HET DAGBLAD Kleine belevenis in een Franse trein Doorbraakpogingen bij Witebsk verijdeld VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberichten In totaal 65 pantserwagens der bolsjewisten vernietigd Aanval op Aprilia afgeslagen De onbegrepen bezetting Socialisatie van Ital. bedrijven Aandeel in de winst voor persor Churchill correspondeert met Stalin Vogelbevrijding Waar komt de invasie? Marianne 44" III Strijd voor orde en rust in Frankrijk S+oringsaanvallen op Z.O.-Engeland en Londen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 13 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In het Zuidelijk deel van het Oostelijk front bevochten onze divi sies ten Zuidoosten van Kriwoi Rog. ten westen van Tsjerkassy en ten oosten van Sjasjkow onder afweer van aanhoudende vijandelijke ont- lastings- en tegenaanvallen in verbit terde gevechten nieuwe successen. Bij Doebno zijn zware gevechten aan de gang met mobiele Sowjetrus- sische gevechtscroepen. Er werden 16 vijandelijke pantserwagens stukge schoten. Bij Witebsk verijdelden onze dap pere grenadiers, op doeltreffende wijze gesteund door artillerie en slag vliegtuigen. ook gisteren hevige door braakpogingen der bolsjewisten en vernietigden zij 49 vijandelijke pant serwagens. In deze afweergevechten hebben zich het grenadier-regiment 529 onder leiding van den drager van het Eikenloof luitenant-kolonel Kies- ling en het artillerie-regiment 299 on der leiding van luitenant-kolonel Reinking bijzonder onderscheiden. Ten noorden van Newel alsmede tussen Ilmenmeer en Finse Golf ver sterkte de vijand zijn druk. Terwijl in enkele sectoren hevige vijandelijke aanvallen werden afgeslagen, hadden op verscheidene plaatsen eigen tegen aanvallen een succesvol verloop. Ook in de sector van Narwa zijn hevige gevechten aan de gang. Aan de Italiaanse fronten mis lukte op het landingshoofd van Nettuno een vijandelijke aanval op Aprilia. onder het geconcentreerde vuur van alle wapens. Zware artil lerie van het leger, gevechts- en slag vliegtuigen vielen dag en nacht scheepsbewegingen van den vijand bij Nettuno en Anzio aan. Een vijan delijk landingsvaartuig werd tot zin ken gebracht een grote benzine opslagplaats vernietigd en verschei dene schepen werden gedwongen koers te wijzigen. Kustbatterijen dei- marine beschoten vijandelijke scheepsdoelen in de Golf van Gaeta en plaatsten treffers op een kruiser. Bij Cassino duurde de verbitterde worsteling ook gisteren met onver minderde hevigheid voort. De pant sergrenadiers. die weken lang in harde afweergevechten zijn gewik keld sloegen daarbij krachtige vijan delijke aanvallen af en zuiverden tijdens succesvolle tegen-aanvallen verscheidene haarden van verzet aan de noordrand van de stad. In deze gevechten onderscheidde zich bij zonder het grenadierregiment 211 onder leiding van majoor Knuth. In de afgelopen nacht wierpen enige vijandelijke vliegtuigen bom men op plaatsen in West-Duitsland. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen ondernamen storingsaanvallen op Zuidoost-Engeland en Londen. Duitse motor-torpcdoboten brachten tijdens een nachtelijke aanval op de Engelse kust aan de mond van de Humber een Brits bewakingsvaartuig tot zinken. Weermach+sberïcht van Zaterdag Zaterdag luidde het weermachts- bericht: ..Bij geringer gevechtsactiviteit dan de vorige dagen ontstonden gisteren slechts in enkele sectoren van het oostelijke front tamelijk omvangrijke gevechtshandelingen. Zo behaalden onze troepen ten zuidoosten van Kriwol Rog. in het gebied ten wes ten van Tsjerkassy en ten oosten van Sjasjkow in hevige aanvals- en afweergevechien successen. Hierbij werden alleen ten oosten van Sjasj kow 52 vijandelijke pantserwagens vernield. Bij Witebsk alsmede tussen het Ilmenmeer en de Finse golf werden nieuwe hevige aanvallen der Bol sjewisten deels in gevechten van man tegen man afgeslagen. Tussen Loega en het Peipus-meer werden de Bolsjewisten door aanvallen van onze formaties teruggeslagen. De gevech ten duren hier nog voort. In de afweerslag bij Witebsk heeft zich het 6e pionierbataljon van een divisie grondtroepen van de lucht macht onder bevel van den Ober- leutnant Zurmühlen bijzonder on derscheiden In de noordelijke sector van het oostelijke front hebben zich de Rijns-Westfaalse 227ste infanterie divisie onder bevel