HET DAGBLAD Kamer van de Arbeid geopend Duitse afweeroverwinning bij Nikopol VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Menselijke rechten in oude waarde hersteld Ere plicht Duits weermachtsbericht Een bult van 1754 pantserwagens en 533 stukken geschut Landingshoofd bij Netfuno weer verkleind Weer zware aanval op Londen Ontspanning aan het Oostfront Stabilisatie van Duitse front een kwestie van korte tijd Recht op en plicht tot arbeid Twaalf punten van het D.A.F. De verplichte tewerkstelling Groepen die er buiten vallen Aanvragen vóór, 7 Maart indienen Keuringen bevrijd Bekendmaking HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 18 Febr.. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten zuid-oosten en ten noorden van Kriwoi Rog gingen de Bolsje wisten gisteren met sterke infantene en pantserstrijdkrachten tot den aanval over. Er ontstonden zware ge vechten die nog voortduren. Vooral in een pcnetratieplek ten zuidoosten van de stad wordt verbitterd gestre- dein de zware gevechten in het ge bied van Nikopol hebben Oostmarkse Beierse. Rijns-Westfaalse. Saksische Mecklenburgse. Pommerse en Oost- Pruisische divisies onder bevel van den generaal der bergtroepen Schor- ner en van de generaals Branden bergen Mieth en Kreysing m de periode van 5 November 1943 tot lo Februari 1944 in de aanval en afweer sterke doorbraakpogingen der bolsje wisten dikwijls met d.e blanke wa pens. verhinderd en hun zware ver liezen toegebracht. Daarbij werden 1754 pantserwagens. 533 stukken ge schut. talrijke andere wapens en ander oorlogstuig buitgemaakt of ver nietigd en 56 vijandelijke vliegtuigen met infanteriewapens neergeschoten. Onze luchtmacht heeft in deze suc cessen door het in de strijd werpen van sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen, een schitterend aan deel. In het gebied ten westen van Tsjerkassv werd. na afweer van he vige vijandelijke tegenaanvallen, de verbinding hersteld met een sedert weken afgesneden vrij sterke Duitse gevechtsgroep, die tot aan het front was doorgedrongen van de pantser formaties. die uitgezonden waren om haar te ontzetten. Ten zuiden van het Ilmenmeer werd een vooruitspringende bocht in bet front met de stad Staraja Russa na vernieling van alle militaire in stallaties en zonder door den vijand gehinderd te worden, ter verkorting van het front ontruimd- Ten westen van het Ilmenmeer en aan het front tot aan het Peipus- meer. almede bij Narwa. vielen de Bolsjewisten op verscheidene plaat sen met vrij sterke strijdkrachten en door pantserwagens gesteund, tevei'geefs aan. 36 bolsjewistische pantserwagens werden daarbij stuk geschoten. In dit gebied heeft zich de Pommerse 12de pantserdivisie onder bevel van General-Leutnant Freiherr von Bodenhausen. bijzonder onderscheiden. Ten zuiden van Rome maakt onze aanval ter verkleining van het lan Achtergrond van crisis in Argentinië Oorlog met de Spil en breuk met Spanje STOCKHOLM. 18 Febr. Een medewerker van de Times geeft uit Buenos Aires een sensationele uiteen zetting van de achtergrond der laat ste Argentijnse regeringscrisis. Er is goede grond om aan te nemen, al dus schrijft hij. dat de crisis is ver oorzaakt. doordat men Gilbert, mi nister van buitenlandse zaken, en ko lonel Gonzales, secretaris van het bureau van den president, de bedoe ling toeschreef, niet alleen de spil de oorlog te verklaren, maar ook de diplomatieke betrekkingen met Span je te verbreken. Dezen hadden als motief aangevoerd, dat Spanjaarden in Argentinië zouden optreden als spionnen en agenten voor de Spil. Een feit is, dat Gonzales op de pers conferentie van de vorige week Vrij dag iets liet doorschemeren over „Spaanse spionnen". Maandag lagen, aldus de medewer ker van de Times, vier decreten ge reed: 1. oorlogsverklaring aan de spil. 2. breuk met Spanje, 3. afkon diging van het oorlogsrecht. 4. alge mene mobilisatie. Deze decreten leid den tot de regeringscrisis. Gilbert stelde voor, dat men door de oorlogs verklaring aan de spil de weerspan nige leden van het kabinet voor vol dongen feiten zou stellen. De minis ter van justitie. Zuviria, keerde zich onmiddellijk met steun van nationa listen en van de officiersgroep tegen Gilbert. Tot Ramirez werd een ulti matum gericht, waarin het ontslag werd geëist van alle ministers, die voorstanders van de oorlog waren. Generaal Varre. vice-president, over handigde Ramirez uit eigen beweging een dergelijk ultimatum. Het is zeer goed mogelijk, dat Zu viria. wien de portefeuille van bui tenlandse zaken is aangeboden, thans de leidende man in het kabi net wordt. Duitse bankbiljetten uit Amerika BERLIJN. 