten een aanval hebben onder nomen op een nog niet nader ge noemd gedeelte der Marianen. Men veronderstelt te Berlijn dat de belangstelling der ^merikanen in de eerste plaats wel gericht zal zijn op Goeam, dat -tot het uitbreken van de strijd in handen der V.S. was en dat voorbestemd was de Marianen te con troleren. Uit het feit dat het Washingtonse communiqué melding maakt van een aanval van honder den bommenwerpers zou kunnen wor den afgeleid dat nog geen sprake is van een landing. In Japan merkt men op dat een actie als deze is verwacht en dat de Amerikanen blijkbaar streven naar een frontale aanval, hetzij op Japan zelf, hetzij op de Philippijnen, die de verbinding vormen tussen Japan en zijn riieuw verworven grondstoffen- gebieden. Men meent verder dat aan vallen als deze een uitdaging moeten zijn aan de Japanse vloot en rekent in elk geval op gevechten die voor de naaste toekomst beslissend zullen zijn. daarbij wijzend op de mogelijk heid dat Japan op zijn beurt een uit val onderneemt die voor de Ameri kanen ernstige volgen kan hebben. Drie Jongens verdronken EINDHOVEN, 24. Febr. Dins dagmiddag zakten de twaalf- en veer tienjarige broertjes R. en de twaalf- Jarige Van A. die op een brandkuil te Oirschot aan het schaatsenrijden waren, door het ijs. Een kwartier later konden de jon gens op het droge worden gebracht, maar de levensgeesten bleken toen reeds geweken te zijn. Ie JAARGANG No. 46 DONDERDAG 24 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Bewaakt door Duitse soldaten trekken ze Rome binnen. Engelse en Ame rikaanse krijgsgevangenen uit het gevechtsterrein in het bruggchoo/d bij Nettuno op mars door de Italiaanse hoofdstad. (P.K. foto Vack/Atl.-H.) NIJMEGEN,' 23 Febr. De oude stad Nijmegen is gistermiddag zeer zwaar getroffen. De Angelsaksische bommenwerpers, die men zo vaak hoog over had zien vliegen, op weg naar de Duitse steden, keerden zich plotseling tegen deze Nederlandse stad. Op tal van plaatsen vielen brisant- cn brandbommen, die on middellijk een groot aantal slacht offers maakten. Steekvlammen schoten op uit de stad cn dc torens van de veertiende-eeuwse St. Stevens- kerk en die van dc Karmel, het mccs- terbouwwerk van Ed. Cuypcrs, zag men wankelen cn omlaagstorten. Overal in de straten vielen mensen neer, bloedend, verminkt. Gehele straten waren plotseling iri een vuur zee veranderd, temidden waarvan gewonde mensen om hulp jammerden. De brandweer stond voor een schijnbaar hopeloze taak, vier kerken brandden als laaiende fakkels, want- behalve de Stevens en de Karmel brandden ook de St. Canisiuskerk van de paters jezuïeten en de St. Fran- ciscus. Spel breidde het vuur zich uit. Men -tedde wat te redden was. men bluste waar men kon. men hielp waar maar mogelijk. Hier vroeg men niet naar geloof of stand of politieke gezindheid. Plotseling sloot zich in de massa der wanhopigen en vertwijfelden een legertje van bezonnen hulpvaardige mensen aaneen. De brandweer, later versterkt uit omliggende plaatsen, de dienst der luchtbescherming, het politiecorps, W.A.-niannen en tal rijke andere vrijwilligers waren uren lang bezig om het vuur meester te worden, gewonden te verzorgen en mensen te helpen, die met één slag beroofd waren van hun bezit. Ge redde meubelen werden op pleinen en in parken bijeengebracht. Dak lozen kregen de eigen dag nog van gemeentewege warm voedsel Het aantal doden en gewonden is nog niet bij benadering op te geven, talrijke slachtoffers liggen nog onder de puinhopen. De schade is enorm. De mooie oude BERLIJN, 24 Febr. De in de nacht van Dinsdag op Woensdag uit gevoerde