van den General- Leutnant Berlin en de artillerie van het leger onder bevel van den dra ger van hei Eikenloof Generalleut- nant Tomaschki schitterend gehou den. Aan de Italiaanse fronten stortten in het landingshoofd van Nettuno hevige door pantserwagens gesteun de aanvallen op de nieuwe Duitse linies bij Aprilia in het vernietigings- vuur van de Duitse artillerie ineen Hierbij werden 17 vijandelijke pant serwagens stukgeschoten De bloedice verliezen van den aanvaller waren in het flankerende vuur van de Duitse infanteriewapens bijzonder zwaar Batterijen verdragend geschut be schoten met goede uitwerking con- 2670 krijgsgevangen Badoglio- solda+en verdronken BERLIJN, 12 Febr. In de och tenduren van 8 Februari is een trans portvaartuig. dat geheel beladen was met gevangengenomen Badogllo-soloa- ten ten noorden van de Soeda- bocht voor Kreta door een vijande lijke duikboot getorpedeerd. Hierbij zijn in totaal 2670 Italiaanse gevan genen om het leven gekomen. De aanvallende vijandelijke duik boot schoot allereerst een torpedo van vlakbij af. welke op het dicht met BadogUo-soldaten belette schip een paniek deed ontstaan Het schip bleef echter drijven en zetie zijn tocht voort Aangezien de slagzij echter snel toenam, moest ""worden aangenomen, dat het -schip op de duur niet te houden was. zodat voor bereidingen werden getroffen om in de boten te gaan. Midden onder deze maatregelen schoot de vijandelijke duikboot een tweede torpedo af. die ten gevolge had. dat het schip ter stond zonk en aan 2646 Italianen het leven benam Van de 527 geredden zijn tengevolge van uitputting in het koude water naderhand nog 24 over leden. zodat het totale aantal Badog- llo-soldaten die bij deze aanval om het leven zijn gekomen. 267G be draagt. centraties van schepen in de haven van Nettuno en een vliegveld in het landingshoofd. Ten noordoosten van Cast elf orte werd een vijandelijke penetratie ver kleind Een heuveï werd stormender hand op de vijand veroverd. Ten noordwesten van Cassino heerste de gehele dag levendige gevechts activiteit. Verschillende zware aan vallen van Amerikaanse formaties werden in verbitterde gevechten af geslagen. Formaties Amerikaanse bommen werpers vlogen op 11 Februari des middags krachtig door jagers be schermd boven West-Duitsland en zetten hun terreuraanvallen op ver scheidene plaatsen voort. Door het lukraak neerwerpen van bommen ontstonden vooral in woon wijken van de steden Frankfort a Main en Ludwigshafen. schade en verliezen onder de bevolking Onze luchtverdedigingsstriirikrachten be letten de vijand opnieuw geconcen treerde aanvallen te ondernemen en vernietigden, volgens de nog onvol ledige rapporten. 26 vijandelijke vliegtuigen. In de afgelopen nacht vlogen enkele vijandelijke storingsvliegtuigen boven het West-en Noordwest-Duitse gebied. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen in de afgelopen nacht doelen in Zuidoost-Engeland aan. Het Vaticaan protesteert ROME. 12 Febr. Na de derde zware bomaanval op het Pauselijk zomer verblijf Castel Gandolfo heeft het Vaticaan geprotesteerd tegen deze nieuwe schending van het neutrale Pauselijke gebied. Naar gemeld wordt, laat de Paus zich voortdurend verslag uitbrengen over de stand der opruimingswerk zaamheden en heeft hij herhaaldelijk zijn diepe smart te kennen gegeven over het grote aantal slachtoffers. Hachelijke onderneming STOCKHOLM. 12 Febr. Volgens berichten uit Londen hebben de grote Engelse verzekeringsmaatschappijen aan het Brits ministerie van oorlog laten weten, dat zij voornemens zijn de met soldaten aangegane particu liere levensverzekeringen voor het geval zij aan het invasiecommando deelnemen, op te zeggen, wanneer het ministerie van oorlog aan de verze keringsmaatschappijen niet een spe ciaal fonds verschaft voor het dek ken van dit bijzondere risico, dat niet in hun calculaties voorkomt. Het is nog niet bekend hoe de onder handelingen over deze kwestie zijn afgelopen. Uit Washington wordt alleen ge meld. dat over deze zelfde kwestie op het ogenblik besprekingen gaande zijn tussen de Britse levensverzeke ringsmaatschappijen en de Ameri kaanse herverzekeringsmaatschap pijen. Nederlandse burgemeesters bezoeken Keulen BERLIJN. 