HET DAGBLAD Parijs voelt zich in het donker thuis VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Nieuwe doorbraakpogingen afgeslagen Verkleining van landings- hoofd bij Nettu.no Luchtaanval Helsinki Drie zwaartepunten aan Oostfront De nieuwe bonnen Margarine op 9a, vet op 9b Uitsluitend shag-, rook- of pruimtabak Dr. Ley in ons land Zandvoort vindt er iets op! Badings' Nachtwacht bij Amsterd. Opera N.S.B. niet langer gesloten voor rechtstreekse toetreding van nieuwe leden „Ver weg is het veel erger" Marianne 44" (IV) op HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 17 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Ten Zuidoosten van Krlwol Rog vielen de bolsjewisten zonder succes aan. Een aanval van een van onze pantserformaties leverde gevangenen en buit op. Ten oosten van Sjasjkof rukten onze troepen tegen de zich op verbeten wijze verdedigende vijand verder op en vernietigden 36 Sowjetrusslsche pantserwagens Vij andelijke tegenaanvallen werden hier en ten westen van Tsjerkassy afge slagen. Bij Wltebsk hervatte de vijand zijn door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteunde doorbraakpogingen. Onze dappere grenadiers bevochten, op schitterende wijze door eenheden artillerie en granaatwerpers, tijgers, stormgeschut en slagvliegtuigen ge steund. na harde gevechten opnieuw een volledig afweersucces. Tussen Ilmen- en Peipusmeer en bij Narwa ondernam de vijand tal rijke aanvallen, die in zware gevech ten en met grote verliezen voor de bolsjewisten werden afgeslagen. Daar bij vernietigden onze troepen in een sector twee vijandelijke bataljons. In de afgelopen nacht ondernamen Sowjetvliegtuigen opnieuw een zware aanval op de Finse hoofdstad. Hel sinki. Finse luchtdoelartillerie schoot acht vijandelijke vliegtuigen neer. Ten zuiden van Rome hebben onze troepen de aanvallen tot verdere ver kleining van het vijandelijke lan- dingshoofd bij Nettuno. hervat. Een met steun van pantserwagens onder nomen vijandelijke tegenaanval ten zuidoosten van Aprilia werd met Stijgende verliezen der bolsjewisten BERLIJN. 17 Febr. (D.N.B.) Narwa—Witebsk—Kanew kenmerken de zwaartepunten van de krijgsope raties aan het oostelijke front, schrijft de militaire correspondent van het D.N.B.Martin Hallensleben. Over het algemeen valt een verdere vermindering van de Bolsjewistische aanvalscapaciteit en een verhoging van de Duitse activiteit op te merken. Grote gevechten zijn op het ogenblik alleen nog in het gebied van Witebsk aan de gang Daar bestormen de Bol sjewisten opnieuw in groten getale het Duitse front, doch juist daar is de Duitse weerstand zodanig, dat men moet aannemen, dat de Duitsers deze positie onder alle omstandigheden willen behouden, in ieder geval voor lopig nog. De reden hiervoor is daar bij geenszins duidelijk, want het ge bied van Witebsk heeft generlei prin cipiële betekenis meer voor een zuiver defensief optreden van de Duitsers. De verliezen der Bolsjewisten stijgen weer met sprongen en het is opmer kelijk, dat juist de Duitse tijgers hier in groot aantal in de strijd geworpen zijn en wel in samenwerking met de wegens hun vernietigende uitwerking bekende Duitse „batterijen werpers". In het noorden hebben de Duitsers door bewegingen van hun vleugels opmerkelijke uitwijkende operaties uitgevoerd, die niet zonder grote in vloed op hun stellingen in de sector Narwa zullen blijven. Daar zijn de Bolsjewisten weliswaar nog in de aan val, doch zij zijn sedert enige dagen niet meer in staat een grote operatie te ondernemen. De bedreigende Duitse manoeuvres, die aan de gang zijn. hebben blijkbaar de Bolsjewistische hergroeperingen in de war gestuurd. In ieder geval zijn de Bolsjewisten voorzichtiger geworden en proberen zij nieuwe versterkingen aan te voeren. Het derde zwaartepunt van de tegenwoordige strijd ligt in het gebied van Tsjerkassy. De Bolsjewisten noemen deze sector naar de plaats Kanew. Daar is op het ogenblik het initiatief in Duitse handen. Sedert enige dagen zijn zij in de aanval, waarbij zij reeds aanzienlijk terrein gewonnen hebben. Alle tegenaanval len der Bolsjewisten werden door hen afgeslagen. Weer een Witebsk-offensief BERLIJN, 17 Febr. Gisteren zijn de Sowjets wederom tot een algemeen offensief tegen de Duitse stellingen bij Witebsk overgegaan. In samen werking met alle wapenonderdelen kon de Duitse weermacht de verbit terde doorbraakpogingen van het Rode Leger, dat in deze sector reeds zovele nederlagen geleden heeft, af slaan. Tegen de avond hadden de Sowjets nergens enige terreinwinst geboekt, zodat in Duitse militaire kringen gesproken wordt van een duidelijke afweerzege De Duitse tegenaanval ten oosten van Sasjkof en ten westen van Tsjer kassy leidde, ondanks het krachtige Sowjetrussische verzet, wederom tot nieuwe terreinwinsten. Duits offensief bij Nettuno BERLIJN. 