HET DAGBLAD Vern;raï,ti i:nas"es Grote verliezen der Sowjets bij Witebsk WEE {(SPORT «ÜMPEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN "neT a'S m| °ns Duitse weermachtsberichten Doorbraakpogingen mislukten door taaie tegenstand 45 pantserwagens stukgeschoten Alleen een tikje gemoedelijkèr De sigaar Dr. Cöbbels wijken Slechts overwinning garandeert herstel in de getroffen van Berlijn Duitse aanvallen op Londen Polen en de Sovjets Marianne 44" I Bruinkoolwinning bij Kerkrade Slachtveeprijzen door de Overheid geregeld Veehouder niet langer de dupe! Geslaagde tegenaanvallen bij Pripet-moerassen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In het gebied van Nikopol rijn onze divisies nog steeds in een zware afweerstrijd verwikkeld met de naar het zuiden opdringende Bolsjewisten. In het gevechtsgebied tussen Kiro- wograd en Belaja-Zerkow rukten onze troepen in verschillende sectoren verder op, sloegen vijandelijke ge vechtsgroepen uiteen en wierpen den vijand, na 45 Sovjet-Russische pant serwagens te hebben stukgeschoten, verder terug. Op andere plekken bleven plaatselijke aanvallen der Bolsjewisten zonder succes. In het gebied ten zuiden van de pripet-moerassen kwam het ook gis teren tot heen en weer golvende ge vechten met opdringende vijandelijke aanvalsvoorhoeden. Eigen tegenaan vallen hadden succes. Ten zuiden van de Beresina en bij Witebsk mislukten nieuwe door braakpogingen van de Bolsjewisten door de taaie tegenstand van onze troepen met grote verliezen voor den vijand. Aan de afweer van alle aan vallen namen de Duitse luchtmacht en onze artillerie op voortreffelijke wijze deel. De afweerslag in deze gebieden duurt voort. Ten noorden van Newel, ten zuiden van Staraja Roessa, alsmede in het gebied tussen Ilmenmeer en de spoorlijn LeningradPleskau werden herhaalde met steun van pantser wagens ondernomen aanvallen der Bolsjewisten ten dele in tegenaanval len en in hevige gevechten op korte afstand met grote verliezen voor den vijand afgeslagen. Bij de vernietiging van twee bols jewistische bataljons onderscheidde zich de 13de compagnie van het Jagerregiment 38 onder leiding van den eersten luitenant Geihe bijzon der. In de gevechten tussen Ilmen meer en Leningrad heeft zich de Wurttembergs-Badense 215de infan- terie-divisie onder leiding van luite nant-generaal Frankewitz met het daaronder ressorterende 1ste bataljon van het grenadiersregiment 32 on der leiding van majoor Schaar- schmidt buitengewoon onderscheiden. Op het bruggenhoofd van Nettuno verliep de dag kalm; aan beide zijden activiteit van verkennings- en stoottroepen. Bij de zuivering van de ketel ten noorden van Aprillia werd een met pantserwagens ver sterkt regiment infanterie van den vijand opgerold Onder de 900 gevan genen bevinden zich negentien offi cieren. Vernietigd werden elf pant serwagens en twee gepantserde auto's. Twee pantserwagens en tal rijke zware infanteriewapens werden onbeschadigd buit gemaakt. Aan het zuidelijke front liep de vijand ook gisteren onoohoudelijk. door zeer krachtige artillerie ge steund, storm op het bergmassief van Ca-ssinó, teneinde een doorbraak te forceren. Opnieuw drong hij ten noorden van de stad binnen en nog maals werd hij door een onmiddel lijk begonnen tegenaanval van onze dappere troepen in zijn uitgangs stellingen teruggeworpen. Duitse gevechtsvliegtuigen vielen ln de afgelopen nacht met goed effect uitladingen van den vijand in de haven van Nettuno aai Bij het vertrek van daar werden explosies in stapels munitie en branden waar genomen. Boven de bezette gebieden in het westen werden gisteren elf vijan delijke vliegtuigen vernietigd. Vijandelijke storingsvliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bom men in het Roergebied en in het ge bied van Berlijn. Duitse vliegtuigen vielen in de af gelopen nacht doelen in zuid-oost- Engeland aan. Weermachtsbericht van Zaterdag Zaterdag luidde het weermachts bericht als volgt: „In het gevechtsgebied van Nikopol verhoogden de bolsjewisten h^n druk op het zuidelijke front van het "brug genhoofd en in het penetratiegebied ten noordwesten der stad Sterke vijandelijke aanvallen werden afge slagen, plaatselijke penetraties wer den afgegrendeld. In het gebied tussen Kiro- wograd en Belaja Zerkof duren de zware gevechten met den steeds weer aanvallenden