bzrs srwi N.C.V. cs over* Zweedse nachtegaal in Rex ,Het zal zo'n vaart niet lopen" Politie droeg kennis van een inbraak Voetbal in en om de Sleutelstad „DE LAATSTE EER 20 ct. Ik blijf by.. ZATERDAG 5 FEBRUARI 1944 3L (Ingezonden Mededelingen Houdt het dj de pens Houdt Uw briefkaar tje om een exemplaar van „Alles over behang" in de pen! De eerste druk is ge heel verspreidVerschij ning van een tweede oplaag ten behoeve van de behan gerswereld zullen wij tijdig annonceeren 1 Tot zoolang even geduld nog! Publicatie Rath en Doodeheefver De documentaire romanfilm „De Zweedse Nachtegaal", die thans in Rex wordt geïntroduceerd, zou alleen al om haar inhoud belangwekkend zijn. Want zowel het leven van de begaafde Zweedse leraarsdochter Jenny Lind. die als zangeres de wereld aan haar voeten zou vinden, als dat van Hans Christian Andersen, den beroemden Deensen schrijver, alsook de wijze, waarop die levens in elkaar grepen, was interessant ge noeg om in het levende beeld van de film vereeuwigd te worden. Friedrich Forster Burggraf schijnt in een toneelstuk „Gastspiel in Ko penhagen" dit in elkaar grijpen der lotgevallen van beide beroemdheden te hebben verwerkt en naar de film te oordelen, die in dit toneelstuk haar inspiratie moet hebben gevon den. heeft hij interessanter bronnen weten aan te boren dan de op zich zelf toch reeds interessante leven beschrijvingen van Jenny Lind en Hans Christian Andersen. Deze om standigheid geeft de film „De Zweedse Nachtegaal" dus nog wel een bijzondere belangwekkendheid —Heel vernuftig heeft het draai boek er een van Andersen's schoon ste sprookjes „De nachtegaal van den keizer" bijgehaald om een ver klaring te geven voor het feit. dat zowel de zangeres als de schrijver in eenzaamheid hun levensweg gin gen om zich aan hun kunst te offe ren. Maar feit is dat Jenny Lind later toch in het huwelijk is getre den met den pianist en dirigent Otto Goldschmidt. Ilse Werner beeldt de zangeres op slechts enkele details na zeer geloof waardig uit en nog meer kan een dergelijke vaststelling gelden voor Joachim Gottschalk. die den schrij ver voorstelt. Hij geeft Andersen met een ten volle geloofwaardige schuch terheid en argeloosheid die hier en daar wel een tikje tot sentimentali teit. wordt overdreven, maar waar mede men zich als voorstelling van den dromerigen sprookjesschepper toch wel verenigen kan. Dan is er een niet zo opvallend maar goed gespeeld rolletje van Jenny Lind's vriendin Karin door Marianna Simson. een goede uitbeel ding van Jenny Lind's werkeliiken beschermer, graaf Rantzau. door Karl Ludwig Diehl. een aanvaard bare voorstelling van den beeldhou wer Thorwaldsen. den vaderlijken vriend van Andersen door Emil Hess. van den levenswijzen impressario Upan door Aribert Wascher en van een theaterdirecteur door Hans Leibelt. G. K KROP. „Marianne's Marionetten" Luxor brengt deze wees de verto ning in Nederland van Paula Wes- sely's jongste film „Die kluge Marianne", hier gelanceerd onder de aardig klinkende, maar weinig zeg gende titel „Marianne's marionetten". Want in dit vrolijke verhaal, van een jong provinciaals vrouwtje, dat zich ter wille van haar man als eon W^al zal die man op z'n neus kijken, als hij eens géén thee van Florita krijgt. En géén wonder! Florita is nog de dxan k. die het meest op echte thee lijkt. Je denkt beslist, dat een kopje Florita een kopje thee ia. Per 10 tabletten 12cent. TH EETABLETTEN met den echten Iheesmaak H.Y. KOFFIE HANDELMU ..MAIAGAIPA A DAM ZOET ROGGEBROOD GEBR. TEN HOEVE Botterdam Tel. 38427 "en aas fel. 333298 O 9 mondaine vrouw gaat voordoen, zodat zijn vrienden-vrijgezellen smoorlijk