zesde zware aanval van de Duitse luchtmacht is een bewijs, dat de slag om Engeland met toenemen de kracht wordt voortgezet. Men vestigt er in de Wilhelm- strasse de aandacht op dat het lcgcr- bericht thans voor het eerst de term „zware aanval" gebruikt: dit wijst er op dat de aanval heviger was dan de voorgaande. Ook ditmaal werden weer nieuwe wapens en aanvalssystemen toege past. Na het uitzetten van grondsig- nalen in de vorm van lichtbakens die worden uitgeworpen door speciale vliegtuigen, voorrijders genoemd, vol gen de eigenlijke aanvallen door ge sloten formaties bommenwerpers. Het verrassendste kenmerk van deze aanvallen is de veelzijdige taktiek, die wordt toegepast. Nu eens past men de zogenaamde windroostech niek toe* dan weer de spiraaltech- mek, die op een middelpunt gericht is en waardoor ook de grote schade in zekere voor de oorlog belangrijke gebieden van Londen verklaard kan worden. 'Verder wordt ook gebruik gemaakt van de lijntaktiek, die de Duitse vlie gers ..ganzenmarstaktiek" hebben ge noemd, alsmede de zogenaamde wig- laktiek. Hoewel gisteren met onge veer gelijke sterkte als bij de eerste aanvallen op Londen werd gevlogen, is het effect, dat door Duitse ver kenners kon worden waargeno men, buitengewoon groot. Thans wordt onthuld, dat tijdens een reeks kleine aanvallen op de Britse hoofdstad in de laatste maan den van het vorige jaar de nieuwe methoden zijn ontwikkeld en be proefd. Dc aanvallen in 1943 werden hoofdzakelijk door één commandant, namelijk kapitein von P. gevlogen en hij is het geweest die thans de nieuwe methodes van bommenwer- pen in de praktijk leidt. De bedoeling daarbij is zo snel moge lijk uitgebreide vlaktebranden te doen ontstaan met zo weinig mo gelijk machines en bommen. Alle bommen van zwaar kaliber, die de aanvallers meevoeren, worden in een „zwarte groep" in het midden der eskaders meegevoerd, zodat de grootst mogelijke bombardementscon centratie wordt bereikt. Bovendien heeft men 'een werkwijze uitgedacht, welke- de diverse branden snel tot één grote vuurzee verbindt, terwijl krings gewijze daaromheen talrijke andere brandhaarden als satellieten voor komen. Achter dit zogenaamde satel lietensysteem schuilt natuurlijk een pirotechnisch geheim, waarover niet gesproken kan worden. Het resultaat, van deze experimen ten heeft de Duitse piloten zelf ver rast. Ook de uitwerking van de nieuwe explosieve munitie is zeer be vredigend geweest. Het geheim hier van moet hoofdzakelijk in het kali ber gezocht v/orden. Bovendien is bij herhaling vastge steld dat de Britse afweer niet tegen deze aanvallen is opgewassen, ook niet nu ze rond Londen ongeveer verdrievoudigd is. Zelfs de moderne rakettenkanonnen, waar de Engelsen zich veel van hadden voorgesteld missen hun uitwerking. De lage verliezen schrijft men ook toe aan het falen der Britse peil- apparaten of aan de manschappen, die deze installaties bedienen moeten. Dit kan men onder meer vaststellen uit het aantal Duitse machines, dat de Britten boven Londen meenden te hebben kunnen vaststellen, doch dat veel te laag is. Een interessant beeld van de aan val geven de filmstroken, die door begeleidende snelle gevechtsvliegtui gen werden opgenomen. Hierop ziet men een soort zonnestelsel in een krans van sterren en planeten. In het centrum ligt de gigantische vlaktebrand, omringd door de blok- branden en de aparte brandhaarden. Ook Woensdag Naar de Engelse nieuwsdienst meldt, heeft de Duitse luchtmacht in de nacht van Woensdag op Donder dag opnieuw „een zware aanval op Londen" ondernomen. In enige Lon- dense wijken was het