HET DAGBLAD t Zware strijd aan Oost front duurt voort T elerspr ernie VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht In Januari 28 torpedoboten en 4 onderzeeërs tot zinken gebracht De strijd in Italië in hevigheid toe genomen Met Pasen tweede jeugdkampweek van de Nederlandse Omroep Vondelmoeras Brood met arsenicum voor schoonmoeder HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 1 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Aan het bruggenhoofd van Niko pol en ton zuidwesten van Dnjepro- petrowsk mislukten sterke doorbraak- aanvallen der bolsjewisten. 81 vijan delijke pantserwagens werden stuk geschoten. Ten noordwesten van Kirowograd werden ook gisteren alle vijandelijke aanvallen afgeslagen. Door een nieu we aanval van onze pantserformaties leden de bolsjewisten opnieuw zware verliezen. Ten zuidwesten van Tsjer- kassy en ten zuidoosten van Belaja Zerkof sloegen onze troepen dikwijls ln tegenaanval talrijke aanvallen der bolsjewisten af. Ten zuiden van Pogrebitsjtsje wer den bij de zuivering van het in de voorgaande dagen veroverde terrein talrijke gevangenen gemaakt en een aantal vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. Ten zuidwesten van Nowograd— Wolynsk zijn hevige gevechten met vrij sterke vijandelijke strijdkrachten gaande, die in enkele sectoren ter rein konden veroveren. Terwijl ten zuiden van de Pripjet aanvallen van Duitse formaties in weerwil van taaie vijandelijke tegen stand en buitengewone terreinmoei lijkheden tot diep in de vijandelijke linies voerden, bleven tussen Pripjet en Berezina bij afnemende gevechts activiteit, vrij zwakke bolsjewistische aanvallen zonder succes. Ten noord westen van Witebsk en ten noorden van Newel, viel de vijand, door pant serwagens en slagvliegtuigen onder steund. herhaaldelijk doch tevergeefs aan. In de nog voortdurende zware afweergevechten tussen het Ilmen- meer en de Finse Golf, drongen de Bolsjewisten in verschillende secto ren verder door. Onze gevechtsgroepen boden ver bitterden tegenstand en brachten de Bplsjewisten steeds weer. in het bijzonder bij plaatselijke tegenaan vallen zware verliezen toe. Het twee de bataljon van het regiment grena diers 132 onder bevel van kapitein Neubert heeft zich in deze gevech ten bijzonder onderscheiden. In Zuid-ItalIS namen de gevechten als gevolg van de van beide zijden ln de strijd geworpen nieuwe strijd krachten in hevigheid toe. Bij Net- tuno zette de vijand zijn sterke aan vallen naar het noorden en noord oosten voort. Zijn doorbraakpogingen 6tortten in zware gevechten bloedig ineen. Aan het zuidelijke front in het gebied van Minturno-Castelforte beperkte de vijand zich als gevolg van zijn zware verliezen^ van gisteren tot. plaatselijke aanvallen. - Terwijl de Monte Juga na harde strijd opnieuw verloren ging, werden bij Cassino sterke aanvallen afgesla- gen £n ten westen van San Elia ver- scïï^&ne hoogten in een tegenaan val heroverd. Aan de Achïatische kust stortte een door pantserwagens ondersteunde aanval van de vijand in het geconcentreerde afweervuur ineen. Op 31 Januari des ochtends heb ben Duitse motortorpedoboten aan de Engelse kust van een krachtig beschermd convooi 2 schepen met een inhoud van 5500 brt. en een be wakingsvaartuig tot zinken gebracht. In de strijd tegen de Brits-Ameri kaanse ravitailleringsvloot hebben marine en luchtmacht in de maand Januari 31 koopvaardijschepen met een inhoud van 178.000 brt tot zin ken gebracht. 51 andere schepen met een inhoud van 249.000 brt wer den door bom- en torpedotreffers zo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden dat vele dezer schepen verloren zijn gegaan. Aan vijande lijke oorlogsschepen werden 28 tor pedojagers. 4 duikboten. 2 bewa kingsvaartuigen en 10 landingsvaar tuigen tot zinken gebracht. 3 krui sers, 6 torpedojagers en 25 landings vaartuigen werden zo zwaar be schadigd, dat aangenomen kan wor- Russiche comedie rond Katyn BERLIJN, 1 Febr. Politieke kringen alhier verklaren, dat geen uitdrukking krachtig genoeg is om de comedie te karakteriseren, die de bolsjewisten bij de massagraven van Katyn op touw hebben gezet. Volgens radio-Moskou hebben officieren en manschappen van het aan bolsjewis tische zijde, onder bevel van gene- raal-majoor Berjing strijdende z.g. Poolse corps, Zondag aan de door de bolsjewisten in het bos van Katyn vermoorde Poolse officieren tijdens een godsdienstoefening te velde, de „laatste militaire eer" bewezen. Aan de graven werden door Poolse com mandanten kransen neergelegd. Generaal-majoor Berling heeft, naar in het bericht uit Moskou wordt gezegd, in