18 Febr. - De mede- deling van Roosevelt in de perscon ferentie. dat hij in het geheel niet verrast zou zijn wanneer bleek, dat de Verenigde^ Staten reeds Duitse bankbiljetten 'drukken voor het ge bruik op het vasteland wordt door de Duitse bladen van korte commen taren voorzien. Verklaard wordt dat geen enkele Duitser verrast is wan neer Roosevelt zich thans ook nog zal ontpoppen als bankbiljettenver- valser. Wanneer Amerikaanse piloten binnenkort met valse Duitse bank biljetten gevangen genomen worden, ligt het voor de hand dat zij ter dood veroordeeld zullen worden, want het voorhanden hebben of versprei den van vals geld wordt in Duits land met de dood gestraft. STOCKHOLM. 18 Febr - Volgens een bericht uit Moscou van ..Afton Tidningen" heeft het Sowjetrussi- sche inlichtingenbureau medege deeld, dat de Sowjetrussische maar schalk Sjoekow benoemd is tot plaatsvervanger van Stalin in diens hoedanigheid van opperbevelhebber van het rode leger. GENÈVE. 18 Febr. Te Washing ton verluidt in kringen der mijn werkersvakverenigingen. dat de voor zitter John Lewis besloten heeft bij de presidentsverkiezingen tegen Roo sevelt op te treden en het parool tot steunverlening aan de republikeinse partij uit te geven. dingshoofd van Nettuno in taaie ge vechten vorderingen, daarbij door sterke artillerie en luchtstrijdkrach ten goed gesteund In de havens van Anzio en Nettuno werden zware bran den en vernielingen veroorzaakt. Bij Cassino sloegen onze dappere grena diers alle Vijandelijke aanvallen af en sloegen op verscheidene plaatsen doorgedrongen vijandelijke gevechts groepen met zwar* verliezen voor den vijand weer terug Boven het Ita liaanse frontgebied werden gisteren 18 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Lichte Duitse vlootstrijdkrachten vernietigden op 16 Februari, des avonds, ten noorden van het eiland Elba twee Britse artillerie-motortor pedoboten. Onze Berlijnse correspondent be richt heden: Van Duitse zijde konden wij nog geen officiële berichten over het bombardement van Londen in de vroege ochtenduren van heden krij gen. Reuter spreekt echter van een zware aanval, noemt het zelfs de meest geconcentreerde aanval sedert de grote Duitse luchtactivitcit boven Engeland in 1940. Het alarm duurde een uur, na afloop hiervan stonden verschillende industriecentra in Lon den in vlammen. Na de verwoesting van de abdij op de Monte Cassino BERLIJN. 18 Febr. Nu het klooster op de Monte Cassino door Anglo-Amerikaanse bommenwerpers volkomen verwoest is. heeft de 83- jarige abt. Gregorio di Amare, het aanbod van den Duitsen bevelvoe renden generaal aangenomen en met de hem overgebleven monniken met de overige burgerlijke vluchtelingen en talrijke gewonden de puinhopen van het klooster verlaten. Tijdens de tocht naar beneden, die 2i uur duur de. werden zij voortdurend door vij andelijke artillerie beschoten, waar door nieuwe verliezen ontstonden. De gewonden werden in de Duitse laza retten opgenomen. De grijze abt ver toeft op het ogenblik als gast bij den Duitsen bevelvoerenden generaal om uit te rusten en zal zich dan naar Rome begeven. Na het bombar dement liggen de ruïnes van het klooster voortdurend onder het ar tillerievuur der Anglo-Amerikanen. Gevechten in de Stille Oceaan TOKIO, 18 Febr. Twee vijan delijke torpedomotorboten, die in de macht van 13 op 14 Februari in de wateren ten zuidwesten van Madoeng verschenen, zijn door Japanse kust- batterijen zwaar beschadigd. De bo ten wilden blijkbaar de Japanse strijdkrachten aanvallen, doch dit werd hun belet door het Japanse vuur. Een derde boot. die kort daar op verscheen, werd eveneens getrof fen. Vermoedelijk zijn alle drie de vaartuigen gezonken. Felle vorst te Madrid LISSABON. 