luchtdoelge schut het zwaarst sinds het begin van de oorlog. Reuter meldt, dat „een Londense buitenwijk haar hevigste aanval met brandbommen beleefde sinds April 1941". stad is plotseling een toonbeeld van oorlogsellende geworden. De Grote of' Stevenskerk te Nij megen dateert uit de 13c eeuw. doch werd in haar huidige gedaante eerst tweehonderd Jaar later voltooid, zij het dan, dat ook toen het bouwplan in zover niet was uitgevoerd, dat de middenbeuk niet tot groter hoogte dan de zijbeuken was opgetrokken. Het bedehuis, gemengd van karakter daar het deels met hout, deels met steen is gedekt, was nu tot een z.g. hallenkerk geworden, welke in Duits land verbreid type zich van de Franse gothiek onderscheidt door minder geprononceerde verticale lij nen en concentratie van het licht in de zijbeuken. De Stevenskerk is enig in ons land door haar Zuiderportaal, dat als een veelhoekig baldakijn op pijlers is gebouwd voor de gevel en dus los staat van het eigenlijke bouwwerk. Het inwendige van de kerk, die men van de Grote Markt slechts kan be reiken via de zeer fraaie „kerkboog". onderscheidt zich door de gesneden meubelen uit de 17e eeuw en de ko peren kronen. In het koor bevindt zich het grafteken van Catharina van Bourbon, echtgenote van hertog Adolf van Gelder en overleden in 1512. De toren, die thans geheel is ingestort trok de aandacht door zijn sierlijke, luchtige spits uit de 17e eeuw, welke enige overeenkomst ver toonde met die van de Oude Kerk te Amsterdam. De ramp te Enschede Enschede is Dinsdag ook het slacht offer geworden van een terreuraan val der Angelsaksen, waarbij vooral de arbeidersbevolking zwaar getrof fen is Enschede was trots op zijn moderne arbeiderswoningen, nu ziet het. met verbeten woede op de zwarte puinhopen daarvan. Een zeer groot aantal brandbommen werd over de stad uitgestrooid, waardoor zeer tal rijke en omvangrijke branden ont stonden. Met grote inspanning is men er tenslotte ln geslaagd de bran den meester te worden. Sommigen hebben nog wat kunnen redden en zij bewaker nu zorgvuldig wat er overbleef van hun huiskamer en slaapkamer van bedden en linnen goed Onderlinge hulp heeft nog veel erger ramp voorkomen, maar het is zo al erg genoeg. Als een grote ramp voelt men ook de volkomen verwoesting van de prachtige openbare leeszaal en bibliotheek, een der beste in den lande, zei men hier met trots. Drie kerken zijn in de as gelegd, een katholieke, een hervormde en een gereformeerde kerk. Het aantal doden is tot nog toe niet zeer hoog. maar de materiële schade is enorm, en waar kan men in deze tijd een ander huis vinden, waar meubelen en lijfgoed kopen? Onderlinge hulp alleen kan hier enie verlichting brengen. De aanval op Arnhem Dinsdagmiddag heeft de vreedzame Arnhemse burgerij op hoogst, pijnlijke wijze kennis gemaakt met de onver antwoordelijke Anlo-Amerikaanse oorlogvoering. In het bijzonder geldt dit voor de bewoners van twee wijken, waarop een reeks brisantbommen zijn neergeworpen, welke rouw en ook groot leed van andere aard hebben gebracht over velen. Talrijke huizen werden volkomen vernield. Bovendien kregen in de onmiddellijke nabijheid gelegen huizen zo grote schade, dat zij volkomen onbewoonbaar zijn. Nog belangrijk groter is het. aantal hui zen, dat tijdelijk geheel of gedeelte lijk onbewoonbaar is geworden door de gevolgen van de luchtdruk, die vele honderden ruiten deed sprin gen, talloze pannen van de daken hikte, plafonds ineen deed storten en inboedels ruïneerde. Veel erger is nog, dat zoveel on schuldige levens plotseling zijn weg gerukt en mensen misschien voor al- rijd