HET DAGBLAD Voortdurende zware strijd aan het Oostfront VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Talrijke land ingsoperaties tegelijkertijd? Duits weermachtsbericht Bij nieuwe aanval op Berlijn 48 bommenwerpers neergeschoten Abdij van Cassino verwoest Als de invasie komt Eisenhower moet grote risico's durven nemen Dr. Dietrich weerlegt Britse on juiste beweringen De Abdij van Monte Cassino was niet door de Duitsers versterkt Engelsen vroegen gevechtspauze Auto te Lisse door trein gegrepen Textielbonnen vervalst en verkocht Keuringen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 16 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten zuidoosten van Kriwoi Rog sloegen onze troepen talrijke vijande lijke aanvallen In hevige gevechten af en ruimden In een tegenaanval verscheidene penetratieplekken op. Ten westen van Tsjerkassy en ten oosten van Sjasjkow werd in een totaal met modder overdekt terrein het taaie vijandelijke verzet gebro ken. Hevige tegenaanvallen werden afgeslagen en onze aanval werd voort gezet, t In de noordelijke sector van het Oostelijk front mislukten ten zuiden van Staraja Russa, tussen het Ilmen- meer en het Peipus-meer en bij Narwa vrij sterke plaatselijke aan vallen der Bolsjewisten. Verschei dene eigen aanvalsoperaties werden met succes uitgevoerd. Bij de ge vechten in de centrale sector van het front heeft zich Hauptmann Rade als commandant van een af deling stormgeschut bijzonder on derscheiden. In Italië verliep de dag gisteren bij wederzijdse activiteit van ver- kennings- en stoottroepen zonder gro te gevechtshandelingen. Plaatselijke vijandelijke aanvallen werden afge slagen. Het eerbiedwaardige bouwwerk van de abdij van Cassino. dat zoals gisteren gemeld, door de vijandelijke luchtmacht aangevallen werd, hoe wel zich In de abdij en in de naaste omgeving geen Duits soldaat bevond, is voor het grootste deel verwoest en in de as gelegd. De ruines zijn thans opgenomen in het Duitse verdedi gingsfront. De Duitse luchtmacht viel met formaties gevechts- en slagvliegtui gen in de avonduren van gisteren en In de afgelopen nacht concentra ties van schepen en het havengebied van Anzio en Nettuno met goede uitwerking aan. Een torpedojager en vier vrachtschepen met een inhoud van 19.000 brt. werden door voltref fers beschadigd; verscheidene ben zine- en materiaalopslagplaatsen wer den vernietigd, kwartierruimten voor de troepen werden in brand ge schoten. Op 14 Februari des avonds vielen vijandelijke bommenwerpers opnieuw Rome aan Britse vliegtuigen onder namen in de afgelopen nacht op nieuw een terreuraanval op de Duit- Nachtelijke luchtaanval op Helsinki HELSINKI 17 Febr. Helsinki is in de afgelopen nacht opnieuw uit de lucht aangevallen. Officieel is hierover vannacht om 2 uur het vol gende bericht verstrekt: Gisteravond en in de afgelopen nacht heeft de vijand met sterke luchtstrijdkrach ten Helsinki en de naaste omgeving der hoofdstad aangevallen. Aan de aanval voor middernacht namen meer dan 100 vliegtuigen deel. De uitgeworpen brand- en brisantbom men veroorzaakten te Helsinki bran den en schade aan gebouwen. Om 2 uur des morgens duurde de aanval nog voort Volgens de tot dusver ont vangen berichten waren de verliezen onder de bevolking betrekkelijk ge- rlng. a Betekenis van strijd aan Burmaanse grens TOKIO, 16 Febr. Van een Japans steunpunt aan het front van Burma wordt gemeld, dat de inne ming van Taoeng Bazaar en van Nyaoenggyang. twee sleutelposities van den vijand aan de Indisch- Burmaanse grens, van de grootste betekenis is, omdat daarmee niet alleen de vijandelijke wegen voor af tocht en ravitaillering in het gebied van Boethidaung en Maoengdau wor den afgesneden, doch omdat ook de vijandelijke plannen voor de inne ming van Akyab moeten mislukken. Taoeng Bazaar aan de bovenloop van de rivier de Mayoe is de voor naamste ravitailleringsbasis van den Vijand, waar hij munitie, proviand en ander oorlogsmateriaal heeft opge slagen. Bovendien heeft hij daar een luchthaven aangelegd, vanwaar hij de achterwaartse Japanse linies wil verstoren. Nyaoenggyan is een be langrijk transportcentrum aan de weg van Maoengdau via Bauli Bazaar naar Indië. Van dit punt uit liepen de verkeersaders naar Maoengdau en Boethidaung. Het speelt derhalve in de droom voorstelling van den vijand der herovering van Burma een be langrijke rol. Naar verder gemeld wordt, heeft de vijand, in vertrouwen