HE I ÜAviDLAU „begrip" voor Moscou Zware afweerstrijd aan het Oostelijk front VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Ontruiming van de stad Cholm 104 vliegtuigen neergeschoten Verlaging van melk- rantsoen UPT A ^Dl A CKurchill getuigt vari zijn Doodstraf op misdrijven, die de voedselvoorziening in gevaar brengen Hoe de divisie „Wiking" door de omsingeling brak Bomaanvallen op ons land Post voor vrijwilligers Pseudo Onzekerheid over krijgsoperaties Mobilisatie van arbeidskrachten Groter contingent uit Nederland Ik ga van je weg!" Betere posities bij Nettuno HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 22 Febr. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Onze troepen leveren in Kriwol Rog zware gevechten van huis tot huis met opgedrongen vijandelijke strijdkrachten. Bij Swenigorodka. ten oosten van Sjasjkow. ten zuiden van de Berezina en ten noordoosten van Rogatsjew werden vijandelijke aan vallen bloedig afgeslagen, plaatselijke doorbraken opgeruimd of afgegren deld. Ten noorden van Welikije Loeki vielen de Sowjets zonder succes aan. Na vernietiging van alle militaire in stallaties werden de puinhopen van wat eens de stad Cholm was. in het verloop van een tevoren vastgestel de distanciëringsbeweging ontruimd. Tussen het Ilmen- en het Peipus- meer mislukten in »crscheidene sec toren sterke vijandelijke aanvallen. Generaal der artillerie Stemmer- mann. bevelhebbei van de ten westen van Tsjerkassy ingesloten en daama uitgebroken gevechtsgroep is op de laatste dag van de doorbraak door een artillerievoltreffer in zijn ge vechtswagen gevallen Hem komt de grote verdienste toe van de onwrik bare houding en het uitbreken van de gevechtsgroep Het leger heeft met hem een bijzonder beproefden troepen leider verloren In Italië konden onze troepen in verscheidene sectoren van het lan- dlngshoofd van Nettuno tegen taaie vijandelijke tegenstand hun stellin gen verbeteren Tegenaanvallen van den vijand tegen onze nieuwe linies werden afgeslagen De ten zuiden van Aprilia ingesloten vijand wordt groepsgewijs geliquideerd. Duitse gevechts- en slagvliegeres- kaders zetten overdag en des nachts hun aanvallen tegen het landings- hoofd van Nettuno met goede uitwer king voort In de haven van Anzio werden twee koopvaardijschepen »an 9 000 brt dooi bommen beschadigd en verscheidene brandstof- en mu ni tieopslagplaatsen '"ernietigd- In de "middaguren van de 21ste Februari vielen Noordamerikaanse eskaders bombardementsvliegtuigen onder sterke bescherming van jacht vliegtuigen plaatsen in West- en Midden-Duitsland aan. De aange- BERLIJN. 23 Febr. Onder krach tige bescherming van jachtvliegtuigen vlogen de 22ste Februari formaties Br i ts-Amenkaanse bommenwerpers naar het Noordwest- en Zuidwest- Duitse gebied. De formaties, welke met een dub- .bele .aanval uit het Zuiden en het Westen de Duitse luchtafweer wilden verlammenr hebben een uiterst zware nederlaag geleden. Volgens de voor lopige berichten heeft de Duitse luchtverdediging minstens 104 vijan delijke vliegtuigen vernietigd, waar van nauwelijks 15 procent jagers van de escorterende bescherming zijn. Daarentegen zijn de verliezen der Duitse jagers en torpedovliegtuigen uiterst gering. Gandhi's vrouw overleden STOCKHOLM. 23 Febr. Volgens de Britse berichtendienst meldt de zender Delhi, dat mevrouw Gandhi gisteren op 74-jarige leeftijd te Poena is overleden Sedert het begin van dit jaar heeft mevrouw Gandhi, die met haar man in arrest was. aan hartaanvallen gëleden Zondag meldde de regering te Bombay, dat zij een nieuwe aanval had gehad en dat haar toestand zeer ernstig was. Vervoerbare vliegvelden BERLIJN, 23 Febr In de Zwit serse pers wordt uitvoerig melding ge maakt van een nieuwe vinding welke vooral voor de Jachtvliegerij van grote betekenis is. Het gaat hier om ver- voerbare vliegvelden, die bijna overal kunnen worden gebruikt waar ae plaatselijke gesteldheid het aanleggen van normale vliegvelden onmogelijk maakt. Ze bestaan uit stalen lopers die opgerold en op speciale vracht auto's getransporteerd kunnen wor den. Deze stalen landings- en start tapijten zijn niet zo nieuw, dat zij nog ln het experimentele stadium ver keren. zij werden reeds eerder in de strijd ln Noord-Afrlka gebruikt. Of de mogendheden van de Spil dan wel de gealieerden ze het eerst hebben toe gepast wordt niet vermeld. Nieuwe wapens Als illustratie van Duitslands groeiende militaire kracht wordt te Berlijn op het ogenblik gewag ge maakt van enkele nieuwe verbeterin gen en moderniseringen van de wa pens. Zo heeft het Duitse pantser wapen een verbetering ondergaan door het aanbrengen van nevelwer pers op de tanks. Ook aan de west kust van Europa zit men niet stil en de laatste weken werden 128 nieuwe vestingwerken en 1060 machinege- weemesten in de sector van één enkele divisie in