HET DAGBLAD Hernieuwde aanvallen der Sowjets afgeslagen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN „In de Germaanse ruimte moeten de harten elkaar vinden Himrnler reikt Leistungsrunen uit te Aveqoor Terug naar de realiteit? Duits weermachtsbericht Zware geallieerde verliezen bij Nettu.no Cassino weer heroverd Eerste gemeenschappelijke Germaanse insigne Symbool der Rijksqedachte Verhoging van de slachtveeprijs Controle-crisis Keuringen 51 vliegtuigen bij aanval op Midden-Duitsland neergeschoten HOOFD W ARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Febr. Het opperbe- vel van de weermacht deelt mede: „De troepen van het oostelijk front sloegen opnieuw talrijke sterke aanvallen der bolsjewisten in het gebied ten westen van Nikopol en ten zuiden van Kriwoi Rog. ten westen van Tsjerkassy. ten oosten van SJasjkow. ten zuiden van de Beresina. bij Witebsk en in het ge bied tussen Loega en het Peipus- meer in hevige gevechten, die in verscheidene sectoren nog voortdu ren, af. Plaatselijke penetraties werden in een tegenaanval opge ruimd Bij succesvolle tegenaanval len werden vijandelijke gevechts groepen uiteengeslagen en wérd de vijand op verschillende plaatsen teruggeworpen. Ten zuiden van Pogrebltsjtsje werd een achter het front Ingesloten bol sjewistische gevechtsgroep vernietigd De vijand verloor 1200 gevangenen en "700 doden alsmede talrijke wapens en ander oorlogstuig In het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen sloegen troepen van een pantserdivisie in een verrassende aanval een sterke bolsjewistische ca- valerie-formatie uiteen In de centrale sector van het front hebben zich de onder bevel van den generaal der infanterie Jordan strij dende Neder-Saksische 131ste infan teriedivisie aangevoerd door generaal- majoor Weber en de Oost-Pruissische 206de infanteriedivisie aangevoerd door luitenant-generaal Hitter bij zender onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno werd de zuivering van het gebied van Aprilia voortgezet, ook het station Aprilia wero veroverd Vijandelijke aanvallen op de nieuwe linies stortten in het geconcentreerde vuur van alle wapens ineen Sedert het begin der landing verloren de Amerikanen en Engelsen in het gebied van Nettuno meer dan 4000 gevangenen en 98 pantserwagens. Dé landingsplaatsen van den vijand liggen onder het voort durende vuui van Duitse batterijen zwaar verdragend geschut. Aan het zuidelijke front, heerste ten noordwesten van Cassino tijdens de gehele dag levendige gevechts activiteit. De vijand, die voor de derde keer in het noordelijke deel van Cassino was binnengedrongen, werd in verbitterde gevechten van man tegen man door onze dappere pantsergrenadiers weer uit de ruïnes van de stad teruggeworpen Een ten noordwesten van Cassino verloren gegane heuvel werd in een tegen aanval heroverd Aar, het overige front ondernam de vijand alleen in de sector ten oosten van de Golf van Gaete vrij sterke-aanvallen op onze heuvelstellingen die deels door ge concentreerd vuur. deels in een tegenaanval werden afgeslagen Beschermingsvaartuigen van een Duits convooi schoten in het zeege- Franse maatregelen voor evacuatie van Middel landse Zeekust PARIJS. 11 Febr. De adjunct- secretaris-generaal van de „Nationale Hulp" Gouineau. heeft bij zijn te rugkeer van een bezoek aan het zuidoosten van Frankrijk aan de Parijse pers de evacutenngsmaat- regelen meegedeeld, welke door de Franse regering worden getroffen iri het gebied van de Middellandse Zee. tengevolge van de herhaalde Anglo- Amerikaanse bombardementen en van het gevaar van een eventuele ontscheping „Het gaat er vooral om, uit de ge vaarlijke streken de „onnodige mon den" te verwijderen: ouderen, kin deren onder de 14 jaar. huismoe ders. zwangere vrouwen en voorts lycea, ziekenhuizen, tehuizen voor ouden van dagen en gevangenissen. 480.000 personen van de departemen ten Alpes Mari times, Var Bouches du Rhone. Gard. Herault, Aude en Pyrenees Orientales zullen overge bracht worden naar de naburige de partementen Ardeche, Tarn. Drome en Cantal. „De regering roept de bevolking op om deze evacuatie kalm uit te voe ren. Talrijke bekendmakingen wer den aangeplakt om de bevolking te wijzen op de voordelen, welke in dit geval door het ministerie van Finan ciën zijn voorzien. Bovendien worden bergplaatsen voor meubels opgericht onder de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen." Gouineau besloot als volgt: „De grote beweging van solidariteit, tus sen stad en land, welke voor onge veer 3 jaar begon, moet uitgebreid worden De stedelingen hangen af van de goede wil van de dorpelin gen Het platteland moet de natio nale hulp steunen, opdat de ge- evacueerde Fransen naast morele veiligheid, een levensminimum kun nen vinden, dat hun de tijdelijke ballingschap zal dragelijk maken Sterk convooi naar Middel landse zee MADRID. 