een toespraak de bolsje wistische bewering, dat deze Poolse officieren slachtoffers geworden zou den zijn van den Duitser, overgeno men. Moskou en de in zijn dienst staande Poolse handlangers hebben hier het toppunt van de reeds aan sadisme grenzende schaamteloosheid bereikt, zo luidt het oordeel van toon aangevende Duitse kringen. BOEKAREST, 2 Febr. Over de ge zondheidstoestand van koning Michael Is een vierde medisch bulletin uitge geven. Hierin wordt gezegd, dat de Koning van zijn breuk-operatie als volledig hersteld kan worden be schouwd. Dinsdag heeft hU het bed verlaten. STOCKHOLM, 2 Febr. Van een vooruitgeschoven luchtbasis ln Italië meldt een Amerikaans correspondent, dat de 99ste luchtdlvisie, ale deel uit maakt van het 12de Amerikaanse luchtcorps uitsluitend uit negers be staat. ANKARA. 1 Febr. Een aard beving van 50 seconden heeft de Turk se stad Gerede, die 25.000 Inwoners heeft, vernield. De aardschokken waren ln geheel Turkije waargenomen. Er zijn ruim honderd doden en 90 ge wonden. ANTAKYA, 1 Febr. De Egyp tische pers meldt, dat Yahaya de lman van Yemen de uitnodiging van den Egyptischen minister-president Nahas Pasja een vertegenwoordiger naar de Panarablsche besprekingen te zenden, heeft aanvaard. den dat ook een deel van deze schepen verloren is gegaan. Boven de bezette gebieden in het westen en het Duitse rijksgebied wer den in de afgelopen maand 806 BritsAmerikaanse vliegtuigen neer geschoten, waarvan 665 vliegtuigen, voor het merendeel viermotorige bommenwerpers, bij terreuraanvallen op het Duitse rijksgebied." Twee zwaartepunten in het Oosten De A.N.P.-correspondent meldt: Nadat het bolsjewistische winter offensief zich geruime tijd op twee zwaartepunten, namelijk tussen het1 Ilmenmeer en de Finse Golf en bij Tsjerkassy geconcentreerd had, heeft het zich in de afgelopen achtenveer tig uur, zoals trouwens van Duitse militaire zijde niet anders verwacht werd, ook nog tot een derde zwaarte punt uitgebreid. Een zwaartepunt, dat door zijn strategische ligging van het aller hoogste belang voor het verdere ver loop van de operaties aan het ooste lijke front zal zijn. De Sowjet-Russen zijn thans na melijk ook in het verst naar het wes ten liggende deel van het oostelijke front, bij Rowno, weer tot de aanval op de Duitse stellingen overgegaan, waarbij zij, zoals gebruikelijk, weder om gebruik hebben gemaakt van hun zware artillerie, die een zwaar trom melvuur op de verdedigingslinies van de Duitse troepen opende en uren lang onderhield. Hierna volgde storm aanval op stormaanval, waarbij tanks en gevechtsvliegtuigen een grote rol speelden. Daar de gevechten nog in volle gang zijn en men zich nog geen karakteriserend beeld van de toe stand kan vormen, onthoudt men zich van Duitse zijde vooralsnog van verdere commentaren. Men wijst er evenwel op. dat de Duitse tegenstand zeer sterk is. Aan het front in het noorden spe len zich nog steeds grote gevechten af. De Sowjet-Russen dringen lang zaam op en wel ten westen van Nowgorod en bij Loega. Zij zijn vol gens de Jaatste berichten Narva, de eerste Estse stad aan hun opmars route, dicht genaderd. In aansluiting op hun offensief van Dnjepropetrowsk hebben de bol sjewisten een frontale aanval onder nomen op de Duitse stellingen van het aan de Dnjepr gelegen bruggen hoofd Nikopol, welke evenwel zonder resultaat is gebleven. In de overige sectoren van het oos telijke front heerste, afgezien van enkele kleinere operaties, betrekke lijke rust. Van Duitse zijde houdt men echter rekening met de moge lijkheid, dat de Sowjet-Russen ook bij Witebsk binnen afzienbare tijd weer tot grotere aanvallen zullen, overgaan, daar hier wederom troe penconcentraties zijn waargenomen. Bologna gebombardeerd ROME, 2 Febr. Bologna is, naar de zender te Rome meldt, Dinsdag wederom door vijandelijke terreur- bommenwerpers aangevallen. De bur gerbevolking leed verliezen en in woonwijken werden vernielingen aan gericht. Bovendien werden talrijke onvervangbare kunstwerken en oud heden verwoest. Onder de verwoeste gebouwen bevindt zich het Aarts gymnasium, de historische vroegere zetel van de beroemde universiteit van Bologna. Voorts is de kerk Santa Maria del Bulgari en de Romaanse kerk San Giovanni zwaar getroffen. Zware schade kreeg verder de kathe draal van San Pietro met het daar naast gelegen aartsbisschoppelijk paleis. Het historische Vlaamse col- legi is geheel vernield. Zware tegenstand op de Marshall-eilanden STOCKHOLM. 1 Febr.