HET DAGBLAD Nieuwe doorbraakpogingen der Sowjets mislukt VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Fruitmand Duits weermachtsbericht Zware vijandelijke aanvallen in het Oosten afgeslagen Onderzeeërs brachten 62000 b.r.t. tot zinken Krachtsinspanning der Sowjets bij Witebsk Duitse luchtmacht heeft nog altijd klauwen Engelse verdoezelingspolitiek ten aanzien van Duitse aanvallen op Londen Werkmanspakketten zijn beschikbaar Naast het Duitse zwaard het Duitse woord'' Academierede van. Rijksminister dr. Seyss-lnquart te München Roversbende gepakt HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 10 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het oostelijke front mislukten ook gisteren ten westen van Nikopol, ten zuiden van Kriwoi Rog, in het gebied ten westen van Tsjerkassy. ten oosten van Sjasjkof, ten zuiden, van de Beresina, in het gevechtsge- bied van Witebsk. ten noorden van Newel en in het gebied tussen Ilmen- meer en het Peipusmeer sterke vijandelijke aanvallen en hernieuwde doorbraakpogingen der bolsjewisten in zware gevechten door de held haftige tegenstand van onze troe pen. Het aantal der in het gebied van Sjasjkof op 8 Februari stukge schoten vijandelijke pantserwagens en stukken stormgeschut is van 58 tot 113 gestegen. Bij levendige plaatselijke gevechts activiteit in het gebied Polonnoje- Luzk sloeg een cavalerieformafcie in een snelle aanval verscheidene vijandelijke compagnieën uiteen. Tussen het Ilmenmeer en het Pei pusmeer voerden onze formaties in enkele sectoren ter verkorting van het front overeenkomstig het bevel aistanciëringsbewegingen uit. Bij de zware afweergevechten ten zuiden van Leningrad heeft zich een onder bevel van luitenant-generaal Luczny staande divisie luchtafweer van de luchtmacht bijzonder onderscheiden. Zij schoot in de periode van 14 Jan. tot 7 Februari 105 vijandelijke vlieg tuigen neer en vernietigde in drie weken tijd 111 Sowjet-pantserwa- gens. In het gebied rondom Aprilia duurden de zware gevechten de ge hele iag voort. Het veroverde ter rein werd van Britse haarden van verzet gezuiverd. Een vijandelijke paritseraanval op Aprilia werd door eigen artillerievuur uiteengeslagen. Hierbij werden 17 pantserwagens ver nietigd. Onze luchtmacht viel in de afge lopen nacht kwartierruimten der vijandelijke troepen bij Anzio met succes aan. Aan het zuidelijke front zetten Amerikaanse formaties ton noord westen van Cassino. gesteund door zeer krachtig, artillerievuur, in de loop van de das hun doorbraakpo gingen voort. Zij werden in verbit terde gevechten voor de Duitse stel lingen afgeslagen. Aan het overige Gevoelige nederlaag voor Amerikanen Bij luchtaanval op N.W. Duitsland BEKLUN, 11 Febr De Ameri- kaanse formaties bommenwerpers, die gisterochtend een aanval heb ben gedaan öp Noord-West-Duits gebied, hebben door de snel en krach tig optredende Duitse luchtdefensie weer een gevoelige nederlaag ge leden, Ofschoon tot op dit ogenblik de berichten van enige formaties jagers en torpedovliegers, benevens van de eenheden afweergeschut nog niet zijn ontvangen, doen de tot dus ver verrichte tellingen van vijande lijke vliegtuigen, die vernield zijn. duidelijk de omvang zien van de Duitse afweeroverwinning. Tot dus ver werden 46 neergeschoten Ameri kaanse machines geteld, in hoofd zaak viermotorige bommenwerpers. Een stijging van dit aantal kan aan genomen worden. De formaties Duit se jagers en torpedovliegtuigen, die zich reeds in het grensgebied van Duitsland op de vijandelijke, binnen vliegende formaties wierpen, waarbij zij de sterke jagersbescherming mee dogenloos op zijde dreven, joegen de Amerikaanse formaties uiteen en brachten haar reeds bij de nadering zware verliezen toe. Zij dwongen tal rijke bommenwerpers in nood hun bommenlast uit te werpen en voor tijdig naar het Westen terug te keren zodat nog slechts een deel der strijdkrachten in het gebied van Brunswijk kwamen en daar terreur acties konden ondernemen. front verliep de dag met uitzonde ring van plaatselijke gevechtsacti- vitëit kalm. