HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Reorganisatie der Volks commissariaten Duits weermaehtsbericht Zware strijd om bruggen hoofd Nettuno Succesvolle tegenaanvallen bij Kirowograd Sowjets lijden zware verliezen jamburg ontruimd tBev rij ding smissie" van bet Rode Leger voor alle democratieën Rede van Molotof Leider en Commissaris-Generaal Ritterbusch bezoeken N.S.K.K.-Molorschool Finland blijft vol vertrouwen Ook al zwart? Godsdienstwaanzin Jongeman het slachtoffer Laatste eerbewijzen aan Maartje Offers HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 2 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Ten zuidwesten van Dnjeprope- trowsk zetten de bolsjewisten hun aanvallen, die hun vele verliezen kos ten. voort en verkregen na verbit terde gevechten een plaatselijke pe netratie ln onze stellingen. In het gevechtsgebied tussen Kiro wograd en Belaja-Zerkow bleef de vijand in weerwil van zijn talrijke aanvallen leder succes ontzegd. Duitse pantserformaties drongen in een tegenaanval de vijandelijke linies binnen en brachten den vijand zware verliezen aan mensen en materiaal toe. In het gebied ten zuidwesten en ten westen van Nowograd-Wolvnsk duren de gevechten met den naar het wes ten opdrlngenden vijand voort, ter wijl talrijke vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Tussen Prinjet en Beresina leefde de gevechtsactiviteit weer op en leidde tot de succesvolle afweer van talrijke aanvalleD en uitvallen van den vijand. Ten noorden van Newel viele^ de oolsjewisten ook gisteren, door talrijke slagvliegtuigen onder steund. onze stellingen aan. Zij wer den met zware verliezen afgeslagen en verloren een aantal pantserwagens, Tussen het Ilmenmeer en de Finse Golf hield de sterke vijandelijke druk in zuidelijke en westelijke richting aan. In de grote moerasgebieden ten westen van Nowgorod aan de spoor weg Leningrad—Pleskau en ln het gebied van Jamburg ontstonden zware gevechten. De plaats Jamburg werd na hevige strijd opgegeven. In Zuid-Italië zette de vijand zijn sterke, door pantserwagens onder steunde aanvallen tot uitbreiding van het bruggehoofd van Nettuno tegen het noordelijke front in de sector Aprilia—Oistêma voort. Terwijl hij op een plaats er in slaagde een diepe penetratie tot stand te brengen, wer den alle aanvallen aan het overige front, nadat een aantal vijandelijke pantserwagens was stuk geschoten, bloedig afgeslagen Eigen tegenaan vallen om de penetratieplek op te heffen maken goede vorderingen. Aan het zuidelijk front ondernam de vijand ook Risteren ln de sector ten westen van San Elln gedurende de gehele dag. door krachtig artille rievuur en pantserwagens gesteund, aanvallen In weerwil van de nume rieke overmacht kon hij ten koste van zware verliezen slechts geringe terreinwinstbehalen. Onze troepen heroverden ln een tegenaanval ver scheidene heuvelstellingen Bij een hernieuwde, door pantserwagens on dersteunde aanval ten zuiden van de Adriatische kust leed de vijand bij zonder zware verliezen. Duitse toroedovllectuigen vielen op 1 Februari des avonds voor de_Noord- afrikaanse kust een vijandelijk ravi- tailleringseonvooi met succes aan. Een kruiser en zeven koopvaardij schepen met een inhoud van 52 oon brt. werden getroffen en deels zwaar beschadigd Twee Britse vliegtuigen werden in een luchtgevecht neerge schoten Enkele Britse vliegtuigen wierpen ln de afgelopen nacht bommen neer op Berlijn op West-Duitsland en in het zuidelijke rijksgebied. Drie vijan delijke vliegtuigen werden vernietigd. Het opperbevel van de weermacht deelt voorts mede: De Engelsen proberen het effect van de Duitse luchtaanvallen op Toestand bi| Marshall-eilanden nog onduidelijk STOCKHOLM. 2 Febr, Met be trekking tot do operaties op de Marshall-Eilanden meldt United Press volgens Göteborgs handels och Sioe- farts Tidnlng, dftt het onmogelijk is een duidelijk beeld van de stand der invasie te krijgen. Schout bij nacht Turner stuit volgens het bericht op een met het uur toenemende tegen stand Van militaire zijde is her haaldelijk verklaard, dat de landing op de Marshall-eilanden een veel ge vaarlijker onderneming is dan de invasie op de Gilbert-eilanden. tyenselijke behandeling van krijgsgevangenen in Japan TOKIO, 2 Febr. Op de gebruike lijke persconferentie van vandaag heeft de woordvoerder van het Inlichtingen bureau Igoet6jl gosprokon over de Anglo-Amerlkannse berichten over een z,g. in stvjd met het volkenrecht zijn de behandeling van de krijgsgevange nen. Hij verklaarde, dat deze bewering weer etn schaamteloze