11 Febr. Een groot convooi is Vrijdag Gibraltar gepas seerd naar de Middellandse Zee. zo wordt van de grens van Gibraltar gemeld Het convooi bestond uit 60 koopvaarders en verscheidene tank schepen Ter bescherming waren het convooi o.m. twee kruisers, vier tor- pedobootjagers en een aantal kleine oorlogsschepen meegegeven. De con- vooibescherming werd ten oosten van Gibraltar versterkt met verscheidene kanonneerboten, die in de Engelse oorlogshayen waren gestationneerd. ANKARA, 12 Febr. Von Papen ls na een kort verlof in de bergen in de Turkse hoofdstad teruggekeerd De Belgische uitgeverij „Pro Ar te" te Diest. heeft dit Jaar voor de tweede maal een prijsvraag ultge- schreven voor een oorspronkelijke en onuitgegeven roman ln de Nederland se taal Aan het beste werk zal een bedrag van frs. 35.000 worden toege kend. bied van Monaco van 8 aanvallende vijandelijke Jachtbommenwerpers er 5 neer Nog twee andere verloor de vijand in een luchtgevecht. Duitse gevechtsvliegtuigen met grote actieradius hebben aan de oostkust van IJsland een vijandelijk tankschip van 8.000 brt. tot zinken gebracht. Formaties Amerikaanse bommen werpers vlogen op 10 Februari des middags door jagers krachtig be schermd boven Midden-Duits gebied De onmiddellijk krachtig ptredende Duitse luchtverdediging verhinderde de vijand geconcentreerde aanvallen te ondernemen Door het lukraak neerwerpen van bommen werden vooral woonwijken in de stad Bruns- wijk getroffen. Tijdens hevige lucht gevechten en door de luchtdoelartil lerie werden volgens de totdusver nog onvolledige raDDorten 51 vijandelijke vliegtuigen waaronder 32 viermoto rige bommenwerpers neergeschoten In de afgelopen nacht wierpen vijandelijke storingsvliegtuigen bom men neer op plaatsen in Noord- en West-Duitsland. Geallieerden bij Nettuno in het defensief BERLIJN. 11 Febr. Volgens En- gelse en Amerikaanse berichten zijn de geallieerde troepen op het brugge- hoofd van Nettuno thans tot de de finitieve oorlogsvoering overgegaan. Van Duitse zijde wordt door een krachtige aanval een vrij sterke druk op de gelande troepen uitgeoefend. De zeer zware artillerie, die thans met talrijke batterijen in de strijd in grijpt, houdt de ontschepingsplaatsen onder voortdurende controle Het vuur bestrijkt zelfs een aanzienlijke streek van de Tyrrheense Zee. Van Duitse zijde wordt gemeld, dat de zware batterijen m de loop van Don derdag vier Britse torpedojagers ver dreven en twee schepen in brand schoten. De strijd bij Cassino heeft een voor de Duitsers gunstige wending geno men. Niet alleen konden voor de der de maal de Amerikaanse troepen uit Cassino verdreven worden, doch te vens bezetten de Duitsers een hoogte stelling ten noorden van Cassino, waardoor de positie van de vesting aanmerkelijk verbeterd is. Het vijfde Amerikaanse leger is in tussen overgegaan tot de aanval op de Duitse linie ten oosten van Gaeta. Doch ook daar hielden de Duitse troepen stand. Reeds 500 doden bij aanval op Castell Gandolfo ROME. 11 Febr. De luchtaanval op de pauselijke zomerresidentie Cas tell Gandolfo op 10 Februari heeft zeer veel slachtoffers geëist, vooral onder de rond 15.000. vluchieliagci:. die ondei-gebracht zijn in de lokalen en tuinhuizen van het pauselijk paleis en die afkomstig zijn uit plaatsen in de nabijheid van het front. Hedenochtend was het gelukt 500 doden uit de puinhopen te ber gen. Verwacht wordt echter, dat nog minstens 100 lijken onder het puin liggen. Zware offers hebben de vijandelijke bommen ook geëist on der de vluchtelingen die bij de modelstallen van den paus verzameld I waren voor de melkbedeling. Een groot aantal personen werd hier on- 1 der een instortende muur bedolven. Onder de gedoden bevinden zich talrijke nonnen, novicen en geeste lijken. Luchtaanval op Kotka HELSINKI. 