DE PAUW joud? ZADEN EN PLANTEN CHINESE KLEDEN Uw Scheermesjes verkoopen! ELLE-s PITT Th. A. Hijdra GEOPEND Winkelpand te koop MEISJE GEVRAAGD GESLAAGD ADVIESBUREAU EEN MAN MET EEN GOED HART BELASTING ADVIEZEN GEBRS. VAN DER LUIT CREMATIES DAN NAAR HAARLEMMERSTRAAT 38 HUWELIJK BUREAU „HILVERSUM" FRANS NOEST „Interieurkunst" MUUSSE, HOOIGRACHT 59 HET WIENERHAUS, Breestr. 32 P.C.v.d.Pluym Etage of kamers naaister EEN WELKOME WARME D R A N K is KOFFIE SURROGAAT Gevraagd vrouwelijke krachten HIT Voor bruiloften en partijen J. v. ITERSON kleermaker thuiswerker kinderfoto Studio Koopman meisje nette dienstbode DAG-EN AVONDCURSUS GROOT KINDERFEEST!! DE GELAARSDE KAT DE VERLOREN ZOON Jubileumconcert „Kunst na Arbeid" Leidse postzegelveiling PIANOLES t/u/e t ijd JUBILEUM-UITVOERING ROGDENBURG—L.F.C. LEIDSE SCHOUWBURG TALENTVOLLE JONGEREN STELLEN ZICH VOOR VIOOL-PIANO-RECITAL ZATERDAG 5 FEBRUARI 1944 4L AOVERTENTIËN Met grote bliidschaD eeven de Heer en Mevrouw PELLENKOFT—ZUIDER DUIN kennis van de ge boorte van hun Zoon ROBERT. Leiden. 6 Febr. 1944. Jan v. Goyenkade 12. Tijd.: St. Elisabeth-zie- kenhuis. 6 Februari verloven zich: RIA SCHOUTEN en JOOP TUIJTHOFF. Den Haag. Copernicuslaan 70. Leiden. Timorstraat 38. Receptie 46 uur. Den Haag. 5 Febr. 1944. Voor de deelneming ons betoond bij het overlijden van onze innig geliefde Dochter en Zuster SOPHIA MOLEMA betuigen wij onze harte lijke dank. Leiderdorp. 5 Febr. 1944. T. MOLEMA. M. MOLEMA— DE LANGE. PIET ERADES en RIE BAART hebben de eer U kennis te geven van hun voorge nomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op 21 Febr. a.s te 11 uur ten Stadhuize. Leiden. 5 Febr. 1944. Evertsestraat 86. Lombokstraat 68. Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd- cn Grootvader. Broeder, Behuwd- broeder en Oom, den Heer MATTHIJS DE TOMBE. Weduwnaar van JOHANNA ELISABETH LIPSEN. betuigen wij onze hartelijke dank. Mede namens de Familie, NICO DE TOMBE. Lelden. 5 Februari 1944 1904—1944 Zo de Here wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders en Grootouders CORNELIS GERARDUS PERFORS en AALTJE VAN DUIN op Vrijdag 18 Febr. a.s. de dag te herdenken waarop zij voor 40 jaar in het huwelijk traden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare Kin deren en Kleinkinderen. Oegstgeest 5 Febr. 1944. Rijnzichtweg 157. Heden overleed door een noodlottig ongeval. tot onze grote droefheid onze lieve Vrouw en voor haar kinderen een lieve, zorg volle Moeder, Behuwd dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante JACOMINA SMIT. geb. VAN DER VOORD In de leeftijd van 42 Jaar. J. SMIT D SMIT en Verloofde A. SMIT PIETER PAULINA Lelden, 4 Februari 1944. Kraaierstraat 36a. De begrafenis zal plaats hebben Dinsdag 8 Febr. a s. te 12 uur. op de be graafplaats „Rhynhof". Geen bezoek. Heden is door een nood lottig ongeval van ons heengegaan onze lieve Zuster. Schoonzuster en Tante JACOMINA SMIT gel). VAN DER VOORD. In de leeftijd van 42 Jaar. Fam VAN DER VOORD— Fam. SMIT Lelden. 