HET DAGBLAD Zware afweerstrijd het Oosten in VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Verbitterde gevechten om het berg massief van Cassino Rowno en Lusk ontruimd De nieuwe bonnen: Margarine op bon U/a en vet op bon 07b Volvette of 40 pl. kaas Vóór-inlevering van de kousenbon mogelijk Tragisch gevolg van dweperij Een angstig ogenblik HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 3 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Terwijl onze troepen aan het bruggehoofd van Nikopol plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afsloe gen, leveren zij in het gebied ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk een zware afweerstrijd met opdringende pantserformaties van den vijand. Tn het seveehtssebied tussen Kirowograd en Belaja-Zerkof stiet een eigen aanvalsgroep op hevige vijandelijke te genaanvallen Er ont stonden zware gevech ten. die nog voortdu ren. In het gebied ten zui den van de Pripet-moe- rassen stortten herhaal de aanvallen der Bolsje wisten op Schepetowka ineen. Verder noord westelijk werden tijdens verbitterde afweerge- vechten de plaatsen Rowno en Luzk opge geven. Tussen Pripet en Be- resma alsmede in het gebied ten -oordwesten van Witebsk waar de bolsjewisten hun aanval len opniejw oortzetten, behaalden onze troepen na heen- en weergolven- de gevechten een af- weersucces Tussen Ilmenmeer en de Finse golf leverden onze divisies nog steeds een zware afweerstrijd. In het bijzonder ten westen van Nowgorod, waar bij succesvolle te genaanvallen 22 vijan delijke panrserwagens werden stukgeschoten, en ten oosten van Nar- wa zetten de Bolsjewis ten hun aanvallen met sterke strijd krachten voort. In Zuid-Italië ondernam de vijand in hef landingshoofd van Nettuno gisteren enkele vergeefse plaatselijke aanvallen op het noordelijke front. Door geconcentreerde tegenaanvallen werden de aanvalssuccessen van de vijand, waarvan gisteren melding werd gemaakt, teniet gedaan. Aan het zuidelijke front wordt verbitterd gestreden om het bergmassief van Cassino. De dominerende heuvels bleven in Duitse handen. De verliezen aan beide zijden zijn zwaar Aan het overige front verliep de dag kalm. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bom men neer op west- en noordwest Duitsland." IQOkm F I N SCÏTE Kroonstad=( Leningrz GOLF _rQranienbï^^^^ (44Q5P->Pori:how tjg) Kaart van Pelt Zeven éisen van de „Daily Worker" Ter voorbereiding van invasie GENEVE, 3 Febr Ter voorberei ding van de invasie moet. volgens de communistische „Daily Worker", aan de volgende zeven punten worden vol daan, welke het blad beslist nood zakelijk acht: 1 De „vijlde colonne" moet onscha delijk gemaakt worden, want ln dit vijfde oorlogsjaar zijn .pro-fascisten en ant:-Sowjetrussische instrumenten" nog steeds aan hét werk ln het bur gerlijke en militaire regeringsapparaat en in het opejjb&re Jeyen in .Engeland, 2. De Anglo-Amerikanen moeien de zogenaamde „Franse verzetbewegmg" meer steunen en de „patriotten" onverwijld wapens leveren 3 Verlangt het blad een „zuivering ln Italië" Men staat nog steeds toe. dat de „begunstigde en beschermde koning" nog steeds fascisten m functie en antl-fasclsten ln de gevangenis houdt. Het wordt hoog tijd. dat de genen. die het uitvoeren van cle poli tiek. waartoe men zich verplichtte, tegenhouden, verdwijnen uit de dienst der geallieerde regeringen. 4 Het ..dingen -naar Franco" moet ophouden Eindelijk moet „ons werk" in Europa vergemakkelijkt worden door samenwerking met die krachten ln Spanje, die vriendschappelijk staan tegenover „ons" en niet tegenover „onze vijanden" 5 Moet het kolenvraagstuk worden opgelost. Aan de vooravond van de Invasie is net met de kolenproductle van Engeland kritiek gesteld De „par ticuliere belangen" moeten uit de weg geruimd worden 6 De obstructie tegen het maken van plannen voor de toekomst moet te niet worden gedaan. Onder de bevol king heerst een gealarmeerde stem ming en teleurstelling over het „dralen met het Beverldge-rapport" Het „laffe dralen" tegenover de kapitalistische belangen moet ophouden. 