HET DAGBLAD Sterke aanvallen in zware gevechten afgeslagen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hij die geld heeft mag desnoods thuis blijven Duits weermachtsbericht Landingspoging ten westen van Narwa verijdeld Succesvolle aanval op Engelse kust Honderden bewoners van Rome bedolven Specialist mishandelde patiëntjes Ambtenaren bieden tegenstand Het schotje Zeer vreemde opvattingen in Bennebroek Remplacanten gevraagd! U.V.S. heeft nog een kleine kans HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 15 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Oostfront sloegen onze dappere troepen ook gisteren in het gebied ton zuidoosten van Kriwoi Rog. ten westen van Tsjerkassy, ten oosten van SJasjkow, bij Witebsk, tussen Ilmen- en Peipusmeer, als mede in het gebied van Narwa harde aanvallen der Sowjets in zware ge vechten af. Eigen aanvallen leidden in verschillende sectoren tot vernie tiging van sterke vijandelijke ge vechtstroepen. Ten westen van Narwa werd een vijandelijke landingspoging onder zware verliezen van den vijand af geslagen. Twee kanonneerboten, ver schillende kotters en landingsvaar tuigen werden daarbij tot zinken ge bracht. In het hoge noorden zetten snelle Duitse gevechtsgroepen hun aanval len tegen het rransportverkeer op de Moermanskspoorweg voort, waarbij drie treinen zwaar beschadigd wer den. In de afweergevechten aan de benedenloop van de Dnjepr heeft zich de Pommers—Mecklenburgse 258ste infanteriedivisie, onder aan voering van den generaal-majoor Bleijer. zich in het bijzonder onder scheiden. In de tijd van 8 tot 14 Februari werden aan het Oostfront 206 vijan delijke vliegtuigen vernietigd, bij een eigen verlies van 27 toestellen In Italië kwam het ook gisteren ln het landir.gshoofd van Nettuno tot een levendige activiteit van verken ning der stoottroepen, waarbij het niet tot eigenlijke gevechtshandelin gen kwam. Lange-afstandsbatterijen namen schepen in de haven van Net tuno met goede uitwerking onder vuur en dwongen twee torpedolagers tot terugkeren Op een vliegveld bij Nettuno ont stonden door het vuur van onze artil lerie in opslagplaatsen voor munitie en motorbrandstof, grote branden. De luchtmacht viel met formaties gevechtsvliegtuigen de haven van Anzio aan. waarbij verschillende op slagplaatsen in brand geworpen werden, terwijl bij Aprilia vijande lijke batterijen buiten gevecht ge steld werden Bij Cassino viel de vijand, als ge volg van zijn hoge verliezen van de vorige dagen, gisteren niet meer aan. In de ochtenduren van 15 Febr. vielen vijandelijke gevechtsvlieg tuigformaties de historische abdij ROME. 15 Febr. Omtrent een nieuwe terreuraanval van Anglo-Ame- rikaanse vliegers op de open stad Rome. Dinsdagochtend ondernomen, deelt de omroep van Rome de vol gende bijzonderheden mede. Heden ochtend tusschen 10 en 11 uur heeft een groot aantal jagers ln verschei dene golven de stad aangevallen. Bri santbommen van alle kalibers bene vens talrijke brandbommen werden, zoowel op het centrum als ook op de voorsteden der stad geworpen. Hele huizenblokken stortten ln en oedol- ven honderden bewoners. Verschei dene met het Rode Kruis gekente kende ziekenhuizen werden met bom men bestookt. Voorts deelt de Ro- melnsche omroep mede, dat na de eerste aanvalsgolf, toen het gevaar geweken scheen te zijn, een aantal auto's uit Vaticaanstad naar Rome reed om een in het getroffen gebied liggend pauselijk hospitium op te zoeken, waar honderden geëvacueerde vrouwen en kinderen ondergebracht waren. In de auto's bevonden zich o.m, de neef van den Paus, vorst Carlo Pacelli. mgr. Guidetti e.a. De Vaticaanse auto's hadden hun doel nog niet bereikt, toen de tweede golf Anglo-Amerikaansche terreurbommen- werpers naderde Juist konden de Vaticaanse persoonlijkheden nog een schullgelegenheid opzoeken, toen reeds een nieuwe hagel van bommen neerviel. Eén Dom werd op het pau selijke hospitium geworpen, dat ge deeltelijk instortte. Een der auto's werd door de Anglo-Amerikaansche vliegers onder machinegeweervuur ge nomen en ernstig beschadigd. Scheepsbeweging te Gibraltar MADRID, 15 Febr. Een door vier torpedojagers begeleid convooi, be staande uit tien vrachtschepen, heeft Dinsdagochtend de haven van Gibral tar verlaten ln de richting van de Middellandse Zee. Diezelfde ochtend liep het Britse hospitaalschip „Nr. 33" Gibraltar binnen, waarna onmid dellijk met de ontscheping van ge wonden begonnen werd. In de haven en in de baal 7an de Britse vesting lagen Dinsdagochtend een slagschip en vier torpedojagers en een kruiser en twee torpedojagers der Franse dissidenten Verder bevin den