—Roosevèlt heeft, naar de Britse berichtendienst uit Washington meldt, tegenover journalisten verklaard, dat de tegen stand, die de Japanners de Ameri kaanse troepen op de Marshalleilan den bieden, zwaar genoemd moet worden. Strijd in Noord-Westen van Burma TOKIO, 2 Febr. Een frontbe- richt uit Burma meldt, dat zich in de uiterste noordwestelijke hoek van Burma een hevige strijd ontplooit met een vrij grote vijandelijke een heid, die op 26 Jan. van Indië uit Burma probeerde binnen te dringen. De vijand verloor een grote hoeveel heid oorlogsmateriaal en meer dan 200 doden. De Japanse verliezen be droegen 60 man. Nieuwe Italiaanse postzegels MILAAN, 1 Febr. Het ministerie van verkeer heeft besloten, dat op de nog voorradige postzegels met de beel tenis van Victor Emanuel een over druk bestaande uit de republikeinse llctorenbundel en de woorden „Repu- bllca sociale Itallana" zal worden ge plaatst. Op andere zegels zullen de letters G.N.R. (Guardia Nazlonale Republlcana" worden gedrukt. Voorts wordt een nieuwe serie uit gegeven met afbeeldingen van cultuur monumenten. die door de vijandelijke terreuraanvallen verwoest zijn. Ie JAARGANG No. 27 WOENSDAG 2 FEBRUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Ravitaillering aan het Moermanfront. Munitie wordt op sleden naar voren gébracht. (Atlantic-Holland.) D.R.K. Zeer betekenisvol, die letters. En wel in het bijzonder voor een flink Hollands meisje. Zijn deze letters dan een afkorting van een sportvereni ging? Neen, dat niet. D.R.K. wil zeg gen: Deutsches Rotes Kreuz Duit se Rode Kruis. En in die woorden ligt alles besloten, wat op deze aar de aan heldenmoed en opofferings gezindheid bestaat. Wie zijn daar dan wel de hoofdpersoon? Wel, natuurlijk de „Schwestern", de zusters, U kent ze wel, meisjes, u hebt ze stellig wel eens gezien of ontmoet. Is in jullie niet eens het verlangen opgekomen als meisjes uit Nederland mede te helpen, ook daar te willen zijn, waar veel geleden en gestreden wordt, achter en aan de fronten? Die ge legenheid wordt nu geboden door het ff -Ersatzkommando Niederlande, Kor te Vijverberg 5, Den Haag, waar ieder gezond Hollands meisje zich kan aanmelden om te worden opge- 'eid tot zuster. 21 Maart: Dag van de jeugd HILVERSUM, 2 Febr. De Jeugd eist meer dan ooit de aandacht op. Nog geen jaar geleden kende men slechts het „jeugdprobleem" uit de rapporten, die de rechterlijke macht en politie-instanties uitbrachten. Ne derland schrok- een ogenblik op bij het lezen van deze opzienbarende be richten, men praatte en schreef er enige tijd over, maar spoedig... had men alleen weer oog voor eigen zor gen en noden en onze jeugd werd weer aan haar lot overgelaten. Het is de grote verdienste van de Neder landse Jeugd-Herberg Centrale ge weest, dat zij door o.a. op de ontstel lende toestanden in de z.g. vrije jeugdherbergen te wijzen, de alge mene aandacht opnieuw voor onze jeugd opeiste en... blijvend op haar richtte. Sindsdien heeft men waarlijk niet stil gezeten in den lande. Het was veelal de N.J.H.C., die het initia tief nam. Men herinnere zich slechts het „voortrekkerswerk", waartoe op de jeugdconferentie te Blaricum be sloten werd. Maar ook aan de andere kant zat men niet stil en de Jeugd storm, het Nederlandse Arbeidsfront, de Jonge Landstand, het Departe ment van Volksvoorlichting en Kun sten en niet in de laatste plaats de Nederlandse Omroep ontplooiden een merkbare activiteit. Wat het werk van de Nederlandse Omroep betreft, herinnert men zich ongetwijfeld nog de uitzendingen „Jeugd draagt voor", „Dichtende Jeugd", ,,'t Jonge Hart", die stuk voor stuk van en voor de Jeugd waren. En kele weken geleden nam de Omroep het initiatief tot een belangwekkend experiment: Nederlandse Jongens en meisjes van rijpere leeftijd, die van alle politieke en confessionele richtin gen waren, werden in een kampweek op de Drakenburg te Hilversum bijeen gebracht om daar vrij Tan gedachten te wisselen. Dit initiatief werd een groot succes, want andermaal bleek, ook wij betoogden het reeds herhaal delijk, dat de ogenschijnlijke gesple tenheid en verdeeldheid ln onze Jeugd eigenlijk beru6t op betrekkelijk kleine verschillen, die zich gemakkelijk laten overbruggen. Tevens werd het bewijs geleverd, dat de wil om te bouwen, om positief werk te verrichten, onbedwing baar onder de Jeugd van Nederland leeft. Zij vraagt slechts om leiding, om steun van bovenaf, om maatrege len, die haar bij haar streven onder steunen. In ongedwongen gesprekken, met het hart op de tong, hebben enige tientallen Jongens en meisjes de dage lijkse problemen besproken en de blij de gevolgtrekking, die de Omroep uit deze kampweek kon maken, luidde: „WU kunnen met optimisme de toe komst