HET DAGBLAD Tweede afweerslag bij Witebsk ontbrand VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Overlöpertje Sirenes loeiden weer eens over Berlijn Duits weermachtsbericht Zware, bloedige verliezen der Bolsjewisten bij Nikopol 40 pantserwagens stukoeschoten Dr. Göbbels in „Das Reich" Het vijandelijk kamp is een soort politiek en militair concubinaat Een volk valt slechts door eigen schuld Belastingbezwaren Huurprijs Gesprekken in de schuilkelders Verbitterd, doch niet gedemoraliseerd Vijandelijke troepen bij Nettuno ingesloten HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 4 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In het gebied van Nikopol ont stonden gisteren zware gevechten. Ten zuiden van de stad mislukten alle aanvallen der Bolsjewisten. Ten noordwesten van Nikopol brachten onze tegenaanvallen de overmach tige vijandelijke strijdkrachten zware verliezen toe. In het gevechtsgebied tussen Kiro- wograd en Belaja Zerkow voerde de vijand versterkingen aan en zette hij zijn aanvallen zonder onderbre king voort. Een van onze gevechts groepen sloeg concentrische vijande lijke pantseraanvallen af en vernie tigde in de beide afgelopen dagen 44 bolsjewistische pantserwagens. In het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen werden verschei dene plaatselijke aanvallen der Bol sjewisten in hevige gevechten afge slagen. Tussen Pripet. en Beresina werden nieuwe, met steun van slag vliegtuigen, ondernomen doorbraak pogingen van den vijand na zware heen en weer golvende gevechten ver ijdeld. In het gevechtsgebied van Witebsk ontbrandde de tweede afweerslag in volle hevigheid De vijand leed bij de afweer van zijn wederom ten zuid oosten en ten noordwesten van de stad met talrijke divisies, pantser wagens en slagvliegtuigen onderno men aanvallen zware, bloedige ver liezen. Veertig vijandelijke pantser wagens werdén stukgeschoten. De slag duurt voort Ten noorder. van Newel, ten westen van Nowgorod en in het gebied van Narwa behaalden onze divisies, na dat een aantal Sow jet-pantserwagens stukgeschoten waren, bij de afweer en in de aanval plaatselijke succes sen. Bij de zware afweergevechten tus sen Wolchof en Leningrad heeft zich de Oost-Pruisische 121ste infanterie divisie. onder bevel van luitenant- generaal Priess met het hieraan toe gevoegde Otfet-Pruisische grenadier regiment 45. ondei bevel van kolonel Schwender. alsmede een gevechts groep van de luchtmacht, onder bevel van luitenant^kolonel Ulla. bijzonder onderscheiden. In het vijandelijke landingshoofd van Nettuno werden vrij sterke vijandelijke strijdkrachten in een concentrische tegenaanval ingeslo ten. Ontlastingsaanvallen werden afgeslagen. Aan het zuidelijke front zette de vijand zijn doorbraakpo gingen bij het bergmassief van Cas- sino voort. De afwisselende gevech ten werden aan beide zijden met de uiterste verbetenheid gevoerd. Formaties Amerikaanse bommen werpers ondernamen op 3 Februari, des tniddags een terreuraahval op enkele steden van het noordwest- Duitse kustgebied. Door talrijke bri sant- en brandbommen werden voor al de woonwijken van de stad Wil helmshaven getroffen De vijand verloor volgens de tot dusver nog onvolledige rapporten vijf viermoto rige bommenwerpers en een aantal jagers. In de late avonduren van de 3e Februari wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op west- en noordwest Duitsland In de afgelopen nacht ondernam onze luchtmacht met sterke strijd krachten aanvallen op Londen en op doelen in Zuidoost-Engeland Reeds bij het vertrek namen onze forma ties zware branden waar. Bij de reeds gemelde aanval van Duitse torpedovliegtuigen op een vijandelijk ravitailleringsconvooi voor de Noord-Afrikaanse kust op 1 Fe- Derde aanval op Londen BERLIJN. 4 Febr. Het Duitse lucht wapen heeft, naar het weer- machtbericht reeds heeft gemeld, in de ochtenduren van Vrijdag de Britse hoofdstad aangevallen. In ge concentreerde aanval vlogen krach tige Duitse gevechtseskaders tussen 5 en 6 uur tijdens gunstige aanvals- omstandigheden naar Londen Dui zenden brisant- en brandbommen, waarbij brandbommen van het zwaarste kaliber, deden grote bran den ontstaan en veroorzaakten aan zienlijke vernielingen. Daarmede heeft het Duitse luchtwapen sedert 22 Januari, binnen 14 dagen de der de krachtige aanval op de Britse hoofdstad gericht. Toulon gebombardeerd BERLIJN. 