verliefd op haar worden, zijn laatst genoemden allerminst marionetten. Hoewel Marianne hen volkomen regeert, bruisen zij geheel zelfstandig over van actie en de plannen, welke zij smeden om de vrouw van hun vriend voor zich te winnen, zijn nu niet bepaald marionetachtig. Maar afgezien hiervan is het een film, waarmede men zich buitengewoon kan amuseren. Hans Thimig regis seerde de aanvang een beetje erg traag en gerekt, doch weet in het ver dere verloop een levendig beeld te verkrijgen, waaraan de spanning niet ontbreekt Goed zijn de scènes, waarin Marianne zich metamorphoseert tot modieuze en buitensporige vrouw, vooral door een aardig gevonden parallel met een mondaine vrouw, die zich op verzoek van haar man laat omkneden tot een eenvoudig huis vrouwtje. Het deed deugd Herman Thimig weer eens te zien in een hem goed liggende rol en Paula Wessely, ontdaan van haar gebruikelijke lan delijke costuum en van haar bedrogen onschuld-type. vestigt aandacht op tot nu toe te weinig naar voren ge brachte kwaliteiten. Attila Hörbiger, Hans Holt en Axel von Ambesser spe len de intrigerende vriendenschaar WILL G. GILBERT. „De ijzeren kroon" Ook de Italiaanse film heeft zich thans uitgesproken in de volksover levering, zij het, dat „La corona di ferro" blijkbaar een gefantaseerde legende is. Inderdaad staat de fan tasie van de samenstellers en van den regisseur Allessandro Blasetti dan ook voor niets en naar waar schijnlijkheid moet men dan ook minder vragen naar romantiek, die nu niet bepaald steeds langs platgetreden paden gaat en daardoor leeftijdsbeperking der bezoekers tot minstens achttien jaren doet ver klaren. „De ijzeren kroon" is door een vromen pelgrim van Byzanthië naar den Paus te Rome gebracht en haar wonderbaarlijke invloed doet zich de voorspelde vendetta (wraak) in een tyranniek koningshuis voltrekken. Er komt heel wat aan te pas: broe dermoord, kinderruil- cn verduiste ring. wonderbaarlijke ontmoeting der koningskinderen na twintig jaar. nadat de koningszoon gedurende die tijd is opgevoed door... de leeuwen, die hem blijkbaar alle menselijke gewoonten, tot zelfs het spreken, hebben bijgebracht: de liefde levert haar aandeel in het geheel, dat ver der nog door overdadige hoffeesten, een tournooi op alle wapenen en andere massa-scènes is gekruid, waarin de regie zich vrijelijk kon laten gaan. In de hoofdrollen ziet men Luisa Ferida, Elisa Gegani, Gino Cervi, Massimo Girotti en niet te vergeten den kampioen-bokser Primo Car- nera. G. K. KROP. Trianon prolongeert de kleuren film „Het bad in de schuur", waar van wij reeds eerder een uitvoerige bespreking publiceerden. vond Jon Eigenwijs hei niet- noodiq Gisteren is-ie begraven- BU luchtalarm l I VAN DE STRAAT (Voorl. actie Hjd. Insp. Lucht bescherming. TekeningStudio Arend Meijer/C.N.F.) Nachtwaker kwam, zag en ging verder Het zal waarschijnlijk niet meer Het zal waarschijnlijk niet veel braak, waarbij men het op niets min der dan de brandkast gemunt hoeft, gewaarschuwd wordt. Nog zeldzamer wordt het geval als de politie, die op haar beurt door de gedupeerde in spé van de a,s. inbraak in ken nis wordt gesteld, zich er met een „het zal zo'n vaart wel niet lopen", van af maakt. Niet waar, dergelijke waarschuwin gen komen slechts voor in goedkope detective-romans en een serieus politie-apparaat kan zich nu een maal met dergelijke fantasieën niet ophouden. Op dit standpunt zal de Leidse politie wel moeten hebben gestaan toen wij hen mededeling kwamen doen dat er in de nacht van Donderdag op Vrijdag in ons kantoorgebouw aan de Hooigracht zou worden ingebroken. Metr een zeldzame nonchalance werden