HET DAGBLAD Grote afweersuccessen bij Witebsk en Beresina Oorlogsverrassingen bij Kees van Dongen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Aanvallen der Amerikanen bij Cassino mislukten alle Rustige dag bij Nettuno Engels oordeel over de strijd in Italië Dr. Frank over opbouw van Polen Wat in vier jaar werd bereikt Vier grote oorlogstonelen in het Oosten Jongen van 13 jaar doodde zijn vader De jeugd waart er in tweevoud Marianne 44" II Reorganisatie Staatsloterij Hoofdprijzen eerste 4 klassen verhoogd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 7 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In het gebied van Nikopol zette de vijand met sterke strijdkrachten zijn aanvallen voort. Onze troepen sloe gen de aanvallen af of sloegen enkele opgedrongen gevechtsgroepen van den vijand in een tegenaanval terug. In het gevechtsgebied tussen Kirowograd en Belaja Zerkof ble ven talrijke aanvallen der Bolsjewis ten. tot op plaatselijke penetraties na, vergeefs. Daarbij leed de vijand zware, bloedige verliezen en ver loor hij 21 pantserwagens. Ten westen van Polonoje misluk ten talrijke vijandelijke aanvallen. Twee Bolsjewistische bataljons wer den door een pantserdivisie vernie tigd. Ten zuiden van de PripeLmoeres- sen leveren onze troepen strijd met verscheidene vijandelijke cavalerie- formatles. Bij Witebsk en ten zuiden van de Beresina zetten de bolsjewis ten hun doorbraakpogingen met over machtige strijdkrachten voort Onze divisies behaalden in beide sectoren na verbitterde gevechten opnieuw een groot afweersucces. De gevechten ten noorden van Newel, waar de Sowjets ook gisteren door pantserwagens gesteund met sterke strijdkrachten aanvielen, zijn nog gaande. Tussen het Ilmen-meer en de Finse Golf hadden eigen ondernemingen, nadat talrijke vijandelijke aanvallen waren afgeslagen een succesvol ver loop. In de noordelijke sector van het oostelijke front heeft zich een gevechtsgroep, bestaande uit Neder- Silezische jagers. Oost-Pruissische grenadiers en eenheden van een luchtmacht-velddivisie onder bevel van luitenant-generaal Spoth zich schitterend gehouden. Hierbij heeft zich het Oost-Pruissische grenadier- regiment 3 onder bevel van luite nant-kolonel Hilgvndorff zich bijzon der onderscheiden. In de afgelopen nacht werden woonwijken van de Finse hoofdstad door Sowjetvliegtuigen aangevallen. In het landingshoofd van Nettuno Japanse aanvallen In Bengalen TOKIO. 7 Febr. De woordvoer der van het Japanse leger heeft ver klaard, dat de vijand, in weerwil van het feit. dat hij onlangs, bij zijn po ging om Birma te heroveren, een nederlaag heeft geleden, die als de tragedie van Arakan in de krijgsge schiedenis geboekstaafd zal worden, blijft streven naar heropening van de weg door Burma. Daarom ook is het expeditieleger van Tsjoengking aangetreden voor een aanval op Ju- nan. een aanval, die begin October 1943 ineenstortte en leidde tot het aftreden van den commandant van dat expeditieleger, generaal Tsjeng- Tsjeng. Thans, aldus vervolgde de woord voerder, heeft de vijand met het gros van het 14de Engelse leger, gesteund door sterke pantser- en artillerie strijdkrachten, getracht een prestige- succes te behalen en Maungdau en Boethidaung te nemeh. Opmerkelijk is daarbij, dat de vijand zich er op beroemt in Boethidaung te zijn bin nengedrongen, terwijl de stellingen daar als strategisch onbelangrijk reeds lang waren ontruimd. In wer kelijkheid zijn de Japanners, na een stelselmatige correctie van de front lijn, op 4 Februari tot de aanval op een ongenoemd vijandelijk steunpunt overgegaan met de bedoeling Tsjltta- gong in te nemen en den vijand in Bengalen een tweede tragedie-Arakan te bereiden. Tsjank-Kai-Sjeks droom van een heropende weg door Burma zal een bloedige tragedie blijven, na dat de Japanse strijdkrachten met haar Indische bondgenoten de aan val op het. centrum van de slagorde van Mountbatten hebben geopend. Geen paniek in Helsinki HELSINKI, 7 Febr. De chef van de civiele luchtbescherming in Hel sinki, generaal Sihvo, heeft Maan dagavond een officiële mededeling uit gegeven, waarin hij zegt. dat het bombardement van Helsinki en om geving geschied is in twee grote aan valsgolven tijdens bijna wolkenloos weer. Door naar schatting 200 vlieg tuigen werden grote hoeveelheden brisant- en brandbommen neergewor pen. Er vielen 38 doden en 232 ge wonden. Bewezen is. dat de vijand geen militaire doelen voor ogen had, maar een terreurplan uitvoerde. De bevolking is niet nerveus. In de stad heerst kalmte en rust. De versper ringsgordel van het afweergeschut heeft een deel van de aanvallende vliegtuigen naar de omgeving weg gedrongen. De luchtaanval op Helsinki wordt in de Zweedse pers uitvoerig bespro ken, Aftonbladet maakt in dit ver band voor de eerste maal gebruik van de uitdrukking „terreur-aanval" en schrijft, dat in