4 Febr. Amerikaanse bommenwerpers hebben ip de mid daguren van 4 Februari uit grote hoogte het gebied van Toulon ge bombardeerd, zo verneemt het D.N.B. Daarbij vielen talrijke bom men in woonwijken cn eisten slacht offers onder de burgerbevolking An dere aanvallen waren gericht op het kustgebied van de Ligurische Golf. Duitse jagers en luchtafweergeschut schoten bij deze aanvallen volgens tot dusver ontvangen berichten 9 viermotorige bommenwerpers neer Andere vijandelijke vliegtuigen wer den door de Duitse luchtafweer zo doeltreffend beschoten, dat een stij ging van het aantal verloren '.ne stellen verwacht kan worden. Slechts enkele Amerikaanse piloten slaagden er in met hun valscherm te dalen en in gevangenschap in veiligheid te komen. STOCKHOLM, 4 Febr. De Britse berichtendienst meldt, dat volgens een bericht van de Associated Press de Argentijnse regering de diplomatieke betrekkingen met het Frankrijk van Vlchy, met Bulgarije, Roemenië en Hongarije heeft verbroken. Dit ls offi cieel in Buenos Aires bekend gemaakt. STOCKHOLM. 4 Febr Naar de Britse berichtendienst meldt, heeft Roosevelt tijdens de persconferentie naar aanleiding van een desbetreffende vraag verklaard, „dat hij over de wij zigingen op het politieke toneel ln Rusland, welke hij met belangstelling volgt, niet zo direct een mening kon geven". MADRID. 4 Febr. Naar Spaanse Journalisten van de grens bij Gibraltar melden lagen Donderdag zestig koop vaardijschepen ln de haven van de Britse vesting, waarvan acht tanksche pen. Bovendien bevinden zich te Gi braltar een slagschip, een hulpkrulser. acht torpedojagers en talrijke kleinere en snelle oorlogsvaartuigen. bruari werden volgens de aanvullen de rapporten nog twee koopvaardij schepen met een inhoud van 16000 brt. door torpedotreffers zwaar be- beschadigde vijandelijke schepen tot in totaal 1 kruiser en 9 koopvaardij schepen, met een inhoud van 61010 brt." De „rochade" aan het Oostfront De A.N.P.-correspondent meldt: Terwijl het Sowjet-Russische offen sief, zowel in het noorden als in het zuiden, met onverminderde hevig heid voortwoedt, is thans ook de strijd bij Witebsk, waar r.og slechts kortgeleden de eerste afweerslag was geëindigd, weder in alle felheid op gelaaid. Op zichzelf acht men hier het feit dat het Sowjet-Russische opperbevel thans tegen Witebsk ster ke strijdkrachten in het vuur werpt, die op de noordelijke of zuidelijke vleugel van het front, waar de situa tie gespannen is. wellicht de weeg schaal definitief ten gunste van de Sowjet-Russen hadden kunnen doen overslaan, uiterst opmerkelijk. Door, om een schaakterm te gebruiken, deze „rochade" toe te passen, heeft het Sowjet-Russische opperbevel zijn krachten min of meer op verschil lende punten versnipperd, rerwijl het deze althans volgens de mening van Duitse militaire kringen met meer kans op succes op één be paald pimt had kunnen concentre ren. Op de zuidelijke vleugel van het front, dat nog steeds door een uiter mate grillig verloop gekenmerkt wordt, duren de aanvallen der Bolsje wisten voort. Aan de andere kant worden van Duitse zijde plaatselijke tegenaanvallen ondernomen, ten einde gevaarlijke situaties uit de weg te ruimen. De belangrijkste ge vechten der laatste dagen in de zui delijke sector zijn wel die tussen Kirowograd en Belaja Zerkof, waar de Duitsers tot nu toe nog aan de Dnjepr stonden. Van de beide ge noemde plaatsen uit zijn colonnes van het rode leger opgerukt met het doel, zich te verenigen en de Duitse strijdkrachten aan de Dnjepr in te sluiten. Dit laatste is, naar te Ber lijn verklaard wordt niet gelukt: de Duitse troepen hebben dé concen trisch ondernomen aanvallen afge slagen en zijn door de omsingelings- ring heen gebroken. Terwijl tussen Pripet en Beresina alle Sowjet-Russische aanvallen zon der succes verliepen is omtrent het verloop van de strijd om Witebsk, die nog in volle gang is. vooralsnog niets te zeggen. In het noorden duurt de hevige strijd voort. Langs de spoorlijn van Leningrad naar Narwa zijn de Sow- jet-Russen thans tot deze oude Est- landse vestingstad opgerukt. Een andere colonne volgt de spoorlijn van Leningrad naar Pskow, terwijl, naar laatstgenoemde stad ook een colonne uit Nowgorod oprukt. Spanje blijft neutraal MADRID. 