op zijn numerieke en materiële kracht alle voorbereiding getroffen om deze centra te versterken en daar troepen te concentreren. Van Maoengdau en Boethidaung uit was hij voornemens Akyab te omsingelen. Toen echter de Japanse troepen hun offensief ge opend hadden, hebben de Japanners in zes uren tijds Taoeng Bazaar en in 60 uren Nyaoenggyang in handen gekregen. Bovendien zijn grote hoe veelheden proviand, munitie en ander oorlogstuig buitgemaakt Door het verlies van deze twee steunpunten zijn de geallieerde troe pen nu genoodzaakt, hun strategie in Burma volkomen te herzien. Nieuwe luchtaanval op Rome MILAAN 16 Febr. De zender Rome meldt, dat de Anglo Ameri kaanse luchtmacht Woensdagochtend opnieuw eer aanval op Rome heeft gedaan en ook ditmaal de vluchten de voorbijgangers op straat en de trampassagiers in scheervlucht met machinegeweervuur bestookte, waar bij een aantal personen om het leven kwam en velen zwaargewond werden. Ook ondei de puinhopen van de door brisantbommen getroffen hui zen liggen nog veel doden. Volgens den Amerlkaansen corres pondent Clark beerst nu reeds sinds twee maanden ln Napels vlektyphus. zonder dat men deze epidemie ener giek kan bestrijden. Sinds de bezet ting door de Amerikanen heeft men ln de stad noch gas noch kolen, zo dat men geen afdoende hygiënische maarregelen treilen kan. se hoofdstad. Zij wierpen bij be wolkte hemel op verscheidene delen der stad een groot aantal brisant- en brandbommen neer die schade veroorzaakten in woonwijken, aan cultuurmonumenten, kerken en zie kenhuizen. De bevolking leed verlie zen. In weerwil van de ongunstige voor waarden voor de afweer, vernietig den luchtverdedigingsstrijdkrachten volgens de totdusver nog onvolledige rapporten 48 terreurbommenwerpers Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen neer op plaatsen in het Rijns-Westfaalse gebied." Reorganisatie van Britse Kabinet verwacht GENÈVE, 16 Febr. Uit Londen wordt gemeld: Het blad „News of the World" schrijft, dat men binnen kort een nieuwe reorganisatie van het Britse kabinet verwacht. In hoofdzaak zou zij betrekking hebben op den lordkanselier Lord Simon, den minister van landbouw. Hudson en mogelijk ook op den minister van Oorlog. Sir James Grigg. Lord Simon, die sedert 1931 ononderbroken in functie is. zal waarschijnlijk geheel uit de regering treden. Naar het heet zou Sir James Grigg gaarne weder tot de ambtenaarsloopbaan terug keren. Waarschijnlijk zal Churchill geen afstand willen doen van Hudson. De wiffe dood In Wallis GENÈVE. 15 Febr. Het Zwit serse kanton Wallis wordt geteisterd door ijzige sneeuwstormen en tal rijke lawines. De bewoners van het Morcles-dal, dat ook van telefonische verbinding verstoken is. leven reeds gedurende twee etmalen in doods angst. Vlak voor het dorp is de straatweg door een 40 meter hoge sneeuwberg versperd. De zware sneeuwval blijft nog steeds aanhou den. Veertig inbraken in drie maanden tijds ALKMAAR, 17 Febr. Voor de rechtbank alhier stond Dinsdag de 29-jarige Daniel T., vroeger te Alk maar, thans te Rotterdam, terecht, die samen met zijn broer verschillen de inbraken had gepleegd, o.a. in Alkmaar, Rotterdam, Heerlen, Gouda, Zeist, Oudekerk, Ermelo en Hilver sum. Ze zagen kans binnen drie maanden veertig maal in te breken. Vooral winkeliers waren het slacht offer. Hun buit bestond uit distribu tiebonnen, gouden en zilveren siera den, horloges, schoenen, tassen, por tefeuilles enz., benevens het aanwe zige geld. De officier eiste tegen T. een gevangenisstraf van zes jaar. P.T.T.-afdelingshoofd stal twee broden GRONINGEN. 17 Febr. Dfc rechtbank te Groningen veroordeel de den 61-Jarigen assistent bij de posterijen H. hoofd van de af deling expeditie te Groningen, iemand met 38 dienstjaren, wegens diefstal van een pakje, inhoudende twee wittebroden, tot negen maan den gevangenisstraf, met aftrek van preventief. De eis was tien maan den. Weer batterijen verkrijgbaar DEN HAAG. 17 Febr. Zij, aan wie batterijen zijn toegewezen, kun nen zich, in de loop van de periode van 16 Februari tot en met 15 April, weder tot hun leverancier wenden ter bekoming van de hun toegewezen batterijen. Ie JAARGANG No. 40 DONDERDAG 17 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 BERLIJN, 16 Febr. Toen in de eerste week van dit jaar de Engels Amerikaanse generale staf voor de invasie werd benoemd, ontleende Reu ter aan bevoegde militaire kringen dat generaal