gebruik genomen. De luchtmacht wordt kwantitatief en kwalitatief regelmatig versterkt. Thans is het ook mogelijk zwaar ge schut door de lucht te transporteren. Dit is onder andere gebeurd om in Italië een tegenwicht te vormen bij de geallieerde landing bij Nettuno. Stalin schrijft aan Roosevelt Naar de Engelse nieuwsdienst uit Washington meldt, heeft president Roosevelt bekend gemaakt, dat de Sowjet-ambassadeur te Washington Roosevelt een brief van Stalin heeft overhandigd. Roosevelt wilde over de inhoud van de brief niets mede delen. In Frans Marokko komen gere geld onlusten voor. De autoriteiten hebben meer dan 2000 inboorlingen gearresteerd De Estlandse brigade zal van het oostelijke front naar Estland terug keren om het eigen vaderland te ver dedigen^. Kiejn plaatsje dicht bij Pau ls op 105-Jarlge leeftijd de oud ste Inwoonster van Frankrijk over leden Een niet nader genoemde strook aan de Oost- en Zuidoostkust van En geland wordt door de burgerbevolking ontruimd met het oog op de komende Invasie. Meer activiteit in het Oosten BERLIJN. 23 Febr. De pauze, die sedert enige tijd. grotendeels als gevolg van de weersomstandigheden, in de strijd aan het Oostelijke front was ingetreden, schijnt allengs haar einde genaderd te zijn. De intensiteit der gevechten neemt, nu de vorst aanhoudt en de operaties niet meer zozeer door de modder worden be lemmerd. weder toe en de op ver schillende punten geconstateerde troepenconcentraties aan Sowiet- russische zijde, wijzen op een hervat ting der aanvallen op grotere schaal. richte schade is gering. In heftige luchtgevechten en door afweerartil- lerie werden 33 vijandelijke vliegtui gen, waaronder 25 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten In de afgelopen nacht wierpen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen bommen op West- en Zuidwest- Duitsland Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen in de vroege ochtenduren van vandaag het gebied van Londen aan. Behalve voor 0 tot 4-jarigen DEN HAAG. 23 Febr. De in deze tijd van het jaar optredende moeilijke melkpositie maakt het nood zakelijk, evenals het vorige jaar. over te gaan tot een verlaging van het melk- en het taptemelkrantsoen, die van tijdelijke aard zal zijn. In 1943 moest reeds in Januari tot deze maatregel worden besloten, dit jaar treedt verlaging in met ingang van de inmiddels op 20 Februari j.l. aangevangen distributieperiode. De vermindering van het melk- en het taptemelkrantsoen geldt voor alle categorieën melkverbruikers. met uit zondering van de groep der kinderen van 0 tot 4 jaar. welke gToep 5J liter gestandaardiseerde melk per week blijft ontvangen. In verband met deze tijdelijke verlaging zal voor het tijdvak van 5 tot en met 18 Maart a.s. slechts een bonnummer voor tap temelk en melk worden aangewezen. In totaal heeft men dus gedurende de vienvekelijkse periode van 20 Februari tot en met 18 Maart as. in plaats van over vier. over slechts drie taptemelk- of melkbonnummers de beschikking. Het is derhalve noodzakelijk de melk. welke men op deze drie bonnummers kan verkrij gen, te verdelen over de gehele periode van vier weken. Teneinde hiertoe de gelegenheid te openen wordt de geldigheidsduur der thans geldige bonnen taptemelk 09. tapte melk 10. melk 09 en melk 10 ver lengd tot en met 18 Maart a.s. Ver bruikers in het Westen des lands dienen er bovendien rekening mede te houden, dat de verstrekking van taptemelkpoeder voor een deel van het taptemelkrantsoen gehandhaafd blijft en wel in dezelfde verhouding (voor vier weken 3 x II liter tapte melk en 3 x 50 gram taptemelk poeder) De ziekenrantsoenen zullen onge wijzigd gehandhaafd blijven. Vonnis inzake kindermoord te Oisterwijk bevestigd DEN HAAG, 23 Febr. Het Ge- rechtshof heeft, heden uitspraak gedaan in de zaak van den 36-jarigen monteur-bankwerker Th. van Berkel uit Tilburg, die wegens de op 29 Augustus 1941 te Oisterwijk gepleeg de moord op een veertienjarig meisje uit Rotterdam in eerste instantie door de rechtbank te Breda wegens doodslag is veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. De advocaat-generaal bij het Haag se Gerechtshof heeft eveneens vijf tien jaar tegen verdachte geëist. Het Hof heeft thans voor den ver dachte geen enkele verzachtende om standigheid kunnen vinden en overi gens het subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen ver klaard. De verdachte werd deswege weer veroordeeld wegens doodslag tot vijftien jaar gevangenisstraf. Ie JAARGANG No. 45 WOENSDAG 23 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Decreet van den Rijkscommissaris Decreet van den Rijkscommissaris: De in toenemende mate plaats vindende roofovervallen op bevol kingsregisters, distributiekantoren en transporten van distributiekaarten voor levensmiddelen en het daardoor veroorzaakte in gevaar brengen