11 Febr. In het Finse legerbericht van heden wordt gemeld, dat de vijand vannacht met 150 vliegtuigen een hevige luchtaan val heeft ondernomen op Kotka en naaste omgeving. De aanval duurde twee uur. Slechts enkele machines slaagden er in, haar bommen boven de stad uit te werpen, waarbij enige schade ontstond aan gebouwen. Vol gens de voorlopige gegevens werden in verschillende plaatsen der omge ving 8 burgers gedood en 2 gewond. De materiële schade is gering. Van de aanvallende toestellen werden er door de luchtafweer 2 neerge schoten. Mussolini volkomen hersteld BERN, 11 Febr. Een neutrale diplomaat, die enige dagen geleden een onderhoud met Mussolini heeft gehad. verklaarde tegenover den Mllanesen correspondent van de „Bas- Ier Nationalzeitung", dat Mussolini thans practisch volkomen is hersteld en weder acht tien uur per dag arbeidt De Duce heeft zijn vroegere energie geheel teruggewonnen, maar Is bezield met haat tegen hen. „die zijn levenswerk verwoest en hem bedrogen hebben". Mussolini is echter nog in behan deling bij een Duitsen specialist. Hardnekkige tegenstand op Marshall-eilanden TOKIO, 11 Febr Volgens een frontberlcht blijven Japanse strijd krachten op de verschillende eilanden van de Marshall-groep hardnekkige tegenstand bieden. De eilanden Maloe- lab, Mtllo en Taroa zijn op 5 en 6 Februari door de vijandelijke lucht macht aangevallen, doch de verde digers sloegen alle aanvallen af. Nieuw kabinet in Bolivia LISSABON, 12 Febr Naar de Engelse nieuwsdienst uit La Paz meldt. Is in Bolivia een nieuw kabi net gevormd met drie nieuwe minis ters. waarvan er twee behoren toi de revolutionnalre nationalistische partij. Dc overige leden van het vorige kabi net blijven in functie. STOCKHOLM, 11 Febr Het Cana dese graanbureau heeft, volgens een bericht uit Winnipeg, alle aanbiedin gen voor export naar neutrale landen, behalve naar Ierland Ingetrokken In vakkringen neemt men aan. dat deze maatregel verband houdt met het tekort aan voergraan ln Oost-Canada. STOCKHOLM. 11 Febr Volgens de Britse berichtendienst heeft Roose velt vandaag op de persconferentie verklaard, dat de toestand op het ge allieerde bruggenhoofd ten zuiden van Rome uiterst gespannen is. Men bidt tot de weergoden om mooi weer. Ie JAARGANG No. 36 ZATERDAG 12 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of ƒ2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 DEN HAAG, 11 Febr. Van bevoeg de zijde deelt men ons mede: Uit han den van den Reichsführer-// hebben dezer dagen 95 //-mannen, voor het grootste deel leden van de germaan- se in Nederland, in het -oplei dingskamp Avegoor bij Arnhem de Germaanse Leistungsrune ontvan gen, die verloden jaar door den Reichsführer- ff Ls ingesteld Deze Nederlandse en Duitse //-mannen zijn in dubbel opzicht onderschei den: zij zijn de eerste mannen van de Germaanse ff, die dc Leistungs- rune dragen, en zij hebben deze als getuigenis van hun soldatcsk-spor- tlevc vorming en wereldbeschouwing vin den Reichsführer-// zelf ontvan- gj*n. Zo zijn zij een voorbeeld ge worden voor vele duizenden //-man- in de Germaanse landen, die evenals zij aan de veelzijdige eisen voldoen, die voor het verwerven van dc Leistungsrune gesteld worden, cn niet slechts op het terrein van de „lVehrsport" liggen, doch ook op het gebied der nationaal-socialistischc wereldbeschouwing. De aanwezigheid van den Reichs führer-// en het feit. dat de Lei stungsrune voor de eerste maal werd uitgereikt, drukten hun stempel op de plechtigheid in Avegoor waarvan het hoogtepunt werd gevormd door de rede van den Reichsführer- ff De stemmingsvolle sporthal in Avegoor, een bewijs, dat de oud-Germaanse bouwkunst de tijden overleeft, was de plaats waar honderden //-man nen voor den Reichführer- op het uur van de uitreiking stonden aan getreden. Aan het hoofd van de talrijke ere gasten bevonden zich de Rijkscom missaris. Rijksminister dr. Seyss- Inquart, de Leider, //-Obergruppen führer und General der Wafien ff Berger, chef van het //-Hauptanu. verder waren aanwezig: ff Gruppen- führer und General-leu nant der Waffen-// Demelhuber. ff Brigade- führer und General-Kommissar für Verwaltung und Justiz dr. Wimmer, de Leiter van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P in Nederland en General- Kommissar z.b.V. Ritterbusch, Ge- sand ter dr. Bene. Regierungsprasi- dent Piesbergpn. Generalmajor der Polizei und ff Brigadeführer Mas- cus. //-Brigadelührer und General major der Polizei Naumann. de