leugenpropa ganda van den vijand waa en dat de behandeling van de krijgsgevangenen, die ln Japanse handen zijn. overeen komstig hot volkenrecht ln leder geval rechtvaardig en menselijk geweest ls en ook blijven zal. Communistische verliezen in Kroatië AGRAM, 2 Febr. Naar hot Kroa tische nieuwsbureau meldt, bedragen de verliezen dor communistische bon den ln Januari meer dan 20.000 doden, gewonden on gevangenen Bovendien hebben zich meer dan duizend bende leden naar aanleiding van de amnestie wet- bij de Kroatische autoriteiten aan gemeld. Amerikaanss plannen met Japan BERN. 2 Febr. Volgens een be richt van Associated Press uit Washing ton heeft de regering van de Ver. Sta ten besloten, om ln het bestek van een „rechtvaardige maar strenge vre de" de zware industrie van Japan te vernietigen, zijn koopvaardljscheep- vaart en zijn luchtverkeer te ontbin den en het Japanse volk slechts toe te staan „zich geheel te wijden aan de landbouw die nodig ls om de eigen be volking te voeden". ISTANBOEL. 2 Febr. Over de aard beving ln Anatollë wordt vernomen, dat er tot op heden 200 doden zijn te Gerede en andere plaatsen. SHANGHAI, 2 Febr. In het onbe zette deel der provincie Kwangtoeng zijn volgens een mededeling van den Amerlkaansen secretaris van het comi té van onderzoek aldaar, die een diep gaande Inspectiereis door de geteister de gebieden heeft ondernomen, het af gelopen Jaar meer dan een millloen mensen de hongorsdood gestorven, al dus een berloht uit T6joengklng. Londen, in de nacht van 21 op 22 Januari en van 29 op 30 Januari 1944, door welbewust onjuiste cijfers over het aantal aanvallende Duitse vlieg tuigen en over de aangerichte scha de te verkleinen In tegenstelling hiermede wordt verklaard: In de strijd geworpen waren meer dan 900 vliegtuigen, waarvan 750 vliegtuigen Londen met in totaal ver over de 1000 ton brisant- en brandbommen aanvielen. De overige vliegtuigen ondernamen afleldingsaanvallen op zuidoost-Engeland. Van alle aanval len worden 34 vliegtuigen vermist. Volgens de rapporten der bemannin gen zijn bij beide aanvallen op het stadsgebied van Londen ln scheer- vlucht grote branden en verwoestin gen waargenomen. Winteroffensief niet gelukt In zijn beschouwing over de oor logstoestand zege de militaire corres pondent van het D.N.B., Martin Hal- lensleben, de indruk te hebben, dat de toestand op het Oost-Europese oorlogstoneel, ondanks de ten dele niet onaanzienlijke terreinwinsten van de bolsjewisten, generlei symp tomen vertoont van een gelukken van het bolsjewistische winteroffen sief. Eerder is het tegendeel het geval. Opzet en stootrichting van de naar voren drukkende offensiefspitsen laten zien, dat het de vijandelijke lei ding niet om terreinwinst als zodanig te doen is. doch om het uiteenslaan van het Duitse front, de uitschakeling van de Duitse militaire kracht door middel van de vemietigingsslag. Niet ontkend kan worden, dat de toestand tijdelijk voor de Duitse formaties, waartegen tangoperaties ondernomen werden, plaatselijk kritiek ls geweest. De Duitsers hebben deze crises met een hardnekkigheid weten meester te worden, waaruit een grote superiori teit in de strijd blijkt, vergeleken met hun oostelijken tegenstander. Engelsen laten Franse terroristen in de steek BRDS8EL, 2 Febr De nieuwe Franse minister van propaganda Philippe Henrlot heeft volgens den Parijsen correspondent van het Brus selse blad l'Avenir verklaard, dat de hoop der Anglo-Amerikanen hun landingspoging gepaard te doen gaan met een opstand in Frankrijk ijdel is De gunstige tijd. zo verklaarde Henriot ln dit verband, is voorbij. Op de vraag of de minister hier mede wilde zeggen, dat het terroris tische gevaar op het ogenblik niet zo groot was, antwoordde hij: „Het terrorisme heeft zijn hoogtepunt be reikt en beweegt zich reeds in da lende lijn. De Engelsen sturen den terroristen inderdaad ook geen wa pens meer. WIJ hebben onlangs een noodkreet der terroristen in handen gekregen, waarin de Engelsen ge smeekt wordt wapens en levensmid delen te sturen, „Gij laat ons mid den op de weg, waarop gij ons ge bracht hebt in de steek", werd ver wijtend ln deze noodkreet gezegd. Op de vraag waaraan de minister deze houding der Engelsen toe schreef antwoordde Henriot: .Ik ge loof, dat de Engelsen geen vertrou wen meer hebben in de terroristen benden en dat zij vrezen, dat de geleverde wapens op zekere dag te gen hen zelf gekeerd zullen worden." Waarschuwing van Churchill STOCKHOLM. 