vijand, die versterkin gen blijft aanvoeren, voort In suc cesvolle tegenaanvallen braken onze troepen in weerwil van hardnekkige tegenstand in een sector door krach tig versterkte stellingen der Bolsje wisten heen en brachten hun in nieuwe aanvallen zware verliezen aan mensen en materiaal toe. In het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen duren de heen en weer golvende gevechten met vijan delijke infanterie- en cavalerie-for- maties voort. Ten zuiden van de Be rezina en bij Witebsk handhaafden onze troepen ook gisteren hun stel lingen na een verbitterde worsteling ondanks alle doorbraakpogingen van de Bolsjewisten. In de frontsector van Newel tot aan de Finse Golf nam de sterke Vijandelijke druk gisteren iets af. Verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten werden nadat een vrij groot aantal vijandelijke pantser wagens was stukgeschoten, afgesla gen. In het landingshoofd van Nettuno werden de ingesloten vijandelijke bataljons op een klein gebied bijeen- gedrongen. Totdusver werden op deze plaats 900 Engelsen gevangen geno men. De pogingen van den vijand om door aanvallen met pantserwagens van het gebied ten noorden van Aprilia uit de verbinding met de in gesloten strijdkrachten te herstellen, mislukten. Aan het zuidelijke front duren de zware gevechten om het bergmassief van Cassino voort. De voor de tweede keer in het noordoostelijke deel van Cassino binnengedrongen vijand werd in een tegenaanval onmiddellijk te ruggeslagen Tussen Cassino en Bel- monte slaagde de vijand erin, na een hevig artillerievuur, dat de gehele dag aanhield, enkele honderden me- I ters terrein te veroveren. Bij de afweer van een vijandelijke luchtaanval op de havenstad Toulon werden 9 viermotorige bommenwer pers vernietigd. Formaties Amerikaanse bommen werpers ondernamen op 4 Februari des middags bij een gesloten wolken dek terreuraanvallen op West-Duits gebied. Dooi lukraak neergeworpen bommen ontstond in het bijzonder in woonwijken der stad Frankfort Main schade Ondanks de ongunstige voorwaarden voor de afweer verloor de vijand 23 viermotorige bommen werpers. In de afgelopen nacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bom men neer in het Rijns-Westfaalse ge bied. Ie JAARGANG No. 31 MAANDAG 7 FEBRUARI 1944 Die sloeg dichtbij in! De bedieningsmanschappen van een stuk geschut, dat de flank van een ravitailleringsiceg beveiligt tegen vijandelijke pant serwagens, gaat in dekking tegen de projectielen van een Sowjet-granaat- wérper. (Foto Paul/HH/StapJ) Japanse aanvallen in haven van Finschhafen TOKIO. 6 Febr Donderdagoch tend heeft de luchtmacht der Japanse marine talrijke vijandelijke trans portschepen in de haven van Finsch hafen aangevallen en vervolgens enkele kleinere vaartuigen in scheer- vlucht gebombardeerd bij het eiland Nieuw-Pommeren. Des middags ont dekten formaties der Japanse marine luchtmacht in de wateren ten zuiden van Bougainville een groep vijande lijke transportschëpen. die zij onmid dellijk aanvielen. De Japanse vliegers keerden allen ongedeerd op hun standplaatsen terug. In de nacht van Woensdag op Don derdag trachtten drie vijandelijke duikboten Japanse stellingen in de haven van Mandel in, 32 km. ten zuid oosten van Madang op Nieuw-Guinea, aan te vallen Zij werden door de Japanse artillerie verdreven. Turkse stem over druk op Spanje ISTANBOEL, 5 Febr. Ten aan zien van de Britse poging om druk uit te oefenen op de Spaanse neu traliteit, schrijft Tasviri Efkiar, dat neutrale landen tegenwoordig de ont wikkeling van de toestand aandach tig gadeslaan. Thans moet bewezen worden, aldus het blad. dat de rech ten van neutralen in de zin van het Atlantic Charter onaangetast zullen blijven. Italiaans generaal in arrest gesteld MILAAN. 