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen op 9 Februari en in de af gelopen nacht bommen neer op plaatsen in West-Duitsland. In de periode van 1 tot 10 Februari* werden 23 vijandelijke vliegtuigen, voor het merendeel viermotorige bom menwerpers. door vlootstrijdkrachten, luchtdoelartillerie aan boord van koopvaardijschepen en luchtdoelartil lerie van de marine neergeschoten. Duitse duikboten brachten in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan en in de Indische Oceaan negen schepen met een inhoud van 62.000 b.r.t. tot zinken, een ander schip werd getorpedeerd. Van insluiting van Duitse en is geen sprake troepe Finland's positie na de verklaring van Huil HELSINKI, 10 Febr. De Finse ochtendbladen bespreken uitvoerig de tegenwoordige positie van Fin land in verband met de gisteren be kend gemaakte nieuwe Amerikaanse poging om op Finland druk uit te oefenen. Zo schrijft „Helsingin Sano- mat", dat de gisteren bekend ge maakte verklaring van Kuil, den Amerikaansen minister van buiten landse zaken, aantoont, dat deze wel moet worden opgevat als „de laatste mogelijke vermaning" van de zijde der Ver Staten aan Finland. De ..Uusi Suomi" schrijft: ook de Angelsaksische mogendheden heb ben laten blijken, dat hun streven niets vermag te veranderen aan de plannen van de Sowjct-Unle wat b.v Polen en de Baltische staten be treft. Sowjet-Rusland wil en zal zijn program uitvoeren onafhankelijk van de wensen der Angelsaksische mogendheden, en tot dit program zal op zekere dag ook Finland be horen. Voorts schrijft het blad nog. dat Finland evenwel er aan moet vasthouden, de vrede niet te willen bereiken op kosten van de vrijheid en de veiligheid van het land „Karjala". het blad van de Kare- liërs, schrijft: Wanneer Sowjet-Rus land zonder oorlog Karelië zou krij gen, zou de aansluiting van Finland nog slechts een tweede phase van een dergelijke vredesonderhandeling zijn. Dat zóu evenwel, juist nu de Bal tische landen de strijd voor hun zelf standigheid met de wapens in de hand opnemen, iets zijn. dat niemand ter wereld zou kunnen begrijpen Men moet zich afvragen, aldus het blad. of zij, die ons de vrede, dat wil onder deze omstandigheden zeggen de onvoorwaardelijke capitulatie aan raden, eigenlijk wel goed weten, waar het in deze oorlog om gaat. Het blad van de sociaal-democra ten schrijft: Of Finland een weg zal vinden, zich uit de oorlog los te maken, hangt af van net onderzo?* der officiële organen. Voor het Fin se volk ls het op het oeenbhk het voornaamste, leven en vrijheid te be houden Al het andere moet voor deze eisen wijken. BERLIJN, 11 Febr. De A.N.P.- correspondent meldt: Ten westen van Nikopol en ten zuiden van Kriwoi Rog duren de felle Sowjet-Russische aanvallen voort, doch een verder strekkend doel dan de verdrijving van de Duit sers van de benedenloop van de Dnjepr en de inbezitneming van Cherson schijnen zij volgens het oor deel van Duitse militaire kringen vooralsnog niet te hebben. Gezien het feit, dat de Sowjet-Russische troepen thans ook zuidelijk van Kri woi Rog zijn doorgedrongen, schijnt het gevaar van omsingeling van deze stad toegenomen. De Duitse tegenaanvallen van het zuiden uit hebben daarom waarschijnlijk ten doel, het gevaar van omsingeling tegen te gaan. De door Moscou ver spreide berichten,''dat met de ver overing van Nikopol vijf Duitse divisies ingesloten waren, wordt thans van Duitse zijde met de mees te stelligheid tegengesproken. Deze Duitse troepen hebben zich, dank zij de tot dit doel ondernomen tegenaanvallen van den tegenstan der vrij kunnen maken. Ook ontbreekt volgens de verkla ringen van bevoegde Duitse kringen voor het bericht van den tegenstan der, dat ten westen van Tsjerkassy tien divisies zijn ingesloten, elke grond. De gevechten, die hier als gevolg van de terreingesteldheid niet meer dan een plaatselijk karakter dragen, duren nog voort en, hoewel de Sowjct-Russen nog steeds hevig aanvallen, nemen, naar men hier verklaart, de Duitse tegenmaatrege len een bevredigend verloop, zodat de verwachting gewettigd is, dat de omsingelingsmanoeuvre van den tegenstander niet zal slagen, althans, dat het doel, de vernietiging dezer strijdkrachten, niet bereikt zal wor den. In elk geval echt men her te Berlijn voorbarig, zich. zolang ae gevechten nog in dit stadium ver keren, reeds op verklaringen vast te leggen Het verdere nieuws van het front is. dat de Duitsers zich thans in het kader der reeds gemelde omgroe- pering op de noordelijke vleugel op nieuwe stellingen tussen het Ilmen meer en het Peipusmeer hebben teruggetrokken. Duitse militaire kringen zijn van oordeel, dat men in deze nieuwe stellingen geen groot scheepse Sowjet-Russische aanvallen meer te vrezen heeft. Dat men eerst zoveel terrein heeft moeten prijsge ven komt, zo verklaart men. omdat het de Duitse weermacht in het