HET DAGBLAD Sterke Sowjetaanvallen wederom afgeslagen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Marshall-eilanden, nieuwste brandpunt van de strijd Duits weermachtsbericht In tegenaanvallen. 73 vijandelijke pantserwagens vernietigd Het bruggenhoofd bij Nikopol ontruimd Opgeven van Nikopol van weinig invloed Zó liggen de verhoudingen! Jeugdbeweging en voorlichting Grote Amerikaanse overmacht Zware strijd nog te verwachten V.U.C.'s protest is afgewezen 31 bommenwerpers boven Frankfurt neergehaald HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER 9 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: ..Vervuld van een voorbeeldige strijdgeest sloegen onze troepen in zware afweergevechten bij Nikopol, ten westen van Tsjerkassy. ten oos ten van Sjasjkof. ten zuiden van de Beresina. ten zuiden en ten westen van het ümenmeer. alsmede in het gebied van Loega sterke bolsjewis tische aanvallen en doorbraakpogin gen. nadat plaatselijke penetraties waren opgeheven of afgegrendeld, af. Het bruggehoofd van Nikopol werd na een zorgvuldige vernieling van alle militaire en voor de economische oorlogvoering belangrijke installaties volgens bevel ontruimd. Ten oosten van Sjasjkof werden bij de afweer en bij tegenaanvallen 58 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Ten zuiden van de Beresina. waar de bolsjewis ten met formaties strafgevangenen aanvielen, werden nog 15 andere gevechtswagens stukgeschoten. In het gebied van Witebsk beperk ten de bolsjewisten zich na de zware verliezen der afgelopen dagen tot enkele zwakke aanvallen, die in het geconcentreerde vuur afgeslagen werden. Bij de zware afweergevech ten tussen Pripet en Beresina heb ben zich de onder bevel van den generaal der artillerie Weidling strij dende 36ste en 134ste infanterie-divi- sies aangevoerd door de dragers van het eikenloof kolonel Conrady en luitenant-generaal Schlemmer schit terend gehouden, In het landlngshoofd van Nettuno werden onze stellingen in weerwil van de hardnekkige Britse tegen stand verscheidene kilometers vooruit geschoven en 700 gevangenen ge maakt. Sterke door pantserwagens en scheepsartillerie gesteunde vijan delijke tegenaanvallen werden afge slagen. De gevechten zijn nog aan de gang. Onze luchtmacht stelde vijan delijke batterijen bij Aprilia door voltreffers buiten gevecht, vernielde verscheidene opslagplaatsen van ma teriaal en vernietigde zes vijandelijke vliegtuigen. Vijandelijke ontschepin gen in het landingshoofd werden door Verdere consolidering in het Oosten BERLIJN, 9 Febr. Volgens te Berlijn ontvangen berichten staat het oostelijk front in het teken van een krachtige Duitse weerstand, die den Sowjets een verder oprukken verhindert, De ontruiming van Niko- EdI en het prijsgeven van het bruggc- oofd op de linker Dnjeproever heeft weinig of geen invloed op de algeme ne militaire situatie. Naar te Berlijn verklaard wordt, kon de ontruiming van Nikopol on gestoord plaats vinden. De Duitse troepen hebben ten westen van do stad nieuwe stellingen betrokken, waarin zich momenteel hevige ge vechten met formaties van het rode leger afspelen. In de gehele sector van de Dnjeprbocht is slechts het Sowje.toffensief ten zuiden en ton noordoosten van Kriwoirog van betekenis Ook bij Tsjerkassy, waar de Sowjets de laatste dagen met alle ter beschikking staande middelen een beslissend succes hoopten te boe ken, heeft de aanval nog slechts een plaatselijk karakter. Hoewel officieel nog slechts weinig medegedeeld is van de Duitse tegen aanval op de zuidelijke vleugel van de Sowjetpenetratie ten westen van Rowno, kan uit de beperkte activiteit der ver naar het westen opgerichte Sowjetformaties de conclusie getrokken worden, dat het Duitse offensief zijn uitwerking niet mist. Wederom hebben de Sowjets het grote offensief tegen Witebsk stop gezet. Men kan veilig aannemen, aat de succesvolle Duitse verdediging daaraan niet vreemd is. Toch schijnt het Sew jetopperbevel zijn plan nen in deze sector nog niet opgege ven to hebben, want Duitse waarne mingen hebben aan het licht ge bracht, dat de sterk gedunde divisies momenteel met reserves aangevuld worden. In de noordelijke sector hebben de Sowjets gedurende de laatste twee dagen geen succes meer kunnen boe ken. De opmars in de richting van Narwa is tot staan gebracht en de aanvallen op Loega konden worden afgeslagen. Duitse successen bij Aprill ia BERLIJN. 