Helsinki geen paniek is opgetreden. De bevolking heeft zich. evenals bij de vroegere luchtaanvallen zeer rustig gedragen. Verscheidene culturele en bestuurs gebouwen, benevens grote woongebie den zijn door bom treffers of brand min of meer ernstig beschadigd. Aanslag op Darnand verijdeld Naar het Vlaamse dagblad Volk en Staat meldt, kon de Franse politie een voorgenomen aanslag op den secre taris-generaal voor de openbare orde. Joseph Darnand, verijdelen. Men had hier te doen met een groep samen zweerders. tot welke talrijke ambte naren van de ministeries behoorden. De controleur-generaal van de poste rijen te Vichy, die eveneens bij de zaak betrokken was. heeft de vlucht kunnen nemen. Het hoofd van de bende, een Jood. werd aangehouden. STOCKHOLM. 7 Febr. Naar de Sowjetrusslsche berichtendienst meldt, ls bij een verordening van het presi dium van de opperste raad der Sowjet- republlek In Wlt-Rusland van 7 Febr. Ponomarenko benoemd tot voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen der Sowjetrepubllek Wlt-Rusland. Tot eersten plaatsvervanger van den voor zitter van de Raad van Volkscommis sarissen der Sowjetrepubllek Wlt- Rusland is Bylinskl aangesteld. Een Sowjct-Witroetheense commissaris van buitenlandse zaken, ls nog niet be noemd, verliep de dag kalm. De eigen artil lerie bestookte concentraties van vijandelijke schepen voor de lan dingsplaatsen met waargenomen uit werking. Bij de aanval van Duitse gevechtsvliegtuigen op de landings plaatsen van de vijand bij Anzio in de nacht van 5 op 6 Februari, wer den een vijandelijke torpedojager en twee tansportschepen van middelbare grootte zwaar beschadigd. Ten noordwesten van Cassino zet ten de Amerikanen hun door gecon centreerd artillerievuur gesteunde aanvallen tijdens de gehele dag voort. In verbitterde gevechten van man tegen man mislukten alle aan vallen met zware verliezen voor de vijand. Aan bet overige front verliep de dag bij wederzijdse activiteit van verkennings en stoottroepen kalm. Boven de bezette gebieden in het westen werden gisteren 12 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. „Bezeten weerstand" der Duitsers GENÈVE, 8 Febr. De Engelse pers houdt zich uitvoerig bezig met de „bezeten weerstand", die de Duit- sers bieden tegen iedere aanval der Anglo-Amerikanen in Italië. In de gevechten om het bruggenhoofd Net tuno. zo wordt gezegd, hebben de Duitsers niet alleen een vergroting van het bruggenhoofd verhinderd, doch zij zijn zelfs tot een aantal zware tegenaanvallen overgegaan. In de gevechtssector van Cassino be twistten de Duitsers de Amerikanen iedere duimbreedte gronds in zeer verbitterde gevechten. De aanvallen de Sherman-pantserwagens. zo schrijft de speciale correspondent van de „Daily Telegraph" bij het vijfde le ger, staan voortdurend bloot aan een directe vijandelijke beschieting. Ame rikaanse infanterie, die tijdelijk Cas sino bezette, moest zich na een taaie worsteling met de Duitsers op het punt van uitgang terugtrekken. De Duitse afweermethode kan als volgt geschetst worden: men houdt zich stil en laat het artillerievuur rustig over zich heen gaan, zodat bij de ge allieerde bevelhebbers de indruk ont staat, dat een nieuwe aanval van in fanterie en pantserwagens nauwelijks enige Duitse tegenstand zal ontmoe ten. Zodra pantserwagens en infante rie echter tot de aanval overgaan, worden zij door een ware hagel van vuur ontvangen. Dit alles is, zo be sluit de correspondent, zonder harts tocht en vooroordeel beschouwd, een voor de geallieerden „onmenselijke zaak, die vele verliezen kost". De SDeciale correspondent van de „DailyExpress" spreekt van een crisis in de strijd om het bruggen hoofd van Nettuno. De Duitsers pro beren, zo schrijftrhij. de geallieerde troepen in zee te drijven en maken hierolj gebruik van zwaar belege ringsgeschut. die de stellingen en het strand voortdurend onder vuur ne men. Engelse oorlogsverslaggevers die naar dit toneel van de strijd zijn ge zonden, verklaren, dat men „deze invasiepoging" geenszins een algeheel succes kan noemen. De vijand be heerst de omliggende heuvels en de naar Rome leidende autoweg. Hij heeft zich overal rondom het brug genhoofd stevig kunnen verschansen. Van een spoedig in elkaar grijpen van het bruggenhoofd in de Zuid- Italiaanse frontlijn kan geen sprake zijn. Een Amerikaanse luitenant, die met zijn groep Cassino binnendrong, heeft volgens een ander bericht in de „Daily Express" verteld: „Wij slaagden er des avonds laat in enkele gebouwen van Cassino te bezetten. Daarop werden wij echter onmiddel lijk door vijandelijk znitrailleurvuur bestookt en moesten wij een stuk terug. Vervolgens werden onze gele deren door het vijandelijke artillerie vuur getroffen en konden wij niet weg." Ik heb in de afgelopen twee jaar bij het volgen van onze troepen vele slagvelden gezien, zo vertelt de oor