we gerustgesteld „wie kondigt er nu een a.s. inbraak aan?" We konden er gerust op zijn. Wij van onze kant hebben de waarschuwing niet zo licht genomen. Belangrijke geldbedragen waren reeds tevoren op de bank gestort, en deze voorzorgsmaatregelen bleken niet ongegrond te zijn geweest. De heren hebben ons gebouw bezocht, zagen kans de brandkast naar bui ten te slepen, hebben deze per wagen en per bootje vervoerd en onze Her mandad. die nota bene tevoren was gewaarschuwd, was in geen velden of wegen te zien. Nu heeft de politie meer te doen dan het verzorgen van uitkijk- en bewakingsdiensten, doch inbraken als deze gelden niet ons of de gedupeer de alleen het gaat hier om het uitschakelen van misdadigersbenden, die links en rechts in ons land ope reren en die hoe groot de moeilijk heden zullen zijn in het belang van de gemeenschap onschadelijk ge- Dodelijk tramongeval Gistermorgen had op het tram- emplacement ter hoogte van café-res taurant Zomerzorg een ernstig onge val plaats, waarvan de 46-jarige D. v. d. K. uit de Driftstraat alhier, het slachtoffer is geworden. De heer v. d. K. wilde de Stationsweg oversteken, juist op het moment, dat een tram naderde. Het slachtoffer kwam onder de tram terecht en werd op slag ge dood. BURGERLIJKE STAND. GebO- Het is een mager voetbalprogram ma. dat wij Zondag a.s. krijgen opgediend. Zowel de tweede, derde als vierde klasse vermelden ieder slechts twee wedstrijden. In de tweede klasse gaat de be langstelling allereerst uit naar de ontmoeting Quick—HVV. De Haan tjes, die verleden week een kostbare overwinning op UVS boekten, zullen zeker alles in het werk stellen om morgen beide punten te behouden. Om kampioen te worden zullen zij zo UVS de drie nog te spelen wed strijden zou winnen uit de reste rende vier zware wedstrijden 7 pun ten moeten veroveren, hetgeen zeker een moeilijke opgave is. Beide kam- pioenscandidaten zullen het echter nog tegen het sterke UW moeten opnemen. De Utrechtenaren toonden verleden week bij hun grote over- ning op Gouda waartoe zij in staat zijn. Hier wacht ons in ieder geval een spannende competitie-eindstrijd. BMT ontvangt moreen Vivo. Mis schien weet de thuisclub zich na de 5O-nederlaag van verleden week te herstellen en slagen zij erin de gas ten een puntje te ontfutselen. In de 3e klasse A gaat ASC mor gen bij Hillineri op bezoek en krijgt gelegenheid zijn positie op de derde plaats van de ranglijst te verster ken, mede omdat het Wassenaarse Blauw Zwart morgen vrijaf heeft, In de ontmoeting Roodenburg—LFC hebben de kanaries de beste papie ren. De Blauw-Zwarten zijn echter sterk op eigen terrein, zodat het morgen in de Leidse Hout een span nende strijd kan worden. Voor 4e klasse A moet het Roelof- arendsveense DOSR morgen naar Alphen om daar van Alphia te win nen. Teylingen zal thuis tegen Vogel wel geen kans krijgen om voort te gaan op de goede weg, die zij ver leden week met haar eerste overwin ning is ingeslagen. Gymnastielcuitvoering „Brunhilde" De dames-gymnastiek- en athletiek- ren: Jacobus Willem, z. v. W. Ophulj- vereniging „Brunhilde" zal Zaterdag ff? f? t- ar° V^n 1.2 Februari haar jaarlijkse gymnas- tiekuitvoenng geven. Deze uitvoering, die in de Stadsgehoorzaal zal gegeven worden en te 7 uur aanvangt, zal onder leiding staan van mej. T. Stef- felaar. tje, tl. v. J. G. Harland en H. van Leeuwen; Cornelia, cl. v. J. Oranje en C. J. Kuijper; Abraham, zr-v. J. W. Tijsterman en C Lagffs; Johanna Pe- tronella Maria, d. v. J. F. C. Spiegeler en J. C. van Geldorp; Cornelia Maria Petronelle, d v. A. van der Wijngaard en N. Cornellssen; Pleter. z. v. A. Lens en T. van Weeren. Overleden: T. Groenenboom, wed. van A. Klootwijk. 