6 Febr (D.N.B.) De vroegere Italiaanse commissaris-gene raal van Laibach (Ljubljana), gene raal Moizo, is te Savona gearresteerd. Er zal een vervolging tegen hem wor den ingesteld wegens handelen in strijd met zijn militaire plichten. Nieuwe regering in de Sowjet-Oekraïne STOCKHOLM, 6 Febr. In het kader van de Sowjetrussische grond wetswijziging is volgens radio Mos kou de 5de Februari een nieuwe re gering van de Sowjei-Oekraine ge vormd. Er werd een zelfstandig com missariaat van buitenlandse zaken der Sowjet-Oekraine gevormd, dat tot nu toe niet bestond. Volgens dit bericht werd N. S. Chroesjtsjef benoemd tot voorzitter van de raad van volkscommissarissenderOekrain- se Sow jetrepubliek en L. W. Kornijez tot zijn plaatsvervanger. Tot com missaris voor buitenlandse zaken der Sowjetoekraine werd A. E, Kor- neitsjoek benoemd. De diplomatieke correspondent van het D.N.B.dr. Siegfried Horn, schrijft met betrekking tot de decen tralisatie van de Oekraïne o.a.: Tot commissaris van Buitenlandse Zaken van deze Sowjetrcpubliek is. zoals nauwelijks anders verwacht kon worden, Korneitsjoek. tot nu toe plaatsvervanger van Molotow. be noemd. Door zijn werk in de Moscou- se centrale ls hij vertrouwd met de buitenlands-politieke doelstellingen van het Kremlin, die hij thans ver wezenlijken zal in de hem toegewe zen sector. Anderzijds ls zijn huwelijk met de baanbreekster van een Sowjet- Polen, Wanda Wassilewska, voor de plannen van Moskou niet zonder be tekenis. Naar de Engelse nieuwsdienst meldt, schrijft een Sowjet-correspondent in de Observer van Zondag het volgende over de z.g. grondwetsherziening van Moskou: „Wat betreft de reorganisatie der buitenlandse vertegenwoordigin gen behoudt Moskou zich de vrije hand t a.v. tactische manoeuvres voor, om niet door diplomatieke delegaties en verplichtingen van de nieuwe com missarissen formeel gebonden te zijn". Bij deze stap. zo vervolgt het artikel, is het bijna zeker, dat het PoolsSowjetrussische conflict ln een nieuwe phase ls getreden. De Oekraïne en Wlt-Rusland zouden zich in hun eisen aan Polen duidelijker uitdruk ken dan Moskou zelf dit tot dusver gedaan heeft. De hervorming laat vol doende ruimte over voor de centrale regering in Moskou, om als „scheids rechter" tussen de Oekraïne, Wit-Rus- land en Polen op te treden. Moskou, zo besluit de correspondent-, streeft er thans naar. dat bepaalde personen, wier voor de Sowjet-Unle vriendelijke houding voor Moskou een vaststaand feit ls. zullen worden opgenomen in de Poolse emigrantenregering te Lon den. Uitgave; N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie; Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Het is wonderlijk hoe vaak het voorkomt, dat je 's morgens bij het opstaan aan iemand moet den ken. dien je in geen jaren gezien hebt en dien je eigenlijk nooit terug denkt te zien. En 's middags waarachtig loop je hem tegen het lijf Zo dacht ik gistermorgen plots aan Jelle Boerema, die indertijd de held was van verschrikkelijke verhalen in ons dorp. De rijkaard. De man had zo schandelijk veel verdiend, dat hij op een goede dag. om de buren te bluffen, lachend zijn sigaar aanstak met een briefje van honderd gulden. Maar de dikke Jelle is. het als zijn honderd gulden-sigaar, reeds lang tot stof vergaan. Ik moest dus glimlachen om mijn inval. Jelle kon ik toch zeker niet meer ontmoeten... 's Middags vond ik een nauwe plaats in de trein tussen tioee ont zaglijke dikke kerels Benen als zui len, wijd uit elkaar geplant, buiken als meelzakken, koppen als volle manen. De linkse stak een sigaar op. want het was hier ..niet roken" Ieder wilde dus roken. Hij pufte en hield deskundig de sigaar divars voor de neus. Waarop de rechtse ook snufte en zei „Goed sigaartje!" „Best" zei de eerste. „Vooroorlogs van twintig cent." „Heb je daar nog meer van?" „Nog vijf!" En dan zei de ander heel vlot en met een tikje de aandacht vragende nadruk ieder keek dan ook even op: .JDaar geef ik je duizend gulden voor!" De eerste lachte kort en maakte een breed gebaar Dan haalde hij zijn koker te voorschijn: „Je hebt ze!" Waarop de ander een pakje bank biljetten te voorschijn haalde, een duim deskundig nat maakte en de tien briefjes aftelde. Weldra zat ook de rechtse breeduit en genoeglijk te roken. En hoewel hij vreselijk smakte en pufte en des- kundig voldaan keek. ivilde het er bij de meeste reizigers niet in. dat de man er tweehonderd gulden van af rookte. Rookte deze man wel om de tabak, om de sigaar? Of rookte hij om straks thuis te kunnen zwetsen, dat hij tweehonderd gulden voor een sigaar heeft gegeven? Waarom heeft de ander verkocht? Omdat hij geld nodig had of om ook slechts thuis te kunnen opscheppen over de prijs? Ik keek hem van ter zijde eens in het vollemaansgezicht, terwijl hij luidruchtig een verhaal begon. En als hij dan lachte, zodat zijn buik en zijn hangkin meesudderden, zag ik plotseling op wien hij leek Op Jelle Boerema. Alleen was Jelle Boerema eigenlijk eerlijker. Die stak zijn sigaar met het geld aan, zuiver en alleen om de bluf, terwijl deze vriend zijn baldadigheid nog camoufleerde. Hoe het zij, in de nauwte tussen de twee dikke kerels voelde ik mij, terwijl ik uitrekende hoeveel week- BERLIJN. 