18 Febr. Nadat ge durende verscheidene weken de win ter in Spanje bijzonder zacht was geweest, wordt thans uit de provin cies Leone, Saragossa en Aragon zeer zware sneeuwval gemeld. In Madrid is de temperatuur vrij plotseling gedaald tot 20 graden onder nul. DEN HAAG. 19 Febr - Ook voor de telefoondistricten Amsterdam (met uitzondering van het plaatse lijk net Amsterdam) en Arnhem kunnen thans geen telefonische op roepberichten dat zijn oproep berichten aan niet-abonné's voor een telefoongesprek met den aan vrager meer worden aangeno men. Ie JAARGANG No. 42 ZATERDAG 19 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. [")i|itcp neVechtsarOÊD Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of 2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 Postbus 65 DEN HAAG, 19 Febr. Gister morgen vond de feestelijke ope ning plaats van de „Kamer van de Arbeid" van het Duitse Ar beidsfront van het Arbeitsbereich der N.S.D.A P. in Nederland. Na een muzikale inleiding opende de Obmann van het D.A.F. in Nederland, de heer Kretschmar. deze bijeenkomst, die werd bijge woond door de hoogste autoritei ten in den lande en tal van ge nodigden van D.A.F., N.A.F. en andere organisaties. Evenals in Duitsland, waar zij reeds lang bestaat, is nu ook hier een Kamer van de Arbeid inge steld, die het D.A.F. in haar werkzaamheden dient te onder steunen. Zij wordt daarbij gehol pen door adviseurs, „Unterkam- mer" en arbeidscommissies, waar voor vooraanstaande en actieve leden van het D.A.F. in Nederland zullen worden uitgenodigd hun medewerking te geven. Deze Kamer van de Arbeid zal. aldus spr.. waardevol werk kunnen verrichten bij de verbetering van de sociale verhoudingen in de bedrijven, de uitwisseling van arbeidservarin gen, de organisatie van het prestatie- loon. enz. Zij zal daarbij tevens haar zusterorganisatie het N.A.F. kunnen voorlichten en steunen bij eventuele pogingen tot een soortgelijke op bouw van haar organisatie. Dr. Ley spreekt De leider van het D.A.F.. dr. Ley. hield hierna een rede, waarbij hij in een twaalftal punten de doelstellin gen van het Duitse Arbeidsfront uiteenzette en de plaats en waar dering van de arbeid in het Europa van vroeger en van thans vergeleek. De doelstellingen van het D.A.F. formuleerde hij als volgt: I. De Duitse mens is het doel van al ons politiek, economisch en cultu reel indelen. Zijn gezondheid, zijn welvaart, zijn kennen en kunnen zijn het doel van al ons streven. De marxisten en liberalen dachten in tegenstelling hiermede slechts aan geld. Vroeger dachten de onder nemers slechts aan fabrieken en aandelen, maar de mensen lieten hun onverschillig. II. De volksgemeenschap overwint het persoonlijk en het groepsegoïs me. De maatschappij bestond voor heen slechts uit talloze groepen van bij elkaar behorende belanghebben den en men stelde het belang van de natie als geheel steeds ten achter bij persoonlijke en groepsbelangen. III. De prestatie verricht voor de gemeenschap vormt de grondslag voor de sociale rang. die een werker inneemt. In Engeland, in Frankrijk en ook hier en daar in Nederland zijn de maatschappelijke verhoudin gen gegrondvest op de verkeerde ge dachte, dat de arbeider knecht is en de patroon de heerser over zijn per soneel. Wij herstellen daarentegen de menselijke rechten in hun oude waarde. Wel moet in elk bedrijf de een bevelen en de ander gehoor zamen, maar dat heeft niets met de menselijke rechten te doen. Eén van de belangrijkste sociale maatregelen aan het begin van de oorlog is dan ook geweest, dat elke werker, on verschillig of hij hoog of laag ge plaatst is. dezelfde rechten heeft op levensmiddelen, schoeisel, kleding, enz. IV. Wij proclameren het recht op de arbeid en de plicht tot de ar beid Dit is de grondslag voor alle sociale zekerheid. Wie niet werkt, zal ook niet eten en wij kunnen niet toestaan, dat er mensen zijn. die alleen van hun geld leven en die geen werk verrichten. Wij hebben het recht op de arbeid niet alleen geproclameerd, maar ook venvezen- lijkt. V. Sociale zekerheid bevrijdt de arbeiders van de sociale afhanke lijkheid. Deze zekerheid bestaat uit zekerheid van inkomen, zekerheid voor de levensavond, zekerheid bij ziekte en ongeval en zekerheid voor het moederschap, voor weduwen en wezen. In Engeland, de puriteins inge richte staat, is het gehele 'maat schappelijke leven afhankelijk van de twintig rijkste families: Ja zelfs het koningshuis is daarvan afhan kelijk. In Duitsland was de sociale verzorging van de werkers zelfs in de tijd van Bismarck al vér de andere landen vooruit. Nu zijn wij hiermede nóg verder, maar wij zul len niet rusten voordat ook een grootscheepse verzorging van de werkers op hun levensavond verze kerd zal zijn. leder zijn kans VI. Het recht op onderwijs en ont wikkeling opent de begaafden de weg naar economische en sociale op gang. Het beste onderwijs mag niet uitsluitend gereserveerd blijven voor de bezittende klasse. Door onze maatregelen zal ook de armste jon gen, als hij bijzondere gaven heeft, deze