17 Febr. Te Berlijn werd hedenmiddag verklaard, dat de Duitse troepen in verschillende sec toren van het bruggehoofd bij Net tuno tot de aanval overgegaan zijn. Vrij sterke strijdkrachten zijn een offensief begonnen, dat echter, daar de tegenpartij zulks verwachtte, zware gevechten uitgelokt heeft. De Engelse en Amerikaanse troepen bicden overal krachtig weerstand. Op enkele plaat sen, vooral in het gebied van Aprilia, proberen zij door middel van een tegenaanval Duitse successen te ver hinderen. Van Duitse zijde worden over de operatieve doelen van deze aanvallen geen nadere bijzonder heden medegedeeld. In militaire krin gen wordt alleen verklaard, dat de aanvallen een plaatselijk karakter hebben en gericht zijn op een verbe tering der eigen stellingen en op een vernauwing van het bruggehoofd De nieuwe ontwikkeling bewijst echter, dat het initiatief geheel op de Duit sers overgegaan is en dat de vijande lijke strijdkrachten genoodzaakt zijn zich met alle middelen tegen de Duit se aanvallen te verdedigen. grote verliezen voor de vijand afge slagen. In de sector van Cassino viel de vijand opnieuw onze stellingen met sterke strijdkrachten aan. Zijn aan vallen mislukten in harde afweer- gevechten. Onze kustartïllerie be streed met goede uitwerking leven dig vijandelijk scheepvaartverkeer in de baai van Gaeta Aan de Adriatische kust werd door een stoottroep een vijandelijk steunpunt uitgeroeid en gevangenen en buit gemaakt. Rommel inspecteert zuid- deel van Atlantische wal BERLIJN. 17 Febr. In het kader van de taak, waarmede de Fiihrer hem belast heeft, n.l. alle versterkingsinstallaties en de ver dedigingstoestand in het Westen van Europa te inspecteren, heeft Gene- raal-Veldmaarschalk Rommel dezer dagen het zuidelijke deel van de Atlantische wal bezocht. Na een inspectie van de verdedigingsinstal laties aan de Golf van Lion ging de inspectiereis van den Generaal- Veldmaarschalk langs de Pyreneeën tot het zuidelijkste punt van het Duitse westfront aan de Frans- Spaanse grens bij Hendaye-Irun, waar de maarschalk ook een bezoek bracht aan de Duitse bewaking aan de douanegrens aan cle bekende in ternationale brug. Vervolgens in specteerde Rommel de diep geëche- loneerde installaties van de Atlan tische wal aan de kust van de golf van Biscaye. Zijn bijzondere be langstelling ging uit naar de strate gisch belangrijkste punten, waartoe vooral de mondingen der rivieren en de havensteden van zuidwest-Frank rijk behoren, Bij zijn bezoek aan talrijke zware en zeer zware kust- en spoorweg batterijen alsmede aan bepaalde steunpunten diep achter de Atlan tische wal, kon de generaal-veld- maarschalk zich van de technische volmaaktheid van de installaties alsmede van het goede niveau van de opleiding der bemanningen van de steunpunten en van de tactische reserves overtuigen. In langdurige besprekingen met de commandan ten der respectieve sectoren heeft de maarschalk de strijdmoge- lijkheden besproken. Over het geheel genomen bleek bij de inspectie, dat ook dit deel van de Atlantische wal, de kust van de golf van Biscaye, volkomen voor zijn komende taak berekend is. Amerikaanse aanval op Carolinen TOKIO 18 Febr. T3.N.B.). Een Vrijdagmiddag door het keizerlijke hoofdkwartier gepubliceerd commu nique bevestigt, - dat- vijandelijke luchtstrijdkrachten sands de ochtend van 17 Februari het eiland Truk in de groep der Carolinen aanvallen. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Eenheden van de Japanse marine luchtmacht hebben volgens een be richt van eer ongenoemde basis in het zuidelijke deel van de Stille Oce aan op de ochtend van 16 Februari een vijandelijk convooi ontdekt in de wateren van New Britain. In onver wijlde aanval werd een groot trans portschip verscheidene malen ge troffen en in brand geschoten. Alle Japanse machines keerden van deze onderneming op haar basis terug. Amerikaans transportschip in de grond geboord STOCKHOLM, 17 Febr. Het Amerikaanse ministerie van Oorlog heeft bekend gemaakt zo meldt de Britse nieuwsdienst uit Washinton dat een geallieerd troepentransport schip, dat Amerikaanse soldaten aan boord had, in de Europese wateren tot zinken is gebracht. Duizend man zijn gered, terwijl duizend andere als vermist zijn opgegeven. Nader wordt medegedeeld, dat het schip op een niet bekend gemaakte datum door optreden van den vijand in de grond is