75 J.; G. Bruines, m.. 64 M. P. Schols. wed. van P. H. Zandvliet. 82 J.: J. B. Laros. d.. 2 J.: G. C. Spierenburg, wed. v. P. M. J. v. Oerle. 68 J. OndertrouwdL. J. L. Ouwerkcrk en P. Kulvonhoven. GetrouwdL. van Halem en J. Chou- foer; J. J. Timmers en A. van Hens- bergen. MEDISCHE DIENSTEN. De Zondagsdienst der huisartsen te Lei den zal morgen worden waargenomen door de dokters Van Alphen. Flim, Kors en Teeuwen. De Zondagsdienst voor artsen te Oegstgeest zal morgen worden waargenomen door dr. Vare kamp. SPORTNIEUWS maakt moeten worden. Hierin had de Leidse politie een belangrijk aandeel kunnen hebben, als zij zichzelf niet reeds tevoren had gerustgesteld. Een kans als deze. waarbij de heren in brekers hun komst tevoren aankon digen. zal haar niet spoedig meer worden geboden. En de nachtwaker? De nachtwaker van onze Leidse nachtveiligheids- en controledienst deed het zo mogelijk nog beter! Toen hij omstreeks 11 uur ons gebouw op zijn route aandeed, vond hij de deur geopend en het slot geforceerd. En zoals een goed waker nu eenmaal doet, ging hij naar binnen, waar hij de boel in wanorde aantrof. Het vloerkleed'had men opgerold en weg getrokken en ook de meubels ston den schots en scheef in de kamer. Het was een vreemd, een zéér vreemd geval: een open deur, een ge forceerd slot. binnen een wanorde: misschien heeft onze waker zelfs wel aan een inbraak gedacht. Hoe het zij, de man is weer naar buiten gegaan, heeft de deur aan-gezet, want het slot deed het immers niet meer, en ver volgde braaf zijn route ter beveiliging van de bezittingen van Leldens bur gerij. De politie had de volgende morgen - - r haar onderzoek reeds lang aangevan-1 ^en en. daarmede hebben de Leide- gen, toen de nachtveiligheidsdienst na*rs terdege rekening te houden zijn rapport, op het politiebureau uit- plaatselijke ontmoeting tusseh bracht en reeds was de brandkast uitreserve s vjjn de Kooiclub belooft het water oDgevist toen men ons een een .spannende strijd te worden, briefje kwam brengen, waarin ver-1 waarin beide ploegen elkaar niet veel meld stond, dat de waker de deur "uilen ontlopen. Huks heeft de winst- van ons gebouw geopend had aange- punten hard nodig en zal er waar- troffen. terwijl ook het geforceerde schijnlijk alles op zetten om twee slot zijn aandacht had getrokken. Hij Punten rijker te kunnen worden, had het wel „vreemd" gevonden. Hoe m_aar of dit gelukken zal_ dienen we is het mogelijk? De nachtwaker staat echter niet al leen, het is inderdaad een „vreemd geval", maar niet vreemd is het, dat bij een dergelijke „bewaking" de in brekersbenden in ons land lustig ope reren en de brutaliteit van de dieven- Klein Korfbalprogramma Het competitieprogramma voor de meeste verenigingen begint al aardig op te schieten. Er zijn zelfs clubs, die nog 3 4 wedstrijden hebben te spelen, zodat er vermoedelijk vereni gingen zullen zijn. die eind Februari uitgespeeld zijn. We kunnen ons niet herinneren, een zo'n voorspoedig jaar gekend te hebben. De N.K.B. zal dus spoedig een aanvang kunnen maken met de Bondsseriewedstrijden. Voor as. Zondag is er een klein programma voor de Leidse vereni gingen vastgesteld, n.1. 