HET DAGBLAD Londen opnieuw zwaar gebombardeerd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Führer onderscheidt de mannen van Tsjerkassy Parijs liet in de oorlog het masker vallen (v) Duits weermachtsbericht Talrijke Sowjetaanvallen met zware verliezen afgeslagen Wisselende strijd bij Nettuno Nog meer mutaties in Japan Aanval op Truk afgeslagen Bekendmaking Niet 90 procent der troepen gevangenmaar bevrijd! Plechtigheid in hoofdkwartier Beloning van f 10.000 uitgeloofd Spaartegoed van 2.3 milliard! Mistinguett tart de eeuwen Marianne 44" Keuringen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 21 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten Zuiden van Krlwol Rog. ten Oosten van Sjasjkow. ten Zuiden van de Berezina en ten Zuidoosten van Witebsk mislukten talrijke, deels door pantserwagens gesteunde .aan vallen der bolsjewisten. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Bij een aanval van pantserwagens verloor hij 20 van de 25 aanvallende pantser wagens. In het noordelijk deel van het oos telijke front, voerden onze divisies in enkele sectoren ter verkorting van het front overeenkomstig het bevel, distanciërincsbewegingen uit. De op dringende bolsjewisten werden terug geslagen. In de zuidelijke sector van het Oostelijke front hebben zich de Beierse 97ste divisie Jagers, onder bevel van generaal-majoor Rabe von Pappenheim en de Oost-Pruisische 24ste pantserdivisie, onder bevel van generaal-maioor Reichsfreiherr von Edelsheim. bijzonder onderscheiden. In Italië duren de heen en weer golvende zware gevechten in het lan- dingshoofd van Nettuno voort, Onze troepen sloegen verscheidene met steun van pantserwagens ondernomen tegenaanvallen van den vijand af. vernietigden bij eigen aanvallen een vijandelijKe compagnie en sloten ten zuiden van Aprilia een gevechtsgroep van den vijand in. Hevige doorbraak pogingen van deze formatie en ont- lastingsaanvallen werden afgeslagen. Onze vèrdragende artillerie beschoot de havens" Anzio en Nettuno met goede uitwerking. Aan het Zuidelijke front verliep de dag zonder belangrijke gevechtshan delingen, op 20 Op 20 Februari, des middags, vie len formaties Amerikaanse bommen werpers verscheidene plaatsen in Noord- en Midden-Duitsland aan. Door brisant- en brandbommen ont stond hier en daar aanzienlijke schade, vooral in Leipzig. In de vroege morgenuren van van daag ondernamen formaties Britse bommenwerpers bij gesloten wolken dek een terreuraanval op het gebied van Stuttgart. Vooral in de woonge bieden van de stad Stuttgart werd schade veroorzaakt. Daarbij werden cultuurmonumenten, kerken en open bare eebouwen vernield Onze lucht- verdededigingsstrijdkrachten vernie tigden bij deze aanvallen ondanks veel hinder van de weersomstandig heden 49 Brits-Amerikaanse vliegtui genvoor het merendeel viermotorige bommenwerpers. De Duitse luchtmacht viel in de afgelopen nacht met sterke forma ties zware gevechtsvliegtuigen op- TOKIO. 22 Febr. Tegelijk met de reeds gemelde aanvaarding van de post van chef van de generale staf door den minister van oorlog, gene raal Tojo, in plaats van veldmaar schalk Soegijama en van de post van chef van de admlrale staf dooi den minister van marine, admiraal Sjimada. in plaats van groot-admi raal Nagago. heeft het departement van oorlog Maandag bekend gemaakt, dat luitenant-generaal Sjojiro Iida benoemd is tot opperbevelhebber van het centrale Japanse thuisleger in plaats van genei-aal Joen Oetsjirokoe. Laatstgenoemde zal voortaan de post bekleden van souschef van de gene rale staf en bovendien lid worden van de opperste oorlogsraad. Veldmaarschalk Soegljlma kreeg deze rang ln Juni 1943. Sinds 1940 was hij chef van de generale staf. In 1937/38 ls hij minister van oorlog geweest. Groot-admiraal Nagano ls gelilk met Soegijama lid geworden van de opper ste oorlogsraad. Sinds April 1941 was hij chef van de admiralc staf. Hli ls vooral bekend geworden door zijn deel neming aan de vlootconferentles van 1931 te Genéve en van 1935 te Londen. In 1936 37 was hij minister van marine ln het kablnet-Hlrota. Luitenant-generaal Iida. die tot 1938 commandant