logscorrespondent van de „Daily Herald" in de sector van Cassino. Maar ik kan mij geen slagveld her inneren, dat de indruk van dergelijke wanhopige gevechten weergeeft als dat van Cassino. Ik zag en hoorde hoe de hel daar losbrak. De Duitse kazematten zijn zo handig aangelegd, dat twee soldaten met een mitrail leur iederen aanvaller kunnen af slaan. Het klooster van Cassino heb ben wij nog steeds niet. Men is niet in staat ook maar bij benadering op te geven hoeveel Amerikanen in de gevechten om het bezit van dit kloos ter gesneuveld zijn. De Duitsers strij den als bezeten." Ie JAARGANS No. 32 DINSDAG 8 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Flooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 BERLIJN, 7 Febr. In zijn voor dracht voor de buitenlandse pers over het Gouvernement-Generaal, zei dr. Fr&nk, dat de gebeurtenissen van de laatste tijd het Gouvernement-Gene raal. als het vaderlandse vestigings- gebied van het Poolse volk, ongetwij feld in het centrum der wereldbe langstelling hebben geplaatst Bij ons werk. aldus dr. Frank, zijn wij van het begin af geleid door het be sef van een grote Europese verant woordelijkheid. Dat geldt ook voor de verbetering van vele onhoudbare maatschappelijke en politieke toe standen, welke verbetering de vroe gere Poolse staat daarvan zijn wij meer dan ooit overtuigd nooit tot stand had kunnen brengen. De Duit se leiding heeft de millioenen Poolse boeren de bevrijding uit de weliswaar niet de jure, maar dan toch de facto bestaande verstrikkingen van het ergste feodalisme gebracht en de mil lioenen Poolse arbeiders uit onwaar dige sociale toestanden bevrijd. Ons streven werd bevorderd door het feit, dat de oorlog, die door de toenmalige Poolse regering lichtvaardig voor bui tenlandse belangen werd ontketend, bij de grote massa van het Poolse volk geenszins populair was. Na herinnerd te hebben aan de toestanden zoals men die in de herfst van 1939 vond, toen er geen bestuur, geen post en geen verkeer waren, en er aanzienlijke materiële hulp uit de middelen van het Duitse Rijk nodig was om door de eerste moeilijke maanden heen te komen, besprak dr. Frank hetgeen men thans heeft be reikt He onderwijs is ter hand genomen. Er zijn nu 13.500 volksscholen met 33.000 onderwijzers, voorts scholen voor handwerkers en handelsscholen, technische scholen enz. Met behulp van /akcolleges wordt ook de nood zakelijke academische opleiding in stand gehouden, terwijl ook al het mogelijke gedaan wordt ter bevredi ging van culturele behoeften. Ook een Poolse pers is weer opgestaan, 9 dagbladen, 11 weekbladen, 9 maand bladen en 25 vakbladen zorgen voor inlichting, amusement en culturele opvoeding der bevolking. In de uit geverij is het zwaartepunt verlegd naar de vakliteratuur, hoewel ook de belletrie goed vertegenwoordigd is met 732 nieuwe edities gedurende de laatste twee jaar. Er wordt hard ge werkt aan de opheffing van het te kort aan schoolboeken. Voorts moet melding gemaakt wor den van de strijd tegen ziekten met epidemisch karakter. Ter bestrijding van de vlektyphus zijn 100 ziekenhui zen opgericht en aan de opleiding van Poolse medici is veel zorg besteed. Spr behandelde voorts de vijande lijke propaganda, waarbij hij opmerk te. dat de Angelsaksische en de Bols jewistische propaganda niet altijd ge lijke richtlijnen volgden. Met haar leugens heeft de Engelse agitatie haar eigén prestige ondermijnd en wellicht juist daarom bestaat er op het ogen blik of in de toekomst generlei serieus Legaatje voor Churchill STOCKHOLM 8 Febr. De ope- ning van het testament van den in October 1942 overleden Engelsen financier sir Henry Strakosch heeft in Londen een eerste-rangs sensatie verwekt, daar sir Henry, die doorgaat voor een der grootste, zo niet de aller grootste. van alle Engelse financiers, een aantal zijner \rienden, onder wie den Britsen minister-president Churchill, den Zuldafrikaansen pre mier Smuts, den Britsen lord-kanse- lier sir John Simon en den Britsen minister van Voorlichting Brendan Bracken, met aanzienlijke bedragen heeft bedacht. Churchill b.v. heeft 20.000 pond gekregen, gepaard gaande met de nadrukkelijke opmerking, dat hij een der trouwste vrienden van den overleden multi-millionnair is ge weest. Omtrent de afkomst van Strakosch tast men in het duister. Steeds is echter van hem beweerd, dat zijn wieg gestaan heeft in een ghetto in Bohemen of Galicië In 1890 duikt hij op in de City van Londen en hij wist door de Boerenoorlog goede zaken te maken. Later werd hij finan cieel adviseur van de Zuidafrikaanse regering, bekleedde dergelijke func ties in Engeland en maakte hiervan gebruik om zijn financiële macht uit te breiden. Van talloze ondernemin gen in alle delen van het Britse em pire was hij voorzitter van de raad van commissarissen. Zijn testament onthult de identiteit van de interna tionale financiële wereld met de En gelse regeringskringen en kan daar mede dienen als bijdrage tot de Britse nrf-oorlogso plannen. BERLIJN. 