13 Febr. 35 Neder landse burgemeesters en vooraan staande mannen der N.S.B. hebben een bezoek gebracht aan Keulen, om zich door eigen aanschouwing op de hoogte te stellen van de ervaringen met de afweermaatregelen tegen de Brits-Amerikaanse terreuraanvallen. Zij werden ook ontvangen door gouw leider Grohe, die onder meer zeide, dat het voorbeeld van Keulen bewijst, dat de terreuraanvallen nooit een be slissende invloed op het oorlogsge beuren kunnen krijgen. De houding, aangenomen tijdens de beproeving van de luchtoorlog, toont aan, hoe zeer het volk doordrongen is van de geest van het nationaal-socialisme. Gouwleider Grohe sprak de wens uit, dat de bloedsgemeenschap. die het Duitse en het Nederlandse volk ver bindt. ook een gemeenschap van per soonlijke kameraadschap zal worden Tsjoengkïng verhuist NANKING, 13 Febr. Central- press-service meldt, dat de regering van Tsjoengking voornemens is haar zetel over te brengen naar Tsjengtoe. de oude provinciale hoofdstad van Tsjetsjoean. Er zijn reeds voorberei dingen daartoe getroffen. Algiers roept lichtingen op TANGER, 14 Febr. Officieel wordt uit Algiers medegedeeld, dat de jonge Fransen, die behoren tot de klassen van 45. tussen 27 en 29 Februari zullen opgeroepen worden Ie JAARGANG No. 37 MAANDAG 14 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 BIJ DE FINSE GRENSJAGERSIn de kleine bootvormige slede worden eetwaren en de tent medegevoerd. Dikwijls wordt er in de open lucht over nacht Het rendier staat ér geduldig bij en wacht tot het inspannen roordt (O.-H. Krummer j Verantwoordelijkheid van bedrijfsvoerder tegen over de staaf MILAAN, 13 Febr. De Minister- raad heeft Zaterdag onder voorzit terschap van den Duce in diens hoofdkwartier in aanwezigheid van alle leden van het kabinet en van partijsecretaris Pavolini een decreet goedgekeurd inzake de socialisatie van ondernemingen. Het decreet be handelt in drie delen en 46 artike len. 1) bepalingen omtrent aan de staat verleende bevoegdheden tot het over nemer. van in politiek of economisch opzich: voor de staat belangrijke on dernemingen, Schadeloosstelling van de eigenaren van door de staat, over genomen ondernemingen vindt plaats door kredietbrieven van een op te richten „Leidings- en financierings- institilut van de staat". 2) Aandeel in de zuivere winst voor het pt-rsoncel van elke onderneming tot te i hoogste dertig procent van het ja ïrlijkse salaris. 3) Fundamentele herziening van het handelsrecht, waarbij een per soonlijke verantwoordelijkheid van den bedrijfsleider tegenover de staat voor productieleiding en nakoming van de sociale wetten en richtlijnen van de staat, alsmede rechtstreekse lieelr.ciüing van -de icdeu van het personeel aan de bedrijfsleiding in alle ondernemingen, die meer dan honderd arbeiders in dienst hebben, of over een bedrijfskapitaal van een millioen Lire beschikken, worden vastgelegd. De wet treedt In werking op een door den Duce nog vast te stellen tijdstip, vermoedelijk echter reeds in de loop van de komende week. Aan het decreet gaan principiële richtlijnen vooraf, waarin o.a. wordt gezegd: de wet wil de ..wapenactie" vergezeld doen gaan van een politieke gedachte. Zij bevestigt de fundamen- Sowjetbommen op Zweden ..Dagsposten" verlangt scherp protest STOCKHOLM. 14 Febr. De Sow- jet-Russische bommen, die Zaterdag op Zweeds gebied geworpen zijn. moeten de Zweden toch enigszins tot nadenken stemmen, schrijft Dags posten. Men moet zich erover ver wonderen, met welk een nalatigheid en onachtzaamheid de Sowjet-vlie- gers hun „hoge taak" om het noor den voor de toekomstige „wereld- democratische vrede voor te berei den. opvatten. Het blad verlangt een scherp pro test van Zweden en spoort ertoe aan, dat ook de Zweedse luchtafweer pa raat zal zijn voor de verdediging, zodra aan Finse zijde luchtalarm ge maakt wordt. Voorts verlangt het blad, dat in dat geval de Zweedse jachtvliegtuigen zullen opstijgen, om de Sowjetvliegers verdere „grensver- gissingen" te beletten. Moscou doet een nieuwe aanval op Polen BERLIJN. 