zich ln de haven van Gibraltar ongeveer 63 koopvaardijvaartuigen, waarvan er verscheidene ten dele vrij ernstig beschadigd zijn. Alle hoop voor zevende Britse divisie verloren TOKIO, 15 Febr. (D.N.B.) Naar Domei uit een Japans steunpunt ln Birma verneemt, wordt de zevende Britse divisie, welker sterkte op ver scheidene tienduizenden manschap pen met tanks en verscheidene hon derden vrachtauto's geraamd wordt, nog slechts met grote moeilijkheden door de lucht geravitailleerd. Of schoon wanhopige pogingen om den omsingelingsrlng te doorbreken, ge daan worden, gelooft men, dat het tijdstip der vernietiging reeds nabij ls gekomen. De zevende divisie, die ten N.W. van Boetldaoeng door Ja panse afdelingen steeds dicmer op eengedrongen wordt, heeft reeds alle hoop verloren om zich een weg terug te banen. LISSABON, 16 Febr. Volgens een bericht van de Engelse nieuwsdienst uit Washington heeft Wendell Wlll- kle ln een toespraak te Spokane ..de beëindiging van de tegenwoordige machtsbevoegdheden" ln Washington verlangd. Hij verklaarde voorts: „Het volk der Ver. Staten en van Groot- Brlttannië hebben Instinctief Inge zien dat, wanneer een enkele man te lang aan de macht blijft, er zich cor- fupte Invloeden ontwikkelen". van Cassino aan, ofschoon zich in het klooster zelf en in de onmid dellijke omgeving geen Duitse sol daat bevindt. In de gebouwen van het wereldberoemde klooster werd zware schade aangericht. In het Italiaanse gebied werden gisteren zeventien vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Duitse motortorpedoboten hebben in de afgelopen nacht ondanks aan vallen van vijandelijke torpedojagers onder de Engelse kust een operatie volgens het plan en zonder verliezen uitgevoerd. Tezelfdertijd dwongen Duitse pa trouillestrijdkrachten voor de Neder landse haven IJmuiden Britse mo tortorpedoboten tot de strijd, brach ten in een hevig gevecht drie van deze vaartuigen tot zinken en dwon gen de overige de steven te wenden. De terugkerende motortorpedoboten vielen deze geteisterde vijandelijke formatie aan, vernietigden nog twee boten en beschadigden verscheidene andere. De vijand leed hierbij zware, bloedige verliezen Onze boten keer den met geringe schade voltallig op hun steunpunten terug. Rust op het Italiaanse front BERLIJN, 15 Febr. Gedurende Maandag heerste op het gehele Ita liaanse front een betrekkelijke rust. Het kwam slechts hier en daar tot acties van verkenners en stoottroe pen. In het verloop van deze acties konden de Duitser bij Aprilia hun linies ongeveer over een afstand van 1000 meter naar voren verplaatsen. De Duitse zware wapenen, in het bij zonder de zware batterijen en het iuchtwapen, beheersten de laatste da gen in sterke mate het bruggehoofd van Nettuno. De concentratie van de geallieerde zware wapenen is lang zo effectief niet als die der Duitse wapenen, want van Duitse zijde kan gebruik gemaakt worden van de bergruggen, die het bruggehoofd om geven. De zware artillerie heeft reeds grote successen kunnen boeken. Niet alleen zijn meerdere schepen ernstig beschadigd, doch tevens werden de laatste tijd grote voorraden oorlogs materiaal in brand geschoten. Nieuwe aanvallen op de Monte Cassino STOCKHOLM, 15 Febr. Naar de Britse berichtendienst meldt, hebben vanmiddag Mitchell- en Marauder- bommenwerpers de aanval op de ab dij van den Monte Cassino voortge zet. Naar verder wordt meegedeeld, was het zicht bij het vliegen naar het klooster Monte 'Cassino voor de eer ste formatie „vliegende vestingen" voor 100 pet. goed. In het bericht wordt gezegd zijn door de vliegende vestingen twee aanvallen gedaan. Er zijn zoveel voltreffers geplaatst, dat aangenomen kan worden, dat hèt oude bouwwerk enorme schade moet hebben geleden. Reuter meldt. „De correspondent van de National Broadcasting Cor poration New York, Max Hill, die van Algiers uit sprak, heeft verklaard, dat de geallieerde artillerie na de aan val van geallieerde vliegtuigen op het klooster van Monte Cassino ook-, harerzijds het vuur heeft geopend." De correspondent voegt eraan toe. dat 100 Amerikaanse vliegtuigen het klooster hadden aangevallen alvo rens het artillerievuur begon. Weer een aanval op pauselijk gebied ROME. 16 Febr. Ondanks het dringende verzoek van de Vaticaanse zender, het gebied van Castel Gan- dolfo althans voor de volledige ont ruiming van alle daar ondergebrachte vrouwen en kinderen niet meer aan te vallen, is volgens een bericht van radio Rome ook Dinsdag door enige Engels-Amerikaanse vliegtuigen een aanval op het pauselijke gebied van Castel Gandolfo ondernomen. Een bom kwam terecht op de villa Bar berini, terwijl