tegemoet zien!" Goede resultaten Afgaande op de goede resultaten van de Drakenburg heeft de Neder landse Omroep besloten tegen Pasen, waarschijnlijk van 6 tjn. 11 April, in samenwerking met het Nederland se Arbeidsfront, een tweede kamp week te beleggen, waartoe vooral jon gens en meisjes uit felle anti-kringen uitgenodigd zullen worden. Deze bij eenkomsten zijn des te belangwek kender, omdat de Omroep van de ge sprekken gramofoonopnamen maakt en deze op Woensdagavondèn over het distributienet uitzendt. Wij wa ren dezer dagen in staat enige van deze opnamen te beluisteren en daar- Toen de sirene loeide— Sbnd zy me! haar neus plot legen de ruilen Nu ügt ze al 3 weken plat op bed! Bu tUCHTALARM I VAM PR RAMEN (Voorl. actie Hfd. Insp. Lucht bescherming. Tekening: Studio Arend Meyer/C.N.F.) uit bleek steeds, ondanks de felheid van de discussies, waarin men elkaar van beide kanten vaak op ongezouten wijze de waarheid zei, de wil tot sa menwerken en het verlangen om tot elkaar te komen. Bij die gelegenheid deelde men ons tevens van de zijde van de Nederland se Omroep mede, dat men het radio programma op 21 Maart, de eerste lentedag, geheel aan de Nederlandse jeugd zal wijden. Het ls namelijk de bedoeling de 21e Maart tot „Dag van de jeugd" te verheffen.' De Omroep koestert grote plannen en brengt op die dag ongeveer 1200 a 1300 Jongens en meisjes ln het Concertgebouw te Amsterdam bijeen, die daar van hun wil tot eenheid onder de Jeugd zullen getuigen. Zij zullen volksliederen zin gen en tevens zal een cantate, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt, wor den .opgévoerd. Nederlandse militairen in Japanse krijgsgevangenschap DEN HAAG, Febr. Het Informatie bureau van het Ned. Rode Kruis ont ving bericht omtrent de volgende krijgsgevangen officieren en militairen beneden de rang van officier, ln Thai land en op Java. Thailand: landmacht: officieren majoors gj vanaken pa bosman dh dekkers lfjw godin lwm lobel Jf loge man fj munnlk jh polman rudolf swart kapiteins ghw douwesdekker hg fokker cornelus Jongelle Jb kletjer gam loven fob musch hej oosterwijk kh smlt Jca vandeweg JJ vanderwaarde le luitenants JJ berends Jacobus bol wijn bernardus companjen mJJ cam- pionl sj detlnker Ja vanduyvendijk lion dehaan ga hermans Jd hoogWeg pw Johan pleter dejongh pj koets Jhr kohier Js krom 11 lionl ew lolnk Jacob luljerlnk JJ marljn antonius mertens lh mljling hp tenraa Jd deroock ane stegenga gig swartz frlts tieleman aj verbrugh Jc verhoef mf wallin douwe wlttermans Jn zandee ts zwanenburg 2e luitenants JhJ almerlng fredericus van berkum wm bitter mlh cassutto IJ craamer hh frank kf gelink wf hasewinkel hem plno Johan schafsma le sparnaay Jm spenkellnk at swart- woutdehoog dj vanvooren eddy van- wely pfa wulff bp zwarensteln Java: landwacht: officieren kapi teins fm vanveen le luitenants fh broecks dirk denhartogh 2e luitenants aw hamming maarten kruijt. Militairen beneden do rang van offi cier: fl adebol la vanakkeren jt van- amstel ow vanamstel Jc andela jhg bassle de vanbeem karei beingslck Jc berenschot Jh vandenbergli ah blrsak karei bloemhard lodewljk bloemliard cn deboer hg vandenbrand acfa debrulneGroeneveldt nlcolaas bui tenhuis llf burer wf camerik jr chris tian! ch claase at coene pc cordeslus Ju daum cjt daxxx debats aj degusSem alek doeve Jc doornberg nlcolaas dost wl dongrlot arle doves hn vandraanen fv drenth otto dubbelman abbel dijk stra Johan eckenbach Jk ëbkrlnga pah eckrlnga Jpf engelbert ae engels adolf ernster hjf evertsen albertus eljspaart Jan faulhaber kj frederlksz fl gayet fl gollner wlllem degroot frlts Willem coenrad gutt hg haertleln Julius hau- 6el ko helntz chd hekker Jh herrenauw pre horn christian huizing fee lnen gm lnen wf Jacob de Jacobs ros Jacobs bn Jasper pJJ Jonker er kaljzel wlllem kantermulderkanis Johannes vankerk- voorden theodorus keuter af klaar fj vanlingen eda msaslus Jph padberg fv patlwael theodorus van rheenen petrus derooy aee 6chussler Cornells adrlaan smitt jh soentken harold henry stoel manleyser wlllem rudolf stok paul francou vanderswan frw vieleers ed- mond freddy welse. Zeemacht: luit.t.zee 2e hg van- derbent. ZIJ, die Inlichtingen wensen of aan wijzingen kunnen verstrekken omtrent deze personen, gelleven zich onder op gave van zo volledig mogelijke ge gevens der betreffende krijgsgevange nen, zoals volledige naam en voor namen, rang, onderdeel of wapen, ge boortedatum, laatst bekende stand plaats en burgerbetrekking in Indlë enz., tot bovengenoemd Informatie bureau, Korte Voorhout 14, Den Haag, te wenden. ,,De jeugd komt in beweging" DEN HAAG, 2 Febr. In de serie brandende kwesties zal Max Blokzijl Donderdag 3 Februari om 18.45 uur over Hilversum I zijn praatje houden onder de titel: „De jeügd komt in beweging". Adreswijziging Krankenkasse DEN HAAG, 2 Febr. Sinds 20 Januari is de Dienststelle van de Deutsche Krankenkasse niet meer gevestigd Nieuwe Parklaan 70, doch Kortenaerkade no. 1, bij het Piet- Heinplein. Het nieuwe telefoonnum mer js 18.31.20. DEN HAAG. 2 Febr. Bii de heden gehouden trekking voor de Staats loterij zijn de volgende prijzen ge vallen: 1500 1140; ƒ1000 1657, 4895, 8603, 12779, 14149. 