13 Febr. De diploma tieke correspondent van Reuter geeft te verstaan, dat russen Churchill en Stalin brieven zijn gewisseld inzake de Pools—Russische kwestie. Welis waar is over de inhoud nog niets be kend. doch men neemt aan. dat het antwoord van Stalin op het persoon lijke schrijven van Churchill, dat de Britse ambassadeur te Moscou heeft medegenomen toen hij naar zijn post terugkeerde, aan de uitgeweken Poolse regering is overhandigd. Een of ander officieel communique is voorlopig niet te verwachten. Deze mededeling van het Reuter- bureau interesseert Berlijn in zover re, dat men uit. de gehele wijze van behandelen en vooral uit het feit, dat het antwoord van Stalin niet ge publiceerd wordt, conclusies meent te kunnen trekken wat betreft de inhoud van dit antwoord. Politieke kringen alhier zijn van mening, dat het antwoord van Stalin wel zodanig zal zijn. dat de Britse regering een publicatie hiervan niet bepaald raad zaam zal achten. Naar Reuter uit Moscou meldt heeft de „Prawda" Zaterdag een niet ondertekend artikel gepubliceerd, waarin de Poolse „regering" te Lon den op nog scherpere wijze dan tot nu toe wordt aangevallen. Het op schrift luidt: „De vijandige intriges van de Poolse emigrantenregering gecamoufleerd door valse woorden van vriendschap". In het artikel wordt o.a. gezegd, dat de Poolse emigrantencommissie iedere zin voor de werkelijkheid heeft verloren. Zij leeft ill een we reld van mysteriën en heeft elke verbinding tussen haar en het Toolse volk verbroken. De Poolse imperialis ten beschouwen het Sowjet-Russische volk als vijand en een vernietiging van Sowjet-Rusland zouden zij een zegen achten. De Londense emigran tencommissie heeft in Polen geen organisatie van opstandelingen". Dit artikel, aldus het Reuterbe- richt, vormt een scherpe aanval op de Poolse commissie te Londen en heeft in Moscou overal de aandacht getrokken. Geallieerde waarnemers zijn van mening, dat dit artikel de voorbode is van nieuwe ontwikkelin gen in de houding van de Sowjet- Russische regering ten aanzien van de Poolse kwestie. De Moscouse correspondent van Reuter, Harold King, meldt, dat de vernietigende aanval, die de Prawda op de uitgeweken Poolse regering te Londen heeft gedaan, naar het schijnt elke mogelijkheid voor een regeling van het Poolse vraagstuk door middel van onderhandelingen, die tot dusverre misschien bestond, voor goed heeft verijdeld. Hij laat doorschemeren, dat de Sowjetrege- ring zich thans bezig houdt met an dere mogelijkheden voor een oplos sing van het probleem, waarbij zij de Polen in Londen volkomen zal negeren. Een „Nationale raad voor bevrijding van Polen" De Engelse nieuwsdienst meldt uit Moscou, dat een Poolse groep emi granten in de Sowjet-Uunie gisteren het publiek heeft verrast met de mededeling, volgens welke zojuist door haar is opgericht de „nationale raad voor de bevrijding van Polen' gevestigd in Moscou. De deftige Staatscourant, toe vallig op de elfde verschenen, bevat maar liefst twee besluiten te gelijk van het Departement van Op voeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming. Nadat eerst al de Vogehoet-1936 en het Vogelbesluit-1937 roaren uit gevaardigd worden nu op 1 Mei 1944 de beide Vogelbevriidingsbesluiten van kracht, waar volgens alle vck geitjes voorzover beschermd, want de niet-beschermde vogels zijn na tuurlijk zo voor als na...vogelvrij) vrij moeten worden gelaten of, voorzover ze niet meer vliegen kunnen, en te oud of te invalide zijn voor de strijd om het bestaan, via O.W. en K. moeten worden afgeleverd aan een dieren tuin, waar ze vervolgens door een aparten oppasser zullen worden ver pleegd onder voortdurend staatstoe zicht... Uit de brand is mijn dove kwartell Heerlijk! Behalve dan voor de zwarte lijsters, kauwtjes, vinken, putters, sijsjes, kneutjes, groenlin- qen en geelgorsen. die wettig gede poneerd blijven als kooivogels en die bit alle bescherming dus in gevanacn- schap blijven of voortdurend gevaar lopen gevangen te worden. Zelfs is het genoemde Departe ment niet blijven staan bij de bevrij ding van de levende vogels, maar slaakt het ook de ketenen van de dode beschermde volgels. Eindelijk ook voor, hen eens een blij Mei!eest. zij het dan ook na hun dood en na dat hun hart allang door een han dig opzetter is vervangen dbor stro of turfl Ieder die levende of dode vogels „onder zich heeft" is na 1 Mei straf baar en dusmoet hij „alle vogels vliegen" spelen en ze loslaten. Maar waarschijnlijk, aldus heeft het Depar tement voorzien, zullen de dode niet meer van de gelegenheid gebruik willen maken. En is. gelijk bij alles wat oris verboden wordt, een'vernuf tig vergunningsstelsel ontworpenop een speciale vogelvergunning I of F zullen wij