4 Februari 1944. Heden werden wij diep getroffen door het plotse ling overlijden, door een noodlottig ongeval, van onzen besten Jongsten Broer en Zwager JAN VAN DER KAAI, ln de leeftijd van 46 Jaar. Uit aller naam: H. VAN ROSSE. Lelden, 4 Febr. 1944. Haarlemmerstraat 252. Voor de deelneming ons be toond bij het overlijden van onze lieve Vrouw en Moeder, Zuster. Behuwdzuster en Tante. HELENA HORREE geb. BLANKWAARDT, betuigen wij onze hartelijke dank. A. HORREE J. C. HORREE en verdere Familie. Lelden, 5 Febr. 1944. Herenstraat 126. Boekhouding - contróles - bankzaken H. A. W. J. OTTO Beukenlaan 7-9-10. Sassenheim, tel. 7488-7329 Elke Vrijdag-voormiddag zitting te Leiden. Steen straat 55 HET LIJKT WEL EEN „NIEUWE" zoals wij UW OUDE HOED op knappen. Repareren en stomen van hoeden is ln goede handen bij: MODEHUIS ~LEIDEN BREESTRAAT 15!. MOD. KINDERWAGEN te koop gevr. In nieuwe st. tegen zeer goede prijs. J. J. Kooy- man. 3. Roze boomstraat 4. Leiden. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ln de Hope des Eeuwigen Levens, ln het Diaconessenhuls te Oegstgeest, mijn geliefde Vróuw, onze Zuster en Tante PETRONELLA JACOBA VAN DAM. in de ouderdom van bijna 60 jaar. De Here sterke ons ln dit verlies. CHR v. d. NAGEL. Woubrugge. 4 Febr. 1944. De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 9 Februari tussen 1 en 2 uur op de Alg. Begraaf plaats te Woubrugge, Heden ls van ons heen gegaan, tot onze diepe droefheid. onze lieve Vrouw en zorgzame Moe der. Behuwd- en Groot moeder Zuster. Behuwd zuster. Tante en Nicht, JANNETJE JOIIANNA VAN FRECHTEN, «eb. VAN KLAVEREN, ln de ouderdom van 66 Jaren. Hoar heengaan was vrede. Uit aller naam: K J. VAN FRUCHTEN en Kinderen Leiderdorp. 3 Febr 1944. Hoogmadeseweg 46. Rouwbezoek 's middags van 35 uur. De begrafenis ls bepaald op a.s. Dinsdag te 2.30 uur op de begraafplaats te Lei derdorp. Heden overleed nog on verwachts ln het Oude- liedenhuls. Herengracht, tot onze diepe droefheid, onze Ueve Moeder. Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder. Zuster en Tante SARA CAT1IAR1NA DELFOS—VAN HELSDEN, ln de ouderdom van 80 Jaar. Leiden A. DELFOS J. DELFOS—DE VINK A. VAN DER STEEN- DELFOS G. E. KOPPESCHAAR— DELFOS Apeldoorn S. VAN DER BEL— DELFOS J P. VAN DER BEL Den Haag: T. C. VAN DEN BROEK DELFOS J VAN DEN BROEK Klein- en Achterklein kinderen Leiden, 3 Februari 1944. Magd. Moonstraat 22 De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Maan dag te 2.30 uur op de be graafplaats ..Rhynhof". Heden overleed door een noodlottig ongeval onze beste Man. Vader. Be huwdzoon Broeder. Be- huwdbroeder en Oom, J. VAN DER KAAI. ln de leeftijd van 46 jaren. P. VAN DER KAAI— PIKET P. VAN DER KAAI en Verloofde, uelden. 4 Februari 1944. Drlftstraat 61 Geen bezoek. Geen bloemen, je Dcgrafenls ls bepaald op a.s. Dinsdag te 11 uur op de begraafplaats ..Rhynhof". BECRAFENIS ASSOCIATIE Haagweg 31, Leiden, Tel. 23574-25066 met inbegrip van alle kosten als verassing, orgelspel, dragers, bijzetting, officiële doodschouw. kist- met slcrkist vervoer naar Westerveld per lljkauto, aanzeggen, rouw kaarten. regeling enz. Voor leden Ver. v. Fac. Lijkver branding 250.—. Voorheen: „Zoekt de Zon op" Thans: „De gezelligheid". Van 5 Februari af 's Zaterdags- en 'sZondags- 's avonds Jazz-muziek. Aanbev.: J. M. DE RU. Dames en Hoeren, die een gelukkig harmonuch huwelijk wenschen Ie tluiton, ochnjven vol J vertrouwen naar hel; i HELMERSLAAN 13. TEL.7091, HILVERSUM j Ons kantoor heelt zeor veel goode en< beschaafde relaties door gehool Nederland. 1 Hooren zonder positie of inkomen verleenen i wij onze bemiddeling niet Schrijf ons vol vertrouwen Uw wen- 1 .