2 Febr. De uit lating van Churchill in rijn bood schap aan den regeringscandidaat voor de tussentijdse verkiezing in Brighton om zich te hoedep voor ..ongemotiveerd optimisme" en „het ijdele onjuiste geloof, dat de oorlog spoedig voorbij en reeds i.o goed als gewonnen is", wordt naar Reuter meldt, in welingelichte kringen te Londen als een van pas komende waarschuwing en een aankondiging van harde slagen in verband met de opening van een tweede front be schouwd. Men ls van mening, dat de bevolking beter dan tot dusver moet worden voorbereid op verrassingen, offers en verliezen, DEN HAAG, 3 Febr. De „Relse- und Gastst&ttenmarken", welke blij kens de opdruk „gültlg bis 6-2-'44" geldig waren tot 6 Februari 1944, blijven ook na deze datum tot nader order geldig. Ie JAARGANG No. 28 DONDERDAG 3 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V, De Arbeidertpers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31. Leiden. Telefoon 23038 Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 Postbus 65 STOCKHOLM, 2 Febr. Naar radio Moskou meldt, is gisteren in tegenwoordigheid va 1 Stalin, van de leden van het presidium van de Op perste Raad der Sowjetunie en van de volkscommissarissen der Sowjet unie, de slotvergadering gehouden der tiende bijeenkomst 'an de Op perste Raad. Op de agenda stond de kwestie der reorganisatie van de volkscommissa riaten van landsverdediging en bui tenlandse zaken waarover Molotow als waarnemend voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen, een rapport uitbracht Nadat hierover afzonderlijk in de beide kamers van de Opperste Raad was gestemd, werd het wetsontwerp goedgekeurd. Ten slotte werd Sjwernik. de voorzitter van de Raad der nationaliteiten, ge kozen tot eersten plaatsvervanger van Kalinin, den voorzitter van de Opperste Raad der Sowjetunie. Tass publiceert in extenso de rede, die Molotof gehouden heeft tij dens de slotzitting van de tiende bijeenkomst van de Opperste Raad der Sovjetunie over de reorganisatie van het commissariaat van verdedi ging en van het commissariaat van buitenlandse zaken Molotof verklaarde, dat het sovjet- leger op het ogenblik een algemeen sovjetleger ls. waarin afzonderlijke troepenformaties van de sovjetrepu blieken niet bestonden. Thans wordt voorgesteld om troepenformaties der sovjetrepublieken in te stellen, als onderdelen van het Rode Leger. Hierdoor ontstaat de behoefte om in de federale republieken commissa riaten van defensie op te richten. „Nationale" troepenformaties, zo zeide Mnlotof o.a., bestaan reeds bij het Rode Leger, nl. Littause, Let landse, Estlandse. Georgische. Arme nische eri enkele andere. Thans ech ter zijn „alle volken der sovjetunie" ertoe bestemd htm plaats in de gele deren van het Rode Leger in te ne men. (Voorl. actie Hfd. Insp Lucht bescherming, Tekening: Stu dio Arend Meyer/C.NJE.) Opperbanleider Eman ontvangt onderscheiding DEN HAAG 3 Febr. Woensdag- morgen heeft de Leider, in gezelschap van Commissaris-Generaai Ritter busch en den commandant der W.A., mr. A. J. Zondervan, een bezoek ge bracht aan de N.S.K.K.-Motorschool „Nederland", in Limburg. Hier ont vangen enige honderden Nederlandse jongemannen een grondige theore tische en practische opleiding in ver keer- en motortechniek, waarbij uiteraard de kennis van verschillen de soorten generatoren een belang rijke rol speelt. De gasten werden welkom geheten door don schoolleider Oberführer Brlickner. Voorts waren ter begroe ting aanwezig Obergruppenführer Eiden en Oberführer Hegendörfer en van Nederlandse zijde de commis saris van de provincie, graaf d'An- sembourg, de inspecteur der motor W.A., Opperbanleider Eman, en de Vendelcommandant der motor W.A. in Limburg. Joosten. Nadat de Lei der de ln perfecte militaire orde aan getreden erecompagnle had geïnspec teerd, werd een rondgang gemaakt door de in vol bedrijf zijnde school. De Leider toonde grote belangstelling voor de waarlijk volmaakt technische inrichting der. school, waar aan de hand van talloze modellen de leer lingen de geheimen van het motor vak door ervaren onderwijzers wordt bijgebracht. Na de bezichtiging memoreerde Oberführer Hegendörfer voor het front van de troep ln een gloedvolle toe spraak de opdracht van de N.S.K.K.