9 Febr. De gebeurte nissen op het Italiaanse front worden beheerst door de Duitse successen bij Aprillia Door een geconcentreer de Duitse aanval van het westen, noorden en noord-oosten uit werd deze stad na hevige gevechten her nomen. Engelse en Amerikaanse for maties werden verscheidene kilome ters teruggeslagen. Naar te Berlijn verklaard wordt moet de actie tegen Aprillia niet beschouwd worden als een op zichzelf staande gebeurtenis. De Duitsers ontwikkelen nog steeds een groto activiteit tegen het brug gehoofd van Nettuno. De ontschepin gen van oorlogsmateriaal en verster kingen liggen doorlopend onder een krachtig vuur der zware Duitse artil lerie. Ook het luchtwapen heeft de laatste dagen met groot succes in de strijd ingegrepen. DEN HAAG, 10 Febr. Bij de heden gehouden trekking voor de Staatsloterij zijn de volgende prij zen gevallen: 1000 met premie ƒ30.000: 7729; 1000: 3318. 3754; ƒ400: 10256. 11115. 12741, 15732; ƒ200: 8393. 10890. 13852. 16899; 100: 4106, 4622. 5984, 6291. 9082. 9826, 11530, 12273, 13290, 13664, 21657. slagvliegtuigen en zware batterijen doeltreffend bestookt. Aan het zuidelijke front leefden de gevechten in de sector van Cassino- Meterelle weer op. Talrijke vijande lijke aanvallen bleven hier tevergeefs. Formaties Amerikaanse vliegtui gen ondernamen op 8 Februari des middags opnieuw een terreuraanvai op plaatsen in West-Duitslarid. in het bijzonder werden woonwijken der stad Frankfort am Main zwaar getroffen. De bevolking leed verlie zen. Strijdkrachten der luchtverde diging vernietigden ondanks de on gunstige voorwaarden voor de af weer 31 vijandelijke vliegtuigen, voor het merendeel viermotorige bommenwerpers. In de afgelopen nacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bom men neer op west- en noordwest Duitsland. Ultimatieve eis van Amerika aan Finland HELSINKI. 9 Febr. Inzake de berichten uit Washington over een nieuwe ultimatieve eis van Huil aan Finland publiceert het Finse pers agentschap een bevestiging van het Finse ministerie van buitenlandse zaken, waarin gezegd wordt, dat de Finse minister van buitenlandse zaken van den Amerikaansen zaak- gelastige te Helsinki een dergelijke verklaring van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken in derdaad heeft ontvangen. Luchtaanvallen op Frascati, Orte en Viterbo ROME. 9 Febr. De Anglo-Ame- rikaanse luchtmacht heeft in de om geving van Rome opnieuw zware ter- reuraanvallen ondernomen op de steden Frascati Orte en Viterbo, alsmede op een aantal kleine plaat sen. De bevolking leed deels zeer zware verliezen. De schade aan woonhuizen en openbare gebouwen is aanzienlijk. Bij de luchtaanval op de stad Florence is ook de bekende kunstenares Llna Cavallieri gedood. Oprichting van fascistisch élite-corps ROME, 10 Febr. Naar de secre taris-generaal van de republikeinse fascistische partij Pavolini mede deelde, heeft de Duce de opstelling bevolen van een fascistisch élite corps. dat de naam draagt: „Onore e Combattlmento" (eer en strijd). Alle fascisten van 18 tot 25 jaar kunnen hiervan lid worden, waarbij zij zich tót dè volgendevier punten verplichten: 1. Voortzetting van de strijd aan de zijde van Duitsland en van de overige bondgenoten tot aan het ze gevierende einde. 2. Absolute trouw jegens den lei der der revolutie Benito Mussolini. 3. De bereidwilligheid om in de oorlog altijd zijn plaats in de voor ste gevechtslinie in te nemen. 4. In vredestijd volledige toewij ding van den persoon in 't politieke leven van den fascio en medewer king aan de nationale opbouw der fascistische republiek. Ie JAARGANG No. 34 DONDERDAG 10 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Ravitaillering ondanks winterstormen. Voor de in het gebied van Kirowo- grad in zware afweerstrijd staande Duitse formaties, die de door de Sowjets onder zware bloedige verliezen ondernomen doorbraakpogingen, steeds weer hebben afgeslagen, wordt ondanks de diktvijls grote moei lijkheden, voor een goede ravitaillering gezorgd. Atlantic-Holland Met ons beijveren zich vele kran ten in Nederland om .meer eenheid onder de Nederlandse Jeugd te brengen. Wij behoeven onze le zers niet tc verhelen, dat de Jour nalisten. die deze taak op zich ge nomen hebben, er met alle kracht naar streven het hunne er toe bij te dragen om deze eenheid te be vorderen. Zij hebben namelijk in gezien, dat hier een terrein te be werken valt, waarop positieve resul taten