£*0/ schon en wij zullen bewijzen, dal ono 1 kantoor U van dienst kan zijn. OnJ Bureau staat ondervrouwelijko Inlichtingen kunt U kosteloos Dir. en la hel kanloor met de MEEST in blanco couvert ontvangen, besliste ZEKERHEID van slagen. onder strikte geheimhouding. REPUTATIE ARTISTIEK SFEER NIEUWSTEEC17 LEIDEN De nobelste houtsoorten bewerkt door de bekwaamste handwerkslieden. ruime sortering, handwerk. Zeer apart Het huis voor aparte geschenken worden als nieuw! wanneer U deze MACHINAAL en VAKKUNDIG LAAT SLIJPEN, 10 stuks voor 0.60. Het aangewezen adres is: LEVENDAAL 161. Speciaal adres voor vulcaniseren van rijwielbanden. dan naar 77 JSSEli HERMAN COSTERSTR. 1Ó3 DEN HAACJ ha öereJken met lijn 11 en 12 vanaf HolI.Spoot' Kantoor 3-4- uur Echtpaar met kind van 3 jaar zoekt voor zo spoedig mogelijk een etage of kamers, ongemeubil. Br. onder no. 404, bureau van dit blad. Gevraagd een voor stop- en verstelwerk, voor één middag per week. Van Slingelandtlaan 9, Leiden. 3 Ondergetekende beveelt zich beleefd aan voor het leveren van Uw benodigde zaden, planten, bonen- stokken, rietmatten, pot- tenpersen en alle andere tuinbouw-benodigdheden. Beleafd aanbevelend, Vert. Firma A. ZWAAN. Langeraar, telefoon 34. voor eenvoudige controle werkzaamheden enkele Zich pers. aan te melden bij: N.V. Alg. Boek- en Handelsdrukkerij voorheen BATTELJEE TERP STRA, Oude Rijn 39, Leiden. Gevraagd een voor de kost en geld toe. G. v. d. PUTTEN (schil- lenophaler), Zijldijk 33. Leiderdorp. ls nog steeds het van ouds bekende adres Haarlemmerstraat 81. Bezet ting: accordlohlst. pianist, saxofonist, violist, trompet tist. drummer en humorist. Ook afzonderlijk. Wij garan deren U een echte, ouder wetse avond, vol humor. Zon der bon. En... vooral geen surrogaat. Noteer reeds nu. anders bent U te laat Voor direct gevraagd voor nieuw en keerwerk. Goed loon. Brieven B. SCHMIDT, Raadhulsstr. 209, Alfen a. d. Rijn. LAAT GEEN LICHT ONNODIG BRANDEN Het speciaal adres voor goede is steeds: Hooigracht 96, Leiden. Gevraagd te Lelden, ln ge zin van 3 volw. pers., prac- tlsche woning, een betrouw baar, flink v. d. en n. óf v. d. d of een Hulp ln de Huishouding, v.g.g.v. Goed salaris. Brieven met inlichtingen onder no. 410. bureau van dit blad. Gevraagd per 1 Mei, v.g.g.v. voor dag of dag en nacht. Zelfst. kunn. werken. C.VEELEN- TURF, Dorpsstraat 80, Zoetermeer. De Leidse Schilder- en Tekenacademie „ARS AEMUILA NATURAE" PlETERSKRRKGKACirt 9, LEIDEN, hervat op 14 Februari a.s. de voor beginnelingen en verder-gevorderden. Het les geld bedraagt voor de dagcursus tekenen 10 p. m.. voor de dagcursus schilderen 15.— p m., voor dc avondcursus tekenen 7.50 p. m., bij vooruit betaling te voldoen. Inschrijving van nieuwe leerlingen bij Mevrouw O. VAN ITERSON. RAPENBURG 2. dagelijks tussen 17 en 18 uur. LEIDSE SCHOUWBURG ZONDAG 13 FEBRUARI 2.30 UUR Goossens' Volkstoneel brengt ten tonele het beroemde en meest boelende sprookje voor groot en klein: met /ang en dans ln 5 bedrijven. Prachtvolle costuums! Vele medespelenden! Ieder kind zal medeleven met de lotgevallen der gelaarsde kat. de Markies van Carahas, de boze tove naar. de Nar en zijn Koning, enz. enz. Een genotvolle middag. Uitbundige vrolijkheid!!! Prijzen 1.50. 