- Korpsführer Kraue. om ln enge kame raadschap met de N.S.B. een motor- school te stichten waarop Nederlandse Jonge kerels opgeleid worden tot echte motorsoldaten, volkomen geschikt om binnen het kader van de Duitse weer macht hun bijdrage voor de Europese overwinning te leveren. Staan deze scholen dus thans ln het teken van de totale oorlog, strakfl, na de vrede, die toch eenmaal komen zal. zullen J zij dienen om de motorlserlngsgedach- te ook ln het Nederlandse volk te versterken. Mede dank zij deze scholen, staan vele duizenden vrijwilligers ln de Nederlandse regimenten van de Oruppe Luftwaffe, waarin zij op onvolprezon wijze nun plicht doen. Dat deze Neder landse regimenten ln dit ernstig uur op onderscheidene plaatsen ln Europa hun soldatenpllcht vervullen, ls de grote verdienste van Opperbanleider Eman, zo vervolgde Oberführer Hegen dörfer. Het was spreker daarom een eer en een voorrecht, ln tegenwoordig heid van den Leider, Opperbanleider Eman ln naam van den Führer en ln opdracht van den Obergruppenfünrer Von BalerEhronberg, commandeur der N.S.K.K.-reglmenten Nederland het kruis van oorlogsverdlenste met de zwaarden te overhandigen Nadat de Leider en zijn gevolg den ondersohelden Opperbanleider hadden gelukgewenst, richtte de Leider zich tot de aangetreden manschappen. HIJ wees hen op het eervolle van hun taak ln dit noodlotsuur van ons werelddeel, dat ook om wille van de toekomst van Nederland tegen het bolsjewisme enerzijds en het harteloze kapitalisme anderzijds moet worden verdedigd. De Leider herinnerde er aan, dat hij reeds ln 1935 een natuur lijke. Europese solidariteit heeft be pleit, zulks ln tegenstelling met het onnatuurlijke gedrooht, waarmodo Van Kleffens ln 1944 ons ln de steek ge laten volk gelukkig wil maken. Hij weet ons volk niet meer te bieden dan het land als slaclitveld van Amerika en Engeland ter beschikking te stellen voor oen even waanzinnige als hope loze poging het Sowjetrijk, dat na een Duitse nederlaag over eon mensen- reservoir van 400.000.000 zielen zou be schikken, van de KanaaikU6t ver wijderd te houden. Hlor tegenover stel len wij, aldus de Loldor, als Neder landers. die trots zijn op eigen land en volk, Europa als ons grotere, ge meenschappelijke vaderland, dat wij tegen onze eeuwige vijanden gemeen schappelijk moeten verdedlgon, wil het Avondland nog een toekomst hebben. De Leider dankte tenslotte zijn men nen voor het offer, dat zij brengen In het belang van volk en vaderland en wekte hen op tot uiterste plichts vervulling ln het uur der beproeving. Iedereen waardeert van ganser harte wat het Rode Leger „voor de uitbreiding van de bevrijding van Littauen, Letland, Estland, de Mol- davische republiek en van de Karelo- Finse republiek" doet. Bovendien heeft iedereen begrepen, dat het Rode Leger zijn „bevrijdingsmissie" niet alleen vervult wat betreft het eigen vaderland doch ook voor alle democratische landen De in de grondwetswijziging tot uitdrukking komende nieuwe belicha ming van de toenemende vriendschap onder de Sowjetvolken, ral ook de verdere stijging van het gezag der Sowjetunie in de ogen van ds vol ken van het oosten en westen be vorderen. De politieke betrekkingen van de Sowjetunie met het buiten land waren tot dusver geheel en al geconcentreerd in het federale com missariaat Thans stelt de Sowjet- regering voor om aan de federale republieken volmachten te verstrek ken om met de buitenlandse stoten directe betrekkingen aan te knopen en met deze staten overeenkomsten te sluiten, Thans ziet het vraagstuk van de buitenlandse betrekkingen der Sow- jetrepublieken er anders uit dan 20 jaar geleden, toen de Sowjetunie werd opgericht, zo vervolgde Molo tow, thans is de tijd voorbij, waarin enkele buitenlandse stoten hebben getracht het bestaan eer Sowjet- republlek te negeren. Nu echter neemt integendeel in de buitenlandse staten de drang om met de Sowjet unie diplomatieke betrekkingen aan te knopen en te ontwikkelen toe. Er bestaat niet alleen een vriendschap pelijke verhouding met Groot-Brit- tannië, doch de Sowjetunie heeft even goede betrekkingen aangeknoopt met de Ver Staten, Er bestaan, zo besloot bij. bijv. niet weinig economische en culturele behoeften ln de Sow jetrepublieken, die door de al-Sowjet-vertegenwoordi- gingen ln het buitonland -iet bevre digd konden worden. Juist het uit breiden van de betrekkingen der af zonderlijke Sowjetrepublieken met het buitenland is in het belang van de versteviging der samenwerking van de Sowjet-Unie met de andere staten in oorlogstijd, de tijd na de oorlog. zowel als in Ryti opent de Rijksdag HELSINKI, 2 Febr. De presi dent van Finland, Rlsto Ryti, neeft Woensdag ln aanwezigheid van de gehele' regering in een plechtige bij eenkomst de zitting van de Rijksdag geopend. In zijn rede wees de president op de door de oorlog veroorzaakte om standigheden, die leidden tot een tot twee maal toe verlengen