7. De regei'lng moet versterkt wor den. en wel door daarin lieden op te nemen, die bewezen hebben anti fascist te ziln Mannen als Amery. Grlgg. Halifax. Hoare en Slmon moeten van hun functies ontheven worden Het Engelse communistische blad Is van mening, dat de ln deze zeven punten vervatte maatregelen, wanneer zij zouden genomen worden, dcor negentig procent van de Engelse be volking geestdriftig ontvangen zouden worden. Franse M aan het Italiaanse front Te Berlijn hecht men een groot be lang vooral op moreel en psycholo gisch gebied, aan de tegenwoordig heid der Waffen-# op het Italiaanse front, aldus lezen wij in Volk en Staat. Het feit. dat jonge Franse vrijwil ligers. die zich aanboden voor een nieuw Europa tegen de Anglo-Ameri kanen. tevens aan dit front strijden, wordt beschouwd als een waardig en rechtvaardig antwoord voor de ter- reuraanvallen op de Franse steden en dorpen. Nog geen debat in het Lagerhuis STOCKHOLM, 3 Febr, Donderdag heeft Eden ln het Lagerhuis verklaard, zo meldt de Britse berichtendienst, dat het lang aangekondigde debat over de stand van de oorlog zal worden gehouden, zodra Churchill het tijd stip „van Internationaal standpunt uit gezien daartoe geschikt acht". Spanje blijft neutraal MADRID. 3 Febr. Onder voorzit- schap van generaal Franco is heden de Spaanse ministerraad bijeengeko men. In een officiële verklaring wordt medegedeeld, dat besloten is tot behoud van de Spaanse neutrali teit. GENEVE. 3 Febr. ült Londen wordt gemeld: ruim 20.000 Engelse mijnwerkers waren gedurende het laatste weekend ln staking, zo meldt de Times. De meeste stakende arbei ders weigerden hardnekkig het werk te hervatten voor hun lonen verhoogd waren boven het pell van de recente scheidsrechterlijke uit-spraak. ISTANBOEL. 3 Febr. Naar uit het aardbevlngsgebled ln noordwest Ana- tollë gemeld wordt, zijn tot dusver 630 doden en 720 gewonden geborgen Meer dan 4000 huizen zijn Ingestort Voorts zijn ln het geteisterde gebied branden uitgebroken en een reeks spoorwegtrajecten beschadigd. Mobilisatie in Estland REV AL. 3 Febr. De eerste Est- landse landsdirecteur, dr. Maee, heeft een oproep tot het Estlandse volk gericht, waarin hij erop wijst, dat de vijand aan de grenzen van het land staat. Het is duidelijk, dat de terugkeer der Bolsjewisten voor iede- ren Estlander het einde betekent. Het is de plicht van den Estlander ter I bescherming van het vaderland en het Estlandse volk, aan de zijde van de Duitse weermacht aan te treden, Met het oog daarop heeft hij de al gemene mobilisatie bevolen. Alle mannen van 17 tot 60 jaar met uit zondering van de gemobiliseerden, zijn verplicht tot dienst bij de zelf bescherming. De Sowjet-Unie be weert, aldus de oproep verder, dat het Estlandse volk zich vrijwillig voor de Sowjet-Unie heeft uitgespro ken en daarom ook daartoe behoort. Dat is een leugen. Wij willen dit, al dus Maee. de gehele wereld met de daad bewijzen. De afkondiging der alegmene mobi lisatie ln Estland wordt ook te Ber lijn als een feit van bijzondere beteke nis beschouwd. De crltleke situatie op de noordelijke vleugel van het ooste lijk front en de bittere ervaringen, die de bevolking tijdens het Jaar der Sowjetrusslscne bezetting opgedaan hebben, waren voor dr. Maee. aldus een mededeling van de Wilhelmstrasse, aanleiding tot het nemen van deze maatregelen. Diverse batalllons van Estlandse vrijwilligers strijden reeds geruime tijd in het kader der Duitse weermacht tegen het bolsjewisme Meermalen heeft het Duitse weer machtsbericht melding gemaakt van de buitengewone prestaties door deze vrijwilligers verricht. De algemene mobilisatie ln Estland moet. naar te Berlijn verluidt, gezien worden als een reëel feit en niet slecht als een politieke geste. Romeinen horen de kanon schoten Naar Europapress van zijn corres pondent te Rome verneemt, wordt er thans niet ver van Rome gestre den. Per auto kaD men vanuit de Eeuwige Stad het front in een half uur tijd bereiken. De kanonschoten kunnen door de bewoners van Rome duidelijk gehoord worden. Auto's van het Rode Kruis doorkruisen de straten. De bevolking blijft kalm, al dus lezen wij in Volk en Staat. Finland en de internationale arbeidsorganisatie STOCKHOLM. 