1.25, ƒ0.90. ƒ0.60. ƒ0 40. r. inbegr. Plaatsbespr. van Maandag 1 uur af bij boekhandel A M. van Zwicht, Breestraat 126 en op de speeldag van li 1 mir pan de Schouwburg. Telefoon °0195. FILIAAL STOOMVERVERIJ - CHEMISCHE WASSERIJ Apeldoorn HAARLEMMERSTRAAT 109 Onze relnigingsmethode voorkomt het slap worden der stof, terwijl de kleuren verfrissen. OPENINGSRECLAME. Gratis herenhoed reinigen en modelleren bij behandeling van costuum. mantelcostuum. mantel of overjas. (GELDIG TOT 31 MAART 1944). SPOEDIGE AFLEVERING. LEIDSE SCHOUWBURG ZONDAG 13 FEBRUARI, 7.30 UUR. Willem Goossens" Volkstoneel presenteert het Hollandse successtuk Medespelenden o.a. CHR1STIEN VAN MEETEREN, WILLEM GOOSSENS RIKA HOPPER, verder Theo van Duijn, Bram Boelé, Ada Dlllewaard, Anton Muus, Floor Koen. F. Kokshoorn, i Het successtuk uit het Zeemansleven! Spannend en boelend van begin tot eind! Overal uitverkochte zalen. Dus bespreek vooral. Prijzen van 2.50 tot 1.rechten inbegrepen Plaatsbespreking van Maandag 1 uur af bij boek handel Van Zwicht, Breestraat 126 en op de. speeldag van 11—1 uur aan de Schouwburg. Telefoon 20195 MAANDAG 14 FEBR., 7.30 U„ STADSGEHOORZAAL. THEO VAN DER PAS, piano HENRI WELBOOREN, bariton Kaarten 75 ct. Plaatsbespr. 10 ct. SERVAAS. Koren brugsteeg 5, Te koop aangeboden het leegstaande winkelpand ln de Breestraat 161. Koopsom ƒ72.000. Bevragen bij het A.N.B.O., Zoeterwoudsesingel 10. tel. 25992. Onze Januari-veiling bracht wederom RECORD-PRIJZEN Voor onze Maart-veiling kan nog worden ingezonden. Thans maakt U nog de hoogste prijzen Vlotte af wikkeling. Billijke condities. Ook worden onderhands tegen hoge prijzen verzamelingen e.d. door ons overgenomen. Stelt U zich nog heden met ons in verbinding. LEIDSE POSTZEGELVEILING. H. LANSDAAL. Vrouwensteeg 3, Leiden. aangeboden door leraar, methode degelijk ep muzi kaal. Condities billijk. Brieven onder no. 377. bureau van dit blad. DAN THUIS STUDEEREN MET SCHRIFTELIJKE LESSEN DUITSCH of ENGELSCH. Nieuwste schriftelijke opleiding I 2.05 p.m. Vlot spreken en schrijven in 8 mnd. Speciale methode voor perfecte uit spraak. Middenstands-diploma (alg. ontwikk.) f 2.85 per maand. Nederlandsche Taal en Correspondentie f 1.50, Boekhouden f 1. NEP. TALEN INSTITUUT - ROTTERDAM Gratis proefles van: Naam: <N°' 51 Adres: in onze afd. Lakkerij. Leeftijd 18 jaar. Aanmelden Instrumentenfabriek SMIT, Verl. Fruinlaan, Leiden CHR. MUZIEKVER. „ATHALIA" op MAANDAG 7 FEBR. in de Stadsgehoorzaal, met medew. van de toneelclub „ONDER ONS". Aanvang 7 uur. Toegangsprijs ƒ0.50. Plaatebespreken a 10 ct. in de Stadsgehoorzaal van 122 uur. Programma's tijdens plaatsbespreken en 's avonds aan de zaal Aloëlaan 12 A en Kort Rapenburg 12 G. G. HET LEGER DES HEILS, HOOIGRACHT 30. 55 JAAR LECER DES HEILS IN LEIDEN lil verband hiermede zal het Muziekkorps van Rot terdam I op 20 Febr. a.s. n.m. 3 uur in de Hoog landse Kerk een uitvoering geven van gewijde muziek en zang. Programma's verkrijgbaar Hooi gracht 30. BEZOEKT A.S. ZONDAC De competitie-wedstrijd In de Leidse Hout Gewone prijzen ASSOCIATIEDIPLOMA BOEKHOUDEN: G. H. Boon, Mej. R. Brandenburg, F. Heems kerk, J. A. Huigsloot, A. van Lith, W. J. v. d. Post, Mej. R. Singerling, G. van Strien, Th. Varkenvisser. NEDERLANDSCH: A. Bon. J. C. Goossen, W. Verloop te Noord- wijk: P. W. Vermin te Voorschoten, H. A. Wyrdeman. ENGELSCH: H. Lens, J. Zonneveld. STENOGRAFIE „PONT": De Dames J. Been, A, Bik, A. Crama. T. Eige- man, N. Kaak, A. v. d. Linden, W. v d. Oever, E. Plu en de Heer C. van Zijp. Heden aanvang nieuwe cursussen in: Typen, Stenografie, Middenstandsopleiding Examen 1945, Boekhouden en Talen. Van alle vakken boeken in bruikleen. HOOGSTRATEN'S HANDELSSCHOOL PLANTSOEN 1 LEIDEN. TEL 25754. Architecten en