ge bied van Leningrad aan de nodige ruimte voor het ondernemen van tegenmanoeuvres ontbrak. Terwijl men hier, nu de Duitse legerleiding zich de nodige ruimte voor tegenope- raties heeft- verschaft, aan nieuwe Sowjet-Russische aanvallen uit het gebied van Leningrad weinig succes voorspelt, heeft men hier een open oog voor de gevaren, die het na een dag onderbreking weder voortgezette offensief tegen Witebsk voor de noordelijke vleugel in zich bergt. Dit offensief, dat niet niet minder dan 20 infanterie-divisies en talrijke tanks wordt ondernomen, heeft tot dusver geen succes gehad, doch blijkbaar spannen de Sowjet-Russen alle krachten in om. door een door braak bij Witebsk de noordelijke frontvleugel tot ineenstorting te brengen. Ook houdt men hier ernstig rekening met nieuwe aanvallen van Staraja Russa uit> die, indien zij succes zouden hebben, een even ge vaarlijke situatie voor de noordelijke vleugel zouden kunnen doen ont staan als een Sowjet-Russische door braak bij Witebsk. Britse regering betuigt leedwezen GENEVE, 10 Febr. Volgens een Reuterbericht heeft de Britse gezant te Stockholm opdracht gekregen, de Zweedse regering naar aanleiding van de bomaanval op het Zweedse Rode- Kruisschip „Wiril" het oprechte leed wezen der Britse regering te betuigen. Enige honderden kilometers kanaal- boorden en tochten worden thans in de Wieringermeer kaalgeschoren. Het rietgewas moet voor Mei verwijderd zijn. hetgeen veel werk met zich brengt. Een rietscheerder aan het werk langs een kanaal in de Wierin germeer, (Foto CNFKuiper.) Ie. JAARGANG No. 35 VRIJDAG II FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Aanleg van wegen in het Karelischc oerwoud. Hout is in grote hoeveel heden aanwezig. (Foto Recla STOCKHOLM, 10 Febr. De be richten van ooggetuigen over de drie aanvallen, onlangs door de Duitse luchtmacht op Londen gedaan, geven alle te kennen, dat Duitsland er in geslaagd is in de tijd van zijn schijn bare werkeloosheid op het gebied van de luchtoorlog, toch een zeer ernstig concurrent te blijven. Een bijzonder licht wordt op dit feit geworpen door de strenge Britse censuurmaatregelen voor de gehele berichtgeving over de aanvallen. Nog nooit, heeft de pers zo weinig mogen melden en geen bijzonderheden over de eigenlijke luchtgevechten mogen publiceren. De luchtaanvallen, aldus zeggen de ooggetuigenberichten, leveren een even aangrijpend als schrikwekkend schouwspel op. Het is zeker, dat de Engelse autoriteiten dit weten en niet1 de illusie koesteren, dat zij de Londense bevolking over de sterkte der Duitse aanvallen kunnen mis leiden. Zij trachten echter door de strenge censuur de wereld te doen geloven, dat Duitsland's luchtactie verlamd, zo niet gebroken is. Een hooggeplaatst ambtenaar van het ministerie van Voorlichting heeft onlangs verklaard, dat het niet past in het plan van zekere ambtenaren van het Foreign Office, dat degenen, 'die hen onderhandelen, zouden vernemen, dat de Britse stelling van de aanstaande ineenstorting der Duit se luchtmacht onjuist is De Duitse luchtaanvallen op Lon den passen niet in Churchill's re cept, schrijft de „Völkischer Beobachtcr" met betrekking tot de Engelse manoeuvres om de uitwer king van deze aanvallen in de doof pot te stoppen, wat Churchill thans, zo vervolgt het blad, na de zware Duitse luchtaanvallen op Londen te berde brengt-, stelt zijn vorige ver doezelingspolitiek nog ver in de schaduw. De bevoegde Engelse in stanties, het Ministerie van Lucht vaart en dat van Voorlichting, heb ben niet alleen bewust volkomen valse cijfers over de aanvallende Duitse vliegtuigen gegeven, doch ook, in tegenstelling tot hun vroe gere gewoonte, elke berichtgeving over het verloop van de luchtge vechten streng verboden. Een dui delijke vervalsing wordt door het volgende voorbeeld aangetoond: bij een der aanvallen op Londen, waar aan honderden Duitse machines hadden deelgenomen, heeft de Engelse nieuwsdienst gemeld, dat enige Duitse vliegtuigen zuid-, zuidoost-Engeland en Londen heb ben aangevallen. De bedoeling ljgt voor de hand: Jarenlang heeft Churchill zijn eigen volk en de omringende wereld doen geloven, dat de luchtoorlog een vol komen eenzijdige aangelegenheid DEN HAAG. 11 Februari. Ten einde de beschikbai'e hoeveelheden werkkleding te bestemmen voor hen, van wie aangenomen kan worden, dat hun reserves zijn opgeteerd, zal tot het samenstellen van werkmans- paketten worden overgegaan. Handarbeiders en