tot ontwikkeling kunnen bren gen. Een natie, die dat verwezen lijken kan, zal tot de belangrijkste in de wereld behoren. En Duitsland doet dit. Adolf Hitler trekt zich het lot aan ook van den begaafden jon gen of het begaafde meisje in het meest afgelegen dorp. VII. Het gezin staat als kiemcel van de volksgemeenschap onder spe ciale bescherming. Door huwelijks voorschotten. kindertoeslagen en tal van maatregelen tot bescherming van moeder en kind wordt aan het gezinsleven, als bron van het ge meenschapsleven van het gehele volk, dat in het tijdperk van het marxisme was ondermijnd, zoveel steun gegeven, dal het zich op een- gezondë wijze weer kan ontwikkelen en geen. angst meer behoeft te be staan. hoe men zijn kinderen groot brengt. VIII. Het D.A.F. houdt het oog gericht op een doelmatig en vreugde vol gebruik van de vrije tijd. Behal ve de materiele nood kende de Duitse arbeider ook een culturele nood. Spr. wees hierbij op de orga nisatie .Kraft durch Freude", die in korte tijd zoveel heeft bijgedragen tot de culturele ontwikkeling. Hij Van bevoegde zijde wordt mede gedeeld: Ten behoeve van de arbeidsinzet wordt sedert enige tijd een nader onderzoek ingesteld naar de manne lijke werkkrachten, welke in Neder landse bedrijven werkzaam zijn. Ge schiedde tot voor kort de z.g. uit- kamming van deze bedrijven ten be hoeve van de arbeidsinzet recht streeks door de arbeidsbureau's. thans wordt een andere methode, de procedure der z.g. Z-kaarten toege past. waarbij meer dan tot dusverre aandacht kan worden geschonken aan de belangen van de ondernemin gen. Thans vallen onder deze procedure de volgende groepen van bedrijven en personen: handel, ambacht, hotel-, café- en restaurantbedrijven, boek houd- en admlnistratlebureau's. ac countants en belastingadviseurs. WU nu een ondernemer zekerheid hebben of en ln hoeverro hij en zijn personeel voor vrijstelling van ar beidsinzet ln aanmerking komen, dan dient hij bij de Hauptabtellung Wlrt- schaft te Amersfoort een aanvrage daartoe ln. Duitse ondernemingen die nen haar aanvrage in bij de Duitse Kamer van Koophandel voor Neder land te Amsterdam. Deze instantie beslist over de aan vragen. waarbij dan aan de Neder landse vakgroepen resp. voor Duitse ondernemingen de Duitse Kamer van Koophandel, ruim gelegenheid wordt gegeven om de belangen van de on dernemers te bepleiten. De onderne mers dienen zich voor de behartiging van hun belangen tot hun vakgroe pen te wenden Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vak groepen, de Kamers van Koophandel en de Duitse Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam en tc Rotterdam. De vrijstelling van de arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een bepaalde hetzij voor een onbepaalde tijd. Na de beslissing krijgt zowel de be treffende vakgroep resp. de Duitse Kamer van Koophandel als de onder nemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing ls aangetekend. De vrijstellingen die naar aanlei ding van de aanvragen zijn gegeven, zijn bindend voor de Arbeidsbureau s en kunnen door deze bureau's niet worden Ingetrokken. Mocht deson danks een vrijstelling door een Ar- beldsbureu niet worden erkend, dan ls de Vakgroep resp. de Duitse Kamer van Koophandel ln de gelegenheid om in overleg met de Hauptabtellung Wlrtschaft onmiddellijk daartegen op te komen De verzoeken om vrijstelling van bovengenoemde groepen van bedrijven en personen moeten onverwijld en wel uiterlijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabtellung Wlrtschaft te Amers foort resp. bij de Duitse Kamer van Koophandel te Amsterdam worden Ingediend. Ondernemers, die verzui men binnen deze termijn hun verzoek in te dienen, stellen daarmede zich zelf en hun personeel voor arbeids inzet elders ter beschikking De Arbeidsbureau's zullen t.z.t. aan deze bedrijven de werkkrachten voor arbeidsinzet elders onttrekken zonder dat de Hauptabtellung Wlrtschaft, de vakgroepen resp. de Duitse Kamer van Koophandel of welke andere In stantie dan ook hiertegen bezwaren kan doen gelden Met nadruk wordt er dus op ge wezen, dat die ondernemers, die deze laatste gelegenheid tot het aanvra gen van vrijstelling ongebruikt laten voorbijgaan, het aan zich zelf te wijten hebben, wanneer hun belan gen bij het vrijstellen van hun werk krachten niet worden behartigd. Voor verdere bijzonderheden zie men de publicatie in ons nummer van Dinsdag 15 Febr. of men wende zich tot zijn Vakgroep of de