Aannemersfirma, aangesloten bij de Nederlandsche Oost Bouw NV.. Den Haag. vraagt voor direct voor groote werken ln het Oosten (niet aan het front) dc volgende vaklieden: SCHOENMAKERS KLEERMAKERS BANKWERKERS MONTEURS METSELAARS TIMMERLIEDEN TUINMAN (Warmoezier) DAKDEKKERS GLAZENMAKERS LOODGIETERS ELECTRICIËNS Vaste wekelljksche loonuitbetaling ln Nederland gega randeerd. In het Oosten scheldingsgeld en Nederland sche verzorging. Brieven aan L. IN T VELD. Van der Vennestraat 8. Den Haag. f-\ In uw eigen beroep, in een plaats die U zelf uitkiest kunnen wij U een goede betrekking in Duitech- land bezorgen. Zet Uw vooroordeelen opzij en vraagt eens vrijblijvend inlichtingen bij het VOOR ARBEID IN HET BUITENLAND DEN HAAG PRINSECRACHT 13 ZONDAG 6 FEBRUARI 1944, 7.30 UUR. Toneelgezelschap ANTON VERHEIJEN. Slechts één enkele voorstelling van Spel van verandering ln 3 bedrijven. Het meest succesvolle blijspel van dit seizoen! De geschiedenis van een oud zeekapitein, een schilder, een schildersmodel en een actrice. Prijzen ƒ2, ƒ1.50, ƒ1, 0.75 (rechten inbegr.) Plaatsbespr. van Woensdag 2 Febr. af 10 uur bij firma VAN ZWICHT, Breestraat 126 en op de speeldag van 11—1 uur aan de schouwburg. Telefoon 20195 STADSGEHOORZAAL (kl. zaall. (MAANDAG 7 FEBRUARI, 's AVONDS 7.30 UUR. CORRIE KOPPEN, piano JAN HOEBEN, viool o.a. werken van: Corelll. Mozart, Grieg. Dvorak. Kaarten ad ƒ1 (r. 1.) bij de fa. C. C. BENDER. Hoge- woerd 90 en aan de avondcassa. Plaatsbespreking bij de fa. BENDER dag van 101 en van 24 uur. ELECTRISCHE- grammofoon motoren, plaat-stroom-combl- natles en versterkers gevr. tegen hoge prijzen. Radio ..Wira", Haarlemmerstraat dl. Leiden. MAAR WFESJE heb je aan mijn naaimachine zitten peu teren? Och Mamma, het is niet zo erg, Meerpoel van de Breestraat maakt ze wel weer! Meerpoel, Breestraat 171. GEVRAAGD electrische was machine. stofzuiger (slede model igasfornuis en plck-up- comblnatie. Aanb. m. omschr. en prijsopg. De Jong. Zeeman laan 12a. Leiden, telef. 23055. MEUBILAIRE GOEDEREN, kachels, fornuizen, brandkas ten, bascules, gewichten, enz. gevraagd, koop steeds k con tant. A. J. Hartwljk, Goede renbeurs. Burchtsteeg 4, Nwe Beestenmarkt 79. tel. 24013. Leiden. TE KOOP GEVR. gasstel 2-pits en electr. strijkijzer. Mevr. Mantel, Fagelstraat 4. Leiden. RUILEN een pr. n. 1. br. k.-schoenen m 20 vooroorl. kw. (Nimco) voor 150 gr. d. bl. wol of wol die d. bl. ge verfd kan worden. Ginjaar. Acacialaan 15, Leiderdorp. DAMES, wist U dat wij onderjurken verkorten en ver anderen. knoopsgaten maken, babykleertjes stikken, linnen goed stoppen, appliceren. enz. enz.? Pfaff-naaimachlnehuls, Steenstraat 19, Lelden, tele foon 23795. SLAAPKAMERTJE gevraagd voor een net meisje, zo spoe dig mogelijk. N. Zwaan. p.a. Marschstr. 24 (café). Leiden BIJBELLEZING. Maandag 7 Febr. spreekt de heer Bardel- mljer. Haarlemmerstraat 48a, Lelden. Aanvang half acht. WIE RLILT z.g.a.n. Jongens pak leeft. 14—15 j voor 2 st. Japonnen m. 48 en een pr. d.-schoenen m. 39? Groene- wegen. Magd. Moonstraat 24. Leiden. TER RULING GEVRAAGD voor twee n. lakens een Egvpt regenjas (dames) m. 42. tevens te koop gevr. een vloerkl. J. M. v. Velzen. Hooigr. 75. Leiden. RLILEN antiek buffet tegen dressoir. Jac. v. Veen. Hazers- woude Dorp D 46. GEVRAAGD door twee jon gelui die willen trouwen twee ongem. kamers m. keuken. Br onder no 406 bur. v. d. blad. WONINGRLIL. Iemand won. te Rotterdam bij Schiebroek wil rullen (huur over doen» tegen herenhuls Oegstgeest (huren of kopen». Br. letter B. Adv.