3 Febr. Naar aanleiding van een opmerking, dat de uitnodiging van de I.L.O. (Internat- ional Labour Organisation) tot de Finse regering gericht om vertegen woordigers te zenden naar de jaar- vergadéring in de Verenigde Staten, nog al beledigend is voor een van de geallieerde landen en dat het gewenst is Finland van de bijeenkomst dit jaar uit te sluiten, verklaarde, volgens de Britse berichtendienst. Eden in het Lagerhuis, dat hij overweegt welke maatregelen in dit verband genomen moeten worden. Eden ver klaarde verder, zich er volkomen van bewust te zijn. dat van Brits stand punt uit gezien, het voor Engeland moeilijk, zelfs onmogelijk zou zijn een conferentie bij te wonen, waèraan ook vertegenwoordigers van een vijan delijke oorlogvoerende mogendheid deelnamen E^n Labour-afgevaardigde antwoordde: „Wanneer de Sowjet- Russen en de Finnen aan één ver gadertafel zitten, is de hel los." Japanse luchtmacht in actie TOKIO. 4 Febr. De Japanse marineluchtmacht heeft op 3 Februari bij het eiland Mono ten zuidwesten van Bougainville een vijandelijke kruiser aangevallen en door voltref- fres beschadigd Bij Kaap Marcus viel de luchtmacht twee vijandelijke stellingen doeltreffend met bommen aan. Alle Japanse vliegtuigen keerden op hun steunpunten terug. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft vandaag medegedeeld hoeveel vijan delijke vliegtuigen op de verschillende oorlogsterrelnen in de maand Januari zijn neergeschoten. Bij een eigen ver lies van 40 toestellen werden er in totaal 373 vijandelijke machines neer geschoten. Ie JAARGANG No. 29 VR JDAG 4 FE3RUAPI 1914 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week off 2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 Postbu? 65 Critielc op Churchill STOCKHOLM. 3 Februari. Naar de Londense correspondent van de Nya Dagligt Allehanda meldt, heeft Churchills brief ter gelegenheid van de verkiezing te Brighton in Enge land niet alleen het grootste opzien gebaard, maar ook veel critiek op den pi'emier uitgelokt. De brief wordt tactloos en krenkend voor de eer ge noemd. Zelfs in conservatieve kringen voelt men zich enigszins verlegen met deze brief. Ongeregeldheden in Marokko ADANA. 3 Febr. Naar de zender voor het Nabije Oosten meldt, is het in verschillende delen van Marokko tot onlusten gekomen. In het bijzon der meldt dc zender, dat het na raz zia's in Rabat en andere Marokkaanse steden tot studentenbetogingen is gekomen. Ongeregeldheden zijn ont staan. toen een Arabische professor werd gearresteerd. Terwijl in Rabat 12 personen werden gedood, vielen in Fez 5 doden, onder welke zich 3 Franse politie-agenten bevonden. Daar hebben de militairen met machine geweren op de menigte geschoten. In Casablanca en Marakosj is het tenge volge van studentenbetogingen even eens tot bloedige ongeregeldheden ge komen. Evenals in Kroatië ivorden overal in Europa met medewerking van de bevolking brede verkeerswegen aangelegd door de organisatie Todt. Hier is een beeld van dit werk op de Balkan. In niet verre toekomst zal deze smalle, kronkelige bergweg veranderd zijn in een autoioeg. die dienstbaar is voor verkeer, handel en vrede. (Foto Orbis/Holland) DEN HAAG. 4 Febr. Voor de komende veertiendaagse periode zijn de bonnen 07 en 08 aangewezen voor het kopen van de gebruikelijke hoe veelheden brood, beschuit, melk, taptemelk, vlees, aardappelen en tabak (naar keuze). Verder zijn van de bonnen alge meen geldig verklaard: 035 en 036 voor bloem, 037 voor 125 gram havermout, 038 voor 125 gram gort, 039 voor 40 plus of vol vette kaas, 040 voor suiker, 041 voor jam en 042 voor vervangingsmid delen. Het vetrantsoen is voor deze pe riode gesplitst in een half rantsoen margarine op bon 07a boter en een half rantsoen bak- en braadvet op bon 07b boter. Voorts krijgen de verschillende groepen kinderen be neden 21 Jaar nog een half rant soen boter resp. op de bonnen bl4, cl4, dl4 en el4 reserve. Op bon dl2 reserve is voor de kinderen van 2 en 3 jaar 250 gram gort beschikbaar en op bon el2 re serve vr y de kinderen beneden 2 jaar 250 "gram rijst of gort. Chocolade of suikerwerken kunnen gekocht worden op bon 07 en verder nog suikerwerken op bon 08 versna peringen. Tenslotte is voor de kindergroepen beneden 14 jaar resp. op de bonnen cl3, dl3 en el3 besch kbaar gesteld 300 gram kinderdrankpoeder, welke hoeveelheid strekt voor een periode van acht weken, zodat