werkkledingdra- gers, die werkzaam zijn in bedrijven met 50 of meer werkkleding dragen de arbeiders (sters), dienén zich ter verkrijging van een dergelijk pakket te wenden tot hun werkgever, die zich voor het indienen van een col lectieve aanvrage voor werkkleding en werkmanspakketten kan wenden tot het districtskledingmagazijn (D.K.M.) van het rayon, waarin hij gevestigd is. De adressen dezer magazijnen en hun rayon zijn de volgende: Utrecht: Broederplein 37, Zeist (205)Noord-Holland: Beursplein 11— 17. Amsterdam (206)Zuid-Holland (uitgezonderd Rotterdam): Luth. Burgwal 10a, Den Haag (208); Noord-Brabant: Stratumsedijk 29a, Eindhoven (209); Zeeland: Markt 7, Den Bosch (210) en Limburg: Bour gognestraat 3032. Wijk-Maastricht (211). Voorlopig kunnen slechts in be perkte mate handarbeiders vooreen werkmanspakket in aanmerking ko men. De werkgevers, die reeds een collectieve aanvrage hebben inge diend behoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Zij krijgen dezer dagen automatisch bericht. Werkkledingdragers, die werkzaam zijn in bedrijven met minder dan 50 werkkleding dragende arbeiders (sters), en werkkleding dragende zelfstandigen kunnen zich voor werk kleding op de gebruikelijke wijze wenden tot de plaatselijke distribu- tiedienst die in zeer dringende ge vallen vergunningen zal verstrekken Een regeling voor de distributie van werkmanspakketten voor deze cate gorie zal t.z.t. worden bekend ge maakt. geworden is en dat de Duitse lucht macht. nooit weer in staat zou zijn terug te slaan. Deze bewering hoort thuis in het grote kader van de Engelse pogingen, de oorlog als practisch reeds gewonnen voor te stellen. In dit droombeeld past het al zeer slecht, wanneer nu de Duitse luchtmacht plotseling weer demon streert. dat zij nog altijd klauwen en tanden heeft. Nieuwe aanval op residentie van den Paus ROME, 10 Febr. De zender van het Vati'caan meldt, dat de zomer residentie van den Paus, Castelli Gandolfo, Donderdag opnieuw door Anglo-Amcrikaanse vliegtuigen is ge bombardeerd. De zender van Rome deelt in dit verband aanvullend mede. dat. de vliegtuigen in talrijke golven naderden en bommen, ook van zwaar kaliber, hebben neergeworpen op pau selijk gebied. Er werden wederom zware vernielingen aangericht. Enige bommen troffen het collegium de propaganda fide, dat één geheel vormt met de pauselijke villa en waar talrijke gezinnen van het pauselijk personeel, die bombardementsschade hadden geleden, waren ondergebracht. Talrijke doden en gewonden zijn ge vallen. Uit Vaticaanstad zijn terstond sanitaire. luchtbeschermings- en brandweerploegen naar Castelli Gan dolfo gezonden. Gaf conductrice te vroeg het vertreksignaal? ROTTERDAM, 10 Febr. Drie maanden gevangenisstraf heeft de Of ficier van Justitie mr. Baron van Dedem vandaag geëist tegen de 19- Jarlge conductrice bij de R.E.T. C. M. van P., die terzake van dood door schuld voor de rechtbank alhier te recht heeft moeten staan. Voorts eiste het O.M dat de conductrice voor de tijd van vijf Jaar zou worden ver boden haar beroep uit te oefenen. Op de achtste September van het vorig jaar ls op het Beursplein een ernstig ongeluk gebeurd. De 62-jarlge J. Wiesenhaan was nog bezig met In stappen op het voorbalcon van de bijwagen van lijn 10 toen de tram zich in beweging zette. De oude man viel en liep hierdoor zulke ernstige verwondingen op, dat hij 's anderen daags ls overleden. De vraag, die de rechtbank kreeg te beslissen was of de man door zijn eigen schuld onder de tram was geraakt of dat het onge luk aan onachtzaamheid van de con ductrice was te wijten. Verdachte verklaarde aan de rechtbank dat zij alvorens het lichtsein op groen te trekken zich eerst ervan had verge wist. dat geen passagiers meer bezig waren met instappen. De dochter en de schoondochter van het slachtoffer gaven de volgende lezing van het ge beurde: met zijn drieën hadden zij die bewuste middag op lijn 10 staan wachten, toen de tran; was voorge reden stapten de bolde vrouwen het eerste ln. Vervolgens zette de oude man de zakje6 met fruit op het voor balcon. doch op het moment dat hij zelf ln wilde stappen ging de tram ln beweging. De officier achtte mede door de ge tuigenverklaringen het bewijs geleverd dat de conductrice verzuimd had 'zich, alvorens het 6eln op veilig te trekken, ervan te vergewissen, dat alles veilig was. De schuld van ver dachte aan dc dood van Wiesenhaan achtte het O.M. dan ook wettig fen overtuigend bewezen en hiervoor eiste hij behalve ontslag uit haar be roep een gevangenisstraf voor de tijd van drie maanden. De pleiter mr. Cocrt vroeg vrijspraak. Uitspraak over 14 dagen. „Hier W.A." UTRECHT. 