19048; ƒ400 1116, 11272, 15247. 15503, 16200; 200 1412, 2824. 4934, 6080, 12026, 17239; ƒ100 2351, 3975, 4943, 5201, 6673, 6727, 6869, 9634, 14883, 15659, 19320, 19726, 21257, -1645. Vondel ziet er niet alleen zo slecht uit vanwege de mussen, maar ook vanwege de mensen, of liever vanwege het moeras, dat de mensen vlak voor zijn neus hebben aange richt, aldus schrijft iemand me. Het mag waar zijn, dat het tegen woordig vooruitstrevend is om van het land, eens door het voorgeslacht „ontwoekerd aan de baren", nu weer... vijvers te maken, zoals reeds in het Amsterdamse Bosplan ge schiedde en zoals ook met de Sloter- dijkerpolder zal gebeuren, die op nieuw een... Slotermeer zal worden wat in het Vondelpark plaats heeft gevonden, is wel een beetje onfrisser. Het nieuwe moeras dat daar is ontstaan, dankt zijn aanzijn aan een brug, die niet doorging. Maar in plaats van de grond daar nu even te egaliseren heeft men de bouwput eenvoudig bouwput gelaten, met het gevolg dat een smerig moeras ont staan is, waaraan de hele buurt elke zomer een overvloed van malaria muggen dankt. Het doet een beetje koddig aan de plantsoenarbeiders aan weerszijden van deze wildernis keurige perkjes in orde te zien maken. Hun werk heeft iets van een vlag op een mod derschuit. Burgemeester Voüte is er de man niet naar om deze toestand te be stendigen. Wat zijn voorgangers twaalf jaar hadden laten liggen als de Paleis van Volksvlijt-wildernis, heeft hij in twee maanden doen her scheppen in een plezierig parkje. Is ook een dergelijke oplossing niet mo gelijk voor het Vondel-malaria-moe ras, dat daar midden in ons mooie park ten hemel stinkt en ziekten en bederf verspreidt? TIJL ZEVENBERGEN, 2 Febr. Twee Zevenbergse kinderen kwamen dezer dagen bij vrouw J. W., eveneens te Zevenbergen, een broodje brengen, dat zij van een onbekende vrouw hadden gekregen om naar haar te brengen. Vrouw J. W. tastte in het duister wie de milde geefster wel zou zijn; zij draalde echter niet lang en at een stukje op. Onmiddellijk daarop voelde zij zich onwel wor den. De ontboden geneesheer consta teerde vergiftigingsverschijnselen. De politie, die een onderzoek instel de, nam een stuk papier ln beslag, waarin het broodje verpakt was ge weest. Dit spoor leidde naar Breda, en vandaar nay het naburige Ze venbergse Hoek. Hier slaagde men er in vrouw A. V. te arresteren. Men vond in haar huis o.m. het ontbrekende stuk pakpapier, alsmede een koffiemolen met korrels ratten- kruid en een pan, waarin het brood gebakken was. Vrij spoedig legde zij een volledige bekentenis af: zij had haar schoonmoeder, die vlak haast het slachtoffer woont, willen vergif tigen om aan haar huisje te komen. De kinderen hadden het broodje echter aan het verkeerde adres af gegeven. De toestand van het slachtoffer, is thans bevredigend. De arrestante is overgebracht, naar het huis van bewaring te Breda. Handelaren In „zwart" witlof gegrepen DEN HAAG. 2 Febr. Controleurs van de C.C.D. hebben een speciale campagne tegen zwarte handelaren ln witlof georganiseerd. De resultaten zijn niet uitgebleven. Zo kon b.v. een teler worden gever baliseerd. die het door hem geteelde witlof bleek te hebben verkocht aan twee grossiers, die het hadden door geleverd aan een 23-tal kleinhande laren. Alle transacties waren tegen te hoge prijs afgesloten. De berechtende instantie zal straks dus 26 verdachtert, die ln dit geval een rol hebben ge speeld. voor zich zien verschiinen. Voorts ls een partij witlof, groot 3200 kg., welke eveneens tegeh te hoge prijs door den teler bulten de veiling om was verkocht, ln beslag genomen- de teler werd op heterdaad betrapt'. Het in beslag genomen lof werd naar het dichtstbljgelegen plaatselijke ver delingskantoor overgebracht ter ver deling over de consumenten. HAAGS NIEUWS Prettige gasten De 40-jarige caféhouder B. woon de in Augustus van verleden jaar met de 23-jarige buffetjuffrouw R. in een pension aan de Oranjelaan. Laatstgenoemde kon goed overweg met de pensionhoudster, die haar