HET DAGBLAD Succesvolle doorbraak bij Kriwoi Rog VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberichten Ruim 100 opslagplaatsen en 257 kazematten werden vernield Bij Neltuno onver minderd zware gevechten Grote branden in Londen Krachtige strijd bij bevrijding der ingesloten Duitse troepen Omsingelingsring Wereldvreemd verbroken Britten verloren heel eskader Regeringswijziging in Jaoan H Bekendmakingen C.C.D.-ambtenaren verzaakten hun plicht uitarmoede HOOFl KWARTIER VAN DEN FUHRER, 20 Pebr. Het, opperbe vel van de weermacht deelt mede: Ten zuiden van Kriwoi Rog brak een Duitse gevechtsgroep door de Sowjetstellingen heen. veroverde tal rijke plaatsjes en sloot een ODening in het front. Aan weersziiden van de stad mislukten vijandelijke aan vallen. Ook ten oosten van Sjasjkow stort ten vijandelijke aanvallen na zware pantsergevechten ineen De bolsje wisten verloren daar 26 pantserwa gens. Tussen Pripet en Beresina ging de vijand, na krachtige artillerievoorbe reiding. gesteund door pantserwagens en slagvliegtuieen. opnieuw tot de aanval over Zijn doorbraakpogingen werden in harde, heen en weer gol vende gevechten, verijdeld, olaatse- lijke penetraties afgegrendeld. Bij succesvolle bestrijding van ben den in het achterwaartse gebied van de centrale frontsector werden door bevelligingst roepen onder hardnek kige vijandelijke tegenstand 257 kaze matten en meer dan honderd opslag plaatsen van materiaal vernield. Gró te buit aan wapens, vee en levens middelen werden behaald. De bandie- teifleden grote, bloedige verliezen. Ten noorden van Welikije Loeki en ten zuiden van het Ilmenmeer kwam het tot levendige gevechten, die voortduren. Tussen Ilmen- en Peious- meer. alsmede in het gebied van Nar- wa. hield de "krachtige vijandelijke druk aan. In verbitterde gevechten mislukten talrijke aanvallen der bolsjewisten. Vijandelijke colonnes op mars en gereedstaande troepen wer den door geconcentreerd artillerie vuur uiteengeslagen. In enige pere- tratiegebieden zijn nog hevige ge vechten gaande. De gevechten op het landingshoofd van Nettuno duurden ook gisteren met onverminderde kracht voort. Eigen aanvallen en vijandelijke te genaanvallen. die door pantserwagens werden gesteund, wisselden elkander ten zuiden en ten zuidoosten van Aprilia af Formaties gevechts- en slagvliegtuigen vielen overdag en des nachts doelen in het landingshoofd van Nettuno met goed effect aan In de haven van Anzio ontstonden door bomtreffers uitgebreide branden en ontploffingen in munitie-opslagplaat sen. Bij de strijd tegen vijandelijke scheepsconcentraties voor Anzio werd een transportschip van 7000 brt. in de grond geboord en werden twee transportschepen van tezamen lo.ouu brt. ernstig beschadigd. Onze duikboten brachten in de wateren voor Nettuno drie volgela den vijandelijke landingsschepen en een vrachtschip van 16.000 brt.. als mede twee torpedojagers tot zinken. In hetzelfde zeegebied vermengde een duikboot onder bevel van Kapi- tanleutnant Fenski. zoals reeds gis teren gemeld. een vijandelijke kruiser. f Aan het zuidelijke front zette de vijand in het gebied van Cassino zijn grote aanval, als gevolg van de zware verliezen, die hij de voor afgaande dagen hier had geleden, gisteren niet voort. De dag verliep aan het gehele front, on enkele hevige plaatselijke gevechten in de sector ten noordoosten van Castel- forte na. kalm Boven het Italiaanse frontgebied werden gisteren 18 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de 4ochtenduren van de 20ste Februari richtten formaties Britse bommenwerpers een terreuraanval op plaatsen in midden-Duitsland. Door het werpen van een groot aantal brisant- en brandbommen werden vooral de woonwijken van de stad Leipzig getroffen. Onze luchtverdedigingsstrijdkrachten ver nietigden 83 viermotorige bommen werpers. Vijandelijke storingsvliegtuigen wierpen in de afgelopen r.acht bom men op plaatsen in Noord- en Noord-West-Duitsland Zeestrijdkrachten, luchtdoelartil lerie aan boord van koopvaardij- vaartuigen en luchtafweergeschut der Marine schoten in de tijd van 11 tot 20 Februari 12 vijandelijke vliegtuigen neer. Verder deelt het opperbevel van de weermacht met betrekking tot de op 18 Februari gemelde bevrij ding van de ten westen van Tsjer- kassy ingesloten Duitse gevechts groepen nog mede: De opneming van de bevrijde divisies is voltooid. De hier sedert de 28ste Januari afgesneden troe