HET DAGBLAD Croot afweersucces tussen Pripet en Beresina VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Vrijstelling arbeidsinzet Sluimer in de slag? Duits weermachtsbericht Geconcentreerde luchtaanval op Londen Voortdurende zware strijd bij Cassino Indieningstermijn tot 7 Maart 1944 Aanval op Londen zwaarder dan ooit Duitsland overtuigd van de noodzaak der overwinning De vraag is niet of de luchtoorlog moreel is, maar of het doel bereikt is Sündermann voor de buitenlandse pers Volk of vink? Keuringen De stad Luga ontruimd HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 14 Febr - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Terwijl ten zuidoosten van Kri- woi Rog plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukten, leveren onze troepen ten westen van Tsjerkassy en ten oosten van SJasjkof nog steeds zware aanvals- en afweerge- vechten. Hier werden gisteren 127 vijandelijke pantserwagens en 68 stukken geschut vernietigd. In het gebied van Sjasjkof heeft zich de Mosellandische 34ste infante riedivisie onder bevel van General- Leutnant Hochbaum bijzonder onder scheiden. Bij Dubnow vernietigden troepen van een pantserdivisie een doorgebroken bolsjewistische ge vechtsgroep. Tussen Pripet en Beresina hebben de bolsjewisten hun aanvallen ge staakt. Onze troepen hebben hierdoor hun standvastigheid in de periode van 16 Januari tot 10 Februari, ge steund door formaties gevechts- en slagvliegtuigen van de luchtmacht, ononderbroken vijandelijke door braakpogingen van dertig infanterie divisies en talrijke pantserformaties verijdeld en de vijand zware verlie zen aan mensen en materiaal toege- gebracht In de gevechten van de laat ste dagen heeft zich hier de storm- geschutbrlgade 244 bijzonder onder scheiden. Bij Witebsk en ten noorden van Newel stortten nieuwe nevige aan vallen der bolsjewisten in verbitter de gevechten ineen. Tussen het II- menmeer en het Peipusmeer voer den onze troepen overeenkomstig het bevel en door de vijand niet ge hinderd in enkele sectoren verdere distancieringsbewegingen uit. De stad Luga werd in dit verband na het vernielen van voor de oorlog be langrijke installaties ontruimd. In andere sectoren mislukten vijande lijke aanvallen, terwijl eigen aan- valsoperatles met succes verliepen. In het gebied van Narwa is de strijd in hevigheid toegenomen. Verscheidene penetraties der bolsje wisten konden afgegrendeld worden. De verbitterde worsteling duurt voort. De groepscommandant van een jachteskader. Hauptmann Bark- horn, drager van het eikenloof, be haalde op 13 Februari 1944 aan het oostelijk front zijn 250ste overwin ning in de lucht. Op het Italiaanse oorlogstoneel verliep de dag gisteren in het gebied van Nettuno zonder noemenswaardi ge gevechtshandelingen. Onze grena diers konden zonder sterke vijande lijke weerstand plaatselijke stelling- correcties tot stand brengen. For maties gevechts- en slagvliegtuigen, alsmede batterijen geschut voor de strijd op verre afstand bestookten ook gisteren overdag en 's nachts concentraties van schepen en ont schepingen in het -gebied- van Anzio. en Nettuno. Hlerbii werd een koop vaardijschip van 6.000 brt. door bom- treffers tot zinken gebracht. Twee andere schepen van middelbare grootte werden beschadigd. Bij Cassino duurden de zware ge vechten ook gisteren de gehele dag voort. Een nieuwe vijandelijke pene tratie tot halverwege de puinhopen van Cassino werd door het schitte rende regiment grenadiers 211 in een tegenaanval weer geheel en al op geheven. Vijandelijke vliegtuigen bombar deerden in de nacht van 12 op 13 Februari de stad Rome zonder mili taire schade aan te richten. De luchtmacht heeft in de afge lopen nacht bij goed zicht met sterke formaties gevechtsvliegtuigen een geconcentreerde aanval gedaan op Londen. Door het neerwerpen van een groot aantal brisant en brand bommen werden uitgestrekte branden veroorzaakt." Maj. Stewert over de Britse vliegtuigverliezen GENEVE. 14 Febr. In een artl- kei over de Anglo-Amerikaanse lucht aanvallen schrijft majoor Stewert, luchtvaartcorrespondent van de ..Evening Standard": „Van tijd tot tijd. als officieel de zware vliegtuigverliezen worden me degedeeld. schijnt het alsof het hart van het Engelse volk stil blijft staan. Dertig, veertig of vijftig grote ma chines. producten van de beste vak lieden. bemand met de bloem van ons volk, worden neergeschoten. Men heeft de indruk, dat de Duit sers gelijk hebben, als zij zeggen, dat zij de aanvallen stuk zullen slaan." „Toen we Ver. Staten hun eerste bommenwerpers in Engeland station- neerden", vervolgt Stewert, „dachten zij, dat. zij op eigen houtje de Duitse vèrdedigingsmacht zouden ovenvin nen. De Duitse jagers hebben zich echter geenszins laten afschrikken door het moordende vuur der vlie gende vestingen. Zij zijn van alle kanten op deze vestingen aangevlo gen. naderden tot er bijna een bot sing ontstond en schoten ze dan met hun