op 2 April een nieuwe bon zal worden aange wezen. In herinnering wordt gebracht, dat de bonnen 06a (rundvet) en 08a (margarine) geldig blijven tot 4 Maart, de bon rOl tabak voor scheer zeep tot 29 April, terwijl van de thans nieuw aangewezen bonnen de bon 07 aardappelen en 07 toeslag slechts een geldigheidsduur hebben tot en met 12 Februari. Voor chocolade en koffiesurrogaat en voor vervangingsmiddelen zal op 5 Maart een nieuwe bon worden aan gewezen. DEN HAAG. 4 Febr. In verband met de gewijzigde regeling voor de distributie van textielgoederen wordt medegedeeld, dat voor kinderen tot 15 jaar alle geconfectionneerde klee ding. welke voor 15 November 1943 zonder speciale vergunning verkrijg baar was. ook thans zonder speciale vergunning, dus uitsluitend op de puntep der textielkaarten van deze kinderen kan worden betrokken. Voor de aankoop ran textielartike len blijven volledig geldig de kle- dingkaarten van personen van 15 tot 18 jaar die in het bezit zijn van een toeslagkaart V 715 en deze toeslag- kaart zelve de kledingkaarten voor a.s. moeders, die in het bezit zijn van een toeslagkaart V 815 en deze toeslagkaart zelve en de kleding kaarten van oorlogsgetroffenen, mits deze in het bezit zijn van een machtiging „oorlogsgetroffene". Even wel dienen de houders van genoem de kaarten voor de artikelen, waar voor sinds 15 November j.l. een spe ciale vergunning nodig is, deze ver gunning aan te vragen bij de plaat selijke distributiedienst. die deze speciale vergunning verstrekt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat alle stukgoederen, zowel voor boven- als voor onderkleding voor alle personen, uitsluitend op speciale vergunningen kunnen worden betrok ken, met uitzondering van stoffen voor reparatiedoeleinden, tot een maximum van 0.8 vierk. meter, i Van 15 Januari J.l. af is het toe gestaan, dat speciale vergunningen e.d. door de handel in ontvangst wor den genomen zonder dat daarop di recte levering plaats vindt. Dit be tekent o.m dat de voor het verkrij gen van kousen geldig verklaarde bon van de textielkaarten V115 en V 215 bij den handelaar kan worden ingeleverd, zonder dat deze daarop ogenblikkelijk de verlangde kousen of sokken behoeft te leveren. Men zal dus verstandig doen een bewijsje te vragen, waaruit blijkt dat men de bon N. alsmede de "oor het verkrij gen van kousen of sokken benodig de punten, die tevens behoren te worden ingeleverd, aan den hande laar heeft afgestaan. De verduistering begint heden om 17.30 en eindigt om 8.15 uur Maan op 13.27, onder 4.43 uur. 9 Febr. V.IVL, 17 Febr. L.K., 24 Febr. NJVL Vet half in smeerbare, half in harde vorm DEN HAAG, 4 Pebr. Op de zo- genaamde „aanvullingsbon" van het boterrantsoen, is in de 5 dezer af lopende distributieperiode rundvet be schikbaar gesteld. De verbruiker kreeg ditmaal niet. zoals bij vorige gelegenheden, de keus tussen rund vet of boter dan wel margarine, daar op de bon uitsluitend rundvet ver krijgbaar was. Deze afwijking van de tot dus ver gevolgde keuze-methode, kan beschouwd worden als de inlei ding tot een maatregel, die. naar het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd mede deelt, binnenkort genomen moet worden: met ingang van de distri butieperiode. aanvangende op 6 Februari 1944, zal het vei(boter)- rantsoen voor de helft in smeer bare vorm, boter of margarine, en voor de andere helft in niet- smeerbare, dus harde vorm. bak en braadvet, worden verstrekt. Deze maatregel zal van tijdelijke aard zijn. Met het oog op eventuele stagnatie in het vervoer in de winter, zijn n.l. voorraden vet gevormd, bestaande uit bak- en braadvet, dat, als houd baar vet, zich het best voor voor- raadvorming leent. Om te vermijden, dat straks, zolang de boterproductie nog niet op peil is het gehele vet rantsoen in de vorm van bak- en braadvet gegeven zal moeten wor den, is het thans zaak het bak- en waarbij gelegenheid blijft een deel van het vetrantsoen als boter of margarine te ontvangen. Leider en Gen.-Komm. Ritterbusch bezoeken N.S.B.-kinderhuis UTRECHT. 