geboord, Dit was een der ergste gebeurtenissen voor de Amerikaanse troepen op zee sedert het begin van de oorlog. Tijdens de ondergang stond er een zware zee, tengevolge waarvan duizend man als vermist moesten worden opgegeven. Reeds zevenhonderd doden op de Monte Cassino ROME, 17 Febr. Onder de pui- nen der door de Anglo-Amerikanen vernielde abdij van Monte Cassino werden tot dusver ongeveer 100 ge dode Benedictijner monniken ge vonden, zo meldt de omroep van Rome. Voorts zijn tot dusver reeds meer dan 600 dode of zwaar gewon de burgers geborgen. Het aantal minder zwaar gewonden bedraagt, voor zover tot dusver is vastgesteld bijna 1000. Weer een aanval op Cestell Gandolfo ROME, 17 Febr, Tijdens het vervoeren van de tot dusver op pauselijk gebied bij Castell Gandolfo ondergebrachte vrouwen en kinde ren. heeft het Anglo-Amerikaanse luchtwapen Donderdag een nieuwe terreuraanval op het onschuldige plaatsje ondernomen en, naar de zender te Rome meldt, zijn bom men laten neerkomen tussen de rijen der op bevel van den paus wederom geëvacueerde bevolking. Talrijke personen werden daarbij gewond of gedood. Zich voor krijgsgevangene uitgegeven DELFT, 17 Febr. De recherche te Delft h'eeft aangehouden en inge sloten zekeren W. B. Jungerlus, zich noemende Kaag, afkomstig uit Schie dam. Deze man bezocht te Delft familieleden van Nederlandse krijgs gevangenen. HU Kaf voor zelf ook krijgsgevangene te zijn, maar met zakenverlof" ln Nederland, en ver zocht om geld, kleding enz. voor de krUgsgevangenen. Het verzamelde werd echter door hem ten eigen bate aangewend. Ie JAARGANG No. 41 VRIJDAG 18 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 DEN HAAG, 18 Febr. Op de bon nen 09 en 10 zijn ln de komende veertiendaagse periode verkrijgbaar de gebruikelijke rantsoenen brood, be schuit, melk, taptemelk, vlees, aard appelen en tabak, met dien verstande, dat. van laatstgenoemd artikel uit sluitend shag-, rook- of pruimtabak kan worden gekocht; sigaren, cigaril- los en sigaretten kan men op deze bonnen dus niet kopen. Voorts zijn geldig verklaard de bon nen 56 en 57 voor bloem, 55 voor 250 gram peulvruchten, 54 voor vermi celli, 53 voor kaas, 52 voor suiker, 51 voor jam, 50 voor zeep eenheidstoi letzeep). 49 voor waspoeder en bon 9 versnaperingen voor 150 gram ver snaperingen. Voor kinderen beneden 14 jaar is op de bonnen C18, D18 en E18 reserve bovendien waspoeder beschik baar gesteld en voor de kinderen van 0 en 1 jaar op bon E 19 reserve toilet zeep. De kinderen van 3 en 4 jaar krijgen op bon D 20 reserve 250 gram gort en de kinderen van 0 en 1 jaar op bon E 20 reserve 250 gram rijst of gort. Tenslotte is bon 9a boter aange wezen voor het kopen van een half rantsoen (125 gr.) margarine en bon 9b boter voor een half rantsoen bak en braadvet f 100 gr.), terwijl de kin deren tot 21 Jaar een extra half rant- soen boter (125 gr) krijgen op de bonnen B 17, C 17, D 17 en E 17 reserve. In herinnering wordt gebracht, dat de bonnen 06a en 08a boter geldig blijven tot 5 Maart, de zeepbonnen tot 18 Maart, de scheerzeepbon R 01 tot 30 April en de aardappelbonnen 09 slechts tot 26 Februari. Voor vermicelli zal een nieuwe bon worden aangewezen op 19 Maart en voor kinderdrankpoeder op 2 April. Van 9 Februari tot en met 4 Maart geeft de bon „algemeen 053" recht op het kopen van 100 gram magere of 20 plus kaas. Voorts geeft bon „versnaperingen 09" recht op het kopen van 150 gram versnaperingen. Op deze bon zal men 150 gram suikerwerkartikelen, of, voor zover voorradig, chocolade artikelen kunnen betrekken. Voor het tijdvak van 5 tot en met 18 Maart zal eveneens een bon voor 150 gram versnaperingen worden aangewezen, zodat men in totaal 300 gram versna peringen ontvangt gedurende een periode van vier weken. Bezoek aan den Leider in het Hoofdkwartier UTRECHT, 18 Febr. Donder dag heeft Reichsorganisationsleiter dr. Ley, die voor een kort bezoek in ons land vertoeft, den Leider een be zoek gebracht in diens hoofdkwartier te Utrecht. Ter ere van dit bezoek was op het hoofdkwartier de Haken- kruisvlag gehesen, terwijl voor de ingang een ereformatie der W.A. stond opgesteld. De Rijksorganisatieleider werd buiten het hoofdkwarter begroet door den secretaris-generaal der Be weging, ir. Huygen, waarna dr. Ley de opgestelde ereformatie inspecteer de. Twee stormsters boden dr. Ley bij het betreden van het gebouw bloemen aan. De secretaris-generaal Huygen be geleidde dr. Ley vervolgens naar de werkkamer van den Leider, waar mede ter begroeting aanwezig waren de plaatsvervangend leider Van Geel kerken, de leider van het Arbeids front