2e klasse: Leiden, Vicus-Orientis—ALO, Vicus- Orientis 2Fluks (12 u.)3e klasse: Leiden, ZuiderkwartierAlgemene 2 Vicus-Orientis is nog steeds onge slagen en als de voortekenen ons niet bedriegen, dan schijnt het op weg te zijn ongeslagen het kampioenschap van zijn afdeling te behalen. Met een voorsprong van drie punten op zijn naaste concurrent. Ready, staat het nu stevig boven aan op de ranglijst. Ook de wedstrijd tegen A.L.O. levert geen moeilijkheden op voor de Kooi club. In Den Haag werd hiervan des tijds met grote cijfers gewonnen. We verwachten echter nu, dat het niet zo'n grote overwinning zal worden, want de Hagenaars zijn in staat om Vicus-Orientis de voet dwars te zetr BUITENLAND af te wachten, ofschoon Vicus-Orien tis de meeste kans heeft op succes Algemene zal het vermoedelijk niet kunnen bolwerken tegen Zuiderkwar tier. In de laatste wedstrijden wist Algemene aardige successen te boe ken. terwijl Zuiderkwartier minder ellden onbekende vormen aannpemt goede resultaten behaalde. Misschien g ongekende vormen aanneemt. ]ukt faet dltmaal wedèr Algemene, doch we houden het op een zege voor Zuiderkwartier. Verbitterde gevechten op de Marshall-eilanden Opmerkelijke Japanse resultaten TOKIO. 5 Febr. Nadat het kei zerlijke hoofdkwartier op 31 Januari alleen het feit van een vijandelijke aanval op de groep der Marshall eilanden in het centrale deel van de Stille Oceaan had gemeld, bericht het hoofdkwartier heden, dat in verbit terde gevechten aan Japanse zijde reeds opmerkelijke resultaten zijn be reikt. Volgens dit communiqué vielen sterke Amerikaanse zee- en lucht strijdkrachten. die in hoofdzaak be stonden uit vliegkampschepen en slagschepen en bovendien onder steund werden door vliegtuigen, die van steunpunten te land waren opge stegen, op de ochtend van 31 Januari de Marshall-eilanden aan. Na een hevig luchtbombardement en een be schieting door scheepsartillerie. ge richt op de eilanden Lae, Kwadjelin, Wotje, Maleoelap en Arno. gingen vijandelijke troepen op 1 Februari op de eilanden Kwadjelin en Lae aan land. Bij de onverwijlde afweermaatrege- len der aldaar gestatlonneerde leger en marinetroepen en der marinelucht macht. werden tot 1 Februari 52 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en 24 beschadigd. Voorts werden 2 torpedojagers in de grond geboord en een kruiser en een torpedojager in brand gebombardeerd. Terwijl de ge vechten bij Kwadjelin en Lae nog voortduren, zijn de gebieden, die door de Japanse strijdkrachten op deze eilanden verdedigd worden, stevig in Japanse handen In het gebied van het eiland New Britain heeft de Japanse verdediging volgens het keizerlijke hoofdkwartier nieuwe afweersuccessen behaald. Zo werden op de ochtend van 29 Januari van 257 vijandelijke vliegtuigen, die een aanval deden op Rabaul, 39 neer geschoten. De Japanse verliezen be droegen 5 vliegtuigen. Op de ochtend van 30 Januari werden van 290 aan vallende vliegtuigen er 63 omlaag ge schoten. Van deze gevechten is een Japanse machine niet teruggekeerd. Van 180 vijandelijke toestellen wer den bij een andere aanval op het zelfde steunpunt op de ochtend van 31 Januari 14 vliegtuigen neergescho ten. Twee Japanse toestellen zijn van deze verdedigingsgevechten niet terug- keerd. BINNENLAND een toewijzing voor hooi hebben ont vangen, zijn verplicht dit hooi op eerste aanbledins van hun handelaar af te nemen en maatregelen te tref fen om zelf dit hooi op te slaan of te doen opslaan. Wordt het hooi niet op eerste aanbieding afgenomen, dan moet men ernstig rekening houden met de mogelijkheid, dat dan verder geen hooi meer wordt geleverd. Verjaardatum veulens. De verjaar- datum van alle niet ln de registers van een erkende stamboekvereentglng ingeschreven paarden, geboren ln 1943, wordt vastgesteld op 1 Februari 1944. Deze paarden worden dus van 1 Februari 1944 af als Jaarlingen be schouwd en mogen uitsluitend over een taxatlemarkt worden verhandeld Geregistreerde paarden, geboren ln 1943. blijven veulens tot ze den wer- kelijken leeftijd van 1 Jaar volgens het geboortebewijs