7 Febr. Het verloop der militaire operaties der laatste dagen doet Berlijn momenteel vier grote oorlogstonelen in het Oosten onderscheiden: 1. De sector van Nikopol tot aan Kiro wograd en Belaja Zerkof. Ofschoon in deze sector de operaties zowel van de Sowjetische troepen als van de Duitse troepen verschillende stoot richtingen hebben, vormt deze sector een afgerond strategisch geheel. Het zwaartepunt van dit oorlogstoneel ligt op de noordelijke vleugel bij Belaja Zerkof. De operaties op de zuidelijke vleugel hebben voorlopig nog geen groto betekenis, daar de Sowjets thans slechts streven naar de bezetting van het Duitse brugge- hoofd en de stad Nikopol. Het brugge- hoofd werd van het zuiden en de stad zelf van het noorden uit aangevallen. Hoewel de Sowjets met hun aanval op de stad aanvankelijk succes had den, hebben de Duitse tegenaanvallen hun uitwerking niet gemist. Op de noordelijke vleugel is de druk van het Rode Leger zeer sterk. Daar van Duitse zijde nieuwe reserves in de strijd geworpen zijn, kan er rekening mede gehouden worden, dat de ver bitterde gevechten nog wel enige tijd zullen aanhouden. 2. Het oorlogstoneel ten zuiden van de Pripetmoerassen. Het strekt zich uit van het gebied ten westen van Polonnoje over Rowno en Lözk naar het moerassengebied. Weliswaar ruk ken de Sowjets op yele plaatsen nog op. maar de structuur van het land heeft tot gevolg, dat het Rode Leger aan enkele verkeerswegen gebonden is. Bijzonder krachtig wordt de spoor lijn tussen Rowno en Kowel en tus sen Rowno en Lemberg aangevallen. Inmiddels zijn de Duitsers op de zui delijke vleugel tot een tegenaanval overgegaan. De uitwerking van dit offensief is nog niet bekend. 3. De sector tussen NewelWitebsk en Reschitza. Dit oorlogstoneel kan beschouwd worden als de scharnier van hei Duitse noordelijke front. Reeds herhaaldelijk hebben de Sow jets krachtige aanvallen op deze Duitse positie ondernomen. Ook de jongste aanval op Witebsk heeft de Sowjets nog geen succes gebracht. 4. Het oorlogstoneel tussen het Ilmenmeer en de Finse Golf. De strijd nam daar aanmerkelijk af. De Duitse tegenmaatregelen zijn reeds zo effec tief gebleken, dat het Rode Leger ge durende de laatste drie dagen zelfs geen plaatselijke successen meer heeft kunnen boeken. Te Berlijn wordt verklaard, dat de situatie op de noordelijke vleugel vrijwel uitge balanceerd is. Terwijl in de zuidelijke sectoren natte sneeuw en regen de wegen onbegaanbaar hebben gemaakt, heerst in het gebied tussen Witebsk en de Finse Golf lichte vorst. Hier vormen de beijzelde wegen een even grote be lemmering voor de operaties als de modder in het zuiden. op te vatten mogelijkheid tot versto ring van orde en rust in het Gouver nement-Generaal. De Moscouse propaganda heeft hoofdzakelijk getracht het rovers- en bandietenwezen te versterken. Ook daartegenover moest duidelijke, on dubbelzinnige taal gesproken worden. Nog nooit echter heeft de ware his torisch gegroeide afkeer van de Polen tegen de Bolsjewieken zich duidelij ker en ondubbelzinniger geopenbaard dan in de afgelopen maanden, toen het oostelijke front dichter bij dit ge bied kwam. waar Moskou van 1939 tot 1941 alle ervaringen bevestigde, die de Polen in de loop van vele eeuwen onder alle slechts denkbare omstandigheden hebben opgedaan met hun grote nabuur in het oosten. Waarschijnlijk ls nooit het vertrou wen ten opzichte van het Duitse leger sterker geweest dan juist thans en nooit konden wij rustiger en hoopvol ler naar de toekomst zien dan juist nu. Wij wekken hierbij geen illusies, maar beperken ons er toe, de feiten te laten spreken. Die feiten zijn voor het Poolse volk in het Gouvernement duidelijk. Onder Duitse leiding heeft het in zijn werkende millioenenmassa die sociale bevrijding ervaren, waar toe de eigen machthebbers geduren de vele eeuwen volkomen ongeschikt gebleken zijn. Zwaarder straf geëist tegen knoeienden textielfabrikant ARNHEM, 8 Febr. Voor het Ge- rechtshof heeft terecht gestaan de textielfabrikant Jaan Venema uit Al melo. die zich aan tel van ergerlijke knoeierijen heeft schuldig gemaakt en wien diverse overtredingen van de textielbeschikking ten laste worden gelegd. Verdachte had de hem toege wezen hoeveelheden stof bij de fabri cage van kinderkleding e.d. zo „zui nig" gebruikt, dat hij een hoeveelheid overhield, waarvan hij kleding liet vervaardigen, welke voor de zwarte markt bestemd was. Voor de kleding, waarin niet de vereiste hoeveelheid stof was verwerkt, berekende hij ae volle prijs, zodat, hij op die wijze van de achtergehouden waren dubbel pro fiteerde. Aanvankelijk bekende hij tien a vijftien procent van zijn om zet voor zijn clandestiene praktijken te hebben gebruikt, doch