11 Febr. „De W.A. frontzorgactie 1943—1944" is de titel van de rede van banleider J. J. van der Hout, hoofd van de afdeling vorming en voorlichting van het stafkwartier der W.A., welke rede Zaterdagavond van 18.4518.55 uur zal worden uitgezonden over den zender Hilversum I. Nijmegen boven 100.000 inwoners NIJMEGEN. 11 Febr. Volgens de officiële opgave telde Nijmegen op 31 December 1943 101.425inwo ners. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 11 Febr. De trek king voor de Staatsloterij leverde .de volgende hoofdprijzen op: ƒ3000.— 14994; ƒ400.— 13026; 100.— 6954. Over den zwarten koolverkoper heb ik nog meer bijzonderheden. „Mijn groenteman." aldus de lezeres, js zich de laatste tijden gaan specia liseren in het aardig opmaken van IruitmandenHeel ivat manden met Iruit gaan uit zijn winkel naar men sen. die zich de luxe van zwarte prij zen kunnen veroorloven De mooiste appels en sinaasappels worden door „beter gesitueerden" (dat wil dus zeggen: mensen die zelf ook in de zwarte handel dik ver dienen) verorberd. Zou het niet beter zijn als dat fruit, dat nu uitsluitend langs clandestiene weg de winkel van den koolverkoper verlaat, eens ter beschikking iverd gesteld voor kin deren die geen snoepkaart en geen rokerskaart hebben? Maar... laat ik mijn zwarten groen teman niet zwarter maken dan hij is. Hij is zwart, maar hij is toch erg menslievend. Lees slechts wat er bi) hem op een groot bord in de winkel staat: ..Lege fruitkistjes om de kachel aan te maken, f0.25 per stuk." Kijk eens wat een mensenvriend: het fruit zwart naar de mede-zwar ten en aan de kistjes nog een grijp- stuiver verdiend van de gewone suf ferds. Zo krijgt de man 'bij een stij gende omzet van zijn dure fruit manden toch geen opstopping van lege kistjes in zijn winkel! En nog verder gaat de edele man, die zo goed onder toezicht staat: hij levert 'ook nog „extra"-levensmidde lenkaarten aan mensen, die daar het geld voor hebben. Zo handelt mijn groenteman in dit jaar dat hij. vanwege zijn vroegere overtredingen, onder toezicht staatf Hoe zal deze man stralcs wel han delen als zijn jaar toezicht om is?" Tijl kan aan deze hartekreet al leen toevoegen, aan het adres van dien groenteboer, ivat een Jordaan- jongetje eens zei toen meester sa menstellingen met fruit vroeg: na de fruitmesjes en fruitmandjes van zijn vriendjes kiuam het ventje voor de dag met het echt-Hollands woord fruitkreng. Want dat zei zijn moeder elke morgen tegen hem, als hij naar school ynoest. Pas als de Prijsbeheerslng tegen deze koolverkopers-fruitmand-specia listen ook J'r uit kreng! zegt en de zaak radicaal sluit of nog beter! cr direct een ander inzet, da» zal het beter worden. Want laat de huisvrouw niet ver geten, dat er ook anderen zijn Aan een pleintje in Utrecht ken ik twee groentehandelaren tegenover elkaar Beiden kregen gisteren witlof. Bij den enen was gisteren alleen voor de „ijoe- de klanten" witlof te krijgen, maar uitsluitend zwart. Bij den ander kreeg elke klant gewoon witlof, tegen gewone prijzen. Ik teken hierbij ter verduidelijking van de situatie aan, dat de man van de zwarte witlof „goed" is. terwijl de ander verkeerdis In het politieke. Maar wat betreft de groente hadden iie twee begrippen aan weerskanten van de straat blijkbaar stuivertje ge wisseld... TIJL. n LEIDS NIEUWS De verduistering begint heden om 17.45 uur en eindigt om 8.00 uur. Maan op 20.05 uur, onder 9.17 uur 17 Febr. L.K., 24 Febr. N.M., l Maart E.K.. Zij maakten misbruik van Duits uniform N Het is de Leidse politie door knap speurderswerk gelukt de jhand te leggen op vier gevaarlijke individuen, die zich met een ongelooflijke bru taliteit aan roof, diefstal en afper sing hebben schuldig gemaakt. De manier van optreden van deze vier heren, de 23-jarige P C. de V„ de 24-Jarigc B. V., de 22-Jarlge L. N. en de 24-Jarlge V. D.. allen uit Lei den. was van die aard. dat de slachtoffers geen aangifte bij de politie durfde te doen. Hierdoor bleef de politie onkundig van deze feiten, doch zij is er desondanks toch jn geslaagd, een eind te maken aan deze praktijken. Eén dezer dagen kreeg de zaken man K. alhier, bezoek van drie he ren. Deze gaven zich. uit voor Sichcrheitspolizei, waarbij zij mis bruik maakten van een Duits