uitstekende kanonnen neer." Ie JAARGANG No. 38 DINSDAG 15 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of ƒ2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 voor handel, ambacht, hotel-, café- en restaurant bedrijf, voor accountants, boekhoud- en dmini- stratiebureau's en belastingadviseurs DEN HAAG. 14 Febr. Van be voegde zijde wordt medegedeeld: Ten behoeve van de arbeidsinzet wordt sedert enige tijd een nader o„. onderzoek ingesteld naar de manne- Koophandel, ruim gelegenheid wordt „Ubernahmetreuhander" hebben, die nen hun aanvrage in bij de Duitse Kamer van Koophandel voor Neder land te Amsterdam, welke de aan vragen doorgeeft aan de Hauptabtel- lung Wirtschaft te Amersfoort. Deze instantie beslist over de aan vragen, waarbij dan aan de Neder landse vakgroepen resp. voor Duitse ondernemingen do Duitse Kamer van Het was slechts een voorproefje BERLIJN. 14 Febr. Sterke for- maties zware Duitse gevechtsvlieg tuigen hebben, naar het D.N.B. verneemt, op 13 Februari des avonds opnieuw een geconcentreerde aan val gedaan op Londen. Tussen 21 en 22 uur vielen grote hoeveelheden bommen in het opgegeven gebied, dat duidelijk zichtbaar was. Toen de laatste Duitse vliegtuigen d.e Britse hoofdstad verlieten, waren reeds omvangrijke branden waar te ne men. die zich over grote oppervlak ten uitstrekten. De Britse afweer was niet in staat de geconcentreer de aanval te verhinderen. De ver liezen van de Duitse formaties wa ren zeer gering. Behalve Londen werden ook nog andere doelen in Zuid-Oost-Engeland met brisant- en brandbommen aangevallen. Naar te Berlijn verklaard wordt moet de jongste luchtaanval op Lon den als de zwaarste, die ooit op de Engelse hoofdstad plaats vond, be schouwd worden. Ook in de Britse berichten wordt van een zeer zware aanval gesnroken. Door de aanval lende Duitse toestellen werd een groot aantal brand- en brisantbom men op de stad geworpen. Grote oppervlakte-branden ontstonden on der de uitwerking van de bommen. In welingelichte militaire kringen wordt het verlies van het Duitse luchtwa- pen op acht toestellen geraamd. De B-correspondent van het A. N. P. meldt: in de Rijkshoofdstad wordt de hernieuwde aanval der Duitse luchtmacht op het stadgebied van Londen in de nacht van Zondag op Maandag beschouwd als een niet on belangrijke phase in de luchtoorlog tegen groot-Brittannië. Over de mi litaire details van de aanval wordt weinig gezegd, maar wel is bekend gemaakt dat de aanval in hevigheid zeker niet heeft ondergedaan voor die van de voorgaande weken. Het aantal vliegtuigen was zeker niet ge ringer. hetgeen trouwens blijkt uit de uitwerking van de aanval. Van bevoegde zijde verklaart men. dat men thans te Londen wel tot de slotsom zal zijn gekomen, dat de Duitse luchtmacht inderdaad nog in staat is terug te slaan, waarbij de aandacht gevestigd wordt op het feit. dat deze operaties los staan van de z.g. vergeldingsacties voor de aanval len op de Duitse steden. Londen krijgt dus op het ogenblik slechts een voorproefje van wat nog te wachten Uit' de Engelse berichten, die welis waar spaarzaam zijn. doch die toch Muitende Badoglio-troepen ROME. 14 Febr. In Napels heeft een nieuw opgericht Badoglio-regi- ment en bloc geweigerd, de eed op Viktor Emanuel af te leggen. De Ba- doglio-regering beval daarop, het regiment te ontbinden, doch de troe pen verschansten zich in hun kwar tieren en richten een protest aan de congres-partijen, waarin zij zei den Badoglio noch den koning te erkennen Communistische benden langs Dafmatische kust BERLIJN. 14 Febr De laatste dagen trachtten, naar het D.N.B. ver neemt. communistische benden zich weer te nestelen op enige eilanden voor het midden der kust van Dal- matlë. ZIJ werden snel verdreven door bergjagers en afdelingen der marine Twee hunner vaartuigen werden tot zinken gebracht en 30 motorzeilboten, waarmee zU de3 nachts een verkeer xr.ct- de- Inhammen -der kust onderhiel den. werden buitgemaakt. GIESSENDAM. 15 Febr. Terwijl gistermiddag dc kinderen van P. van Hout even alleen in huls waren, zag een driejarig meisje kans een flesje met azijnextract van een plank te nemen. Na dit geopend te hebben gaf zij het aan een acht maanden oud zusje, dat er van dronk. Het kind is naar het ziekenhuis te Co- rlnchem gebracht, alwaar het heden nacht na een smartelijk lijden Is overleden. lijko werkkrachten, welke in dc Neder landse bedrijven werkzaam zijn. Ge schiedde tot voor kort dc z.g.'uitkam- mlng van deze bedrijven ten behoeve van de arbeidsinzet rechtstreeks door de arbeidsbureau s, thans wordt een andere methode de procedure der z.g. Z-kaarten. toegepast, waarbij meer dan tot dusverre aandacht kan wor den geschonken aan de belangen van de ondernemingen. De thans gevolede methode steunt op de verordening van den Rijkscom missaris vooi het bezette Nederlandse gebied no. 108/1942. op grond waar van elke ondernemer verplicht is des gevraagd inlichtingen te