ook na 1 Mei nog een dooie vogel gevangen mogen houden. Eventjes een formulier bij O.W. en K. aanvragenjhr. Molleruslaan 34, Apeldoorn en nadat dat is ingevuld, opgezonden, geregistreerd, in kaarte- ba'kken gezetbeantwoordgunstig beschikt en in statistiek gebracht, moogt u zich ook na 1 Mei nog met een dode mus blij blijven maken. Ja, nog blijer, want van al die dooie mussen komt straks een hall Depar tement tot bloeiend leven. Hoe meer formulieren, hoe meer ambtenaren! En de zaak is goed doorgeorgani seerd. Er komt een waar bevollcings- BERLIJN 14 Febr Devoor- register voor dode mussen, mezen. waarden en kansen der door de geal- j enz., daar in de jhr. Molleruslaan. tele gedachte van Mussolini over de hoogste sociale rechtvaardigheid, de rechtvaardige verdeling van rijkdom men en deelneming van de arbeid aan het leven van de staat. De wet regelt de betrekkingen tussen kapi taal en arbeid en geeft aan elke pro ductieve factor de rechten, plichten en verantwoordelijkheid tegenover de staat, die hem toekomen. De wet stelt de communistische conceptie, die tot staatskapitalisme leidt, tegenover het fascistische en n'ationaal-socialistische programma, dat kapitaal en arbeid tot recht streekse medewerking aan de staat brengt. De wet behoudt en sterkt het particuliere initiatief in het kader van de principes van de fascistische arbeidscharta als doeltreffend tegen- middel tegen het communistische pro gramma aan de ene en het pluto cratische programma aan de andere kant. lieerden sinds lang voorgenomen, thans blijkbaar voor de deur staande invasie op het continent worden diep gaand besproken door schout-bij nacht Gadow in een artikel in de „D.A.Z." onder het opschrift „Voor de storm". •Hoewel veel van de aankondigingen der geallieerden, zo zet de schrijver uiteen, tot dc zenuwenooriog- behoort, valt er aan de aanvalslust der vijan den van Duitsland niet te twijfelen. Veel is er. dat hen dwingt tot een energieke krachtsinspanning: de bloe dige verliezen dei Sowjets, het fiasco in Italië, de groeiende critiek van troepen en vaderland, de uitgebleven gevolgen van blokkade, agitatie en bomterreur, de onverdraaglijke toe spitsing der politieke, sociale en economische na-oorlogse vraagstuk ken alsmede ook de bijna volkomen uitputting van Tsjoengking. De tijd dringt dus. maar waar en hoe moet de aanval verwacht wor den? Talrijke tekenen duiden welis waar op een aanval op de west- en noordkust van Frankrijk, doch üe openhartigheid van deze aanwijzin gen kan ook tot misleiding bestemd zijn, even goed als de voorspelling van een Amerikaansen generaal, dat men bij Narvik zal aanvallen. Ten slotte spreken ook zinspelingen op Zuid-Frankrijk, de onderhandelingen met Turkije en de toenemende druk op Portugal en Spanje een woordje mee bij het zoesen van de aanvals richtingen der geallieerden. Men kan zich dus het beste los maken van alle tekenen en aanwij zingen zo schrijft Gadow, en alleen letten op de door de natuur gegeven strategische factoren. De schrijver houdt zich dan uitvoerig bezig met de omstandigheden van de eventuele invasiefronten en komt tot dc con clusie. dat Duitsland tegen alle moge lijkheden gewapend is. Overal aan Europa's fronten staan Duitse sol daten en wapens, die reeds lang de zwaarste oorlogsbeproevingen hebben meegemaakt. Tegenover het snoeven der ge allieerden plaatst de Duitse leiding stilzwijgen en slechts aanwijzingen, dat ook zij zekere dingen achter de hand heeft. Of die voor of na of tijdens de invasie zich zullen laten gelden, moet nog blijken, evenals het feit, of de Sowjets hun inspannin gen nog eens zullen kunnen verhogen en of het ook aan de Middellandse Zee levendig zal toegaan overeen komstig de „afstemming" van alle geallieerde offensieven voor hetzelfde tijdstip. Zeker is, zo besluit Gadow. dat Duitslands vijanden hun hoogste kaart uitspelen, wanneer zij thans zouden komen en dat. indien zij een fiasco lijden, ei een keer in het oor logsverloop van niet tc overziene be tekenis moet intreden Dit alles vormt voldoende reden om alle geestelijke en physieke krachten in Duitsland op ongekende wijze in spanning te bren gen. Communisten steunen oppositie- candidaat in Derbyshire GENÊVE 14 Febr. Men meldt uit Londen: de plaatselijke communisti sche organisatie zal haar steun ver lenen aan den onafhankelijken can- didaat voor de tussentijdse verkie zing in West Derbyshire. Dit is sinds de deelneming van de Sowjet- Unie aan de oorlog de eerste maal dat de communisten officieel een candidaat voor de oppositie steunen. Gemeenten in dep. Seine Inférieure gebombardeerd PARIJS. 