Woudenberg, de gemachtigde van den Leider voor de financiën, Van Bilderbeek, de organisatieleider Kardoes en de propagandaleider Leeuwenberg. De Leider sprak zijn vreugde uit over dit bezoek en vond gelegenheid op ongedwongen wijze met dr. Ley van gedachten te wisselen, waarbij uiteraard ook de positie van de Ne derlandse arbeiders in Duitsland ter sprake kwam. Het onderhoud duurde ruim een half uur en droeg een zeer hartelijk karakter. BIJ zijn laatste bezoek aan Neder land ln 1942 heeft dr. Ley ln grote vergaderingen het woord ge richt tot de Nederlandse arbeiders. In het Limburgse mljngebled heeft hU lh een openbare bU eenkomst op het Marktplein duizenden Nederlandse mensen overtuigd van de noodzake lijkheid de strijd voor een betere toe komst van het Europese continent voort te zetten. HU richtte zich daar vooral tot de mUnwerkers, wier werk onder alle beroepen wel het zwaarst en gevaarlUkst, maat voor de volks huishouding tevens het belangrijkst ls Dr. Ley heeft den Dultsen arbeider ln opdracht van den Führer sinds 1933 talrijke beslissende sociale ver beteringen gebracht. In het bestek van de economische oorlogvoering heeft dr. Ley van den Führer belangrijke opdrachten ont vangen. Als Relchswohnung6kommls- sar zorgt hU voor het verschaffen van woonruimte. HU heeft daarbij nieuwe wegen aangetoond, die door het bouwen van noodwoningen, waar aan een stuk grond wordt toegevoegd, de door de luchtaanvallen ontstane woningnood bevredigend moeten op lossen. Een groot deel van het werk van den Reichsorganisationsleiter ls gewijd aan de sociale belangen en ver zorging van de ln Duitsland werkende buitenlandso arbeiders. Het Duitse Arbeidsfront heeft ln opdracht van dr Ley een eigen organisatie opgericht, die zich uitsluitend bezig houdt met het welzijn, de hulsvesting, de verzor ging. het besteden van de vrUe tijd, de gezondheid, do medische hulp en de sociale omstandigheden van de buitenlandse arbeiders. Ook dit verblijf van den Reichs organisationsleiter ln Nederland geldt voornamelijk de behandeling van vra gen der tewerkstelling en der sociale verzorging van buitenlandse werk krachten ln Duitsland, die sinds Jaren een belangrijke bUdrago leveren tot de economische oorlogvoering, en die na de Duitse overwinning op nog veel breder basis het voorwerp zullen zijn van sociale voorzieningen, ook bin nen hun eigen landsgrenzen. Oekraïne-sigaretten De dienst perszaken van het Ned. Oostinstituut meldt: Voor de eerstvolgende distributie periode der Oekraine-sigaretten zijn van de rode bonkaart de bonnen 12. 13 en 14 en van de blauwe bonkaart bon 8 geldig verklaard. Alle tot op heden gepubliceerde bonnen behou den tot nader order him geldigheid. Belanghebbenden zullen opmerken, dat er ditmaal geen 5 resp. 3, doch in plaats daarvan 3 resp. 1 bon be kend zijn gemaakt. Moeilijkheden bij het transport der ruwe tabak onder vonden hebben er toe geleid, dat er bij de uitgifte der sigaretten een voorzichtige politiek dient te worden gevolgd, teneinde stagnatie en teleur stelling bij de distributie te voor komen. Het betreft hier, naar wij vertrouwen, slechts een tijdelijke maatregel. Zodra dit mogelijk is. zal het gewone rantsoen weer worden uitgegeven. Hij zou een pakje naar Duitsland meenemen... Vier maanden geëist tegen oplichter AMSTERDAM, 18 Febr. III Sep- tember 1942 kreeg een vrouw, wier man bij de Ufa in Neu-Babelsberg was te werk gesteld, bezoek van iemand, die ook uit deze filmplaats kwam en eveneens in de filmstudio's had gearbeid. Hij bracht de groeten over van den echtgenoot en vertelde dat deze met hem zijn kamer had gedeeld. Een maand later kwam de man weer. Hij beweerde nu dat hij voor straf opnieuw naar Neu-Babels berg werd uitgezonden en vroeg of hij soms een pakje kon meenemen. De vrouw ging op het aanbod in en 's avonds had zij een pakket gereed, dat jam. smeerkaas, worst, taai-taai. shag, vet, boter, appels en peren bevatte. Drie dagen nadat de man zou weggaan, zag de vrouw hem in een der volksbuurten. Hij vertelde, dat de reis was uitgesteld, omdat de treinen waren gebombardeerd. Het pak had hij, zo beweerde hij, direct naar het C.S. gebracht en verstuurd. Hij had 1.25 voor ver zendkosten voorgeschoten. De vrouw vertrouwde de zaak niet en liet dc politie een onderzoek instellen. Het bleek nu. dat er van een uitge stelde reis geen sprake was en dat de man geen pakket op het CJ5. had afgegeven. Verdacht van oplichting en ver duistering moest de man zich voor de rechtbank -verantwoorden, Hij was niet verschenen. Uit het getui genverhoor bleek zonnekaar, dat hij de vrouw had opgelicht. De officier van justitie vond dit een zeer gemeen feit en de manier waarop de oplichting tot stand is gekomen noemde hij bijzonder laag. Hij eiste tegen den man een gevan genisstraf voor de tijd van vier maanden. Uitspraak 1 Maart. Vredesgerechtshof bevestigt vonnis tegen W.A.