4 Febr. Generaal Franco heeft Donderdagmiddag, zo als reeds gemeld, de ministerraad bijeengeroepen om de internationale toestand te bespreken. De minister raad besloot de strikte neutraliteit van Spanje t-e handhaven en indien nodig te verdedigen. Het communi qué. dat hierover door het vice- secretariaat voor volksvoorlichting is gepubliceerd luidt als volgt: „De regering is bijeengekomen om te beraadslagen over het uitvoerige en gedocumenteerde rapport van den minister van buitenlandse zaken over de huidige internationale toe stand, in het bijzonder voor zover deze Spanje betreft. De regering be vestigt, dat de houding van Spanje een houding is van strikte neutrali teit. die het land tot dusver gevolgd heeft. De regering is bereid met alle scherpte zowel van de Spanjaarden alsook van de buitenlanders te eisen, dat de plichten worden nagekomen, die de neutraliteit ons oplegt. Zij is tevens van zins om niet toe te geven aan een of andere druk, die de be doeling heeft ons af te brengen van onze neutrale houding, die door alle landen als een onbetwistbaar en souverein recht moet worden geres pecteerd. De regering heeft boven dien alle noodzakelijke voorzorgs maatregelen aan een onderzoek on derworpen om deze neutraliteit het dienovereenkomstige respect te ver schaffen Spanje heeft altijd blijk ge geven van zijn goede wil om een uit breiding van het wereldconflict te voorkomen Dit is een waarborg er voor dat aan alle moeilijkheden, die Spanje op deze weg zal ontmoeten. I met de uiterste kalmte en patriottisch bewustzijn het hoofd geboden zal worden Daarbij geniet de regering volledig vertrouwen, omdat zij de ondubbelzinnige wens der natie, een waardig respecteren van de onaf hankelijkheid van Spanje, volkomen deelt." Mc. Cormick candidaat voor presidentsverkiezingen STOCKHOLM. 4 Febr. Naar de Britse berichtendienst uit Chicago meldt, heeft de secretaris van de Re publikeins-Nationalistische hcrstelcom- missie, William Grace, meegedeeld, dat hij zal voorstellen den uitgever van de „Chicago Tribune", kolonel Robert Mc Cormick. als eersten republlkeinsen candidaat voor de presidentsverkiezin gen op de lijst te plaatsen Ie JAARGANS No. 30 ZATERDAG 5 FEBRUARI 1944 Let op... er wordt geschoten! Snel zoeken de mannen dekking bij hun eigen gevechtswagen. (Foto Stapf-Hoffmann) EEN VRIJE DAG. Tien dagen aan één stuk stond de Obergefreiter in de loopgraaf van de eerste linie bij een bruggenhoofd in het Oosten. Foto Orbis/Hólland) Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracjht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postfeus 65 Tijl begroet met geestdrift elke vernieuwing en veredeling van onze volksvermaken, elke verlevendi ging van ons straatbeeld, elke ver snelling van ons dagelijks verkeer En volgens de krayit zijn nu deze drie vliegen in één klap geslagen! En wel door de klap. waarmee per 15 Februari in bijna alle plaatsen van Otis land, op enkele grote steden na. de vluchtheuvels en 'de verkeers- zuilen zullen verdwijnen. De meeste verkeerszuilen deden va ker denken aan de scheve paal op de kolfbaan, waar jé beslist tegen moet caramboleren, dan aan een 'doelma tige verkeerssplitser. Blijkbaar kon- den de auto's er in het duister hoe langer hoe gemakkelijker tegen aan dan er voorbij. En ook de vluchtheuvels bleken lelijke struikelblokken als ie ze niet zag. En als je ze wèl zag. dan waren ze vaak nog veel gevaarlijkerwant dan was er wie weet hoe vaak een ander, die ze niet zag. En die schoof er dan wel even met zijn slee over heen, waarbij zowel de opstanders als de verkeerszuilen, dan met één slag met de grond gelijk gemaakt werden. Beroerd als het ie trof. Bovendien dienden de vluchtheu vels hoe langer hoe meer tot het verwekken van volksoplopen, van vechtende, dringende en duwende lieden, die beslist in of onder een tram ivilden. Hieraan wordt metéén een eind gemaakt. In plaats van een gemak kelijke opstelplaats voor dringers en vechtersbazen, boksers en worste laars, krijgen we nu keurig met witte strepen gemerkte oversteekplaatsen en we gaan van de zware sporten over naar de lichte atliletiek. Alle candidaten-trampassagiers moeten zich voortaan keurig langs de kant opstellen en zodra een tram nadert, mogen zij gaan hardlopen. Het bekende spel „overlopertje" Ook de auto's mogen meespelen zij het niet al te woest. Zij rijden gewoon door. 't Wordt een soort „wolf en schapen." Schapen, die getikt worden door een spatbord of bumper, moeten op straat blijven liggen en mogen ver der niet meespelen. Zij komen niet in de tram, maar gaan per auto naar een ziekenhuis. Oppassen dus, schapen! 