pen van het leger en van de Waf- fen- onder bevel van den gene raal der artillerie Stemmermann en van den luitenant-generaal Lieb. hebben in heldhaftige afweerstrijd stand gehouden tegen de stormloop van zeer overmachtige vijandelijke strijdkrachten en vervolgens in ver bitterde gevechten de omsingelings- ring van de vijand doorbroken. Lei ding en troep hebben daarmede aan de historie van het Duitse soldaten dom een nieuw, lichtend voorbeeld van heldhaftige volharding, verme tele aanvalsgeest en offervaardige kameraadschap toegevoegd De tot ontzet van deze gevechts groep aangetreden formaties van het leger en van de Waffen-f/. onder bevel van den generaal der pantser troepen Breith schiepen in samen werking met de onder leiding van den luitenant-generaal Von Vormann staande troepen onder de moeilijk ste weers- en terreinsomstandighe- den door voortreffelijk optreden van De Franse ministerraad heeft in grote lijnen twee wetsontwerpen aan genomen die de schadeloosstelling regelen bLj materiële verliezen door sabotage of terroristische aanslagen, en de schadeloosstelling van ambte naren die het slachtoffer worden van aansla een Generaal-veldmaarschalk Rommel heeft op zijn inspectietocht langs de Atlantische Wal de versterkingen in Normandië en de zeevesting Cherbourg bezocht In Zuld-Albanlë is een massagraf ontdekt met de lijken van 170 boeren, die door communisten waren gedood De toestand van mevrouw Gandhi Is sinds enkele dagen verergerd en thans zeer ernst ig De Britse torpedojager „Janus" met ten waterverplaatsing van 1700 ten. is tot zinken gebracht. Bij een luchtgevecht met 14C vijandelijke toestellen, die Rabnul aan vielen, heelt het Japanse luchtwapen minstens 15 tegenstanders neerga Schoten. eiken soldaat, 'de voorwaarde voor de doorbraak. De Bolsjewisten leden zeer zware, bloedige verliezen en verloren van 4 tot 18 Februari 728 pantserwagens en stukken stormge- schut. 800 stukken geschut werden buitgemaakt en verscheidene duizen den gevangenen binnengebracht. Het achtste corps vliegers, onder bevel van den luitenant-generaal Seidemann heeft in beproefde wa- oenkameraadschap de zwaar worste lende troepen van het leger voor beeldig gesteund. Formaties trans port- en gevechtsvliegtuigen ravi tailleerden de ingesloten strijdkrach ten onder moeilijke weersomstandig heden en krachtige vijandelijke af weer van jagers en luchtdoelartille rie: zij brachten hun munitie, le vensmiddelen en benzine aan. er namen meer dan 2400 gewonden mee terug. Daarbij gingen 32 transport vliegtuigen verlóren: 58 vijandelijke vliegtuigen werden in luchtgevech ten en door luchtdoelartillerie neer geschoten, Weermachtsbericht van Zaterdag ..Bij Kriwoirog versterkte de vijand zijn druk. Zijn tijdens de gehele dag ondernomen aanvallen werden in hevige heen en weer golvende ge vechten afgeslagen: op verschillende olaatsen werden diepe penetraties opgevangen. Ten westen van Tsjer- kassy werden nog meer delen van de bevrijde gevechtsgroep, nadat tal rijke vijandelijke tegenaanvallen wa ren afgeslagen en ondanks moeilijke terreinomstandigheden. in onze ge lederen opgenomen. Bij Witebsk hebben onze troepen in de periode van 2 lot 16 Februari 1944 tegenover de stormloop van meer dan 50 infanteriedivisies en alrijke pantserformaties der bolsje wisten in hardnekkige gevechten stand gehouden en daardoor in de tweede thans geëindigde af weerslag een nieuwe grote afweet-overwinning behaald De vijand leed zeer zware verliezen aan mensen en materiaal. Onze luchtmacht steunde de afweer- eevechten met sterke formaties slag vliegtuigen en jagers en vernietigde in luchtgevechten en door luchtdoel- artillerie 102 vijandelijke vliegtuigen Tussen het Ilmen-meer en het Peipus-meer. alsmede in het gebied van Narwa werden ook gisteren door pantserwagens en slagvliegtui- gen gesteunde sterke aanvallen van den vijand afgeslagen. In het landingshoofd van Nettuno duren de verbitterde gevechten met een geweldig gebruik van artillerie voort, waarbij het gelukte de om- singelingsring tot vier kilometer ten zuiden van Aprilia vooruit te schui ven. Met steun van pantserwagens ondernomen vijandelijke tegenaan vallen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Er werden gevangenen en buit behaald. Bil Cassino wierp de vijand in plaars van de uitgeputte Amerikanen Indische troepen in de strijd, die de gehele dag^tormliepen op het heu- velblók van