van de keizerlijke, lijfwacht was. heeft naam gemaakt, door zijn optreden aan het Chinese front en later als opperbevelhebber van het Japanse expedltlelegcr ln Frans Indochina en in Burma. De benoeming van Tojo tot chef van de generale staf wordt door Japan se politieke kringen een gebeurtenis van opzienbarende betekenis ln de Japanse geschiedenis genoemd. Met het oog op het feit, dat de oorlog ln een beslissend stadium ls getreden, heeft men door deze stap de volledigste har monie tussen oorlogvoering enerzijds cn staatspolltlek anderzijds bereikt. De militaire en politieke strategie kan thans zonder wrijving en zonder lacunes worden uitgevoerd. In deze zin geeft de benoeming van Tojo tot chef van de generale staf ook geen aanlei ding tot speculaties van welke aard ook. Britse divisies in Burma op de vlucht TOKIO, 22 Febr. Volgens een frontbericht van „Asahi Sjim- b o e n" proberen delen van de in gesloten vijandelijke divisies in het gebied van het Majoe-gebergte in Burma over zee te vluchten. Japanse legervliegtuigen hebben de strijd tegen den vluchtenden vijand opge nomen en bestoken onafgebroken de vijandelijke schepen met bommen. Dc vroeger gouverneur van Mas- sachusets. Joseph Oly heeft zich als democratisch candidaat voor het Ame rikaanse presidentschap aangemeld. Het Vatlcaan heeft de palels- wachten uit Castcl Gandolfo. de pau selijke zomerresidentie teruggetrok ken. nu dit exterritoriale gebied drie maal door geallieerde vliegers ls aan gevallen. hetgeen honderden* doden heeft gekost. De Iranso kroonjuwelen zullen ter dekking van dc ln omloop zijnde bankbiljetten tegen goud worden in gewisseld. Men zegt dat zowel uit de Sowjet-Unle als uit de V.S. reeds zen dingen goud zijn gezonden. Er ls grote opschudding verwekt ln Iran. Volgens „Volk en Staat heeft de Wllhelmstrasse gedementeerd, dat de Duitse troepen in Finland zouden zijn of worden teruggetrokken. 2300 arbeiders van de electrlci- telts- en watervoorziening van Los An geles zijn aan het staken. 75 000 wo ningen zitten zonder stroom, terwijl verscheidene oorlogsindustrieën wor den benadeeld. nieuw Londen aan. Grote hoeveel heden brisant- en brandbommen ver oorzaakten wederom uitgestrekte branden en vernielingen in het stads gebied. Onze duikboten hebben ln het Noordelijke deel van de Atlantische Oceaan in taaie en zware gevechten met vijandelijke groepen duikbootja gers en bewakingsgroepen 11 con- vooitorpedojagers tot zinken ge bracht. Amerikanen verstrooid Het D.N.B. meldt dat Maandag in de vroege namiddag een door Jagers begeleide formatie Amerikaanse bom menwerpers wederom een aanval deed op middenduits gebied. De doelen waren waarschijnlijk ver schillende vliegvelden in dit gebied. De Duitse afweer ondervond veel hinder van het dichte wolkendek, doch niettemin kon de vijandelijke formatie verstrooid worden. Onmid dellijk nadat de Amerikanen over de Duitse grens waren gekomen, wer den zij door Duitse Jagers aange vallen, die hen op heen- en retour vlucht voortdurend jn zware ge vechten verwikkelden. Een groot aantal der aanvallers kon worden neergeschoten. Nauwkeurige cijfers zijn nog niet beschikbaar, aangezien de gevallen van neerschieten nog ge controleerd worden. De Amerikanen moesten talrijke bommen op het vrije veld laten vallen, waardoor de uitwerking van hun aanval buiten gewoon verzwakt werd. TOKIO. 21 Febr. Het keizer lijke hoofdkwartier maakt bekend: Eenheden van de keizerlijke leger en vlootstrijdkrachten hebben met succes een vijandelijke strijdmacht afgeslagen, die een aanval deed op het eiland Truk. Bij deze operaties hebben de keizerlijke leger- en vloot- eenheden twee vijandelijke kruisers tot zinken gebracht, waarvan een vermoedelijk een slagschip was, als mede een vliegkampschip en een oor logsschip van onbekende categorie zwaar beschadigd. Voorts werden meer dan 54 vliegtuigen neergescho ten. Onze verliezen bedroegen: twee kruisers, drie torpedojagers, 13 trans portschepen en 120 vliegtuigen, ter wijl bovendien onze installaties op de begane grond enige schade leden. In een commentaar op vijandelijke berichten over gevechtshandelingen ln het gebied van de Stille Oceaan heeft de woordvoerder van de regering voorts verklaard, dat de bewering van den vijand Inzake een landing op de Ehlwetok-ellanden ten noordwesten van de Marshall-groep, van bevoegde Japanse zijde nog niet bevestigd ls Hetzelfde geldt voor een vijandelijk bericht, dat er gevechten aan de gang zijn op het eiland Bougainville: de woordvoerder zeldo aan te nemen, dat dit de voortzeting der ln deze streken veelvuldig voorkomende voorpostge vechten ls. Weer luchtalarm in Londen LISSABON. 