tc behalen zijn. Want wat is op het ogenblik noodzakelijker, dan onze Jeugd te behoeden voor geva ren, die haar zo er niet met kracht ingegrepen wordt beslist naar de afgrond voeren? Dat is een belang, dat ons rechtstreeks raakt, omdat het welzijn van ons volk er mee gemoeid is. Een krachtige en gezonde jeugd betekent een krachtig en gezond volk, maar een jeugd, die het aan leiding ontbreekt, die ver kommert dan wel opgroeit in ban deloosheid, brengt onmiddellijk een afname van de volkskracht met zich mede, wat vérstrekkende gevolgen kan hebben. Van den journalist, die op dit mo ment over jeugdzaken schrijft en mag -verwacjht worden, dat hij ln het volle besef van zijn verantwoorde lijkheid, voorzichtig te werk gaat en dat hij vooral geen punten gaat aansnijden, waarvan hij niet of niet voldoende op de hoogte is. Daar door toch kan hij in hoge mate het jeugdbelang en het. algemeen belarr schaden, omdat hij dan op initiatie ven, die juist ln het leven geroepen worden om de jeugd te beschermen, een totaal verkeerd licht kan wer pen. Kortgeleden heeft zich het ge val voorgedaan, dat het „Algemeen Handelsblad" een uitvoerig artikel wijdde aan de positie van onze jeugd en daarbij een eigen ziens wijze gaf over een te volgen Jeugd- politiek, die tot redelijker verhou dingen onder onze jeugd zou moe ten leiden. Ongetwijfeld een artikel, dat enige belangrijke punten aanroerde en ge- BERLIJN, 10 Febr. Te Berlijn zijn thans zowel uit Japanse als uit Amerikaanse bron voldoende be richten binnengekomen om zich een voorlopig oordeel te vormen over het nieuwste brandpunt van de strijd in de Stille Oceaan, de Marshall-eilanden. Dc Amerikaanse landing als zodanig was voor de Japanners geen verrassing, een ge combineerde operatie van zo grote omvang als hier onder de persoon lijke leiding van dén opperbevelheb ber der Amerikaanse pacificvloot, admiraal Nimitz, werd ondernomen, kan niet absoluut geheim worden gehouden, al is het alleen maar om de langdurige voorbereiding, welke zij eist. Bovendien heeft men te Tokio de aanval op de Marshall eilanden van meet af aan als een logisch gevolg op de bezetting van de Gilberteilanden beschouwd. Uit de Japanse berichten blijkt, dat de Amerikanen een sterke vloot, waaronder verscheiden slagschepen en minstens enige dozijnen vlieg dekschepen, hadden geconcentreerd, terwijl de vliegtuigen, die van de vliegdekken uit opereerden nog wer den gesteund door bommenwerpers met grote actieradius, die van de Gilberteilanden opstegen. Gedurende de gehele maand hebben de Amerikanen verkenningstochten, waaronder verschillende geforceerde met ondersteuning van vlootstrijd- krachten, tegen de Marshall-eilan den ondernomen. Volgens Amerikaanse berichten, die van Japanse zijde worden bevestigd, had admiraal Nimitz voor de aanval op de Marshall-eilanden de sterkste strijdkrachten geconcentreerd, die tot dusver in de Stille Oceaan hebben geopereerd. In tegenstelling tot het geen bij de landingen op de Salomo- nen. New Britain en de Gilbert eilanden het geval is geweest, had den de vliegdekschepen ditmaal geen zuiver defensieve, doch ook een of fensieve taak. Voor een deel trans porteerden zij n.l. jachtkruisers, mid delbare en zware bommenwerpers en zelfs torpedovliegtuigen, om even tueel tegen Japanse oorlogsschepen te opereren. De landing werd ingesteld met een breed opgezette luchtactie, die het tweeledig doel nastreefde: aan de Japanse verdediging op de eilanden, waar men wilde landen, de eerste slagen toe te brengen, en tegelijker tijd eventueele versterkingen, die de Japanners van elders zouden trach ten aan to voeren, in bedwang te houden. Superieure Amerikaanse strijdkrachten De eigenlijke landing vond plaats op de Kwadjelein-eilanden, n.l. in het zuiden van het eiland Kwadje- lein zelf en verder op Roi in het noorden alsmede op de zuidelijk ge legen Namoe Athol. De Namoe- eilanden, die slechts over een klein garnizoen beschikten, konden door de superieure Amerikaanse strijd krachten spoedig overmand worden. Roi, dat door een vliegveld van meer belang is, schijnt na harde strijd eveneens in Amerikaans bezit te zijn. Op Kwadjelein wordt nog gevochten en volgens Japanse berichten zijn aan de vierde divisie Amerikaanse mariniers ernstige verliezen toege bracht. Intussen acht men te Tokio het Japanse garnizoen wel nauwe lijks in staat om de aanvallers nog lang het hoofd te bieden. Daarmee