Di recteur-Generaal der Nederlandse politie prof. dr Schrieke. ff Stan- dartenführer Feldmeyer, de plaats vervangend leider van de N.S.B. Van Geelkerken, de president van de Ne derlandse Bank mr Rost van Ton ningen, de commandant der W.A mr Zondervan. de leider van het N A.F Woudenberg Aan de ingang van het //-oplei dingskamp was de Reichsführer-// ontvangen door den commandant van het kamp ff Sturmbannführer dr. Brendel. waarna hij langs het front van een erecompagnie was ge schieden De plechtigheid in de Sporthal werd geopend door fanfareklanken van een muziekkorps der Waffen-//. In liederen en in woorden van een spreker kwamen geest en ideeën van de tot uitdrukking Toen nam fj -Obergruppenführer Rauter het woord voor de volgende toespraak: Rede van Rauter „Onze toegewijde groet geldt in de eerste plaats u. Reichsführer, die on danks de vele plichten toch nog tijd hebt gevonden een bezoek te brengen aan de Germaanse Nederlanden. Wij groeten ook u. mijnheer de Rijks minister. ais Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden en u. Leider, als Leider van de Natio- naal-Socialistische Beweging in Ne derland en alie eregasten, die met ons deze plechtigheid in onze kring bijwonen. Voor de eerste maal zal heden de Reichsführer-// de door hem inge stelde en door het ff -Hauptamt uit gevoerde Leistungsrune uitreiken Het is voor ons. die hier in dit Ger maans-Nederlandse gebied mogen werken, een zeer bijzondere onder scheiding. Reichsführer, dat u voor het eerst de Germanische Leistungs rune hier in Avegoor verleent, in Avegoor dit Germaans-soldateske en Nationaalsociallstische opvoedings centrum. dat ons allen ln dit gebied zo na aan het hart ligt. Een plaats van lichaamsoefeningen en weerbaar heidsgeest die onder het commando van ff -Sturmbannführer dr Brendel de laatste jaren middelpunt van de Germaanse fj -arbeid in de Germaan- De Reichsführer ff Heinrich Himmler bij de eerste uitreiking van de Ger manische Leistungsrune in Avegoor (Foto Fritz-Stapf) se Nederlanden was Avegoor is voor alle Germaanse fj -mannen, of zij aan de fronten staan of in het va derland vertoeven, tot een begrip geworden Harde, maar mooie uren hebben al deze mannen, die het kamp hebben bezocht, hier doorge bracht De Germanische Leistungs rune is het eerste prestatie-insigne, dat ook buiten het eigenlijke Duitse gebied verworven kan worden door mannen van Duits en verwant bloed, die de Nationaal Socialistische we reldbeschouwing de nieuwe tijd en de nieuwe orde in het Germaanse levensgebied belijden, en de daarbij behorende lichamelijke voorwaarden en een daarbij behorende voorberei ding meebrengen' Zij is de poging, de individuele prestatie tot de pres tatie van de gemeenschap op te hef fen en daarmede het diepe begrip vooi de waarde der gemeenschaps gedachte te wekken en in de gemeen schappelijke prestatie practisch te doen beleven De gedachte van de strijdbare prestatie beheerst zowel de individuele prestatie als die van de groep Lichamelijke vaardigheid, weer bare geest en vreugde tot de strijd stempelen den drager van deze Lei stungsrune tot een weerbaren Ger- maansen man In de uiterlijke vorm van deze Leistungsrune. in het Germaanse zonnerad en in de runen der ff komt deze Nationaal-Socialistische prestatiewil op symbolische wijze tot uitdrukking, alsook een zinrijke ver binding en een zinrijke uitdrukking van de grondgedachte van de Schutz^ staffel: eer en trouw plichtsvervul ling en onvermoeide, opgewekte strijd te allen tijde voor Führer. volk en rijk. Officieren en onderofficieren der ff, politieke leiders, Germaans-Neder- landsche en Germaans-Duitse //- mannen, leden van de Duitse en de Nederlandse politie zijn de eerste ge gadigden voor deze door u. Reichs führer, ingestelde rune. Deze man nen staan thans voor u, Reichsführer, om uit uw hand deze onderscheiding te ontvangen. Wij zijn er allen trots op. dat wij dit ogenblik ln uw aan wezigheid in de door ons gebouwde sport- en exercitiehal mogen beleven Ik verzoek u, Reichsführer, ons toe te spreken er de Leistungsrune aan de mannen uit te reiken Himmler spreekt Na de rede van den -Obergrup penführer Rauter sprak de Reichs führer-// „Drie en half Jaar geleden werd het regiment „Westland" in het leven geroepen. Ongeveer drie Jaar geleden begon de zware worsteling in het Oosten Te zelfdei tijd werd het toenmalige Nederlandse