van de gelijkmatige verdeling van ge bruiksgoederen van elke soort, in het bijzonder van levensmiddelen, maken ingrijpende maatregelen noodzake lijk. Op grond van art 58 der ver ordening Openbare Orde (Nr. 1/1943) bepaal ik daarom tot nader order: Hij. die door diefstal, plundering, verduistering, afpersing of op andere wijze zich wederrechtelijk bevolkings registers, persoonsbewijzen, speciale vergunningen, distributiekaarten voor levensmiddelen, stamkaarten, con- trólczegels, inlegvellen, stempels of andere voorwerpen, die met de ver zorging van de bevolking verband houden, toeeigent of deze onbruik baar maakt of zijn plicht tot het houden van toezicht dan wel het be heren of bewaken met betrekking tot de bovenbedoelde voorwerpen ver zaakt. dan wel een dergelijk straf baar bandelen of nalaten in de hand werkt en daardoor een handeling verricht, die er toe bestemd is of geschikt is de openbare orde of de veiligheid van het openbare leven in het bezette Nederlandse gebied in ge vaar te brengen, wordt als saboteur door het politiestandgerecht ge vonnist. 's-Gravenhage, 22 Februari 1944. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, get. SEYSS-INQUART. Vandaag wordt een decreet gepu bliceerd van den rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebie den, jlgens hetwelk alle personen, die zich schuldig maken aan een misdrijf tegen de grondslagen van de voedselvoorziening en die een mis drijf plegen tegen de organisaties voor een rechtvaardige en gelijkma tige distributie van verbruiksgoede- ren, in het bijzonder levensmiddelen, als saboteurs overeenkomstig art. 1 van de Ordnungsschutzverordnung van 9 Januari 1943 na een snelle procedure door de Politiestandge- rcchten met de dood worden ge straft. Van nu af kan dus iedereen, die zich op de een of andere wijze in de zin van het vandaag gepubli ceerde Uëcreet schuldig maakt op de doodstraf rekenen. Dit decreet zal door de ordelieven de bevolking ongetwijfeld toegejuicht worden. Het publiek heeft in de af gelopen tijd herhaaldelijk kennis ge kregen van roofovervallen op raad huizen, distributiebureau's, transpor ten van distributiekaarten, bevol kingsregisters enz. De daders hebben meestal getracht dergelijke overval len en diefstallen met patriottische motieven te camoufleren. Het onder zoek heeft echter in de meeste ge vallen aangetoond, dat de distributie bonnen uit de zucht naar geldelijk gewin in de zwarte handel verdwe nen en dat gestolen legitimatiepapie ren voor misdadige doeleinden wer den gebruikt. Bij dergelijke overval len die duidelijk aanwijzingen ople verden, dat de daders in de eerste plaats gezocht moesten worden in kringen van de beroepsmisdadigers of van totaal ontwortelde anarchis tische elementen, zijn plichtsgetrouwe Nederlandse ambtenaren door misda digers om het leven gebracht, ter wijl anderen gewond of mishandeld werden. Het kan in het belang van de ordelievende bevolking niet ge duld worden, dat tegen dergelijke elementen met enige clementie of zachtheid wordt opgetreden. //-PK Te Berlijn hadden we een onderhoud met den //-Haupt- sturmführer Leon Degrelle die op het hoofdkwartier van den Führer uit erkentelijkheid over zijn held haftig optreden aan het Oostelijk front uit handen van Adolf Hitler het ridderkruis bij het IJzeren Kruis heeft ontvangen. Al is de onderscheiding, die de lei der van de Rexisten in België heeft ontvangen op zichzelf reeds van op zienbarende betekenis, ons interes seert het nog meer. bijzonderheden te vernemen ovei de operaties die door de ff Sturmbrigade Wallonië tot een goeu einde zijn gebracht ..Omsingelingen", zo zeide Leon Degrelle, „behoren aan het Oostelijk front bijna tot de dagelijksche ge beurtenissen Onze divisie bezette aan de Dnjepr een vooruitgescho ven stelling en moest later haar plaats in de hoofdgevechtslinie in nemen. Alles verliep volgens de plan nen. Wij maakten ons in het geheel niet bezorgd, toen zich een onver wacht en volkomen abnormaal feit voordeed Half Januari begon het plotseling te dooien. De wegen wer den volkomen modderpoelen en onze mannen streden verbeten in het meters diepe moeras. Strategisch, zo verklaarde ons de nieuwe ridderkruisdrager, heeft een omsingeling pas dan enig doel, wan neer de vijand erin slaagt, delen van de ingesloten divisies van elkaar te scheiden en ze dan stuk voor stuk te vernietigen. Hoewel sterk in de meer derheid aan mensen en materiaal, konden de bolsjewisten dit doel niet bereiken Nergens gelukte het de Sowjets. het ongeveer 30.000 vierkante kilometer grote gebied, dat door de omsingelde divisies bezet was. binnen te dringen. Integendeel onze mannen brachten den vijand zware verliezen toe. Toen het bevel voor de aftocht werd gegeven, moesten wij ons van den vijand distanciëren. De //- Sturmbrigade kreeg de opdracht als achterhoede de