-mannen DEN HAAG. 18 Febr. Van be- voegde zijde deelt men ons mede: J. J. de V. en J. Z. waren, deel uitmakende van een afdeling der W.A., in Februari 1941, tezamen met andere W.A.-mannen. een woning binnengedrongen, waarin zij een door hen gezocht persoon meenden te kunnen vinden Toen zij hem niet aantroffen, richtten zij in een ver trek, waarin zich twee vrouwen be vonden, vernielingen aan. terwijl ver dachte De V. bovendien een dier vrouwen mishandelde. Voor den vrederechter te Amsterdam, waren verdachten resp. tot 3 en 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld. In be roep heeft het Vredegerechtshof deze straffen bevestigd. Daarbij overwoog bet Hof o.m., dat het zich rekenschap geeft van het on loochenbare feit. dat zich ln Nederland een revolutie ln, natlonaal-socialis- tlsche zin voltrekt, zij het ook zonder bUzondere omstandigheden. Dit brengt mede de erkenning van de noodzake lijkheid veelal andere maatstaven aan te leggen dan ln normale omstandig heden gebruikelijk en geboden, waar het geldt de beoordeling van gedra gingen van de kant van hen. die zich voor de doorwerking van de revolutlon- nalre geest hebben Ingezet. Niettemin behoort te worden vast gesteld. dat verdachten verre bulten de grenzen van het redelijkerwijs toe laatbare zijn opgetreden en dat hun gedrag, niet ln het minst uit een oog punt van voortdragen der revolultlon- nalre beginselen, waarvoor verdachten wilden optreden, de scherpste afkeu ring verdient. ZANDVOORT, 17 Febr. Het ge meentebestuur heeft zich beraden over het feit, dat de groentehande laren vaak beweren alleen maar kool te hebben, terwijl zij spruitjes en lof .zwart" verkopen. Tenslotte heeft men gemeend hiertegen iets te kun nen doen: men kan thans, voor het distributiekantoor aan de Halte straat, een groot bord zien hangen, waarop namen van de groentenhan- delaren zijn vermeld, alsmede het door iederen handelaar ontvangen aantal groentebonnen. Tevens wórdt elke dag vermeld hoeveel kilo groen te elke handelaar heeft ontvangen en... van welke soort. De bewering, dat spruitjes of lof dus niet ontvangen zouden zijn, gaat dus niet langer meer op, daar de klanten dit onmiddellijk kunnen controleren. Door deze maatregel zal de zwarte handel natuurlijk niet geheel de kop ingedrukt worden. Maar men kan het instellen van deze controlemaat regel toch toejuichen. De Zandvoor- ters krijgen nu tenminste kans om de door de groentehandelaren ont vangen groenten tegen de vastgestel de prijs te kopen. Ernstig ongeluk met de Gooise tram HUIZEN. 18 Febr. Gistermiddag is met de Gooise tram een ernstig on geluk gebeurd. De middenste wagen liep uit de rails en botste tegen een boom, waarbij de 41-Jarige conduc teur Schippers, die juist van de ene naar de andere wagen wilde over stappen, onder het :ijtuig kwam Na opvijzeling van de ^agen bleek hij reeds te zijn overleden. Twee passa giers. die vrij ernstig werden ver wond. zijn naar het ziekenhuis in Naaiden overgebracht. Verschillende andere lichtgewonde passagiers werden in een villa voor lopig verbonden. VOLKSCULTUÜR EN KUNS7 Om de Rembrandt-opera „De Nachtwacht" op tekst van Bouws en muziek van Badings, ls al een en ander te doen geweest. Zelfs ging dezer dagen het gerucht, dat de première van dit werk. hetwelk men uiteraard met spanning tegemoet ziet. ons eigen land zou ontgaan en aan de Antwerpse Schouwburg zou worden gegund. Een officiële mededyjing van den Intendant der Amsterdamse Opera komt dit beschamend spookbeeld" verdrijven. Hij laat mededelen, dat het in zijn bedoeling ligt, het vol gend seizoen te openen met „De Nachtwacht". Weliswaar is tussen een bedoeling en een daad meestal nog een afstand te overbruggen, maar men mag toch rekenen op een redelijke kans, dat de première van dit Nederlandse werlt ook aan Neder land zal worden gegund. De chansonnlère Francolse Flo re te Amsterdam, die vooral bekend heid heeft verworven door het voor dragen van Franse liedjes voor de Ned. Omroep en door haar optreden bij de klelnkunst-ensembles van Mar- tle Verdenlus en van Bennie Vreden. zal binnenkort- te Parijs optreden. Frangolse Flore, die reeds naar Frankrijk ls vertrokken, ls o.m. door Radio-Paris uitgenodigd aan enkele concerten mede te werken. SPORTNIEUWS Korfbal-adspironten-competitie Voor de adspiranten is het pro gramma