4 Febr. Woensdag J.L heeft de Leider, in gezelschap van Generalkommissar Ritterbusch ook een kort bezoek ge bracht aan het N.S.B. kindertehuis „De Oosterhelling" te Ellecom. De ongeveer tachtig kinderen, die hier gedurende vijf weken worden ver pleegd, hadden een orehaag gevormd en verwelkomden de gasten op uitr bundige wijze. Nadat de Leider en Generalkom missar Ritterbusch het gebouw had den bezichtigd voerden de kinderen enkele bijzonder aardige volksdansen uit. Handel in gebruiksvee wordt verboden DEN HAAG. 4 Febr. Onlangs is bekend gemaakt, dat maatrege len getroffen zullen worden ten ein de paal en perk te stellen aan de rundveeprijzen, die. onder de in vloed van speculatieve overwegin gen. veel te hoog waren geworden, Blijkens een officiële publicatie, die belanghebbenden nader kan inlich ten, kondigt het bedrijfsschap voor Vee en Vlees thans aan, dat de han del in gebruiksvee zal worden ver boden. Er blijkft gelegenheid om ge bruiksvee af te zetten i nhet raam van de verplichte veelevering, even wel tegen getaxeerde prijzen. Volg geen slruisvogel-po/iliek Onder een boom bent U niet- Ie zien Maar we! te treffen. It( sown""*» of HU'VJ (Voort, actie Hfd. lnsp. Lucht bescherming. Tekening; Studio Arend Meijer/C.NS.) Waanzinnige familie doodde jongeman MEERKERK, 4 Febr. In een bericht van enkele regels hebben wij reeds melding gemaakt van de gods dienstwaanzin. waaraan een geheel boerengezin te gronde is gegaan en waarvan een 26-jarige jongen het slachtoffer is geworden. Het gezin van den veehouder G. Verrips be stond uit vader, moeder, zes volwas sen zoons en drie volwassen dochters. De oudste was 36 jaar en de jongste, de zoon Abraham, 21. Het gezin vader en moeder incluis leefde ge heel op zichzelf en afgescheiden van de wereld. De mensen waren wat men hier noemt: onkerkelijk. Geen dominee kwam er over de vloer, geen kerk werd door hen bezocht. Maar dag en nacht worstelden zij in eigen huis met godsdienstige problemen. De fanatiekste dweper van het ge zin was de Jongste zoon. Hij was het, die ln de familie altoos met luide stem sprak over hel en verdoemenis en hij is het ook geweest, die de anderen er steeds meer van. ging overtuigen, dat er een duivel ln hun midden was. die moest worden vernietigd. Abraham wist de anderen als het ware onder hypnose te brengen. Slechts één waagde het zijn broer af en toe tegen te spreken: de 26-Jarlgc Aart Verrips en het staat wel vast. dat hij zich door zijn afval ligheid de haat van de dwepers op de hals heeft gehaald. Enige weken geleden verkonc ijde Je -Jtmgstc zoon. dat hij" ..bëïfëérd'' was De waanzin, die zich bij den jongsten zoon begon te openbaren, sprong als een vonk over op de andere gezins leden, hetgeen voor de omwonenden merkbaar was aan een hels spektakel, dat 's avonds. Ja tot diep ln de nacht door de gesloten blinden naar buiten drong. Er werden o.rn. luidkeels psal men gezongen. De burgemeester is toen met de familie gaan praten en vooral met Abraham en zijn broer Arie, die het sterkst onder zijn invloed stond. De avond daarop ls hij nog eens naar de boerderij geweest. In de nacht van Dinsdag op Woens dag bereikte het drama zijn hoogte punt. Behalve de zoon Aart. die zich ter ruste had begeven, was het hele gezin opgebleven. Wederom klonk er tot diep ln de nacht een ocls spek takel en door gezang en geschreeuw brachten de mensen zich ln een roes. Tegen de ochtend stormden de dwe pers. voorafgegaan door Abraham, de kamer binnen, waar Aart sliep. Op zijn bed werd de jongen gewurgd en doodgeslagen en vervolgens op af schuwelijke wijze verminkt. Slechts de zoon Gijsbert deed aan deze moordpartij niet mee en hierdoor bracht ook deze Jongen zijn leven ln gevaar. Onder een voorwendsel is hli naar de overburen gevlucht, die hij van het verschrikkelijke drama op de hoogte bracht. Deze hebben toen den burgemeester gewaarschuwd, die met de marechaussee naar het huls ging. Bij niemand werd een spoor van be rouw geconstateerd. Zelfs de ouders, waarvan de man 63 en de vrouw 60 Jaar is. hielden strak en stijf vol, dat ln Aart de duivel gevaren was en dat hij daarvoor moest worden doodge slagen. Het gehele gezin niemand uitge zonderd ls naar het krankzinnigen gesticht te Utrecht overgebracht. Het lijk van den verslagene is naar Dor drecht getransporteerd, alwaar door dr. Hulst uit Lelden de sectie zal wor den verricht. Daarna zal het ln Meer kerk worden begraven. Het boeren bedrijf zal door familieleden worden voortgezet. Aanvragen van studiebeurzen LEIDEN. 