Eisenhower de opperbe velhebber der geallieerde strijdkrach ten voor de invasie en zijn drie on middellijke medewerkers, generaal Montgomery, commandant van de 'andtroepen, luchtmaarschalk Tedder, commandant van het luehtwapen en admiraal Ramsay, commandant van do zcestrijdkrachten, zes weken nodig zouden hebben om zich volledig in te werken en de laatste hand te doen leggen aan de bestaande plannen. Deze termijn van zes weken eindigt de volgende weett Kort voor Nieuw jaar werd van Amerikaanse zijde het gevleugelde woord „binnen 90 dagen" gesproken Deze periode loopt af in de tweede helft van Maart. Intussen sprak Churchill echter vertrouwelijk uit. dat de grootste gebeurtenis van deze oorlog "nog voor half Maart te verwachten is. Dus kan men de invasie verwachten tussen laten we zeggen 20 Februari, wanneer het geallieerde hoofdkwartier voor zijn taak gereed zal zijn, eri de 15de Maart, de uiterste termijn van Churchill? Het is wij hebben dat al eerder nadrukkelijk gezegd onmogelijk te Berlijn ook maar vertrouwelijk op deze concrete vraag een concreet ant woord te krijgen. Laten wij het stand punt dergenen, die het dreigement met de geallieerde invasie eenvoudig als bluf opvatten, buiten beschouwing niet omdat wij dit standpunt a priori verwerpen, maar omdat wij ons hier met de mogelijkheid ener invasie willen bezig houden dan stemmen de persoonlijke inzichten in bevoegde Duitse kringen in elk geval op één punt overeen, n.1. dat het vrijwel ondoenlijk is voor een dergelijke on derneming geruime tijd van tevoren een datum vast te stellen. De mogelijkheid ener invasie is in de eerste plaats afhankelijk van het weer. De stand van de maan speelt een grote rol. aanvankelijk bij de operaties ter zee. waarbij men aan donkere nachten de voorkeur zal ge ven. later, als de eerste invasietroe pen eenmaal aan land zijn .geko men, bij de gevechten op de grond en in de lucht, waarbij het maan licht onder bepaalde omstandighe den voordelig kan zijn en in elk ge val niet meer zo schadelijk is. Verder is de bewolking van het grootste be lang. omdat deze het luehtwapen zoo goed als stil kan leggen. Ten slotte zal een woelige zee het ma noeuvreren met landingsboten op de vrije kust practisch onmogelijk kun nen maken. Ook de leek begrijpt dat het bezwaarlijk is. maar liefst drie maanden van tevoren te weten, of al deze factoren gunstig zullen zijn en daar komt nog iets bij. Het lijdt naar de algemene Duitse opvatting nauwelijks twijfel, of bij de bespre king te Moscou en vooral te Teheran is men overeengekomen, dat de Sowjets hun uiterste krachten zou- BERLIJN. 16 Febr. Dr. Dietrich de Rijksperschef, heeft vandaag voor buitenlandse persvertegenwoordigers de volgende verklaring afgelegd: „De vijand heeft gisteren twee be weringen verspreid: 1. De Duitsers zouden aan het front van Cassino tot tweemaal toe een gevechtspauze van drie uur gevraagd hebben voor het bergen van hun doden; 2. De Duitsers zouden van het klooster Monte Cassino een militair steun punt gemaakt hebben en daardoor hun tegenstanders gedwongen hebben het te verwoesten. Ten aanzien van de eerste bewe ring moeten de volgende feiten wor den geconstateerd: Niet de Duitsers hebben een gevechtspauze gevraagd, maar juist de Amerikaanse comman danten zagen zich gedwongen, de Duitsers om een gevechtspauze van drie uur te verzoeken om hun dui zenden voor de Duitse linies gevallen soldaten te bergen^De Duitse sector commandant willigde uit menselijke overwegingen dit verzoek van het Amerikaanse commando in. Het Duitse opperbevel onthield zich be wust van publicatie van deze daad van menselijke tegemoetkoming, die ook militair te verdedigen was met het oog op het volledige mislukken van alle Amerikaanse aanvallen. Na dat de Amerikanen een volledig ge bruik hadden gemaakt van de ge vechtspauze, die hun grootmoedig was toegestaan, beantwoordde het officiële Engelse Reuterbureau de Duitse humaniteit en het faire Duit se zwijgen over deze gebeurtenis met een over de gehele wereld verspreid bericht, waarin de zaken eenvoudig omgekeerd werden door de brutale bewering, dat niet de Amerikanen maar de Duitsers om een gevechts pauze gevraagd zouden hebben. Hetzelfde geldt voor de tweede En gelse bewering. Feit is, dat zich in de oude, eerwaardige abdij Monte Cassino en in de onmiddellijke na bijheid daarvan geen Duitse soldaat, geen machinegeweer- of geschutsstel- ling en geen Duitse