Kamer van Koophandel. Het 0-Krsatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander, ln de leeftijd van 1745 laar. kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor: De Watten ft. ff -Wachbaltajon ln Amersfoort, Ijindslorm Nederland. Krlegsmurlne en de Germaanse ft in Nederland. Tijdens de keuringen wor den alle lollchtlngcD verstrekt mei betrekking tot de verzorging van fa milieleden. duur der opleiding, extra- levensmlddelen. etc Personen, tussen 1830 Jaar. die aanmeldlngspllchtle zijn voor de te werkstelling. kunnen zien eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrU gesteld. Officier ln de Wallen-ff san lede» worden, die na minstens een laar diensttijd zjjd gescniktneid voor de officiersopleiding beeft bewezen Zijn Huts op de drie grachten aan de Grimburgwal te Amsterdam. Ook voor het behoud van deze Neder landse cultuurwaarden strijden onze Nederlandsche vrijwilligers. (Foto G.L.IH.) schoolopleiding ls alet doorslaggevend Beslissend voor bevordering züd ka rakter gedrag orestatie 19 Febr. 9—12 u.: Leeuwarden. Hui- aaf. Sch Breestr.: 20 Febr. 9—12 u.: ze Breestraat: 20 Februari 912 uur. Amsterdam. L)am 4, 21 febr 913 uur: Utrecbt. N.V Huls. Oude gracht 245 22 Febr 9—14 uur Amersfoort. Pol Durcbgangsiager Leusderweg. 23 Febr 914 uur: Den Haag gehnuw Amlcltla Westelnde 15 Gratis reisbiljetten voor de been- en terugreis verkrijgbaar bU de Neben tellen der Watten ff Amsterdam. Dam 4. Alkmaar l.angeslraat .76: Heerlen Saro1eastra.il 25: Groningen Herenstraat 46: Hi-«liede. Hengelose- straat 30. cd liet f)-KrsaUkommando Den Haag, Eorte Vijverberg 5. vergeleek hierbij Duitsland met En geland. dat weigerde de K.cLF-sche- pen in zijn havens te doen aanleg gen uit vrees, dat de Engelse arbei der bij het zien daarvan ontevreden zou worden. IX. Wij willen een Europa zonder proletariaat maken. Het aanwezig zijn van een proletariaat is een ziektetoestand in een land. die er op wijst, dat de maatschappelijke orde in dat land niet goed is opgebouwd. X. De nieuwe sociale orde. die wij willen maken, mag geen cliché zijn. Het leven in de volkeren van Europa moet geheel naar eigen aard worden opgebouwd volgens een aantal richt lijnen. die overal hun waarde be houden. Deze richtlijnen houden zich bezig met de gemeenschap van de arbeid, de opbouw van het gezins leven. de eer van de arbeid, de sociale cn culturele verzorging van den werker, enz. XI Ondanks het feit. dat de richt lijnen voor een nieuwe sociale orde geen cliché zijn, moeten de volkeren van ons werelddeel begrijpen, dat zij één gemeenschappelijke band hebben en ifit één \yortel stammen. Zij heb ben dezelfde belangen en moeien daarom solidair zijn. XII. Het socialisme is de inhoud van onze idée. Een idéé heeft alleen dan waarde wanneer men er voor vecht. Het pacifisme heeft in ons den ken geen plaats en socialisme en paci fisme zijn vijanden op leven endood. Als wij deze strijd willen winnen, moeten wij ook den vijand binnen Europa vernietigen. Die vijand is Juda. Ju- da is de vijand Van het nationalisme en van het socialisme. De weg naar het socialisme is eerst dón vrij. als Juda is vernietigd, Engeland heeft zich met Juda verbonden, omdat zij beiden vijanden zijn van de vooruit gang van de socialistische gedachte. Dï* Lev eindigde zijn herhaaldelijk door applaus onderbroken rede met het aanhalen van Napoleon op zijn sterfbed te St. Helena: ..Ik heb ge tracht Europa te verenigen en tot de overwinning te leiden, het is mij niet gelukt. Er zal een ander komen, die groter is dan ik. Hém zal het ge lukken en hij zal ons werelddeel ver enigen en tot de overwinning voe ren." Deze grotere is er. Adolf Hitler, en ik ben er van overtuigd, dat Duits land bevrijd zal worden van Enge land en Juda Dlenstleiter Ritterbusch, de leider van het Arbeitsbereich der N.S.D. A.P. in Nederland, sloot de bijeen komst, waarna de Duitse volksliede- i ren werden gezongen. In een bijeenkomst van leiders van het D.A.F. op het Vormingsoord „Drakenburg" van het Nederlandse Arbeidsfront te Hilversum, heeft Reichsorganisationsleiter dr. Ley ge sproken over de tewerkstelling van buitenlandse arbeiders in Duitsland. Daarbij wees spr. nog eens op het grote belang van een goede verzor ging der buitenlandse arbeiders en de wijze, waarop deze-dient 1c worden. aangepakt. Germaanse Landdienst Eind Februari of begin Maart be gint de opleiding voor kampleider en kampleidster voor de Germaanse Landdienst. In de Landdienst