uni form. Onder bedreiging met straf en* arrestatie, wisten zij K. een be drag van ongeveer 1900 afhandig te maken. De heren hadden zelfs een „arrestatiebevel". Om hun op treden een schijn van waarheid te geven, speelde P. C. de V.. die aan het slachtoffer bekend was, voor arrestant van de andere twee. Het optreden van deze personages is zo danig geweest, dat K. zich niet tot de politie heeft gewend. Even brutaal was de roofoverval op den 65-jarigen antiquair H. v. B. alhier. Op klaarlichte dag gingen zij zijn winkel binnen en sloegen den anti quair tegen de grond. De oude man viel naast een kolenbak en had nog zoveel tegenwoordigheid van geest, dat hij vlug zijn portefeuille, waarin zich een tamelijk groot bedrag be vond. uit zijn binnenzak nam en onder de kolenbak schoof. Zijn aan randers hebben hem vervolgens naar een achter de winkel gelegen ka mer gesleept., waar zij zijn kleren doorzochten. Toen zij geen geld konden vinden, hebben zij hun slachtoffer met touwen vastgebon den en hem een zak over het "hoofd gedaan, waarna zij hem achterlie ten. Van B. is blijkbaar zodanig van het geval geschrokken, dat hij met niemand over het gebeurde heeft gesproken en ook hij heeft geen aangifte bij de politie gedaan. De politie vestigt er de aandacht op. dat het zeer waarschijnlijk is dat deze onverlaten zich nog aan meer dergelijke feiten hebben schul dig gemaakt. Wie het slachtoffer geworden is of aan wien dergelijke feiten bekend zijn, wende zich voor al tot de politie. VERGUNNINGEN VOOR KOF- FIETENTEN. Het is gebleken, dat meer toezicht op z.g. koffletenten gewenst ls. Te dien einde behoren het oprichten en het exploiteren van alle koffietenten, dus ook van die. welke op aan de weg gelegen parti culier terrein worden of zijn ge plaatst, van een vergunning afha'n- kelijk te worden gemaakt. Daartoe heeft de burgemeester de verorde ning op de Straatpolitie gewijzigd. De wijzigingsverordening is heden afgekondigd en treedt 14 Februari a.s. in werking. MUNCHEN. 10 Febr Rijksminis ter dr. Göbbels heeft heden den nieuwen president der Deutsche Aka- demie, Rijksminister dr. Seyss- lnquart, geïnstalleerd. „Deze oorlog wordt niet alleen op militair gebied uitgevochten. Ook de krachten van het geestelijk leven moeten gemobiliseerd worden. Ver breiding en cultivering en bescher ming van de Duitse moedertaal is nodig. Geen generaal heeft zich voor het afschudden van het napoleon tische juk zoveel verdienste verwor ven als Fichtc met zijn „Reden an die deutsche Nation", aldus dr. Göb bels, die tenslotte de door den Führev ondertekende oorkonde overhandigde en daarmede aan den Rijksminister de leiding gaf van een van de kost baarste en aanzienlijkste organisaties van het Duitse geestelijke en politieke leven. Rijksminister dr. Seyss-lnquart her innerde er aan. dat de stichting van de Deutsche Akademie in 1925 ge schiedde, in een tijd, die niet alleen aan alle internationale stromingen in Duitsland brede ruimte liet, maar ook sterke particularistische verschijnse len duldde, doch voor een nationale zending weinig begrip had en volkse gezindheid vaak bespotte, zo al niet vervolgde. Desondanks kwamen ln 1926 de Duitse cursussen voor buiten landers. in 1932 het werk van de pro paganda voor de taal ln het buiten land en m 1934 het tijdschrift „Deutsch-Unterricht in Ausland" tot stand. Het verloop van de oorlog heeft de sfeer van actie der Akademie belang rijk uitgebreid. In Noord-, Zuid- en West-Europa* neemt de bereidheid om de Duitse taal te leren toe. De Führer verleende in November 1941 de rech ten en plichten van een publiekrech telijk lichaam aan de Akademie. Dat was de erkenning van do staat voor haar werk. Na een overzicht van het dagelijks werk, verklaarde de president, dat het voor 1944 ter hand genomen pro gram ln het Europese buitenland het viervoudige omvat van wat ln 1940 gegeven werd. „Ook de Deutsche Aka demie staat in het gebeuren van deze tijd en in de beslissing van de tweede wereldoorlog De verliezer is de ver nietigde. Er is geen buitenstaander. Dat geldt ook voor de Deutsche Aka demie als een cultuur-politieke instel ling. Dat wij tegenwoordig juist ln onze culturele waarden getroffen wor den, maakt deze worsteling ook voor de Deutsche Akademie tot naar eigen zaak. Wij strijden voor het leven van het Duitse volk. voor de vrijheid van den Duit sen en Europesen mens. Wij weten, dat duizend jaren der geschie denis der mensheid hun zin zouden