zijn verminkt. De luchtbescher mingsdienst. de geneeskundige dienst en de Technische Noodhulp zijn ter stond begonnen met het allervoor naamste: het redden van zoveel mo gelijk mensenlevens. In de loop van de middag waren talrijke zwaar ge wonden naar het ziekenhuis overge bracht. Behalve officiële diensten hebben ook tal van burgers zeer doeltref fend hulp verleend. Dank zij de medewerking van buurtgenoten, vrienden en kennissen hadden vrij wel alle getroffenen binnen enkele uren nieuw onderdak. Na de doorbraak bij Tsjerkassy HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 Febr. Naar het weermachtsbericht van 20 Februari 1944 heeft gemeld, hebben de in de gevechtsgroep Stemmermann aaneen gesloten formaties van het leger en de. Waffen-// sedert eind Januari heldhaftig standgehouden tegenover den steeds weer op hen aanstormen den, numeriek en in materiaal verre overmachtigen vijand, en ten slotte door een stoutmoedige doorbraak naar het Westen de omslngelings- ring bij Tsjerkassy doen breken. De voorwaarden voor het welsla gen van de doorbraak werden in het leven geroepen door de ontzettings- aanvallen van twee andere gevechts groepen van het leger en de Waffen- die daarbij de bolsjewisten uiterst zware, bloedige en materiële verlie zen toebrachten. Buitengewoon waren de prestaties der aan deze verbitterde worsteling deelnemende Duitse soldaten van alle rangen. Onder ondenkbare moeilijk heden van weer en wegen, eerst in diepe modder, vervolgens in zeer zware sneeuwstormen en hoge sneeuw verstuivingen, hebben zij zich in aan val en afweer ten zeerste onder scheiden. De Führer heeft na het einde van deze gevechten een groot aantal hoge dapperheidsonderscheidmgen verleend aan militairen van het leger. Reeds op 18 Februari 1944 kregen, zoals reeds is gemeld, de generaal dei- artillerie Stemmermann en It.-gene- raai Licb het eikenloof bij het rid derkruis van het IJzeren Kruis. Op 21 Februari werden o.m. verleend: het eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis aan den generaal der pantser troepen Hermann Breith, comman derend generaal van een pantser corps, als 48ste, en aan It.-kolonel der reserve Franz Bake, comman deur van een pantserregiment, els 49ste soldaat der Duitse weermacht, het eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren kruis aan majoor Kastner, leider van een regiment grenadiers, als 401sten soldaat van de Duitse weermacht. Prijslijst voor schoenreparaties DEN HAAG, 24 Febr. In de Staatscourant van gisteren is een prijsaanduidingsvoorschrift 1044 voor de schoenreparatiebedrijven opgeno men, waarbij ieder, die als schoen- hersteller reparaties aan schoenwerk verricht, verplicht wordt in winkel of werkplaats een duidelijk zichtbare prijslijst op te hangen. DEN HAAG. 23 Febr. De höhere ff- und Polizeifiihrer Nordwcst deelt mede, dat het Politiestandrecht te "Amsterdam" op 22 Februari '"1944 He" volgende Nederlandse staatsburgers als saboteurs ter dood veroordeeld heeft: 1. Den vishandelaar Harm Gerssen, geb. te Urk op 6 April 1912. 2. Den chauffeur Willem van de Kamp, geb. te Arnhem op 12 Juni 1919. 3. Den controleur en voormallgen Nederlandsen politiebeambte Jacobus Heijdra. geb. te 's-Gravenhage op 9 Augustus 1918. 4. Den stuurman Albertus Hommer- son, geb. te Culemborg op 10 No vember 1905. 5. Den kapper Jan Eshuijs, geb. te Wormerveer op 1 December 1912. 6. Den bakker Cornells Koetsier, geb. te Doorn op 21 October 1909. 