't Is fijn, dat nu na de worstelaars, ook de sprinters een kans krijgen! Er komt nu natuurlijk een pracht- selectie, want alleen de allersnelsten hebben bij het nieuwe spel overlo pertje nog een kans. De anderen doen verstandig maar direct naar huis te gaan lopen, want zij zullen toch telkens juist even te laat aan tikken en als ze flink doorstappen, zijn ze er misschien toch nog eerder dan anders met de gecht- en boks- tram. En de werkelijk goede sprinters, de geselecteerden, met hun mooie zwevende, soepele gang, die zo prach tig „draaien", dat de rest wel ..stil lijkt te staan"? Och, wellicht heb ben die straks zo de smaak te pak ken, dat ze ook maar liever gaan lopen. Van sprint tot afstand 't zijn slechts passen. En dan zijn we weer precies waar we wezen willen en schieten de trams bliksemsnel en leeg voorbij aan haltes, waar niemand meer op hen wacht Dan schelden we er niet meer op tot loon voor haar buitengewone prestaties en dan zeggen ive thuis tevreden: ,Met de tram is het ook weer in orde!" Waarlijk, de nieuwe maatregel opent verleidelijke sportieve perspec tieven! Osendarps vóór! TIJL „Zonder enige vrees" BERLIJN, 5 Febr. In zijn artikel „Zonder enige vrees" constateert Rijksminister dr Göbbels in „Das Reich", dat de geschiedenis talloze voorbeelden oplevert, waarbij oorlogen anders lopen dan men aanvankelijk had verwacht. Dit houdt, aldus dr. Göbbels, verband met het feit. dat de beoordelaar zijn vermoedens vrij wel uitsluitend doet steunen op cijfers, maar de imponderabilia van de geestelijke waarden nauwelijks aan het woord laat komen. Deze ech ter geven op kritieke ogenblikken steeds de doorslag en meestal is de beslissing definitief. Voprts wordt ln de prognosen der meeste beoordelaars van deze tlld geen of een uiterst ondergeschikte plaats Ingenomen door het zeer belangrllke feit. dat de ene oorlogvoerende partij nauwkeurig weet. waarvoor zij strijdt, terwijl de andere daarover slechts ruwe en onduidelijke voorstellingen heeft. Dit moet tot verkeerde conclu sies leiden. Hoe vaak heeft de vijand ln de afgelopen vier Jaar niet de poli tieke en militaire ineenstorting van Duitsland voorspeld en hoe ver Is Duitsland thans niet van een derge lijke toestand verwijderd. Dat komt. aldus de minister, door- da,.- vU op de kritieke ogenblikken steeds een kracht hebben kunnen ont plooien, die de vijand wilde loochenen en dan ook niet in zijn berekeningen gecalculeerd had: de kracht van een strijdend volk. dat zijn leven ver dedigt. Gebrek aan gelilkheid van doel tussen de partners der oorlogvoerende coalitie kan niet vervangen worden door pantserwagens of vliegtuigen. Dat blijkt in het vérloop van deze oorlog aan de vijandelijke kant steeds weer. Het vijandelijke kamp is tegenwoordig een soort politiek en militair concubi naat. Elk der tegen Duitsland strij dende mogendheden wil natuurlijk de overwinning, maar niet "de soort over winning. waarnaar de partner streeft. Reeds ten overstaan van de vraag, wat men met de overwinning zou aanvan gen. Indien men haar Inderdaad zou behalen, valt het vijandelijke kamp uiteen. De vijanden van Duitsland vormen ln hun geheel weliswaar een aanzien lijke macht. Maar een groot deel heft zichzelf weer op en deze verlamming der vijandelijke krachten vloeit voort uit de logica der feiten, volkomen zon der ons eigen toedoen. De tijd. aldus vervolgt de minister, werkt voor onze zaak. Verbluffend ln dit verschijnsel ls zlln onafwendbaarheid. Hoe langer de oorlog duurt, des te meer moet hij ons gelijk geven. De vijandelijke De wet verstaat onder de huurprijs het bedrag aan geld. dat voor net gebruik moet worden betaald; of de gelds waarde van hetgeen ln andere vorm daarvoor moet worden ge leverd. Het ls echter mogelijk, dat een bedrag aan huur wordt betaald, dat niet geheel tot huur te rekenen ls Hier dient aftrek te worden toegestaan Zo zsA het ln Amsterdam, wanneer de huur der het waterverbruik moet be talen, geoorloofd zijn. het hier voor te betalen bedrag van de totale prijs af te trekken. Wordt er b.v. 45.per maand aan huur betaald, en ls in dit be drag 2.50 watergeld begrepen, dan mag dit worden afgetrokken. Gelijk bekend, bepaalt het Burgerlijk Wetboek, dat de kleine reparaties voor rekening van den huurder zijn, behalve wanneer deze ontstaan'zijn door verval of overmacht. Grote repa raties komen voor rekening van den verhuurder. Heeft de laatste voor een zacht prijsje het per ceel verhuurd, met de conditie, dat de grote reparaties voor rekening zijn van den huurder, dan geldt de hier bepaalde huur prijs niet. Deze wordt verhoogd tot de oorspronkelijke huurprijs voor de berekening van de be lasting. in bet hlerbedoelde ge val ls er sprake van het tot stand komen van een huurprijs onder abnormale omstandig heden. Zo zullen zakelijke belastin gen. zoals grond-, dijk- en/of polderlasten, die door den huur der ln de vorm van huur worden voldaan van het huurbedrag kunnen worden afgetrokken. Natuurlijk ls het ook moge lijk. dat de huur hoger ls dan normaal. Iemand wil b.v. om be paalde redenen beslist een be paald perceel hebben. Hij ls dan bereid een hogere huur te be talen dan normaal ls. temeer daar er verschillende liefhebbers zijn voor het betreffende perceel. In zo'n geval ls het ook toege staan voor de berekening van de belasting de huurprijs terug te