Cassino. Alle aanvallen werden afgeslagen. Enkele penetraties werden in een tegenaanval onmid dellijk opgeheven. Talloze doden liggen voor" onze stellingen. Het sta tion Cassino wisselde verscheidene malen van bezitter en bleef defini tief in onze handen. Daar heeft zich de zwaargewonde commandant van de afdeling pioniers van het regi ment grenadiers 211, sergeant-ma joor Hoffmann, bijzonder onder scheiden. Ten zuiden van de Golf van Gaeta is gisteren een vijandelijke kruiser na een ontploffing gezonken. De luchtmacht ondernam in de af gelopen nacht met sterke formaties opnieuw een zware aanval op Lon den Door het neerwerpen van een grote massa brisant- en brandbom men werden in het stadsgebied uit gestrekte branden en verwoestingen veroorzaakt. STOCKHOLM. 20 Febr De Stockholmse bladen publiceerden Zondag uitvoerige berichten van hun correspondenten over de jong ste Duitse luchtaanval op Londen. Allen wijzen er op. dat dit de zwaar ste aanval sedert meer dan twee jaar is geweest, en dat de Duitse vliegtuigen er in geslaagd zijn, tot het eigenlijke Londen door te drin gen, waar grote branden ontston den. De Londense correspondent van „Dagcns Nyhetcr" meldt, dat de schade bijna geheel groot-Londen heeft getroffen. De intensiteit en het resultaat van de aanval, zo ver volgt het blad. bevestigen, naar men te Londen verklaarde, de van offi ciële zijde steeds bevestigde opvat ting. dat de Duitsers relatief krach tige aanvallen op Engeland kunnen ondernemen. De correspondent van „Svenska Dagbladet" schildert een nachtelijke tocht door Londen Vele wijken werden door het vuur zo helder ver licht.. dat men de lichten der auto's niet nodig had. In de gehele stad zijn vele mensen onder de ineen gestorte huizen begraven. Een groot aantal is waarschijnlijk echter ge red. Te Londen verwacht men nieuwe, waarschijnlijk nog heviger, aanvallen. Oolc Zondag aanval In de vroege avonduren van Zon dag heeft Londen opnieuw een aan val van sterke formaties zware Duit se gevechtsvliegtuigen te verduren gehad. In bevoegde Berlijnse krin gen wordt verklaard, dat deze aanval in hevigheid niet achter heeft ge staan bij die in de nacht van Vrij dag op Zaterdag. De Engelse nieuwsdienst meldt verder, dat in de vroege ochtend uren van Maandag in het gebied van Londen weer luchtalarm is gemaakt. Ie JAARGANG No. 43 MAANDAG 21 FEBRUARI 1944 Argentijns dementi LISSABON. 21 Febr. Het Ar- gentijnse regeringspersbureau heeft een officiële categorische tegen spraak uitgegeven op de beweringen, dat de Argentijnse regering het voornemen zou hebben, de As de oorlog te verklaren. Voorts werden geruchten gede menteerd. dat generaal Gilbert, de vroegere minister van buitenlandse zaken, en kolonel Gonzales, de secre taris van den president, zouden zijn afgetreden onder de druk van jeug dige elementen in het leger. De Leider begroet den Reiclisorganisationsleiter dr. R. Ley bij diens be zoek aan het hoofdkwartier te Utrecht. Van links naar rechts: Gene- ralkommissar z.b.V., Ritterbursch ReichsorgajiisatioJisleiter dr. Ley en de Leider. (Foto C.NS./Otto) Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Hoe vreemd sommige gasten op deze aarde zijn. wordt nu weer gedemonstreerd door een redacteur van de Standaard. Deze vreemdeling op onze planeet deelt mede. dat hij „enige weken geleden" zijn verwon dering heeft uitgesproken over de handel in kitsch-schildcrijen. in win- kels. die als paddenstoelen uit de grond rijzen. „De kunstschilder staat hier machteloos tegenover", jammert de Standaard. Ja. nog erger.' Niet alleen, dat die arme schilders er niets tegen kunnen doen maar bovendien worden die arme drommels van hogerhand nog tegengewerkt, want nu heeft het ge rechtshof te Leeuwarden, aldus wee klaagt het blad. ook nog uitgemaakt dat alle verkopers van schilderijen óók dus de verkopers van kitsch- schilderijen. zich moeten aanmelden bij de Nederlandse Kultuurkamer. Immers, de Hoge Raad heeft beslist, dat de omstreden schilderijen als „kult uur goeder en" moeten worden beschouwd. .Als men zoiets leest", aldus be sluit de Standaard droef te moede, wrijft men zich toch even de ogen uit!" Ons advies is: flink blijven wrijven en dan zich eens duchtig in de ar men knijpen. Misschien wordt de patiënt dan toch nog wakker. Is de ingeslapen Standaard-drager eenmaal min of meer wakker, "dan kan hij zonder verder ernstig gevaar, eens beginnen te lezen, wat er ver leden