hebben bereikt. Daarna moeten deze paarden ook over een taxatlemarkt worden verhandeld, uitgezonderd de op een centrale keu ring geprimeerde merries en de heng sten, waarvoor een aanhoudingsbcwljs voor fokdoelelnden Is afgegeyen. De geregistreerde paarden, geboren ln 1943, kunnen worden verhandeld op een geldige aankoopvergunning voor een veulen tot de leeftijd van 1 Jaar ls bereikt. Het vervoer moet steeds gedekt zijn door een vervoerbewljs, hetwelk de verkooper bij zijn Plaat selijken Bureauhouder moet aanvra gen. Hierbij moot worden overgelegd: de volledig Ingevulde en geteekende aankoopvergunning ln drievoud, de nieuwe Identiteitskaart en het geboor tebewijs van het erkende stamboek. Indien een of meer van deze stukken niet aanwezig zijn. wordt geen ver voerbewljs afgegeven. DE VOEDSELCOMMISSARIS VOOR ZUID-HOLLAND Officieele Mededeelingen TOEWIJZINGEN PEULVRUCHTEN. De dlstrlbutledlenstcn zullen bil in levering van de voor peulvruchten aangewezen bonnen „algemeen 027" van 7 Lot en met 11 Febr. a.s. toe wijzingen voor peulvruchten uitreiken. Tezamen met deze bonnen kunnen detaillisten maximaal 9 bonnen „al gemeen 016" Inleveren. PRIJSREGELING RUNDVEE. In aansluiting aan het midden Januari J.l. ln de dagbladen ver schenen bericht onder het opschrift „maatregelen tegen te hooge rund- vecprljzen", wordt bekend gemaakt, dat de aangekondigde maatregelen thans ln een vergevorderd stadium verkeeren. Het Bedrijfschap voor Vee cn Vleesch heeft een regeling ont worpen, welke hierop neerkomt, dat de handel ln gebruiksvee zal worden verboden. Gelegenheid zal evenwel geboden worden om gebruiksvee af te zetten ln het raam van de verplichte vee levering op de door het bedrijfschap ln te stellen markten Het daar aan- govoerde vee zal door waardeorlngs- commissle worden getaxeerd en wor den toegewezen aan die veehouders, die over een aankoopvorgunnlng be schikken. Meegedeeld kan worden, dat de prijzen, waarvoor het vee ge taxeerd zal worden, belangrijk lager zullen zijn dan die, welke thans voor gebruiksvee worden besteed. „BESTELLRECHTE" VOOR STAALPLATEN. Er ls een nieuwe regeling getroffen met betrekking tot bestellingen op Ingezonden Mededelingen ln Amsterdam zingen de klokke* ran den biitoriicben Weitertoreo en her inneren den hoofditede- ling aan oude traditie*, die dagelgkt voort leven. 1* ook om kopje troost niet too'n tradi tie? Daarom is bet zoo verheugend, dat Niemejjer ons ook daar mee helpt met xya heerlijk *nrrogaat staalplaten en opdrachten, ter uitvoe ring waarvan staalplaten moeten wor den be- of verwerkt. Deze regeling is vastgelegd m circulaire no. 804 dd. 31 Januari 1944 van Rijksijzer, welke circulaire gratis bij de Kamers van Koophandel verkrijgbaar ls De ln deze circulaire vastgelegde regeling la ook van toepassing op de levering van nieuwe machines, voor zoover deze onder de dlstrihutlcregellng van het Bureau voor de Metalenverwerkende Industrie vallen en voor zoover zij ge heel of gedeeltelijk van staalplaten zijn vervaardigd. Bij het konijnenvoeren van het dak gevallen Gisteren te omstreeks 9.40 uur wilde de 42-jarige J. Smit de konijnen gaan voeren, welke ln hokken op het platte dak van haar woning. Kraaiersstraat 46a, stonden. Hierbij maakte zij ge bruik van een trapje, dat, waarschijn lijk tengevolge van de hevige wind. is omgeslagen. De vrouw werd ln de val meegesleurd en stortte van het dak Zij kwam terecht op dp binnenplaats van de woning, waar men haar in hopeloze toestand aantrof Toen de auto van de G G en G.D. ter plaatse verscheen, was het slachtoffer reeds overleden. AANVRAAG COSTUUMS. Maan dag zijn aan dp beurt voor het