brengen tot het normale bedrag Ook hier is sprake van het tot stand komen van de huurprijs onder nlet-normale omstandig heden. Maandhuur wordt herleid tot jaarhuur. door het bedrag met 12 te vermenigvuldigen, terwijl weekhuur met het 50-voud moet worden vermenigvuldigd, om het bedrag der Jaarhuur te verkrij gen. I mogendheden zijn steeds weer gedwon gen. hun als onveranderlijk geprocla meerde oorlogsthesen te wilzigen en aan te passen bij de nieuwe stand van zaken Wie spreekt er biivoorbeeld nog over het Atlantische Charter, die bij zijn afkondiging de grondslag van de samenleving der volken voor de vol gende honderd Jaar werd genoemd? Zij is door de feiten weerlegd En het Sowjetpoolse grensconflict heeft haar met stilzwijgend gedogen van Enge land en de Ver Staten tot een vodje papier gemaakt Men kan uit deze ont wikkeling zien. hoe onverbiddelijk het verloop van aeze oorlog eiken deel nemer dwingt tot een duidelijk kleur bekennen en hoe weinig hü de deel nemers toestaat, zijn harde conse quenties uit de weg te gaan De minister noemt de ontwikkeling van het algemene oorlogsmoreel van de laatste, maanden ln Duitsland een wonder De vijandelijke luchtterreur heeft niet alleen niet geleld tot het door den vijand gewenste resultaat, de morele ineenstorting van het Duitse volk. maar juist tot het tegendeel Als dus de vijand met zijn luchtoverval- len een aanslag op het oorlogsmoreel van het Duitse volk in de-zin had. waaraan volgens zijn eigen bekentenis en aan de hand van de organisatie van zijn ruwe terreur niet getwijfeld kan worden, dan ls deze aanslag vol komen mislukt. Na een dergelijk falen van zijn plannen is het onvermijdelijk, dat na een zekere tijd van beproeving voor het Duitse volk de toestand ten gunste van dat volk omslaat, en dat ls ten dele reeds het geval. De invasie Hetzelfde kan gebeuren, als de vijand met zijn voorgenomen invasie niet het gewenste doel bereikt. Die invasie is zo opgezet, dat zij öf tot het doel moet leiden en daarmede het gewenste resultaat moet brengen, öf mislukt en dan tot een totale wijzi ging van het algemene oorlogsbeeld zal leiden. Dat schijnt men ook in het vijandelijke kamp te weten. Zel den is een militair plan vóór zijn practische uitvoering in het openbaar zo hartstochtelijk besproken en zel den stonden vrees en hoop daarbij zo dicht bij elkaar. Wee een regering, die het slagen van zulk een onder neming heeft gekoppeld aan het lot van een land Zij zal, als de toekomst kritiek wordt, geheel alleen staan. Op dergelijke dramatische ogenblik ken hangt het lot van een land vaak af van een enkel snel besluit. Wordt dat genomen, dan is het land gered. Wordt het nagelaten dan is het ver loren, Wij achten de Anglo-Ameri- kaanse oorlogsleiding niet in staat tot het betonen van de moed, die voor dergelijke besluiten nodig is. Welis waar getuigen haar militaire onder nemingen tot dusverre van een zekere grondigheid en systematiek in de uit voering, maar zij missen elk formaat en alle fantasie. Het voorbeeld van Italië is daarvoor een klassiek bewijs. Dit is voor hun komende invasie een slecht voorteken. Want deze kan wel systematisch voorbereid, maar nau welijks systematisch uitgevoerd wor den. Met het begin van de invasie zou de oorlog weer uit het tegenwoordige stadium van verstarring treden. Wij zijn er vast van overtuigd, aldus de minister, dat de Duitse leiding zich tegen de daarmee verbonden histo rische taak opgewassen zal tonen. Zij heeft in de loop van deze oorlog daar voor zo vele bewijzen gegeven, dat daaraan nauwelijks getwijfeld kan worden. De zekerheid van onze oor logvoering berust niet alleen on de zekerheid van onze prestaties en van onze capaciteiten, maar ook op de zekerheid van het geloof ln ons zelf. Wij gevoelen ons in deze oorlog zon der énige vrees Het Duitse volk is bereid in deze oorlog om zijn bestaan alles te geven wat het lot eist. Het verlangt daarvoor de passende tegen prestatie en dat kan slechts de over winning zijn. Een volk stijgt slechts naar eigen verdienste en valt slechts door eigen schuld. Onze huidige deug den zijn dan ook lichtende tekenen op de weg, die naar boven voert. De zege zal behaald worden door hem, die haar waardig ls. Dr. Benesj bepleit bond van Slavische volleen BERLIJN. 