een tweede bom vlak in de nabijheid neerviel. Organisatie en administratie van Ziekenfondsen DEN HAAG 16 Febr. De wijze, waarop de onderscheidene zieken fondsen hun administratie hebben opgezet en hun werkzaamheden ver richten, is zeer veerschillend. Daar bij worden naast vele goede inrich tingen ook minder goede aangetrof fen. Het betrachten van een grotere eenvormigheid is dan ook uit een oogpunt van doeltreffendheid en kostenbesparing zeer gewenst. Aan gezien echter de verschillen in orga nisatie en administratie soms zeer gegronde redenen hebben, dient bij het streven naar grotere eenheid een zekere behoedzaamheid te wor den betracht, ten einde ontwrichtin gen te voorkomen. Jn verband hier mede heeft de commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfond sen, thans „Richtlijnen voor organi satie en administratie van zieken fondsen. waar de omstandigheden fondsen vastgesteld met. de bedoe ling dat deze door de zieken- dit mogelijk maken, worden toege past, ten einde aldus geleidelijk het gestelde doel te bereiken. Tien jaar geëist wegens moord op 16-jarig joods meisje DEN HAAG. 16 Febr. Voor de rechtbank ls de zaak behandeld tegen den 22-Jarlgen kappersbediende J. A. H., die op 21 Maart 1943 op een open ter rein van de Winterweg te Den Haag. het zestienjarige Joodse meisje B. de V. door wurging van het leven heeft gebracht, nadat een poging om haat met vergiftigde bonbons van het leven te beroven, mislukt was. De getuigenverklaringen liepen om trent de motieven van deze misdaad nogal uiteen. Volgens enkelen zou het meisje, enige families, die haar op illegale wijze onderdak hadden ver schaft. gedreigd hebben aan de Duitse politie te verraden, indien men haar geen geld en bonbons gaf. De deskundige dr. Beek gaf als zijn oordeel, dat verdachte ln angst- of paniektoestand gehanddeld had. Hij verkeerde in een soort schemertoe stand, zodat het gepleegde feit hem niet ten volle zou kuhnen worden aan gerekend. De officier van Justitie merkte op. dat de motleven voor de moord niet geheel vast zijn komen te staan. Spr. eiste een gevangenisstraf van tien jaar, met aftrek van preven tief Uitspraak 29 Februari. Ie JAARGANG No. 39 WOENSDAG 16 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 De Germanische Leistungsrune", die door den Reichsführer ff Heinrich Himmler tijdens zijn bezoek aan N ederland voor de eerste maal uitge reikt is. Links in zilver, rechts in brons. (Foto G.L./H.) Boete van 600 voor klappen na operatie ARNHEM. 16 Febr. Sedert ge- ruime tijd was het tc Zutfen een pu bliek geheim, dat de keel-, neus- en oorspecialist dr. E. Ch. v. L. zich wel eens schuldig maakte aan mis handeling van jeugdige patiëntjes. Vooral kinderen uit minder gegoede kringen moesten het ontgelden, wan neer tijdens of na een operatie het geduld van den dokter ten einde raakte. Begonnen de patientjes als gevolg van de doorgestane emotie of de pijn te huilen, dan ontzag dr. v. L. zich niet de kinderen op hard handige wijze tot bedaren te bren gen. De justitie heeft thans ingegre pen. Op 16 October j.l. moest de specialist een operatie verrich ten. Toen het kind uit de nar cose ontwaakte en daarbij huilde en trappelde, wond de dokter zich zo op. dat hij den knaap enkele fikse klappen toediende, waardoor de jongen aan het hoofd gewond werd. Een ver pleegster legde een nat kapje op het hoofd van het patiëntje om de pijn tot bedaren te brengen. Dinsdag J.l. moest dr. v. L. voor den Zutfensen politierechter terecht staan. Verdachte was niet ter zitting verschenen. De Officier van Justitie hield een uiterst fel requisitoir, waarin hij zei van de feiten met bij zondere verontwaardiging kennis ge nomen te hebben. Op het oog lijkt het hier een eenvoudig geval van mishandeling. Er is echter een hele serie van soortgelijke gevallen be kend, waarin de dokter, na de opera tie. de patiëntjes sloeg als zij begon nen te huilen. Een dokter behoort voldoende zelfbeheersing te bezitten om iets dergelijks te voorkomen. Het verbaasde spreker dat verdachte niet zelf ter zitting aanwezig was. De verdachte gedroeg zich niet op een dergelijke manier bij de behan deling van beter gesitueerde patiën ten, doch steeds bij volkspatiënten. Ook in het ziekenhuis is het optre den van den dokter tegen dergelijke patiënten bekend. Spreker vorderde voor dit feit een gevangenisstraf van een maand, echter met toepassing van de gratieclausule. De politierechter, mr. A. H. v. d. Giesen, wees onmiddellijk vonnis. Spreker had bij de behandeling van deze zaak in de processen-verbaal en G. J. Zwer+broelc sprak voor sociale voormannen MAASTRICHT. 