22 Febr. Naar de Engelse nieuwsdienst meldt, is in de vroege ochtenduren van Dinsdag in het gebied van Londen weer lucht alarm gemaakt, In de buitenwijken van de stad zijn bommen gevallen. Weer een luchtslag boven Rabaul TOKIO. 22 Febr. Tijdens een nieuwe luchtslag hebben Japanse luchtstrijdkrachten boven Rabaul 33 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Zes vijandelijke vliegtuigen wer den beschadigd. Sinaasappelen voor kinderen DEN HAAG, 22 Febr. Voor kin deren van 0 tot en met 13 jaar zal wederom 500 gram sinaasappelen be schikbaar worden gesteld. Men moet hiertoe de bon versnaperingen 10 vóór of op Zaterdag 26 Februari a.s. bij zijn groentehandelaar inleveren. De aflevering der sinaasappelen zal met ingang van 4 Maart a.s. ge schieden. Het Bureau van den Bevelheb ber der Weermacht in Neder land deelt mede: Steeds weer worden gevallen gemeld, waarin burgers verboden militaire gebieden of onderko mens. kampen, gevechtsstcllin- gen, stellingen enz. naderen en dan, door de wachtpost aange roepen. niet onmiddcLijk blijven staan. Met alle nadruk wordt dc aandacht van de burgerbevol king er opnieuw op gevestigd, dat op ieder, die na sommatie niet onmiddellijk blijft staan, zonder voorafgaande waarschu wingsschoten onmiddellijk met scherp wordt geschoten. De som matic van een wachtpost moet steeds ernstig worden opgevat, aangezien deze het strikte bevel heeft, niet alleen te schieten, maar ook te treffen. Ie JAARGANG No. 44 DINSDAG 22 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Lelden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 Het oude en eerbiedwaardige klooster Monte Cassino, dat, zoals reeds zo vele waardevolle Europese gebouwen, het slachtoffer is geworden van de anglo-Amerikaanse vernietigings woede. (P.K. foto P.B.Z.-R.) Voortreffelijke houding der divisie ,,Wiking" HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 21 Febr. Na de bevrij- ding van de ten westen van Tsjer kassy afgesneden Duitse gevechts groep heeft de Führer Zondag in zijn hoofdkwartier de volgende comman danten van de troepenonderdelen ont vangen. die daar ingesloten wapen: den commandant van een vooruit geschoven afdeling, luitenant-gene raal Lieb, die bij de doorbraak door de omsingelingsring de stoottroepen aanvoerde; den commandant van de //-pantserdivisie „Wiking". //-Grup- penfuhrev en luitenant-generaal der Waffch'ff Gille",~wiéfis uit Germaanse vrijwilligers bestaande divisie zich onder zijn leiding in de zwaarste ge vechten opnieuw zeer bijzonder heeft onderscheiden, en den commandant van dc //-vrijwilligersbrigade „Wal lonië", //-Hauptsturmführer Léon Degreile, die na de heldendood van den commandant der brigade het be vel op zich genomen heeft en die zich in de beslissende doorbraakgevechten schitterend gehouden heeft. De Führer heeft genoemde com mandanten persoonlijk de hun, uit waardering voor hun schitterend per soonlijk optreden en de heldhaftige strijd van hun troepen, verleende hoge onderscheidingen overhandigd. Uit handen van den Führer ontving luitenant-generaal Lieb het eikenloof, behorende bij hel ridderkruis van het IJzeren Kruis. //-Gruppenführer en luitenant-generaal der Waff en-// Gille de zwaarden, behorende bij het eiken loof van het ridderkruis van het IJzeren Kruis. //-Hauptsturmführer Leon Degreile het ridderkruis van het IJzeren Kruis. Verdere hoge onderscheidingen voor troepencommandanten en manschap pen, die zich eveneens onderscheiden hebben, zijn verleend en zullen door de plaatselijke bevelhebbers worden overhandigd. De Führer liet zich door de com mandanten een