5 Febr. Rijksminister dr. Göbbels heeft gisteren opnieuw een bezoek gebracht aan een groot aantal bureau's, die de eerste nood van de door de vijandelijke bommen- terreur zwaar getroffen Berlijnse be volking lenigen, om zich persoon lijk op de hoogte te stellen van de stand der verzorgingswerkzaamheden en om verdere organisatorische, sociale en hulpmaatregelen te nemen. Dr. Göbbels kon met voldoe ning constateren, dat de werkzaam heden van de hulpkrachten, om de grootste schade te herstellen, snel en succesvol verlopen. De mannen en vrouwen in de verzorgingsbureau's begroetten dr. Göbbels hartelijk en voldaan. „Ik besef zeer goed," zo zeide dr. Göbbels tot de aanwezigen, wat voor leed en lasten de onmenselijke bom- menterreur van den vijand voor iedereen meebrengt. Evenzeer weet ik ook. dat er geen andere weg voor ons volk is om de vrijheid te ver krijgen, dan dapper en manmoedig deze tijd te doorstaan. Wanneer het na een aantal zware luchtaanvallen steeds weer gelukt is het leven reeds in zo vergaande mate in geordende banen te leiden, dan kan er geen twijfel bestaan over het feit. dat het in de komende tijden van vrede mo gelijk zal zijn de vernielde huizen en straten van Berlijn weer in be trekkelijk korte tijd op te bouwen. Reeds thans worden de plannen hiervoor uitgewerkt. De voorwaarde voor de verwezenlijking echter is de De Engelsen en Bolsjewisten, zo verklaarde dr. Göbbels, door de aan wezigen stormachtig toegejuicht, zul len Berlijn beslist niet weer opbou wen, wanneer wij deze oorlog niet zouden winnen. Wedcropgebouwd wordt deze stad uitsluitend en alleen door ons zelf. Dit werk van wederopbouw hier in Berlijn persoonlijk te leiden, zal mijn grootste en mooiste taak voor de toekomst zijn. De Berlijnse bevolking, die ik in achttien jaar heb leren kennen en liefhebben, heeft het Rijk en de we reld bewezen, dat zij niet alleen goed kan praten, doch ook goed weet te handelen. Zij heeft in de afgelopen weken ten overstaan van de gehele wereld het bewijs geleverd van haar onbuigzame houding en van haar dapperheid, die de grootste bewon dering verdienen". Strijd in Birma ontbrand TOKIO. 7 Febr. Naar het Ja panse hoofdkwartier meldt, hebben Japanse eenheden tezamen met het Indische nationale leger op 4 Fe bruari de strijd tegen Engels-Indi sche eenheden in Birma geopend. Vijandelijke eenheden probeerden een aanval te doen op Akyab en Boe- thiadoeng. Volgens het communiqué nemen de operaties een gunstig ver loop. Naar de „Jomioeri Notsji" ver neemt, hebben Japanse vliegtuigen een beslissend aandeel gehad in de pas uitgebroken gevechten aan de Birmaans-Indische grens Zo hebben Japanse jagers in luchtgevechten cp 5 Februari van 20 vijandelijke ma chines die aanvallen ondernamen in het gebied van Boethidaoeng, 15 toe stellen neergehaald. De Japanse luchtmacht bestookte de i ijandelijke toevoerwegen met bommen en richtte onder de colonnes voor de aanvoer grote verwoestingen aan. Eenheden van de luchtmacht der Japanse marine hebben volgens ra dio Tokio in de nacht van 4 op 5 Febr. voor de eerste maal vijande lijke militaire installaties-600 mijlen ten noorden van de baai van Ceylon aangevallen. Op vier plekken werden talrijke treffers geplaatst en branden veroorzaakt. Alle Japanse vliegtuigen keerden ongedeerd op hun steunpun ten terug. Lange muilezelcolonnes trekken door de dalen van de Abruzzen om de hoge en moeilijk bereikbare berg- stellingen van voedsel en munitie te voorzien. Weldra kunnen de ezels niet verder en dan nemen dragers het werk over om de laatste zware bestijging te volvoeren. (Foto Dohm^HH-Stapf GENÈVE. 