aftocht te dekken. Er ontstonden harde gevechten waarbij de mannen van de //-brigade Wallonië zich evenals hun Duitse kameraden superieur betoonden aan de aan valleis. De leiding van onze groep liet zich niet in de war bren gen en verijdelde alle pogingen van de bolsjewisten. De vijandelijke propaganda raag zoveel vertellen als zij wil. in de oor log spreken alleen de feiten en een feit is. dat onze aftocht en later onze doorbraak nergens met succes gehin derd. laat staan verijdeld is. Wij heb ben zelfs oolsjewistische krijgsgevan genen uit de omsingelingsring mee gebracht. Om het contact met onze hoofdge vechtslinie te heistellen moesten wij door een vijandelijk front van 20 km. heenbreken, waar de bolsjewisten zware wapens, zoals pantserafweer- kanonnen, luchtdoelgeschut en be- stormingsgeschut. hadden opgesteld. Onze zware wapens echter moesten ter beschikking gesteld worden van de achterhoede om onze aftocht te dekken. De doorbraak geschiedde in de nacht van 15 op 16 Februari. Elkeen had een geweer in de hand, zowel generaals als grenadiers. Met het blanke wapen in de vuist werden de bolsjewisten bestormd. Zolang wij des nachts nog konden optrekken, verliep alles vrij eenvoudig. Toen evenwel het vijandelijke opperbevel bij het aanbreken van de dag ons plan door zag. werd onze positie steeds moei lijker. De bewonderenswaardige strijd lust van onze troep behield echter de overhand. Onweerstaanbaar drong zij de vijandelijke stelling binnen. Alle tegenstand werd in de kiem ge smoord. Wij moesten er doorheen en wij zijn er ook doorheen gekomen." Aan het slot van zijn uiteenzet tingen riep de nieuwe ridderkruis drager uit: „Tijdens deze actie, die mede tot de zeer bijzondere gebeur tenissen van deze Oostelijke veld tocht behoort, heeft de Duitse weer macht bewezen, dat zij haar strijd vaardigheid heeft weten te bewaren, teneinde onder alle omstandigheden de overwinning te behalen, zoals zij overigens ook de eindoverwinning zal behalen." //-Kriegsberichtcr MAX DEVREUX. Om aan deze toestand op doeltreffende wijze een einde te maken kan de bevolking haar steun verlenen en wel in die zin, dat zij iedere actieve of passieve hulp of ondersteuning van der gelijke misdadige aanslagen ach terwege laat, waarbij iedereen zich bewust moet zijn van het feit. dat hij voor iedere vorm van hulp (mededader, begunsti ger. heler, medeweten op de zelfde wijze gestraft wordt als de eigenlijke daders. Slechts de volgens de plannen ver lopende vlotte distributie van de ge bruiksgoederen. in het bijzonder van levensmiddelen, waarborgt de levens middelenvoorziening van de burger bevolking Met beperkingen en te korten in de levensmiddelenproduc tie. die dooi omstandigheden in de natuur of om andere redenen kun nen ontstaan, moet bij wijze van voorzorg rekening gehouden en bij het vaststellen van de rantsoenen dienovereenkomstig opgenomen wor den. Deze vooruitziende taak is on afscheidelijk verbonden met de recht vaardige uitreiking van distributie kaarten aan de bevolking, die ge rechtigd is deze kaarten in ontvangst te nemen Wanneer in dit bestuurs apparaat om misdadige en egoïsti sche redenen gewelddadig wordt in gegrepen dan wordt zodoende de functie van dit apparaat ten na dele van de gehele Nederlandse be volking gesaboteerd. De gevolgen van een dergelijk in grijpen moeten en dit dient ieder duidelijk te beseffen uitsluitend door de Nederlandse bevolking ge dragen worden, de bezettende macht wordt hierdoor in geen geval ge troffen. DEN HAAG, 23 Febr. Forma ties Brits-Amerikaanse bommen werpers ondernamen in de middag uren van 22 Februari aanvallen op verscheidene plaatsen in het Oos ten des lands. Vooral de steden En schede, Nijmegen en Arnhem wer den zwaar getroffen. Het sterke ge bruik van brandbommen toont aan, dat dc aanvallen niet zozeer op mili taire doelen dan wel in de eerste plaats op dicht bebouwde stedelijke woonwijken gericht waren, waardoor een groot aantal woonhuizen, ver scheidene kerken, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen verwoest werden. De Nederlandse burgerbevol king leed zware verliezen. Het is op het ogenblik nog niet mogelijk nauwkeurige gegevens over verliezen en verwoestingen te verkrijgen, daar het reddingswerk nog aan de gang Het //-Ersatzkommando Nieder- lande in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de ver schillende eenheden der Waffen-//. of die in Lazaretten, Genesungs- heime enz. liggen, het volgende be kend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten in het vervolg geadres seerd zijn als volgt: An das ff-Hauptamt DII Deutsche Dienstpost Maastricht. Zur W eiterleitung an: Naam: Adres oj veldpostnr. Daardoor zal de verzending van de veldpost ln het vervolg minder ver traging ondervinden. Brieven, tijd schriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het ver dient aanbeveling ln de pakjes ook een adres bij te voegen en deze ste vig te verpakken. Tot 100 gram ls alles vrij van porti. Tijdschriften en pakjes boven de 100 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar een veldpostnummer ge zonden worden en mogen niet zwaar der zijn dan 1000 gram. Voor zwaar dere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zulassungsmarken geplakt worden. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnummers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op de brief moet vermeld zijn: luchtveld- post. Luchtveldpostzegels en toela tingszegels worden door de vrijwilli gers aan hun familieleden toegezon den. Het is in het belang der familiele den zelf, dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging onder vindt en op de plaats van bestem ming aankomt. In het vervolg moe ten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor de vrijwilligers niet meer naar het //-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Hollandse post aange nomen en ln plaatsen waar kantoren van de Duitse Dienstpost gevestigd zijn. kan men de veldpost daar be zorgen Ook kan men bij de Duitse dienstpost geld verzenden op veld postwissels voor de vrijwilligers bij alle oenheden der weermacht en Waf fen-# DOORN, 22 Febr. Alle belang hebbenden worden herinnerd, dat ingevolge art. 3 van het Arbeids- dienstplichtbesluit aan hen die gaan studeren aan een Nederlandse uni versiteit of hogeschool, als eis wordt gesteld, dat zij hun arbeidsdienst plicht hebben vervuld. Jonge man nen, die dit jaar voor hun eind examen middelbaar onderwijs hopen te slagen om zich vervolgens te laten inschrijven als student, dienen zich. voor zover zij niet om andere redenen vanwege de NAD. door de De klad zit er in. Ook al in het oude. zo niet eerwaardige am bacht van inbrekers en dieven. Vroeger had de krant nog wel eens aardige berichten over .Maal tjes van grote behendigheid van bru tale inbrekers en foto's van dunne gootpijpen en hoge balkonnetjes, waarlangs .Jcoene geveltoeristen" het „pand" waren binnengedrongen. Kruisjes merkten de plaats. Welk een geestdriftige beschrijvin gen lazen wij niet van de volledige collecties inbrekerswerktuigen" en de prachtige instrumenten, waarmee brandkasten werden behandeld als of het sardineblikjeswaren. Tussen de regels, ja, zelfs uit de haast eerbiedige en bewonderende woorden van de stadsverslaggevers kon men lezen, dat de journalist eigenlijk die knappe kerels benijdde. Om hun moed. om hun vakkennis, om hun fantasie, om de prachtcopie, die zij leverden. De misdaad was het zout in de culturele pap van de krant. Maar nuf Ik lees van niet één in- klimmer of geveltoerist meer. De heren maken het zich gemakkelijk. Ze zijn lui en vadsig. Ze komen er 's nachts niet eens meer voor uit hun bed. maar bellen overdag ergens netjes aan, nemen hun hoed af en doen alsof ze van de politie of van de contróle zijn. Pseudo-recher- cheurs", „pseudo-inspecteurs"„pseu- do-verhuizers". .JPolitie-mannen" tus sen aanhalingstekens„Pseudo-con- troleurs" Auto's en verhuiswagens laten ze direct voorkomen en onder de ogen van bewoners en buren fsoms zijn de eigenaars nog zo be reidwillig om mee te helpen inla den) worden de „in beslag genomen spullen" dan weggevoerd, tenzij de heren geen tapissière bij de hand hebben en zich laten „afkopen". Dat wij zelfs op het gebied van de misdaad niets dan surrogaat krij gen bedroeft ons! Gevoelt gij niet 'dat het op één na oudste beroep ter wereld het oudste is de verleiding, de misdaad is echter stellig een „goede tweede") zo tot diep verval komt? Vrees gij niet al uw vakbe kwaamheid te verliezen, nu gij u gelijkstelt met de eerste de beste dilettant, oplichter of chanteur? Of denkt gij straks herscholingscursus sen" te organiseren, eventueel met een subsidie van de Bond van Wer- kloosgeworden Politie-deskundigen? Waarlijk, wij vrezen dat gij daarmee dan te laat zult komen. Want wellicht komen de officieren van justitie en de rechters nog vóór die tijd tot het inzicht, da', dit pseudo-nette gedoe van die chantage en misleiding met uniformen, toch nog iets harder moet worden aange pakt en dat tegen deze pseudo-con- troleurs en pseudo-politiemannen om de dooie dood geen pseudo-straffen helpen. TIJL. diensttijd in het tweede halfjaar 1944 werden opgeroepen, vrijwillig aan te melden bij een der N-A.D.- aanmeldingsbureau's. De Nederlandse universiteiten en hogescholen houden hiermede zeer wel rekening en overeenkomstig daaraan beginnen de colleges voor eerste-jaars-studenten pas na afloop van de N.A.D.-diensttijd in het twee de halfjaar 1944. De vrijwillige aanmelding van aan staande studenten voor de diensttijd van vijf en een halve maand staat open tot en met 14 April. Bij niet slagen voor het eindexamen middel baar onderwijs wordt op onmiddel lijk verzoek bij het desbetreffende N.A.D.