artilleriewaarne mer bevonden. Bovendien had het Duitse commando, om ieder denkbaar gevaar van het klooster af te wen den, zelfs het grootmoedige aanbod van den abt, in het klooster zwaar gewonden op te nemen en te verple gen, onder dankzegging uitdrukkelijk van de hand gewezen, om ook maar de geringste schijn te vermijden als zou het gebouw voor Duitse militaire doeleinden gebruikt worden. Om de vijand ook het laatste voorwendsel voor het vernielen van het cultuur monument te ontnemen, werd voor de toegang tot het klooster een Duitse gendarmeriepost opgesteld, die opdracht had cr zorg voor te dragen, dat het klooster zelfs niet zou worden betreden door afzonder lijke Duitse soldaten, die die situatie niet kenden. De An glo-Am eri kanen publiceer den reeds op 13 Februari, om het volledig falen van hun offensief aan het Italiaanse zuidelijke front voor het publiek te verbloemen, de lezing, dat hun troepen niet verder kwamen, doordat het klooster Monte Cassino door de Duitsers was veranderd in een versterkte stelling met een ar tilleriewaarnemingspost. Om deze leugen een schijn van waarheid te geven, speelden de Anglo-Amerika- nen het enige dagen later klaar, dit eerbiedwaardige cultuurmonument even bewust als zinneloos te vernie len. Want op het ogenblik van het bombardement bevond zich in het klooster alleen de bijna 90-jarige abt met zijn ongeveer 20 monniken en ongeveer 150 gevluchte Italiaanse burgers. Vastgesteld moet dus worden: om het militaire onvermogen tot het veroveren van Cassino niet te behoe ven te dekken, hebben de Anglo- Amerikanen een der grootste cultuur monumenten van alle tijden zonder bedenken in puin gelegd. Men tracht thans de Duitsers, die ook hier weer met achteruitstelling van hun militaire belangen blijk hebben ge geven van hun cultureel verantwoor delijkheidsgevoel, de eigen misdaad tegen de cultuur in de schoenen te schuiven, om uit een schandelijke daad nog propagandistische munt te slaan. Een allerlaagste menselijke gemeenheid openbaart zich in deze beide handelwijzen. Wij Duitsers kunnen het rustig aan het oordeel van de fatsoenlijke mensen in de we reld overlaten, hoe zij een dergelijk optreden en een dergelijke mentali teit willen typeren." den inspannen om den geallieerden hun ..moeilijke en gecompliceerde operaties" zoals Churchill het heeft uitgedrukt, zo gemakkelijk mogelijk te maken door het grootst mogelijke aantal Duitse strijdkrachten te bin den. De Sowjets hebben woord ge houden en leggen momenteel een kolossale krachtsinspanning aan de dag. Hun trouwste bondgenoot, de barre Russische winter, heeft hen echter volkomen in de steek gelaten en ook zonder de verbitterde strijd in het oosten maar in de verste verte te kleineren, geeft men te Berlijn te verstaan dat de modder, die alle operaties op zeer grote schaal on mogelijk maakt, de Duitse legerlei ding een betrekkelijke vrijheid van beweging heeft gegeven, waarop zij wel nauwelijks gehoopt zal hebben. Zonder dus de mogelijkheid of zelfs de waarschijnlijkheid van een invasie ook maar een ogenblik in twijfel te hoeven trekken, kan men volgens deze gedachtengang zeggen, dat een termijnbepaling op lang zicht voor de invasie meer in het kader van de zenuwoorlog, dan van de militaire realiteit past. Waar komt de Invasie? Gesteld nu dat er vroeg of laat een invasie komt en onze persoonlijke indruk is dat het aantal dergenen die eraan geloven ln Duitsland gro ter is dan het aantal dergenen, die dit dreigement als bluf beschouwen gesteld dus dat er een invasie komt. waar zal men haar dan met de meeste waarschijnlijkheid kunnen verwachten? Deze vraag hebben zich, zij het dan ook in andere zin, verschillende militaire medewerkers van Duitse bladen gesteld. Zij trachten voor namelijk een antwoord te geven op de vraag: waar zou een eventuele invasie kans op succes kunnen heo- ben? Deze vraag is meer in overeen stemming met de ln Duitsland vrij algemene opvatting, dat de geallieer den het er niet op zullen laten aan komen om alles bij één enkele ope ratie te riskeren. Men verwacht met andere woorden verschillende en ten dele zelfs talrijke landingsoperaties op 10. 