legioen op gericht Het regiment „Westland" trad in het kader van de divisie Wiking" voor de eerste keer voor de strijd aan in die tijd. Drie jaar geleden was menige zaak moeilijker dan op het ogenblik Moeilijker, want wij Duitsers en Nederlanders wisten wel van elkaar af. maar wij kenden elkaar te weinig. Veel wat de een deed was voor den ander nieuw; wij begrepen elkaar niet. Toen destijds de eerste vrijwilli gers in het verband van de Waf fen dienst namen en dienst de den. viel deze eerste tijd aan menigeen, dat weet ieder van Jullie ouden, al heel zwaar, zwaar zoals de eerste recrutentijd nu eenmaal is. Sinds deze drie jaar is een grote spanne tijds voorbij gegaan, die in onze gemeenschappelijke Germaanse ontwikkeling meer telt dan slechts een tijdsduur van drie keeT twaalf maanden Thans is uit het legioen Nederland geworden de Grena dier-brigade ..Nederland". Het regi ment „Westland" heeft de ene roemruchte bladzijde na de andere in zijn geschiedenis geschreven en levert Juist thans in het kader van zijn oude divisie „Wiking" een bij zonder zware strijd, evenals de bri gade „Nederland". Veel echter on derging in deze jaren wijziging in ons zeiven. Uit de Nederlandse vrij willigers zijn Nederlandse Führer geworden, die zelf hun compagnieën en bataljons aanvoeren. Uit de man nen, die eens door ons werden op geleid. is het Germaans-Nederlandse Führer- en Unterführercorps ont staan. dat Juist in het afgelopen halve jaar zijn taak daarin vond. jonge Germaanse vrijwilligers uit alle Germaanse stammer op te voe den tot de strijd Aldus is het en aldus willen wij het allen eensge zind. Misschien zou nu deze of gene willen vragen: is het wel Juist, dat in een tijd, dat een deel van onze kameraden in de brigade Nederland zelfs de zwaarste strijd van zijn le ven vecht aan de uiterste noord punt van het Duitse oostelijk front, het andere deel echter hier ln een plechtig uur bijeen is gekomen voor een sportinsigne? Ik beaam dit Het is juist, dat wij hier thuis voor dit plechtig uur bijeen zijn geko men. Ik heb in volle overtuiging, ondersteund door mijn naasten medewerker op dit terrein, den Obergruppenführer Berger, die stichtingsoorkonde voor de Germa nische Leistungsrune opgesteld en ondertekend. Welke betekenis moe ten wij nu aan dit i-s'nie hechten? Dit insigne, onze ff rrr en op het teken van het zonneradï het teken van de divisie „Wikinf". moet de ..betekenis hebben, dat v«Jj. hel voor beeld geven en ln het leven immer de besten door het beste trachten te werven. Propaganda zou hier mis plaatst wezen. In dc gTote Germaanse ruimte zul len Germaanse volken slechts dan de weg tot elkaar vinden, als het ene hart wordt gevonden door een ander Wanneer wij gedachten uitspreken, die wegen wijzen en richting geven, dan kunnen deze harten haar alleen eensgezind beamen, omdat /ij van hetzelfde bloed zijn De Leistungs rune moet één der prestatieprocven cn één der opvoedingsmiddelen zijn op de gemeenschappelijke weg, men sen te winnen door gemeenschappe lijke strijd voor gemeenschappelijke idealen. Voor u, Duitsers. Nederlanders. Noren. Vlamingen, voor u allen, Ger manen. voor u echter moet het zelf opvoeding er harden wezen, het ver dienen van deze Leistungsrune. Zij moet niet gemakkelijk te verwerven zijn. De voorwaarden zijn streng Juist u. mijn Nederlandse kameraden, zult krachtens de geërfde waarde van uw bloed hiervoor een groot begrip tonen. Zoals uw voorvaderen, uw vaders en voor een deel gij zelf stuk voor stuk van uw dierbaar land op de zee bevochten hebt, zo weet gij ook. dar reeds een half jaar lediggang de ondergang kan betekenen van een stuk aarde, dat anders een bloeiende tuin kan zijn. Zo behoort gij op dit gebied van de opvoeding de Lei stungsrune niet van vandaag of mor gen te bereiken, maar in lange weken en maanden haar voor u te verove ren. De prestatie moet door den man op zichzelf bevochten worden en de rune moet u er toe verplichten niet stil te staan, maar verder te werken Volgens sommige bladen is onze eerbiedwaardige crisis-contröle in een soort contröle-crisis geraakt. Om de week wordt er nu een heel rijtje namen en leiten gepubliceerd van vooraanstaande personen van opper hoofd-ambtenaren, die moeten waken over de distributie en die van hun positie gebruik zouden maken om zichzelf en hun naaste vrienden wat extra's toe te stoppen. „Storm" vertelt, dat