7. Den sportleraar Gerhardus Doc tor. geb. te Haarlem op 1 Maart 1917. Het vonnis is voltrokken. De veroordeelden hadden een ge heime vereniging opgericht met het doel om daden van sabotage te ple gen tegen Installaties van de Duitse weermacht cn om roofovervallen te plegen op distributiebureau's en post kantoren. De bende sloot zich einde 1943 aaneen ln oen tild waarin alle rustverstorende elementen door de in de voorafgaande zomer en herfst ge velde vonnissen van het Standgerecht met nadruk gewezen waren op de ge varen van hun handelwijze. Het Poli- tle-standrecht heeft reeds op grond van hot lidmaatschap van de geheime vereniging, die ten doel had het ple gen van gewelddaden, tegen alle daders op grond van de Ordnungsschutzver- ordnung van 9 Januari 1943 de dood straf uitgesproken, Gerssen, v. d. Kamp. Heijdra en Hommerson hebben deelgenomen aan verscheidene roof overvallen op dLstributlebureau'8 en een postkantoor. O.a. hebben zil de overval gepleegd op het politie- en distrlbutleoureau ln Oegstgecst. op 9 I November 1943 en op het postkantoor ln Pui-merend, op 11 Januari 1944. BIJ de laatste overval maakten zij een be drag yan 20.000 gulden bult. dat zij ;n korte tlid voor persoonlllke doeleinden hebben verbrast. Hierin heeft het politiestandrecht evenals bij de vroeger gevelde vonnis sen handelingen gezien, dlc de open bare orde ln de bezette Nederlandse gebieden ln gevaar kunnen brengen, zodat tegen de daders als saboteurs overeenkomstig art. 1 van de Ord- nungsschutzverordnung de dóodstraf werd uitgesproken. Gerssen, v. d. Kamp en Eshuijs hebben bovendien ln Januari 1944 tevergeefs getracht een ln aanbouw zijnd voor de Duitse weermacht bestemd vrachtschip ir brand te steken. Het Politiestand recht heeft deze daad alleen al be schouwd als een misdaad waarvoor zij de doodstraf verdienen en ver klaard. dat op grond van de Ord- nungsschutzveroranung de poging tot misdaad evenzo gestraft wordt als de voltooide misdaad. De veroordeel den Gerssen. v. d. Kamp. Heijdra en Hommerson hebben een tamelijk groot aantal vuurwapens ln bezit ge had en deze bij het plegen van de strafbare feiten telkens meegenomen. Door den president van het Politie standrecht werd verklaard, dat voor bewoners van het bezette gebied, die ln het bezit zijn van wapens en deze voor strafbare handelingen gebruiken, alleen do doodstraf ln aanmerking komt. De veroordeelde Koetsier heeft toegelaten dat ln zijn woning wapens gebracht werden om aan de leden der bende uitgereikt te worden, die deze dan ook gekregen hebben Deze han delwijze werd door het Politiestand recht even zo strafwaardig verklaard als het bezit van wapens zelf, waarop volgens de Ordnungsschutzverordnung de doodstraf staat. De veroordeelde Docter heeft als lid van de sabotage groep relaties aangeknoopt om wa pens te verkrijgen voor de sabotage groep. Derhalve is zijn deelneming aan de geheime vereniging beschouwd als een bijzonder ernstig geval waar voor de doodstraf ln aanmerking komt. Het is wellicht de zwaarste slag van deze oorlog, die thans in het oosten van ons land neer gekomen is. Niet zozeer om stra tegische redenen: de argeloze burger doet maar het beste, krijgskundige beschouwingen ach terwege te laten, op het ogenblik dat hij arbeiderswijken in vlam men ziet opgaan en kerken in puin vallen. Evenmin, omdat het aantal doden en gewonden dat van vorige bombardementen over treft: de cijfers van de eerste dagen zijn geen volledige cijfers en het opruimingswerk is ditmaal zó omvangrijk en over zoveel punten verdeeld, dat vergelij kingsmateriaal een zeer voorlopig karakter moet dragen. Dat de bur gerbevolking in haar behuizing, in zijn kuituurwaarden, in alles wat haar dierbaar is. binnen weinige minuten eindeloos-veel