verstrekken. In het bijzonder omtrent de benodigde of in zijn bedrijf aanwezige arbeids krachten. Onder de nieuwe procedure vallen thans de navolgende groepen van be drijven en personen: 1. de handel (groothandel, detail handel. tussenpersonen) met uitzon dering van de levensmiddelenhandel, tenzij deze laatste minder dan 50 pet. van de gehele omzet uitmaakt Uitge zonderd zijn verder de handel in oude materialen en afvalstoffen, alsmede ondernemingen die uitsluitend of voor meer dan 50 pet de houthandel uitoefenen Ondernemingen, die zowel bij de industrie als bij de handel zijn georganiseerd, ziin aan de procedure onderworpen, zodra zij een zelfstan dige handelsafdeling hebben of wan neer de handelsafdeling zo belangrijk is. dat men practisch van een han delszaak kan spreken; 2. alle bedrijven, die aangesloten zijn bij de hoofdgroep ambacht of een van haar onderdelen, uitgezon- gegeven om de belangen van de ondernemers te bcnleiten. De onder nemers dienen zich voor de behar tiging van hun belangen tot hun vakgroepen te wenden. De ontvangst van een aanvrage wordt bevestigd door de toezending van een ontvangstbewijs Voorzover Nederlandse vakgroepen of de Duitse Kamer van Koophandel voor reeds ingediende aanvragen ontvangst bewijzen hebben afgegeven, blijven deze van kracht Het ontvangstbewijs waarborgt, dat de arbeidsbureau's zo lang de beslissing op het verzoek niet is genomen, geen werkkrachten aan het bedrijf onttrekken. Mocht een ondernemer korte tijd na het indienen van zijn aanvrage nog geen ontvangstbewijs hebben eokregen. dan móet hii zich onmiddellijk tot de Hauptabteilung Wirtschaft resp de Duitse Kamer van Koophandel wenden. BIJ het verzoek moeten worden overleed 1 Een wit vragenformulier ln drie voud. dat de totale personeelsbezetting weergeeft; 2 voor elke mannelijke werkkracht van 18 tot en met 45 Jaar (eigenaar, directeur of medewerkende familie leden daaronder begrepen) een drie delige groene Z-kaart Ook tfoor reeds vroeger door z.g Ausweise vrijgestelde werkkrachten moeten Z-kaarten worden Ingediend aangezien deze Ausweise met de door voering van de Z-kaartenprocedure hun geldigheid verliezen. Vast staat echter, dat deze vroeger gegeven vriistelllngen ln beginsel worden gehandhaafd. Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vak groepen. de Kamers van Koophandel derd voedselvoorzdeningsbed'rijven i en de Duitse Kamer van Koophandel (b.v. slagers, bakkers, banketbakkers) voor Nederland te Amsterdam en te en persbedrijven voor hooi en stro. dorsbedriiven en grasbedri.iven 3. hotels, caïe's, restaurants, pen sions en aanverwante bedrijven, aan gesloten bij de bedrijfsgroep „Horeca"; 4. accountants boekhoud- en admi-1 nistratiebureau's belastingadviseurs Rotterdam. Onjuist, onduidelijk of onvolledig ingevulde aanvragen worden als niet gedaan beschouwd en niet behandeld De vragenformulieren en Z-kaarten moeten met de schrijfmachine ot ln blokschrift duidelijk en volledig wor den ingevuld, de Z-kaarten van datuir. U.iaL't r! R..-U....S„-.WWU.U - handtekening voorzien Naast de en soortgelijke bedrijven en beroepen. n"ndtekening op de Z-kaart dient de Deze bekendmaking geldt niet meer I ondertekening door een flrmastempe!. ,At. 1 L„nr1, i AA f\ Ir-» voor de textieldetallhandel en het tex- tielambacht. aangezien voor deze groepen de Z-kaartenprocedure reeds is afgesloten. Textielondernemingen, die geen of niet tijdig verzoeken heb ben ingediend, worden thans door de arbèidsbureau's bezocht; hun werk krachten kunnen elders worden inge zet. zonder dat enig beroep moge lijk is. Wil nu een ondernemer zekerheid hebben of en in hoeverre hij en zijn personeel voor vrijstelling van ar beidsinzet in aanmerking komen, dan dient, hij bij de Hauptabteilung Wirt schaft te Amersfoort een aanvrage daartoe in. Duitse ondernemingen, d.w.z.. ondernemingen, waarvan de eigenaar of de meerderheid van de eigenaren Rijksduitser is. alsmede ondernemingen, waarvan het kapi taal voor meer dan 50 pet. Rijks duits bezit is, of die een Rijksduitse BERLIJN, 14 Febr. In een rede voor vertegenwoordigers der buiten landse pers heeft de plaatsvervan gende Reichspresseehef, Helmut Sün dermann, verklaard, dat de Duitse oorlogsproductie in 1943 in weerwil van alle Anglo-Amerikaanse lucht bombardementen een peil heeft be reikt als nooit tevoren. Sündermann hield zich bezig met de laatste Britse agitatiegolf, zoals die vooral tot uiting komt in ver klaringen in het Hogerhuis en die ten doel heeft, de bom- en fosforter- reur tegen de Duitse burgerbevol king te motiveren'. Sündermann's uiteenzetting culmineerde ln de ver klaring. dat de Engels-Amerikf^nse speculatie, door luchtterreur het Duitse oorlogsmoreel te kunnen bre ken, in het rijk der wensdromen thuishoort Want juist de gevolgen van de luchtoorlog hebben in Duitsland het hart en de geest gestaald van al de genen, die veel hebben verloren en die weten, dat zij het verlorene