voor a.s. Zaterdag: le klasse: Algemene BZuider kwartier A. 2e klasse: Algemene C Fluks A. Zuiderkwartier BVicus- Orientis D, Vious, Vicus-Orientis CAlgemene D. 3e klasse: Vicus- Orientis EZuiderkwartier C. Voor de eerste klasse kan Zuider kwartier de ontmoeting tegen Alge mene wel winnen, doch we vermoe den. dat de jeugdploeg zich wel enigszins zal herstellen van de grote nederlaag tegen Vicys- Orientis. Zuiderkwartier B moet in staat zijn over de D-ploeg van de Kooi- club te winnen, evenzo Vicus- Orientis C over Algemene D. De ontmoeting tussen de ploegen van Vicus-Orientis en Zuiderkwar tier in de derde klasse zal niet veel krachtsverschil te zien geven, doch we geven de Kooiclub de beste kans. Instituut sympathiserende leden opgeheven UTRECHT. 17 Febr. De pers- dienst van de N.S.B. meldt: In het nieuwe nummer van „Volk en Vaderland" bepaalt de Leider het volgende: „De strijd van het natlonaal-socia- lisme tegen de aanranders van Euro pa tekent zich zowel op militair, als ook op politiek gebied, steeds duide lijker af. Ook in ons land staan al degenen, die zich hierbij vóór het nationaal- socialisme verklaarden, als ëen hecht blok in de overtuiging dat onze we reldbeschouwing zal zegevieren. De innerlijke kracht der bewe ging is door de talloze ons opge legde beproevingen en door de in zet van vele duizenden leden aan alle fronten en op de zeeën in de laatste jaren dusdanig ver sterkt. dat geen gevaar meer be staat voor verlies van beginsel vastheid Beperking van het ledental wordt daardoor thans niet meer nodig ge oordeeld, reden waarom ik het nar volgende bepaal: 1. Mijn op 20 Juni 1941 ln „Volk en Vaderland" bekend gemaakte be paling van 17 Juni d.a.v. inzake slui ting tot nader order van de N.S.B. voor rechtstreekse toetreding van nieuwe leden, wordt hiermede opge heven. 2. Het instituut van „sympathi serend-lid". zowel als het instituut van „werkend-lid" worden dienten gevolge afgeschaft. 3. Er worden voortaan onderschei den: a. Leden: zij, die in het bezit van een stamboeknummer gesteld zijn of worden. b. Kernleden: leden, die hun krachten in bijzondere mate in dienst stellen van het nationaal- socialisme. Zij zijn politieke leiders en ontvangen een rang. c. Begunstigers: zij, die zonder enige verdere verplichting uitslui tend financiële steun verlenen aan de Beweging. Uiteraard worden zij niet als leden der beweging be schouwd." Van onzen specialen verslaggever.) Het zijn soms de kleinste klei nigheden. die onze indrukken der dingen bepalen. Daar sta lk in het Parijse gebouw van een der Franse filmmaatschappijen. In de hal zitten om een ovale, door schotten in privé-schrijf cellen verdeelde tafels meisjes van om streeks achttien jaar. Minstens acht jaar Parijse modekunst, kap perstechniek. parfumeriekunst en schmink-vaardigheid is in haar uiterlijke verschijningsvorm ver werkt. Zij vullen formulieren ln. die zij als schakel naar een film sterren-carrière zien en die in een gunstig geval tot het figuranten- dom zullen leiden. Wat ls er eigenlijk ongewoon in dit schouw spel? Op het eerste gezicht niemendal De Franse filmindustrie maakt on loochenbaar een nieuwe stijging door. Behoren daarbij niet de nieuwe film sterren en de nieuwe desillusies? En toch: ik voel dit. tafereel als een stukje vergeten Amerikanisme van gisteren, als een verdwaalde meteoorsteen uit de staart van de Hollywood-komeet Invasie, worste ling om Europa, „hoe word ik film figurant", er zit een knoop in die keten. Ergens op dc vierde étage, op de afdeling „publiciteit", troont óók een vriendelijke jongedame. Maar zij ziet er niet uit of zij zich ooit in ijdele illusies verdroomde. Zij leidt een afdeling en doet zaken. Zij zit hier bij wijze van spreken „als man". Een Nederlands journalist? Dat ls in Frankrijk een zeldzame vogel ge worden in het vijfde oorlogsjaar. Zij nestelt zich vol verwachting in haar bureaustoel. Nietwaar, c'est dur chez vous? Jullie hebben het moeilijk, ginds in Nederland? Parijs weet het beter Het is met deze jonge vrouw nauw keurig als met den kapper in mijn hotel: zij weet in Parijs op een haar. hoe het bij ons ln Nederland gesteld is, ^en zij weet, dat het „èrg" moet zijn. Laat ik haar niet vertellen, dat ons boterrantsoen nog altijd tien keer zo groot is als het Franse. Zij heeft haar eigen beeld van de actuele struc tuur en geen verklarend woord kan de legende van de afstand teniet doen. Dat beeld houdt in, dat het in België het prettigste is, ook en vooral met het eten. Daarna volgt Frank rijk: ook nog héél prettig. Maar in Nederland: c'est dur, daar is het tobben. Ik kwam om iets