verteld had, dat zij in haar tas steeds een bedrag van 7000 bij zich droeg. Toen B. dit van mej. R. te weten kwam, zon hij op een middel om dit geld in handen te krijgen. Mej. R. zou beneden in het huis de pensionhoudster aan de praat hou den; intussen zou B. naar de woon kamer lopen, waar de tas zich be vond en het geld eruit nemen. Dit plan gelukte volkomen, maar aangezien B.. die toch al niet ver trouwd werd, de enige was die in aanmerking kwam, deze diefstal te hebben gepleegd, kon men hem vóór de justitie brengen. B. ontkende, iets van de diefstal af te weten, maar de getuigenver klaringen gaven den officier van Justitie aanleiding, anderhalf jaar gevangenisstraf tegen B. te eisen. Uitspraak 15 Februari. Oplichter stond terecht In de oplichtingszaak betreffende den verkoop van een ring, ter waar de van ƒ150 voor /14.000a aan mej. G, F. S. alhier, heeft heden de hoofd dader, de 43-jarige T. J. H. S. zon der beroep, terechtgestaan. Hij is reeds verscheidene malen veroordeeld wegens diefstallen en oplichtingen. Thans hoorde hij weer anderhalf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Uitspraak 15 Februari. AANRIJDING. Dinsdagmiddag omstreeks twee uur kwam het op de Haag weg tot een aanrijding tussen een personenauto en de 34-jarieg wielrijder J. F. van B., wonende aan de Stationsweg, alhier. De wielrijder liep daarbij een hersenschudding en een wond aan het voorhoofd op. Hij werd in het ziekenhuis Westeinde opgenomen. rp er ondersteuning van de produc- JL tieslag, dat wil zeggen in het belang van een zo gunstig mogelijke voedselvoorziening van ons volk, heeft de overheid in toenemende mate gegrepen naar het hulpmiddel van de telerspremie. Daar hiermee zeer begeerde voedingsmiddelen tot verdeling komen, verheugen deze premies zich vanzelfsprekend in de belangstelling van velen. Herhaalde lijk hebben dan ook lezers gerecht vaardigde en ongerechtvaardigde cri- tiek op deze regelingen geuit. Zo schreef een lezer uit Zeeland, dien wij reeds eerder aanhaalden: Een boer krijst nota bene zoveel suiker als hij suikerbieten, zoveel olie als hij koolzaad, zoveel linnen als hij vlas verbouwt, toegewezen. „Of de boer soms geen recht heeft op Iets extra's," vragen sommige bladen. „De boer ploetert, de boer ls dag aan dag ln de weer, do boer produceert." Dat hij een extratje van zijn pro ducten ontvangt (hoewel hij het toch wel zou nemen) ls wel enigszins ver antwoord, aldus onze briefschrijver verder. Maar de verdeling is onrecht vaardig. Hoe groter boer men is. dus hoe minder men direct aan het land werk deelneemt, des te groter wordt de extra toewijzing. Een kleine boer, die zelf direct op het land werkt, heeft vaak geen bouwland genoeg om vlas of koolzaad te verbouwen, maar dan krijgt hij ook geen linnen en olie. In de „Landstand" stond enige tijd geleden een stukje getiteld: „Boeren zonder land hebben ook boerenrecht". Dat waren de arbeiders. Ook zij heb ben volgens het blad recht op een deel van het geproduceerde. Voor de suiker heeft men een regeling getrof fen, Voor de andere producten niet. „Maar de boer ls moreel verplicht ook de arbeiders er een deel van te geven," aldus het blad. De regering vergeet misschien, dat er twee soorten boeren zijn. Boeren met moreel zijn er ongetwijfeld, maar boeren zonder moreel ook! Verder be hoeft er niets over gezegd te worden. Als men rechtvaardigheid en een heid wil, laat men dan recht door zee gaan. Maar vandaag dezen boer zonder moreel als het ware ln de hand wer ken en morgen den arbeider met of zonder moreel gelijk geven, daarmee loopt men vast. Tot zover de brief. De telerspremies zijn uit verschil lende motieven geboren. Dikwijls was inderdaad het motief, dat den boe ren, die zo direct bij de voorbrenging van de voedingsmiddelen betrokken zijn, wel iets extra's toekomt. Daar uit is ook de regeling voor „zelfver- zorgers" ontstaan. Een heel streng en verstard gelijkheids-idealisme. zou hiertegen misschien bezwaren kun nen maken, maar daarmee zou het leven geweld worden aangedaan. Er is wel bijna niemand, die een derge lijk standpunt, bij enig nadenken, zou willen volhouden. Dan zou de schoenmaker eventueel op kapotte schoenen moeten gaan lopen en zou om een ander voorbeeld te noemen, de arbeider in de stad van bioscoop, tram of middelbare schoolopleiding voor zijn kinderen moeten afzien, omdat er op het platteland nog velen zijn, die van het gebruik van derge lijke voorrechten verstoken zijn. Zo komt het dus. dat de direct bij de productie betrokkenen wat meer graan, aardappels, groenten, vlees of andere levensmiddelen krijgen dan