van de ambtsperiode, welke thans begin Juli 1945 zal eindigen. De wereldoorlog schijnt ln het vijfde Jaar harder, bit- torder en meedogenlozer te worden, aldus de president, geweldige en vernietigende beslissende slagen schijnen hun hoogtepunt te naderen. In verband met de huidige wereld oorlog moesten wij ook. zo verklaar de de president woordelijk, reeds twee maal onze vrijheid met de wa pens verdedigen en wij hebben daar bij ook eens het effect van een af zonderlijke vrede meegemaakt. In verschillende fazen ontvingen wij van onze vrienden belangrijke hulp en steun, die ons aanmoedigde, en die wij steeds ten volle weten te waarderen Tot nu toe hebben wij het met alles klaar gespeeld. Het Finse volk kan ook verder zelf beslissen over zijn aangelegen heden. Ons doel is hetzelfde als vroe ger: het bewaren en waarborgen van de vrijheid van ons volk en de zelf standigheid van pnze staat. Wij móe ten in staat zijn de moeilijkheden te overwinnen, want, hoewel de con flicten der grote mogendheden van beslissende invloed kunnen zijn op Europa en zelfs op de gehele wereld, is elk volk in de eerste plaats ver antwoordelijk voor eigen lot. Ons vertrouwen op een rechtvaardige voorzienigheid en ons vast geloof in de definitieve overwinning van de rechtvaardigheid geven ons het rus tige gevoel van veiligheid en ver trouwen. A Druk scheepsverkeer bij Gibraltar MADRID, 2 Febr. Volgens be richten van Spaanse correspondenten uit Algeciras neeft men Woensdag in de bocht en de haven van Gibraltar een druk scheepsverkeer kunnen waarnemen In de loop van de mid* dag liepen vier Britse torpedoboot- jagers uit, In de haven en de bocht bevonden zich Woensdagmiddag 65 geallieerde vrachtschepen, OJn. ver scheidene tankschepen. Bolsjewisten geven zich over. Zij zien de doelloosheid van de strijd in. De weg voor de vlucht is afgesneden en steeds iveer komen Bolsjewisten uit hun schuilplaatsen te voorschijn en naderen met opgeheven armen de Duitse linies. (Orbis/Holland) Hoe verdrietig is vóór een braaf mens vaak de lectuur van die slechte krantenI Wat lees ik daar nu weer: Zwarte handelaren pleeg' den oplichting". Zij leverden twaalf botertonnen, met slechts schraal be boterd... zand. Zand kan eohter slechts gebruikt worden om de poli tie in de ogen strooien, niet om het arme slachtoffer, dat juist dodelijk verlegen zat om een onsje boter (en dat met die twaalf tonnen weer net voor een dagje geholpen tvas) op zijn brood te smeren... Ik grifp, teleurgesteld over zoveel slechtheid, naar een goed boek, naar het boek van een verren voorvader van 500 jaar, pas opnieuw versche nen. Op oud-Hollandse papier met een echte leren band. In 1944! Def tig, zeldzaam! En ik lees, in een zeer fraaie rood gedrukte titel op de weh erzorgde bladspiegel in het kostelijke boekje: „Hoe Ulespiegel stront voor smeer ojt vet vercocht". „Doe ghinc Ulespiegel tot den beersteker ende schijthuysvcgher die hem vulde XII tonnen van menscen drec. Ende het vriesde seer ende die beersteker vulde die tonnen op vier vinger breet na vol, ende liet die wel hert bevrlesen om datse niet stincken en souden, Ende Ulespiegel begoot die ton nen met vet ende doe sloech hi se toe. Ende die oomenscap (koopman schap, zaak) beviel eenen schoevia- ker..." De schoenmaker zou met het vet zijn leer eens flink ini>tten en sleepte de tonnen bij het vuur, Toen verdachten weldra de knechten elkaar van het verspreiden van kwa lijke luchtjes en zij maakten ruzie met elkaar. En toen zij het vet even uit zouden gieten... wel. zij renden achter Ulespiegel aan, maar die was met zijn geld al lang „vandaar" ge reisd, „want hi sorchde voor dat eynde". Hij had er op gerekend... Er is niets nieuws onder de zon. Ulespiegel en zijn schoenmaker de den natuurlijk ook al aan zwarte handel... In elk geval toas er aan hun zaken een luchtje... TIJL. LEERBROEK, 2 Febr. In de nacht van 2 Februari heeft zich in het gezin van de veehoudersfamilie Verrips in de buurtschap Weverswijk een afschuwelijk drama afgespeeld. De 25-jarlge zoon is door de familie op beestachtige wijze afgemaakt om een zogenaamd „offer" to brengen. De gehele familie, die tekenen van waan zin vertoont, is door den burgemees ter onder bewaking van de mare chaussee gesteld. Heden ls het parket uit Dordrecht gearriveerd om een nader onderzoek ln te stellen. Een van de vragen, die lezers ons nog wel eens stellen is, waarom sollicitanten naar be langrijke overheidsfuncties lid of sympathiserend lid van de N 8.B. moeten zijn, om kans op een be noeming te hebben. Zij constate