zomer in dit land is gebeurd. O.a. dit: dat de Nederlandse Kul tuurkamer, die de strijd tegen kitsch heeft aangeboriden een prach tige verordening heeft gemaakt, waardoor deze kitscli-verkoop kan worden tegengegaan. Vervolgens: dat de rechtbank te Groningen de uitvoering van deze verordening onmogelijk maakte door te verklaren, dat de kitsclischilde- rijen géén kuituurgoederen waren, zodat de Kultuurkamer, die alleen maar ordenend op kan treden op haar eigen gebied, machteloos stond. Daarna: dat op 16 November de Hoge Raad heeft vastgesteld, dat de rechtbank een te enge uitleg gaf en dat alle producten van hen. die werkzaam zijn op het gebied van de schilders wel degelijk onder een ver ordening van de Kultuurkamer vallen. Pas toen kon het gerechtshof in Leeuwarden de beslissing nemen, waarvan de Standaard nu zo ge schrokken is, maar die precies het omgekeerde betekent van wat het verbouwereerd ogenwrij vende blad meent. Pas nu is, door de beslissing van 28 Januari, vastgesteld, dat alle schilderijen kultuurgoedercn zijn en dat dus niet meer elke beunhaas straffeloos op het gebied van de schilderkunst mag grasduinen. Pas nu staat vast, dat de schilders, dank zij hun eigen organisatie, de Nederlandse Kultuurkamer, wel de gelijk iets kunnen doen en niet meer, zoals in vroegere tijden „machte loos" zijn. Juist door de laatste beslissing is. na lange voorbereiding, bereikt, dat de verordening, waardoor de schil ders zich kunnen verweren, in prac- lijk kan worden gebracht. De Stand aard kan dus juichen. Of het blad het zal doen? Of zal het weer in- sluimeren? TYL BERLIJN. 20 Febr. Over het geslaagde verbreken van de vijan delijke omsingelingsring ten westen van Tsjerkassy verneemt het D.N.B.: Nadat door een diepe Sow jet penetratie uit zuidelijke en noorde lijke richting de onder bevel van den generaal der artillerie Stem merman staande gevechtsgroep op 28 Januari van haar verbindingen was afgesneden, gingen op 4 Fe bruari troepen van het leger en de Waffen-// op twee plaatsen tegelijk bij verrassing tot doorbraakpogin gen over. Gelijktijdig met de ooste lijk van Sjasjkow opdringende aan valsgroep onder bevel van den ge neraal der pantser troepen Breith vielen verder naar het zuiden de formaties onder luitenant-generaal Von Vormann aan. om sterke vijan delijke strijdkrachten tot zich te trekken en zo de doorbraakpogingen der noordelijke groep te vergemak kelijken. Bij de volbrenging van haar -taak vernietigden zij 129 pantser wagens en 393 stukken geschut van elk kaliber, terwij! zij bijna 700 ge vangenen maakten. Ofschoon sterke vijandelijke strijd krachten door de troepen van gene raal Von Vormann werden gebonden, stonden de meer noordelijk opdrin gende formaties toch altijd nog tegenover ongeveer tien divisies in fanterie en verscheidene pantser corpsen. Een plotseling invallende dooi m.*,akte het terrein onbegaan baar en'iemde de doorbraakoperatie. die aanvankelijk snel terrein had ge wonnen. Met ijzeren vastbeslotenheid echter baanden zich de Duitse troe pen een weg. Bezield door de wil hun kameraden te bevrijden, over wonnen zij alle terreinmoeilijkheden, ook als zij. zoals op een plaats ge beurde, barrevoets moesten aanval len. Onder voortdurende aanvals- en verdedigingsgevechten braken zij de tegenstand der Bolsjewistische divi sies en hadden, toen zij zich met de bevrijde gevechtsgroep verenigden. 606 Sowjet-pantserwagens en 407 stukken geschut vernietigd. Bovendien Nachtelijke luchtslag boven Duitschland BERLIJN. 21 Febr Door een grootscheepse poging om de Duitse luchtverdediging door schijnmanoeu vres te misleiden, meenden de Britse bombardementsformaties, die Zondag ochtend vroeg het gebied van Noord- Duitsland binnenvlogen, zware ver liezen te kunnen voorkomen. Alleen al met het oog op de gevreesde nacht jagers maakten zij weer gebruik van een gebied van slecht weer boven Duitsland. De catastrofe, die de terreurbom- menwerpers heeft getroffen, bewijst echter, hoezeer dc Duitse luchtver dediging. cn vooral de nachtjagers, zich intussen hebben ingesteld op de bestrijding der Engelse formaties bij slecht weer en in stikdonkere nachten. In een nachtelijke luchtslag, zoals dit continent nog niet gekend heeft, heb ben de nachtjagers in nauwe samen werking met het afweergeschut den vijand de zwaarste nederlaag toege bracht. die hij tot dusverre heeft ge leden. De vernietiging van 83 viermotorige