bij de Akker- bouwcentrale een ambtenaar gehele wagonladingen buiten de distributie om verwerkt en o.a. het hoofdbureau van de C.C.D. Crisiscontröledienst) voorziet van iets extra's. „Volk en Vaderland" houdt zich bezig met Heerlen, waar een andere ambtenaar het vrijbankvlees niet doet toekomen aan de zware werkers maar het verdeelt over veertien soor ten patersbroeders, zusters en ka- pelanen. hoewel sommige van die lie den zelf verzorgers zijn en zelf slach ten. Bovendien werkt Heerlen voor de export en verdelers van vee, vlees en brandstoffen in Den Haag zouden van hem regelmatig wat extra's krij gen, terwijl ook de Heerlense politie, de burgemeestei enz zich nog wat toegestopt zouden zien. Ik begrijp de verontwaardiging van die bladen niet! Kijk eens, ieder weet dat er nog een heel groot aantal flinke, degelijke ambtenaren zijn, die naar eer en geweten hun plicht doen. Die mensen zoeken ijverig uit vjat anderen jout doen en doen zelf goed. Maar is deze nieuwe handelwijze niet een veel betere en snellere op lossing? Het gaat er, volgens deze Heerlens- Akkerbouw-opvatting om de .zweven de distributievoorraad" (om mij nu eens technisch-economisch uit te drukken) op te vangen Dat kan na tuurlijk door de hele zaak uit te sme ren over het hele volk en ieder wat meer te geven, (maar dat is erg om slachtig) en het kan natuurlijk ook door hele wagonladingen onderling te verdelen Door die hele wagon achterover te drukken worden duizenden arme landgenoten niet meer in re verlei ding gebracht met een actentas of een rieten koffertje te gaan slepen. Door het extra-vlees „aj te romen" cn er klooster feestjes van t geven, komen dc leken gelukkig niet meer in de verleiding. Is dat niet nobel? Daar eet dus de kleine man Zich geen ongeluk meer an! Kijk eens, bij mij in de buurt was een boer die wel eens een litertje melk aan kennissen uit de stad gaf. Toen kwamen er twee agenten con troleren. Die kregen ook een paar litertjes. Toen werd de contróle ver scherpt. Er kwamen meer ambtena ren. Die moesten ook melk hebben. Dc boer zei enkele klanten af. De controle werd nóg scherper... enfin, het resultaat is nu. dat de boer hele maal geen klanten meer heeft en dat al zijn extra-melk wordt opgedronken of gekarnd door hemzelf en zijn con troleurs. Nu kun men daar wel over kanke ren. maar ten slotte is dit een radi cale oplossing Op deze wijze gaat er geen druppel melk meer buiten de distributie om. want een controleur is ten slotte een levend stuk distribu tie. Er is maar één bezwaar, dat het resterende deel van ons volk tegen deze oplossing kan hebben: dat niet ieder ambtenaar is Maar als dat nu ook nog even op gelost wordt, kan niemand meer be zwaar hebben tegen de Heerlens- Haagse- Akkerbouw-oplossing TIJL. AMSTERDAM. 12 Febr. De ge volgen van de oorlog en van de blok kade hebben den Nederlandschen boer in grote moeilijkheden gebracht. Bijzonder ernstig werd de veehou derij getroffen doordat dit bedrijf, dat zich in de loop van de laatste tientallen Jaren steeds meer op de veredeling had toegelegd, zich haar belangrijkste grondstof het kracht voer en het buitenlandse voedergraan zag ontvallen. Daardoor ging de rentabiliteit van het bedrijf geheel verloren. Met deze realiteit heeft de prijzenpolitiek onvoldoende rekening gehouden, zodat ondanks de verho ging van de melkprijs de niet knoei ende veehouder onvoldoende werd beloond. De toestand, dat een bedrijf met verlies werkt op het moment, dat haar producten op de zwarte markt enorme prijzen opbrengen, heeft er zeker toe bijgedragen, dat ook de fatsoenlijke boeren het verkeerde pad opgingen en in toenemende mate hun produkten naar de zwarte markt lieten verdwijnen. Dit karretje, dat steeds harder ging rollen nadat het, mede door de prijzenpolitiek <an de regering, eenmaal in beweging was gekomen, was niet meer tot stilstand te brengen. Drie jaar contróle heb ben aan een levendige zwarte handel in veehouderijproducten geen einde kunnen maken. Maar ook op een ander terrein openbaarden zich de scheefgegroeide verhoudingen. Zo constateerde de prijsbeheersing, dat in de laatste tijd een bewijs, dat een boer een slacht koe had verkocht, waardoor hij voor lopig van verdere levering was vrij gesteld, voor f2000 tot ƒ2500 werd overgedragen, terwijl de koe zeil 150 tot 300 had opgebracht. Ge- bruikskocien gingen van de hand voor 3000 tot 