hebben de Amerikanen het voordeel bereikt, dat zij vaste voet op de Marshall-eilanden hebben gezet en het verleden leert, dat zij een positie taai weten te verdedigen. Aan de andere kant hebben zij slechts het minst gevaarlijke deel van hun taak volbracht, daar de rest der eilanden hoogstwaarschijnlijk bedui dend sterker verdedigd wordt. Het geheel van de strijd kenmerkt zich door de Amerikaanse strategie, eerst de zwakste punten van het Ja panse verdedigingssysteem te ver kennen, zich daar vast te zetten om vervolgens met superieure strijd krachten en vooral een overvloed van materiaal de sterkere punten gelei delijk te zuiveren. Voorlopig ziet het er naar uit, dat de Japanners zich tot een defensieve tactiek beperken, teneinde tijd te winnen voor een concentratie van materiaal en strijdkrachten. Tot dus ver hebben zij slechts gemeld, dat er twee Amerikaanse torpedojagers -en een kruiser tot zinken zijn gebracht, terwijl het aantal neergehaalde vlieg tuigen beperkt is. tuigde van een ernstige wil om in een belangrijke materie klaarheid te ver schaffen. In het slot echter wordt een opmerking gemaakt, die de on deskundigheid van den schrijver op dit gebied bewijst en die er onnodig toe medewerkt, dat nog meer mis verstanden rijzen. Het Handelsblad schrijft namelijk: „...Verder hebben het Ned. Ar beidsfront en de Ned. Jeugd-Her- berg-Centrale kader aan. den Jeugdstorm onttrokken en In direct nevcn-organlsatles op gericht om Jongeren te bereiken, die door vooroordeel en andere omstandigheden den weg tot den Jeugdstorm niet vinden en die toch bereid zlln mee te werken aan de opvoeding van de Jeugd. Wij Juichen van harto toe, dat de Ned. Jeugd Herberg Centrale alles ln het werk stelt, om de Jeugd, die niet den weg tot den Jeugdstorm vindt, te willen samen bundelen. door het organlseeren van weekeinden, waarbij men el kander wederzijdsch opvoedt of door het beoefenen van sport, waardoor het lichaam wordt ge staald. Maar welk positief Ideaal be zield de Jongeren, die ln deze or ganisatie worden samengebundeld, wanneer men elkander uitsluitend bewaart voor verwording en onder gang? Uiteindelijk bereikt men alléén iets met posi tieve gedachten en ide ale n." En voorts: Laat men tenslotte het kader zooveel mogelijk con- centreeren ln den Jeugdstorm en niet teveel onttrekken voor andere doeleinden. Want de tegenwoordige Jeugdstorm alleen ls de stam- organisatie, die ln de toe komst do geheele Nederlandsche Jeugd zal moeten opvoeden tot een eensgezinde ordelievende en moe dige Jeugd I/crhaaide malen reeds hebben wij er in ons blad naar gestreefd om de Juiste positie van de N.J.H.C. en van de Jeugdgroepen van het Nederland se Arbeidsfront in onze jeugd, duide lijk te maken. Zij hebben ieder voor zich een zeer speciale taak, die en dit dient hier nadrukkelijk vastgesteld te worden zich niet over een zekere tijdsperiode- uitstrekt, doch ook na deze oorlog ge handhaafd blijft. Want het is ten enenmale onjuist om het werk van de N.J.H.C., van de Jeugdgroepen in het Arbeidsfront en van de Jonge Landstand als een tijdelijk iets te zien of als een tussenvorm voor een binnen bepaalde tijd plaats vindende overgang in een groter geheel Want zowel dc NJ H.C., het Arbeidsgebied Jeugd als de Jonge Landstand vervullen een geheel zelf standige taak. die buiten het be stek van de Jeugdstorm valt, die een algemene Nederlandse jeugdbe weging wil zijn, waarin de jeugd op gevoed wordt tot fiere, zelfbewuste en krachtige jongens en meisjes, ter wijl aan bovengenoemde jcugdbindin- gen een nauwkeurig omschreven, organisatorische opgave is gesteld. En wel aan de N.J.H.C. om het jeugdherbergwerk leiding te geven, aan de Jeugdgroepen van het Arbeids front om de sociale belangen van de jonge arbeiders in de bedrijven te behartigen, aan de Jonge Landstand om de boeren jeugd te binden en te leiden. Bezien we het werk van deze instellingen in dit licht, dan zullen wij er in het vervolg wel voor oppas sen om verkeerde gedachten te uiten over hun werk en dat van de „stam- organisatie". De drie genoemde jeugd- bindingen zullen nooit de Jeugdstorm afbreuk doen of zelfs „beconcurreren", maar zij vormen ook geen nevenorga nisaties van de Jeugdstorm, ook geen indirecte! Het is te betreuren, dat het onver antwoordelijke artikel van den ,.Han- delsblad"-redacteur opnieuw de klare lijnen vertroebeld heeft. Wellicht kan hier de hoogste leiding op het