4 Febr. „Exchange" meldt uit Bern, dat dr. Benesj op een bijeenkomst van de Tsjecho- Slowaakse „Staatsraad" het vormen van een „bond tussen de Slavische volken van Tsjechoslowakije, Polen, de Ukraine en Wit-Rusland" heeft bepleit en de volledige instemming van de „Staatsraad" heeft verkre gen. Dit bericht, twee dagen na de Mqs- couse mededeling, dat in de toekomst enige Sowjet-republieken een eigen buitenlandse politiek kunnen voe ren, gepubliceerd, verdient volgens de hier bestaande mening enige aan dacht. Het is naar men te Berlijn verklaart een „lokvogel", die ten doel heeft de Sowjet-Unie een demo cratisch tintje te geven en Engelsen en Amerikanen de mogelijkheid te scheppen elk imperialistisch streven van de Bolsjewisten als zuiver demo cratisch en met de Atlantische Char ta volkomen verenigbaar voor te stel len. De officieuze commentaren van de Britse en Amerikaanse pers laten, zoals men te Berijn opmerkt, duidelijk deze tendentie van toon aangevende Engelse en Amerikaanse kringen merken- Nettuno beantwoordt niet aan geallieerde ver wachtingen BERLIJN. 5 Febr. Volgens de mening van Duitse militaire deskun digen ontwikkelt de strijd in het bruggehoofd van Nettuno zich abso luut niet overeenkomstig de plannen en de wensen dei geallieerden. Te Berlijn wordt er aan herinnerd, dat in Londen en Washington aanvan kelijk van de landingsoperaties bij Nettuno een volkomen wijziging van de strijd in Italië venvacht werd. Nadat echter op 31 Januari en 1 Fe bruari krachtige aanvallen op de door de Duitsers rond het geallieer de bruggehoofd aangelegde stellingen gedaan waren, heeft de situatie zich vrijwel geconsolideerd. Deze aanval len leverden de eerste dag in het geheel geen succes op. Gedurende de tweede dag wisten de geallieerden een vrij diepe wig in de Duitse stel lingen te drijven. Door middel van een tegenaanval hebben de Duitsers de penetratie niet alleen afgesloten, maar tevens vrij sterke geallieerde strijdkrachten omsingeld. Het trekt te Berlijn de aandacht, dat de Engelse pers het mislukken van de aanvalsoperaties toeschrijft aan het slechte weer dat de ontsche ping van versterkingen en oorlogs materiaal belemmerd zou hebben. Zweedse correspondenten verklaren overigens, dat de Duitsers bij Net tuno de wedloop in de opmars van strijdkrachten gewonnen hebben. Geruchten tegengesproken BERLIJN, 5 Febr. In de Wil helmstrasse werden gisteravond een aantal in het buitenland in om loop zijnde geruchten gedementeerd. Met grote beslistheid werd het be richt van de hand gewezen, dat de Duitse gezant Naubacher met gene raal Neditsch onderhandelt en prin cipiële afspraken over de Duits-Ser vische verhouding gemaakt heeft. Ook het bericht dat de Duitse ge zant bij de H. stoel von Weissaecker, den paus heeft medegedeeld, dat de Duitsers Rome vanuit een militair gezichtspunt zullen behandelen, werd tegengesproken. Dit bericht is o.m. verspreid door de zender der „vrije Fransen". In de Wilhelmstrasse wordt verklaard, dat van een derge lijke opvatting geen sprake kan zijn. Groentebon inleveren DEN HAAG, 5 Febr. Inwoners der gemeenten, waar klantenbinding voor groente geldt, dienen de bon nen „groente derde periode 1944" ge durende de week van 6 tot en met 12 Februari a.s. in te leveren bij den handelaar, van wien zij van 20 Februari tot en met 18 Maart a.s. groente en fruit wensen te betrekken. (Berlijnse correspondentie) Weer zit ik in de schuilkelder met mijn koffer vol kleren en de allernoodzakelijkste spullen. De sire nes loeiden weer eens over Berlijn en de millioenen Berlijners gingen pre cies als ik de kelder in. Wat doe Je als je in de schuilkel der zit tijdens luchtalarm? Je praat eens met je buurman, je luistert eens naar de verhalen van een Front- urlauber en Je kijkt om je heen naar Je medekelderbewoners en altijd weer verwonder Je je erover, dat na de zeer zware terreuraanvallen de mensen toch nog zo rustig en flink zijn. Er zijn er. die niets zeggen en pro beren wat te dutten. Anderen weer spreken voortdurend over alles en nog wat. Niemand weet iets van de vergel ding en de nieuwe wapens af, maar bijna iedereen praat erover. De Luft- schutzwart komt binnen en wijst de eerste twee mannen aan voor de con- tröle onder in het huis. De aanval is dus begonnen. Wij hoorden tot dus ver nog- niets. Mijn buurvrouw zit aan één stuk door tegen mij te praten. Zij wil mij vertellen hoe de terreuraanvallen precies aan Engeland vergolden zul len worden met 6-motorige bommen werpers en raketbommen... Wanneer het begint weet ze niet. maar een vriend van haar man heeft zelf... boem! Dat was een bominslag, maar nog wat verweg. Boem! Nog één wat dichterbij. Boem, de aarde beeft, het huis schudt in zijn fundamenten. En zo gaat het tien minuten lang. De deur van de kelder gaat open en de eerste ronde is terug. De con trole meldt, dat er in ons huls niets gebeurd is. Gelukkig. Wij vragen hoe het er buiten uit ziet. Het antwoord luidt., dat het in onze buurt nogal meevalt. Hier en daar brandt het. Op straat liggen