thans zei hij normaal te hebben gesneden. Het O.M. toonde aan. dat verdach te nog tal van andere overtredingen had begaan. Hij verkocht o.a. onaf gewerkte stoffen, voerde geen behoor lijke administratie en was in het be zit van smokkelwaar. De Almelose rechtbank veroordeel de hem tot twee maanden gevange nisstraf plus een boete van 120.000, subsidiair zes maanden hechtenis. In een uitvoerig requisitoir wees de ad vocaat-generaal, mr. dr. Maris, er op. dat dit veel te weinig was voor een verdachte, die tel van kleine kopers op zo ernstige wijze had gedupeerd. Hij vorderde een jaar gevangenisstraf plus een boete -ven /-l20.000. SLet Hol zal 19 Februari arrest wijzen. Moord op 14-jarig meisje voor Haagse Gerechtshof DEN HAAG. 8 Febr. Het Haagse Gerechtshof heeft de zaak behan deld tegen den 36-jarigen monteur bankwerker Th. van Berkel. uit Til burg, die door de Bredase rechtbank en het Gerechtshof te Den Bosch, wegens doodslag op een veertienjarig meisje in de bossen van Oistenvijk tot vijftien jaar gevangenisstraf was veroordeeld. De Hoge Raad casseer de het arrest van het Bosse Ge rechtshof wegens een vormfout en wees de zaak naar het Haagse Hof. waar verd. thans weer met een ge heel ander verhaal kwam aandra gen. Hij erkende op de plaats van het misdrijf te zijn geweest, maar uit angst dat men hem zou verden ken had hij dit niet durven vertel len. te meer omdat hij al meer was veroordeeld, o.m. voor een soortge lijk geval. De advocaat-generaal kon verdach- tes verweer niet aanvaarden. Met vernietiging van het vonnis van het Bosse Hof requireerde spr. opnieuw wegens doodslag vijftien jaar gevan genisstraf. Uitspraak 21 Februari. Kaderopleiding Ger maanse Landdienst Eeuwen geleden trokken Neder landse boeren en handelaars naar het oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoe ven. Steden als Danzig en Marien- werder laten nog heden de Neder landse invloed in hun bouwstijl her kennen. Ook nu trekken weer jonge pio niers naar het oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in het blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoeten In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandse jongens en meisjes in de Germaanse Landdienst. om het boerenwerk weer te leren. Later zullen rij zich eigen hoeven bouwen en mede de grondslag leggen voor een nieuwe germaanse boeren stand in deze gebieden. De ;,ongens en meisjes zijn ondergebracht ir kampen onder Nederlandse leiding. Over enkele weken begint de oplei ding van kamplelder(sters) voor de Germaanse Landdienst. Zij die menen hiervoor geschikt te zijn. kunnen zich voor opleiding aan melden Leeftijd 1825 laar. Aanmelden bij. Germaanse land dienst Utrecht. Koningslaan 9. Eén cent voor Winterhulp één dubbeltje terug! DRIEBERGEN, 8 Febr. Tijdens de laatste collecte voor Winterhulp, die door de mannen van de Ar beidsdienst werd gehouden, bracht het dienstmeisje uit een deftig huis. bewoond door een dokter, namens dezen „een cent" voor de bus. De Arbeidsman trok fluks zijn beurs en overhandigde het meisje een dub beltje in ruil voor de cent, met ver zoek dat den dokter te willen geven. Dit antwoord van den man die, ongeacht weer en wind. bereid was huis aan huis voor zijn minder be deelde volksgenoten aan te kloppen, moge den dokter een les zijn. Vervolgingswaanzin de oorzaak (Van onzen specialen verslaggever.) Een collega wil weten, of hij met Kees van Dongen Frans moet spreken, als een Neder landse journalistieke Invasie op het punt staat los te breken over het Parijse atelier van den schil der. Wie zijn vreemde talen niet even „opgehaald" heeft, vóór hij in den vreemde tegenover land genoten komt te staan, kan in derdaad wonderlijke dingen be leven. Maar het is met mensen en beroemde schilders, gelijk het met varkens is die men bij de staart vat. Zelfs met „mondaine" schilders, die dus met zwijnen soms slechts in overdrachtelijke zin te maken krijgen. Wanneer wij bij de Étoile de Rue de Cour celles zijn ingeslagen, en over de binnenplaats naar de brede deur van Van Dongen's Parijse werk plaats zijn geschreden, wacht de schilder reeds boven aan de trap. Hij schijnt oprecht verheugd, Nederlanders te zien. „Ik zie weinig Nederlanders meer ln deze tijd!" bekent hij. En die bekentenis verklaart zijn tege moetkomendheid. Van Dongen's Parijse atelier in het vijfde oorlogsjaar, dat is een stukje van „Marianne 44". En er is genoeg stof voor verrassingen in deze enorme ruimte. De grootste ROTTERDAM. 