15 Februari. Tijdens zijn bezoek aan de Limburg se hoofdstad heeft de leider van het arbeidsgebied Propaganda voor het Ned. Arbeidsfront, de heer C. J. Zwert broek, het woord gevoerd in een bijeenkomst, van sociale voor mannen uit Maastricht. In een boeiend betoog behandelde spreker de problemen van deze tijd. Tevens ging hij uitvoerig in op de organi satie van het Arbeidsfront en stelde daarbij de directe besluitvaardigheid en het leidersprincipe tegenover de democratische wijze van problemen behandelen, welke laatste gebrek aan daadkracht en gemis aan verant woordelijkheid bezat. Ons streven naar sociale recht vaardigheid ondervindt nog veel te genwerking. vooral in ambtelijke kringen, aldus de heer Zwertbroek. Dieper op dit probleem ingaande, vertelde spreker, dat op het bureau van den gemachtigde voor de arbeid veertig regelingen liepen, die op een beslissing wachtten. Sommige van de ze regelingen dateren nog uit de tijd der rijksbemiddelaars. Veel haast wordt hier blijkbaar niet gemaakt. Niet minder ergerlijk was een an der voorval, dat de heer Zwertbroek ter sprake bracht. Het betreft een door een aantal werkgevers in de Friese zuivelindustrie bij den ge machtigde ingediend verzoek, in hun bedrijf loonsverhoging toe te staan. Dit verzoek werd afgewezen, terwijl eenzelfde verzoek in Noordholland werd ingewilligd. Op een vraag aan één der ambtenaren, hoe zoiets mo gelijk was, antwoordde deze. dat de Noordhollandse arbeiders ontevreden werden, reden waarom aan hen wel loonsverhoging gegeven werd. Deze tegenstand moet gebroken worden door de arbeiders zelf. Daarom kan het Arbeidsfront nooit sterk genoeg zijn. Niet alleen tengevolge van trouw en gehoorzaamheid aan de kerk blij ven velen afzijdig staan, ook vrees voor de afloop van de oorlog is daar schuld aan. aldus spr. Daarom kunt gij, die wel de moed had toe te tre den. en te blijven, uzelf beschouwen als uitverkorenen. Door aanleg en karakter zijt gij uitverkoren, de an dere werkers voor te gaan. Na afloop van zijn toespraak wis selde de heer Zwertbroek met de aanwezigen nog enige tijd van ge dachten. „Is dat nu ook al politiek?" DEN HAAG. 16 Febr. Het praatje van Max Blokzijl op Donderdag 17 Februari om 18.45 uur over Hilver sum I ln de serie brandende kwesties, ls getiteld: „Is dat nu ook al poli tiek?" het politierapport gezien, dat sedert 1938 zeven aangiften van mishande ling gedaan zijn, waarbij er zijn van zo ernstige aard, dat men verbaasd is, dat hier niet eerder een vervol ging is ingesteld. Hoewel het begrij pelijk is dat in een dergelijk geval een zeer ernstige straf gevraagd wordt, wil spreker er bij het bepa len van zijn vonnis rekening mee houden, dat een dergelijk geval thans voor de eerste maal vervolgd wordt. De rechter veroordeelde den specialist daarom tot een geldboete van 600, subs, drie maanden gevan genisstraf. Landbouwzaaipeulvruchten voor volkstuinders DEN HAAG, 16 Febr. Zij, die dit jaar zaaipeulvruchten wensen aan te schaffen voor uitzaai op eigen erf. in volkstuinen e.d., zullen op de eerstvolgende bonnen, welke voor peulvruchten worden aange wezen. t.z.t. zaaipeulvruchten kun nen koopen. Zij moeten deze bonnen dan niet gebruiken voor het kopen van consumptiepeulvruchten, doch bewaren, teneinde daarmede op na der te bepalen wijze gedurende een nader bekend te maken tijdvak zaai peulvruchten te betrekken. Teneinde te kunnen bepalen hoe veel peulvruchtenbonnen men voor het kopen van zaaipeulvruchten dient te reserveren, wordt medeiedeeld. dat in geen geval per bon meer zaaipeul vruchten dan consumptiepeulvruch ten beschikbaar zullen worden ge steld. Volkstuinders e.d., die van boven genoemde regeling geen gebruik ma ken. zullen niet ln de gelegenheid worden gesteld om on andere wijze zaalpeulvruchten te betrekken. Slechts zij, die landbouwzaaipeul vruchten, als groene erwten, schok kers. bruine bonen enz. wensen aan te kopen, moéten him bon bewaren. Waalse bónen vallen niet onder de "boven omschreven regeling, hiervoor zal een afzonderlijke regeling worden getroffen. Besmettelijke ziekten DEN HAAG. 15 Febr. In de week van 30 Januari tot en met 5 Februari zijn, blijkens de Staatscou rant, in ons land in totaal gecon stateerd: 1709 gevallen van diphthe- rle, 656 van roodvonk, 54 van dysen terie en 16 van kinderverlamming. DEN HAAG. 16 Febr. De Reichs führer-# heeft ln zijn kwaliteit van beschermheer van het Zentrallnsti- tut für Hundeforschung den Neder landsen geleerde dr. G. A. M. de Monyé benoemd tot lid van dit insti tuut en hem belast met onderzoe kingswerkzaamheden. Het Zentralln- stltut für Hundeforschung heeft