uitvoerige uiteenzet- ting geven over het verloop van de zware en harde gevechten, die na een wekenlange worsteling bekroond wer den door dè succesvolle doorbraak en het ontzet. De drie officieren hebben vandaag op de persconferentie te Berlijn van hun ervaringen verteld. Zij werden ingeleid door den Reichspressechef di. Dietrich, die betoogde. datMoscou, nadat de vernietiging der ingesloten Duitse strijdkrachten reeds als onaf wendbaar was gemeld, door de be vrijding dezer strijdkrachten in grote verlegenheid is gebracht en derhalve zijn toevlucht heeft genomen tot de truc. desondanks de vernietiging der Duitse troepen te melden. Drie offi cieren waren daar om te bevestigen, dat van een vernietiging geen sprake is, drie officieren, die nog Zaterdag middag midden in de hevige strijd stonden en per vliegtuig naar Berlijn waren gekomen om van hun nog verse Indrukken te verhalen. Als eerste sprak luitenant-generaal Lieb, die het commando over het legercorps heeft overgenomen van De tang wordt gesloten! Een nacht men op het bezit van het dorp. Ma Duitse tanks ook van de andere bolsjewisten in de klem lang konden de Sowjets zich beroe- ar reeds de volgende ochtend deden kant een aanval en toen zaten de (P.K. foto RottensteineriOrb.-H.) den op het slagveld gesneuvelden generaal Stemmermann. Hij vertel de. dat het moreel der ingesloten strijdkrachten steeds goed is geble ven. in afwachting van het bevel, uit te breken. Dit bevel, dat om 11 uur in de avond werd gegeven, was ondanks de hevige tegenstand die overwonnen moest, worden, de daar opvolgende ochtend uitgevoerd en wel ten koste van slechts geringe verliezen. Generaal Lieb had van den vijand een radiobericht opgevan gen, waaruit bleek, dat de tegen partij uit woede over het gelukken der uitbraakpogingen den bevelvoe renden Sowjet-russischen generaal van zijn functie heeft ontheven. De commandant van de tot de om singelde strijdkrachten behorende divisie Wiking. Gruppenführer Gille, wees erop, dat de ingesloten troepen geen ogenblik het vertrou wen hebben verloren en er steeds van overtuigd zijn geweest, dat zij zich zouden kunnen bevrijden. //-Hauptsturmführer Léon .De greile, de stichter der Rexistische be weging. die als commandant van de Waalse vrijwilligersbrigade- aan de gevechten heeft deelgenomen, zette uiteen, dat de modder, die nu en dan zelfs een meter diep was, de oorzaak is geweest, dat het gehele legercorps op een gegeven ogenblik volkomen ingesloten was. De ravitaillering van het omsingelde gebied, dat ongeveer zo groot was als België en ongeveer de vorm had van Afrika, moest, door de lucht geschieden. Onbeschrijflijk waren de vermoeienissen, waaraan de ingesloten troepen bloot stonden en wekenlang hebben zij niet kun nen slapen. Desondanks, zo verklaarde Degrei le, zijn alle Sowjet-russische pogin gen, het omsingelde gebied in ver schillende delen te splitsen, mislukt. Alle pogingen van den tegenstander, de ring, die hij om de ingesloten troepen had gelegd, in te drukken, konden worden verijdeld en intussen zijn binnen de ring in volkomen kalmte alle voorbereidingen getroffen om op het gegeven sein uit te kun nen breken. Deze voorbereidingen, die met grote moeilijkheden gepaard gingen, hebben het welslagen der uitbraakpogingen mogelijk gemaakt. Ook Degreile gewaagde van de ge ringe verliezen, die de ingesloten strijdkrachten hebben geleden. Ne gentig procent der ingeslotencn heeft, veilig de Duitse linies kunnen bereiken. Zelfs heeft men de Sow jet-russische gevangenen nog mee kunnen nemen. Onenigheid bij Tito AGRM. 22 Febr. Volgens betrouw bare berichten ls onder de benden van Tito een openlijke strijd uitgebro ken. die naar bolsjewistisch voorbeeld geleld heeft tot de „liquidatie van en kele leideiV'. Zo ls door de radiozender van Tito bevestigd, dat de partlsanen-generaal Sava Erowltsj alsmede twee „Jntcllec- tuëlen". dr. Slma MlloJevitsJ en Go ran KowatsJltsJ vermoord zijn, terwijl enkele andere militaire leiders de ge nerale staf hebben verlaten en op eigen gezag de politieke strijd voort zetten. Bekendmaking De höhere und Pollzeiführer deelt mede: In de