12 ja 15 ulteenliggende punten b.v. waarbij zich dan twee mogelijkheden voordoen: of wel de geallieerden houden aan hun slak- kenoffensief vast en landen telkens met enige onderbreking op verschil lende punten van de Europese kust troepen, die op de lange duur zoveel Duitse divisies zouden binden, dat de taak der Sowjets. die thans alleen nog in de zuidelijke sector vrij ver van het Europese wegennet verwij derd zijn, aanzienlijk verlicht wordt, ófwel zij landen op alle voorgenomen punten tegelijk of ongeveer tegelijk, met het doel het Duitse front af te tasten naar een zwakke plek. waar zij dan uiteraard het gros van hun strijdkrachten in het vuur zouden wei-pen om een doorbraak te forceren. In het laatste geval zal men moe ten rekenen op verschillende landin gen in Noorwegen en West-Frankrijk, waarschijnlijk ook in België en even tueel in Nederland en Denemarken alsmede op verschillende afleidings manoeuvres. die overigens ook een vrij grote omvang zouden kunnen nemen in Zuid-Frankrijk. Noord- Italië en op de Balkan, zowel van de Adriatische als van de Middel landse zee uit. Het valt niet ernstig in twijfel te trekken, of de Engelsen en Amerika nen beschikken momenteel in Enge land, Noord-Afrika en het naburige oosten over voldoende manschappen en materiaal, om operaties op zo grote schaal te ondernemen terwijl zij vermoedelijk genoeg scheeps- ruimte hebben geconcentreerd om het vraagstuk der ravitaillering aan te durven. Het grote vraagteken blijft hier uitsluitend het initiatief van het geallieerde opperbevel, dat tot dusverre alleen maar na het berei ken der absolute overmacht tot enige actie besloot cn weinig risico nam. en de geest en de bekwaamheid der manschappen, die vooral aan Ame rikaanse zijde nog steeds te wensen overlieten. Germaanse Landdienst Eind Februari ol begin Maart be gint de opleiding voor kampleider en kampleidster voor de Germaanse Landdienst. In de Landdienst krijgen jongens en meisjes van 14—17 jaar hun eer ste opleiding tot boer en boerin. Over dag wordt gewerkt bij boeren in het dorp, terwijl men 's avonds in het kamp terugkeert. Elk kamp omvat 20—30 jongens of meisjes. Zij. die er voor gevoelen de leiding over zulk een kamp op zich te ne men kunnen hiervoor worden opge leid. De opleiding duurt ongeveer drie maanden. Aanmeldingen hiervoor te richten aan en inlichtingen te bekomen bij de „Nationale Jeugdstorm", afdeling Landdienst. Utrecht, Koningslaan 9. Zes doden en talrijke gewonden LISSE, 17 Febr Hedenochtend heeft op dc treinoverweg alhier een ernstig ongeluk plaats gehad., dat tot dusver aan zes arbeiders het leven heeft gekost, terwijl tal van anderen ernstig werden gewond. Tegen 8 uur kwam een vrachtauto, die dagelijks uit Lisse afkomstige werklieden naar hun werkzaamheden in de duinen brengt, op de overweg in botsing met een andere auto. De gevolgen waren verschrikkelijk, want de vrachtauto werd gegrepen door een even later uit Leiden komende trein en vrijwel geheel ver nield. Van de inzittende werklieden werden cr zes gedood, terwijl voorts vermoedelijk nog een zevende slacht offer dat onder de trein is geraakt en nog niet tc voorschijn kon wor den gebracht, te betreuren zal zijn. Verder werden zes arbeiders zwaar gewond en verschillende anderen lichtgewond. Jongens speelden met projectiel: één dode, twee gewonden VRIEZEN VEEN, 17 Febr. Al hier is dezer dagen een zeer ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een jongen werd gedood en twee anderen ge wond. Drie jongens van ongeveer vijftien Jaar waren aan het. spelen met een gevonden projectiel. Plotse ling volgde een ontploffing. Van den 15-jarigen Popken werd een hand afgerukt en zijn gezicht werd zwaar verminkt. Hij overleed spoedig; de Jongen Schoon kreeg zware verwon dingen aan hand, gezicht en borst en Mulder werd licht gewond Beide ge wonden zijn naar het algemeen zie kenhuis te Almelo vervoerd. Hun toe stand is bevredigend. DEN HAAG, 17 Febr. Teneinde misverstand te voorkomen,, wordt er de aandacht op gevestigd, dat bij de uitreiking van de nieuwe bonkaarten KA 404. KB 404. KC 404. KD 404 en KE 404 de bon 26 van het vervolg- inlegvel wordt ingenomen en niet de linkerbovenhoek van het oude inleg vel, zoals ten onrechte is gepubliceerd. Flets en konijnen gestolen ZEIST. 17 Februari. Van een erf aan de De Wethlam werden een fiets en twee Jonge konij nen gestolen Bij navraag bleek het. dat het rijwiel van Zaterdag tot Maandag onbeheerd achter het huis had gestaan en bovendien niet op slot stond VOLKSCULTUUR EN KUNS1 Dr. E. Kruisinga overleden Op 68-jarige leeftijd is te Den Haag overleden dr. Etsko Kruisinga. hoogleraar aan de School voor Taal en Letterkunde aldaar. Dr. Kruisinga werd 8 December 1875 te Leens geboren. Hij bezocht het gymnasium te Groningen en stu deerde letteren aan de universiteit aldaar. Na zijn candidaatsexamen in 1897 behaalde hij voorts de akten A en B Engels M.O. en promoveerde in 1905 aan de universiteit in Bonn op een dissertatie „The dialect of West Somerset". Achtereenvolgens was hij leraar aan de H.B.S.