4 Febr. De Dienst Stu- dlebelangen vestigt de aandacht der elndexaminandl van Gymnasia en H.B.S.-en en hun ouders en opvoe ders op het volgende: Voor begaafde Jongelui, die bij een verdere studie financiële moeilijkheden ondervinden, bestaat de mogelijkheid een studie beurs te verkrijgen Velen, vooral uit de kringen van de handarbeiders, laten zich van het aanvragen ener studiebeurs weerhouden, omdat zij menen toch niet ln aanmerking te komen. of. ook met behulp van een beurs, de studie niet te kunnen be kostigen. Anderen zijn niet op de hoogte, hoe en waar een beurs moet worden aangevraagd en wachten tot na het eindexamen. Dit ls onjuist. Het ls voor ons volk van grote waar de. dat allen, die de eigenschappen bezitten, welke voor een hogere stu die vereist zijn. ook ln de gelegen heid worden gesteld een dergelijke studie te volgen. Studiebeurzen voor het studiojaar 1944'45 moeten ln het algemeen reeds vóór 1 Maart a.s. worden aan gevraagd. Een dergelijke aanvraag kan later zonder enige verplichting wor den ingetrokken, wanneer men van het plan om te gaan studeren afziet. In twijfelgevallen doet men dus het beste vóór de vastgestelde datum een beurs aan te vragen, teneinde later teleurstelling te voorkomen Verdere tnllchtlngen zijn te verkrij gen bij de dienst Studlebelangen. Ra penburg 26. Lelden De herziening van de grondwet der Sowjetunie heeft overal, ln het bijzonder echter in Euro pa, sterk de aandacht getrokken. Zoals men weet zullen de zestien verschillende Sowjet-republieken door het nieuwe besluit een eigen volkscommissariaat voor militaire zaken en voor buitenlandse zaken krijgen. Hierdoor krijgen de af zonderlijke republieken in schijn een veel grotere autonomie. In feite echter wordt de macht van de centrale leiding op geen enkele wijze aangetast, daar de beslis sing over alle belangrijke ques- ties in handen blijft van de Unie- commissariaten. De bedoeling van de „decentralisatie" is dan ook blijkbaar om aan de ene kant de Sowjetvolken. waaronder door de oorlog het nationale besef sterk is gestegen, makkelijker bij de centrale oorlogvoering in te scha kelen en aan de andere kant een nieuw politiek drukmiddel te scheppen voor het spel met de eigen bondgenoten en met de Oost Europese volken, die zich tegen een Inlijving bij de Sowjet Unie verweren. In dit verband sprak de pas sage uit de rede van Molotow, waarin hij de actie van het rode leger voor de bevrijding van Litauen, Letland, Estland, de Moldarische republiek en de Ka- rellsch-Finsche republiek aan sneed, een „bevrijding" waar tegen de betrokken volken zich met hand en tand verzetten, boekdelen. Ook in Engeland en in Amerika slaat men de nieuwe zet van de Sowjet Unie met zorg gade. Staatssecretaris Huil wist dan ook niet beter te doen dan te zwij gen, om op die wijze de resultaten van de Anglo-Amerikaanse ne derlaag in Moskou en Teheran zo veel mogelijk te bemantelen. De poging om het zo voor te stel len, dat met de instelling van de Sowjet-,,Commonwealth" de Sow jet Unie de politiek van de At lantic Charter aanvaardt, klinkt de Anglo-Amerikanen zelf erg ongeloofwaardig in de oren. Te meer omdat Rusland nog zo kort geleden bij de „regeling" van de Poolse questie demonstratief iedere concessie aan de Westerse ge voeligheden weigerde. Men beseft in Engeland dan ook heel wel, dat de Sowjet Unie zich niet soli dair verklaart met het Atlantic Charter, maar dat het ook deze verklaring in de toekomst steeds bij uitsluiting zal gebruiken om haar eigen doelen compromisloos na te jagen. De Engelse politiek, die zogenaamd ter wille van Danzlg de wereldoorlog ontketen de en die zich een jaar geleden nog vleide met de hoop een veilige zone in het Oosten te kunnen op richten met Polen als middel punt, is naar thans ook voor den eenvoudigsten Brit blijkt, bij de conferenties te Moskou en Tehe ran totaal omvergeblazen. Dit besef leeft ook nog in het overgrote deel van de neutrale pers. De bladen in Zwitserland en in andere neutrale Europese lan den komen tot dezelfde conclusie als politieke kringen in Berlijn, namelijk, dat de instelling van de afzonderlijké volkscommissaria