-Bur. „Rijnland". J. de Wlttstraat 35. Leiden. TE KOOP een 2-dlg, en een 3-dlg. .konijnenhok prijs te zamen ƒ75.—, tevens in ruil gevr. een pr. j.-schoenen m. 23 voor 26 M. Kereweer, Willem- straat 14. Lelden. TER RUILING babycape en Jasje, muts en slobbroek voor een pr. schoentjes m. 26 of 28. M. Kereweer. Wlllemsr. 14, Lelden. NETTE WEDUWE wenst kennism. met Jongeman of wednr. Br. met foto welke op erewoord wordt terugbezorgd, onder no. 405 bur. v. d. blad. TE HUUR aangeb. heren huls v.a.g v. te Oegstgeest in ruil voor fl herenhuis in of bij centr. Leiden. Zonodig financ. tegemoetkoming. Br. onder no. 378 bur. v. d. blad. WAAROM LOOPT U nog langer met pijnlijke voeten? Wordt lid v. d E.N.A.V. Con tributie 10 ct p. w. Inl. L. Mare 41, Instituut de Sltter- laan 49 en Oude Vest 159 (Meermanshof», Leiden. li WILT IETS KOPEN, ver kopen of ruilen? Omschrijf ons uitvoerig uw wens en wij geven uw adr. door aan be langhebbenden. ..De Schakel", Toussaintstraat 46. Alphen a. d. Rijn. WIE RLILT EEN BOX i.g.st. voor werkbroek of d.-schoenen m. 38. een wandelwagentje i.g.st. voor d.-mantel m. 44-46? De Bruin. Ambonstraat 20, Leiden. RUILING. Prima kinder schommelstoel voor m.-jurkje leeft. 3 j. J. G. Evert. Ko ningstraat 12. Leiderdorp. RUILING. 2 zware autorui ten. en eiken parapluiebak v cocosmat 2 m. J. G. Evert, Koningstraat 12, Leiderdorp. RUILING. Jacquet met vest en streepbroek nieuw o. kw voor kleding of hoge rubber laarzen m. 44. J G. Evert, Koningstraat 12, Leiderdorp. RUILING. 2 pr. d.-schoenen m. 36 en 32 en k.-schoenen m. 23 ln pr. st. voor m. 39-25. J. G. v. Evert, Koningstr. 12, Leiderdorp. WIE KAN MIJ HELPEN aan een k.-matrasje fl. maat (130 cm.) en 2 japonnen m. 48 v. oudere dame? Aanb. Vermond. Oude Rijn 51a, Leiden. TER RLTLING w. badpak voor badhanddoeken. D Bon net. Oosterstraat 43, Lelden. GEVRAAGD guitaar. m.i.g. st.z. Aanb Ph. Bavelaar. Lust- hoflaan 19. Lelden WIE RUILT een pr. z.g.a.n. bl. d.-schoenen m. 38 tegen dito m. 40. een pr. z.g.a.n. br. d.-schoenen m. 38 tegen dito m. 40. een pr. br. molières m. 40 of h.-schoenen m 42 tegen zomerschoenen m. 40 beige of wit? G. Plug. Schiestraat, NoordwLJk. TE KOOP emaille kookfor- nuis 1125Jaarsmahaard 130 2 armfaut.. 4 stoeien en tafel 175.rookstoel m. kussens 50.vloerkl. 150.-. Zwartjes, 't Soldaatje, Voor hout. TE KOOP GEVR. i.pr.st.z. opvouwb. of gew. kinderwa gen. o. kw. modern en op kogellagers. Br. m. prijs (ook gen. te ruilen) aan B. Kappe. Kenneweg 147, Sassenheim IN Rl IL AANGEBODEN een z.g a.n. lichtbr. linnen heren- costuum kl. maat voor een grammofoon. Br. letter E Adv.- Bur. ..Rijnland". J. de Wlt- straat 35. Lelden. WIE RLILT n manchester J.-broek 12 j. o, kw. voor bor den of gr. pan? De Jong, Morschweg 53. Lelden. AANGEBODEN 9-dlg nieuw theeserv. voor luiers o. kw.. o. kw. donkerbl. wollen man tel z g.a.n. m 4042 voor kin derwagen z g.a.n. o. kw Even tueel gen. bij te bet. Jonker. De Kempenaerstr. 54, Oegst geest. AANGEBODEN' o kw. zw. wollen mantel m. 42 50. zw. d.-laarsjes m. 37 o. kw. 15.Jonker. De Kempe- naerstraat 54. Oegstgeest. TER RUILING AANGEB meisjesmantel pl.m. 12 J. voor lap stof of jurk voor meisje van 14 j. Tevens aangeb. wis- selbroedark 3-dlg. voor 15. Winder. Hoge Morschweg 132, Oegstgeest MODERNE KINDERSTOEL aangeb. m lederen rug ter ruiling v. d.