14 Febr. Naar Ofi meldt, hebben EngelsAmerikaanse vliegtuigen Zondagmiddag verschei dene gemeenten in het Departement Seine Inférieure gebombardeerd. In een stadje aijn dertig huizen alsmede de kerk verwoest. 50 personen zouden onder de puinhopen bedolven zijn. Bij het opruimingswerk werden reeds 10 lijken gevonden. Evenmin als er een musje dood ter aarde valt zonder de wil van Onzen Lieven Heer, zal er na 1 Mei maar één opgeraapt en vervoerd mogen worden, zonder een speciale verhuis vergunning voor dode mussen en mezen van O.W. en K. Formulier Dl. Ook zult u het lijsternest in uw txiin niet meer mogen r ;rplacitsen, ionder eerst formulier D2 'naar waar heid te hebben aangevraagd, inge vuld, opgezonden enz. En wat moet er met het vogeltje op Nellie's hoed? Moet Nellie voort durend met een vogelverhuisvergun ning Dl in haar zak lopen? Op naar Apeldoorn! Waarlijk, er moet vrijwel niets meer op onze mensenmaatschappij en op ojis onderwijs aan te merken zij7i, dat een zo gewichtig Departe ment als O.W. en K. thans zijn krachten heeft kunnen wijden aan een zo belangrijke taak als het ver- huisvergwiningsstelsel voor opgestopte vogels Als nu onze cultuur niet ge red wordt, dan weet ik het niet TIJL. Tuinder vindt millioenen PERIGUEUX, 14 Febr. Bij het omspitten van grond heeft de t uinder Louis Celerier te An tonne bij Perigueux een koffer aangetrof fen waarin zich verscheidene mil lioenen bevonden. Dc bekoring was hem te sterk, zodat hij het geld voor zich zelf behield. Dit bekwam hem slecht, want hij moest de no dige medeplichtigen zoeken om de artikelen van waarde waaruit de schat bestond van de hand te doen en deze maakten natuurlijk aan spraak op een vergoeding. Nadethand beging de tuinder, die nog in het bezit van een aanzien lijk bedrag bleef, de onvoorzichtig heid een millioen aan een kellner te lenen voor het aankopen van een zaak te Limoges. Dit feit trok de aandacht van de politie, welke na onderzoek overging tot arrestatie van den tuinder en zijn talrijke handlangers. Alle aangeklaagden zijn voor het gerechtshof van Perigueux versche nen, dat het vellen van een vonnis tot latere datum heeft uitgesteld. De Britse berichtendienst meldt uit Johannesburg, dat een geweldige overstroming is veroorzaakt, doordat de Oranjerivier driemaal zoveel water voert als gewoonlijk. Men spreekt van de grootste overstroming sedert tien Jaar. Vele hulzen staan onder water. (Van onzen specialen verslaggever.) Wij staan ergens op een Frans provincie-station. „Wij", dat is een volgeladen treinstel: loco motief. wagons, mensen en goede ren. De conducteur en de trein fluiten om en om. Wij staan. „Er wordt hier in Frankrijk veel ge floten, maar weinig" gereden", zegt een Duitse officier met goed moedige overdrijving. Maar wan neer men het eenmaal opgemerkt heeft, wordt het fluiten tot een obsessie. Evenals het stilstaan- Wij noor4erlingen zijn bij lange na niet zo nuchter als wij voor geven, wij zijn in elk geval bij gelegenheden als deze minder nuchter dan de temperamentvolle, maar op hun tijd ook lijdzame zuiderlingen. Zelfs een train op een Frans pro vincie-station komt echter eenmaal in beweging Wij rijden. Ergens is een voor de Duitse weermacht gereser veerde tweede-klas-coupé. Er zitten Duitse officieren in Dat is geen onge wone situatie in het bezette gebied van westelijk Europa Maar het onge wone komt nog Wanneer de trein langzaam optrekt, gaat de coupédeur open. Een jonge kerel in burger. typisch bewoner van deze streek, hijst zich met. een enorm pak naar boven. Zolang de tram stilstond, heeft hij in opperste gemoedsrust eveneens stil gestaan, op het perron. Nu de trein rijden gaat. stapt, hij in- In een tweede klas weermachtsafdeling. Winterstormen waaien Hij doet nog iets méér: hij smakt de deur zó energiek achter zich dicht, dat het wrakke raampje omlaagglijdt en een kleinp winterstorm de coupé vervult Daarna loopt hij onver stoorbaar aoor naar hei andere einde, met zijn pak Het raampje is nog altijd open Er gaat lets van ongelovige ver bazing door de aanwezigen