tot taak een van de oudste huisdieren van den mens in biologisch, cultureel en historisch opzicht te doorgronden, de resultaten van deze werkzaamhe den te verspreiden ten bate van de houders van honden, alsmede om hier door bij te dragen tot het opvoeren van de prestaties bijhet fokken en gebruiken van honden als nuttige die ren. Op uitdrukkelijk verzoek van den Reichsführer-# zal hierbij des te meer waarde worden gehecht aan een duidelijk Inzicht in de betrekkingen tussen mens en dier, daar hij dit een belangrijke kwestie acht van het Ger maanse gevoel. Daarenboven moeteen duidelijk inzicht verkregen en uitge werkt worden ln het profijt, dat deze levende wezens, ondanks alle motori sering. ook thans de mensen nog bie den. Dr. De Monyé, die de eervolle be noeming heeft aanvaard, heeft tot bijzondere taak gekregen om ln sa menwerking met andere Nederlandse geleerden bepaalde onderzoekings werkzaamheden op zich te nemen. Ne derland is voor hen een bijzonder ge schikt land, omdat ons land bekend staat als een land met rationele fok- resultaten en omdat hier te lande de fokkerij op een bijzonder hoog peil staat. VOLKSCULTUUR EN KUNS1 Maastricht genoot van vermakelijke Suikertante Het wakkere Toneel en Operettege zelschap van de Stadsschouwburg te Maastricht ls met een nieuw stuk op de planken gekomen, aangekondigd als „Sökkertant", waarbij van begin tot het eind smakelijk gelachen kan worden André Pluymakers bewerkte deze komische operette en Edgar Theunls- sen zorgde voor populaire liedjes met vlotte teksten. Het eerste optreden voor een tjok volle schouwburg ls een volledig suc ces geworden en met recht, want nog geen opvoering heeft het gezelschap met zo'n vaart en vlotheid gespeeld als „Sökkertant". Het publiek heeft dan ook waar voor zijn geld gekregen en de lachsalvo's daverden meermalen door het theater met de rake zetten, die zo goed en Juist bij „Sökkertant" tot uiting komen. Van de actrices noemen we aller eerst mevrouw MaasSonneville als „Sökkertant", zo uit Borneo geïmpor teerd. Haar 6pel was dit keer buiten gewoon en werkelijk af. Vervolgens Mla Triepels, die een zeer geslaagde typering gaf van de argeloze Lena. Als nichtje van „Sökkertant" speelde zeer verdienstelijk Nelly Trienes. bij welk trio zich Dlentje Wlerds als Yvonne de achterdochtige zich zeer wel aan paste. De grote mannelijke rollen waren ln handen van Th. Jacobs. Ad. Graus en Eg. Smal, die de vrolijkheid erin hielden'en pulk spel ten beste gaven. Ook over de bijrollen, vertolkt door L. Berghof» Arn. Leenders en Jos Ceu- len kan niets dan lof geschreven worden. Ongetwijfeld zal ..Sökkertant" nog wel een tijd repertoire houden want het is een gezond en vooral ln deze tijd opvrolijkend stuk. J. BRANS. Precies 96 jaar geleden schreef De Génestet zijn gedicht Jiet Schotje". Dat Schotje, dat de bank verdeelt Potsierlijk in twee hokken Zou 't ene voor de schapen zijn, En 't ander voor de bokken? Een eeuw geleden stond in Am sterdam een schotje in de professo- renbank van wat thans de Gemeen telijke Universiteit is. Aan de ene kant zaten de gereformeerde profes soren, aan de andere, heel nauw op elkaar geperst, alle andere geloven Wie het leest glimlachtAch, wat een zielige „schotjesgeesf in die povere negentiende eeuw Dat schotje is natuurlijk lang weg Wij zijn verlicht. Wij zijn veel ver der Maar daar komt het Noordhol lands Dagblad in Februari 1944 en het vertelt ons dat leerlingen van een gereformeerde klas gastvrijheid komen genieten in een openbare school. Mooi. Maar... die gereformeerde kindertjes, die natuurlijk streng ge scheiden van de andere moesten spelen, konden, als zij in de gang kwamen, de openbare kindertjes zien. Grote gevaren voor het gereformeer de zieleheil En thans hebben Gemeentewerken op verzoek van het gereformeerde schoolbestuur een schot in de gang getimmerd. Met een deurtje, dat door een hoge wervel gesloten is en bovendien naar de verkeerde kunt opengaat, zodat geen kind er meer door kan. O, Schotjen, aaklig overschot van langgestorven veten, Van broedertwist, van broederhaat, Vervolging van 't geweten! Het staat, het scheidt en scheurt, ten schand Van waarheid en verlichting! Dat Schotjen is een formulier, Dat Schotjen is een richting Ach, hoe meende de brave De Ge- nestet dat hij ziin schotje van 1S50 kon bespotten! Hoe wekte hij zijn medestudenten op tot het in elkaar trappen van het schotje. Hoe meen de hij de zaak gewonnen te hebben toen een curator bevél tot slopen 9 af! Helaas! In Enkhuizen verrijst zo'n ding opnieuw, nog wel opgericht door Gemeentewerken, opgericht van hout, dat bijna nergens voor