-mantelpak o. kw. event, m bij bet. L Schreurs, Garenmarkt 13, Lelden. TE KOOP GEVR. een grote slaappop met of z. poppenw.. ook te ruilen voor J.-schoenen m. 32 of m.-sch. m. 24 of babykleertjes. J. van Dijk. Katwljskseweg 36, Valkenburg. TE KOOP AANGEBODEN bruidsjapon m. 42 met schoen tjes (wit) ƒ55.Key. Vree- wijkstr. 16a, Leiden. 6 x bell. TE KOOP GEVR. een gas- oventje, prijs niet boven de twintig gulden. Verbiest. Rijn cn Schiekade 141. Leiden. TE KOOP GEVR. moderne rok en/of smokingcostuum. Jongeboer, Timorstraat 34, Leiden, RUILING. Spoor m. wagens, rails, station, wissels enz voor J.-pak of regenjas leeft. 18 J- J G. v. Evert. Koningstr. 12. Leiderdorp. TE KOOP GEVR. een wan delwagentje i.g.st. of een on derstel op kogellagers. C. Tes- ke, Lombokstraat 5a, Lelden. VERLOREN zilv. manchet* knoop, met het wapen van Leiden er ln gegrav. Tegen bel. terug te bez. J. Stol, Declma- straat 36. Lelden. TE KOOP AANGEBODEN gehaakte llts-jumeaux-sprel (handwerk) 50.H. J. den Helden. Maredijk 61. Leiden. JONGELUI die wensen te trouwen zoeken een groot huls ln Leiden, Brieven onder no. 398 bureau van dit blad. MODERNE KINDERWAGEN te koop gevr. of in ruil voor een z.g a.n. d -mantel m. 38-40 met event, bijbetaling. Visser, Haarlemmerstraat 234. Leiden. TER RULING dubbele ge haakte babycape v h.-schoe nen m. 43 zwj.-winterjas v. leeft .1516 j. voor h.-schoe nen m. 44 br. of zw. Seller, P. J Blokstraat 2, Lelden. AANGEBODEN org!n Hls Masters Voice salonpathéfoon 150.spiegel m eiken lijst 40.kinderst. 15.recht- houder voor kind pl m. 4 j. 20.— Seller. P. J. Blok straat 2. Lelden. WIE RUILT driew. kinder fietsje voor een step i.g.st, Aniba. Celebesstr. 16 Leiden. TE KOOP AANGEBODEN een scheermes 12.—. haar- snijmachine 10©—. waterfon tein 6.parapluie 10 wandelstok 2.50. v. d. Melde, Witte Rozenstraat 50a. Leiden. TE KOOP blauwe gummi mantel m 38 ƒ30.—. trek- wagentje 20.—. nieuw pla- tenfototoestel 55.— Hecrlus. Witte Singel 94 Leiden WIE RUILT z.g.a.n. zw. suede d.-schoenen hoge hak m. 40 en 1. zw h.-schoenen m. 41 voor wandelw. of t© koop gevr. De Jong. Morsch weg 53. Lelden. WIE RUILT z.g.a.n. jongens winterjas o. kw. 1516 j. v. regen- of winterjas 18 j.. 2 bl. werkjasjes nieuw voor werk broek? De Jong. Morschweg 53, Leiden WIE RLILT w. tricot meis jesjurk o. kw. en manteltje leeft. 2 j. voor j.-slobpak of jasje 2± j.; nieuwe wollen wlegdeken o. kw of fl. luiers voor theedoeken? De Jong, Morschweg 53, Leiden. DIRECT TE HUUR v. besch. Jong echtp z.k. zit- en slaap kamer met vaste wastafel en apart keukentje, voorzien van gas en electr. licht. Brieven onder no. 403 bur. v. d. blad. SKISCHOENEN m. 42 en br. d.-schoenen m. 39 l.g.st.z.. t© koop gevr. of in ruil voor lin nengoed of deken. SohrifteL aanb. aan v. d. Boom. Rljns- burgerweg 103. Lelden TER RLTLING een pakket babykleertjes voor andere kle ren. Slingerland, Lindestr. 5a, Leiden. WIE RUILT meisjes-regen jasje leeft. 10 j voor J.-broek en kousen. Te koop kolenior- nuis 70.Slingerland, Lin destraat 5a. Lelden. TE KOOP een pathéfoon met pl.-kastje en 100 was-rol- platen voor 125.Bauman, Oranjegracht 24, Lelden. TE KOOP GEVR. I.g.st. verte, guitaar. Guldemond, Oud© Rijn 85a. Lelden. TE KOOP haard i.g.stprijs 75.L. Amle. Sophlastr. 3, Leiden. VERLOREN zllv. Zeeuws© broche (erfstuk). Tegen bel. bericht zenden waar lk hem kan afhalen. A. Verboon, Rid- derbuurt. 