in deze coupé. Een veldprediker in uniform verbreekt eindelijk de stilte. Ik be wonder zijn Frans bijna nog meer dan zijn zelfbeheersing. Het is het moeilijkste van alle dingen, iemand in een vreemde taal de les te lezen Zoiets verdraagt geen accent, geen afwijking van het idioom Voorlopig hoort de Franse jongen, die zeventien jaar kan zijn, nog niet anders dan een duidelijk vermaan, het raampje te sluiten. De allersimpelste wegen der burgerlijke wellevendheid zijn nog open. Hij bewandelt ze niet al te snel. En als het wrakke raampje symptomen vertoont, de ruïneuze schok van daar net niet zondeT reparatie te boven te zullen komen geeft hij zijn pogen woordloos op en gaat weer naar zijn verre hoek Zonder een beleefdheids frase. zonder iets prijs te geven van ANNECY. 14 Febr. Niettegen staande de winter en de moeilijkhe den, waarmee de strijd in de bergen gepaard gaat. hebben afdelingen van de republikeinse wacht, gendarmen en vrijwilligers hun operaties ononder broken voortgezet tegen de benden terroristen wier algemene toestand van dag tot dag hachelijker wordt. Door een aantel stoutmoedige, snel uitgevoerde acties zijn de strijders voor het behoud van de orde er in geslaagd een bende uiteen te slaan en op een steeds kleiner wordend ge bied terug te drijven. Deze resultaten werden haast zon der bloedvergieten bereikt. Onder de aangehouden bandieten bevinden zich reeds verscheidene bijzonder gevaarlijke opperhoofden, misdadi gers waarvan er sommige vele moor den op hun geweten hebben. Tezelf dertijd kon de hand gelegd worden op wapens, springstoffen, voorraden levensmiddelen en kleding, alsmede op een groot aantal gestolen auto's Terwijl deze actie aan de gang is. die meer en meer op echte krijgs verrichtingen gaat gelijken, toont ook de politie te Annecy en in de voornaamste plaatsen van het de partement zich uiterst actief. Deze activiteit heeft geleid tot de ontmas kering en tot het onschadelijk maken van talrijke medeplichtigen der „struikrovers", zelfs in kringen waar men dit het minst verwacht zou hebben. De bevolking begint zich geruster te voelen en haar medewerking aan de overheden te verlenen. Deze laat ste worden meer en meer meester van de toestand en tijdens de eerst komende aagen zullen er ongetwij feld nog goede resultaten geboekt worden. Do verduistering begint lieden om 18.00 en eindigt om 7.45 uur. Beden maan op 23.23, onder 10.16 uur. 17 Febr. L.K 24 Febr. N.M., 1 Mrt. EK. zijn slungelachtige onbekommerdneld. De winterstorm blaasi onverminderd naar binnen. Dit tafereel is tn geen enkel op zicht. typerend voor Frankrijk ol voor dc houding van het Franse volk Dit Franse volk staat In zijn algemeen heid niet alleen buiten de terroris tische bedrijvigheid, waaraan som mige groepen zich thans te buiten gaan. Het is er ook nog altijd trots op. zich een hoffelijk volk te kunnen noemen. In het onderhavige geval neemt de Duitse veldprediker echter de rol van het hoffelijke volk over. Hij spreekt den zeventienjarige toe, hard en duidelijk, maar zonder een spoor van grofheid. Er zijn in deze eenvoudige gebeur tenis een reeks krasse details. Ik zal ze hier niet berichten. Verhalen als deze krijgen benauwend-snel de kleur van weeë „propaganda". Men gelooft ze niet of zet er tien verhalen met omgekeerde tendenz tegenover. Maar in deze uithoek van Frankrijk schijnt mij dit voorval niettemin karakte ristiek. Hoevelen beseffen in West- Europa eigenlijk wat het zeggen wil, militair bezet gebied te zijn? Tweeërlei bezetting De Duitse veldprediker in deze weei machtscoupe wéét het. En dat niet slechts als lid van een bezettende macht. Hij vertelt uit de tijd van de Rijnlandbezetting door de Fransen, die hij meemaakte. Destijds was hij een jongen van twaalf jaar. In zijn herinnering draagt hij onuitwisbaar een afschuwelijke gebeurtenis mee. Hij moest het aanzien en verwerken, dat zijn vader van een Fransen offi cier karwats-slagen in het volle ge zicht kreeg, omdat hij niet vlug ge noeg de Franse vlag groette. Dé Franse jongeman anno 1944 verstaat het verhaal niet Het wordt ook niet voor hèm verteld. Maar hij begrijpt evenmin, welk een enorme afstand er ligt tussen toen en nu, tussen gene bezetting en deze. Hij zegt tegen een Duitsen officier: „Als ik antwoord geef op uw vragen, kunt u ook antwoord geven op de