8 Febr. Na een langdurig en nauwgezet onderzoek is de politie er in geslaagd licht te bren gen in het misdrijf, dat op 11 Janu ari ln de Atjehstraat is gepleegd. De 57-jarige kantoorbediende J. J- de Jong. die 's avonds in zijn woning was neergeslagen en zo ernstig ge wond werd, dat hij later ls overleden, blijkt gedood te zijn door zijn der tienjarigen zoon, aanvankelijk de hoofdgetuige in dit drama. Vader en zoon waren alleen thuis, zodat de politie alleen op de verkla- zevenenzestig j^r geworden schu ringen _van den Jongen af m der een driejarige zoon ronddartelt? verrassing is een kleine. Wie wist. dat in net atelier van den juist gaan. De jongen vertelde, dat twee gemaskerde mannen de woning wa ren binnengedrongen en de overval hadden gepleegd. Zelfs zouden zij hem geblinddoekt en de «earner naar geld doorzocht hebben. Kort daarna kwamen de moeder en zuster van den jongen thuis, die den zwaargewonden De J. op de trap vonden liggen. De recherche heeft eerst gezocht naar de twee mannen, die manches terpakken gedragen zouden hebben. Men nam den dertienjf rigen zoon echter een geregeld verhoor af, waar bij hij nu en dan op leugentjes be trapt werd. De politie ging daarom meer en meer aan zijn verklaringen twijfelen en tenslotte trok de knaap alles wat hij verteld had. ln. Omdat men niet dadelijk aan een misdaad van den jongen wilde denken en de mogelijkheid niet was uitgesloten dat het slachtoffer van de trhp gevallen zou zijn en zo ernstig gewond, dat de dcod er mee gemoeid was, vroeg de politie dr. Hulst nu eens naar zijn mening. Maar deze bleef bij zijn overtuiging, dat de doodsoorzaak al leen moest worden gezocht in het feit, dat het slachtoffer was neerge slagen. Nu rees er sterke verdenking tegen den jongen en Zaterdag heeft hij inderdaad bekend, zijn vader neergeslagen te hebben. ..Zoals uit.jnectedeliDgPT: van moe der en zuster en ook andere getui gen blijkt, leed de Jongen de laat ste tijd aan een soort vervolgings waanzin. Steeds maar weer meen de hij. dat er een „vent de trap opkwam" en toen er op de bewuste Dinsdagavond werd gebeld ver moedelijk kwajongenswerk ging de vader naar beneden. Zijn zoon evenwel was ervan overtuigd, dat nu de „vent" zou komen en ihaalde uit een kastje een schoenmakersha mer. De jongen liep de trap af, hoorde daar stommelen en onder aan de trap gekomen vergat hij ge heel dat zijn vader zich voor hem bevond. Hij meende een indringer te zien en sloeg toe. Onmiddellijk na de slag ljet hij de hamer vallen en hoorde iemand kermen. Toen eerst drong het tot hem door dat hij zijn vader had neergeslagen. De jeugdige dader liep nog vier treden af en sloot de deur die na het bellen door zijn vader was opengetrokken. Hij bracht de schoenmakershamer weer boven op zijn plaats en op het ogen blik dat de jongen weer naar bene den zou gaan kwamen moeder en zuster thuis. Of dit verhaal van den Jongen volledig juist is wordt thans onder zocht. Uit de gegevens waarover de politie beschikt valt toch wel op te maken dat deze verklaring veel aannemelijker is dan het verhaal, dat de knaap op de bewuste avond deed. De Jongen Is ter beschikking ge steld van de justitie. DEN HAAG. 8 Febr. BIJ de heden gehouden trekking voor de Staats loterij zijn de volgende prijzen geval len: 1000 6434 20513; 400: 4028. 7613. 8342. 10340. 14586. 18893. 15977; 200: 19697; 100: 1316. 3594. 5146, 9586. 13581. 16469. 17484. 20152. De kleine krullebol heet Jan, maar hij weigert zelfs op herhaald aan dringen van zijn beroemden vader, ook maar één enkel Nederlands woord uit te brengen. En overeen komstig zijn Jaren ls hij voorlopig klaarblijkelijk meer van destructieve dan van constructieve begeerten bezield, méér uit op vernietiging dan op scheppen. Hij hanteert te midden van tientallen gigantische Nieuwe Franse filmprijs Sedert kort is een Franse staats prijs voor filmkunst ingesteld, de „Grand prlx du film d'art. francais" (Grote Franse filmprijs). Men heeft deze prijs blijkbaar van terugwer kende kracht gemaakt en hem ook toegekend voor de in aanmerking komende cinematografische presta ties in 1941 en 1942. Voor 1941 is deze nieuwe prijs n.l. toegekend aan de films „l'Assassl- nat du Père Noël" (De misdaad van den Kerstman) en „Nous, les gosses" (vrij vertaald: Wij, toffe Jongens); voor 1942 aan „Les visiteurs du soir" (De avondgasten) en een eervolle vermelding voor „La nuit fanlasti- que" (De fantastische nacht); voor 1943 aan „Les anges du péché (De engëleh der zonde), een kloosterfilm, waarvoor de onlangs overleden Jean Giraudoux de dialogen schreef, en een eervolle vermelding voor „Douce" (Zacht, in dit geval gebruikt als eigennaam voor een meisje). Betreffende de voor 1943 bekroon de films kan nog worden opgemerkt, dat „Les anges du péché" werd ge regisseerd door Robert Bresson en een technisch schier volmaakte, ty pisch Franse kloosterfilm ls met uit gesproken katholieke strekking. „Douce" is de geschiedenis van een adellijk meisje, waarin zich de bot sing belichaamt tussen de werelden der oude, behoudende Franse men taliteit en een zich van tradities los makend Frankrijk. De uit de plo- niersdagen der Franse filmkunst reeds bekende Claude Autant-Lara voerde met artistiek en technisch meesterschap