avonduren van 15 Februari 1944 hebben onbekende personen een overval met vuurwapens gedaan op de woning van den wachtmeester der politie Olij, Kometensingel 121 te Amsterdam. De daders losten ujt verscheidene pistolen ongeveer vijf tien a twintig schoten van de straat zijde door het raam op de huiska mer, blijkbaar met het voornemen om den politiebeambte Olij te doden. Olij bleef ongedeerd, zijn vrouw daarentegen, die zich in dezelfde kamer bevond, werd door twee scho ten zeer zwaar gewond. De brutaliteit van de terroristen, die deze laffe overval hebben ge pleegd, blijkt wel het duidelijkste uit het feit, dat zij zonder met iets rekening te houden in de kamer heb ben geschoten, hoewel zij konden verwachten hierdoor ook andere per sonen te treffen. De bevolking wordt derhalve aan gespoord mede te helpen bij het op sporen der daders. Voor ter zake die nende aanwijzingen, die tot arrestatie van de daders leiden, wordt een be loning van 10.000 uitgeloofd. Er wordt met nadruk op gewezen, dat alle personen, die weten wie de da ders zijn en deze niet aangeven, vol- gens de "bepalingen van de Ord- nungsschutzverordnung op dezelfde wijze gestraft kunnen worden als de daders zelf. Vanzefsplrekend krijgen alle personen, die de daders voor of na het plegen van het misdrijf on derdak verlenen, dezelfde straf als de daders. Ter zake dienende aanwijzingen worden door iedere Duitse en Ne derlandse politie-instantie in ont vangst genomen. Navordering inkomstenbelasting DEN HAAG. 22 Febr. In de zevende uitvoeringsbeschikking in komstenbelasting is de termijn, ge durende welke kan worden nagevor derd, verlengd van drie tot vijf jaar na afloop van het belastingjaar. In de plaats van de viervoudige verho ging komt een enkelvoudige op het over elk navorderingsjaar te min geheven bedrag. Verdubbeling blijft ook achterwege indien geen opzet of grove onachtzaamheid van den be lastingplichtige aanwezig is. Navor dering is ook mogelijk, indjen nog in het geheel geen aanslag is opge legd. Bij een afzonderlijk besluit is ten slotte de termijn, gedurende welke de werkgevers de loonbelastingbe scheiden moeten bewaren, verlengd van drie op vijf Jaar. Dit was nodig, teneinde bij navordering onoplosbare kwesties over het bedrag van het loon of van de ingehouden loonbe lasting te voorkomen. Aardschokken ln West-Anatolië en zware regenbuien, hebben veel schade aangericht en het spoorweg verkeer naar Izmir gestoord. De hul zen die na de vorige aardbevingen nog stonden zijn thans verwoest. De regering der V.S. schijnt nog meer economische sancties tegen Spanje voor te bereiden. In de nacht van 21 op 22 Februari ls een terreuraanval onder nomen op de Finse stad Oulo (Ulea- borg). Het totale saldo-tegoed bij alle Nederlandse spaarinstellingen Rijkspostspaarbank, bijzondere spaarbanken en Boerenleenbanken is van ultimo 1942 tot ultimo '43 gestegen van ongeveer 1650 mll- lioen tot 2300 millioen, hetgeen een nieuw hoogterecord betekent. Opval lend is vooral de aanzienlijke stij ging van het spaartegoed bij dc Boerenleenbanken, waarin de ver beterde positie van de landbouw duidelijk tot uiting komt. Toch dient men. bij het beschou wen van het enorme bedrag van 2.3 milliard aan spaargelden, schijn en wezen goed te onderscheid ;n. Het ls n.l zo goed als zeker, dat .-tecüs meer gelden aan de spaarbanken worden -toevertrouwd. weike olgej'HJk geen spaargelden zijn. Voort-s dient er, wat de toekomst betreft, rekening mede te worden gehouden, dat na de oor log bij de spaarbanken grote opvra- gingen te verwachten zijn van de zijde van diegenen, die dan wensen over te gaan tot de thans nog uitge stelde nieuwe aanschaffingen. Deze opmerking geldt vooral voor de Boe renleenbanken. In het landbouwbe drijf zal na de oorlog een aanzienlijk bedrag vereist zijn voor het Inhalen van achterstand ln herstelwerkzaam heden, aanschaffing van landbouw werktuigen enz. Een en ander zal er toe lelden, dat dan aan dc liquldl- teltspositie van de Nederlandse spaar banken hoge eisen zullen worden ge steld. Het verleden heeft echter be wezen, dat het Nederlandse spaar- bankbedrljf op dit punt