4000. Dit werd onhoudbaar, te meer om dat juist de kleine boeren, die nog minder met de bestaande prijzen konden uitkomen dan de grotere, er steeds meer toe overgingen het wei nige dat zij nog hadden tegen waan zinnige prijzen van de hand te doen. waardoor zij hun eigen ondergang voorbereidden. Naast het econo mische probleem deed zich dus ook het sociale probleem van de onder gang van den kleinen boer steeds meer voelen. Nieuwe regeling De nieuwe regeling wil hieraan nu een eind maken. De prijzen van het slachtvee worden omhooggebracht door middel van een toeslag uit de staatskas en de prijzen van het ver- bruiksvee worden aan maxima ge bonden die tussen f 700 voor een normale koe en f 1400 voor een stamboekkoe liggen. Een gedwongen handel via de leveringsmarkt. waar bij het bedrijfsschap optreedt als tus senpersoon. zal het handhaven van deze prijzen garanderen Zonder twijfel zullen de nieuwe maatregelen bijdragen tot de terug keer van gezonde verhoudingen. Reeds herhaaldelijk is.gebleken, dat ce han del in Nederland niet voldoende zelf discipline bezit om op eigen benen te kunnen staan. Het uitschakelen van een vrije handel, die wij voor de akkerbouwproducten reeds lang ken den. zal dan ook zekei veel verbete ring breneen Laten wij hopen, dat ook op andei terrein, waar nodig, deze lijn snel wordt doorgetrokken. Het persoonlijk initiatief heeft zeker grote voordelen, wanneer het echter tegen het volksbelang ingaat, moet het zonder pardon worden afge sneden. Minder optimistisch dan over de nieuwe marktordening zijn wij over de maatregel voor zover hij de voor waarde moest scheppen voor het suc cesvol bestrijder» van de zwarte handel. Volgens een vertegenwoordiger van den Gemachtigde voor de prijzen had deze de toeslag vooi slachtvee oor spronkelijk nog aanzienlijk hoger willen stellen Inderdaad is de span ning. die in het veehoudersbedrijf is ontstaan, door de nieuwe toeslag niet voldoende opgeheven. Nog steeds komt de niet knoeiende boer niet aan zijn trek Nog steeds zullen dus vele boeren blijven knoeien. Scherper controle-systeem Het zou voor ons volk neel wat beter geweest zijn. wanneer bij de nieuwe regeling geen genoegen geno men was met half werk maar wan neer in één slag een gezonde levens basis ook voor den veeboer was ge schapen Op dat fundament had men dan een scherper controlesysteem en een scherpere strafmaat kunnen op bouwen om de boeren ook van hun kant weer hun gemeenschapsplicht te laten vervullen. Zoals het tot nu toe gegaan ls. is er van jaar tot jaar meer melk bin nen het eigen bedrijf gebleven of langs onregelmatige kanalen onder de bevolking gekomen. De moraal en het verantwoordelijkheidsbesef tegenover de volksgemeenschap zijn steeds verminderd. Zomin als bij de anderen zal het bij den boer gemak kelijk zijn hem weer te leren met een behoorlijke beloning tevr°den te zijn, nadat hij eerst vaak uit nood is gaan knoeien en nadat hij vervol gens door het wegvallen van alle remmen, er zich aan gewend heeft de volksgemeenschap voor grote be dragen te bestelen. Wil de overheid hier kans op suc ces hebben dan moet krachtig wor den opgetreden. Wij hopen in dit verband, dat binnenkort de maat regel dusdanig zal worden bijge werkt. dat de voorwaarden voor de definitieve sanering van de vee houderij zal worden vervuld. Zij moet ook het bewijs van een soort gemeenschappelijke prestatie van ons Germaanse volk zijn deze rune. die het eerste gemeenschappelijke Ger maanse insigne ls. Zij moet u ook aansporen harn te wezen, daar de strijd op deze wereld om het bestaan van ons ras. om het bestaan van ons rijk meedoeenloos is Gij moet u al vroeg ei aan wenner een deugd te beoefenen di* ik u. mijn //-mannen, bijzonder op het hart druk en die gij niet moogt vergeten. Gij. die deze rune thans zult dra gen en gij anderen, die haar eerst nog verdienen zult: dat is het In zicht. dat het hele leven uit strijd bestaat, iets anders vindt ge niet. Niet in de natuur, in de wereld van planten en dieren, en eerst hele maal niet in de wereld van de men sen Wee hem. die niet strijder wil zijn. wee het volk. dar niet bereid is zijn leven tn te zetten, niet te offe ren en niet te strijden. De andere deugd waarnp deze rune u moet wij zen. is de deugd van de volharding van de gestadigheid De deugd om nooit te buigen, om hard te wezen en trouw Te weten, dat iedere strijd moet worden