terrein van de organisatie van dc Jeugd een corrigerend woord spreken. Japanse offensief in Burma BERLIJN, 9 Febr. In de Rijks hoofdstad worden de verrichtingen van het Japanse leger, dat in samen werking met de divisies van het na tionale Indische leger tot een offen sief in het Burmese grensgebied overgegaan is, met grote belangstel ling gevolgd. De leider van de In dische nationale regering. Soebhas Chandra. Bose. heeft verklaard, dat het Indische leger zich de bereiking van New Delhi tot doel gesteld heeft. In de Wilhelmstrasse wordt er op ge wezen, dat het Japanse offensief in Burma bewijst, dat Tokio zich door de landing van Amerikaanse troepen op de Marshall-eilanden het initia tief niet heeft laten ontnemen. Aan het Japanse offensief moet boven dien een grote politieke betekenis toe gekend worden, omdat Japan thans op het punt staat een dikke streep te halen door de Geallieerde plannen met betrekking tot Tsjoengking. Men zal zich herinneren, dat Engeland en Amerika tijdens de conferentie te Cairo aan Tsjang Kai SJek bindende beloften gedaan hebben betreffende de heropening van de veel omstreden Burmaweg. Een bericht van Ihet Japanse hoofdkwartier bevestigt vandaag de tot dusver hier ontvangen frantbe- richten, volgens welke de omsinge ling van de in het gebied van Boehidauno ingesloten vijandelijke strijetkrachten voortdurend nauwer wordt. Een Japanse gevechtsgroep heeft Pakjes naar Duitsland? Waarmede men rekening moet houden AMSTERDAM, 10 Febr. Daar niet alleen dagelijks vele duizenden brieven naar Duitsland worden ver zonden, doch ook zeer vele pakjes, verdient het aanbeveling om nog maals het volgende onder de aan dacht te brengen: 1. Niet meer dan 3 kilo aan levensmiddelen mag worden ver stuurd, mot de beperking:, dat van elk artikel niet meer dan het week-rantsoen wordt Ingepakt. 2. Gedragen kleding of schoeisel mag tot ten hoogste 20 kilo wor den verstuurd. 3. Bedrukte papierwaren mogen niet worden Ingesloten, 4. Vermeldt zekerheidshalve een Inhoudsopgave. 5. Vermeldt ln blokletters naam en adres, zowel van den geadres seerde als van den afzender; vul tevens de Gau ln en het nummer van het Duitse postdistrlct. Dit komt een snelle verzending zeer ten goede. Om beschadiging of zoekraken te voorkomen is het gewenst, dat alles stevig wordt verpakt, daar in zeer vele gevallen juist beschadigingen of verlies te wijten zijn aan absoluut onvoldoende en ondoelmatige verpak- kingswijzen. De bureau's van het Nederlandse Arbeidsfront zijn echter te allen tijde bereid om afzonderlijke klachten in zake het niet overkomen van pakjes, of beschadiging ervan, op te nemen met de P.T.T., doch slechts dan, wanneer men de volgende gegevens kan verstrekken: naam en adres van den afzender en van den geadres seerde, alsmede de plaats en het tijd stip van de ter-post-brenging. op 6 Februari de vijandelijke troe pen de terugweg afgesneden door de brug bij Nagiangiano or te blazen. Andere eenheden zijn bij Thong Basar de rivier de Sayoe overge trokken en rukken nu in zuidelijke richting op, terwijl de frontaal aan vallende Japanners door de vijande lijke verdedigingsstellingen in het gebied van Boethidauno heenbraken en thans naar het noorden opruk ken. De hevige gevechten met de voornaamste strijdkrachten van de vijand, die door deze strategische manoeuvre der Japanners ten oos ten van het Sayoe-gebergte zijn in gesloten, duren voort. Diensttijd Landstorm verlengd DEN HAAG, 9 Febr Op voorstel van den Höheren ff- und Polizei- führer en in overleg met den Leider, heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied bij be- stuursvoorschrift van 17 Januari 1944 op grond der 24e verordening afleve ring 8, van 12 Maart 1S43, art. 3. alinea 3 en art. 6 der 70e verordening aflevering 21, van 27 Juli 1943. art. 1, alinea 3, en art. 2 alsmede op grond van de 103e verordening van 16 October 1943, art. 1 bepaald, dat met het oog op verdere opleiding ln nieuwe wapens, de diensttijd van de in September en October 1943 opge roepen en niet voor de duur van de oorlog verplichte recruten van de „Landstorm Nederland" met zes weken verlengd wordt, voorts, dat alle reservisten, die in de „Land storm Nederland" resp. in de vroe gere „Landwacht Niederlande" ge diend hebben, op 15 Februari 1944 om bovenvermelde redenen voor vier weken worden opgeroepen. Het 0-Ersatzkommando Niederlan de heeft van den Höheren ff- und Polizeifiihrer