te hóren, maar ik vertel tóch maar. Met mate. Het ls ongelooflijk, hoeveel misverstan den er over een klein land ver bui ten zijn grenzen rijzen en hoe ge makkelijk er nieuwe misverstanden bij worden gemaakt. Ik probeer haar duidelijk te .maken, dat wij het ons aanzienlijk moeilijker ma ken dan wij het hebben. Waarom Beslissende korfbal wedstrijden LEIDEN, 17 Febr. Voor Zondag staan ons enkele belangrijke korfbal wedstrijden te wachten. Allereerst kan Vicus-Orientis vermoedelijk de kampioensvlag hijsen. De wedstrijd te Leiden tegen ALO lijkt ons voor de kooi-club geen moeilijke opgave en de overwinning lijkt, ons zeer waarschijnlijk, zodat dan de beslis sing zal zijn gevallen. De a.s. kam pioen heeft zich onbetwistbaar de sterkste ploeg getoond: uit de elf ge speelde wedstrijden, wist het even zoveel overwinningen te behalen, en als we ons niet vergissen, dan zal hot zeker trachten, ongeslagen de com petitie te beëindigen. Vicus-Orientis heeft dan ook een twaalftal, dat bij na geen zwakke plekken telt en zowel de aanval als de verdediging steekt ver uit boven de andere verenigingen. De gemaakte doelpunten wijzen zulks wel uit n.l. 92 voor en slechts 16 tegen. Een getal, dat zeker gezien mag worden. Nu de vereniging bin nenkort het tweede lustrum op groot se wijze hoopt te gedenken, is het kampioenschap een waardig geschenk Deze beslissende ontmoeting wordt gespeeld ln de Leldse Hout, zodat menig korfbal-enthousiast in staat zal zijn, de wedstrijd bij te wonen. Ook voor Fluks wordt het Zondag een belangrijke dag. daar in de ont moeting tegen Ons Eibernest 2 de be slissing voorlopig zal vallen voor de bezetting der onderste plaats. Belde ploegen behaalden slechts één punt. en dit werd nog behaald ln de eerste ontmoeting tussen deze ploegen. Fluks staat er wel iets gunstieer voor, het speelde slechts acht wedstrijden tegen Ons Eibernest elf van de veer tien wedstrijden. Het programma luidt: 2e klasse: Leiden. Vicus-Orientis ALO; FluksOns Eibernest. 2. 3e klasse: Den Haag, Olympiaan— Fluks 2, Hou StandAlgemene 2. De wedstrijd tegen Olympiaan. of schoon de Hagenaars geen kans meer hebben op de eerste plaats, geeft wei nig hoop voor de Leidenaars; daar voor speelt de Haagse ploeg te sterk, doch verrassingen zijn mogelijk. Algemene doet het de laatste wed strijden opperbest en ofschoon het tegen Hou Stand alles er op zal zet ten om de a.s. kampioen de eerste nederlaag te bezorgen, geloven wij niet, dat het ditmaal de Algemene zal lukken. De Leidenaars zullen zeker trachten een zo'n gunstig moge lijk resultaat te behalen. Deze ont moeting ls voor Hou Stand zeer be langrijk, daar het bij een overwin ning kampioen wordt, en dit ook ter dege heeft verdiend, anders zal het kampioenschap nog een week uitge steld moeten worden. We verwachten echter een Haagse zege. G. J. Nijland zestig jaar AMSTERDAM, 17 Febr. De nes tor der Amsterdamse sportjournalis ten. de heer G. J. Nijland, sportre dacteur van het Algemeen Handels blad, viert vandaag zijn zestigste ver- Jaardag. Nijland, door velen Geert genoemd, doch door de intieme vrienaen kort weg Jan geheten, is een van die men sen. die de sport in ons land hebben helpen groot maken. Zijn machtig woord in dagblad en periodiek heeft duizenden tot de beoefening van de sport gebracht. In een tijd. dat er nog nauwelijks aan sportjournalistiek gedacht werd, schreef Nijland over zou een Nederlander het eenvoudig doen. als het ook met haken en ogen gaat? Mensen als bikkels,* zo hard vindt men ze bij ons... Zij glimlacht. Kan iemand dat begrijpen, die vijftig gram boter in de maand krijgt en daarbij optimist blijft, méér: levenskunstenaar? Natuurlijk niet In Frankrijk leeft men op de drempel van een crisis der Europese gebeurtenissen nog al tijd in zonnige onbekommerdheid. Men droomt, er op zijn achttiende van een filmsterrenbestaan en be klaagt op zijn achtentwintigste lie den met tien Franse boterrantsoe- nen. Dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen allebei. Het is een weelde, temidden van zonnige, ge moedelijke mensen te verkeren in deze hardste van alle tijden. Maar het geeft soms ook het gevoel, dat Münchhausen had op de maan. Glipt de" wereld njet tussen onze vingers weg, als wij er zó weinig problemen van maken? Eten ..buitengewoon" In Parijs was het restaurant al tijd de drukst-bezochte kamer uit de woning van den Parijzenaar. Dat is nog altijd het geval, al kookt de huisvrouw vaker dan voorheen zélf. Omdat men niet in vijf keer door zijn boterrantsoen van een maand heen mag zijn, wanneer mén vol gens aloud gebruik tweemaal daags warm