6 Febr. De Londense correspondent van het tijdschrift „South Africa" geeft een schildering van een der jongste Duitse luchtaan vallen op Londen. „Enigen van ons meenden, dat de invasie een feit was geworden, toen de Duitsers onlangs des avonds zoveel bommenwerpers naar ons toezonden en deze eerste golf in de vroege ochtend door een tweede werd gevolgd. Het was precies als in oude tijden. Toen ik 'tussen 4 en 5 uur 's morgens wakker werd. was de hel losgebroken. Het lawaai was verschrikkelijk. Men kreeg de indruk, dat de gehele Duitse lucht macht naar ons toegekomen was." Volgens de tot dusver ontvangen rapporten over de laatste aanval ver oorzaakten de series bommen neer geworpen door de eerste golf bran den gepaard met zware ontploffin gen. Deze branden namen door de bommen van de verdere aanvals golven aan uitbreiding toe. Bij het vertrek lag over het gehele aanvals- gebied een dichte rookwolk, die door de vuurschijn van de brandende wij ken werd verlicht, en die de horizon tot ver in de omtrek rood kleurde. Van beide aanvallen zijn veertien vliegtuigen niet op him bases Terug gekeerd. een. vergeleken met de sterke formaties, die in de strijd wa ren geworpen, gering percentage. Het is bovendien waarschijnlijk, cïat een deel van deze toestellen tengevolge van beschadigingen ergens anders is geland en zich later meldt. GENÈVE, -6 Febr. Naar de com munistische Daily Worker meldt, hebben een groep socialistische Poolse emigranten to Londen, onder voorzitterschap van het lagerhuislid John Parker een bijeenkomst geor ganiseerd. waar ook de vroegere Poolse officier Jan Karski het woord voerde. Naar het blad verklaart, wordt Karski beschouwd als Londens vertegenwoordiger van een zoge naamde „ondergrondse" Poolse be weging. Karski verdedigde de hou ding van de uitgeweken Poolse rege ring tegenover de moorden van Katyn en verklaarde, dat de bolsje wisten de Poolse officieren te Katyn om het leven hebben gebracht. Naar de Daily Worker zegt. kon Karski deze verklaringen doen, omdat Par ker iedereen aan het woord liet komen. Geen van de Poolse emigran ten heeft voor de Sowjet-Unie ge sproken, telkens werd zij er van be schuldigd, de Polen te vermoorden, hun land zich toe te eigenen en een schrikbewind te willen invoeren in concentratiekampen, waar reeds dui zenden Poolse mannen, vrouwen en kinderen wegkwijnen. Ook was geen der Poolse emigranten, die het woord voerden, voor een samenwer king met de Sowjet-Unie geweest. In een brochure werd de Sowjet-Unie ervan beschuldigd, Poolse Joden te hebben vermoord. (Van onzen specialen verslaggever) g arianne 39, zó doopte Ro- JV1 land Krug von Nidda het boek, waarin hij Frankrijk be schrijft zoals het aan de vooravond van de tweede wereldoorlog en... van de ineenstorting was. Het pit tige, vlotte boek, met zijn rake typeringen en heldere inzichten heeft door de recente Nederlandse vertaling ook in ons land veler aan dacht getrokken. En Marianne 44? Hoe staat het in Frankrijk vijf jaar na Krug von Nidda's balans? Hoe staat het er in het leven van alledag, in dc kleine zorgen en noden, in de weer spiegeling van dc spanningen rond invasie en „tweede front"? De grote politiek stort zich in de openbaarheid door radiozenders en telegraafkabels. Het „kleine" leven van alledag verdraagt geen andere bemiddeling dan het meest per soonlijke contact. J"a, Marianne is nog altijd Marianne. Dat heelt niets te maken met symbolen van deze of gene revolutie, met vrijheidsmut sen en dergelijke. Het wil voorlopig alleen zeggen dat nog geen nieuwe waarden werkelijk delinitief de oude Zware aanval op Helsinki HELSINKI, 6 Febr Het Finse telegraafagentschap meldt, dat sterke afdelingen vijandelijke vliegtuigen Zondagavond een hevige aanval op Helsinki hebben gedaan. On verschil lende delen der stad werden grote hoeveelheden brand- en brisantbom men geworpen. Terreuraanval op Urbania ROME. 5 Febr. Naar de zender van Rome mededeelt is bij een re cente terreuraanval van het Anglo- Amerikaanse luchtwapen op het kleine, nabij San Marino gelegen Italiaanse bergplaatsje Urbania tij dens de kerkgang der bevolking op de mensen, behalve dat bommen neergeworpen werden, een fel vuur gericht door de boord wapens van de in scheervlucht vliegende toestellen. Van de ongeveer 4000 inwoners van het stadje werden ruim 650 gedood. PARIJS 5 Febi Op een voorstad van Parijs zijn hedenochtend, naar het agentschap Ofi meldt, door Anglo- Amerikaanse formaties bommenwer pers talrijke bommen geworpen. Exploitatie in voorbereiding KERKRADE. 