de regie van dit beeld lint. In het Jongste nummer van „Volk- sche Wacht" leest men als ope ningsbeschouwing een visie van Hen drik Lindt op „Groei der volkse waarden ln de muziek", waarin hij het ontstaan der „nationale scholen" verklaart en uit dit ontstaan haar volkse waarden naar voren brengt, die de schrijver ln zijn verklaring put uit de „wendingen", welke zich met de algemene ook aan de muziekge schiedenis voltrokken. Een verloren ras-Ideaal kon aan, kunst en cultuur niet eenvoudig voorbijgaan. Grote vernieuwingen ln de muzlekgescniede- nls van het noordras ontstaan ln het randgebied der noordrascültuur door zijn streven naar verdediging tegen een opdringend nabuurras. Aan de hand der geschiedenis gaat de schrij ver dit proces gedetailleerd na en legt hij het ln een vijftal stellingen vast en hij komt tot de gevolgtrek king. dat de nieuwe wende, die men thans beleeft, ook een nieuwe mu ziekstijl zal scheppen, die eerder zal aansluiten bij de muziek vóór Bach dan bij de romantiek. schilderstukken een hamer en een beitel op een wijze, die suppoosten in een officieel museum tot ver twijfeling zou brengen. Kees van Dongen voelt er echter slechts een lichtelijk ironische tederheid bij. En men komt op het duistere vermoe den. dat de schilder aan het op- ruimingswerk een werkzaam aan deel zou nemen. Wanneer hij slechts durfde... Oorlogswende Want dit is de tweede grote ver rassing in Van Dongen's Parijse atelier: er is iets van een wende gaande, ook hier. Die wende bestaat er niét in de eerste plaats in. dat Kees van Dongen in de tuin van zijn woning buiten Parijs, naar hij mij vertrouwelijk en met een ondeu gend licht in zijn grijsblauwe ogen meedeelt, thans ln plaats van bloe men uien en penen plant Het is een wende van puur-kunstzinnige aard Terwijl de „beleggers" op veilingen en in kunsthandels fantastische prij zen betelen voor schilderijen, heeft Kees van Dongen in het vijfde oor logsjaar veel minder opdrachten dan voorheen De Belgische gravin Zo-en- Zo. wier knap-geschilderde portret dicht bij de deur op de grond staat, ls overhaast afgereisd naar Amerika. De oude Amerikaanse levenskunste naar, die in heel zijn komieke senie- ligheid op een groot doek tegen do achterwand prijkt, is overleden. Ge lukkig niet zonder zijn schilderij te hebben betaald, zegt Van Dongen Al wat er verder mondain of raar ls, komt niet meer naar Parijs, is eruit vertrokken, of houdt zich muisstil „Ik heb nog niet ontdekt, wat mij eigenlijk plezier doet Schilderen óók niet". heeft Van Dongen acht Jaar geleden ongeveer beweerd. Nu bekent hij me: „Het is wel prettig, dat er wat minder opdrachten komen Ik kan nu eindelijk eens wat voor mij zelf werken, tot bezinning Komen." Tekenen die twee uitlatingen aan weerszijden van de oorlogscatastrofe niet ook ln Van Dongen's ontwikke ling twee tegengestelde perloden? „Zolang een schilderij ln je atelier staat, ls het eigenlijk niet klaar", zegt de schilder in een ander verband. Was misschien voorheen omgekeerd een schilderij een enkele maal klaar, omdat het zijn atelier verliet? Van Dongen ontmoet in de oorlogsstilte een kans om zichzelf te zijn En hij ls er dankbaar voor! Het jongste werk Deze oorlog is hard Maar hij is nodig, hoe wreed het ook klinkt. Hij is ook in Van Dongen's atelier niet alléén catastrofe De schilder van de vrouwen „met de ogen zo groot als theekopjes" is bezig in de gedwongen eenzaamheid een ander mens te wor den. Juister: hij is bezig ln hoogste en volmaakste zin zichzelf te worden. Op zijn ezel staat het laatste werk: een vrouwenportret, waaraan hij schildert. Nauwelijks twintig vier kante decimeter linnen, aanzienlijk minder dan de Juffrouw hoog boven tegen de zoldering nodig had. die alleen maar kousen aan heeft en zich in vreemde bochten wringt tegen een gevleugelden heer in smoking". Maar binnen die twintig vlerkante deci meter groeit een meesterstuk. Zonder ogen als theekopjes en misschien zelfs zonder pretentie van oorspronkelijk heid. Maar met de rijpheid van den meester, die vónd. omdat hij tijd voor het zoeken kreeg En met de gloed van de Jeugd, die voor geen zes of zeven kruisjes halt maakt. Taptemelk en taptemelkpoeder DEN HAAG, 7 Febr. Ofschoon ln de aankondiging, dat voor een deel van het taptemelkrantsoen deze win ter in het westen des lands tapte- melkwalspoeder zal worden verstrekt, duidelijk is meegedeeld, dat deze maatregel voorlopig blijft gelden, blijkt er bij publiek en slijters mis verstand te bestaan. Velen schijnen te denken, dat na de thans beëindig de distributieperiode het taptemelk rantsoen van 13 liter weer geheel in de vorm van taptemelk kan worden verstrekt. Dat is niet het geval. Het taptemelk-walspoeder blijft tot na dere aankondiging deel uitmaken van het taptemelkrantsoen. De verduistering begint heden om 17.45 uur en eindigt om 8.00 uur Maan op 