hun volksgenoten in de stad. Dit krijgen is ver te verkiezen boven het „zelf nemen", daar nemen leidt tot steeds meer nemen. De practijk be wijst dit. Verder is het hele systeem er op gericht, zoveel mogelijk pro ducten voor de algemene verdeling vrij te krijgen. De olietoewijzing, die trouwens naar boven toe sterk geremd wordt, zodat zeer grot^ boeren toch prac- tisch niet boven een bepaalde hoe veelheid uitkomen, bedoelt het ge knoei van het zelf persen, waarbij door gebrekkige behandeling veel zaad verloren gaat. minder verleide lijk te maken en dus meer zaad in- Seleverd te krijgen. Jammer genoeg lijkt dit jaar het zelf persen toch nog te zijn toegenomen. De suikerpremie heeft een heel an der karakter. Daarmede werd beoogd de boeren er toe te bewegen, meer suikerbleten te verbouwen, zonder dat de richtprijs voor de bieten en dus de suikerprijs zou behoeven te worden verhoogd. Tegen de geldende prijs is het verbouwen van bieten vergeleken met de verbouw van aard appelen. weinig aanlokkelijk, terwijl een gedwongen teelt, met het oog op de hoge eisen die voor dit gewas aan de grond gesteld moeten worden en met het oog op de grote arbeids intensiviteit van de bietencultuur, niet in aanmerking kwam. De suikertoewijzing loopt in over eenstemming met haar karakter van prikkel tot vermeerderde uitzaai onbe perkt evenredig op. Daardoor kan voor een enkelen boer wel eens een onwaarschijnlijk grote oewijzing ontstaan, die onaangenaam aandoet. Zo wist ook de directie van de land- bouwmaatschappij De Bathpolders blijkbaar met de beste wil geen raad met de suiker. Zij verblijdde daarom door middel van een advertentie de aandeelhouders met een zoetigheidje van een kilo suiker per aandeel van duizend gulden. Hoewel dit formeel wel in orde is, zou het voor ons gevoel heel wat bevredigender zijn geweest wanneer wij in hetzelfde bericht had den kunnen lezen, dat althans een behoorlijk deel van de „aandeelhou- ders"-suiker naar een ziekenhuis was gestuurd. Moreel gezien gaat dit sui kerdividend over de schreef. Eens te meer blijkt meer, dat mo rele wetten lang niet altijd effectief werken. Wij zijn het dan ook geheel met den briefschrijver eens. dat ook ten aanzien van de morele plicht van den boer om de arbeiders in de olie- en linnentoewijzing te doen delen een nuchter aanvullend voorschrift op zijn plaats is Wanneer de autoritei ten eenmaal het inzicht hebben, dat het algemeen belang en de billijk heid vragen dat ook de .boer zonder l^nd" linnen en olie krijgt toegewe zen, is er alles voor en niets tegen, dat dat duidelijk en nauwkeurig wordt vastgelegd. Wij zijn er intussen van overtuigd, dat de tclerspremies globaal gezien verantwoord zijn en dat de gemeen schap met deze spiering inderdaad een kabeljauw vangt. Afgunst is dan ook, mits de overheid een verant woorde regeling handhaaft, volkomen misplaatst. Wanneer wij verzet willen aan tekenen dan moet dat zijn tegen de ergerlijke zwarte handel, en verrij king, waaraan vele boeren zich schul dig maken, doch waaraan ook boeren zonder land en nietboeren met en zonder land een belangrijk aandeel hebben. Dit is een kwaad, waar altijd, weer tegen gestreden dient te wor den. Een groot deel der boeren en een belangrijk deel van het platte land als geheel gezien, laadt in dit opzicht een grote smet op zich, waarbij trouwens de overheid, zij het zonder opzet, door het treffen van gebrekkige regelingen en het laten voortbestaan van ongezonde verhou dingen, mede een deel van de ver antwoording draagt. 0 Laat geen onbevoegden bij uw telefoontoestel! Telefoonabonné's wordt aangera den naar een legitimatiebewijs te vragen bij twijfel aan de bevoegdheid van personen, die zich aanmelden om de telefoonaansluiting te verwij deren. Dit mag te Den Haag alleen geschieden door ambtenaren van de plaatselijke telefoondienst (Staatsbe drijf der P.T.T VRIJBANKVLEES. Morgen, Donderdag om 10 uur, is er verkoop van gesteriliseerd vlees en bouillon aan het openbaar slachthuis voor de nummers 951 tot 1000. ONEERLIJKHEID IN SOORTEN. Uit een perceel op de Plaats zijn door middel van braak drie Perzische kleden, een zilvervos en twee dames hoeden ontvreemd. Dank zij ijverig speuren der Haag se recherche is het gelukt de hand te leggen op den zeven tien jarigen opperman J. V., die reeds verschil lende rijwieldiefstallen hier ter stede had gepleegd. De zeventienjarige loopjongen D. S., werkzaam bij een banketbakker, die des avonds de bakfietssvan zijn patroon in <?en garage tegenover de zaak stalde en daartoe de sleutel van deze garage mede kreeg, had daarvan een tweede exemplaar