-en te Assen. Sappe- meer. Winterswijk en Amersfoort; in 1922 werd hij docent en in 1936 hoog leraar. Van zijn hand verschenen tal van boeken op onderwijs-taalkundig ge bied o.a. ook in het Engels en in het Duits. Vonnissen van Duitse Obergericht DEN HAAG, 17 Febr Voor het Duitse Obergericht hebben zich de invalide Muller en zijn zuster mevr. Pateman uit Rotterdam, haar man. de schilder Pateman uit Den Haag. de gehuwde vrouw Van Wijngaarden uit Den Haag, de chauffeur Kouwen- hoven uit Leidschendam en de ver tegenwoordiger Pauwels uit Den Haag moeten verantwoorden wegens vervalsing van en handel in textiel bonnen. Muller vervalste samen met zijn zuster, mevr. Pateman, textielbon nen. die deze en hoofdzakelijk haar man voor in totaal 1500 verkochten. Het echtpaar Pateman wist ook de beklaagden mevr. Van Wijngaarden en Kouwenhoven, die wisten dac de punten vervalst wa ren, te winnen voor de verkoop daar van. De mcdebeklaagde, de vertegen woordiger Pauwels, kocht van den schilder Pateman punten voor 990 van alle beklaagden hield alleen hij de punten voor echt. Een van de afnemers had ont dekt, dat de punten vervalst wa ren en verlangde zijn geld terug. Muller besloot hem 1000 scha deloosstelling te betalen en over handigde dit bedrag aan mevr. Van Wijngaarden en Kouwenho ven met het verzoek het aan den afnemer te betalen. Dat deden dezen echter niet. doch zij ver duisterden het geld en deelden het samen. Bij Muller en diens zuster hield het Obergericht als zeer verzach tende omstandigheden rekening met de moeilijke economische en gezond heidstoestand van den invaliden Muller, die sedert jaren verlamd is. Zo kwamen beiden er, bij uitzonde ring en ondanks hun ernstige mis stap, af met twee jaar gevangenis straf. Daarentegen werd tegen den reeds dertien maal gestraften schil der Pateman. den zwager van Muller, een tuchthuisstraf van drie jaar uit gesproken. waarbij er te zijnen gun ste rekening mede gehouden werd, dat ook hij in het belang van den verlamden Muller had gehandeld. Ook de drie andere beklaagden, die allen niet slechts in het belang van Muller, doch ook van hun eigen zak hadden gewerkt, moesten tuchthuis straffen worden opgelegd, en wel Pauweis eer. jaar en zes maanden, mevr. Van Wijngaarden en Kouwen hoven elk twee jaar en zes maanden. Bij beide laatstgenoemden was vooral de schandelijke verduistering ten na dele van den verlamden Muller ver zwarend. Bovendien kregen Muller, mevr. Van Wijngaarden cn Kouwen hoven elk 600 uoete. De beklaagde Waworoentoe was ambtenaar op een distributiekantoor in Den Haag. Hij heeft op zijn bu reau een groot aantal boterbonnen gestolen, die door kleinhandelaren na bevoorrading reeds waren ingele verd. Deze bonnen heeft hij verkocht aan personeen, die ze wederom van de hand gedaan hebben. Wegens deze strafbare daad ls hij door het Duitse Obergericht met vier jaren tuchthuis en 3000 boete ge straft. Stoutmoedige beeldspraak past bij grote gebeurtenissen; enige tijd geleden zijn de golven van... ontbrekende raapolie hoog opge slagen, thans poogt men figuur lijke olie op diezelfde golven te gieten met ambtelijke medede lingen over wat in de volksmond reeds „raapolie-schandaal" heet te. Misschien kan het scheve van de beeldspraak althans symbool zijn voor het scheve in heel deze oliezaak. Want alleen héél erg optimistische en héél snel ge rustgestelde lieden zijn door de uiteenzettingen van mr. Schok ker op de dagelijkse persconfe rentie in Den Haag overtuigd, dat er met de raapolie eigenlijk niets aan de hand is geweest dat ons thans nog behoeft bezig te houden. Mr. Schokker heeft een lange lijst verklaringen bijeengebracht voor de door de Haarlemse poli tie officieel en onomstotelijk vastgestelde tekorten in een groot aantal flessen. In deze ver klaringen zegt een belangrijk punt, dat de éne groep flessen uiteindelijk teveel kreeg, wat in de andere groep heeft ontbro ken. Het is minder belangrijk, dat men wellicht in het bos der verklarende cijfers niet altijd de bomen der tekorten zuiver heeft kunnen onderscheiden. Het is zelfs niet