verliezen en de belangrijkste presta ties van de menselijke geest verdaan zouden zijn. wanneer met ons het avondland zou uitdoven. Daarom weten wij. dat wij zullen overwinnen. Wij treden in één gelid: bij het Duitse zwaard ook het Duitse woord, opdat de hoogste goederen der mensneld behouden zullen worden voor de eeuwige toekomst van ons volk." HANDELSREGISTER. In het Handelsregister zijn dc volgende wij zigingen aangebracht: Stoombroodfa- brlek ,,De Vereniging", Lelden. Leven daal 71 en Gccrcgracht 15. Ovorl. Venn.: P, H. van Dorsten. Lelden, dd. 29 Jan. 1D44. N.V. Stoombroodfabrlek en Melkinrichting „De Verecnlging" v.h. Koole, Nlcola Compagnie. Lel den. Geeregracht 15. Overl. Dir.: P. H. van Dorsten. Lelden, dd. 29 Jan. 1944. Firma wed. B. van Dorsten, Lel den. Levendaal 35. winkel ln brood, koek, banket, zuivelproducten. Ovorl. elg.: P. H. van Dorsten. Lelden, dd. 29 Jan. 1944. N. olg.: wed. Chr. M. van DorstenGlezen. Lelden. Staats' Zaad teelt en Znadhandel Handel in Land en Tuinbouwproducten iB.P.). Hllle- Rom, Haarlemmerstraat 33. Venn.: J. w. A. H. V. en W. A. J Staats. Hllle- gom. A. H. Staats. Hlllegom. Haarlem merstraat 35. bloembollen en plantcn- kwekerlj. bloembollcnhandel, import en export, handel ln zaden, land- en tuinbouwproducten. De handel ln za den. land- en tuinbouwproducten ls overgedaan nan J. W. A. cn W. A. J. Staats. Hlllegom, die de zaak zullen drijven onder de naam „Staats Zaad teelt en Zaadhahdel, Handel ln Land en Tuinbouwproducten". Th. S. Vol- water (B.P.), Alkemade, Zuldelnde 60. kweken van en handel ln bloemen on uitoefenen van hot tulndersbedrllf. Venn.: Th. S„ J. M„ M. J. en P. G. Volwater, Roelofarendsveen. Algemene Coöperatieve Aankoopvereniging G.A., Loiderdorp, Achtnovenerweg 4. Hoofdz. Rotterdam, Haringvliet 100. Aan- cn verkoop van alle bedrijfsbenodlgdhe- den voor don land- en tuinbouw. WARMOND Aan de noodrem getrokken J A. Burgerhout uit Warmond moest voor den Leidsen kantonrech ter-tercel): -staan-omdat-hij op 14 Sept. '43 onder de gem. Warmond in de trein Den HaagAmsterdam aan de noodrem had getrokken. Ver dachte verklaarde aan den hoofd conducteur van de trein Reuvers en aan den Stationschef C A. de Bruin in Den Haag gevraagd te hebben te Warmond te stoppen. De hoofdconclucteur verklaarde geen lastgeving tot stoppen te War mond ontvangen te hebben, wat door den Stationschef De Bruin uit Den Haag bevestigd werd, wel had verdachte gezegd, als dc trein in Warmond niet stopt, trek ik aan de noodrem. Het O.M. wees verdachte er op, dat hij de dienstregeling niet in de war mocht sturen en eiste 15 boete of 5 dagen. Uitspraak conform. VOLKSCULTUUR EN KUNS7 Delicate tekeningen van Reinder Visscher Hoe belangrijk is toch het kiezen van de werken, die op een tentoon stelling zullen uitkomen. Zo zagen wij een klein jaar geleden in Rot terdam een aantal doeken van Rein der Visscher, die thans in Kunstzaal Plaats worden tentoongesteld en des tijds een wel zeer onvolledig beeld gaven van de persoonlijkheid van de zen kunstenaar. Het zijn vooral de tekeningen, die daar in Rotterdam ontbraken. Deze stille, grijze prenten tonen Visscher op zijn best. Er zijn een tederheid en zorgvuldigheid in aanwezig, die men in de schilderijen meestal tevergeefs zoekt. In het Parkgezicht en het Landschapje met herten, de beste stukjes op de expositie, onthult zich een waarlijk dichterlijke ontroering. Die stilte, die omwarende grijzen, dat nevelachtige, het is uitstekend ge troffen. Ook in ae schilderijen vindt men vaak dergelijke teerhartige stemmig heden, maar waar de tekeningen ijl en delicaat zijn, blijft de verf soms wat te schraal en gloedloos. Dit neemt niet weg, dat het Rivierge zicht op de Waal bijv. ontegenzeg gelijk charme bezit. Wij hebben hier te doen met een buitengewoon gevoelig, aan het be schroomde grenzende talent, dat zich bepalend tot het kleine en in nige. iets wezenlijks tot stand kan brengen. Deze tentoonstelling van goed gekozen werken blijft tot en met 25 Februari geopend. D. V NIJLAND. SPORTNIEUWE Luc van Dam en Gerard van Loon te Hamburg BERLIJN. 10 Febr. Naar wij vernemen zullen op Zondag 20 Fe bruari a.s. ln Hamburg wederom internationale bokswedstrijden wor den gehouden. Op deze wedstrijden zullen de Nederlandse boksers Luc van Dam en Gerard van Loon tegen elkaar uitkomen. Achtlcamp van A.S.V.A. AMERSFOORT. 