opdracht ontvangen, terstond met de oproepingen te be ginnen. Kaderopleiding Ger maanse Landdienst Eeuwen geleden trokken Neder landse boeren en handelaars naar het oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoe ven. Steden als Danzig en Marien- werder laten nog heden de Neder landse invloed in hun bouwstijl her kennen. Ook nu trekken weer Jonge pio niers naar het oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in het blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoeten In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandse Jongens en meisjes ln de Germaanse Landdienst. om het boerenwerk weer te leren. Later zullen zij zich eigen hoeven bouwen en mede de grondslag leggen voor een nieuwe germaanse boeren stand in deze gebieden. De longens en meisjes zijn ondergebracht in kampen or.der Nederlandse leiding, Over enkele weken begint de oplei ding van kampleider(sters) voor de Germaanse Landdienst. Zij die menen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden Leeftijd 1825 Jaar. Aanmelden bijGermaanse I and- dienst Utrecht. Koningslaan 9. De Anglo-Amerlkaanse landing bij Nettuno heeft de krijgs- gebeurtenissen tot op vijftig kilo meter van Rome en daarmee van het Vaticaan gebracht. De ont wikkeling der dingen in het door Britten en Amerikanen bezette zuidelijke deel van Italië laat er voorts geen enkele twijfel over, dat in het kielzog der geallieer de troepen de politieke intocht van het bolsjewisme voor het aangezicht der gehele wereld tot feit werd. De opmars der bolsje wistische legers aan het ooste lijke front gaat gepaard met on dubbelzinnige politieke aanspra ken en voorspellingen van Mos- cou ten aanzien van andere Euro pese landen. Onder deze omstan digheden baart het geen verwon dering, dat het standpunt van de katholieke kerk in het algemeen, van het episcopaat in Nederland ln het bijzonder, ten aanzien van het bolsjewisme zacht uitgedrukt een actuele aangelegenheid ge worden is. De „Nieuwe Venlosche Cou rant" heeft dan ook wellicht slechts aan die actualiteit een voor de openbaarheid hanteer bare vorm gegeven, toen zij een formulering publiceerde, die als officiële uiting van de hoogste katholieke instanties in Neder land mag worden beschouwd. Men heeft het genoemde dagblad daarvoor intussen bijzondere dank te weten. Want het katho lieke volksdeel van Nederland (en niet alléén dat!) heeft ln deze beslissende dagen de be hoefte en het recht, waar mo gelijk, zonder twijfel te zijn. De formulering der katholieke instanties koos de volgende be woordingen: „Het episcopaat is zeker bezorgd over de dreiging van het commu nisme. Het stelt zich op het stand punt. dat dit communisme, na, een eventuele nederlaag van Duitsland, een zeer groot gevaar voor Europa gaat worden of dan reeds is. Men wees er vervolgens op, dat de bis schoppen van Nederland reeds ver schillende malen waarschuwend hun stemmen hebben laten klinken tegen het communisme en dit stelsel dan ook absoluut hebben veroordeeld. De katholieke overheid zou zich intussen zeker nog meer geven voor de strijd tegen het communisme, wanneer zij daarvoor de kans had. Het Comité van Actie voor God ech ter, dat zich uitsluitend met de strijd tegen het communisme bezig hield, is op last van de Duitse over heid opgeheven. Voorts heeft de ka tholieke overheid de verenigingen niet meer, waarin vroeger tegen het communisme werd gewerkt, zoals de katholieke arbeidersbeweging en de jeugdbeweging. Voor wat de arbei ders betreft acht de katholieke over heid het communistische gevaar veel Landwacht Nederland De wild. gewestelijk kommandeur van het gewest Zuid-Holland en Zee land maakt hiermede bekend, dat een 2e keuring voor de Landwacht zal worden gehouden op: Vrijdag 11 Febr. van 9—12 te Den Haag. Gebouw Amicitia. Westeinde No. 15. Zaterdag 12 Febr. van 14—17 uur te Rotterdam, Gebouw Geneeskun dige Dienst, Baan 170. Zij, die geen oproep voor deze keu ringen ontvingen en alsnog tot de Landwacht willen toetreden, hetzij voor hulpdienst of voor beroeps- dienrt. kunnen zich tevens aanmel den. Hierbij dient lidmaatschapskaart N.S.B., W.A. of ff te worden mede gebracht. M. Zwiers hoofdredacteur van hef Nationale Dagblad UTRECHT, 10 Febr. Naar wij vernemen, is door den Leider de hoofdredactie van het Nationale Dag blad opgedragen aan den heer M. Zwiers. die met ingang van 9 Februari zijn nieuwe functie heeft aanvaard. Fabrikant