krijgen Jongens en meisjes van 14r-17 jaar hun eer ste opleiding tot boer en boerin. Over dag wordt gewerkt bij boeren in het dorp. terwijl men 's avonds in het kamp terugkeert. Elk kamp omvat 2030 jongens of meisjes. Zij. die er voor gevoelen de leiding over zulk een kamp op zich te ne men kunnen hiervoor worden opge leid. De opleiding duurt ongeveer drie maanden. Aanmeldingen hiervoor te richten aan en inlichtingen te bekomen bij de „Nationale Jeugdstorm", afdeling Landdienst. Utrecht, Koningslaan 9. Past op uw papieren! DEN HAAG. 18 Febr. Steeds komen bij de politie-bureau's aan giften binnen van personen, die door eigen zorgeloosheid him in deze tijd zo uiterst belangrijke officiële papie ren zijn kwijtgeraakt. Persoonsbewijs, distributiebescheiden. „Ausweise" e.d. kunnen in het geheel niet of slechts bij hoge uitzondering door duplica ten worden vervangen. Men zij er daarom nogmaals uitdrukkelijk op gewezen, dat zorgeloosheid ook hier de meest fatale gevolgen kan heb ben. Men betrachte de grootst mo gelijke voorzichtigheid. Papieren la ten zwervan, of in de zakken van mantel of overjas opbergen, wil zeg gen. dat men de kans op vermissing of diefstal vergroot, met alle kwade gevolgen daarvan. Knoeiende textiel handelaren DEN HAAG. 29 Febr. De inspec teur voor de Prijsbeheersing heeft een aantal knoeiende handelaren in textiel zware straffen opgelegd. De zaak van den manufacturier T. Kort. te Hippolytushoef. die van zijn klan ten boter, suiker, olie en spek als extra-prestatie eiste, werd voor twin tig jaar gesloten Kort werd voor deze periode een beroepsverbod opgelegd, terwijl hem een boete van 10.000, benevens 1000 proceskosten werden opgelegd Voorts werden veroordeeld: W. A. Selles. handelsagent te Amsterdam. Amstelkade 182, verbod om gedurende tien jaren te handelen in textiel of op enigerlei wijze bemiddeling daarbij te verlenen en ƒ2000 boete: J. J. Vol- mer. fabrikant te Amstelveen, textiel koopman te Amsterdam. O.Z. Voor burgwal 39. sluiting van zijn zaak en beroepsverbod gedurende tien jaren, verbeurdverklaring van in beslag ge nomen goederen en een boete; P. C. Schut, reiziger in textiel te Bussum, Marconistraat 23, verbod om geduren de tien jaren in textiel te handelen of bemiddeling hierbij te verlenen, verbeurdverklaring van in beslag ge nomen goederen en een boete; Gr. G. Untied, winkelier te Alkmaar, Laat 161. sluiting van zijn zaak met be roepsverbod gedurende tien jaren en ƒ4000 boete met verbeurdverklaring van in beslag genomen goederen. BERLIJN, 18 Febr. De militaire correspondent van het D.N.B., Hal- lensleben, schrijft, dat er in dc ge vechtshandelingen aan het gehele oostelijke front een aanzienlijke ont spanning is ingetreden. De derde faze van het Bolsjewistische winteroffen sief is zo goed als geëindigd. De nieuwe gevechten ten zuidoosten en ten noorden van Kriwoi Rog en bij Narwa zijn nog slechts min of meer uitlopers van de vroegere gevechten en hebben slechts plaatselijke bete kenis. terwijl zij hoogstwaarschijnlijk ook^tijdelijk zijn. Ook de omvang der gebruikte troepen is nauwelijks nog belangrijk. In het gebied van Narwa b.v. worden slechts aanvallen ter sterkte van een bataljon gedaan, al thans op het ogenblik. Ook aan de andere punten van het front is algemeen een ontspanning ingetreden, klaarblijkelijk een bewijs van de zware verliezen, die de aan valler overal, maar vooral op de brandpunten van de strijd, heeft ge leden. De Duitsers hebben door hun defensieve aanvalshandelingen en. in het kader van frontrechttrekking en frontverkorting, door hun vasthou dende verdediging een zo grote slij tage der vijandelijke kracht bereikt, dat de stabilisatie van het gehele Duitse front nog wel een kwestie van korte tijd zal zijn. Sedert gisteren hebben de bolsjewisten ook hun grote aanvallen in het gebied van Witebsk tot Newel gestaakt Hun beweeglijk heid was tenslotte door hun verlie zen verlamd. Midden in het eerste grotere gevolg van het leegbloedingsproces der Sow- jets, midden in de faze van het vast lopen van het Bolsjewistische offen sief, zijn twee berichten gepubliceerd, die nauwelijks tegenstrijdiger konden zijn: Het Sowjet-bericht over de zo genaamde vernietiging van een Duit se gevechtsgroep in de sector Kanew, een aanduiding, die op zichzelf reeds misleidend is. en het Duitse bericht, dat verscheidene Duitse pantserfor maties reeds gisterochtend de verbin ding met deze Duitse gevechtsgroep hersteld hebben en