eet, vraagt een echt-Parijs restaurant voor geen maaltijd meer dan vijf gram aan rantsoenbonnen. En de klasse-indeling, die voor de prijzen werd gemaakt, geldt nog immer: vijftig franc voor de eerste soort, krap één gulden negentig. Maar die maximum-grens is in de stroom der vlot-Franse gemoedelijk heid wel eens heel erg bewegelijk. Er bestaat Immers nog een „classe exceptionelle", een buitengewone prijsklasse. En wie daaraan zijn beurs niet brandt, eet in elk geval een tikje uitvoeriger dan alleen maar „cerate klas" De gewoonlijk nog altijd allerminst als wandelende geraamtes langs de boulevards lo pende Parijzenaara in het gelaat schouwend zou men zeggen: niet iedereen brandt aanstonds zijn beurs. Ernst heeft in het voedselvraag- stuk de vaak stagnerende toevoer van levensmiddelen uit de rond Parijs ge legen departementen gebracht. Maar men zou ook hier aan stille tegen- werkers en openlijke saboteurs teveel eer bewijzen, wanneer men zelfs het begin van een noodtoestand aan nam. Parijs lééft, een beetje verbaasd met zichzelf misschien. Maar: het lééft. De grijzende bankbedienden, bij wie gij uw credletbrief verzilvert, hebben nog even weinig haast en kennen na hun zilveren Jubileum hun vak nog even slecht, als voor heen. De vrouwen, die bij de toegang tot de ondergrondse uw metro-kaar tje knippen, schijnen echter een generatie jonger dan die er ook vóór de tweede wereldoorlog reeds zaten. En de controleuse, die zéér energiek en zéér coquet, in de eerste klas kijkt of er geen tweede klas kaartjes wor den misbruikt, laat met vlot-gehan- teerde boetebonnetjes zien, dat in Frankrijk het vrouwelijke tempo het mannelijke voorbijstreeft. Overigens voélt Parijs zich in de verduistering wonderlijk thuis. In het donker behoeft men zelfs, niet .voor te wenden dat er problemen zouden bestaan. sport en hij deed het op een wijze die voor vele jongeren een lichtend voorbeeld is geweest. Als weinig anderen was Nijland bevoegd over sport te schrijven, om dat hij sedert zijn Jeugd sport be oefend heeft. Hij was een uitstekend voetballer, een voortreffelijk cricketer hij speelde lang in de eerste klas, was later een bekend voetbal scheidsrechter. een vermaard zeiler en een groot biljarter. Vooral de bil- lartsport is hem bijzonder lief. Hij behaalde het tweede klas kampioen schap op groot biljart, maar achtte toen, veel te vroeg, zijn tijd van gaan gekomen. Hij bleef echter op het gebied van de btljartsport een autoriteit in ons land. Als interna tionaal arbiter heeft hij zich een naam verworven. De laatste jaren is hij weer actief biljarter en neemt hij weer aan wedstrijden deel. Ook de luchtvaart vooral die uit de groeiperiode, had zijn bijzondere belangstelling. In de bijna vijf en dertig Jaar, dat Nijland aan het Handelsblad verbon den is. heeft hij getoond een man te zijn met een gedegen oordeel, nimmer bevreesd critiek te leveren, waar het nodig was en daardoor altijd graag gezien. Na een korte huldiging op de krant heeft Nijland zijn feest vandaag in de huiselijke kring gevierd. Enkele van zijn collega's hadden voor een kleine attentie gezorgd. Opstelling Oostelijk elftal DEN HAAG. 17 Febr. Het ooste lijk elftal dat op de Technische Dag in het Goffertstadion in Nijmegen een wedstrijd zal spelen tegen het Westen, is als volgt samengesteld: Doel: Pieters Enschede). Achter: Terbeek (Go-Ahead) en Jansen (Wageningen). Midden: Wanhingen (Heracles), Gabriels (AGOVV) en Roelofs (Go- Ahead). Voor: Beumer (AGOW). Engels man (Quick). Zlttersteljn (Wagenin gen). Schoorl (Vitesse) en Jaars- ma (Heracles). Reserves zijn: Veenhuizen (AGO VV), Spierenburg (NEC) en Laken- be'rg (NEC). Van Vliet wint van De Ruyter WAALWIJK 18 Febr. Kees de Ruyter speelde te Waalwijk Woens dagavond een partij cadre 45/2 van 500 car tegen den Hagenaar Arie van Vliet Van Vliet nam al spoedig een voorsprong, die zelfs zeer aanzienlijk werd. Na tien minuten noteerde De Ruyter 185 car. tegen Van Vliet 350. Hierna kwam de Waalwijker er ech ter beter ln. Hij speelde sterk, zon der enige aarzeling Achtereenvolgens maakte hij ln vier beurten series van 73, 35, 91 en 61, zodat hij nog kans had op de overwinning, temeer daar Van Vliet in deze tweede helft twee maal poedelde Het mocht echter niet gelukken Van Vliet maakte de partij in de 22ste beurt uit De stand was als volgt: C. v Vliet: 500, 22, 104, 22 73. De Ruyter: 476, 22, 94, 21,63. Dc verduistering begint heden om 18.00 en eindigt om 7.45 uur. Heden maan op 2.54. onder 11.58 uur. 24 Febr. SM., 1 Vrt jU£., 10 MrL V.M., 17 MrL L.&

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1