slechts door de overwinning zullen herkrijgen. De gevolgen van de luchtoorlog hebben er toe geleid, dat in Duitsland iedereen rotsvast over tuigd is van de noodzaak der over winning Sündermann hield zich vooral bezig met de woorden van Van Sittard, volgens wien' het. betrekken der Duitse burgerbevolking ln de kring van degenen, die onmiddellijk bij de luchtoorlog betrokken zijn, geen enkele morele bedenking doet rijzen „wegens het leed. dat Duitsland over andere volken gebracht had". Het Duitse volk. aldus Van Sittard, moet nu eenmaal boete doen. Sündermann toonde de leugenachtigheid van deze stelling aan. aan de hand der Britse heerschappij over andere volken, in het bijzonder over de 400 millioen Indiërs, van wie de Engelsen er al leen al in de herfst van 1943 door hon- vaii de kracht van j ger meer dan een millioen om het een indruk geven de aanval blijkt, dat het spervuur der Engelse luchtdoelartillerie aan de Engelse kust in de laatste maan den niet zo hevig is geweest als in de nacht van Zondag op Maandag De kust was mijlenver door het mon- dingsvuur der kanonnen verlicht. De Duitse machines konden dit spervuur echter door tactisch te vliegen door breken en het stadgebied van Lon den bereiken. krijgsgevangenen zonder uitzonde ring terug te vinden zijn. hetgeen zoals bekend in de Sowjet-Unie niet het geval is. Het Poolse volk zelf er kent in ieder geval het zorgvuldige en fatsoenlijke karakter van het Duitse bestuur. Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van Frankrijk, België, Nederland en Servië. Oran en Dakar typeren de Britse houding voldoende. Overigens is er geen indrukwekkender vergelijking dan tussen de geordende, door het gezag der Franse regering geleide toestand in Frankrijk en de honger en typhuschaos in het door de Anglo- Amerikaneri overweldigde Zuid-Italië. Alle betrokken Europese volken zijn het er over eens. dat Duitsland, waar het in de loop van de door Engeland uitgebreide oorlog zijn militaire steunpunten moest bou wen. optrad met een correctheid, die bij de bezettingsautoriteiten van Zuid-Italië, Sicilië en Noord-Afrika onbekend is. Een speciaal onderwerp roerde Sündermann aan door te constate ren, dat Engeland voornamelijk an dere volken voor zich laat vechten en bloeden, terwijl Duitsland de be slissende offers alleen op zich neemt en niemand onder de wapenen dwingt. HIJ beval het Britse Hogerhuis dan ook aan, zijn eerstvolgend debat niet meer te richten op de vraag, of de luchtoorlog tegen de burger bevolking moreel is, maar of hij het voorgenomen doel bereikt. Ook het meest zorgvuldig gefor muleerde antwoord van den woord voerder der Britse regering zal niet kumien bestrijden, dat de Britse luchtmacht de Duitse woonhuizen vergeefs gekraakt, de kerken ver geefs geschonden, andere plaatsen van de meest eerbiedwaardige Euro pese herinnering vergeefs vernield en Pompeji vergeefs gebombardeerd heeft. Zoals het oppervlaktebombar dement. dat door de Engelsen is uitgevonden, alleen maar uitwerking heeft in dicht opeengebouwde woon wijken, zo bestaat er tussen de offers, die het de burgerbevolking oplegt, en de schade, die het werke lijk aan de oorlogvoering toebrengt, grote wanverhouding, dat leven hebben laten komen. Politiek opmerkelijk achtte Sün dermann het ook dat het Britse Hogerhuis zich bij deze gelegenheid ">n g> grotei wanvernouamg. aai de Polen weer herinnerde. Lord Sï-hh bti- JUeger' J?le Cranbome heelt daarbij vergeten te tui n nu"e i .er, ,r vermelden, welke straf de Sow Jets kan zijn dat hij niet als sol verdienen voor het afslachten der istrijd tegen Duits oor- Poolse officieren in Katyn. Cran bome heelt bij zijn vonnis ook ver geten, dat in Duitsland de Poolse logspotentieel valt. maar als moor denaar van vreedzaam burgerleven een zinneloze dood sterft. met de schrijfmachine of ln blok schrift te worden herhaald. Filiaalbedrijven moeten zowel voor net hoofdbedrijf als voor elk filiaal een afzonderlijke aanvrage indienen Op het verzoek van de filialen moet de zetel van het hqofdbedrljf worden aangegeven. Filiaalbedrijven moeten de omzet van de afzonderlijke filialen opgeven, terwijl het hoofdbedrijf slechts die omzetton - moet - opgevcn.. die gemaakt worden met afnemers bulten hun filialen Aan het hoofd van het vragenfor mulier moet de vakgroep, waarbij de ondernemer ls aangesloten, worden aangegeven. Is de ondernemer lid van meer dan één vakgroep, dan moet slechts één daarvan worden genoemd en wel die. ln welker artikelen de on derneming de grootste omzet heeft, hierbij blijven voedselvoorzle- n 1 n gs-vakgroepen buiten beschou wing. Ondernemingen, die bij geen vakgroep zijn aangesloten, omdat b.v. voor hun artikelen nog geen vakgroep ls opgericht, kunnen aangeven, „be hoort tot geen enkele vakgroep". Ondernemingen, die zowel bil ae handel, de industrie of het ambacht zijn aangesloten, moeten bij de vraag naar de omzet, deze split-sen ln