bommenwerpers staat gelijk' met de uitschakeling van een geheel eskader. Daarbij kan met zekerheid worden aangenomen, dat het aantal vernie tigde vliegtuigen nog groter is. vooral daar het cijfer van 83 slechts de vlieg tuigen betreft, waarvan onomstotelijk is waargenomen, dat zij boven het continent zijn neergeschoten. De zo genaamde „stille verliezen", die vol gens een vroegere Britse uiteenzet ting op ongeveer 30 procent gesteld moeten worden, zijn in dit getal niet begrepen, Het grootste deel van de ongeveer 600 inzittenden der vernielde vlieg tuigen is in de brandende wrakstuk ken omgekomen Slechts een zeer klein percentage kon door de val schermen het leven redden en ge raakte in gevangenschap. Bovendien is van betekenis het verlies van waar devol vliegtuigmateriaal met een ge zamenlijke motorsterkte van ongeveer 300.000 pk. en van 830 van de modern ste machinegeweren. Sterke formaties Duitse jachtvlieg tuigen zijn tijdens de ochtenduren van Zondag weer in zware maar succesvolle gevechten gewikkeld ge weest met Amerikaanse formaties bommenwerpers, die eveneens mid den-Duitsland wilden aanvallen Volgens de voorlopige berichten wer den 38 in hoofdzaak viermotorig bommenwerpers neergeschoten. maakten zij meer dan 1300 gevange nen. Ongeveer de helft van het aan tal vernielde vijandelijke pantser wagens kwam op rekening van het zware-pantserregiment van den eikenloofdrager luitenant-kolonel Ba ke. dat sedert het begin van zijn in grijpen ten oosten van Sjasjkow. op 24 Januari, ongeveer 400 pantser wagens heeft vernietigd. In vast vertrouwen op het com mando en op hun kameraden lever den intussen de ingesloten formaties, die alleen nog werden geravitailleerd door de luchteskaders van luitenant- generaal Seidemann. onder bevel van generaal Stemmermann en luitenant- generaal Lieb. heldhaftige afweerge- vechten tegen de numeriek veel ster kere en voortdurend stormlopende vijandelijke troepen. Met vernieti ging van 101 pantserwagens zuiver den zij. steeds weer tegenaanvallen ondernemende, gevaarlijke penetra ties. tot zij op de avond van de 16de Februari overgingen tot de door braak door de steeds nauwer worden de omsingelingsring. In weerwil van de zware sneeuwstormen konden zii de verbinding herstellen. Op de avona van de 18de Februari waren opge nomen in de vooruitgeschoven Duit se hoofdlinie. TOKIO. 21 Febr. Het bureau voor inlichtingen heeft de volgende kabinetswiiziglngen bekend gemaakt: Keita Goto wordt opvolger -van Josjiaki Hatta als minister voor het verkeers- en transportwezen. Sjiniia Oets.iida wordt opvoleer van Tatsoenosoeke Jamazaki als mi nister van landbouw en handel. Sotaro Is.iiwata wordt opvolger van Okinori Kaja als minister van finan ciën. De nieuwe ministers zijn in het keizerlijk paleis in aanwezieheid van den keizer en minister-president Tojo in hun functies bevestigd. In politieke kringen te Tokio be schouwt men dc benoeming van nieuwe functionarissen voor drie ministeriële ambten als con logisch ge volg van de reorganisatie van ver scheidene ministeries. Verder wijst men erop. dat minister-president Tojo bij zijn keuze in grote mate rekening heeft gehouden met vroegere werk zaamheden en ervaring. De nieuwe ministers hebben tegenover de pers verklaard, dat in geen enkel opzicht principiële wijzigingen in de binnen landse politiek van Japan ln het voor nemen liggen. In plaats van veldmaarschalk Soe- gijama heeft minister-president ge neraal Tojo de post van chef van de Japanse generale staf op zich ge nomen. Tevens heeft admiraal SJi- mada. de minister van marine, de post van chef van de admirale staf op zich genomen, in plaats van groot- admiraai Nagano. Terrein gewonnen bij Nettuno BERLIJN, 20 Febr. Op het bruggehoofd van Nettuno heeft de Duitse tegenaanval gisteren aan weerszijden van Aprilia opnieuw terrein gewonnen, in weerwil van het hevige vijandelijke geschutvuur. De Anglo-Amerikanen deden verschei dene tegenaanvallen om de Duitse afdelingen de weg te versperren, doch deze mislukten met zware ver liezen voor de vijand. De Duitse troepen maakten weer meer dan 200 gevangenen: 13 pantserwagens wer den vernield of buitgemaakt. In weerwil van zijn zware verliezen aan mensen en materiaal blijft de vijand in zijn diep verdedigingsstelsel de op dringende Duitse troepen verbitterde tegenstand bieden. Leider bezoekt Apeldoorn APELDOORN, 21 Febr. De Lei- der heeft Zaterdag Apeldoorn be zocht. 