ren daarbij, dat dit in opvallende tegenspraak is met de beginselen van de N.S.B.die zich altijd sterk tegen partijbenoemingen gekeerd heeft. „Juist de N.S.B. heeft in woord en geschrift altijd geijverd voor gelijke kansen voor ieder en voor het bezetten van de posten door de werkelijk bekwamen. Daarmee is de practijk in duide lijke tegenspraak", aldus hun klacht. Inderdaad kan het de volksge meenschap slechts goed gaan, wanneer zij, die leiding moeten geven, daarvoor van nature de gave en het vermogen bezitten. Op een andere grondslag is een socialistische staat en een hoog materieel en kultureel levenspeil voor het hele volk niet denkbaar. Er zijn echter op het ogenblik verschillende belangen, die een consequente toepassing van dit principe in de weg staan. In de eerste plaats de belangen van de oorlogsvoering en in de tweede plaats de belangen van de revo lutie. De Rijkscommissaris benoemt en ontslaat de hogere ambtena ren en gezagsdragers in Neder land. Daarbij moet hij zoals van zelf spreekt, rekening houden met de belangen van de oorlogvoering. Deze belangen houden ln. dat het leven in Nederland zo goed moge lijk functionnefrt, maar ook dat het Nederlandse volk als geheel en de ambtsdragers in het bijzon der zioh loyaal gedragen ten op zichte van de bezettende macht. Een technisch uiterst bekwaam man, die echter zijn taak ziet in het ondermijnen van de Duitse oorlogsvoering of zelfs in het ver wekken van een chaos ten koste van het Nederlandse volk, maar in het voordeel van de geallieer de oorlogvoering, kan niet op zijn post blijven. Daarmee dient zich naast de bekwaamheid ook de betrouw baarheid aan, als maatstaf, die bij een benoeming meetelt. Hetzelfde geldt voor het ver werkelijken van een revolutie Een zeer bekwaam minister, die echter overtuigd aanhanger ls van de liberaal-kapitalistische leer, zal nooit een socialistische revolutie kunnen lelden. Op een gegeven moment zal deze dus plaats moeten maken voor een ander, die met hart en ziel aan de opbouw van de nieuwe ge meenschap wil meewerken, ook al is hij, technisch gezien, waar schijnlijk minder bekwaam. Voor dit dilemma staat iedere revolu- tlonnaire tijd, waar en wanneer ook. De rechtvaardiging die de „minder bekwamen" voor hun aanzijn hebben ligt in de nieuwe impuls, die zij aan het leven ge ven waardoor hun werk na korte tijd toch een zegen voor de ge meenschap blijkt. Deze algemene overwegingen behoeven ons de ogen niet te doen sluiten voor het feit. dat in de afgelopen Jaren verschillende misgrepen werden gedaan. Nie mand, die de moeilijkheden van nabU hoeft gevolgd, zal zich hier over verbazen. De verantwoording daarvoor echter dragen alle be trokkenen, niet in de laatste plaats diegenen, die beter konden, maar afzijdig bleven. Ook nu nog is het zo, dat de Rijkscommissaris beslist niet de voorkeur geeft aan een N.S.B.-lid wanneer er een ander ln aan merking komt. die meer geeigend en bovendien betrouwbaar is. Daarnaast heeft Max Blokzijl kort geleden ln een radiopraatje een dergelijk standpunt voor de N.S.B. geformuleerd, waarbij hij iedere Nederlander die zijn krachten wil inzetten voor de toekomst van ons volk, los van het lidmaatschap van de NSB., uitnodigde vooral niet aan de kant te blijven staan. Daar waar de oprechte wil be staat uit deze benauwde tijd een nieuwe Nederlandse volksgemeen schap te laten groeien vormen eventuele misgrepen geen groot gevaar. Zij kunnen snel worden hersteld, ook daar heeft de prac tijk reeds voorbeelden van gege ven. De echte zuivering moet echter wachten totdat de oorlog voorbij ls. Sommigen beschouwen dit be roep op na de oorlog als een dooddoener, evenwel ten onrech te. Ieder weet dat er in de N.S.B. profiteurs zijn binnen geslopen, lieden die op handige wijze van de tijd gebruik weten te maken om zich zelf te verrijken. Dit ls echter een euvel dat door heel ons volk heen vreet. Vier jaar practijk hebben voldoende ge leerd dat er onder de zogenaamde „goede Nederlanders" massa's zitten, die met liefde land en volk verkopen. Die meer zwende len naarmate zij meer schelden. Deze poel van ongerechtigheid maakt Iedere radicale zuivering onmogelijk. Eerst wanneer meer normale levensverhoudingen het knoeien en stelen, want dat is het vaak, wat minder makkelijk maken is de basis aanwezig en zullen ook weer voldoende be trouwbare mensen aanwezig zijn om een algehele zuivering te bereiken Dit kan men de N S B. of „het systeem" niet aanreke nen. Juist het gebrek aan sy steem, de nog altijd voortdurende versplintering en het