hah- dels-. Industrie- of amhachtsomzet. Rljksdulsters moeten ln de vragen formulieren met „r.d." worden aange duid. Joden moeten ook op vragenformu lieren vermeld worden en als „Jood" worden aangeduid. BIJ de indiening van de Z-kaarten moet er op gelet worden: a. dat elk der drie delen gelijklui dend moet worden jngevuld (de af zonderlijke delen mogen niet geschei den worden). Vervolgens moet worden opgegeven b. Onder Von/van (toeziend or gaan): Hauptabteilung Wirtschaft, Amersfoort; c. Onder für/voor: nauwkeurige aanduiding van de firma met plaats naam. straat en telefoonnummer. In dien mogelijk met stempel, schrijf machine of drukletters: d. Onder als/als: nauwkeurige op gave van de betrekking resp. werk zaamheid van den betrokkene, b.v. eigenaar, procuratiehouder, monteur, teur. kleermaker enz.; e. Onder de nummers 17 de ge gevens betreffende de persoon; f. Onder arbeidsbureau IG.A.B.I het voor het b e d r lj f. dus niet voor de woonplaats van net personeellid be voegde arbeidsbureau, bij filialen het voor de filialen bevoegde arbeids bureau Inlichtingen geven In twijfel gevallen de arbeldsbureau's, de bur gemeesters. politie of kamers van koophandel; g Onder 8a resp. 8. Indien op de kaarten een ruimte 8a niet ls aange geven; het nummer van het persoons bewijs; h. Onder nummer 9 „frtlher ausge- tlbte Tütlgkelt": het vroegere beroep b.v. ongeschoolde arbeider; 1. Onder „Begründung des Antra- ges" moet de betekenis van het per soneelslid voor het bedrijf kort wor den aangegeven, b. v. enige chemicus, beste vakkundige pakhuisknecht enz. ook kan op sociale gezichtspunten worden gewezen, b.v. kostwinner van zijn ouders en vijf jongere kinderen. Hier moet ook worden aangegegeven. of de betrokkene reeds ls afgekeurd. De vrijstelling van de arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een bepaalde, hetzij voor een onbepaalde tijd. Na de beslissing krijgt zowel de be- betreffende vakgroep resp. de Duitse Kamer van Koophandel als de onder nemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing ls aangetekend. De vrijstellingen, die naar aanlei ding van de aanvragen zijn gegeven, zijn bindend voor de arbeldsbureau's en kunnen door deze bureau's niet worden Ingetrokken Mocht deson danks een vrijstelling door een ar beidsbureau niet worden erkend, dan is de vakgroep resp. de Duitse Kamer van koophandel ln de gelegenheid om ln overleg met de Hauptabteilung Wirtschaft onmiddellijk daartegen op te komen. De verzoeken om vrijstelling van bovengenoemde groepen van bedrij ven en personen moeten onverwijld en wel uiterlijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort resp. bij de Duitse Ka mer van Koophandel te Amsterdam worden ingediend. Ondernemers, die verzuimen binnen deze termijn hun verzoek ln te dienen, stellen daar mede zich zelf en hun iersoneel voor mbeidsinzet elders ter beschikking. De arbeldsbureau's zullen t.z.t. .JCooivogels in vrijheid" juicht „De Telegraaf". Abuis. Wie de besluiten van O. W. en K. goed leest, ziet dat ook departementaal na 1 Mei alle vinken enz. als echte .Jcooivogels" zonder pardon tot voortgezette ge vangenschap gedoemd zijn. De vrij heid is nu dan ook alweer herroe pen! De nieuwe besluiten voegen prac tisch niets aan de vrijheid van de vogels toe, maar zij nemen nog een zoveelste stukje van de vrijheid van de mensen af. Zij verbieden namelijk de befaamde Limburgse vinkencon- coursen. Deze vinkenconcoursen zijn een sinds jaren keurig gereglementeerde en georganiseerde voiksport, een mooi levend stukje volkscultuur. Vroeger is er aan deze concoursen wel eens meegedaan door blindge- maakte vinken. Maar sinds de op 6 Januari 1936 opgerichte Algemene Limburgse VinkenliefhebbersboJid". die alle concoursen in handen heeft, dit ten overvloede nog eens uitdruk kelijk in artikel 15 van het Concours reglement verbood, hebben de vin ken in hun gestandaardiseerde, in de zangtijd met witte doekjes keurig af- gedekie kooitjes anders zouden de waarlijk vertroetelde beestjes hun concurrenten zien en zich letterlijk kapotzingen een goed verzorgd bestaan. Menige koempel in zijn be nauwde liftkooi heeft het minder royaal dan de boekvink in zijn kooi. De Limburger houdt van zijn vin kenconcoursen. Vooral nu zijn eigen concoursen en zijn eigen verenigings leven. door de houding, die de gees telijkheid tegenover de Kultuur kamer heeft 'aangenomen zo beknot is en 7iu hij zelf, volgens die geeste lijken, niet mag zingen op concour sen. wendde hij zich met hartstocht tot de vinkenconcoursen en haalde hij aan de rollers en trillers en de prachtige „slagen" van de boekvin ken (ais het goed is met een „voor zang" en een „finale") zijn hart op De beslissing die nu genomen is. is weer echt een staaltje van dat verfoeilijke Hollandse centralisme, dat het culturele leven in de gewes ten niet erkent, maar dat domweg van bovenaf meent te kunnen masz- regeln en verbieden. De drijfveer bij dit verbod is