's Middags is hij in het ge bouw Tivoli in een kringappèl van de kring Oost-Veluwe van de N.S.B. als spreker opgetreden. Het grote gebouw was tot in de uiterste hoeken bezet. De Leider heeft vooraf de erewacht voor Tivoli geïnspecteerd en voorts de eregasten begroet, cn- der wie zich. behalve enkele Duitse autoriteiten, bevonden prof. Schrie- ke, directeur-generaal van het Depar tement van Justitie, dc burgemees ters van enige Veluwse gemeenten en kolonel Feenstra, namens de ge westelijke politie. De Leider werd bij zijn verschijnen op het podium geestdriftig begroet. De kringleider. E. F. Buitenhuis heeft hem met een toespraak ingeleid Na afloop van de vergadering heeft de Leider zich in de foyer van Tivoli onderhouden met gewonde frontstrijders, die in Apel doorn worden verpleegd. Voorts maakten hier familieleden van geval len strijders hun opwachting. Ten slotte heeft de Leider zich naar het ringhuis der N.S.B. begeven en met unctionarissen van de kring Oost- Veluwe gesproken. Vrijstelling van tewerkstelling voor buitenlandse ondernemingen in ons land Verzoeken tot vrijstelling van te werkstelling voor handel, ambacht, hotel- en cafébedrijf, accountants, adminlstratiebureau's. boekhouders en belastingadviseurs kunnen tot 7 Maart 1944 ingediend worden. Met verwijzing naar het reeds eerder gepubliceerde bericht wordt van bevoegde zijde nog het volgende medegedeeld: Buitenlandse ondernemingen in Nederland, d.w.z. ondernemingen, waarvan de eigenaars of het meren deel der eigenaars geen Rijksduitsers en geen Nederlanders zijn. alsmede ondernemingen, waarvan meer dan 50 percent van het kapitaal niet in Duits of niet in Nederlandse bezit is, moeten haar verzoeken, evenals de Duitse ondernemingen indienen bij de Deutsche Handelskammer fiir die Niederlande in Amsterdam of Rotterdam. Irivulformulieren en Z- kaarten kunnen deze bedrijven even eens bij de Deutsche Handelskam mer verkrijgen. Alle overige bijzonderheden kan men vinden in het uitvoerige bericht in de pers. dat reeds eerder gepu bliceerd is. et ls niet gemakkelijk, in deze dagen van idealen te spre- Punt drie van dr. Ley's analyse H noemt „de prestatie verricht voor ken. Verdenking van kwade de gemeenschap de grondslag trouw behoort thans tot de rela- voor de sociale rang, die een wer- tief-zachtaardige reacties. En op ker inneemt". Punt tien verlangt, zijn allerminst staat een grote dat de nieuwe sociale orde geen groep niet-overtuigden gereed cliché en dus niet voor alle vol keren van ons continent star ge lijk zij, maar volgens de eigen zal worden om op de klove tussen het gefor muleerde ideaal en de rondom zichtbare pracijtk te wijzen. Mis- aard dier, volkeren schien zegt het de verstandigen opgebouwd, iets, dat wij midden in de £je Nederlandse arbeider, die grootste oorlog van alle tijden een goed stuk van zj]n ïeven gaf staan en dat oorlogsbeperkingen aan de strijd voor zijn socialis- niet precies een beeld geven van tLsCh ideaal, zal geen moeite heb- verwezenlijkt socialisme. Maar ben dr Ley-S uitspraak te onder- daarin schuilt weer een ander SChrijven, dat „wij niet kunnen gevaar: dat men het ganse toestaan dat er mensen zijn die ideaal dan maar naar een verre ajieen van hun geid leven en die toekomst verschuift „omdat er nu toch niet over te praten geen werk verrichten". Die ar- „7,J beider heeft alle gelegenheid ge valt". terwijl in werkelijkheid de had er met zichzelf over ln het huidige strijd juist over diezelf- reine te komen, dat de methode n frtülrAm cf" riacliCT 11, de „verre toekomst" beslist. Het is daarom geen onpracti- van kapitalistische uitbuiting, waartegen deze uitspraak van dr. sche theorie, maar het onmid- Ley en zyn eigen maatschappe- dellijke verband met een tast- jjjke strijvan jaren zich gelijke- bare werkelijkheid, die dr. iyk richten, in het Anglo-Ameri- Robert Ley juist op dit beslis- sende hoogtepunt van de tweede tot" uit ing"komt. wereldoorlog over socialisme en socialistische ordening spreken deed. Men zou dr. twaalf punten schematisch ont wikkelde analyse enerzijds een „grondwet van het volkse socia lisme" kunnen noemen. Men heeft er anderzijds de funda menten in te zien, waarop de huidige strijd om de toekomst kaanse imperialisme het zuiverst Daartegenover kan het hem al- lengs juist in deze oorlogsjaren Leys in duidelijk zijn gew0rden dat het internationale socialisme in de strijd tegen het internationale kapitalisme èn als eigen levens vervulling heeft gefaald. Het ls ook niet moeilijk in te zien, waar om. De gemeenschapsidee, die de grondslag van een waarlijk van Hpn FnrnnPSPn ^Prk-Pr vnl- ue van een waanijK streden wordt P socialistische orde is. laat zich niet straffeloos losmaken van de „flrnmnHD,on in aanleg en natuur aan die ge- meenschap meegegeven eigen- Menselijk behoeft het niet te ten van deze grondwet in de ogen van grote groepen arbei ders verder van de zichtbare werkelijkheid afstaan dan an- aard. Een gemeenschap van Ne derlandse werkers bijvoor beeld zal er op grond van eigen D aard en eigen prestatie niet in 5' P.