wat staafbrandbommen hun magne- siumvuur uit te spuwen. Dichtbij! Nog vóór de deur weer dicht ls achter de mannen van de tweede ronde, valt een daverende slag. Het huls lijkt wel in te storten: de druk op onze trommelvliezen vertelt ons, dat het nu heel dichtbij was. maar de kelder is nog in tact. Het lijkt nu eenmaal altijd dichterbij dan het is. Even rust Daar begint het weer, maar nu verderweg; onophoudelijk trilt de aarde en schudden de muren. Ik kijk eens om mij heen: in de hoek zit een klein meisje, half sla pende, met een teddybeer stijf in haar armpjes geklemd. Tegenover mij een jonge vrouw. Boem. Ze schrikt even op en kijkt me aan. Wat heeft ze een mooie blauwe ogen, ze lijkt wat op Kristina Söderbaum en ook op een meisje, dat ik 'smiddags op het station Friedrichstrasse ontmoet te. En onwillekeurig moet lk nu even aan die ontmoeting terugdenken. Het verkeer was no£ enigszins ln de war van de vonge aanval. Toch liepen ér al wondervlug weer treinen, alleen de frequentie was nog niet normaal en zo stond ik dan met vele lotgenoten te wachten. Een volbepakte soldaat baande zich een weg door de wachtenden en stoot met zijn rugzak tegen een meisje voor mij, dat daardoor letterlijk in mijn armen viel en zich veront schuldigde en zo ontstond een gesprek. Haar ouders waren geëvacueerd en ze is alleen in Berlijn. Op mijn vraag, waarom of ze dan ook niet weggaat trekt ze een verwonderd ge zicht en zegt op bestraffende toon: „Maar ik moet toch op de Dienststel- Ie zijn!" Dan vraagt ze: „Heeft u ook alles verloren?" „Neen", zeg ik, „neen, gelukkig niet". En hoe lang zal ik dat nog kunnen zeggen? Daar aan denk ik, als ik naar de blonde Söderbaumkrullen kijk tegenover mij in de schuilkelder. We hebben nu twee golven vliegtuigen gehad en de derde begint. Een majoor en een sol daat, die even verderop staan, blij ken beide aan dezelfde „Frontab- schnitt" gestaan te hebben en nu be- For+una lacht u toe DEN HAAG. 5 Febr. Nog 30 maal kan men het geluk hebben, door het kopen van een Winterhulp- lot voor vijftig cent. een prijs van duizend gulden te winnen, om niet te spreken van de duizenden kansen op prijzen tussen 500 gulden en 25 cent, die nog zitten in het restant van de W.H.N.-loterij 1943. Reeds 70 maal heeft Fortuna iemand 1.000 in de schoot geworpen en er werden in deze loterij reeds prijzen tot een bedrag van bijna 1.500.000 betaald. Door het kopen van een Winter- hulplot doet. u niet alleen een goede daad, doch hebt u ook kans op een behoorlijke prijs. Politiek weekpraa+je DEN HAAG. 5 Febr. Het politiek weekpraatje. uit te zenden op Maan dag 7 Februari over Hilversum I om 18.45 uur draagt de titel „Meneer Pie- terse moge zich dekken". Geen brieven naar het Oosten, wel briefkaarten DEN HAAG. 5 Febr De familie leden van Oostboeren. -handwerkers en -tuinders worden erop attent ge maakt. dat briefverkeer met de in het Oosten vertoevenden uiterst be zwaarlijk is. Daarom verdient het aanbeveling de verwanten ln het Oosten slechts 'e schrijven op briefkaarten (met post zegel van 0.07i Uiteraard geldt dit niet voor hen, wier familieleden onder een veldpostnummer bereikbaar zijn. DEN HAAG. 5 Febr. Aan fabri kanten is met Ingang van 4 Maart 1944 de vervaardiging, verkoop en al- levering van optische en filn mecha nische instrumenten met toebehoren opgenomen In een ln de Staats courant gepubliceerde beschikking zonder vergunning van den directeur van het bureau voor de metalenver- werkende industrie, verboden. Volgens de New York Dally News wil Charley Chaplin, die nog steeds Engels staatsburger ls. zich als Amerikaans onderdaan laten naturali seren. Chaplin ls geboren ln Londen, doch woont reeds sedert 1910 ln de Verenigde Staten. gint een zo levendig en interessant gesprek over hun frontervaringen, dat ik van de derde groep niets meer merk, totdat het tot mij doordringt, dat het nu al eigenlijk lang stil ls. Ik ga naar bulten om een sigaretje te roken en eens te zien hoe het er op straat uitziet. De lucht, is rood van de branden, door de trek van het vuur waait een wind. die kalkstof, rook en vonken meevoert. Weer voorbij Daar fluiten de sirenes de „Ent- warnung" Het is weer voorbij. De „meckerende Berliner" zijn toch niet klein te krijgen, dat bewees de dag na de eerste aanval al. Ik heb men sen gesproken, die al voor de derde maal uitgebomd waren. Ze waren zeer verbitterd door het verlies van have en goed. Ze hadden alles, alles wat ze bezate.., "erloren, maar werk ten toch weer i hun fabriek of op hun kantoor, wa -it deze zijn nog voor het overgrote gedeelte onbeschadigd. Het gaat er bij de Engelsen en Ame rikanen immers om, de