bo vendien een erg bekrompen en hoog hartig humanitairgedoe, dat meer let op poesjes, hondjes en vogeltjes dan op levende medemensen. Zolang de oude jongejuffrouwen en zoetsap pige heren zich nu maar met hun eigen beestjes bezig houden, heb ik er niets tegen. Maar(zodra zij een ander gaan dwarsbomen in een on schuldig vermaak', word ik vals en heb ik de neiging vast te stellen, dat sommige mensen blijkbaar alleen maar zoveel van dieren houden om hun medemensen er mee te kunnen pesten. Wat is overigens de taak van de KuituurbeschermingIs zij er voor de vogeltjes en de vliegjes? Of is zij er voor de bescherming van de volks cultuur? Is zij er voor de vinkjes of voor het volk? Of ziet zij yanwege de bomen het bos niet, vanwege de vinkjes de mensen niet en speelt zij .in Limburg, jal viTikjes „beschermen de" lelijk in de kaart van hen. die alle volkscultuur maar liever kapot willen maken, omdat zij in een ont redderd en in OJirust en onlust ge bracht land gemakkelijker hopen te triomferen? TIJL. aan deze bedrijven de werkkrachten voor arbeidsinzet elders onttrekken, zonder dat de Hauptabteilung Wirt schaft. de vakgroepen respectieve lijk de Duitse Kamer van Koophan del of welke Instantie dan ook hier tegen bezwaren kan doen gelden. Met nadruk wordt er dus op ge wezen. dat die ondernemers, die déze laatste gelegenheid tot het aanvra gen van vrijstelling ongebruikt laten voorbijgaan, het aan zich zelf te wijten hebben, wanneer hun belan gen bij het vrijstellen van hun werk krachten niet worden behartigd. Uitreiking nieuwe bonkaarten DEN HAAG. 15 Febr. De plaat selijke distrlbutiedlensten reiken van 20 Februari tot en met 18 Maart 1944 tegen overlegging van de oude distri butiestamkaart en het daarbij beho rende oude inlegvel bonkaarten voor voedingsmiddelen uit. Uitgereikt worden aan houders van een Inlegvel K 1-V een bonkaart KA 404, aan houders van een Inlegvel K 2-V een bonkaart KB 404. aafi hou ders van een Inlegvel K 3-V een bon kaart KC 404 en aan houders van een Inlegvel K 4-V een bonkaart KD 404 of een bonkaart KE 404. naar gelang zij geboren zijn tussen 19 Maart 1040 en 20 Maart 1942. dan wel na 19 Maart 1942. ZIJ, die geboren zijn tus sen 20 Februari en 20 Maart van de Jaren 1923, 1930 en 1940, dienen'hun inlegvel ln te rullen vóór het ln ont vangst nemen van hun bescheiden. Men kan zijn kaarten uitsluitend afhalen bij de dlstributledlenst der gemeente, waar inen ln het bev_. kingsreglster ls Ingeschreven. Een uit zondering wordt gemaakt voor schip pers. woonwagenbewoners (voor zover zij zijn opgenomen ln het centraal bevolkingsregistergedetacheerde ma rechaussees, die vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen, die ten gevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt de linkerbovenhoek van het oude In legvel verwijderd. Het resterende ge deelte van het Inlegvel moet tot nader order zorgvuldig door het publiek worden bewaard. Voorts wordt rechts naast het vak- Je „S 4" van de stamkaart een diago naal kruis geplaatst. BIJ de uitreiking van bonkaarten voor bijzondere ar beid. welke eveneens gedurende dit tijdvak geschiedt, wordt rechts naast het vakje „S 4" een aantekening ge plaatst. Men ga terstond bij de ontvangst der kaarten na. ol men alle beschei den. waarop men recht heeft, ontvan gen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. Zorg voor moeder en kind DEN HAAG, 16 Febr. Op de laat ste dag van aeze maand zal wederom een aantal Jongens en meisjes naar een tehuis worden uitgezonden. Ditmaal vertrekt het transport naar Vllsslngen. waar deze kinderen gedurende enige maanden nieuwe kracht en gezondheid zullen opdoen. Voorts kan worden medegedeeld, dat wederom zeventien hulpposten „Moeder en Kind" ln voor bereiding zijn. Deze maand ls weer een groep moe ders uitgezonden naar het moederte huis van de N.V.D. te Dieren. Zo zorgt ons volk voor ons volk vla de Nederlandse Volksdlenst. Blijft dus geen buitenstaander, doch sluit u aan als lid. Er moet eens een man ge weest zijn. die met gesloten ogen voor de spiegel ging staan om te kijken hoe hij er in zijn slaap wel uitzag. Aan dien man kan Finland op dit ogenblik stel lig denken, nu Amerika's minis ter van buitenlandse zaken Cor- dell Huil het zo nadrukkelijk heeft uitgenodigd, de oorlog te staken. Kan een volk, dat in een strijd om zijn volksbestaan ge wikkeld is. zichzelf eenvoudig in vredesrust zien, door voor de spiegel des tijds de armen te kruisen en de ogen te sluiten? Dat de geallieerde Invasieplan nen een politiek offensief niet minder nadrukkelijk in de reke ning betrekken dan vliegtuigen en landingsschepen, is op deze plaats reeds eerder betoogd. De geallieerde druk richt zich tegen een ganse rij landen: Portugal, Spanje. Turkije, Bulgarije. Ar gentinië. Zulk een diplomatieke veldtocht hangt organisch samen met de militaire. Wat Finland betreft vertoont de zaak echter enige ongewone accenten. In de winter van 