ÏÏÜ! kunnen berusten, een gelijke van" rie^wtK^^ilefde^hie6 tewSïïn Sr een van de zwartste ellende ophie- ven, bereikten den N e d e r— internationale orde als de volken van de Balkan of terugge drukt te worden op het Aziati sche levenspeil der volkeren in nnt .nKt de Sowjet-Unie. Ook hier bepalen »n „in volkse verschillen tevens presta- 1 a n d s e n werker ten dele eerst, toen de oorlog zijn rela tief-bevoorrechte bestaan had dat de teleurstellingen van een oorlogswereld talloos-velen wel wat heel snel de door een vorig bestel reeds „onvermijdelijk" ge- tie-verschillen. Daarmee is duidelijk aangege ven, waarom het ln de huidige noemde werkloosheidsellende oor!ok »aat- Het strijdende volkse deden vergeten, heeft de Neder- socialisme, dat in de komende landsche arbeider vooreerst vaak orde e,en 500,316 r3nS overeen komstig aard en prestatie opeist, verzet zich enerzijds tegen het het zwaartepunt op het offer zien liggen. Intussen moeten het derde en het met name kapitalisme dat de vijand ls van H tiende punt de gemeenscvhapsldee, het van de door dr. Ley uitgestlp- verzet zich anderzijds tegen het pelde „grondwet" in onderling bolsjewkme. waarin die gemeen- verband ook den Nederlandsen schapsidee is losgemaakt van arbeider aan het denken zet- Yef? i 2, eigenaard en pres ten. Want zij geven wellicht het tatle der Europese volken, scherpst de wezenlijke kern van de geweldige strijd, waarin wij Wie deze dingen overweegt, be grijpt dat de boodschap van dr. geen onverschillige toeschouwers Lgy een by uitstek practische en kunnen zijn, omdat het „waar om" ons tot belanghebbenden maakt. actuele boodschap was, een boodschap die doel en richting bepaalt van de huidige strijd. Goederentrein ontspoord BARENDRECHT. 21 Febr. Vrij dagmiddag tegen 3 uur, is een goe derentrein die kort tevoren uit Dordrecht was vertrokken in de rich ting, even voorbij het station Barendrecht, ter hoogte van de kruismg „Gebroken Meeldijk" ontspoord. Een tiental wagens kwam dwars over de rails te staan, waardoor het verkeer in beide richtingen werd ge stremd. Personeel van de spoorwegen begon onmiddellijk met de opruimings werkzaamheden. De personentreinen uit beide rich tingen reden daarna tot het punt van versperring en terug, zodat de reizigers te Barendrecht moesten overstappen. Omtrent de oorzaak tast men nog in het duister, ofschoon de moge lijkheid van een verkeerde wissel stand niet uitgesloten wordt geacht. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor; wel is er veel materiële schade. N.J.H.C. neemt geen nieuwe leden meer aan AMSTERDAM, 21 Febr. In ver- band met de overstelpende toevloed Zeven doodvonnissen voltrokken De höhere ff- und Polizeiführer deelt mede: Op 15 Februari 1944 is het Polizei- standgericht te Soest, provincie Utrecht, bijeengekomen cn heeft de onderstaande leden van een groep terroristen ter dood veroordeeld: 1. Den student Cornells Burger uit Zeist, 2. Schoenmaker Cornelis Karman uit Baarn, 3. Den student Rut Vecnendaal uit Tiel. Het overtuigende bewijs van hun schuld is geleverd en de veroordeel den hebben bekend o.a. aan de vol gende strafbare feiten te hebben medegewerkt: Moord op den ambtenaar van de Crisis-Contróledienst Muller, op 3 No vember 1943. alsmede aan de overval op het distributiekantoor in Gelder- malsen in September 1943. Boven dien waren zij voor een deel in het verboden bezit van vuurwapens en hebben zij ophitsende anti-Duitse pamfletten verspreid. Het vonnis is. nadat het verzoek van "jeuwe leden, zal de Nederlandse om gratie was afgewezen, met de Jeugdherberg Centrale van 1 Maart a.s. af tot nader order geen leden meer aannemen. In de bladen ral be kend gemaakt worden, wanneer deze maatregel opgeheven zal worden. Slachtoffer der duisternis LEIDEN. 