te krij gen is. maar wel voor gereformeerde schotten in openbare scholen. Is dit alleen een „godsdienstig kwestie? Natuurlijk, God is hier wel bijzonder ijverig en ontroerend ge diend, daar niet van! Maarbij brand oj bominslag moeten nu zeven klassen door één uitgang, daar de openbare stumpers door het schot dat de gereformeerde deugd be schermt hun gewone uitweg versperd vinden! De kinderen lopen dan vast als ratten in een val In de eeuw van Jan Salie tverd een veel onschuldiger schot opge ruimd onder bedreiging met directe actie door een gemoedelijk vrijzinnig predikant. Thans zijn wij in een wilde, bewogen tijd. Het gaat om het leven! Maar rustig worden nieuwe schotjes opgericht Maar, trots de schokken onzes tijds, Dat triomfante schotje Maakt met partijgeest en behoud Een gruwelijk complotjel TIJL. SPORTNIEUWS Meesterstuk van stijl en techniek Lagrand wint weer van Disch AMSTERDAM, 16 Febr. De tweede ontmoeting tussen Lagrand en Disch ls ronde voor ronde een mees terstuk geweest van stijl, techniek en daardoor van propaganda voor de bokssport. Een eventueel op sensatie belust publiek kwam, zoals te ver wachten was, niet aan zijn trek. Vele toeschouwers bij deze, door promotor v. d. Zee gisteravond ln het Concert gebouw te Amsterdam georganiseerde wedstrijden, zullen er echter niet zijn geweest, die zich bekocht hebben ge voeld. Dat bleek wel uit de ovatie, welke na afloop der partij aan belde boksers werd gebracht. Evenals de eerste maal, dat de veder en weltergewlchtkamploenen van Ne derland tegen elkaar ln de ring ston den dat was ongeveer twee maan den geleden, eveneens te Amsterdam won de kleinste en lichtste der beide boksers. De overwinning van Lagrand was volledig verdiend, hoewel misschien iets minder overtuigend dan de eerste keer. Dat was niet, omdat Lagrand minder bokste hij bleek integen deel ln prima conditie te zijn maar omdat Disch bokste als ln zijn beste dagen. Hij had niet die snelheid als Lagrand. zijn voetenwerk was minder geraffineerd, maar hU won het van den vedergewlchtkamploen ln koel heid, vooral ln die ogenblikken, dat het nogal heet toeging. Opvallend was het nog zo tijdige reageren van den toch niet meer zo Jongen Disch op de razend snelle stoten van Lagrand. Alleen maakte de weltergewichtkampioen nogal eens de fout de hoeken te slaan met open handschoen, iets, wat hem verschil lende punten kostte. Het hoogtepunt van deze prachtige partij kwam ln de 5e ronde toen men een Lagrand zag. als men dit seizoen nog niet had gezien. Als een wervel wind cirkelde hij om Disch heen. sto ten afvurend uit alle standen, zonder dat Disch daar veel meer tegen wist te doen dan deze op te vangen op dubbele dekking. Even leek het er zelfs op, dat de weltergewichtkam pioen „licht aangetikt" was. Al zakte het tempo daarna wat. het gevecht bleef op hoog peil tot het einde toe. Onsia won zijn tweede beroepswed strijd op punten van Willems. den tegenstander, alen hij enkele weken geleden te Rotterdam heeft overwon nen. Hoogstraten heeft op punten ge wonnen van Arie de Jong. nadat in de 5e ronde deze partij op medisch advies was gestaakt wegens een oog- wonde van De Jong, en Lefèbre won ln de 2e ronde door technisch k.o. van Frans Dlesen, die zijn kansen wel heel slecht verdedigde; ln elk geval heeft Lefèbre zich goed hersteld van zijn onfortuinlijke k.o.-nederlaag ln Den Bosch. De aan Duitsland opgedrongen oorlog ls uitgegroeid tot een strijd om Europa, waarbij alle Europese volkeren betrokken zijn. Dit geweldig conflict kan niemand ongemoeid laten, de dappersten zetten aan het front hun leven ln. anderen weer ver laten huls en hof om met hun arbeidskrachten de Europese volke rengemeenschap te dienen, daar waar hun arbeidskracht het beste in dienst van die gemeenschap kan worden benut. Er zijn ln het bezette Nederland óók nog andere categorieën, lieden, die doen alsof de strijd om de Euro pese beschaving hun niet aangaat. Zij sluiten hun deur voor de werke lijkheid en In hun enge kringetje verbreiden zij hun zienswijze, aie neerkomt op niets doen en rustig afwachten. Soms heeft het er veel van weg. dat de gemeenschap deze afwach- ters ongemoeid in hun sop laat gaar koken. Zolang deze muffe lieden zich stil houden, leveren zij immers geen onmiddellijk gevaar op. Maar Ja, oorlog is nu eenmaal oorlog. De weermachtsleiding neemt beslissingen die geen verantwoording behoeven: op een gegeven ogenblik zijn er arbeidskrachten nodig en de burgemeester van de dichstbijzijnde gemeente krijgt de opdracht die ar beidskrachten te leveren. De burge meester heeft de bevoegdheid om het vereiste aantal ingezetenen