-aanmeldingsbureau de vrij willige aanmelding geannuleerd. SPORTNIEUWS AMSTERDAM. 23 Febr. Het voetbalprogramma voor a.s. Zondag luidt als volgt: Eerste klasse: district I: HBS ADO. DFCSparta. XerxesHermes DVS; district II: RFCEmma; dis trict III: PEC—Go Ahead; district IV: Roermond—NOAD. BW—MW. PSV—LONGA. Spekholzerh.NAC. Maurits—De Spechten; district V: AchillesVeendam, Sneek—Velocitas, Be QuickHeerenveen, GVAVHSC, Leeuwarden—LSC. Tweede klasse: district IA: RCH WFC, Alkmaarse Boys—West-Frisia, ZFCHBC, OSVKFC. De Kenne- mersSantpoort; B: Watergraafs meer—Hercules, Vriendenschaar— AFC, Volendam—Hilversum, De Spar taan— DWV. DOS—HVC; district n ABMT—UVS, Gouda—Quick. HW—UW. VIOS—Velox; B: Coal— Excelsior. SVV—SVW, Unitas— CVV; district IV AGroene Ster—Limbur- gia. Bleijerheide—Kerkrade, Wau- bachse BoysLaura. RKONSWau- bach; B: StandardSittardse Boys, Sittard—Kimbria, Almania—Heer, Sportclub Emma—Weert. Willem I Wit-Zwart: C: Helmond—De Valk. VIOST—VVV. Kolping SDW—NEVE LO; D: WSC—Schijndel, SVD—Ba ronie; E: De ZeeuwenVlissingen, MiddelburgAlliance. Luchtterreur als „fundament" STOCKHOLM. 23 Febr De Britse minister-president. Churchill, heelt gisteren ln het Lagerhuis een uitvoe rige verklaring afgelegd omtrent de oorlogstoestand. HU begon met er de nadruk op te leggen, dat hij nooit de mening heeft verkondigd, dat het einde van de oorlog ln Europa nabU ls en dat Duitsland op het punt is genaderd, waarop het zai ineenstorten. Nooit ook heeft hij Churchill een garantie gegeven, dat het jaar 1944 het einde van de Europese oorlog zou brengen. HIJ heeft ook nooit een dergelilke ver wachting laten doorschemeren Churchill verklaarde, dat de Engels Amerikaanse luchtaanvallen op Duitsland thans beschouwd moeten worden als ..het hoofdoffensief" der geallieerden In het voorjaar en ln de zomer van dit Jaar zullen deze aan vallen op Duitsland nog heviger wor den. Het luchtoffenslef ls het „funda ment". waarop de geallieerde plannen voor een overzeese invasie worden ge bouwd. Omtrent de verliezen der geallieer den zei Churchill dat de „gevechts kracht van de Duitse troepen" groot ls. Churchill gaf toe, dat de Britse marine sedert 1 Januari 1943 7677 officieren en manschappen en de Brit se koopvaardij 4200 officieren en man schappen hebben verloren. Sedert het begin van de oorlog zijn van een totale sterkte bij het uitbreken van de oorlog 133.000 man 41.000 officieren en man schappen verloren gegaan. Sedert 1 Januari 1943 zijn 95 Britse oorlogs schepen tot zinken gebracht, of zo zwaar beschadigd, dat zij meer dan een Jaar niet gebruikt konden worden. In EngeJand zijn ln de genoemde periode 38.300 vliegeniers gedood; 10.400 worden er vermist. Als oorzaak van „het teleurstellende verloop der operaties" ln Italië noem de Churchill het weer. Het ls overigens niet mogelijk, „een grote omslngellngs- beweglng van amphlblsche aard aan de Oost- en de Westkust van Italië uit te voeren De strijd ln Italië zal hard en moeilijk zijn. Churchill zelde er niet van overtuigd te zijn, dat op het ogenblik ln Italië een andere regering kan worden ge vormd. Eerst moet de gehele politieke t-oestand van Italië aan een herziening worden onderworpen, wanneer de ge allieerden erin zouden slagen. Rome binnen te rukken. Ten aanzien van de sterkteverhou ding tussen de legers van Engeland en de Verenigde Staten, meende Chur chill. dat. nadat de sterkte aanvanke lijk ongeveer gelijk is geweest, bij lan ger durende gevechten de Amerikanen een „numerieke meerderheid" zullen hebben, .hetgeen ook van het grote Amerikaanse reservoir verwacht kan worden." In Zuld-Slavië ls Tlto een „voortref felijk leider". Zijn partlsanen zijn de enigen, die ln Zuld-Slavië werkelijk tegen de Duitsers vechten. Het aanzien van koning Peter ls ln de ogen der partisanen verminderd. Met betrekking tot de besprekingen van Cairo, Teheran en Moscou zelde Churchill De vraag ls opgeworpen, of de goede betrekkingen, die daar zijn aange knoopt, duurzaam gebleken zijn, of dat dit ln de afgelopen weken niet het geval ls geweest. Moet b.v. uit de ver klaring van de „Prawda" of uit arti kelen, ln verschillende organen der Sow jetregering verschenen, geconclu deerd worden tot een verkoeling ln de Engels-Russische of Amerikaans-Rus sische betrekkingen, en tot een her leving van het Russische wantrouwen Jegens de westelijke bondgenoten? Ik gevoel mij volkomen gerechtigd, het Huls ten aanzien van dit zeer belang rijke puntr-gerust te stellen: Geen stukje grond, dat te Moscou en Tehe ran werd gewonnen, ls verloren ge gaan." Churchill verklaarde voorts de kwes tie van het toekomstige Polen persoon- Versterkte degradatie eerst in normaal seizoen AMSTERDAM, 23 Febr. Gis- teren ontvingen wij van het Alge meen Persbureau te Den Haag het bericht, dat het volgend sei zoen als een normaal seizoen zal dienen te worden beschouwd en dat dan versterkte degradatie zal worden toegepast, zodat het aan tal clubs weer op het oorspron kelijke getal zal worden gebracht. Thans ontvingen wij van het A.N.P. de mededeling, dat dit be richt onjuist is. Niet in h e t volgend seizoen zal die versterkte degradatie toegepast worden, maar ln dit seizoen, dat weer als normaal kan worden aangemerkt. Het spreekt vanzelf, dat dit een zeer belangrijk verschil uitmaakt. De onrust, die bij vele clubs nu reeds ontstaan was. wordt er ge lukkig door weggenomen. Klasema leider van het heren- keurkorps van het N.G.V. AMSTERDAM. 