laten maken. Hij heeft daarbij van de gelegenheid gebruik gemaakt des avonds een drie tal rijwielen uit deze garage weg te nemen. Hii demonteerde deze fietsen en smeet de frames in het water: de banden wist hij te gelde te maken. Behalve genoemde S.. heeft de politie, in verband met heling in deze zaak, ook aangehouden de 25-Jarigen emballeur C. de V., de 26-jarige v. d. K. en de 33-jarieg H. In een der buitenwijken werd gis teren de 51-jarige railwachter A. P. van W. op heterdaad betrapt bij het wegnemen van een rijwiel. SPORTNIEUWS Alphen Icon zijn goede vorm niet behouden Alphen, dat heel wat slechter speel de dan de vorige week, heeft, tegen Rodenburg met een gelijk spel ge noegen moeten nemen. Het kort ach ter elkaar uit* allen van Broer en Besemer, waarvoor o.a. de ruim vijf tigjarige Weyers inviel, zal aan de terugslag niet vreemd geweest zijn. De gastheren kwamen direct fel op zetten, doch de Leidde defensie, waar in de veteraan Zirk2ee een nuttige gartij speelde, bleek prima in vorm en gaf de Alphense aanvallers slechts kans een groot aantal hoekschoppen te forceren. Onderbroken door snelle uitvallen van Rodenburg, kwam Al phen echter steeds terug en toen v. Leeuwen na een half uur tegen de paal kogelde, was de snel reagerende Bouthoorn er onmiddellijk bij om de terugkaatsende bal in het doel te lopen (1—0). Rodenburg gooide er een schepje op en na een mooie aan val schoot v. Dorp onhoudbaar in het uiterste hoekje, 1—1. In de tweede helft zakte het tempo bij Alphen danig en nam Rodenburg het initiatief over. Kanthalf DuPrie zette zijn voorhoede steeds weer aan het werk en de razend snelle v. Dorp stelde de Alphense verdedigers onophoudelijk voor de moeilijkste problemen. Hij was het dan ook, die zijn club de leiding gaf, 1—2, Roden burg beging toen de fout zich in de verdediging terug te trekken. Zelfs Wim v. Dorp verliet zijn plaats op de vleugel om de rol van zwerver te vervujlen. Wel dook hij noveen pa^r maal gevaarlijk voor het Alphense doel op. maar veel kans werd hem niet meer gegeven. Alphen kreeg In tussen weer lucht en kort voor het einde kopte Blonk zeer fraai, via een vrije trap de gelijkmaker ln de tou wen, 2—2. De laatste minuten werd nog fel om de leiding gevochten, maar de stand bleef onveranderd. Amateurboksers voorlopig niet naar de beroepsklasse DEN HAAG, 2 Febr. Naar wij van de Nederlandse Boksbond verne men, heeft de Rijksgevolmachtigde voor de sport bepaald, dat voorlopig geen amateurboksers naar de beroeps klasse mogen overgaan. De bekerwedstrijden DEN HAAG. 2 Febr. Voor de bekerwedstrijden van de N.V.B. hebben nog de volgende eerste klas- sers ingeschreven: Achilles, Be Quick, Blauw Wit, DFC, Eindhoven, Emma, Enschede, Enschedese Boys, GVAV, HBS, Leeuwarden. MVV, NEC, NOAD, PEG. Sneek, Spekhol- zerheide, Stormvogels, Veendam, De Volewijckers en VUC. Afdelingsprogramma voor Zaterdag en Zondag Zaterdag le kl.: CNV 1—Leiden 1. RCL 1— GWS 1: 2e kl. Rljns-b B. 3—ASV 2. Jun.: AlphlaRCL, Quick B. (C) RIJnsb. B. (A), Noordwijk—Quick B. (A), Zondag le kl. A: UVS 4—Meerburg I, Al phen 3Alph. Boys 1; B: Llsse 3 Foreholte 1. VVSB 2Lugd. 3; 2e kl. A: KaglaLugd. 4. Meerburg 2Roo denburg 3. VVSB 3—DOCOS 3. AZL 1 ASC 5. Eeresteyn—UVS 5: B: LFC 4 9SC G'. DOCOS 4—WLV 2, Alph. Boys 2—VVSB 4. ZLC 2—DSB 1; 3o kl.: ASC 7—VVSB 5. Roodenburg 4— Leldse Boys 2. DSB 2—Lugd. 5. WLV 3AZL 2. Foreholte 2Llsse 4; Jun. A. le kl.: DOCOSRoodenburg (A» LFC (A)Alph. Boys. MeerburgA513 (B). UVS (A)—ASC (A); 2e kl.: UVS (B)—ASC (Cl. VVSB—Lugd., Rooden burg B)—LFC B); Jun. B. lc kl.: UVS (a)Roodenburg (a), Leldse BoysL FC (a); 2e kl.: LFC (b)—VVLV, UVS (b)Roodenburg (c), Roodenburg(b) —ASC (b). Voetbaluitslagen afd. Leiden Zaterdag 29 Jan. le kl.: RCL 1NoordwiJk 2 33, CNVASV 1 5—3. 2e kl.: ASV 2—Quick B. 3 1—12. Zondag 30 Jan. le kl. A: Llsse 2Roodenburg 2 4O. ASC 3—Alphen 3 3—2: B: Fore holte 1Lugd. 3 33 Morskwartler DOOOS 2 Marskwart, n.o., Leldse Boys 1—ASC 4 1—2. 2e kl. A: Roodenburg 3AZL 1 12, Bedesteyn— DOCOS 3 3—1. B: Alph. Boys 2—ASC 6 6—3, VVLV 2—LFC 4 5—1. DSB 1—Teylingen 2 2—1. 3e kl.: Lugd. 5Roodenburg 4 62. DSB 2—Lls^e 4 0—7. AZL 2—ASC 7 4—8. Foreholte 2—VLLV 3 1—2. Jun. A. le kl.: Alph. Boys—Rooden burg (A) Roodenburg n.o.. DOCOS— ASC (B) 0—3; 2e kl.: LFC (B)—Tugd. 02, TeyllngenRouwkoop 10. Voetbalprogramma Derde klasse A: Hillinen— A PC. Roodenburg—LFC: vierde klasse AlphiaDOSR, TeylingenVCGEL. De verduistering begint beden om 17.30 en eindigt om 8.15 uur. Maan op 12.19 onder 2.27 uur 9 Febr V.M., 17 Febr. L.K., 24 Fe'-r. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1