te gelas ten zich tijdelijk in dienst van de weermacht te stellen en het niet vol doen aan zulk een lastgeving bij voorbeeld uit gebrek aan gemeen schapszin wordt gestraft. Verleden week hebben inwoners van Bennebroek van hun burgemees ter baron K. van Hardenbroek een lastgeving ontvangen om ln dienst van de Duitse weermacht ar beid te gaan verrichten te Aerden- hout. De lastgeving een gesten cild formulier eindigde met de vermelding dat het niet voldoen aan deze lastgeving gestraft zou worden. Voor den zelfvoldanen en in alle gemoedsrust op het einde van deze ooglog wachtenden villa-bewoner was er dus geen ontkomen aan? Toch wel! Met pen en Inkt was aan de last geving nog een allerlaatste zin toe gevoegd: „Men wordt in de gelegen heid gesteld om een rcmpla<jant te sturen. Dat gebeurt in Bennebroek. ln het vierde oorlogsjaar! Letterlijk iedereen moet ln deze tijd een offer weten te brengen, oók de zelf-voldane Bennebroekse villabe woner. Maar neen, burgemeester baron 7an Hardenbroek bladert een halv< eeuw terug in de geschiedenis en herinnert zich het in 1898 terecht afgeschafte instituut, dat het moge lijk maakte zich aan dienstplicht te onttrekken, door een plaatsvervanger te stellen. De klok terug! In Bennebroek Ls de remplacant ln ere hersteld en de gezapige villabe woner kan thuis blijven. Het kost hem een paar tientjes, bijvoorbeeld aan een ouden stumper uit Heemste de. die zich namens den opgeroepe- ne in Aerdenhout bij de weermacht gaat melden. „Ons kan niets gebeuren", zal de burgemeester vermoedelijk denken. Hij zendt zoveel mensen naar Aerdenhout als hem door de Duitse Weermacht wordt opgedragen en misschien meent hij wel, dat de zaak daarmede plek-fijn in orde is. Maar deze oplossing is in strijd met de geest van deze tild. Het mag in deze tijd niet bestaan baar zijn, dat de welgestelde zich door een geldelijk offer aan zijn plichten jegens de Europese volkeren gemeenschap onttrekt en daarom willen wij heel vriendelijk nog den burgemeester van Bennebroek in overweging geven het instituut der remplacanten tot de voorbije ge schiedenis te laten en bij het voldoen aan opdrachten van de Duitse weer macht naar meer voor de handlig gende oplossingen te zoeken Een paar dagen werken met de schop kan nie mand schaden: integendeel: een zeker soort Bennebroekse villabewoners, die nog te veel gebrek aan gemeenschaps zin tonen, zou zulks zeer ten goede kunnen komen. Niet meer boksen in Den Haag? Toneelregen in het Gebouw Na afloop van de bokswedstrijden, die Maandagavond in het Gebouw voor K. en W. werden gehouden, heeft een baldadige bezoeker een handel van de „toneelregen" in wer king gestled. Het gevolg was, dat een stortvloed van water over het toneel en de weinige nog overgebleven aan wezigen neerdaalde en dat een vrij aanzienlijke waterschade ontstond. Alleen bij bokswedstrijden komen bezoekers van het Gebouw ook op het toneel. Vroeger bevond zich om het brandbeveiligingsapparaat, dat met een handel in werking kan wor den gesteld, een kastje; dit is echter op last van de brandweer verwijderd. De mogelijkheid bestaat, dat de da der de gevolgen van zijn daad niet heeft overzien. De N.B.B. heeft als strafmaatregel bepaald, dat. zolang de dader zich niet heeft aangemeld, geen bokswed strijden meer in Den Haag zullen wordne gehouden. De, enige uitzon dering wordt gemaakt voor de finales der Zuid-Holl. kampioenschappen, die a.s. Maandag in het Gebouw nog doorgaan. Gezondheidstoestand van Aljechin normaal AMSTERDAM, 15 Febr. Enige tijd geleden hebben we een bericht uit Madrid gepubliceerd, waarin werd medegedeeld, dat de gezondheidstoe stand van dr. Aljechin van die aard zou zijn. dat hij niet meer in wed strijden zou kunnen uitkomen. Daar dit consequenties inhield in verband met de wereldtitel, heeft het Euwe- comité zich, gelijk wij destijds uit voerig medegedeeld hebben, in verbinding gesteld met den voorzit ter van de Spaanse Schaakbond, ir. Fernandez Balbuena, ten einde na dere inlichtingen te verkrijgen. Gisteren heeft het Euwe-Comité een op 14 Januari gedateerd schrijven ontvangen, waarvan de inhoud als volgt luidt: „Ik ontving uw geëerde van de 14de December JJ. Betreffende de gezondheidstoe stand van Dr. Aljechin kan ik u zeg gen. dat hij uitstekend en normaal is en dat Dr. Aljechin. zeer vermoeid na zijn aankomst in Spanje, besloot enige weken in een rusthuis te ver blijven. Hij benutte deze rustperiode voor verpozing en om een boek te schrijven over het laatste Internatio nale Tournooi, gehouden ln Madrid Het bericht in de Hollandse cou ranten is niet overeenkomstig de werkelijkheid." Kampioenschap 2e klas klein biljart DEN HAAG, 16 Febr. Op de Za terdagen en Zondagen 19 en 20, 26 en 27 Februari a.s. organiseert de 's-Gra- venhaagse Biljartclub ln gebouw Odeon, Herengracht 13. alhier, het bUJartkamploenschap van Nederland, tweede klasse klein, kader 35/2. De deelnemers zijn: D. J. Brink. Apel doorn; J. Buis. Leeuwarden: H. Cor- nellssen, Tilburg; J. Groeneveld. Am sterdam; A. Hlemstra. Maastricht; R. Molenboer, Amsterdam*. G. Ostman. Amsterdam en J. Testers. Roosendaal. Voetbaluitslagen afd. Leiden Uitslagen van Zaterdag 12 Febr.: Ie kl.: Noordwljk 2—CNV 5—10. Lel den 1—Quick B. 2 9—0. RCLASV 1 23. 