7 Febr. Op initia tief van een paar grote Nederlandse aannemersbedrijven zal binnen af- zienbare tijd een begin worden ge maakt met de exploitatie van hét bruinkoolveld „Anna", aan de noorde lijke grens der gemeente, nabij het spoorwegemplacement Kerkrade-Rol- duc. Evenals in de vorige wereldoor log blijkt er ook nu weer veel belang stelling te bestaan voor deze delf stof, die voor de industrie een goede aanvullende brandstof oplevert. In het bruinkoolveld „Anna" een oude concessie van de Maatschappij „Carisborg" te Treebeek liggen de bruinkoollagen van tien tot zestien meter onder de oppervlakte van het heuvelachtige terrein, De rijkdom wordt op minstens vier millioen ton bruinkool geschat en van welingelich te zijde vernemen wij. dat de jaar productie reeds contractueel verkocht is aan Twentse industrieelen en Ne derlandse steeenbakkerijen. Het grootscheepse ontginningswerk is ter hand genomen door de N.V. P. C. Zanen te Heemstede en de firma Wijnand van Maanen te Arnhem. Tot het voorbereidende werk behoort de omleiding van de Lichtenberger beek. een onbeduidende waterloop, die echter een belemmering voor het werk zou kunnen opleveren. De ligging van het bruinkoolveld in de onmiddellijke nabijheid van het spoorwegemplacement zal de verla ding van het product aanzienlijk ver eenvoudigen. Gedacht wordt aan ver lading per wagon tot Bom, waar de bruinkool in schepen kan worden overgeladen. Vermoedelijk zal reeds ln April de eerste bruinkool ter plaatse gewon nen worden. lonen er nodig s.jziük -iiet gebied-.óer Frans-- sigaar, precies als de boertjes die Jelle Boerema blufte. De sigaar! TIJL W-P.K.-man W. Kuyper gesneuveld AMSTERDAM. 7 Febr. Naar wij vernemen is enige tijd geleden bij de gevechten op het schiereiland Kerstj gesneuveld de //-P.K.-man Willem Kuyper, zoon van den be kenden hoogleraar in de kerkgeschie denis prof. dr. H. H. Kuyper en kleinzoon van dr. Abraham Kuyper. Willem Kuyper kon. ongeacht" zijn leeftijd hij was 47 jaar oud de drang niet weerstaan om zijn krach ten als oorlogsberichtgever aan het Oostfront voor volk en vaderland in te zetten. In de zomer van 1942 meldde hij zich voor de fl-P.K. en nadat hij enkele malen was afge keurd, gelukte het hem tenslotte toch, zijn plaats in de ff in te ne men. Als soldaat en journalist wilde hij zijn volk dienen. Hij was reeds jarenlang in de journalistiek werk zaam. Zo was hij o.m. medewerker aan dagbladen in Berlijn. Hij woon de nadien vele jaren in Zuid-Frank rijk en bezocht van daaruit de Bal kan. Corsica en Noord-Afrika. Onge veer een maand na zijn inzet viel hij als strijder voor het nationaal- socialisme, waarvoor hij bereid was het hoogste offer te brengen. DEN HAAG 7 Febr. Bij de he den gehouden trekking voor de Staatsloterij zijn de volgende prij zen gevallen: 1000: 1839, 10942, 22000; ƒ400: 1408, 3811. 18563, 19562; ƒ200: 1858. 2416. 2902. 10323. 11189. 21887; 100: 2397. 7456. 7966. 8285. 11230. 11845. 12770, 12928. 13481. 18227. vervingen. Marianne 44 is Marianne 39. plus vijf Jaren pijnlijke doch leerzame ervaring. Zeg daarom niet, dat alles eigen lijk bij het oude bleef, want zó is het nu ook weer allerminst, Hoe groot is het onderscheid tussen een vrouw van negenendertig en een vrouw van vierenveertig! Er ligt een beslissende wende tussen de éne en de andere. Zó ongeveer ligt de zaak ook met de beide Mariannes. Zes lange maanden Ruim zes maanden geleden trok ken wij langs een goed stuk van Frankrijk's kusten en langs de boulevards van verduisterd Parijs, maar ook door de donkere sloppen van Menilmontant en langs de steile trappen van de „butte". Thans gin gen wij langs een ander stuk van Frankrijk's kusten, langs dezelfde boulevards en door dezelfde slop pen, Zes maanden zijn een lange tijd op het hoogtepunt van een wereldoorlog. Ze zijn ae tijd waarin de landen van West-Europa de ther mometer deden uitslaan door in vasie-koorts. de tijd ook waarin de bezinning op het gemeenschappelijke Europese lot naar het oosten op een beslissende proef werd gesteld. In zes $.aanden is Frankrijk ern stiger geworden, een land van gro ter spanningen. Daarin verschilt het niet van Nederland, van welk an der land ook dat zich voor histo rische beslissingen geplaatst ziet. Maar het is nog altijd een gemoe delijker land dan het kleine land tussen Dollart en Schelde. Heel veel is er ginds zoals hier. De kapper in mijn hotel buit met volstrekt Franse virtuositeit alle on- begrijpt de Fransman immers nele- maól