aan de stellen eisen kan voldoen. De Boerenleenbanken, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boeren leenbank te Eindhoven en de Coöpe ratieve Centrale Ralffelsenbank te Utrecht, hadden op 1 Januari 1943 een saldo-spaartegoed van 600 mil lioen. De Inlagen ln 1943 (Inclusief de naar schatting bijgeschreven rente hebben ln 1943 494 millioen bedra gen, terwijl de terugbetalingen 221 millioen bedroegen. Het saldo spaar tegoed van de Boerenleenbanken be droeg derhalve op 31 December 1943 873 millioen. De toekomst zal ook moeten uit wijzen, in hoeverre de spaarbanken dan aan de sociale behoeften zullen kunnen voldoen ln d© vorm, zoals uiteengezet ln een beschouwing ln het vakblad voor Nederlandse spaar banken. Daarom wordt er op gewe zen „dat de overheid zich na de oor log voor een enorme taak gesteld zal zien. De schatkist zal niet alles kun nen financieren, aan het overhelds- credlet zullen grote eisen worden ge steld. Het zal een verlichting van de staatstaak en schatkist zijn, wanneer zoveel mogelijk particuliere werk kracht en kapitaal kan worden Inge schakeld". Dat hierbij ook aan de spaarban ken, welke over enorme aan iaar toevertrouwde bedragen beschikken, wordt gedacht ls alleszins begrijpe lijk. Terecht merkt de schrijver ln genoemd vakblad echter op, dat de spaarbanken de haar eventueel toe vallende taak alleen kunnen aanvaar den. Indien waarborgen worden ge geven voor de ongeschokte handha ving van het vertrouwen, dat do spaarbanken thans genieten. Burgemeesters benoemd DEN HAAG, 22 Febr. Het Rijks commissariaat deelt mede: De Com missaris-Generaal voor Bestuur en Justitie heeft tot burgemeester be noemd: burgemeester M. G. de Kryss met eervol ontslag uit zijn functie van burgemeester van Franeker tot burgemeester van Ermelo, den heer J. J. Cassa te Vaassen tot burge meester van Epe, den heer J. Visser te Lent tot burgemeester van Val burg, den heer J. C. Poolman te Amsterdam tot burgemeester van Maasbree en den heer A, J. van Sprundel te Yerseke tot burgemees ter van Arnemulden. Doodvonnis voltrokken Officieel wordt medegedeeld: De jood Max Werkendam uit Am sterdam, Nederlands staatsburger, is bij vonnis van het Deutsche Oberge- richt dd. 13 December 1943, wegens verboden bezit van wapens, ter dood veroordeeld. Het vonnis is, nadat de gratieverlening was onderzocht, vol trokken. DEN HAAG, 22 Febr De be reiding van croquetten, waarin voor het merendeel een groot percentage aardappelen wordt verwerkt, is voortaan verboden, tepzij hiervoor speciale vergunning wordt verleend. Van onzen specialen verslaggever.) De bevoorrechte mens, die zich nog ln het vijfde oorlogsjaar de allures van een wereldreiziger kan veroorloven en daarbij ook het hart van Frankrijk kruist, vindt een wonderlijk-onbekend Parijs. Het vreemdste is niet. dat men de boulevards gemoedelijk ergens in het midden en met een groot diagonaal kan oversteken zonder dat er aanstonds een transport naar het ziekenhuis of naar Père Lachaise op volgt. Het vreemdste is, dat er geen vreem delingen meer rondlopen en dat de vreemdelingen-industrie niet meer draait. Maar Parijs moge niet meer helemaal het „Parijs" van opgewonden stamtafelver- halen zijn, het is nu pas recht: Parijs! Het liet het masker vallen en blijkt zonder dat masker nog wèl zo aantrekkelijk. Er waren vroeger in de Franse hoofdstad tientallen etablissementen, waarheen men een autobus vol bui tenlanders bracht om er het „echte" Parijse nachtleven te genieten. Bij het morgenkrieken bleken die buiten landers dan slechts het nachtleven van éindere buitenlandse autobus-be volkingen te hebben bijgewoond. In- stellingen van deze soort, zijn vrijwel verdwenen. Er is er wellicht slechts één, waar «zich nog iets van een vreemdelingen-industrie concentreert: de Folies-Bergère. Waar men u dus méér vraagt voor uw programma en voor de vestiaire dan de vastgestelde prijs cn waar men u zelfs te weinig geld teruggeeft, waar men u geheim zinnig fluisterend vreemde genietin gen voorspiegelt en u albums in de hand drukt met rare foto's. Monotone uniform Het is met de Folies-Bergère nog net zoals het er