zo héél belangrijk, dat mr. Schokker ons niet duidelijk heeft kunnen maken, hoe men tegelijkertijd het feitenmateriaal der Haarlemse politie en het be staan van (laat ons zeggen:) een bevredigend „evenwicht" tussen teveel en te weinig als juist aannemen kan. Wij noemen al deze argumenten, verklaringen en tegenwerpingen onbelangrijk om één kapitale reden: het feit blijft bestaan, dat talloos velen een belangrijk percentage van de hun rechtens toekomende raap olie eenvoudig niet ontvingen. Dit feit wordt nu eenmaal niet uit de weg geruimd door tech nische „verklaringen". Evenmin door de rehabilitatie van fabri kanten. En zelfs niet doordat anderen teveel zouden hebben ontvangen. Het kwaad bij uitstek lijkt ons. dat thans de verdedi ging der fabrikanten de zaak zelve in nevelen doet vervagen. Wanneer het juist is, dat de fabrikanten géén fout hebben gemaakt, dan heeft een andere instantie die fout wèl gemaakt. Want het moet met name tevo ren bekend zijn geweest, welke technische beperkingen aan be paalde vulmachines en aan on derling afwijkende flessen ver bonden waren. De fabrikanten met name be hoefden niet achteraf vast te stellen dat sommige flessen te weinig en andere te veel zouden bevatten, wanneer de thans ge geven verklaringen zo zuiver op de graat zijn als men thans wil doen geloven. Die fabrikanten wis ten tevoren wat hun machines wèl, en wat zij niet kunnen. En wetend, dat de rantsoenen weer door de winkeliers zouden moeten worden uitgeschonken en dat daardoor de verschillen ln vele gevallen geheel op het laatst over gebleven rantsoen in elke fles zouden komen te drukken, had den zij hun wetenschap vóór de aflevering moeten overbrengen aan de instanties, die er de win keliers op hun beurt op hadden kunnen wijzen Hebben de fabrikanten dit ge daan? Dan hebben zij een belang rijke schuld van zich afgewenteld. Maar dan staat een andere instantie schuldig, die de voor den kleinhandelaar onmisbare wetenschap niet tijdig dóór heeft gegeven. Want al weer: geen dui zend „verklaringen" ter wereld kunnen uit de weg praten, dét talloze huismoeders te weinig kregen en dat althans de scherpe kanten van de tekorten hadden kunnen worden weggenomen, wanneer de winkelier bijtijds even nauwkeurig van zo-en-zoveel eventueel ontbrekende grammen op de hoogte was geweest als thans heel Nederland het door mr. Schokker's mededelingen en door de geschrokken fabrikan ten is. Tegen één geestesgesteldheid past echter na deze zaak nog een afzonderlijk en nadrukkelijk pro test: tegen de mening namelijk, dat men over deze zaak nu maar niet verder praten moet, omdat „er toch niets meer aan te doen is". Geestelijke vermoeidheid van deze soort drijft ons distributie stelsel steeds verder ln het moe ras. In de afgelopen weken heb ben twee weekbladen twee grote schandalen openbaar gemaakt, waarbij ambtenaren en overheids diensten nadrukkelijk betrokken zijn. Van hogerhand is in beide gevallen nog altijd niets weerlegd. Zullen deze zaken thans geruis loos ..vergeten" worden? Zullen knoeiende ambtenaren kunnen blijven knoeien, omdat „er toch niets aan te doen is"? Dat ver draagt noch ons rechtsbewust zijn, noch het geschokte vertrou wen in ons distributie-systeem. Daarom geldt echter ook in de raapolie-zaak: géén olie op de golven! Wanneer de fabrikanten aan de onloochenbare misslag on schuldig zijn, best! Dan wijze men zonder drogredenen de werkelijke schuldigen aan. SPORTNIEUWS Van DamElten een oud refrein ROTTERDAM, 17 Febr. De ont- moeting Luc van Dam—Dorus Elten de hoofdpartij van het bokspro- gramma, dat gisteravond in Odeon werd vertoond ls, zoals al eens eer der op deze plaats, weer "een teleur stelling geworden. Het was een slappe, saaie, emotieloze vertoning en een puntenoverwinning, waar Van Dam niet de minste eer mee inlegde. Aan wicn de schuld? Aan Van Dam. omdat hij niet de schaduw was van den feilen vechter, die Diesen veer tien dagen geleden ln Dordrecht tot opgeven dwong, of aan Elten, die wel licht. gedachtig aan zijn laatste ont moeting met Van Dam, geen enkel risico nam en, zo er maar even ge vaar dreigde, als een slak in haar huis achter zijn dekking wegkroop? Bij Van Dam ontbrak kennelijk de lust om door de Inzet van al zijn wapens de solide verdedigingsgordel te doorbreken en daar bij Elten de sportieve eerzucht afwezig was om niet alleen maar als tegenstander te fungeren, ging ronde na ronde voorbij zonder dat de