inleve ren van ingevulde aanvraagformulie ren voor costuums of delen daarvan diegenen, wier geslachtsnaam begint met de letter B van Berg de Bruyn af t.m. v. d. Bom. Predikbeurten Lelden. Remonstrantse Gem., Hoog landse Kerkgracht 34: 10.30 u.. ds. Luca (bevestiging), door ds. H. J. Mis pelblomBeyer; Ver. v. Vrilz. Herv.: Leids Volkshuls (Apothekersdljk), 10.30 u„ dr. A. van Sterson; Willem de Zwljgerkerk. Oegstgeest: 10 30 u., dr. K. H. Boersema. Vrije Kath. Kerk (Vreewijkstraat) 19; 1030 u„ Gezon gen H. Mis. Chr. Geref Gem„ Steenschuur. 10 en 4 u. ds. Joh. Jansen; Doopsgez. Gem.. Pieterskerkstr., 10.30 u. ds. A L. Roer; Ger. Kerk (H V.l, Breestr. 64. 3 u. ds B. A. Venemans; Evang. Luth. Gem.. Hooglandse Kerkgracht. 10.30 u. ds. J Ph. Makkink. Leiderdorp. Ned. Herv Gem.: v.m 10 en n.m. 3 u ds. Koch Rijnsburg. Ned. Herv. Kerk. 10 u. ds. G. C. v. Nlftrik; 3 uur ds. S. Kra nenburg (Zoeterwaarde)Brouwers straat, 10 uur ds J Schoneveld (Den Haag). 3 uur ds G C. Nlftrik. Geref. Kerk Rapenburg. 9.30 uur ds. Broek stra. 3 uur ds. Rlenevets Valken burg i; Voorhouterweg: 9 uur ds Rle nevets (Valkenburg); 3 uur ds. Broek stra. Voorschoten. Ned. Herv Gem.: 10.15 u en 16 u.. ds. H. P. Fortgens; Ger Kerk: 10 u en 16 u.. ds J C. Hout zagers; Ger. Gem.. Leldseweg 66: 16 u., Leesdlenst; Ver. v. Vrljz. Herv.: „Ons Eigen Huls' 10.30 u.. ds. P. Post. Zevenhoven. Ned. Herv. Kerk, 9.30 uur ds. J. D. de Stoppelaar. Geref. Kerk. 9.30 en 2 uur ds P. de Ruig. Noorden. Ned. Herv, Kerk, 9.30 en 2 uur ds. J. Zwijnenburg. Geref. Kerk 9.30 en 6.30 Cand. G. C. Fernhout, te Alph. a. d. Rijn. Variété-revue in Lido Lido brengt voor deze week een internationale variéte-revue, die klinkt als een klok. Slechts zelden zagen wij in Leiden variété-num mers van het gehalte als die, welke gistermiddag bij de openingsvoor stelling in het Lido-theater werden gebracht Allereerst het optreden van de zusjes Rogge, die niet min der vaardig bleken in het jongleren dan in het balanceren op grote bal len. Deze kleuters, want zo mogen we deze voortreffelijke variété-ster retjes wel noemen, brachten een nummer dat menig volwassen ba- lanceur of jongleur hen benijden zou. Les Rosetti's gaven keurige staaltjes van trapeze-acrobatiek in de nok van het theater. Jack Gordon, de jongleur op één wiel. oogstte inet zijn komisch repertoire een uitbun dig succes, evenals de Mallee's. die zich vaardige ladder-equilibristen toonden. De Corita's brachten een pittig repertoire met goede acordeon-mu- ziek en tapdans. Aan het program ma verlenen verder nog medewer king Cloud Ru en Roico in hun dansrepertoire; Jacques Dutreau, die met zijn vrolijke liedjes zelfs de meest verstokte pessimist zou beke ren: de bekende cabaretière Tiny Lavall, die in Lido ïeeds vele malen lauweren oogstte en tenslotte Ferry bij wien de conference in uitstekende handen bleek. W. A. DEVILÈ Jubileum bij de Ned. Spoorwegen Woensdag 23 Februari a.s. herdenkt de heer J. Slegtenhorst. seinhuis wachter bij de Ned. Spoorwegen op het station alhier, de dag. dat hij voor 25 jaar bij de Spoorwegen ln dienst trad. De L.K.B.-wedstrijden voor Zondag Wegens het terugtrekken uit de competitie van twaalftallen van Fluks en Zuiderkwartier besloot het L.K.B.