gewonnen, wanneer de mens, wanneer het volk niet ver saagt. Met deze deugden, waarmede ons Germaanse volk groot geworden is zal het ook groot blijven Met de vermaning aan u- gij dient als dra gers van deze runen deze deugden te beoefenen en de anderen er toe op te voeden, verleen ik aan u de eerste vijf en negentig mannen, thans de Germanische Leistungsrune" Nadat hij zijn toespraak geëindigd had. overhandigde de Reichsführer lf elk der voor hem aangetreden 95 Führer en mannen der Waffen-//. der Germaanse in Nederland en van de Duitse en Nederlandse poli tie de Germanische Leistungsrune elk naay gelang van de persoonlijke prestatie in zilver of brons Zoals de Leistungsrune zelf symbooi ls van de grote Germaanse gemeenschap, zo was dc eerste uitreiking daarvan gelijktijdig aan Nederlands0 en Duit se mannen een getuigenis van het groeien van de rijksgedachte. Het ff nrsatzkomniando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander. In de leeltüd van 1745 jaar. kan zlcb aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor: L)e Waffen# ff-Wachhaltujnn in Amersfoort. landstorm Nederland, Krlegsmarlne en de tiérmaanse ff in Nederland lijden* de keuringen wor den alle Inlichtingen verstrek! met hel rekking tot de verzorging van la- inlllc leden. duur der opleiding. e\tra- levensmlddelen. etc. Personen, tussen 1330 Jaar die aanmeldingsplicht!!: zijn voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier Id de Warren-# aaD ieder worden die na minstens eeD laar diensttijd zijn gescniKtnein vooi ae Dr. Rompelman hoogleraar te Groningen Aan prof. dr. J. M. N. Kapteyn ls in verband met het bereiken van de leeftijdsgrens eervol ontslag ver leend als hoogleraar aan de rijks universiteit te Groningen. Als zijn opvolger is benoemd dr T A. Rom pelman. die de oud-Germaanse philo- logie en de Duitse taalwetenschap zal doceren. Dr. Tom Albert Rompelman werd op 12 Augustus 1906 te Leipzig ge boren en is thans assistent voor het Duits en privaat-docent aan de ge meentelijke universiteit te Amster dam. Ontploffing kostte man het leven UTRECHT. 12 Febr. Tengevolge van een te hoge druk in een persgascylinder in het tank station van Jongerius aan de Rijks straatweg te Oudenrijn, is deze cylinder uit elkaar gesprongen, waar door de 50-jarige J. C. V. alhier, die in een nabijgelegen garage werk zaam was. dodelijk werd getroffen. Naar de schuldvraag wordt een on derzoek ingetsteld. „Gelukt en mislukt" DEN HAAG. 12 Febr. De titel van het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden op Maan dag over Hilversum I om 18.45 uur, luidt: „Gelukt en mislukt". De stem der Luistert Zondag 13 Februari van 11.30 tot 11.45 uur over de zender Hilversum I. op golflengte 415 meter, naar de stem der ondeiwerp: „De Reichsführei-// verleent de Ger maanse Leistungsrune". POSTKANTOOR TE AMSTERDAM. Ook voor het behoud van deze Ne derlandse cultuurwaarden strijden onze Nederlandse vrijwilligers. Foto GL/H) officiersopleiding beeft bewezen Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn ka rakter. gedrag, prestatie. 14 Febr 9—14 uur. Rotterdam. Deut sche Oherschule. WesterlaaD 2; 15 Febr 9—12 uur Breda, Restaurant Modern. Markt; 15—18 uur. Den Bosch. Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 16 Fehr 912 uur Venlo. Deut- sches Haus. Egmondstraat 16; 15—18 uur: Arnhem. Café Royal, 17 Febr. 9—12 uur Hengelo. Café Modern, Spoorstraat 18. 1518 uur: Zwolle. Hotel GIJtenbeek; 18 Febr 9—12 uur: Assen. Concerthul6 ad Vaart. 1518 uur Groningen. Heerenstraat 46; 19 Febr 9—12 uur. Leeuwarden Huize Schaal Breestraat: 20 Febr 912 uur. Amsterdam. Dam 4, 2J Febr. 913 uur. Utrecht. N V Huls. Oude gracht 245; 22 Febr 914 uur: Amersfoort. Pol Durchgangsiager. Leusderweg; 23 Febr 914 uur; Den Haag. gebouw Amlcltla Westelnde 15. Op boterbon 6 A alsnog bak- en braadvet DEN HAAG. 12 Febr. Daar ge- bleken is, dat een groot aantal per sonen niet in de gelegenheid geweest is hun boterbon 6a binnen de daar voor gestelde termijn in te leveren, ls de regeling getroffen, dat op deze bonnen tot en met 4 Maart bij den winkelier 100 gram bak- en braadvet kan worden betrokken. Dc verduistering begint heden om 17.45 en eindigt om 8 uur. (Zondag 18.00—7.45 uur). Heden Maan op 21.10, onder 9.36 uur (Zondag 22.16—9.56 uu). 17 Febr L.K. 24 Febr. N.M. 1 Hrt EK.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1