verloren heeft. het is al even zeer een zaak van schrijnende, onmiddellijke belevenis en niet in de eerste plaats van vergro tende of overtreffende trap. Maar door één opvallend punt onderscheidt zich dit nieuwe drama van zoveel vorige: door zijn spreiding over vele plaatsen tegelijk, over een ganse land streek. Ongeveer terzelfder tijd werden Nijmegen, Enschede en Arnhem zwaar, een reeks andere plaatsen in geringere mate ge troffen. Afschuwelijke ervaringen van deze soort spreken immer slechts in volle omvang tot de rechtstreeks getroffenen. Het leed van de moeder, die door de éne donderslag haar kind verloor, van de kinderschaar, die zich zonder ouders ziet. van arbei dersgezinnen, die in een lange rij mét een ganse straat hun enige bezit ter wereld en het dak boven hun hoofd in vlammen op zien gaan, van een naar voorjaar zwemende, heldere winterdag, die op het onverwachtst vervuld wordt van bloed en klachten, dat alles laat zich ook met het best-bedoelde woord niet bena deren. En „men" vergeet snel, wanneer het niet de eigen zoon was, die werd verminkt, wanneer het niet de eigen moeder was, die omkwam en wanneer het niet de eigen haardstede was, die in vlammen opging. Daarom juist is misschien dit maal de gelijktijdigheid van ver schillende van deze rampen het duidelijkste „memento", een nauwelijks nog mis te verstaan vermaan. De oorlogswerkelijkheid is een nabije werkelijkheid ge worden, de lichtvaardige vreugde kreten over invasie en bevrijding zijn aan een ontzettende ervaring getoetst. Laten wij ons op dit ogenblik niet begeven in de vraag, of dit misschien nog pas „een begin" is. Het is een onmiddellijk te bevat ten. troosteloos feit en dat is voorlopig rijkelijk voldoende. Het is naar het woord van Churchill in zijn jongste Lagerhuis-rede voorts een stukje van het „hoofd offensief" der geallieerden op het huidige ogenblik. Het is naar dit zelfde woord een stukje van het „fundament", waarop in de ko mende weken en maanden de plannen voor de Anglo-Ameri- kaanse invasie worden gebouwd. Daérin schuilt een beslissend deel van dit bloedige memento. Laat ons hopen, dat althans uit de rouw van ontelbare vertwijfel de gezinnen, uit het offer van nog ongetelde doden en vermink ten deze éne grote waarheid in volle omvang spreken zal tot het gehele Nederlandse volk: wat thans in Nijmegen, Enschede en Arnhem, in een hele reeks kleine re plaatsen op hetzelfde ogenblik, tot rampzalige ervaring werd, dat is een ervaring die ons ganse volk als de eigene moet zien en waar van het zich niet lichtvaardig los kan maken, zonder de onschul dige slachtoffers onrecht te doen. Het is niet waar. dat de (in Nederland allang niet meer zo vurig gewenste) invasie een loterij is. waarbij wij allemaal een hoofdprijs winnen en slechts hier en daar iemand de prijs van de loten betaalt. Het is evenmin waar, dat het hier gaat om „een paar moeilijke dagen". Ook Churchill zelf heeft er thans al vast op voorbereid, dat alleen de luchtbombardementen voorlopig reeds tot diep ln de zomer worden voortgezet. Hij heeft van .de Duit se strijdkracht een beeld gegeven, dat niet bepaald op een nabij einde van de oorlog wijst. Dat betekent in het kader van de geallieerde plannen een be proeving, die over „een paar moeilijke dagen" ver uitreikt. De oorlog, die men van de over zijde van het Kanaal thans hier binnendragen wil, is een geheel andere dan die van 10 tot 15 Mei 1940, die aan het overgrote deel van het Nederlandse volk als een onbegrepen schaduw en zonder onmiddellijk leed voorbijflitste. De brandbommen-ladingen, die Brits-Amerikaanse