23 Febr. De technische leiding van het N.G.V. heeft tot leider van het heren-keur corps benoemd den heer A. F. Kla- zema, leraar M.O. Lich. Oef. en lei der van de bekende Haagse gymnas tiekvereniging „Donar". Daarmede is de oude toestand hersteld van een aparten leider voor het heren- en het dames-keurcorps. De heer K. Meyer, die oorspronkelijk beide corp sen onder zijn leiding had, blijft de leiding behouden van het dames keurcorps. Enige dagen geleden heeft Sauckel, de algemeen gevolmachtigde voor de mobilisatie van arbeidskrachten, een oproep gericht om een v r ïj- wlllige eredienst te vervullen in de Duitse oorlogseconomie totdat deel van het Duitse volk, dat niet onder de wettelijke bepalingen aan gaande de arbeidsdienstpllcht valt. Deze oproep aldus de Berlijnse correspondent van de N.R.Crt. vestigt opnieuw de aandacht op het vraagstuk dat het Duitse bedrijfs leven in weerwil van de vliegeraan vallen blijft beheersen, n.l. dat van de beschikbaarstelling van voldoende arbeidskrachten Dit vraagstuk is voor ons land te meer van grote betekenis, omdat het wel niet kan worden opgelost zonder een verder ingrijpen in de bezette gebieden. Duitsland zelf is wellicht met veel moeite in staat nog enige honderdduizenden mensen op te brengen voor de tewerkstelling in de oorlogsindustrie, maar het blijkt, dat de eisen veel verder gaan en zelfs een paar millioen bedragen. Een deskundige op dit gebied heeft zie hdezer dagen in een pu blicatie met dit vraagstuk bezig gehouden en hij meent schrijft de N.R.Crt.-correspondent dat het bij nadere beschouwing toch nog mogelijk moet wezen een voldoende aantal arbeiders voor Duitsland te mobiliseren. Hij gaat er van uit, dat de productie voor civiel verbruik in de bezette gebieden en in de met Duitsland bevriende landen nog belangrijk groter is dan in het Rijk en komt tot de slotsom, dat ook thans nog verscheidene millioenen buiten landers naar Duitsland kunnen worden gezonden, zonder dat de omschakeling op de totale oorlog in de betreffende gebieden een zelfde omvang zou aannemen als ln Duitsland. In de eerste plaats wordt daarbij aan Italië gedacht. Men verwacht minder van Frankrijk en nog min der van Nederland en België Dat deze landen toch nog een belangrijke bijdrage zullen moeten leveren blijkt daaruit, dat men het quantum ar beidskrachten. dat me nin het Oosten en in het Zuid-Oosten alsnog denkt te kunnen mobiliseren, even groot schat als het contingent dat naar Duitse opvatting nog uit België en Nederland kan worden betrokken, nJ. enige honderdduizenden. lijk met Stalln te hebben aangesneden en met zeer grote voldoening van Stalln te hebben vernomen, „dat deze vastbesloten ls, een sterk. Integraal en onafhankelijk Polen als een der lei dende mogendheden van Europa tot stand te brengen en te handhaven Ik ben ervan, overtuigd, dat dit besluit een voorbeeld ls van de vaststaande politiek der Sowjet-Unie." Churchill zelde overigens veel begrip te hebben voor het Sowjet-standpunt. dat Rus land het recht heeft, „zich te beveili gen tegen toekomstige aanvallen uit het Westen." Engeland zal met Rus land samenwerken, opdat, het deze be veiliging niet alleen door wapengeweld, maar ook door toestemming van de verenigde naties verkrijgt. De „bevrij ding" ran Polen kan door de Sowjct- legers bewerkstelligd worden, nadat deze ..millioenenoffers" gebracht heb ben. Churchill zelde, dat Stalln en hij het er ook over eens zijn. dat Polen op kosten van Duitsland ln het Noorden en het Westen schadeloos gesteld moet worden. Tenslotte verklaarde Churchill, dat de toepassing op Duitsland van do Atlantische Charta als rechtsgrondslag niet ln aanmerking komt. Duits commentaar De diplomatieke correspondent van het D.N.B.. dr. Siegfried Horn, schrijft: „Engeland buigt voor de Sowjet- elsen ln het grensconflict met Polen en wijzigt daarmede zijn vroegerè veiligheidsgarantie voor Polen in een veiligheidsgarantie voor de Sowjet- Unle. Het erkent het totstand brengen van een ln Westelijke richting vooruit geschoven Polen als een feit, waartoe Moscou heeft besloten en dat een voorbeeld ls voor verdere actie van de expansiepolitiek der Sowjet-Unie. waar mede ook het