niets meer. Daarom spreekt hij over de Nederlandse Hij weet nauwkeurig, dat die-en-die fabriek in die-en-die Nederlandse stad geheel in puin ligt. terwijl hij vijf jaar geleden zelfs van Amsterdam nog nooit gehoord had. En als hij uit de beste bron verneemt, hoeveel duizend arbeiders er nog dagelijks in het vermeende puin werken, is hij niet in het minst uit het. veld gesla gen. Er zijn nog zoveel Andere din gen die hij weet... Het is „tout comme chez nous". alles precies zoals bij ons. De roddel is een algemeen menselijke kwaal. Ze wordt in Frankrijk even virtuoos en... even zinloos bedreven als in Nederland. Ze heeft alleen een on eindig gemoedelijker toon Het tem perament spuit naar alle kanten, in ware f teinen van welsprekendheid. Maar it it er zelden bij te pas. Ddrnand en de terreur Zijn er dar geen berichten van terrorist en-bei ien? Sprak men in Frankrijk zelfs niet van partisanen? Zo is het inderdaad De benden zijn er. de aanslagen doen zich voor en... de weerlegging ervan liet niet op zich wachten. Maai juist die weerlegging is mogelijk, omdat het gaat om scherp omlijnde groepen De bevol king in haar algemeenheid wenst geen woelingen, geen onrust, geen sabotage. Terreur-daden in Frank- reik zijn géén weerspiegeling van de volksgezindheid In de chaos van politieke mo gelij V.h den. die voor het aange zicht der historie wellicht alle politieke ónmogelijkheden zijn. zoekt het Franse volk nog altijd vergeefs een weg: Pétain. Laval, Doriot. Déat, Bucard. namen, programma's, tegenstellingen zon der tal. Onlangs werd Joseph Darnand secretaris-generaal van het openbare veiligheidswezen. Een „nieuwlichter" en dus.. nu ja. u wéét wel. Darnand ont hulde een groot schandaal. In Parijse ziekenhuizen verdwenen voedseltoewijzingen voor patiën ten naar de zwarte handel. Men kon immers altijd zeggen, dat de Duitsers het eten weer hadden weggehaald. Darnand greep toe. Hij ging ook de bestraffing van zeer aanzienlijke lieden niet uit de weg. Parijs begréép. Op dit ogenblik ziet het er naar uit, dat de „nieuwlichter" Darnand een populair man gaat worden. Hij leidt de militie die uit de poli tieke groeperingen van Doriot, Déat en Bucard is samengevoegd en die een nationale daad stelt doordat zij de terroristen kracht dadig bestrijdt. Darnand zou wel eens de vroeger-ongenoemde kunnen zijn. die zonder de ballast van overgeleverde sentimenten in Frankrijk de politieke eenheid brengen gaat, waarop alle goed- willenden wachten. nationale haar- en baardverzorging uit door het toepassen van een maximum aan kostbare neven-be werkingen: frictions, wanne doeken, massage en heel veel meer, waarvan de namen even vluchtig zijn als het resultaat. En tegelijk praat hij over politiek. Iedere Fransman praat nog altijd veel over politiek. Alleen is het politiek met afstands-werking geworden. Van de Franse politiek DEN HAAG. 7 Febr. Op Dins dag 8 Februari vindt te Den Haag. Plein 1813, no. 3 van 8.30 tot 14 uur, een nieuwe keuring plaats voor het volgende weersportkamp. Hiervoor kunnen zich weer melden alle ge zonde Nederlandse jongens ditmaal zonder voorafgaande aanmelding Het reisgeld wordt terugbetaald. Oud-minister König overleden DEN HAAG. 7 Febr. Op bijna 77-jarige leeftijd is Zondag hier ter stede overleden, de oud-minister van Waterstaat, ir. A. A. H. W. König. De heer König werd 13 Februari 1867 te Maastricht geboren. Na voor bereidende studies doorliep hij de polytechnische school te Delft en be gon in 1890 zijn carrière bij de Rijks waterstaat. In 1915 kwam hij bij de Rijkswaterstaat in Limburg waar hij verschillende rangen doorliep en de grote waterstaatswerken tot stand bracht. Deze tijd werd onderbroken door zijn ministerschap van Septem ber 1918 tot September 1922, in het eerste kabinet Ruys de Beerenbrouck. In 1923 werd hij directeur-generaal der P.T.T., uit welk ambt hij in April 1924 op verzoek eervol werd ontsla gen. In Mei van dat jaar werd hij wederom benoemd tot directeur hoofdingenieur van 's Rijkswater staat, aanvankelijk bij de directie der grote rivieren en op 1 Augustus 1928 weer in Limburg tot hij na vijf jaar definitief met pensioen ging en zich in Den Haag vestigde. DEN HAAG, 7 Febr. De enige weken geleden aangekondigde verla ging van dc rundvceprijzen heeft haar beslag gekregen. Het voedsel- voorzicningsblad