ten na de z.g.n. ontbinding van de Komintern, het zogenaamde herstel van de kerk. het zoge naamde afschaffen van de „In- ternatonale" als volkslied, niets minder is dan een nieuwe propa gandistische truc, om o.a. op eventuele internationale confe renties zoals Engeland in min dere mate met zijn dominions, een groot aantal stemmen en een overeenkomstige invloed te krij gen. Samenvattend moet door de jongste maatregel dan ook naar algemeen inzicht worden bereikt, dat de Sowjet-Unie en haar Anglo-Amerikaanse partners de mogelijkheid krijgen iedere ver dere landroof in Europa, ln het nabije Oosten of in het overige Azië aan de verschrikte volken voor te stellen als ware die in overeenstemming met de demo cratische beginselen en de begin selen van het Atlantic Charter, terwijl tenslotte de Sowjet-Unie de mogelijkheid krijgt door het zenden van een groot aantal ver tegenwoordigers der Sowjet-repu blieken naar de verschillende landen een gigantisch propagan- danet onder de bescherming van het diplomatieke recht op te bou wen. om de wereldheerschappij verder voor te bereiden. Tokio op alles voorbereid TOKIO. 3 Febr. De Japanse hoofdstad is op alle komende gebeur tenissen voorbereid, aldus verklaarde de eerste-burgemeester van Groot- Tokio. Sjigeo Odate, aan een ver tegenwoordiger van het D.N.B. te Tokio. Wij houden rekening met luchtaan vallen. zo verklaarde Odate. en wij hebben derhalve vooral tijdens de laatste zes maanden dienovereen komstige maatregelen genomen. Hand in hand met de vanzelfsprekende maatregelen op het gebied der lucht bescherming gaat daarmede een ge leidelijke. tevens echter ook systema tische afvoer van de bevolking van onze acht-millioenenstad. De vijand kan er van overtuigd zijn, zo besloot Odate het onderhoud, dat eventuele luchtaanvallen ons niet onvoorbereid vinden. Zelfs wanneer de vijand hierbij materiële waarden zou vernielen en mensen zou doden, erts moreel en onze strijdgeest kan hij nooit vernietigen. Casfel Gandolfo weer gebombardeerd ROME, 4 Febr. Op 2 Februari j.l. is Castel Gandolfo. waar, zoals bekend, zich de zomerresidentie van den Paus bevindt, weer door vijande lijke vliegers gebombardeerd. Er vie len 12 bommen op het terrein van het pauselijk verblijf. Naar de bladen melden, werden een muur, alsmede de uitsluitend door den Paus zelf ge bruikte ingang vernield. In de pause lijke villa werd een persoon gedood. Twee kinderen en twee leden van de pauselijke paleiswacht liepen verwon dingen op. ALPHEN AAN DE RIJN Kapelaan tof boete veroordeeld DEN HAAG. 4 Febr. Het Vredes- gerechtshof veroordeelde den 33-Jarl- gen F H. P. van der K.. kapelaan te Zwolle, vroeger te Renkum. die te recht heelt gestaan wegens bet hou den van een apenbare inzameling voor noodlijdende katholieke werklozen, die door den vrederephter tc Arnhem was veroordeeld tot een maand gevan genisstraf, ln hoger beroep tot 50 boete of 25 dagen hechtenis. Molenwiek brak af Het molenaarsgezin v. Harten aan de Lindenhovenstraat heeft Dinsdag enige angstige ogenblikken doorge maakt. Op het moment dat de molen met razende snelheid draaide, brak een deel van de as. Een der circa 18 meter lange wieken liep van de as en sloeg met een harde slag neer. Gelukkig werd niemand getroffen en bleef ook de woning van den mole naar gespaard. Zonder schade aan te richten sloeg het gevaarte in een weiland te pletter. De oorzaak van de breuk wordt ge weten aan het feit, dat de snelheid van deze windmolen als regel tehoog opgevoerd wordt. Eigenaardig genoeg voorspelde een oude molenaar nog geen week geleden: „Die topsnelheid kost vandaag of morgen de wieken!" Deze profetie is dus wel zeer spoedig uitgekomen. Het bepalen van een toelaatbare maximum-snelheid lijkt dus zelfs voor windmolens geen over bodige luxe te zijn. BOSKOOP Een triest geval Wegens diefstal van een drietal fietsen, hier ter plaatse, stond ce 22-jarige J. A. de B. uit Waddinx- veen voor de Haagse rechtbank te recht. De officier van justitie noem de het een vervelend geval, omdat beklaagde geld nodig had voor zijn in blijde verwachting verkerende echtgenote. Toch meende hij, dat een strenge straf op zijn plaats was en eiste acht maanden gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis. Uitspraak