dat het gros dier groep zich gisteravond reeds binnen de nieuwe Duitse frontlinie bevond. De berichten der Duitse frontstaven, die gedurende de laatste acht dagen steeds hun neerslag vonden in de of ficiële berichten van het Duitse op perbevel, gaven steeds duidelijker blijk van de voortschrijdende Duitse aanvalsactie in dit gebied. Men moet bedenken, dat de Bolsjewisten na hun échecs bij Nikopol en Loega. althans in dit gebied verwachtten, eindelijk tot de gewenste vernietigingsslag te kunnen komen. De verdere gevechts handelingen zullen overigens het bes te bewijs leveren, dat deze vijande lijke verwachtingen volkomen teleur gesteld zijn en dat het Sowjetbericht elke militaire steekhoudendheid mist en blijkbaar slechts ten doel heeft, de strategische mislukking van bet win teroffensief en de grote om\ ng der Sowjetverliezen te verdoezelen. Terroristen doodgeschoten DEN HAAG. 19 Febr. De Höhere ff- und Polizeiführer maakt bekend: Bij de arrestatie van terroristen in Middelstum, provincie Groningen, op 11 Februari 1944, hebben deze ver zet gepleegd en zijn daarbij doodge schoten. Het zijn de volgende terroristen: 1. De monteur Claas Bos uit Mid delstum. 2. De gemeente-ambtenaar Jacob Pieter Gootjes uit Baflo. 3. De gemeente-ambtenaar Pieter Gootjes uit Baflo. Zij waren allen in het bezit van vuurwapenen. In de gemeenten Middelstum en Kantens is voorlopig het uur waarop de café's e.d. gesloten moeten zijn vervroegd tot 19 uur en het uur waarna men zich niet meer op straat mag begeven tot 20 uur. Nog eenstaptemelk- poeder DEN HAAG, 19 Febr. Het Voor- lichtingsbureau van de Voedingsraad schrijft: Sinds enige weken krijgt men in verschillende provincies een deel van het taptemelkrantsoen in imoe der vorm. In een groot aantal huis gezinnen wordt dit poeder in de pap. de pudding, saus. stamppotten en stoofschotel verwerkt. Maar er zijn ook nog vele huisvrouwen, die het taptemelkpoeder weggeven of -gooien, omdat zij denken, dat het toch geer voedingswaarde heeft. Zij vergissen zich. Melkpoeder is melk, waaraan bijna alhet water onttrokken is. De voeiiingsstoffen zijn dus achtergebleven Honderd gr. taptemelkpoeder is tien keer zo voed zaam als 100 gr. (1 dl.) melk. Wordt 100 gr. taptemelkpoeder met water verdund tot één liter, dan heeft deze ene liter (poeder met water) even veel voedingswaarde als één liter taptemelk. In deze tijd van schaarste aan eiwitrijke levensmiddelen, is het zeer onverstandig melkproducten, die veel eiwitten bevatten, niet te ge bruiken. Zevenduizend chocolade repen gestolen WEESPERKARSPEL, 19 Febr. Van een in het Smal Weesp liggende schuit, werden niet minder dan 7000 gevulde chocoladerepen, verpakt in dozen, gestolen. Aangenomen kan worden, dat de nachtelijke dieven met een roeiboot de schuit genaderd zijn en In het nachtelijk donker hun slag hebben geslagen. Deze 7000 repen waren bestemd voor distributie van versnaperingen op kinderbons en zul len niet door andere vervangen kun nen worden. De marechaussee heeft de zaak in onderzoek. Ruim 66 mille in een week DEN HAAG, 19 Febr. ln de eer ste week van deze maand hebben on ze volksgenoten voor de minderbe deelden een bedrag van ƒ51.413.02 bijeengebracht aan giften boven de honderd gulden en 15.185.58 aan bedragen nier beneden. Totaal ls deze week dus buiten collectes om de mooie som ont vangen van ƒ66.598.60. Voor hen die per giro hun bijdrage willen overmaken zij vermeld, dat het gironummer van Winterhulp is 5553. De stem der ft Luistert Zondag van 11.30 tot 11.45 over de zender Hilversum 1 op golf lengte 415 meter naar de stem der ff, onderwerp: „Het wentelend zonne- rad". Politiek weekpraatje DEN HAAG. 19 Febr. Het poll- tiek weekpraatje, uit te zenden op Maandag 21 Februari over Hilversum I om 18.45 uur, draagt tot titel: „Als het om alles gaat". MEPPEL, 19 Febr. Vrijdagmid dag kwam langs de weg VriesZuid- Laren uit de richting van laatstge noemde plaats een personen-auto aan rijden, waarin gezeten waren de bur gemeester van Westerbork, de heer J. H. A. Gualtherie van Weezei, alsmede de bestuurder, de gemeentewerkman Stenfeld. Juist voor de Vaartse Bocht bij de Drentse Aa, slipte de auto, waardoor deze tegen een langs de weg staande boom botste. De burgemeester werd op slag gedood, terwijl de bestuurder schaafwonden opliep. Het weekblad Cinema en Theater bevatte een fel protest, een aan klacht, een snerpende hoon aan het adres van de Haarlemse Stads schouwburg, die beschuldigd