had „een stukje" vlees in huis GRONINGEN 10 Febr. De te Stadskanaal wonende fabrikant G. A. Wilbrink had zich gisteren voor den economischen rechter te ver antwoorden, omdat hij in zijn bezit bleekte hebben 53 ■weckflessen met vlees, een Keulse pot met vet en verder nog een voorraad spek en vers vlees. Na veertien dagen in voorlopige hechtenis te hebben doorgebracht is verdachte dezer dagen in vrijheid gesteld. De officier van Justitie, mr. Overbeek, was van mening, dat nog een geldboete diende te volgen. „Verdachte", aldus spreker, „staat er financieel zeer gunstig voor. Er zijn echter ook nadelen voor hem Hij moet nog een hoge boete bij de Prijsbeheersing en een belasting schuld afdoen, waardoor hij thans in moeilijkheden verkeert." De eis luidde veertien dagen met aftrek en ƒ3000 boete of drie maanden hech tenis. Mr. R. A. Vos, verdachte's raads man. voerde aan. dat het spek en het verse vlees als nieuwe voorraad alleen in aanmerking genomen mochten worden in deze strafzaak. Hij wees op de huidige financiële, moeilijkheden van zijn cliënt en be pleitte clementie. Het vonnis luidde twee weken, met aftrek en 1000 boete of vijftig dagen hechtenió. SPORTNIEUWS DEN HAAG, 10 Febr. Er is plot seling een einde gekomen aan een zaak. die een „cause célèbre" in de sportwereld dreigde te worden! Het protest van VUC is afgewezen en we mogen, thans, nu de protestcommis sie zijn uitspraak gedaan heeft, wel zeggen .gelukkig". Protesten zijn naar onze mening altijd uit den boze cn we kunnen het besluit van de al gemene vergadering van de NVB, die het bestuursvoorstel om de pro testen af te schaffen verwierp, dan ook slechts betreuren. Een goed sportman behoort zich bij de uit spraken van den scheidsrechter neer te leggen. Het besluit van de protestcommis sie is hierom .gelukkig" te noemen, omdat dit protest toch eigenlijk wel een beetje onsportief mocht heten. Men kent de feiten: in de wedstrijd tegen Blauw-Wit kreeg Stam een strafschop te nemen wegens hands van Wiiders. De strafschop werd ge nomen op het ogenblik, dat er enkele EHBO-ers bezig waren Harder, die geblesseerd in het veld lag, te helpen. Stam maakte helemaal geen bezwaar tegen het nemen van deze strafschop, hoewel hij wist, dat er een clubge noot gewond in het veld lag. De strafschop werd gemist en er werd doorgespeeld. Maar nu herinnerde zich een bestuurslid van VUC. die op de tribune zat en die vrij goed met de reglementen op de hoogte is, dat er ergens een artikel moest zijn. dat voorschrijft, dat er zich onder het spel geen publiek in het speelveld mag bevinden. Dus gauw even den aanvoerder gewaarschuwd je moet protesteren. Er wérd geprotesteerd en de na af loop overgenomen strafschop werd benut. Formeel leek VUC het recht aan zijn zijde te hebben, maar on sportief bleef het in hoge mate. Extra belangrijk werd het protest, dat door al te voorbarige en achteraf geble ken onjuiste berichten, nog meer in het middelpunt der belangstelling kwam te staan, toen het er na de grote nederlaag van VUC tegen Ajax naar uit ging zien, dat dit punt voor groter gewordent nu zij zich niet meer samen één voelen." Het is niet moeilijk te zien, dat in deze uiting twee onderdelen te onderscheiden vallen: een principiële uitspraak tegen het bolsj ewisme, resp. het communis me en een beklag over verloren wapens en de strijd tegen het geconstateerde gevaar. Wij willen de formulering van de katholieke overheid op deze plaats niet tot voorwerp van dis cussie maken. Wie als katholiek deze richtlijn voor de eigen han delingen beslissend maakt, deed dat tevoren reeds met de andere richtlijnen van dezelfde katho lieke instanties, die met de tweede alinea der huidige verkla ring verband houden. In en bui ten de Nederlandse katholieke kringen zullen echter op dit ogenblik van een wellicht voor eeuwen over het lot van Europa èn van de katholieke kerk beslis sende worsteling bij velen nog enkele waarlijk niet onbelang rijke vragen rijzen. Is niet juist in het Neder landse Arbeidsfront een kans voor alle Nederlandse arbeiders om zich (met de tekst der geci teerde verklaring) „samen en één te voelen", zoals die helaas voorheen in de afzonderlijke, el kaar tot vreugde van arbeiders- vijandelijke elementen onderling bestrijdende groeperingen on vindbaar was? Is deze bredere eenheid werkelijk een minder deugdelijk wapen tegen bolsje wistische ontbinding dan poli tieke en confessionele