16.56 uur, onder 7.54 uur. 9 Febr. V.M.. 17 Febr. L.K., 24 Febr N.M., 1 Maart E.K. Extra-prijzen van 60,40 en 30 mille in 5e klasse DEN HAAG, 8 Febr. In de Staatscourant zijn afgekondigd twee besluiten van den Secretaris-Gene raal van het Departement van Finan ciën, waarvan het eerste bepaalt de inwerkingtreding op 1 Maart a.s. van het gemeenschappelijk besluit van 15 October 1943 van de Secretarissen- Generaal van de Departementen van Justitie en van Financiën inzake het loterijbedrijf en het tweede voor schriften geeft voor de Staatsloterij. Voortaan zullen alleen staats loten verkrijgbaar zijn. de tot dusver bestaande zgn. particuliere loterijen zijn verboden. Aangezien de zgn. briefjesbedrijven. die deze loterijen exploiteerden, over een goed verkoopapparaat beschik ten, is dit apparaat ingeschakeld bij de verkoop der Staatsloten, en wel voorlopig in de vorm van een vennootschap, genaamd Ver koopkantoor van Neder landse Staatsloten, geves tigd te Den Haag. De tot dus ver bestaande vertegenwoordigers dezer ondernemingen zullen thaps naast de thans ln func tie zijnde collecteurs en collec- trices der Staatsloterij bevoegd zijn tot de verkoop van staats loten. De opzet der Staatsloterij ls ln hoofdzaak dezelfde gebleven. Als be langrijkste verschillen met de be staande Staatsloterij kunnen worden genoemd: 1. Terwijl tot dusver een serie staatsloten van 21.000 stuks werd uit gegeven. zal voortaan de uitgifte van series van 25.000 loten plaats hebben, en wel van zovele series als nodig blijkt om aan de aanvraag van het publiek te voldoen. 2. De prijs van 1/20 lot wordt ge bracht van ƒ3.60 op 4 en wel met dien verstande, dat de prijs per klasse ƒ0.80 bedraagt 3. De hoofdprijzen der eerste vier klassen worden verhoogd tot resp. ƒ25.000. 30.000. 40.000 en ƒ50.000. terwijl aan de vijfde klasse drie prij zen van resp. ƒ60.000, ƒ40.000 en ƒ30.000 worden toegevoegd (ongeacht de premies van ƒ30.000 en ƒ3.000, welke blijven bestaan). 4. De korting van 10 pet ten be hoeve van de Staat, welke tot dusver plaats had bij uitbetaling van prij zen beneden 100. komt te vervallen. Dit betekent dus, dat bij het zgn. eigen geld ln alle klassen de volledige inleg zonder enige korting wordt uit betaald. De nieuwe loten zullen begin Maart voor het publiek beschikbaar worden gesteld. SPORTNIEUWS N.B.B. zet propaganda voort AMSTERDAM, 8 Febr. In het kader van de serie propagandawed- s tr ij den van de N.B.B., werd gister avond in „Kras" een boksavond voor amateurs georganiseerd, waarvoor een grote belangstelling bestond. Het was een avond, waar we partijen van goede bokssport konden zien. zonder nochtans te mogen zeggen, dat het geheel aan de gestelde verwachtingen voldeed. Bovendien was het pro gramma dat niet minder dan 11 partijen bevatte wel een tikje overladen. De beste partijen waren die in het weltergewlcht tussen den Hagenaar Kouwenberg en den Gro ninger Veenema; in het lichtgewicht tussen den Amsterdammer Brummer en den Fries Postma en tussen de bantams Van de Busken (A'dam) en De Vries (Groningen) Spannend was de strijd tussen den Haarlemmer Hessels en den Groninger E. Vis- schers in het vrijgewicht. De partij tussen psd. „Groothuis" en Bouman, waarvan men nogal ver wachtingen had gekoesterd, was spoedig beslecht, tooen Bouman reeds ln de eerste minuut door een rechtse hoek van „Groothuis" tegen de plan ken ging. De uitslagen waren als volgt: Ve dergewicht: Poppes (DOS) wo.p. van Arens (Groothuis), Lichtge wicht: N. Prins (Groningen) w.o.p. van Dirkzwager (DAB), H. Brummer (Corbett) w.o.p. van Postma (Leeu warden) Bantamgewicht: v. d. Bus ken (Krieger) w.o.p. van De Vries (Groningen); Weltergewlcht: Psd. Groothuis wint in de le ronde door k.o. van Bouman (Arnhem). Mast (Groningen) w.o.p. van De Winter (v. Dam. Bussum). Veenema (Gro ningen) w.o.p. van Kouwenberg (Den Haag), Voomhout (Groningen) w.o.p. van Kleinhout (Corbett); Vrijge wicht: Hessels (De Ring. H'lem) w.op. van E. Vlsschers (Groningen); Halfzwaargewicht: Van Erp (DAB), w.o.p. van Van Slooten (Huizen); Zwaargewicht: Van Hellemond (Hllv. Sportschool) w.o.p. van Drijf hout (Leeuwarden). Programma der Icampïoens- candidaten DEN HAAG, 7 Febr. De candl- daten voor de verschillende districts kampioenschappen der eerste klasse van de NVB hebben nog het volgen de programma te verwerken: District 1: 13 Febr.: De VolewiJ- ckers—HBS en Hermes-DVS—EDO; 20 Febr.: DWSDe Volewljckers en Xerxes—Hermes-DVS. District 2: 13 Febr.: VUC—Feye- noord en 't Gooi—AJax; 20 Febr.; DHC—VUC en AJax—Blauw Wit. District 3: 13 Febr.: AGOW—Go Ahead en Tubantla—Heracles. 20 Febr.: Heracles—PEC en 27 Febr.; PEC— Go Ahead. District 4: 13 Febr.: BW—Willem II, Longa—Roermond, PSV—Spekhol- zerheide: 20 Febr.: Roermond—BW en Willem II—PSV: 27 Febr.: BW— MW en PSVLonga.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1