hopeloze gebrek aan sociaal gevoel van het als men het geloven wilde o zo eensgezinde Nederlandse volk, maken de zuivering, de op bouw van de ware volksgemeen schap voor thans maar ook voor de eerste jaren na de oorlog tot een dagelijkse brandende zorg. Tegen hef werken van vrouwen in mijnen STOCKHOLM, 2 Febr. De alge mene raad van hot Al-Indische vak- verenlglngacongre8 heeft ln een resolu tie eenstemmig geprotesteerd tegen de maatregel der Britse regering ln Indië. die het overdag werken van vrouwen ln de mijnen toestaat. Deze maatregel wordt „ln beginsel een stap achteruit" genoemd. Verklaard wordt, dat deze maatregel een schending betekent van do Internationale overeenkomsten. Oude rantsoenbonnen zijn na 6 Februari niet meer geldig DEN HAAG, 3 Febr - De aan dacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat de rantsoenbonnen van het oude model, dat wil zeggen de rantsoen- bonnen met groene achtergrond, na 6 Februari a s. niet meer geldig zijn, Met Ingang van 6 Februari zijn dus uitsluitend de rantsoen bonnen met blauwe achtergrond met opdruk 15-4-'44 geldig. Zoals bekend, blijven de oude rantsoenbonnen voor brand stof f er. Jok nó, 6 Februari geldig. Deutsche Obergericht vonnist DEN HAAG, 3 Febr. De arbei ders Jan Prins en Sies Stoudt moes- ton zich voor het Deutsche Oberge richt verantwoorden wegens diefstal uit de weide en een vergrijp togen het economische leven ln oorlogstijd. Zij hebben in de buurt van Enschede vee uit de weide gestolen, tor plaatse geslacht en het vlees deels met hun gezinsleden verbruikt, deels met winst verkocht. Zij werden belden tot drie jaar tuchthuisstraf en een boete van 1000 veroordeeld. De vrouwelijke postbeamte Luise Faude heeft van het feit, dat zij op het Deutsche Luftgaupostamt te Am sterdam werkte, geprofiteerd om enkele veldpostpakjes met sigaretten te verduisteren. Zij werd als schade lijk element voor het volk wegens ernstige verduistering van officiële papieren en wegens fraude in functie gepleegd veroordeeld tot drie jaar en zes maanden tuchthuisstraf. Daar zij hardnekkig bleef ontkennen en eerst nadat het overtuigende bewijs van haar schuld was geleverd, tot een be kentenis kon worden gebracht, werd de preventieve hechtenis niet in min dering gebracht. Betrapte inbreker trok zijn mes: één ernstig gewonden ALMELO, 3 Febr. In de buurt schap De Pollen, gemeente Vriezcn- veen, raakten 's nachts de twee zoons van den landbouwer Scherphof in gevecht met een beruchten Inbre ker uit deze omgeving, v. d. B. ge heten. die konijnen wilde stelen. De man trok, toen hij zich ontdekt zag, een mes en viel als een wildeman op de belde broers aan; één liep zulke ernstige verwondingen op. dat hij naar het ziekenhuis te Almelo ver voerd moest worden. De dief, die zelf ook gewond werd, wist te ontsnap pen, Handelaren in houtwaren knoeiden op grote schaal DEN HAAG. 3 Febr. In de laat ste weken ls aan een 80-tal fabrikan ten en handelaren ln houtwaren pro ces-verbaal aangezegd, omdat- rij bij de verwerking van uit de zelfde bron afkomstig hout met de prljsvoor- schrlften ln conflict waren gekomen. Vla een fabrikant van te dure pol lepels kwamen de prljsbeheerslngs- ambtenaren terecht bij drie houthan delaren te Alphen a. d. Rijn, Ouder kerk a. d. IJssel en Dordrecht, die hun afnemers naast de factuurbedra gen grote sommen „zwart" geld lie ten betalen, Deze handelaren hadden geleverd aan een grote verscheiden heid van houtverwerkers: meubelfa brieken. fabrieken van houtwaren, scheepsbouwers, schecpsblokmnkers, modelmakers, een krulwagenfabrlek, een autobusonderneming e.a., die alle natuurlijk ook met do prijzen moes ten knoeien. Het begin van alle kwaad was een rondhouthandelaar uit Den Haag. die voor het bomenroolen van Staatsbos beheer een bedrag van ruim 100.000 had ontvangen, waarvan een vrij groot bedrag was overgebleven. „Om wat extra's over te houden" zoals hij het uitdrukte, heeft hij minstens 20 mille te veel ln rekening gebracht aan zijn afnemer te Ouderkerk, bij wlen een ongeoorloofde winst van 40.000 ls ge constateerd. Hier werden bij levering of geen facturen ofgegeven of wel ge fingeerde exemplaren, die slechts de helft vermeldden van hetgeen werke lijk berekend werd. Hot onderzoek, waarvan het eind nog lang niet ln zlobt ls, wordt met kracht voortgezet. Pseudo-rechercheurs die voor 100.000 stalen in arrest WASSENAAR, 3 Febr. Bij een bewoner van het park Nieuw Wasse naar drongen ln de avond van Woensdag 26 Januari j.l. om ruim acht uur vijf mannen de woning bin nen. Hun woordvoerder