bommenwer pers thans over een ganse arbei derswijk in Enschede uitstrooi den, en die nu eenmaal van na ture niet gericht kunnen worden tegen een zuiver omlijnd militair doel. spreken een duidelijke taal. Een tot dusverre door de meesten niet of onvoldoende begrepen wer kelijkheid is rampzalig-nabij ge komen. Moge het Nederlandse volk aan de baar der doden van thans althans de legendarische werkelijkheidszin hervinden, die het bij zoveel onverantwoordelijk invasie-gejuich op onderscheiden punten vergat. Ziekenauto aangereden en in brand geraakt Zielce in vlammen omgekomen HEEMSTEDE. 24 Febr. Woens dagmiddag hati op de Herenweg te Heemstede eejB a-uto-ongeval pi&sts met dodelijke afloop voor een der in zittenden. Een ziekenauto, komend uit de richting Den Haag. werd, doordat een vrachtauto beladen met zand geen voorrang verleende, aangere den aan de zijkant. De ziekenauto, waarin zich behalve de bestuurder en een zieke nog drie personen be vonden, kantelde. De auto schoof nog ongeveer dertien meter over de weg. De dop van de benzinetank scheurde hierdoor los, waardoor de benzine over de weg vloeide en met de auto in brand geraakte. Door spoedige hulp konden vier van de inzittenden worden gered; twee hunner liepen brandwonden aan gezicht en han den op De in de auto vervoerde zieke, de 64-jarige J. L. uit Zierik- zee. die op reis was naar Haarlem, kon niet meer gered worden en is in de vlammen omgekomen. De twee gewonden, de gezusters C uit Zierikzee. zijn ter verpleging naar een ziekenhuis te Haarlem overgebracht. De ziekenauto afkom stig uit Bergen op Zoom is totaal verbrand. Radiopraatje Max Blokzijl DEN HAAG. 24 Febr. In de serie „Brandende kwesties" spreekt Max Blokzijl hedenavond over Hil versum I om 18.45 uur over: „Wat meer critische nuchterheid alstu blieft". SPORTNIEUWS Oost-West uitgesteld DEN HAAG. 23 Febr. De districtswedstrijd tussen Oost en West. welke op Zondag 5 Maart in het Goffert-stadlon te Nijmegen zou worden gespeeld, is tot nadere datum uitgesteld. Elftallen voor de Technische Dag ROTTERDAM. 23 Febr. Het Rot- terdamse elftal, dat op de Technische Dag tegen het Amsterdamse elftal ln het stadion van AJax zal spelen, is als volgt samengesteld: Doel: Hulsman (Coal); achter Ol denburg (Feijenoord) en Louwe (Xer xes); midden: De Leeuw (Xerxes), J. en C. Poulus (belden H.DV.S); voor: Seton (Sparta), hennlngshof (RFC), Lagendaal (Xerxes), Wilkes (Xerxes) en Borranl (H.D.V.S.). Reserves zijn: v. d. Draay (Sparta), v. d. Moer (HJD. V.S), Rljshouwer (Xerxes) en v. d. Lely (Feijenoord). Het elftal van de Rotterdamse tweede klassers dat die dag op het terrein van R.F.C. te Rotterdam tegen de Amsterdamse tweede klassers ln het veld komt. ziet er als volgt uit: Doel: Landman (Neptunus); ach ter: B. 't Hart (Coal) en M. Smits (Excelsior): midden: Gelderblom (C. V.V.). Bal (Excelsior) en De Bruin (S.V.V.); voor: Zaanen (C.V.V.), Wou ters (Overmaas). Braams (Excelsior), Van Bockum (C.V.V.) en Kllsdonk (Excelsior). Reserves zijn: Van Vught (Slikkereer), Hoogendoorn (Neptu nus). Ernst (Excelsior) en Bakker (Coal). Korfbalprogramma Zuid-Holland. Eerste klas: DKC Het Zuiden. Achilles—Gymnasiasten. DeetosHSV, Ons EibernestHKV. Tweede klas A: ALO—Fluks, Die Haghe—Ready. Derde klas A: Gymnasiasten 2 Olympiaan, Ready 2—Rood-Wit. Het Zuiden 3Algemene (12 u."). Fluks 2 —Achilles 3; B: Emma—Ready 3, HKV 2—Algemene 2, Zuiderkwartier —Hou StancL Promotiecompetitie begint Zondag DEN HAAG. 24 Febr. Zondag a.s. wordt in district 1 reeds een aan vang gemaakt met de competitie, welke gehouden wordt tussen de kam pioenen der