verdeeld heid? Kan iemand in ernst ver onderstellen, met één der ont bonden katholieke organisaties op dit ogenblik een krachtiger bijdrage te leveren tegen de bolsjewistische dreiging dan de Duitse legers leveren aan het oostelijke front? Dit schijnt niet het ogenblik, om ln de eerste plaats de be zwaren te laten wegen tegen wa penen, die in de wacht tegen communisme en bolsjewisme wel licht niet meer voorhanden zijn. Het ls zoveel te dringender, de wapens te benutten die er wél zijn. Zou ook de soldaat aan het oostelijke front in zijn strijd op leven en dood de handgranaten ongebruikt laten omdat hij zijn bajonet verloor? Over de ondubbelzinnige uit spraak van het episcopaat tegen het bolsjewisme kan men zich op dit ogenblik van verwarring der geesten slechts verheugen. Niet in de laatste plaats om de kansen van het voortbestaan der kerk zelf gaat het er thans om, die uitspraak door de daadwer kelijke inspanning van alle krach ten ook feitelijke inhoud te geven. VUC beslissend kon zijn. Wanneer het zover was gekomen, zou het zeker een kampioenschap met een bijsmaakje geworden zijn. Wedstrij den behoren het is een oude waarheid op het groene veld en niet achter de groene tafel beslist te worden. Daarom herhalen we nog eens: het is „gelukkig", dat het protest is afge wezen en het ls aan VUC om te to nen, dat het ook zonder dit punt kampioen kan worden. Het zal dan een kampioen zijn, waaraan geen smet kleeft. Ook in VUC-kringen zal man dan zeggen: .gelukkig". VOLKSCULTUUR EN KUNST P. C. Mondriaan overleden Te New York is op bijna 72-Jarige leeftijd ontslapen ae Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan. Hij werd 7 Maart 1872 te Amer^ foort geboren en kreeg zij eerste teken- en schilderlessen van zijn oom. den kunstschilder Frits Mon driaan te Winterswijk. Hij behaalde de akten LO. en MO. tekenen en vestigde zich te Parijs, waar hij reeds woonde toen hij ln 1910 tezamen met Jan Toorop. Jan Sluyters en Conrad Kickert de „Moderne Kunst kring" oprichtte, die in 1911 voor het eerst in het Stedelijk Museum te Amsterdam exposeerde. Aanvankelijk impressionist, vond P. C. Mondriaan weldra een een eigen richting in de schilder kunst. die hij het „neo-plasticisme" noemde en die men kan noemen een kunst van verhoudingen en kleuren, tot hun elementen teruggebracht en deze tot de eenvoudigste meetkun dige figuren herleid. Hij beoogde hiermede de uitdrukking der over winning van den mens op zijn levens- tragiek; een tragiek, die voorkomt uit de disharmonie tussen universum en individu, zoals hij in zijn Duitse studie „Neue Gestaltung" beschreef. Met dit streven benaderde hij. het geen men in de architectuur de „nieuwe zakelijkheid" noemde. Tijdens de oorlog keerde Mondri aan voor korte tijd naar Nederland terug en vestigde zich te Domburg en te Laren om spoedig Parijs weer op te zoeken, waar hij op Montpar- nasse zijn merkwaardig atelier be woonde. Zijn „Neue Gestaltung" droeg hij op „aan de mensen van de nieuwe tijd". Van zijn hand ver scheen ook „Le néoplasticisme" en verder leverde hij bijdragen aan het bouw- en schilderkunstig tijdschrift „De Stijl". Mondriaan was een stille, gestadi ge werker, wiens werken niet „po pulair" zijn geworden in de gewone zin des woords. Niettemin is hij een buitengewoon belangrijke figuur in de schilderkunst geweest. De dirigent van het Rotterdams Phllharmonlsch Orkest, E d u a r d Fllpse. ls uitgenodigd, deze winter een serie van vier abonnementsconcer ten te lelden van het Belgische Natio nale Orkest te Brussel, waarmede hU onlangs grammofoonopnamen maakte. Op het programma staan o.a. repre sentatieve Nederlandse muziekwerken. Te Bad Aussee wordt een borstbeeld onthuld van Josef Froehllch. den be roemden hofnar van August den Sterken. Froehllch werd 250 Jaar ge leden te Bad Aussee geboren. In China ls een filmmaatschappij opgericht, die met behulp van knip selfiguren voornemens la films te ver vaardigen. Men heeft reeds enkele ateliers met teken- en knlpvertrekken ingericht, waar een tachtig knipkun stenaars aan het werk zullen gaan. De nodige opneem-apparaten zijn reeds aanwezig, zodat men een begin heeft kunnen maken met de eerste film, welke de naam „Joga" zal dra gen. De verduistering begint beden om 17.45 uur en eindigt om 8.00 uur. Maan op 19.01 uur, onder 8.55 uur. H Febr. Li., 24 Febr. N.M., 1 Maart Ei.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1