gemoederen ook maar in beweging werden gebracht. Let wel. wij zullen hiermede geenszins de sensatie als hoofdelement van de bokssport verdedigen, maar beide boksers gingen met hun grapjes en goedkeurende klopjes op de schouders toch wel wat al te ver Pas in de laatste ronden toonde Van Dam waarschijnlijk op aansporing van Huizenaar dat hij fel kan zijn als hij het wil, maar het was slechts een toegift, die de schamele indruk van het voorafgaande niet kon verdrijven. Nee. dan hadden Luc Lucas en Giel de Roode een andere opvatting van boksen. Tot in de vierde ronde, toen de partij wegens een oogwond van den Hagenaar moest worden ge staakt. werd er fel gestreden. De Hagenaar had toen een stevige voor sprong op punten en werd verdiend winnaar. Voorts heeft Nico van de I Wetering een puntenoverwinning be- vochten op zijn stadgenoot J Hen driks en moest Kees Graafland Rot terdam) na een hard gevecht de over winning laten aan zijn stadgenoot Beb Diesen. Niet meer boksen in Den Haag? Toneelregen in het Gebouw Na afloop van de bokswedstrijden, die Maandagavond in het Gebouw voor K. en W. werden gehouden, heeft een baldadige bezoeker een handel van de „toneelregen" in wer king gesteld. Het gevolg was. dat een stortvloed van water over het toneel en de weinige nog overgebleven aan wezigen neerdaalde en dat een vrij aanzienlijke waterschade ontstond. Alleen bij bokswedstrijden komen bezoekers van het Gebouw ook op het toneel. Vroeger bevond zich om het brandbeveiligingsapparaat, dat met een handel in werking kan wor den gesteld, een kastje: dit is echter op last van de brandweer verwijderd. De mogelijkheid bestaat, dat de da der de gevolgen van zijn daad niet heeft overzien. De N.B.B heeft als strafmaatregel bepaald, dat. zolang de dader zich niet heeft aangemeld, geen bokswed strijden meer in Den Haag zullen worden gehouden. De enige uitzon dering wordt gemaakt voor de finales der Zuld-Holl. kampioenschappen, die a.s. Maandag ln het Gebouw nog doorgaan. Zuidelijk elftal tegen Noord samengesteld DEN HAAG, 16 Febr. Het zul- delijk elftal, dat op Zondag 5 Maart ln Eindhoven tegen het Noordelijk elftal zal spelen, ls als volgt samen gesteld: doel: Saris (BW); achter: Van Bun (MW) en v. d. Sluys (BV V); midden: Pellikaan -(Longa), Klaessens (Roermond) en Somers (Emma); voor: Rutten (Longa), Scholtens (PSV), Van Roesel (Lon ga). Tausch (BW) en Becks iMau- rits Reserves: Stijger (PSV) Von- denhoff (Spekholzerheide) en Maes- sen (Maurits). Het n krsatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, ln de leetttjd van 1746 laar, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor: üe Waffentf, «-WachbaltaJon ln Amersfoort. Landstorm Nederland, krlegsmarlne en de Germaanse fj ln Nederland. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden. duur der opleiding, extra» levensmiddelen, etc. Personen, tussen 18—30 Jaar. die aannieldlngspllchtlc zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens Programma-wijziging in hef Zuiden EINDHOVEN. 16 Febr. - Het pro gramma voor district IV ls voor Zon dag aanmerkelijk gewijzigd. Vastge steld zijn nu PS V.—Longa, B.V.V.— M.V V. (half 12) en Eindhoven— N.A.C. NIEUWE KERK TE AMSTERDAM. Ook voor het behoud van deze Ne derlandse cultuurwaarden strijden onze Nederlandse vrijwilligers. (Foto G.L./H.) aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Warren-# kan leder worden, die na minstens een laar diensttijd zUd gescniktneid voor de oniciersopleiding neert Dewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zUn: ka rakter gedrag, prestatie 18 Februari 912 uur: Assen, Con certhuls aan de Vaart, 1518 uur: Groningen, Heerenstraat 46; 19 Febr. 912 uur: Leeuwarden. Huize Schaaf, Breestraat: 20 Februari 912 uur: uur; Amsterdam. Dam 4; 21 Febr. 913 uur: Utrecht. N V Huls. Oude gracht 245: 22 Febr. 914 uur: Amersfoort. Pol Durchgangsiager, Leusderweg: 23 Febr 914 uur: Den Haag. gebouw Amlcltia, WesteLnde 15. Gratis reisbiljetten voor de been- en terugreis verkrijgbaar bU de. N'eben- s tellen der Waf ren- ff Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, l.angeslraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30, en het ff-Ersatzkommando Den Haag, Korte Vijverberg 5. De verduistering begint heden om 18.00 en eindigt om 7.45 uur. Heden maan op 1.43, onder 11.24 uur. 17 Febr. L.K., 24 Febr. N.M., 1 Mrt. LJS., 10 Maart V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1