1939 leerde Finland door de naakte feiten, dat de oorlog zich soms met een volk bemoeit, ook wan neer dat volk niet de geringste neiging bespeurt zich met de oorlog te bemoeien. De Sowjet- Unie, macht van tweehonderd millioen zielen, nam de wapens op tegen Finland, het land met krap vier millioen inwoners. Op andere slagvelden was de tweede wereldoorlog begonnen. En dat feit besliste, naar het voorbeeld van den man met ge sloten ogen, over de „werkzaam heid" van de Volkenbond. Het edele instituut in Genève bracht zijn begroting van 30 op 20 mil lioen francs, verminderde zijn personeel van 725 op 100 man en sluimerde ijlings in, om toch vooral niemand aanstoot te ge ven. De aanstoot in Karellë liet zich echter niet over het hoofd zien. Finland deed een beroep op de Bond en daarbij was het voor al Amerika. (Jat als machtige buitenstaander morele krachten in beweging bracht. Zonder dra matische debatten en met als enig-opmerkelijke noot de diplo matieke terughoudendheid van Engeland en Frankrijk, werd Moscou als schuldige aangewe zen en eenstemmig uit de Vol kenbond gesloten. In Finland is men ook vandaag de sympathie nog niet vergeten, die het destijds bij zijn strijd uit Amerika ondervond. En het merkwaardige feit, dat Washing ton op dit ogenblik nog altijd diplomatieke betrekkingen met Helsinki onderhoudt, kan men deels als uitvloeisel van die vriendschappelijke en oorspron kelijk door éénzelfde tegenstelling tot het bolsjewisme bepaalde be trekkingen zien. Slechts schijnt daarbij Amerika aanmerkelijk vergeetachtiger dan Finland. Het is niet alleen vergeten, dat het nog maar enkele jaren geleden geen woorden genoeg vond om de wereldopinie voor Finland's zaak tegen het bolsjewisme te mobili seren het vergat ook een nog maar weinige weken oud artikel in de officieuze Prawda, waarin Moscou aan het adres van den overijveriger) Wendell Willkie ver klaarde: ..Wat Finland en Polen betreft weet de Sowjet-Unie. hoe zü zich tegenover deze landen moet gedragen en heeft zij de hulp van Willkie niet nodig". Ook Roosevelt is niet een zo ar geloos man. dat hij ?lch voorstelt in Stalin's pap te mogen meren wanneer die bezigheid aan Willkie zo ondubbelzinnig wordt ontzegd. Daarmee krijgt de belangstelling van Washington voor Helsinki, die uiteraard de suggestie van Amerikaanse garanties voor de Finse onafhankelijkheid wekt. de onprettige bijsmaak die aan slechte zoetstof eieen is. Hoezeer Amerika zich ook uit slooft om den bolsjewistische^ bondgenoot verlichting te bezor gen. toch schuint Stalin niet van zins. zich zijnerzijds door slechte Amerikaanse zoetstof de pap te doen bederven. Zover op dit punt nog enige twijfel mocht bestaan, is die door de Jongste krasse aan val van de Prawda op de Poolse emigrantenregering uit de weg geruimd Wie de expansiedrift van het bolsjewisme reeds tevoren als feit wilde zien. beleeft de ontwik keling van nu geenszins als iets ongewoons Maar het betekent in elk geval een verschil van inzicht minder op de wereld, dat men nu ook in Londen openlijk de kansen op een Pools-Sowjetrussische ver zoening door Moscou zelf defini tief afgesneden acht en dat Churchill's privé-correspondentie met Stalin in dit opzicht' geen wijziging mper brengen kan „Wat Finland en Polen be treft..." Aldus begon Moscou zijn tirade, waarin het Ameri kaanse inmenging afwijst en zich zelfbeschikking over zijn grenzen voorbehoudt. Tot meerdere dui delijkheid is onder het Poolse hoofdstuk alvast een streep ge zet. Zonder Britse liniaal en zon der Amerikaanse pen. En zouden die beide dan bij het Finse hoofd stuk wèl te pas komen? Het rroet een aantrekkelijk gezicht zijn, zichzelf ln deze bewogen tijden rustig te zien slapen Het blijft echter te vrezen dat dit beeld zich niet oproepen laat. door voor de spiegel de ogen eenvoudig stijf dicht te knijpen. Het Finse volk kan zo min als enig ander zonder levensgevaar sluimeren in de slag. Germaanse Landdienst Eind Februari ol begin Maart be gint de opleiding voor kampleider en kampleidster voor de Germaanse Landdienst. In de Landdienst krijgen Jongens en meisjes van 14—17 jaar hun eer ste opleiding tot boer en boerin. Over dag wordt gewerkt bij boeren in het dorp, terwijl meu-'s avonds in- het- kamp terugkeert. Elk kamp omvat 20—30 Jongens of meisjes. Zij. die er voor gevoelen de leiding over zulk een kamp op zich te ne men kunnen hiervoor worden opge leid. De opleiding duurt ongeveer drie maanden. Aanmeldingen hiervoor te richten aan en inlichtingen te bekomen bij de „Nationale Jeugdstorm", afdeling Landdienst, Utrecht, Koningslaan 9. Oude stamkaarten met inlegvel bewaren DEN HAAG. 15 Febr. Nogmaals wordt- er met nadruk de aandacht op gevestigd, dat de oude distributie- stamkaart met inlegvel zorgvuldig be waard dienen te worden, wanneer de tweede distributiestamkaart is uitge reikt. Personen, in het bezit van een persoonsbewijs, dienen er bij de uit-1 reiking van de tweede