eertijds was. Twintig Juffrouwen, die zich erg bloot, héél erg bloot of totaal-bloot over de planken bewegen, spreken er dezelf de internationale taal, die zij reeds vroeger spraken. Maar het geheel heeft aan kleur verloren. Het schijnt vermoeid, verbleekt, verarmd, al ver zekert monsieur Paul Derval ook, dat de door Maurice Hermite .ge schreven maar met een mini mum aan woorden vertoonde revue drie millioen francs heeft gekost: na het inlassen van een paar nieuwe scène's zelfs vier millioen Deze enorme bedragen kunnen ter nauwernood aan de „costumes' zijn uitgelegd. De menselijke huid is daarbij op het toneel de meest mo notone uniform die zich denken laat. Zodat de vier millioen francs klaar blijkelijk hebben gediend voor drie of vier inderdaad zéér fraaie decors In deze kostbare stukken vindt men het beste terug wat de Franse traditie op dit punt aan smaak en handwerks kunst te leveren heeft: een fijnzin nig kleurenspel ln alle schakeringen van groen, bij. open doek door ver rassend ineenklappen wisselende attributen, een reusachtig bovenaan zicht van een biljart, m welks verti cale opbouw één rood- en twee wit- aangedanc gestalten als biljartballen sierlijk caramboleren. Onsterfelijke Mistinguett Ook vóór de oorlog stak er nog al tijd een bescheiden stukje echt Pa rijs in de Folies en in de daarmee concurrerende grote en kleine onder nemingen als het Casino de Paris en het. (thans gesloten) Alcazar. Dat stukje Parijs' school voor den bui- tenlandsen opmerker vooral in de gemoedelijke wijze, waarop de Fran se jongeman in alle eer en deugd zijn verloofde èn zijn schoonmoeder meenam naar een schouwspel dat sttekem-likkebaardende Britten en Nederlanders bij voorkeur alléén verwerkten Honderd procent „Parijs" is echter in dit vijfde oorlogsjaar bijvoorbeeld het Alhambra, bij de Place de la République. Hier gaat de ruige be woner van Menilmontant met zijn ge zin „uit" hier is bij wijze van spreken het Parijse „Carré". En op het. ogenblik is (o, onvatbaar won der!) "de eeuwenoude Mistinguett met een „nieuwe" revue het Alhambra binnengerukt en echt Parijs vormt onafzienbare rijen voor de loketten om dót mee te maken... In de brede file voor het plaats bespreken begint overigens de werke lijke revue al: wanneer een stout moedige Jongeman op Maandag pro beert. met een beroep op een volg- nummertje van dc vorige Zaterdag een bijzonder-voorlijke plaats in te nemen aangezien immers Zaterdag nog éérder is dan het vroegste uur van Maandag. Dan ontspinnen zich in de gelederen van moedertjes met boodschappentassen en „even" uit hun werk gestapte monteurs kruis- gesprekken. waartegen zelfs de on stuimigheid van Mistinguett het niet op kan nemen... Met de leeftijd van Mistinguett is het een vreemde zaak. Ik heb er het. archief-materiaal nauwkeurig op bestudeerd. In 1936 kondigden de kranten haar 68e verjaardag aan, in 1937 noemde zij zich zélf „pas 52", een jaar later zouden te Londen be wijzen zijn overlegd, dat zij op 16 October 1938 de vijf kruisjes vol zou maken. Maar in 1933 verklaarde de burgerlijke stand in Chalon-sur- Saone dat Mistinguett's geboorte-acte op 23 Februari 1869 staat uitgeschre ven. Tussen de vijfenzeventig en dc zes envijftig dus. Maar in elk geval: zo oud als de oudste Parijzenaar en zo jong als de jongste. Dat. kan uw spe ciale verslaggever getuigen, die naar het Alhambra ging om „een zielig stukje" te schrijven' over een misbruikte oude vrouw en die er simpelweg geen kans toe kreeg ((-Oorlogsverslaggever C. Andreoli gesneuveld DEN. HAAG. 32 Febr Van 1I- zijde werd het volgende ln de dage lijkse persconferentie medegedeeld: Weer bereikt ons de tijding, dat een onzer Nederlandse kameraden ln het oosten gesneuveld ls. Carlo Andreoli. een onzer Jonge ver slaggevers viel op 7 Februari 1944 aan het oostfront. In het begin van het vorig Jaar meldde hij zich als „Krlegs- berlchter" en van het begin af viel hij op door zijn eigen, persoonlijke stijl en frisse, originele Invallen; hij was een onzer beste verslaggevers. Kenmerkend was -voor hem. dat hij alles hetgeen hij beschreef, zelf wil de be- en doorleven, want zo zelde