afdelingen in de ver schillende klassen van de competitie van de N.V.B. Het zijn de volgende wedstrijden: Derde klasse-B: Hel-- derHFC. Vierde klasse E: EVC— Zaanlandia. Vierde klasse L: AWde Zebra's. VOLKSCULTUUR EN KUNST Mozarts „Entführung" bij Duits Theater Voor de derde maal binnen betrek kelijk korte tijd kreeg men thans Mozarts opera „Die Entführung aus dem Serail" te zien: eenmaal van do Kameropera, eenmaal van het ste delijk Toneel van Dortmund en dit maal van het Deutsches Theater ln den Nlederlanden, dat er wederom de Haagse Stadsschouwburg mee vol had gelokt In deze omstandigheden gaat men dan allicht vergelijken en men moet dan erkennen, dat deze voorstel ling wat uiterlijke praal betreft het van de belde andere won. Met uiter lijke praal staat of valt zulk een een voudige speelopera, die Mozart zelf bcscheldcnlljk „zangspel" noemde, echter niet. Daarom stemt het tot vreugde, dat men een vertoning genoot, waarbij over het geheel genomen en naar de geest van het werk beschouwd, die van de Kameropera niet behoefde ten- achtergesteld te worden. Vocaal noch „dramatisch" was ook maar één spe ler van het Duitse Theater ln de meer derheid bij de Nederlanders en zelfs de regie het krachtpunt bij het Duits Theater van Kurt Puhlmann kon die van Abraham van der Vies niet doen vergeten, welke het minder ln het pompeuze dan ln het „comme dia deH'arte"-achtige had gezocht. De meerderheid wonnen ln deze voorstel ling dan ook de scenische uitrusting met kostbare décors (van Ernst Rufer) en costuums (van Lllo Hagen), waar naar men hier ln de tegenwoordige tijd vinger en duim aflikt, benevens de voortreffelijke muzikale verzorging onder de beproefde leiding ven kapel meester Wilhelm Franzen met zijn, opera-orkest. De rol. waarmede dit „zangspel" staat of valt, die van den hol vizier Osmin, was in handen van Sanders Schrler, die er een voortreffelijke, niet door charge overdreven creatie van gaf en ook vocaal zijn partij ten volle stond, zonder dat hij de verrassende uitbeelding van Bram Elderlng ln de schaduw kon stellen. In Marianne Thomass zag en hoorde men een matige Constance en in Anton Lehm- bach oen aannemelljken Belmonto. Hertha Tho&s en Heinz Braun gaven levendige misschien wel iets té levendige uitbeeldingen van Blond- chen en Pedrillo en Albert Parsen was een Sellm Bassa, die het vocaal wel erg gemakkelijk heeft, hetgeen hij ln rustig en waardig spel compenseerde. Het succes van deze première was groot, zodat men van dit genoeglijke zangspel ook ln deze gedaante wel een lange serie voorstellingen zal kun nen tegemoetzlen. G. K. KROP In de vacature-Wltt ls tot leraar ln het klarinetspel aan het Rijkscon servatorium te Den Haag. benoemd, de heer Jaap-van Opstal. Jaap van Opstal ls 30 Jaar oud en sinds 1938 solo-klarlnettlst van het Residentie-Orkest. HIJ is oud-leerling van het Rijksconservatorium: voor piano van Carel Oberstadt en voor klarinet van Wltt. Hij behaalde ln 1-934 het diploma piano (onderwijs kunst). ln 1935 klarinet (orkest diploma) met onderscheiding, ln 1936 plano (solospel) met onderscheiding en ln 1936 klarinet (solospel). Het Deutsches Theater brengt 3 Maart ln de Haagse Stadsschouwburg de première van Lehars operette „Der Graf von Luxemburg", ln do enscenering van Paul Hellmuth Schüssler. muzikale leiding van Otto Ehrlch Steeger, décor van Alfred Sack, dansen Jaro Berger, koren Paul Wlrtz. De verduistering begint heden om 18.15 en eindigt om 7.30 uur. Maan op 8.13, onder 18.43 uur. 24 Febr. N.M., 1 Mrt. E.K., 10 Mrt, V.M., 17 Mrt. L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1