21 Febr. Zondagavond Is de 45-Jarige heer J. Middcrham. wonende Rijn en Schiekade 67 alhier, door de duister nis misleid op de Rijn en Schiekade te water geraakt en verdronken. Lage salarissen oonaak van misdrijf ALKMAAR, 21 Febr. Twee con troleurs van de C.C.D. uit Amster dam, waren door de landbouwers J. Gravenmaker, in de Wleringermeer. in de ami eenomen. om een partij achtergehouden rogge, verkocht aan den landbouwer M. v. d. Bel. uit Hoogwoud, veilig per auto over te brengen. Het plan mislukte echter daar er die dag wel controle was. juist op de route, welke de auto had genomen. Thans stonden de controleurs Van Kooten en Kok, die in de auto had den plaats genomen om de lading te dekken, benevens de landbouwer G. voor den economischen rechter te recht. Hoe waren deze controleurs tot deze misstap gekomen? Dat was de vraag, die de econo mische rechter steldé en die ook den officier zeer interesseerde. En het antwoord kwam: beide verdachten waren in moeilijke financiële omstan digheden gekomen. Zij waren ge tróuwd, vader van resp. twee kinde ren en één kind. en verdienden 150 per maand. Mr Feitsma. officier, had de om standigheden. waaronder deze con troleurs hadden moeten werken, als mede hun verleden, nagegaan en was tot de conclusie gekomen, dat hier twee goede ambtenaren zich aan een ernstig vergrijp hadden schuldig ge maakt. ELij kon zich de financiële moeilijkheden van beide verdachten indenken en al mocht dit niet als excuus dienen, spr. kon begrijpen, hoe tenslotte beide ambtenaren tot het plegen van het misdrijf gekomen waren. Het was daarom, dat hij slechts een gevangenisstraf eiste van acht maanden met aftrek van vijf en halve maand voor-arrest. Mr. Meijer, de economische rechter, begon met op te mer ken. dat speciaal de salarissen bij de Spoorwegen en bij de C.C.D. schandelijk laag waren gehouden, vooral als men reke ning hield met de verantwoor delijkheid van de ambtenaren aan deze instellingen. Een gron dige herziening van deze salaris sen voor beide categorieën is no dig. opdat zij him taak naar be horen kunnen vervullen en niet naar middelen behoeven om te zien. om er iets bij te verdienen. Spr. hield met deze omstandighe den rekening en veroordeelde beide verdachten conform de eis. De landbouwer G. hoorde drie maanden en f 1000 boete tegen zich eisen. Hij werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en een boete van f 900. De chauffeur, die de partij tarwe vervoerd had. de koper van de partij. M. v. d. Bel. en de uiteindelijke ko per. P. Edel uit Landsmeer, waren niet verschenen. Zij moeten nog te recht staan. kogel voltrokken. De höhere ff- und Polizeiführer deelt mede: Op 14 Februari 1944 is het Polizci- standgericht in Assen bijeengekomen cn heeft de onderstaande leden van een groep terroristen ter dood veroor deeld: 1. Den wegwerker Gcrbcn Desire Oswald uil Harlingcn, 2. Den kantoorbediende Gerrit Schuil uit Harlingcn, 3. Den timmerman Lollc Rondaan uit Beetgum, 4. Den student Folkert Bergsma uit Delft. Het overtuigend bewijs van hun schuld is geleverd en de veroordeel den hebben bekend een poging tot moord te hebben gedaan op den Nederlandsen eersten luitenant der politie Van Wijnen te Harlingen, als mede op een anderen pro-Duitsen Nederlander. Bovendien hebben zij hun medewerking verleend bij over vallen op verscheidene gemeente huizen en distributiekantoren. Voorts waren zij in het verboden bezit van vuurwapens en hebben zij anti-Duits© pamfletten verspreid. Het vonnis is. nadat het verzoek om gratie was afgewezen, met de kogel voltrokken. In een boontje gestikt HOOGEVEEN, 21 Febr. Het tweejarig dochtertje van de familie R. Bouwmeester, alhier, stak een paar boontjes in de mond. Zij kreeg een boontje in de luchtpijp, ten gevolge waarvan zij enige tijd daarna door verstikking overleed. ARNHEM. 21 Febr. De textiel fabrikant J Venema uit Almelo, d.e wegens een serie overtredingen van de textlelbeschlkklngen veroordeeld, was tot twee maanden gevangenisstraf en een geldboete van 120.000, subs, zes maanden, is door het Economisch Ge rechtshof veroordeeld tot zes maan den gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest, benevens 60.000 boete, subs, vijf maanden hechtenis. De verduistering begint heden om 18.15 en eindigt om 7.30 uur. Maan op 6.09, onder 14.37 u. 24 Febr. N.M., 1 Mrt E.K., 10 Mlft VJVL, 17 Mrt LJL,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1