hij: dan eerst kan men ln een be richt lets van zich zelf leggen, kan men zo schrijven, dat de lezers voe len, dat het waarheid ls." Postverkeer met Argentinië is verbroken DEN HAAG, 21 Febr. Het post verkeer met Argentinië is verbroken. Poststukken voor dat land kunnen niet meer worden aangenomen. SPORTNIEUWS DegradaHekansen vol gend jaar vergroot Weer een normaal seizoen in 1944—'45 DEN HAAG. 22 Febr. Het be- stuur van de N.V.B. heeft beslo ten, dat het volgend voetbalsei zoen in elk geval als een normaal seizoen zal beschouwd worden. Er zal dan een versterkte degra datie toegepast worden, waardoor de afdelingen weer op de oor spronkelijke grootte worden te ruggebracht. Ten aanzien van de bekercom petitie van dit jaar werd bepaald, dat de verenigingen, die in ver band met het reeds eerder gepu bliceerde besluit promotiewed strijden moeten spelen, worden uitgesloten van het deelnemen aan de bekercompetitie. Titelgevecht LegrandNicolaas DEN HAAG. 22 Febr. Op 3 Maart organiseert promotor Wetemans in het Gebouw van K. en W. een boks wedstrijd tussen A. Lagrand en J. Nicolaas om de lichtgewichttitel. Het bij-programma luidt: H. Staal (Haag)—G. Mulder (Groningen), G de Roode (Haag)—C. Sprenkels (Haag) en T. Doorenbosch (Bosch)— F. Diese (Rotterdam). Bokskampioenschappen van Zuid-Holland Maandagavond werden in een uit verkocht gebouw voor Kunsten en Wetenschappen de finales gehouden van de amateurs bokskampioen schappen van Zuid-Holland A-klasss. Er vielen goede partijen te bewonde ren, vooral die van C, van Oosten— G. de Wolf, J. Oudshoorn—D. Snik en G. AppelJ. v. d. Togt stonden technisch op hoog peil. De veteraan Th. Kouwenberg, die zijn eerste partij na een extra ronde van T. Gebuys won. was in de finale tegen J. Blokland niet opgewassen. Het kampioenselftal van VUC mitsgaders Het fl-Ersatzkommanao deelt mede: Iedere aczondo Nederlander, ln de leeftijd vaD 1745 Jaar. kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor: De Waffenff, -WachbaltaJon ln Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmartne en de Germaanse ff ln Nederland. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen verstrekt niet betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra- levensmiddelen. etc. Personen, tussen 1830 Jaar. die aanmeldhiBspllehtla zijn voor de te werkstelling. kunnen zich eveneen» aanmelden cn worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-fl kan leder worden, die na minstens een Jaar diensttijd zijd gescniktneia voor de oiiiciersopieiaing cieeit oewezen. Zijn DE MUIDERPOORT TE AMSTER DAM. Ook voor het behoud van deze Nederlandse cultuurwaarde strijden onze Nederlandse vrijwilligers. (Foto G.L./H.) schoolopleiding i» niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zUn: ka rakter eedrag orestatie 23 Febr. 914 uur: Den Haag. ge bouw Amlcltia, Westeln.de 15. Urati9 reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar hU de N'eben- stellcn der Watten ff Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. I.angeslraat 56; Heerlen. Sa rol east raat 26; Groningen, Herenstraat 46; Knsohede, Hengelose- «traat 30. en het ff Rrsatzkommando üen Haag, Korte Vijverberg 5. trainer Piet Hendriks woonden de wedstrijden bij. De uitslagen der fi nales luiden: Vlieggewicht: G. de Wolf (H) kam pioen w.o.p. van C. van Oosten (Hl bantam; bantamgewicht kampioen A. v. d Berg (H>. w.o.p. van F. Brummer (Hi; vedergewicht: kam pioen J. Ooudshoorn <H) w.o.p. van D. Snik, Leiden; lichtgewicht: kam pioen J. Dekkers. Rotterdam, wegens diskwalificatie van C. de Wit (H); h. zw. gewicht: kampioen H. Lod ders. Rotterdam, w.o.p. van A. de Wolf, Rotterdamzwaargewicht: kampioen G. Appel (H.) wint met technische k.o. in de eerste ronde van J. v. d. Togt Hweltergewlcht: kampioen H. de Wolf (H) wint met technische k.o. in de eerste ronde van C. Vink (H>; middengewicht: kampioen J. Blokland. Rotterdam, w.o.p. van Th. Kouwenberg (H). De verduistering begint heden om 18.15 en eindigt om 7.30 uur. IVIaan op 6.58, onder J5.54 uur. 24 Febr. N.M., 1 Mrt E.K., 10 Mrt V.M, 17 Mrt L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1