11 Febr. De uitslagen der tweede ronde van de hoofdgroepen van de schaak-acht- kamp van A.S.V.A. luiden: Groep a: mevrouw Koomen—Huisman 1—0; groep b: Meckman—Geudeke 0—1, Asperslag—Van Hamersveld 1—0; groep c: Broersen—Flengte 1—0. Van de eerste ronde hadden de afgebroken partijen het volgende resultaat: Groep b: Wlchard—Geu-. deke 0—1; groep c: Broersen—Vogel è-i- Deetos bij H.K.V. op bezoek DEN HAAG 10 Febr. De korf- balcompetitieleider stevent met volle zeilen op het einde van het wedstrijd- rooster af. Slechts de ploegen, die niet kunnen spelen, hebben vrijaf. Dat zijn van de eerste klas Het Zui den en HSV, die elkaar reeds twee maal ontmoetten. Deetos, wiens veld reeds tweemaal achter elkaar werd afgekeurd, zal het nu maar eens in Den Haag gaan proberen bij HKV. Op een der eerste competitiedagen wisten de Dordtena- ren op eigen veld ternauwernood met 4—3 van de Hagenaars te winnen. We vertrouwen, dat ze in de residen tie zoveel gevaar niet zullen lopen. Achilles heeft het dit seizoen niet eens zo slecht gedaan en het maakt een goede kans op de derde of vier de plaats. De zwart-witten zullen dan ook hun beste beentje voorzetten nu ze as. Zondag bij Ons Eibernest op bezoek gaan. Al zal het niet gemak kelijk gaan we herinneren aan het gelijke spel van de Eibers tegen Gymnasiasten toch zien we Achil les wel winnen. Verder staat DKC—Gymnasiasten op het programma. Of de Delftse ploeg Zondag a.s. een veld te zijner beschikking zal hebben, ls ons nog niet bekend. Zo nodig zal in Den Haag gespeeld worden. De Haagse geelzwarten zullen deze partij wel succesvol beëindigen. In de tweede klas zullen waar schijnlijk twee voorlopige beslissin gen vallen. In de eerste plaats t.a.v. de eerste plaats, daar Vicus Orientis I. de leider, tegen Ready, nummer twee. binnen de lijnen komt. Wint de Leidse ploeg, en dat is wel haast zeker, dan ligt de weg naar het kampioenschap zonder hindernis voor hem. Verder krijgt Fluks één der weinige kansen een of beide punten te bemachtigen, nu het tegen V.O. 2 speelt. Of het de rood-wltten zal ge lukken, is een andere zaak. Voor III A zal ook een voorlopige beslissing kunnen vallen, als Gym nasiasten 2 Olympiaan een neder laag toebrengt. En daar ls grote kans op. Achilles 3 zal wel als num mer drie eindigen. Zondag wordt met Fluks 2 afgerekend. Ready 2 gaat bij Algemene op bezoek en kan een kleine zege behalen. Het Zui den 3 verliest thans van Rood Wit. Algemene 2 heeft het gepasseerde Zondag zo goed gedaan, dat we HKV 2 voor de Leidenaars moeten waarschuwen. Die Haghe 2 en Rea dy 3 ontlopen elkaar weinig in kracht. Emma verliest van HSV 2. Programma voor de Technische Dag DEN HAAG. 11 Febr. Het pro- gramma voor de op Zondag 5 Maart te houden technische dag van de N.V.B. luidt: PSV-t-errein te Eindhoven: Zuid Noord: GoffertlStadion te Nijme gen: OostWest; Ajax-terrein te AmsterdamAmsterdam—Rotter dam; DFC-terrein te Dordrecht: DordrechtDen Haag; Roermond terrein te Roermond: Limburg Utrecht; Heracles-terrein te Almelo: Twente—Haarlem; RFC-terrein te Rotterdam: Rotterdam 2e kl.—Am- sterd. 2e kl.; VUC-terrein te Den Haag: Haagse 2e en 3e kl.—Haarl. 2e en 3e kl.: Alcmaria-Vtctrlx-terrein te Alkmaar: Noord-Holland—Leiden; Goude-terrein te Gouda: Gouda— Gooi en Eemland; Emmen-terreln te Emmen: Drente—Twentse 2e kl.; Harlingen-terrein te Harllngen: Har- llngenLeeuwardenZAC-terrein te ZwolleZwolle—Friesland. De L.K.B.-wedstrijden voor Zondag Het programma voor de L.K.B.- wedstrijden voor as. Zondag luidt als volgt: Algemene 3—Fluks 4 (10 uur). Zuiderkwartier 3—Vicus Orientis 3 (12 uur). Fluks zal zich vermoedelijk wel handhaven tegen Algemene, daar het Fluks-twaalftal versterkt zal uit komen. Vicus Orientis zal weinig moeite hebben met de ploeg van Zui derkwartier en we zien het daarom ook winnen. De kooiclub wist het kampioen schap van de L.K.B. Ie klasse te be halen en zal zich ook wel in deze competitie weten te handhaven. Adsplrantenwedstrijden. Ie klasse: Algemene bVicus Orientis a, Vicus Orientis b—Alge mene a. 2e klasse; Vicus Orientis c—Zui derkwartier b, Fluks a—Algemene c, Algemene d—Vicus Orientis d. Vicus Orientis a zien wij winnen van Algemene b. terwijl Algemene a een goede kans heeft tegen Vicus Orientis b Zuiderkwartier en Vicus Orientis c zullen elkaar niet veel ont lopen. doch eigen omgeving kan suc ces brengen aan de kooiclub. Fluks achten we in staat van Algemene c te winnen, terwijl Algemene d een kleine kans heeft tegen Vicus Orienti*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1