2e kl.: AlphlaRljnsb. B. 3 23. Jun.: Ter LeedeQuick B. (C) 230. Quick B (A)Alphla 4O. Uitslagen van Zondag 13 Febr.: Ie kl. A: Llsse 2—LFC 3 LFC n.o.. Alph. Boys 1Roodenburg 2 23; B: Lugd. 3Llsse 3 91. Morschw.Leidse B. 1 5—7. DOCOS 2—ASC 4 0—6 VVSB 2—Foreholte 1 14. 2e kl. A: DOCOS 3Kagla 03, AZL 1Beresteyn 5—1; B: ASC 6—VVSB 4 4—2, DSB 1 —Alp. Boys 2 10—2, Teyllngen 2 LFC 4 O4. 3e kl.: Leidse B. 2—Llsse 4 2—6, Foreholte 2—VVSB 5 2—3, VV LV 3Lugd. 5 16. Jun. A, le kl.: Roodenburg (A)Meerburg 3O. 2e kl. RouwkoopASC (C) 20, Teylln gen—VVSB 3—2; B: LFC fa)—Llsse 53. 2e kl.: LFC (b)Roodenburg (c) 4—2. UVS (b)— ASC lb) 4—2, VV LV—Roodenburg (b) 41. Zowel Quick als UVS zijn er gis teren in geslaagd beide punten te veroveren. De leiders in Utrecht bleven de baas over het sterke UW, terwijl de Blauw-Witten door een 2—i-o ver winning op VIOS hun kleine kans op het kampioenschap behiel den. De Hagenaars, die na de wed strijd Quick—UVS nog een zwaar programma voor de boeg hadden, hebben de lastigste wedstrijden, n.l. die tegen HVV en UW. nu achter de rug en beide malen wisten de Haantjes als overwinnaars het veld te verlaten. Nog drie punten zal Quick uit de twee resterende wedstrijden Gouda— Quick en VDLQuick moeten ha len, willen zij zich kampioen noe men, aangenomen dat UVS thuis van UW en in Den Haag van BMT zou weten te winnen. Intussen zou de beslissing reeds a.s. Zondag kunnen vallen. Gouda blijkt geheel uit vorm te zijn. Thans was het VDL die him een grote nederlaag toebracht. Me% niet minder dan 6—2 bleven de Vlaardingers meester van het ter rein, waarmee zij hun hachelijke positie onder aan de ranglijst, aan merkelijk verbeterden. Het scheelde niet veel of Tonegido had in de derde klasse A werkelijk voor de verrassing gezorgd. Welis waar bleef het leidende Westerkwar tier hen de baas, doch de 54-uit- slag is niet erg overtuigend. Alphen heeft het in Hillegom niet tot een overwinning kunnen brengen. Met 30 bleef Hillinen baas ln eigen huis. De plaatselijke ontmoeting ASC—Lugdunum eindigde in een 63-overwinning voor de Rood zwarten. Dit was tevens de laatste competitiewedstrijd van Lugdunum. De stand in deze afdeling is thans: Westerkw 10 13 Wassenaar 17 14 ASC 16 10 Blauw Zwart 16 8 LFC Hillinen Roodenburg Alphen Lugnunum Tonegido 2 1 - 3 1 5 3 5 2 7 3 7 4 9 5 10 28 66—34 28 66—31 21 47—30 19 31—37 18 32—34 11 13—44 14 28—52 9 32—52 2 12 10 34—51 2 12 10 34—58 VVSB werd gisteren kampioen door een 1—0-overwinning op het Roelofarendveense DOSR. Met kop en schouders steekt de Noordwijker- houtse ploeg uit boven de andere elftallen, hetgeen wel blijkt uit de competitiestand waarbij zij uil 14 wedstrijden 27 punten behaalde. LEIDS NIEUWS „WERKMANS WILSKRACHT'. De Jaarfeestviering van de Harmonie kapel „Werkmans Wilskracht" zal Zaterdag a.s. ln de Stadsgehoorzaal plaats vinden Medewerking verlenen: het dubbel-mannenkwartet „Sempre Avantl" en de arbelderstoneelverenl- glng D.O.S. AGENDA. Bioscopen: Casino: Het geval-Styx, dag. 2 en 7.30 uur. Zondag 1.30. 3.45. 6 en 830 u.. 18 j.; Lido: Variété-revue, dag 2.15 en 7.30 u., Zondag 2.15, 4.30 en 7.30 u.. alle leefc Re\: Ik pas wel op Je vrouw. dag. 2. 7.30 uZondag 1.30 tot 7.30 u en 3 u.. 18 J.; Trianon: Tonelll. dag. 2 en 7.30 u.. Zondag 1 tot 7.30 u en 3 u.. 18 J. Donderdag: Stadsgehoorzaal. 7 uur: Jub.-ultvoermg „Kunst na Arbeid". BURGERLIJKE STAND Geboren: Petrus G. A., z. v. W. G. J. Verburg en F. H. P de Best; Anton, z. v. J. Altorf en M. Steenbergen. Overleden: F. Musegaas. wedn.. 70 J.: M. B. Roosemalen. d v 9 mnd., M. Duivenvoorden, m., 74 J.; F. Sijbran- dlj, m.. 61 j.; H. J. C. van Veggel, m.. 80 j.; C. H. M. H. van Ree. vr„ 60 j. Ondertrouwd: P. Sierhuis en E. Hartllef; J. Ranselaar en K, M. van Dijk; L. A. Schnltzler en C. M. Hunck. De verduistering begint heden om 18.00 en eindigt om 7.45 uur. Heden maan op 0.32, onder 10.58 uur. 17 Febr L.K 24 Febr. N.M., i MrL L ie, 10 Maart VJM.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1