van heden bevat een verordening, waardoor de gebruiks- veeprijzen zijn geregeld. Tegelijker tijd zijn dc slachtveeprijzen met een bepaald bedrag verhoogd. De slachtveeprijzen bleven, aange zien zij van overheidswege waren vastgesteld, steeds op dezelfde hoog te, terwijl de gebruiksveeprijzen meer en meer werden opgedreven, zo dat de boer op de duur slechts ten koste van grote offers zijn veestapel op peil kon houden. Dit had tot ge volg dat er een levendige handel in z.g. leveringsbonnen ontstond. Deze bonnen, waarmede de veehouder kon aantonen, dat hij aan zijn leverings plicht had voldaan en die het ge wicht aan geleverde runderen in kilogrammen aangaven, werden de laatste tijd verhandeld tegen prij zen. die een veelvoud waren van de voor het slachtvee betaalde prijs. Ge lijke tred daarmede hielden de ge bruiksveeprijzen. die ln de vrije han del voor melk- en kalfkoeien de laatste tijd tot een ongemotiveerde hoogte werden opgedreven. De prij zen voor gebruiksvee en slachtvee liepen op deze wijze steeds verder uit elkaar. Het sprak dus vanzelf, dat de overheid moest, ingrijpen om verder onheil te voorkomen. Voor de gebruiksveeprijzen zijn thans drie prijsklassen vastgesteld met bepaalde maxima, de slachtvee prijzen zijn met een bepaald percenta ge omhoog gebracht. Voor beide groe pen van prijzen worden belangheb benden verwezen naar de officiële mededelingen, die in de bladen van heden zijn opgenomen. Door deze regeling van de veeprij- zen zullen de toenemende wantoe standen in de veehandel waarvan veelal de veehouder de dupe werd thans uit de weg worden geruimd, terwijl de daarmede samenhangende nieuwe marktregeling tevens de gele genheid schept, om de veestapel, voor zover dat onder de huidige om standigheden mogelijk is, op een kwalitatief hoog peil te houden en haar tevens onder de veeteeltbedrij ven te verdelen, zodat ook de kleine boer in staat is zijn bedrijf in stand te houden. Tenslotte zij nog opge merkt. dat de verhoging der slacht veeprijzen geen prijsverhoging voor het vlees tengevolge zal hebben. Hoge boefen voor knoeiende meubelfabrikanten DVENTER. 7 Febr. Het optreden van de prljsbeheerslng tegen meubel fabrikanten. die ln 1942 en 1943 hun producten tegen steeds stijgende prij zen in de handel brachten, vindt voort gang Opnieuw ls tegen hen een aan tal vonnissen gewezen Daar verschil lende veroordeelden extra pogingen hadden gedaan om hun pri.isovertre- dlngen te verheimelijken door boven de tactuurprljzen zgn. „zwart geld" te eisen en deze bedragen niet ln hun boekhouding te verantwoorden, be stond er aanleiding om aan de dezen overtreders opgelegde vonnissen alge mene bekendheid te geven Het waren: De firma C. den Box te Gouda. 50 000 boete; de Meubelfabriek „Het Westen" te Haarlem, t 25.000; de N V. Electrische Houtwaren- en Meubel fabriek te Dordrecht. 18.000; A G. van der Drift, meubelfabrikant to yiaardlngen, 12 000: de Meubel fabriek „Duurswold" (Hllverlng en Pllegcr) te Schlldwolde (Gr 12 000; de firma Gebr. Van IJzendoorn te Culemborg. 4500; A. Schipper, meu belfabrikant te Dordrecht. 1 1500 Ook tegen houthandelaren, die de prijs voorschriften niet ln acht nemen, wordt opgetreden. Een tweetal, dat „zwart geld" eiste en dit buiten de boekhouding hield, ls met de volgende boeten gestraft: rr,De N-V- stlchtse Houthandel, te Utrecht, 30.000; de firma Oosteweeg- nel on Van Dijk Wlpstraat. te Gro- nlngen. 7000 Het Rotterdams Phïlharmonisch Orkest bezoekt Zaandam De laatste tijd is er een verheu gende stijging in het peil van en in de belangstelling voor muziek- en zangavonden aan de Zaan te consta teren. Het ene concert volgt op het andere en stuk voor stuk kunnen ze geslaagd worden genoemd. Het be stuur van de afdeling Noordholland van de Federatie van Harmonie- en Fanfarecorpsen, heeft thans het initiatief genomen om het Rotter dams Phïlharmonisch Orkest naar de Zaan te brengen. Dit orkest zal een muziekmiddag geven op 15 April in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Oostzijde te Zaandam Eduard Flipse zal voor eeh toelichtende be schouwing bij de te spelen nummers zorgen. De verduistering begint heden om 17.45 uur en eindigt om 8.00 uur Maan op 15.55 uur onder 7.19 uur. 9 Febr. V.M., 17 Febr. L.K., 24 Febr. N.M., 1 Maart E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1