distributie- stamkaart nauwkeurig op te letten, dat een zegel op het persoonsbewijs wordt geplakt. Voor personen bene- j den vijftien jaar wordt dit zegel op de tweede distributiestamkaart ge- plakt. Van het ogenblik af, waarop de bonkaarten met gebruikmaking 1 van de tweede distributiestamkaart i zullen worden uitgereikt, zullen per- I sonen. die dit zegel niet hebben, j moeilijkheden bij het verkrijgen van de bonkaarten kunnen ondervinden, i Besluit paramedische bedrijven DEN HAAG. 15 Febr Het beslui' betreffende de paramedische bedrljvei ls aangevuld met een bepaling, d«i degenen, die bevoegdheid verkregen hebben op dit gebied werkzaam te zijn hun bevoegdheid tijdelijk of blijvend kunnen verliezen, indien zij bil rech terlijk vonnis een veroordeling hebben ondergaan wegens onzedelijk gedrag, wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst, wegens het zich uitgeven voor geneeskundige, of wegens bet openbaar aankondigen, dat men -de geneeskunst uitoefent. arbeid van de West-Frleze Styk. die het volkszangelement ln Noord-Holland tracht te doen herleven en onlangs een prijsvraag uitschreef voor landelijke gedichten, die ook geschikt ztjü voor toonzetting. Neen. Frisla cantat en West-Fries land zingt ook. Als men zich er door eigen aard weer meer van bewust wordt, zal ook de programmakeuze zich zeker wijzigen Er ligt hier een mooie taak voor de landelijke Jongeren organisatie en voor alle. anderen die aan het ontspanningsleven ln Noord- Holland leiding geven. Hei msatzKoniniHudo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander ln de ledtiid van 17—45 laar. kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den vnnr: l)e WwffenfL ff-Wucniiultajnn in Amersfoort. I.nndstonn Nederland, Krlegsiniirlne en de Germaanse ij in Nederland. Tijden* de keuringen oor den alle Inlichtingen verstrekt met betrekking lol de verzorging van fa milieleden. duur der opleiding, extra- leven*iiiiddeien. etc l'ersonen. tussen 183d Jaar die itaiimeldliigspIk-htlK ZlJn voor de te- VOLKSCULTUUR EN KUNS'l Noord-Holland zingt toch! „Frisla non cantat"; Friesland, dus ook Noord-Holland met West-Friesland, zingt niet. Wie dat verkondigde, heeft nooit zo tegen een uur of zeven 's avonds om een hoekje gegluurd, wan neer na het feestelijke ..halfzesslestlk" ter gelegenheid van de verjaardag van moeder of grootmoeder de gasten fees telijk bijeenzaten ln de mooie kamer van de Westfrlese hoeve Want dan had hll de schone oude liedekens van 't molenaartje of de drie ruitertjes kunnen horen en dan had hli kunnen beluisteren, hoe leder der gasten op zijn beurt zijn of haar vocale gaven tentoonspreidde. Aldus stelt een artikeltje ln „Volk en Bodem" vast. dat het verloren raken van deze volkszang ln het pre tentieus instuderen van het „grote" koorzangrepertoire of van de operette koren betreurt. West-Friesland zingt nog wel, maar niet zoals vroeger. Voor de beoefening der zangkunst ln West-Friesland plolten befaamde koren als die der Wognumroers of het Noord- scharwoudense vrouwenkoor onder Willem Hespe. benevens goede solisten als de sopraan Marlo Kliffen uit Zuld- scharwoudo, die men zo vaak uit de aether kan beluisteren, en de Twlskcr boerenjongen Gerard Groot, die vijf zes Jaar geleden nog onder zijn vaders koelen zat en het thans reeds tot een gewaardeerde kracht bij de Amster damse Opera heeft gebracht. De schrijver memoreert dankbaar de Oud-Hollands porcelein in de Oud heidkamer te Zaandijk Ook voor het behoud van deze Nederlandse cultuurwaarden strijden onze Neder landse vrijwilligers. (Foto G.L./H.) werkstelling, kunnen r.leh eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld, Officier in de Warren KaD ieder worden, die na minstens een laar diensttijd zlJD ge6cniKtnelo voor de otnclersopieiding neelx néwezeu ói.in schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zlln ka rakter gedrag prestatie 16 Februari. 9—12 uur, Venlo. Deut- sches Haus ggrrxmastraut 18. 1618 uur; Arnhem, Café Royal 17 Febr y—12 uur. Hengelo. Café Modern. Spoorstraat 18. 15— lö uur. Zwolle. Hotel Gijtenbeek. 18 Febr 9—12 uur: Assen Concerthuis ad Vaart 15—18 uur Groningen Heerenstram Jö. 19 Febr 9—12 uur Leeuwarden Huize Schaar Breesiraut 20 Febr 912 uur. Amsterdam. L)ani 4. 21 Febr. 9—13 uur Utrecht. NV Huis. Oude gracht 245 22 Pebr 9—14 uur: Amersfoort. Poi üurcbgangsiager. Leuederwcg; 23 Febr 14 uur Den Haag gehouw Amlritla Westetnde 15 Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de dien stellen der Waf fen f) Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, i. digest raat 58: Heerlen, baroleastraul 25: Groningen, Herenstraat 46; Bnsrhcfle, llcugelöse- straat 3D, en het ff -Ersat/.komniando Den Haag, Korte ijverberg 5. De verduistering begint heden om 18.00 en eindigt om 7.45 uur. Heden maan op 0 32. under 10.35 uur. 17 Febr L.K 24 Febr. N.M., l ftlrL L.K., 10 Maart V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1