Sowjet-Tsjechlsche pact en de aanspraak van Moscou op ge bieden in het Noorden en Zuidoosten vau Europa indirect worden goedge keurd. De verklaringen over de tenden tieuze bepalingen der Atlantische Charta tonen aan, dat evenals de oorlog, ook de zogenaamde idealen, volgens welke deze oorlog gevoerd wordt, voor Engeland en de Verenig de Staten een zuiver handelszaakje zijn. De Anglo-Amerikanen hebben zich aan den meest biedende ver kocht. de Sowjet-Unie. Churchill's rede staat dus in het teken van de volledige en definitieve capitulatie voor Moskou". De verklaringen van Churchill over de militaire toestand worden ln Duit se politieke kringen tekenend geacht voor de onzekerheid ln de beoorde- van de factoren die van belang zijn voor de beslissing. Churchill demen teert dus. aldus verklaart men. zijn onlangs ln de wandelgangen van het Lagehuls afgelegde verklaring, dat nog vóór Maart de grootste militaire ope raties uit de wereldgeschiedenis ver wacht konden worden. Hoe Stalln over dit. nieuwe uitstel denkt, moet wor den afgewacht. VOLKSCULTUUR EN KUNST „Ik ga van je weg!" Hoeveel vrouwen hebben daarmee gedreigd in haar opwinding en hoe weinigen meenden het. Meestal was het slechts een uitvlucht, een poging om verloren terrein te herwinnen. Als ze zeiden: „Ik ga van Je weg!", dan liep het doorgaans zo'n vaart niet Dit dreigement behoort Immers tot het spel der sexen. „Bij de mei kevers zijn de amoureuze zeden bui tengewoon wreed", zo leest de leraar in de natuurlijke historie Pierre in een studieboek en hij verzucht: „Net als bij de mensen". En of dit nu Jan Klaassen en Katrijn zijn dan wel Pierre en Charlotte, de strijd blijft om het even. Eugène Brieux, een auteur van het begin dezer eeuw. heeft er een knap toneelstuk over geschreven, dat in het Parijs van 1906 met Lucien Guitry en mile. Polaire even als later met Harry Baur ln de hoofdrollen, succes oogstte en 20 jaar geleden is het ook in ons land al opgevoerd. Toch heeft Cor Ruys er wijs aan gedaan, dit stuk op nieuw te vertalen en op te voeren, want het is nog steeds actueel, de vergelijking, die Pierre vindt tussen mensen en meikevers, gaat nog al tijd op. En het is, zoals gezegd, een bijzonder knap geconstrueerd toneel stuk. dat aan enkele personen ge legenheid biedt tot sterk karakter- spel. Het is verheugend, Cor Ruys nu eens niet als den eeuwigen pias te zien doch als den met gevoel en liefde vechtenden Pierre, wiens ver stand tenslotte altoos weer onderge schikt raakt aan zijn sentiment; die telkens weer bezwijkt voor de listen en lagen, die Charlotte (niet eens zijn vrouw, maar zijn veel jongere geliefde) hem legt. En evenzeer is het een genot, zo duidelijk de oer vorm dezer listen en lagen te kun nen bestuderen, omdat Charlotte zo zo oer-vrouwelijk aan ons demon streert. Men lacht om de twistpar- tljen, doch herkent ze tegelijkertijd. De spiegel, die het comediespel moet zijn, wordt hier wel zeer ingenieus gehanteerd! Cor Ruys en Elly van Stekelenburg zijn op de planken aan elkaar gewaagd en zij spelen dit liefdespaar zo echt, dat het pijn zou doen, wanneer het niet zo komisch was van anderen. Het was bij de meikevers af. De hoofdrollen worden bijgestaan door minder belangrijke figuren den lotgenoot in de liefdessmart Anton Ruys). den medeminnaar (Ben Aer- den), de coquette vriendin van Char lotte (Rita Veth) en nog enkele an deren. die ditmaal stuk voor stuk hun taak ten volle verstonden. Het decor was wederom door Elly van Stekelenburg zelf ontworpen. „Ik ga van je weg" werd hartelijk ontvangen. THEO RAMAKER. Wirts ten grave gedragen Op do R.K. Begraafplaats aau dc Blnckhorstlaan ls Dinsdagmorgen de laatste eer bewezen aan den Neder landsen componist J. P. J Wlerts. Voor de teraardebestelling werd een plechtige uitvaartdienst gehouden in de R.K. Kerk aan het Bczuldenhcut. waar het bestuur van het algemeen Nederlands Verbond vertegenwoordigd werd door den heer J. N Pattlst en door generaal b.d. Oudendijk. Op het kerkhof zagen wij om. den waarnemend directeur van het ge meente-museum. Dirk Balfoort. 1r. Hoytema namens het A.N.V den zang- paedagoog Brederode, den directeur van den zangverenigingen. Theo van Elferen en vele andere De plechtigheid werd opgeluisterd door llthurgisch ge zang van een klein koor Onder de vele kransen bevonden er zich van het dep. van Volksvoorlich ting en Kunsten en van de Nederland se Kultuurkamer Een zoon van den overledene dankte voor de belangstel ling. De hier te lande wegens zijn werk voor de Kameropera bekende regisseur Hans Strohbach zal voor de Vlaamse Opera te Antwerpen de mlse-en-scène van Badlngs' opera „De Nacht wacht" verzorgen. DEN HAAG. 21 Febr Op de Zaterdag gehouden bestuursvergade ring heeft de N V B besloten de bekercompetitie op 12 Maart te doen beginnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1