mijne!" Het. is. als sprak hij tot zijn grote broer. Hoeveel karwartsslagen zouden daarop in het Rijnland eertijds zijn gevolgd? In het onderhavige geval stapt de veldprediker bij de eerst vol gende halte uit. mét den jongeman, opdat die zich tegenover den stations chef verantwoorden kan voor het reizen ln een tweedeklas weermachts coupé met een derdeklas kaartje. De andere officieren zwijgen. In de coupé zelf blaast de winterstorm op de rest van de reis pijnlijk door het vernielde raampje... Alle volken der aarde kennen be leefde en onbeleefde, verstandige en kortzichtige leden. Alle volken der aarde zullen een militaire bezetting door een ander volk als iets zeer pijnlijks en zeer onaangenaams on dervinden. zolang er van hun vrij heidsdrang en zelfstandigheidszin nog iets levend is. Voor de volken van West-Europa mag men echter niet hopen, dat het lot oplegt de Duitse bezetting te toetsen bijvoorbeeld aan een Britse of Amerikaanse. De Itali anen kregen daartoe een harde gele genheid en zelfs de Londense pers heeft er een probleem van gemaakt... Werkgever moet kinder- bijslaglijst tekenen AMSTERDAM, 12 Febr. - De Centrale Persdienst van het Neder landse Arbeidsfront meldt: Zoals be kend moeten de arbeiders, om in het bezit van kinderbijslag te komen, aan het einde van ieder kwartaal hun kinderbijslaglijst inleveren bij een Raad van Arbeid of bij een Bedrijfs vereniging. De naam der instelling staat op de lijst vermeld. De werkers dienen de lijst nauw keurig in te vullen en door den werk gever te laten ondertekenen. Het komt namelijk nog al eens voor, dat zij geheel te goeder trouw zelf hun handtekening op de lijst zetten. Een ernstige waarschuwing is hier zeker op haar plaats. Het is al voor gekomen, dat een gemakzuchtige ver zekerde strafrechterlijk werd vervolgd en tot enige maanden gevangenis straf werd veroordeeld. Nogmaals zij er dus op gewezen, dat de werkgever en niet de arbeider of zijn echtgenote de lijst moet on dertekenen. Hilversums burgemeester geïnstalleerd HILVERSUM, 12 Febr. Onder zeer grote belangstelling is heden middag in Gooiland, de nieuwe bur gemeester. de heer G. J. H. Fijn ge ïnstalleerd. Onder de aanwezigen be vonden zich o.m. de Beauftragte van den Rijkscommissaris, dr. Schroder, de secretaris-generaal van de N.S.B. ir. Huygen, de gewestelijk gemach tigde van den Leider. S. Plekker, vertegenwoordigers van den Wehr- machtsbefehlshaber en van N.S.D. A.P. en N.S.B., alsmede vele hoge functionarissen van deze Beweging, alsmede de burgemeesters van Am sterdam, Haarlem en Utrecht. De commissaris der provincie, mr. A. J. Backer, sprak een rede uit. waarna hij den heer Fijn in zijn ambt bevestigde. De burgemeester hield vervolgens zijn Installatierede, waarna een receptie gehouden werd. waarbij velen den heer Fijn met zijn benoeming kwamen complimenteren. 's Avonds volgde ln „De Karse- boom" een kameraadschapsavond van de N.S.B., waarin verschillende functionarissen dezer Beweging den nieuwen burgemeester complimen teerden. Ook de Leider bezocht deze bijeenkomst Hij wenste de Kring Het Gooi met den nieuwen functio naris geluk en spoorde allen aan juist in deze tijd eensgezind en vol idealisme het nationaal-socialisme uit te dragen. OP DE VLUCHT VOOR DE ANGLO gerbevolking, die ten koste van alles rikaanse bevrijderswil blijven, troepen in veiligheid. Hier wacht een Duitse vrachtauto. AMERIKANEN. De Italiaanse bur- uit de handen der Engelse en Ame- stell zich met behulp van de Duitse groepje op zijn transport met een (Foto Orbis-Holland.) Lonen en arbeidsvoorwaarden bouwwerken Duitse weermacht DEN HAAG 12 Febr. Daar het den Gemachtigde voor de Arbeid wen selijk is gebleken zijn beschikking d.d. 31 Mei 1943 inzakt regeling van lonen en andera arbeidsvoorwaarden voor Nederlanders en in Nederland geves tigde Rijksdultse personeelsleden van bouwondernemingen, die op bouw plaatsen vaD de Duitse weermacht (leger, luchtwapen, marine, organi satie Todt enz.) en bij het Duitse burgerlijke bestuur zijn tewerkgesteld, redactioneel te herzien en te ver duidelijken, heeft hij. blijkens een publicatie in de Staatscourant van 8 dezer, de bestaande regeling inge trokken en een nieuwe beschikking uitgevaardigd waaruit echier geen wijzigingen van materiële aard voort vloeien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1