over 14 dagen. Kunst in Leiden Zondagmiddag geeft het Residentie- Orkest, o.l.v. Toon Verhey. In de Stads gehoorzaal het vierde abonnements concert. Willem Noske ls solist ln het Vioolconcert van Beethoven. In de Leldse Schouwburg komt Zondagavond het gezelschap Anton Verheijen met de première van het blijspel „Een man met een goed hart" Maandagavond voeren de violiste Corrle Koppen en dc pianist Jan Hoeben ln de Klcme Zaal van de Stadsgehoorzaal werken uit van Corel- 11. Mozart, Grieg en Dvorék. Dilnsdagavond geeft het danseresje Anlka ln de Schouwburg een herhaling van haar laatste optreden ln Lelden. Woensdag treden ln de Kleine Zaal van dc Stadsgehoorzaal op dc violon cellist Henk Berghout en de pianist Henk Gclrnaert. Donderdag geeft Gertrud Lcistlkow met haar groep een dansavond ln de Leldse Schouwburg. De tentoonstelling van geëvacueerd kunstbezit, welke sedert enige tijd in het Stedelijk Museum „De Lakenhal" wordt gehouden, zal voorlopig ook gedurende de maand Februari tc be zichtigen zijn- De tentoonstelling om vat Qude en moderne schilderkunst, alsmede een aantal zeer bijzondere meubelstukken. Het programma van het viool- en plano-recital op Maandagavond a.s te geven door Corrle Koppen en Jan Hoeben, vermeldt de volgende wer ken: Sonate no. 8. e moll (viool en plano) van Corclll; Variaties in oude stijl op een thema van Corelli (viool en plano) van Jan Hoeben; Sonate no. 9. C dur KV 330 (plano) en de Sonate no. 8. C dur KV 296 voor viool en piano van Mozart. Na de pauze zal de Sonate opus 8 ln F dur van Grleg en de Sonatine ln G dur opus 100 voor viool en plano van Ani. Dvorak worden uitgevoerd. SPORTNIEUWS Van Dam dwingt Diesen tot opgeven DORDRECHT. 4 Febr. In zijn partij tegen Nico Diesen heeft Luc van Dam gisteravond in Dordrecht weer een demonstratie gegeven van prachtig beheerste, technisch supe rieure bokskunst. Na de voorlaat ste partij tegen Dorus Elten schre ven wij reeds, dat er een andere een verjongde, strijdlustige Luc van Dam in de ring stond. Was die partij echter te spoedig beslist om onze indruk hecht te funderen, gisteravond hebben wij de volle dige bevestiging ervan ervaren. De gewichtsafname van Van Dam hij weegt nog slechts 69 kilo en verschilde niet minder dan 14.5 kilo met Diesen heeft hem agressiever gemaakt, dan wij hem ln lange tijd hebben gezien. Hoe pover-een- zijdig stak de stijl van Diesen bij die van Van Dam af. Het enige wat deze kon laten gelden was zijn ge wicht. De gevaarlijke linkse van Van Dam bracht Diesen herhaalde lijk in moeilijkheden in de eer ste ronde werd hij voor twee en in de vierde ronde voor acht tellen naar de planken gestuurd en na de achtste ronde was Diesen zo murw gebeukt, dat hij het wijselijk vond om de strijd maar te staken, zodat Van Dam winnaar werd door een technische k.o. Carpentier nog eens in de ring PARIJS. 3 Febr. George Car- pentier verscheen gisteren in het Grand Palais te Parijs in de ring voor de aangekondigde demonstratie tegen den Fransen Olympischen kampioen in 1936 in Berlijn. Michelot. De vijftigjarige Carpen- tier bewees voor ruim 7000 toe schouwers nog eens zijn oude grote kracht en in het bijzonder zijn beroemde rechtse. De Franse kam pioen in het mjddengewicht Victor Buttin behaalde een technische k.o.- overwinning in de negende ronde op Gaillara. De Spanjaard Fernan dez won op punten van Gaston Maton. Om hef Nederlands Dam kampioenschap De zesde- en zevende ronde om het Damkampioenschap van Nederland zullen te Leiden worden gespeeld en wel Zaterdag n.m. te 5 uur en Zon dagochtend tc 10 uur ln de boven zalen van café-restaurant „In den Vergulden Turk". De wedstrijden te Lelden zullen on der leiding staan van den heer v. Leeuwen van de Leldse Damvereni ging. De adspiranfencompefifie Nadat de competitie voor de ad- spirantenafdelingen twee maanden heeft stilgestaan, zullen deze wed strijden a.s Zaterdag weder een aanvang nemen met de volgende wedstrijden: le klasse: Vicus-Orientis a—Alge mene b: Algemene a—Zuiderkwar tier d: 2e klasse: Fluks a—Vicus- Orientis c. Zuiderkwartier bAlge- me c: 3e klasse: Algemene eVicus- Orientis e. Zuiderkwartier c—Alge mene I.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1