woonblokken te knakken? Het moreel van de bevolking, dat daardoor tevens geknakt zou moeten worden, is ongeschokt gebleven. Dat heb ik zelf geconstateerd, want ik was er zelf bij, hier in Ber lijn. Vet op de boterham! DEN HAAG 5 Febr Dit keer bestaat het vetrantsoen voor de helft uit margarine voor de de helft uit bak- en braadvet Voor degenen die hun vetrantsoen precies in tweeën delen voor de boterham en voor het warme eten, zal deze maatregel weinig verschil uitmaken mits zij er aan denken het warme eten en vooral de jus vcoral warm te gebruikpn. omdat vet bij afkoeling gauw stolt en dan op het bord achterblijft. Is men gewend het grootste deel van het rantsoen op de boterham te smeren, dan is bak- en braadvet daar ook voor te gebruiken. Het moet echter eerst smeerbaai ge maakt worden. Boterhamsmeersel met vet: 10 gr. of mee" vet. vier aardappelen, een ui, pepersurrogaat. nootmuskaat surrogaat, zout Het uitje snipperen en ln het vet bakken in de koekepan. De aardap pelen fijnwrijven en enige minuten met het vei meebakken onder voort durend roeren. Het aanbaksel aan de pan. telkens meeroeren. Het smeersel zeer pittig maken met peper, noot muskaat en zout en liefst warm op de boterham smeren. Stroopjes vet op de boterham: 25 gr. vet zachtjes smelten, doch niet heet laten worden. Van het vuur af drie of meer lepels stroop er door mengen en de massa onder geregeld roeren (om te voorkomen, dat het vet zich afscheid) koud laten wor den. Smeersel van vet met kunsthoning: 25 gr. vet zachtjes laten smelten. Van het vuur af zes lepels of meer vaste of vloeibare kunsthoning er door mengen. Het mengsel onder gere geld roeren koud laten worden. Rijksdienst voor besparing van grondstoffen ingesteld DEN HAAG. 5 Febr. Ingesteld ls een Rijksdienst voor Grondstoffen- besparing en bedrljfsrationalisatie, gevestigd te Den Haag. Tot directeur hiervan is benoemd de heer ing. E. F. J. M. Schnabel. De nieuwe Rijksdienst heeft tot taak: Het ontwerpen van voor schriften en richtlijnen aangaande de besparing van schaarse grond stoffen en de toepassing van ver vangingsmaterialen. alsmede het toezicht op de naleving van de ge geven voorschriften: het bevorderen van vereenvoudigde bewerkingsme thodes en constructies welke" Jen doel hebben de besparing van grond stoffen en energie: de uitvoering van maatregelen, verband houdende met de rationele indeling van werk krachten en bedrijfsrationalisatle; het bevorderen van een regelmatige uitwisseling van ervaringen tussen de bedrijven betreffende de bespa ring van grondstoffen, werkkrachten en energie. De werkzaamheden van het Bureau Grondstoffenbesparing. dat wordt geliquideerd, wordt door de nieuwe Rijksdienst overgenomen. Districtsgrenzen verkeersinspectie DEN HAAG. 5 Febr. De secre taris-generaal van het departement van Waterstaat wijst belanghebben den erop, dat. met ingang van 1 Febr. 1944 de districtsgrenzen voor het goederenvervoer van de Rijksver keersinspectie voor het gehele land zullen samenvallen met de provin ciale grenzen, behoudens een uitzon dering. Deze uitzondering betreft de grenzen tussen het» district Noord- Brabant en Zeeland Het district voor het goederenvervoer van de Rijksver keersinspectie tn Noord-Brabant zal van de provincie Zeeland mede om vatten de gemeenten: St. Philipsland, St. Annaiand, Stavenisse, St. Maar tensdijk, Poortvliet, Tholen. Oud-Vos- semeer. Bij uitreiking van de nieuwe ver gunningen ls (wordt) door de betrok ken rijksinspecteurs van het verkeer met een en ander reeds rekening ge houden. Aanmeldïngbureau's A.D.M, DOORN, 5 Febr. In verschillen de plaatsen van ons land zullen ook voor de Arbeidsdienst voor Meisjes aanmeldingsbureau's voor dienstne ming worden ingericht. Met ingang van 8 Februari a.s. zullen de eerste bureau's, die voorlopig een onderdak hebben gevonden bij aanmeldingsbu reau's van de NAD. worden ge opend. Dit zijn aanmeldingsbureau I te Groningen. Hereweg 23 en aan meldingsbureau II te Apeldoorn, Van Heutzlaan 8. DEN HAAG. 6 Febr. Op grond van de Vestigingswet Klelnbedrijl' 1937 is met Ingang van 2 Februari J.l. de vestiging, overneming en uitbreiding van een meubelmakersbedrljf. een handel ln meubelen, een meubel- en stoffeerdersbedrljf, een wohingstofleer- dersbedrijf. een behangersbedriji en een kleinhandel in behangselpapier, zonder vergunning van de Kamer van Koophandel en Fabrieken verboden. De verduistering begint heden om 17.30 en eindigt om 8.15 uur 'Zon dag 17 45--8 uur) Heden: Maan op 14.11. ond- -42 uur (Zondag 14.59 en 6.35 uur) 9 Febr. V.M., 17 Febr. L.K.. IA Febr. NJV1., 1 Mrt". E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1