maakte zich als rechercheur van politie bekend en zeide opdracht voor een onderzoek in het huis te hebben. In de voorkamer sprak de „rechercheur" met den heer des huizes, in de achterkamer werden mevrouw en haar dochter in bedwang gehouden door een anderen indrin ger. De overige drie verspreidden zich door de woning. Toen het „onderzoek" was geëin digd. vertrok het vijftal, dat zich had meester gemaakt van de Perzische kleden, een groot aantal sieraden en een waardevol schilderij, bij elkaar voor een waarde van pl.m. f 100.000. De politie werd gewaarschuwd en het mocht de Wassenaarse recherche, in samenwerking met de rijksrecherche, gelukken binnen tweemaal 24 uur vier van de dieven te arresteren en nummer vijf twee dagen later in te rekenen. Ook de gehele buit kon wor den achterhaald. Twee lijken gevonden... IJLST, 3 Febr. Dinsdagmorgen werden aan de oever van het Pleke- meer twee lijken aangetroffen. Het ene was van een man, het andere van een vrouw. Beiden hadden schot wonden ln het hoofd. Zeer waar schijnlijk zijn deze mensen elders ge dood en vervolgens per auto ver voerd naar het meer. Naar het uiter lijk te oordelen, waren het Joden. De lijken zijn na onderzoek naar Sneek vervoerd, op last van de ma réchaussee. ZEIST, 3 Febr. Een Utrechtse Jongedame had de laatste tram naar Utreoht gemist. En dus klopte zij voor onderdak aan bij het politiebureau, waar de dienst doende agent haar als verblijf de cel voor de nachtverblljvers wees. De volgende ochtend werd de logé voor-een-nacht vastgehouden. Haar papleren waren n.l, gecontroleerd, waarbij bleek, dat zij verdacht werd van diefstal van kleren en sieraden. Wie zich ln het hol van den leeuw waagt.,. Besmettelijke ziekten HEN HAAG. 3 Febr. - Blijkens de Staatscourant van 2 Februari zijn er in ons land, in de week van 16 tot en met 22 Januari. In totaal 1943 gevallen van sUphtherie, 822 van roodvonk, 112 van dysenterie en 3 van kinderverlamming geconstateerd. In de week daarvoor waren de cij fers: 1930, 776, 64 en 7. DEN HAAG, 3 Febr. BIJ de ge houden trekking van de Staatsloterij zijn de volgende prijzen gevallen: 1000: 1909, 4416. 19790. 20278. 20313, 21291; ƒ400: 6064. 20470: ƒ200: 2323, 11283, 11868. 14709. 17731. 20277; ƒ100: 5731. 6278, 7709, 9000. 11208, 12882. 14817, 16204, 17943, 18728, 19799. VOLKSCULTUUR EN KUNST De beroemde zangeres Maartje Offers is Woensdag op de Haagse begraafplaats Nieuw Eik en Duinen naar haar laatste rustplaats gedra gen. Het was een afscheid voor zeer velen. Talrijke bekende persoonlijk heden uit de operawereld, artisten en andere vakmensen waren geko men om Maartje de laatste eer te bewijzen. Maar ook uit andere krin gen was de belangstelling zeer groot. Duizenden mensen, kennelijk uit ver schillende delen des lands, waren aanwezig. In de aula heeft ds. Hulsman op treffende wijze de karakteristiek van Maartje Offers besproken. Zij was een edele vrouw met hoogst artistieke gaven. De spreker herin nerde aan Schiller's woord „Dem Wahren. dem Guten und dem Scho nen". Maartje Offers was een op rechte figuur, die door haar eenvoud aller harten won. Ofschoon zij een schitterende carrière maakte, bleef zij eenvoudig. Ds. Hulsman bracht die carrière van de zangeres in herinne ring, haar triomfen hier en in het buitenland, Teleurstellingen bleven haar niet bespaard. Zij werden ge sublimeerd in nieuwe kracht en schoonheid, Ds. Hulsman ging ten slotte voor in gebed. Voorts sprak de heer Cramer en kele persoonlijke woorden van af scheid. In de aula weerklonk toen eensklaps een Agnus Dei", een weergave van Maartje Offers' stem op de grammofoonplaat. De organist speelde daarna nog het Wilhelmus. Aan het graf sprak ds. Hulsman stichtelijke woorden en dankte de heer Cramer voor de betoonde deel neming. SPORTNIEUWS Stoeterij bij Den Haag DEN HAAG, 3 Febr. De ren- vereniging heeft gisteren voor eige naren een vergadering gehouden, waarin besloten werd een stoeterij te vestigen ln de omgeving van Den Haag. De plannen zijn al enkele ja ren oud. Het centraal bestuur voor het Ren- en Drafwezen heeft aan de Renverenlging voor eigenaren ver zocht de exploitatie van deze stoeterij op zich te nemen. In deze centrale stoeterij zullen eigenaren en fokkers merries kunnen brengen. Een werk- commissie wordt gestioht. Geprobeerd wordt de invoer van merries uit het buitenland aan te moedigen. De verduistering begint heden om 17.30 en eindigt om 8.15 uur, [Vlaan op 12 51, onder 3 37 uur. 9 Febr. V.JVL, 17 Febr. L.K., 24 Febr. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1