-bestuur, om de competitie toch doorgang te doen vinden, alle verenigingen in één afdeling onder te brengen. Zoals reeds gemeld, behaal de het derde twaalftal van Vicus Orientis het kampioenschap in afde ling I, zodat er hieromtrent geen andere beslissing genomen moest worden en dus Vicus Orientis aan spraak kon blijven maken op het fraaie resultaat. Deze competitie werd de vorige week reeds ingezet, de resultaten hiervan Zuiderkwartier 3 —Vicus Orientis 3 1—20; Fluks 4— Vicus Orientis 4 0—3. Voor a.s. Zondag luidt het pro gramma: Zuiderkwartier 3—Fluks 4 (12 uur); Vicus Orientis 4Vicus Orientis 5. Fluks achten we in staat de ont moeting tegen Zuiderkwartier te winnen, terwijl het vierde twaalftal van Vicus Orientis de baas zal blij ven over het vijfde twaalftal. Bokswedstrijden van D.T.S. Dinsdagavond organiseert de Leidse boksvereniging D.T.S. bokswedstrij den voor amateurs in de Stadsgehoor zaal, In de ring komen o.a. de be kende Haagse boksers Burchgens en Oudshoorn, de Amsterdammers Brum- mer en Snijders en zes Leidenaars, waaronder de nieuwe kampioen van Zuid-Hollana. D Snik. De D.T.S.-er G. Lakeman zal in de middenge- wichisklasse zijn eerste wedstrijd boksen. Inlevering van eieren door pluimveehouders DEN HAAG, 5 Febr. Ook dit jaar moeten alle pluimveehouders, die geen voeder toe wij zing voor hun dieren ontvangen, tussen 15 Februari en 1 Juli a.s. 25 verse eieren per kip of per eend inleveren bij door het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren aangewezen verzamelaars. Pluimvee houders, die niet aan de leverings plicht voldoen, zijn een bedrag van ƒ1.— per niet-ingeleverd ei verschul digd. terwijl zij tevens hun pluim vee ter beschikking van het Bedrijf schap moeten stellen. Belanghebben den dienen de offciële publicatie over deze aangelegenheid te raadplegen voor nadere bijzonderheden. Uitloting 4 pet. Staatslening 1940 DEN HAAG, 5 Febr. De wnd. secretaris-generaal van het departe ment van Financiën maakt bekend, dat het bedrag der 4 pet. staatslening 1940 (2), dat op 1 April aflosbaar zal zijn, is vastgesteld op ƒ7.500.000. De uitloting dezer schuldbekentenissen geschiedt op 14 Februari. NEDERL. HERV. BEGRAFENIS ASSOCIATIE Óndernemer P. J. v. d. LINDEN, Heemskerkstraat 69 Telefoon 25528 Begrafeniskosten voor leden en niet- leden f 95, 125, 145, 165, 185 en hoger Rouwtransporten door geheel Nederland tegen K.M.-tarief. Bij sterfgevallen kunt U ons telefonisch be reiken vla Gem. instellingen. 100 KOPPEN UIT EEN ZAKJE 12 TABLETTEN C. KEG's GROOTHANDEL N.V. ZAANDAM EEN WIJS MAN Hiin us SPAARBRlEF NCV ZU1TDAAT88 DIP H*AO 'n Spaarbriei van de te 's-Gravenhage is een uiterst soliede belegging Looptijd 14 Jaar. Grootte t 600.-, 1000.- en f 2500.-. Storting vanaf 3.- p. mnd. Korting bfl betaling ineens f 76.-, 150.- en 376.-. Ultkeering kas 1928 in 1943 hoogste 896.-, 1792.- en 4480.-. laagste 650.-, 1300.- en 3260.-. Soliditeit: RJjkstoezlcht (Verz.k.). Nadere inlichtingen, mede omtrent een vertegen woordiging, verstrekt de N.C.V. Spaarverzekerlng, Zeestraat 88, 's-Gravenhage, Plaatselijke Distributiedienst LEIDEN. Textieldistributie. Alleen ln zeer drin gende gevallen en indien men ln het bezit ls van 1 der puntenwanrde, Kunnen ingevulde aanvraagformulie ren voor costuums en declen daarvan, lederen werkdag, behalve des Zater dags. van 8.45 tot 12 uur worden In geleverd aan „Den Burcht" en wel volgens onderstaand schema: Maandag 7 Februari: wier geslachtsnaam be gint met B van Berg de Bruyn tot en met v. d. Born; Dinsdag 8 Februari: B van Barronl 'tot einde B; Woensdag 9 Februari: C en D tot en met van Driel; Donderdag 10 Februari: van Drlessen tot einde D, E. F tot en met Fraay; Vrijdag 11 Februari: van Franchimont tot einde F en G. OFFICIEELE LANDBOUWMEDE- DEELINGEN VOOR DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND. Hooi voor particuliere paarden hou ders. Particuliere paardenhoudere, die zegt Professor Vorscher, die het weten kan! Heel Nederland drinkt hei.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 3