53. Boskoop. TE KOOP een pracht plano kruissnarlg. eikenhouten kast, zonder gebreken. Prijs 1450. J. Ruyter, Dorpstraat 34, Oegstgeest. IN RLIL AANGEBODEN pr. br. d.-wlntermantel. wollen, stof. met bontkraag, m. 42-14. voor rolfUmcamera 6x9 of kleiner formaat, met 4,5 of 6.3 lens. Teljeur, Coornhertstr. 20 (b. d. Lage Morschw.). Lelden. SAMENWONEN AANGEB. v. alleenst. wed., die genegen is enige lichte bezigheden te ver richten. Werkster aanwezig. Br. onder no. 400 bur. v. d blad. TE KOOP GEVR. muziek instrumenten, speelgoed, meu belen, vorken, lepels, aarde werk. vloerkl., schalen, d - en h -kleding, bedden, ledikan ten. gereedsch., emmers, kin derwagens. matten, accordeons, enz. F. Nieuwenburg, Hooi gracht 55. Lelden. TE HUUR GEVRAAGD stuk bouwland of grond, waar bouwland van te maken is. Br. aan D. v. d. Vegt, Lange- brug 63. Leiden. TE KOOP GEVRAAGD een in goede staat zijnde kinder wagen Br. H. v d. Velden, v. Genderenstraat 1, Alphen a. d. Rijn TE KOOP z g.a.n. zw. japon 35.- en rokje (nieuw) 25.-, 1 pr. d.-schoenen m. 39 15.-. Dr. Hevelaan 52. Abbenes. RLILEN een pr. 1 h.-schoe nen m. 44 voor sportsch. m. 44. een pr. m.-schoenen m. 35 voor m. 37 of 38. I.g.st. L. Zlrkzee. Formosastraat 26a (Kool). Lelden. IN RLIL AANGEB. een z.g. a.n. mantel zw.. m. 4042 voor baby-cape en luiers en 5 knotten rose wol voor een andere kleur. Na 6 u. J. v. d. Hoeven, Haarlemmerstraat 7, Leiden. Cbetrekkingen a NET DIENSTMEISJE gevr. voor spoedig v. dag en nacht, 's Zondags vrij, ln klein gezin. Mevr Louwe. Breestraat 56a. NETTE ONGEH. WERKSTER 38 j. b z.a.. ook voor kantoren, alle dagen beschikb. Brieven onder no. 386 bur. v. d. blad. FLINKE DAGDIENSTBODE gevraagd, met volle kost. of werkster voor 2 dagen p. week. Velt man. Lage Rijndijk 90, Lelden. KEURIG MEISJE gevraagd van 9—12.30 u; goed met kin deren kunn. omgaan. Dienst bode aanwezig. Mevr. v. Leeu wen. Hoge Rijndijk 4. Lelden. NETTE WERKSTER gevr. voor 1 ochtend of middag ln de week. Brouwer. Meidoorn straat 27, Leiden, NET DAGMEISJE v. direct gevraagd. Roman. Hoge Rijn dijk 109. Leiden. FLINKE JONGEN gevraagd, leeft. 1617 j. Levensmldde- lenbedrijf A. Habrakcn. J. W. Frlsostraat 10. Lelden. NET MEISJE gevraagd voor halve of hele dagen in kl. ge zin. Hugo de Grootstraat 14, Leiden. DAGMEISJE of werkster. Gevr. net meisje van 9—3 uur en één dag tot 5 uur. of werk ster voor enige dagen of halve dg. Mevr J. M. Groen. Nieuwe Mare 7 (b. broodfabr.), Lelden. KLEERMAKER b.z.a. als ves tenmaker thuis of voor alle voork. werkzaamheden op atelier Brieven onder no. 395 bureau van dit blad. KNECHT gevraagd v. direct. Alg. dienst, boven 40 J. Café- rest. „Zomerzorg', Leiden. NET MEISJE b.z.a. 15 J.. om opgeleid te worden In win kel. Brieven onder no. 396 bureau van dit blad. NET MEISJE gevraagd voor halve dagen of werkster enige ochtenden per week. v.g.g.v, H. J. Holswilder, Nwe Rljn~7a, Leiden. JUFFROUW. 36 J.. vraagt thuiswerk, onverschillig wat, ook fabriekswerk. Brieven onder no. 402 bur v. d. blad. WERKSTER gevr. 1 dag p. week of twee ochtenden. Mevr. Dubbeldeman, Da Costastr. 36, Lelden. JUFFROUW b.z.a. voor d© keuken, in Inrichting of derg. Gehuwd. 30 j van half tien tot 3 uur. Zaterd. en Zor.d. niet. Brieven onder no. 399 bureau van dit blad H H. KAPPERS. Gevr een nette kappersleerling of gev. bediende, goed kunn. scheren. C. Simons. Dr. De Bruyn©» straat 21. Leiderdorp.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 4