werd van een onwaardige gestè" in een artikel „Verwaarloosde ereplicht", waarin beiveerd werd, dat Neder landse oorlogsinvaliden op de ach terste rijen hadden gezeten bij een operette-voorstelling. Volgens het felle stukje, icas het genoegen van de weidenkenden die avond bedorven door die achterstelling van invaliden. Maar ook die tveldenkenden waren, volgens het blad, weer tekort gescho ten: zij hadden „en bloc", in massa en tegelijk op moeten staan en de invaliden hun plaats aanbieden. De uitnodiging tot deze demonstra tie was zelve een demonstratie van edele verontwaardiging. Maar ook van kennis van de feiten? Ook van begrip van ereplicht tegenover de lezers èn tegenover de invaliden? Neen! In de eerste plaats ivas net bericht volkomen onjuist, want de voorstelling vond niet plaats in de Stadsschouwburg, maar in het Rem- brandt-theater. En de verpleegden van Kareol zaten niet op de achter ste rijen, maar op de zeventiende en achttiende rij En in de derde plaats '*ek duidelijk, dat de verpleegden zelf volkomen tevreden waren met hun plaatsen en helemaal niet wen sten op te vallen op de eerste rijen. Kareol legde dit vast in een protest aan het adres van het blad. Maar wat doet nu de schrijver van de snerpende aanklacht? In plaats van zich neer te leggen bij de mening van dc verpleegden zélf, die dat toch waarachtig wel aan hem verdiend hebben, dat er met hun eigen mening in deze zaak rekening wordt gehou den ja. dat die mening beslissend isf blijft hij er dwars tegen in gaan en eist dat „onze oorlogsgewon den" vaste ereplaatsen krijgen, zelfs tegen hun eigen wil en dan k\" Dit nu is, behalve een onbehoor lijkheid tegenover de slachtoffers van deze heetgebalcerde demonstratie-lust, ook een spotten met de meest ele mentaire inzichten in alle psycholo gie! Want ivat is het grootste verlan gen van iedere oorlogsinvalide? Dat hij zo goed mogelijk weer mee kan doen en dat hij zo min mogelijk be- medelijd wordt als een arme stumper die niets kan. Vandaar dat vooral in landen, waar men meer gewonden heeft dan in ons land, deze invaliden in een doel treffende training op vaak wonder baarlijke wijze weer in staat worden gesteld om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, zonder dat op hen het stempel wordt gedrukt van invalide te zijn. De buitenstaander staat verbaasd die verneemt, hoe bijv. blinden zich in harde training kunnen leren ge dragen alsof zij niet het licht hunner ogen missen: hoe zij onvermoede vermogens ontwikkelen en hoe zij er een eer in stellen zich keurig te kle den voor spiegels, roaar zij wel niets in kunnen zien. maar die ook voor hen gewoontedingen worden, waar zij steun aan hebben, zoals wij zelf trouwens ook dagelijks steun hebben aan duizend dingen, die wij niet zien, maar die wij weten, dat er zijn; hoe dus op deze wijze wordt bewerkt, dat de blinde niet afgeslo ten wordt van de buitenwereld, maar alles voor hem inèè blijft doen: hoe deze blinden zich keurig kleden voor het diner en hoe zij leren dansen en zich in vrij gezelschap bewegenhoe velen van hen al weer ingeschakeld zijn op belangrijke posten, bijv. als particulier secretaris op grote bu reaux en hoe zij daar omgaan met mensen, die hun gemis niet bemer ken. Ongelooflijk! Maar in elk geval heel wat menselijker dan vroeger, toen de blinde, als hij niet met een bordje om zijn hals moest bedelen, in speciale inrichtingen werd tewerk gesteld en inderdaad tot een demon stratie-óbject kon worden gemaakt, als iemand op de griezelige gedachte kwam dat te willen. Maar de verpleegden in Haarlem waren blind noch doof' volgens hun eigen montere verklaring en zij iva- ren best tevreden met hun plaatsen. De venvaarloosde ereplicht was: in geen geval goedkope demagogie te bedrijven met „onze jongens" (er zit iets vervelends-bevaderends in die term) en henzelf in hun eigen zaken te laten beslissen onder de uitsteken de en beproefde leiding van den geneesheer-directeur van kareool. En hun zeker geen demonstratief mar- telarendom op te dringen op ere plaatsen. waar ze zelf niet willen zitten, maar waar het theaterblad hen. zoals het zelf schrijft ..tegen hun wil" heen zou willen slepen om er theater mee te willen maken. TIJL. Dc verduistering begint heden om 18.00 cn eindigt om 7.45 uur (Zondag 18.15 tot 7.30 uur). Heden: Maan op 4.03 nndpr 12.39 'Zondag 5.10 en 13.31 u.) 24 Febr. N.M. 1 Mrt. E.K., 10 Mrt. V.M., 17 Mrt L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1